Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011."

Transkript

1 Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status over administrationens skøn fra januar 2011 og begrunder, hvilken tilgang administrationen forventer i perioden og skønner i perioden til brug for udarbejdelse af befolkningsprognosen. Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december Nummerering og farve refererer til oversigtskortet (bilag 2). Konklusion : Status for 2011 I 2011 er der indflyttet 32 nye boliger mod forventet 128 nye boliger i den forrige prognose. Det skyldes, at de 7 boliger på Greve Landevej ikke er opført og at der kun er opført 2 nye parcelhuse som huludfyldning mv. mod forventet 7 huse; parcelhusbyggeriet på Tværhøjgård er kun lige påbegyndt. Det var forventet at 17 parcelhuse på Tværhøjgård blev opført i 2011, men det blev kun til 3 huse. De forventede 66 tæt-lave boliger på Tværhøjgård er tæt på at være færdige til indflytning og 25 af dem er allerede indflyttede og næste år forventes yderligere 71 tæt-lav boliger indflyttet, de er allerede under opførelse. De 30 tæt-lav boliger i Byagerlunden er forsinkede, men er under opførelse og forventes indflyttet i Status for For perioden var det i december 2010 administrationens skøn, at der kunne indflyttes 950 boliger. For samme periode skønnes det nu, at der kan indflyttes 800 nye boliger. Dette skyldes især, at der opføres færre nye parcelhuse i disse år end forventet samt at udbygningstakten for de store byudviklingsområder Langagergård og Tune Nord-Øst bliver langsommere på grund af konjunkturerne. Byggeriet på Langagergård ligger i øjeblikket stille. I modsætning hertil blev boligbyggeriet på Tværhøjgård igangsat ultimo 2009 og de første 28 boliger er indflyttet i Prognosen for nye parcelhuse på Tværhøjgård i 2012 og 2013 nedsættes fra 17 til 5 nye parcelhuse pr. år, da dette tal skønnes at være mere realistisk. Målsætningen fra Kommuneplan er, at der opføres 200 nye boliger om året. Allerede ved udgangen af 2007 var farten taget af

2 boligbyggeriet og for perioden forventedes der kun en gennemsnitlig tilgang på ca.150 boliger årligt. Dette gennemsnitsniveau på boliger årligt fastholdes for perioden I perioden viser prognosen at der kan bygges op til 202 boliger i gennemsnit om året. På grund af konjunkturerne kan dette tal dog godt blive en del lavere. I den efterfølgende 7 års periode skønnes antallet af nye boliger om året at ligge på afhængig af udbygningstakten i de kommende boligområder og konjunkturerne. Nye parcelhuse i eksisterende boligområder, huludfyldning mv. Ifølge folkeregistret er der pr. 1. december 2011 indflyttet 2 parcelhuse i I prognosen fra sidste år var det skønnet, at der ville blive indflyttet 7 nye parcelhuse. Der er dog givet byggetilladelse til yderligere 5 nye huse i Det bemærkes, at nye parcelhuse, der er opført på en grund, hvor der tidligere har været en bolig, som nu er nedrevet, ikke tæller med i prognosen. 1. (grøn) Langagergårds bolig-øer De to første bolig-øer har været i udbud og blev solgt i Lokalplanen for Bolig-ø A blev vedtaget i september På Bolig-ø A stod 22 seniorboliger færdige i Den sidste ledige bolig er blevet indflyttet i I mellemtiden er ejeren af den øvrige del af boligø A gået konkurs, og nu ligger grunden til salg i konkursboet. Bolig-ø B er tilbageskødet til kommunen. En lokalplan ligger færdig til endelig vedtagelse. Der er imidlertid ingen tegn på, at byggerierne gennemføres foreløbig. Den forventede indflytning af de næste boliger skubbes et år frem. Herefter forventes 50 boliger indflyttet i 2014 og 40 boliger i 2015, de øvrige boliger forventes indflyttet i de følgende år i perioden Hastigheden for den fortsatte udvikling af Langagergård forventes at være afhængig af konjunkturerne. 1 (rød) + 6 (grøn) Tune Nordøst Boligprognosen 2011 havde følgende forventede indflytninger: i alt rækkehuse parcelhuse I budget 2012 har byrådet forventet følgende salgsindtægter: i alt salgsindtægter, mio. 20,0 37,86 38,34 26,0 122,2 Forslag til boligprognose 2012: i alt rækkehuse parcelhuse

3 Forholdet mellem budget og boligprognose er, at rækkehusboligerne forventes at indbringe 0,575 mio. kr. ekskl. moms, og parcelhusene i gennemsnit 1,07 mio. kr. Endvidere forventes boligerne tidligst opført og indflyttet et år efter salgsindtægter modtaget. Byrådet har i 2011 besluttet at sælge den første etape af rækkehuse i grupper på 13 og 27, eller disse 40 rækkehuse samlet. Da kommunen ikke modtog tilbud på rækkehusgrundene, forventes salgsindtægter for rækkehusgrunde udskudt til 2013 med indflytning af disse boliger tidligst i Kommunen har mæglerudbud til salg af i alt 35 parcelhusgrunde i starten af Hvis en udpeget mægler kan nå salg af ca. 18 af disse grunde i 2012, kan boligprognosen følge budgettallene, som vist i forslaget ovenfor. Der er dog stor usikkerhed om disse prognosetal ud fra den økonomiske krise på boligmarkedet. (Forbehold for Byrådets behandling af Mariannes salgssag og Michaels byggemodningssag, der er på i december). 2. (rød) Greve Mølle Det sidste hus er blevet indflyttet i 2011, dermed er alle 5 parcelhuse beboede. 1. (blå) Hjørnegrunden Bebyggelsen i Greve Midtby Center (Hjørnegrunden) er primært en centerbebyggelse, men der kan ifølge gældende lokalplan vedtaget i april 2008 integreres i alt 40 boliger i de øverste etager i bebyggelsen. Der er i 2010 udarbejdet ny lokalplan, fordi bygherren ønskede en udvidelse af byggemulighederne. Det har ikke været muligt for bygherren at rejse kapital til byggeriet. Grunden er leveret tilbage til kommunen, som har sat den til salg i november måned Byggeriet forventes nu tidligst at stå færdigt til indflytning i (grøn) Byagerlunden (Tune Parkvej 18) Lokalplanen blev vedtaget den 29. januar Greve Boligselskab er godt i gang med at opføre de 30 boliger (tæt/lav: i 1 og 1½ etager med boligstørrelser på mellem ca. 85 og 130 m 2 ), den endelige færdiggørelse og anlæggelse af udendørsarealerne mangler dog fortsat. Boligerne forventes færdige og indflyttede i løbet af det 1. halvår i (grøn) Annasvej Ejerne i den eksisterende andelsboligforening ønskede mulighed for, at der kunne opføres yderligere 10 tæt/lave boliger, der ville komme til at afrunde bebyggelsen i forhold til Langagergårdområdet. Lokalplanforslaget var i høring i sommeren Gruppen bag projektet ønskede at afvente konjunkturerne, før de købte grunden. I foråret 2011 havde gruppen opgivet projektet, da den ikke kunne opnå bindende tilsagn fra de kommende beboere. Lokalplanen blev vedtaget i april 2011 med henblik på udbud af grunden. Udbudsrunden forventes gennemført primo Bebyggelsen forventes tidligst at kunne stå klar til indflytning i Det er et år senere end forventet i forrige prognose. 3

4 Nye Plejeboliger Byrådet vedtog i oktober 2007 en 10-årig udbygningsplan for plejeboliger. Ifølge planen skulle der opføres maksimalt 104 plejeboliger i perioden I december 2008 vedtog Byrådet en justering af plejeboligplanen på baggrund af prognosen over behovet for plejeboliger. Med justeringen blev det besluttet, at det nye plejecenter ved Karlslunde Station skal rumme 85 nye plejeboliger mod tidligere planlagt 45 plejeboliger. Under opførelsen af plejecentret er entreprenøren gået konkurs i Der skal nu findes en anden entreprenør til færdiggørelse af projektet med henblik på, at plejecentret kan være klar til indflytning i I takt med at plejeboligerne ved Karlslunde Station tages i brug forventes det, at 23 boliger af de eksisterende 31 boliger på Hedebo overgår til midlertidige boliger. Ifølge beslutningen fra 2007 planlagdes indrettet ca. 40 nye plejeboliger i en udbygning af Strandcentret med indflytning i 2016 samt opførelse af 13 nye plejeboliger i Tune til indflytning i Administrationen er i øjeblikket ved at undersøge det faktiske behov og ønsker til placering af plejeboliger, derfor vil der evt. blive justeret på forventningerne til placering og antal af de nævnte nye plejeboliger i Strandcentret og Tune. 4 (grøn) Tværhøjgård Der blev i 2007 udarbejdet en skitsemæssig helhedsplan for området. Planen kunne rumme op til 470 boliger i en kombination af parcelhuse- og tæt/lavt byggeri. Lokalplanen for den vestlige del blev vedtaget i juni måned Det er fastlagt i lokalplanen, at der kan opføres 75 parcelhuse og 172 tæt-lav boliger. Bygherren påbegyndte byggemodningen ultimo 2009 og den første gruppe bestående af 96 tæt-lave rækkehuse er under opførelse. De første 25 tæt-lav boliger og 3 parcelhuse er indflyttede. Samlet set er ca. 59 tæt-lav boliger færdige eller næsten færdige og Bygherren er i færd med at leje boligerne ud. På sigt forventer han dog at sælge dem. Hele den første tæt-lav boliggruppe med 96 boliger er under opførelse og den anden tæt-lav boliggruppe med 76 boliger er påbegyndt. I sidste års prognose forventedes 17 parcelhuse og 66 rækkehuse indflyttet i Der er kun solgt 3 parcelhusgrunde og det må forventes, at der kan gå et stykke tid, grundet konjunkturerne, før der kommer rigtig gang i parcelhusbyggeriet. Det må forventes, at parcelhusbyggeriet også i de kommende år går langsomt på grund af den økonomiske situation. Derfor skønnes det, at der opføres 5 nye parcelhuse på Tværhøjgård både i 2012 og Det forventes, at resten af den første boliggruppe vil være færdig og indflyttet til næste år, dvs. 96 huse minus de 25, der er indflyttet i år = 71 huse. Lokalplan for etape 2 er under udarbejdelse og forventes vedtaget i Etape 2 kommer til at indeholde ca. 200 rækkehuse i en og to etager. Etape 2 forventes ikke at indeholde rækkehuse. 3. (rød) Greve Landevej Lokalplan for et parcelhusområde med 7 boliger blev vedtaget i oktober Der er ikke søgt om byggetilladelse og der er pt. ikke er tegn på forstående aktivitet. Administrationens bedste bud er, at de nye boliger kan være klar til indflytning i Det er 3 år senere end skønnet i sidste års prognose. 4

5 4 (blå) Ræveholmcentret På baggrund af Ræveholmscentrets ejers ønske om at renovere og udbygge centret samt at integrere 7 boliger på 1. og 2. sal blev der udarbejdet en lokalplan for centret, vedtaget den 24. juni Der har sidenhen været forhandlinger med ejeren om etablering af andre funktioner i centret såsom fitness center eller flere boliger. En opstart på byggeriet afventer en afklaring også i forhold til konjunkturerne. Da der pt. ikke er tegn på forstående aktivitet, er administrationens bedste bud, at de nye boliger kan være klar til indflytning i Det er 2 år senere end skønnet i sidste års prognose. 2 (grøn) Toftegård Ejeren har et ønske om at indrette boliger i gårdens længer. Dette forudsætter udarbejdelse af lokalplan. Pt. har ejeren imidlertid ikke henvendt sig for at få lokalplanarbejdet igangsat. Derfor skønner Administrationen, at der tidligst kan indrettes 8 boliger til indflytning i Det er et år senere end forudsat i sidste års prognose. 2. (blå) Hundige Center Øst Kommuneplan angiver, at Hundige Center Øst kan anvendes til bl.a. boligformål. Der skal dog foretages helhedsplanlægning, inden der kan udarbejdes lokalplan. Boligpolitisk Strategi fra 2006 angiver, at der skal opføres boliger i delområdet nord for Frydenhøj Allé. Administrationen skønner til brug for prognosen, at der kan opføres 240 etageboliger, indflytningsklare fra 2015 med 40 boliger om året. 3 (blå) Karlslunde Center ved Karlslunde Station I forbindelse med et nyt stationscenter ved Karlslunde Station er der planer om at opføre op til 70 nye etageboliger. Der er udarbejdet helhedsplan og rammelokalplan for området. Inden byggestart skal der udarbejdes lokalplan. Der er på nuværende tidspunkt ikke et konkret ønske om at udarbejde lokalplan i 2012, derfor rykkes den forventede færdiggørelse og indflytning et år frem til 35 indflyttede boliger i 2014 og 35 boliger i (blå) Greve Midtby Der arbejdes med indpasning af flere etageboliger og tæt/lav boliger i Greve Midtby som del af ny helhedsplan for området. Der blev afholdt en arkitektkonkurrence om en helhedsplan for området i 2009 og det er vinderprojektet herfra, der arbejdes videre med. I 2012 er det planlagt, at der skal udarbejdes en rammelokalplan, der skal danne baggrund for egentlige lokalplaner i takt med, at området udbygges. Administrationen skønner, at der kan indpasses ca. 50 boliger med indflytning af 10 boliger pr. år tidligst fra Et år senere end estimeret i sidste års prognose. På sigt vil der dog afhængig af konjunkturerne og områdets udvikling kunne opføres mere boligbyggeri. 5

6 Følgende 3 områder er kommet med gennem forhandlinger om Fingerplan 2007: 1. (cirkler uden farve) Tune Nord Tune Nord ligger nord for Tune, øst for Rendebjergvej. I Kommuneplan er det fastlagt, at der først tages hul på Tune Nord, når de igangværende store udbygningsområder er udbyggede. På grund af konjunkturerne, har aktiviteten i udbygningsområderne været begrænset i de seneste år. Derfor forventes der tidligst indflytningsklare boliger fra En sikkerhedszone omkring en hovedgasledning, der er beliggende i området, medfører store begrænsninger i muligheden for at bygge boliger. Det skønnes, at der kan opføres op mod 100 boliger i området, såfremt der investeres i en bedre sikring af gasledningen. De nuværende forhold omkring gasledningen giver kun mulighed for at bygge omkring 20 boliger. 2. (cirkel uden farve) Tune Syd Tune Syd ligger syd for Tune Landsby. Arealets størrelse er ca. 10 ha. Udover boliger kan arealet evt. anvendes til institutionsformål. I Kommuneplan indgår Tune Syd som perspektivareal og planlægges først udbygget på længere sigt (efter 2021). En forudsætning for udbygning af området er, at støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn ændres, hvilket Greve Kommune har ønsket over for staten i forbindelse med forarbejderne til den kommende Fingerplan (cirkel uden farve) Karlslunde Vest Området ligger vest for Karlslunde Landsby og omfatter ca. 5 ha. I Kommuneplan indgår Karlslunde Vest som perspektivareal og planlægges først udbygget på længere sigt (efter 2021). Til brug for prognosen skønner administrationen, at der samlet set for Tune Syd og Karlslunde Vest kan opføres ca. 65 boliger. 6

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere