FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE"

Transkript

1 FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring af støtteforanstaltninger, at den kan fremsætte sine bemærkninger hertil. Medlemsstaterne må ikke gennemføre de påtænkte foranstaltninger, før den nævnte fremgangsmåde har ført til en endelig beslutning. Støtteforanstaltninger, der er gennemført i strid med traktatens artikel 88, stk. 3, udgør "ulovlig støtte". Er Kommissionen kommet i besiddelse af oplysninger om en påstået ulovlig støtte, undersøger den i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning 659/99 1 omgående oplysningerne, uanset kilden til disse oplysninger. I overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i ovennævnte forordning kan alle interesserede parter endvidere underrette Kommissionen om påstået ulovlig støtte og om påstået misbrug af støtte (i det følgende benævnt en klage). Alle personer eller virksomheder kan indgive en klage til Kommissionen. Proceduren er gratis. Når Kommissionen undersøger klager, er den imidlertid forpligtet til at overholde de procedureregler, der er fastsat i forordning 659/99, herunder især medlemsstatens indsigelsesret. Foruden at indgive en klage til Kommissionen kan tredjeparter, hvis interesser er blevet skadet af en ulovlig støtte, normalt også indbringe sagen for de nationale domstole. En rapport om de nationale domstoles anvendelse af statsstøttereglerne kan ses på Kommissionen kan imidlertid ikke tilbyde rådgivning om de nationale procedurer, der står til rådighed i de enkelte sager. I vedlagte formular anføres de oplysninger, Kommissionen skal være i besiddelse af for at kunne følge op på en klage over påstået ulovlig støtte. Hvis De ikke er i stand til at udfylde alle afsnit i formularen, bedes De begrunde dette. Formularen foreligger på alle fællesskabssprog på Europa-Kommissionens Internetserver på følgende adresse og Europa-websiten indeholder også mange nyttige oplysninger om Fællesskabets statsstøtteregler, som kan være til nytte for Dem eller Deres rådgiver, når formularen skal udfyldes. Formularen indsendes til nedenstående adresse: 1 EFT L 83 af , 1-9

2 For klager om mulig ulovlig statsstøtte inden for sektoren for produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, der er opført i bilag I: Europa-Kommissionen, generaldirektorat for landbrug, direktorat H, kontor: Loi , B-1049 Bruxelles, Fax: , For klager om mulig ulovlig statsstøtte inden for sektoren for produktion, forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter: Europa-Kommissionen, generaldirektorat for fiskeri, direktorat D, Rue Joseph II 99, B-1049 Bruxelles, fax: , For klager om mulig ulovlig statsstøtte inden for transport- eller kulsektoren: Europa- Kommissionen, generaldirektorat for energi og transport, direktorat A, kontor 4 - det indre marked, offentlig service, konkurrence og brugernes rettigheder, B-1049 Bruxelles, fax: ; For klager om mulig ulovlig statsstøtte inden for andre sektorer: Europa-Kommissionen, generaldirektorat for konkurrence, statsstøtte Greffe (J-70, 4/136), B-1049 Bruxelles, fax: , Hvis De ikke ved, hvilken afdeling der er ansvarlig, kan klagen sendes til generalsekretariatet, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles, 2

3 IA. Oplysninger om klageren I.1 Klagerens efternavn og fornavn, eller virksomhedens navn: I.2 Adresse eller hjemsted: I.3 Telefonnummer, faxnummer, adresse: I.4 Navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og adresse på en kontaktperson: I.5 Hvis klageren er en virksomhed, en kort beskrivelse af klager samt af arten af virksomhedens aktiviteter og sted(er), hvor de udøves: I.6 Kort beskrivelse af, hvordan den påståede tildelte støtte påvirker klagerens interesser IB Oplysninger om klagerens repræsentant I.7 Hvis klagen indgives på vegne af andre (en person eller en virksomhed), oplyses desuden navn, adresse, faxnummer og adresse på repræsentanten, og der vedlægges skriftligt bevis for repræsentantens bemyndigelse. II. Oplysninger om medlemsstaten II.1 Medlemsstat: II.2 Angiv det administrative niveau, hvor den påståede ulovlige statsstøtte er blevet ydet: - central myndighed - regional myndighed (giv venligst en nærmere beskrivelse) - andet (giv venligst en nærmere beskrivelse) III. III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 Oplysninger om de påståede støtteforanstaltninger, der klages over Klager De over en påstået støtteordning eller en påstået individuel støtteforanstaltning? Hvornår blev den påståede støtte ydet eller den påståede støtteordning gennemført? Oplys venligst den påståede støtteordnings varighed (hvis den er kendt) I hvilken/hvilke erhvervssektorer gælder den påståede støtteforanstaltning? Hvor stort er det påståede støttebeløb? I hvilken form ydes det (lån, tilskudsgarantier, skattebegunstigelser eller -fritagelser osv.)? Hvem er støttemodtageren? I tilfælde af en ordning, hvem er da berettiget til den påståede støtte? 3

4 Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, herunder en beskrivelse af den/de pågældende virksomheders vigtigste aktiviteter. III.6 Til hvilket formål blev den påståede støtte ydet (hvis det er kendt)? IV. Grunde til at klage Giv venligst en nærmere redegørelse for Deres klage, herunder grundene til, at De har klaget, hvilke regler i fællesskabsretten der efter Deres opfattelse er blevet overtrådt i forbindelse med ydelsen af den omhandlede påståede støtte, og hvordan dette har påvirket konkurrencevilkårene på fællesmarkedet og samhandelen mellem medlemsstaterne. Hvis den påståede støtte har skadet Deres egne forretningsinteresser, bedes De venligst redegøre herfor. V. Oplysninger om andre procedurer V.1 Nærmere oplysninger om eventuelle henvendelser, der allerede er rettet til Kommissionen (vedlæg om muligt kopier af korrespondancen): V.2 Henvendelser, der allerede er rettet til de nationale myndigheder (f.eks. centrale, regionale eller lokale offentlige organer, ombudsmand osv.; vedlæg om muligt kopier af korrespondancen): V.3 Brug af nationale domstole eller andre procedurer (f.eks. voldgift eller forlig). (Oplys, om der allerede er truffet en afgørelse eller afsagt en kendelse og vedlæg i givet fald en kopi): VI. Støttedokumenter Angiv eventuelle dokumenter eller andet bevismateriale, som er indsendt til støtte for klagen, og vedlæg kopier. Der bør så vidt muligt vedlægges en kopi af den nationale lov eller anden foranstaltning, som udgør retsgrundlaget for udbetalingen af den påståede støtte. VII. Fortrolighed For at den pågældende medlemsstat kan gøre brug af sin indsigelsesret, kan Kommissionen blive nødt til at give medlemsstaten kendskab til Deres identitet og eventuelle støttedokumenter eller indholdet af disse. Hvis De ønsker at forblive anonym og/eller at visse dokumenter eller oplysninger ikke skal videregives, bedes De tydeligt angive dette og tydeligt markere fortrolige dele i dokumenterne samt give en begrundelse herfor. 4

5 Sted, dato og klagerens underskrift 5

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere