Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode."

Transkript

1 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 7. juni 2015 Tina Jørgensen/Flemming Olsen Baggrundsnotat mange nye flygtninge skaber stor efterspørgsel på boliger. Stevns Kommune Postboks Store Heddinge Social, sundhed & ældre Status antal flygtninge Center Social, Sundhed og Ældre har integrationsansvar for borgere i den treårige integrationsperiode. Stevns kommune har for nuværende i alt 113 voksne personer under integration. Derudover har vi i alt 40 børn og 8 børn som vil blive født i løbet af denne sommer og efterår. Det er ikke muligt at udarbejde en præcis opgørelse over hvor mange flygtninge der i alt kommer til Stevns Kommune ligesom det ikke er muligt at angive, hvornår flygtningene ankommer. Stevns Kommune får udmeldt en kvote og har for nuværende nogle forventninger til i hvilket omfang og hvor hurtigt forskellige flygtninge bliver familiesammenført. I praksis modtager kommunens integrationsmedarbejdere ofte varsler om nye flygtninge få uger før flygtningene ankommer. Kommunens kvote er på 71 personer i 2015, og vi begyndte at modtage efter kvoten den 1. februar. Primo juni har vi modtaget 29 personer og mangler således at modtage 42 Vi forventer, at 32 personer får familiesammenføring inden for de næste 3-4 måneder og 9 personer får familiesammenføring inden for de næste 6-7 måneder. I år kan vi forvente at modtage omkring 52 børn enkelte måske først i starten af Inden for de næste 1 2 måneder vil vi akut mangle permanente boliger til 12 familier med et eller flere børn, hvilket svarer til: 6 boliger på mellem 2 og 3 værelser 6 boliger på mere end 3 værelser Vi mangler endvidere midlertidige boliger til de enlige før de bliver familiesammenførte. Vores midlertidige boliger er alle fyldt op, og vi mangler derfor boliger til de næste flygtninge vi skal modtage. Vi har i øjeblikket 41 flygtninge boende i midlertidige boliger. Det er administrationens forventning, at vi i løbet af de næste 6-7 måneder skal bruge mellem 5 og 7 boliger om måneden til enlige nye flygtninge.

2 Om boliger og økonomi: Frem til primo juni er det lykkedes at finde ledige boliger til kommunens nye flygtninge. Der er dels fundet private boliger gennem annoncering, dels fundet ledige kommunale boliger og sidste løsning er en tidligere daginstitution i Hårlev taget i brug. Én af de helt store udfordringer i forbindelse med boliger er, at andelen af enlige flygtninge, primært enlige unge mænd, er meget høj og som enlig flygtning er integrationsydelsen lav, hvilket betyder, at den enkelte max kan betale ca kr. i husleje for permanente boliger og ca kr. for en midlertidig bolig. Der er meget få boliger der kan lejes for et månedligt beløb på kr. og når det kan lade sig gøre er det fordi det har været muligt at indgå aftale om leje af et helt hus, hvor værelser efterfølgende kan lejes ud enkeltvis. Når det ikke er muligt at indgå en sådan aftale, så kan kommunen indgå aftale om leje og derefter videreudleje til flygtninge inden for rammerne af en midlertidig bolig i en kortere periode. På denne måde kan huslejen for den enkelte flygtning bringes ned på ca og kommunen får hjemmel til at kompensere for den resterende husleje. Den økonomiske situation bliver en helt anden i det øjeblik, der er tale om familiesammenføring idet rådighedsbeløbet til husleje stiger til det dobbelte, hvilket er et realistisk niveau for en 2-3 værelses lejebolig på Stevns. Fælles for alle flygtninge i den tre-årige integrationsperiode gælder, at de skal deltage i sprogundervisning, hvilket foregår på en sprogskole i Køge. Derfor skal alle flygtninge kunne komme til Køge dagligt. Uddrag fra Statens Byggeforskningsinstituts forskning på sammenhæng mellem bolig og integration. De multietniske boligområder defineres ved, at mere end 30% af beboerne har anden etnisk baggrund Færre bor i multietniske samfund, først og fremmest fordi flere med anden etnisk baggrund bliver boende i provinsen efter integrationsperioden Danskere fraflytter ofte multietniske beboelser, hvis andelen af beboere med anden etnisk baggrund udgør mere end 30%. Få danskere bosætter sig, hvor der er mange med anden etnisk baggrund. Få borgere med anden etnisk baggrund finder vej til privat udlejning og andelsboliger, det er lettere at forstå og håndtere i praksis at blive skrevet op til almenboliger. Indvandrer og flygtninge mangler viden om det danske boligmarked Side 2 af 7

3 Nye flygtninge bliver bedre integreret, hvis de i begyndelsen af deres ophold i Danmark får mulighed for at etablere netværk med andre flygtninge og indvandrer. I en stor dansk undersøgelse har man spurgt en række indvandrer og flygtninge med forskellig baggrund om, hvordan den bedste beboersammensætning burde være: o 28% svarer at max 1/3 af beboerne bør have anden baggrund end dansk o 33% svarer at der bør være halvt danskere og halvt beboere med anden etnisk bagggrund o 33% udtrykker at de er ligeglade Når man følger grupper af indvandre og flygtninge er det tydeligt, at de der ønsker at bo med mange danskere i nærmiljøet, også er dem der bliver bedst integreret. Hvis 60% af mændene i et boligområde er i job så øges sandsynligheden markant for at nye flygtninge også kommer i job. 17% af danskerne får job via netværk 36% af lavtuddannede flygtninge får job via multietniske netværk 23% af veluddannede flygtninge får job via multietniske netværk Det er ikke antallet af kontakter med kvaliteten af de forskellige kontakter, der er afgørende for fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Mulige boliger Administrationen har gennemgået de muligheder der er aktuelt er til stede for at anvende kommunale ejendomme til midlertidige og varige lejemål for flygtninge. Under hver boligenhed er en beskrivelse af ejendommen/boligen, huslejen, de kommunale udgifter samt en kort beskrivelse af relevante forhold vedrørende integration. Nedenfor kommer en oversigt over alle boliger i kommunen, der er opført efter reglerne om almene boliger. Med undtagelse af boligerne i Kystparken, som er meget dyre, så har kommunen anvisningsret til hver 4. ledig bolig. I praksis har kommunen anvist 4 ledige boliger i løbet af de sidste 6 måneder, hvorfor denne mulighed, kun vil kunne bidrage med meget få boliger. Boliger i boligforeninger som disse, er som udgangspunkt en god løsning fordi huslejen har et niveau, der gør at par kan bo der, ligesom der vil være et godt grundlag for integration i nærmiljøet. Side 3 af 7

4 Almene lejeboliger i Stevns Kommune Antal Fordeling Boligselskab Adresse By lejemål Ungd.bol 1-rums 2-rums 3-rums 4-rums Bemærkninger 1-rums Vallø Almene Boligselskab Brandsk.p Hårlev Agersøvej 2-56 Hårlev Lejerbo Stevns Bovangen 56-78, 55A-63B, Vestergade 2A-F, Jernbanegade 4A-T, Rosenvangen 35-45, Vesterbro 37A-J, Elvervangen 3A-K, Hell. Store Heddinge Andelsboligforening Rengegade Hornemannsv 2A-6C Naurbjerg 1A-7H Højbovænge 1-46 Rønnebærv Hornemannsvej Almene Boligorganisation Hornemannsv. 12/16/18/19 Hornemannsv. 9A-13B Hornemannsv. 22A-24B Boligforeningen Domea Stevns Kystparken 2-14 og 1-39 Kystparken Hedd Hedd Hedd. 9 9 Hedd Hedd Hedd Hedd. 4 4 Hedd. 6 6 Hedd Strøby E Anvises ikke, for dyre Strøby E ikke færdigbygget Ellegårdskollegiet Ellevej 5-33 Strøby E rums, og 1 2-rums Total Side 4 af 7

5 Nørregade 17, Store Heddinge. Det drejer sig om den ejendom, der indtil nu har huset Værested for borgere med psykisk sygdom samt sent udviklede og de medarbejdere der leverer social-pædagogisk støtte i borgernes hjem. Herudover har ejendommen huset Aktive Pensionister i Heddinge. Kommunalbestyrelsen har i 2013 i forbindelse med beslutning om etablering af sundhedscenter i Hårlev besluttet, at ejendommen Nørregade 17, Store Heddinge skal sælges, når den tømmes i forbindelse med flytning til Sundhedscenter. Begrundelsen for, at ejendommen skal sælges er, at det er en drifttung ejendom, og der er kun foretaget de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder på den, siden beslutningen om salg blev taget. Det er en ældre ejendom, og den trænger til større renoveringer, såfremt den skal fortsætte i Stevns Kommunes drift. Det skal bemærkes, at der er konstateret skimmel i ét rum i stueetagen, det rum er i dag lukket af og der opleves ikke gener fra skimmelsvamp. Stevns Kommune har overtaget ejendommen fra Storstrøms Amt i forbindelse med kommunalreformen i Den har tidligere været brugt som ungdomspension og senere administration og andre aktiviteter under Sundhedsafdelingen. Som følge af det stigende antal flygtninge, der tildeles Stevns Kommune for tiden, er der behov for boliger til disse, og i den forbindelse, er ejendommen kommet i spil, om den kan anvendes til dette formål. Ejendommen har et grundareal på kvm. og er i BBR registreret med et boligareal på 220 kvm. Og erhvervsareal m.v. på 423 kvm., i alt 643 kvm., eller en bebyggelsesprocent på 35%. Det registrerede boligareal er fra den tid, hvor det var ungdomspension, og da det er mere end 3 år siden, at det har været anvendt som dette, kræver det under alle omstændigheder en anmeldelse til Byggesagteamet med oplysning om den ændrede anvendelse. Efter det oplyste, så må der bo max 9 personer i ejendommen. Iflg. oplysning fra Stevns Forsyning A/S, vil det ikke kræve yderligere tilslutningsbidrag ved den ændrede anvendelse. I ejendommen forefindes 2 toiletter og 1 bad i hhv. stuen og på 1. sal., hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til 9 beboere. Der er i alt 11 egnede værelser i huset samt fælles køkken og opholdsrum. Center Social, Sundhed og Ældre vurderer, at ejendommen er velegnet til formålet og at det er gode muligheder for integration, da ejendommen er centralt beliggende. Indtægterne fra udlejning vil give et væsentligt bidrag til vedligeholdelse og forsat drift af ejendommen. Mandehoved 9, Sigerslev, Store Heddinge, (Asylcenter) Ejendommen er iflg. Freja Ejendomme, der står for salg af ejendommen, lejet ud til asylcenter indtil 31/ , men der er forlydende om, at det lukkes ned i løbet af 2015, hvorfor der kan være mulighed for at leje eller købe ejendommen. Med hensyn til tidspunktet for eventuel nedlukning er det usikkert, da meldinger om dette svinger meget alt efter flygtningetilstrømningen til Danmark. Ejendommen har været besigtiget af Stevns Kommune, og der har på det grundlag været drøftelse af mulighederne for at leje en del af ejendommen eller evt. købe den. Det er en meget nedslidt ejendom, selvom om der løbende er foretaget nødtørftig renovering. Alle bygninger bærer præg af stort slid, og at de har været brugt som asylcenter i mange år. Opvarmningen af ejendommen sker ved olie og ét varmeanlæg, og der er efter det oplyste, ikke muligt at slukke for varmen i de bygninger, som ikke anvendes. Det vil sige, at der er en stor varmeudgift, selvom temperaturen skrues ned til minimum i de bygninger, der ikke anvendes. Der er fire fritliggende bygninger, som vil være egnede til midlertidige boliger. De fire bygninger kan hver især rumme 10 flygtninge, hvor den enkelte flygtning får eget værelse og bade- Side 5 af 7

6 værelse, samt fælles køkken. Der er indhentet lejepris på alle bygninger (i alt kvm.) og på de fire fritliggende huse. Lejeprisen på alle bygninger udgør årligt kr. og de fire fritliggende huse skal koste kr. årligt i leje. Udover lejeprisen skal lejer afholde alle udgifter til forbrug samt indvendig og udvendig vedligeholdelse. Center Social, Sundhed og Ældre vurderer, at de fire huse er egnede, men at det kan være vanskeligt at skabe gode vilkår for integration, da boligerne vil ligge meget isoleret fra aktiviteter og kontakt med stevnsborgere og transport til og fra sprogskolen i Køge. Erfaringer fra Asylcenteret peger endvidere på, at med så mange, primært, enlige mænd, vil der være behov for flere ressourcer til integrationsmedarbejdere for at undgå konflikter i hverdagen. Endelig vurderer administrationen, at løsningen vil være uforholdsmæssig dyr for Stevns Kommune. Pavillonløsning Agerhøj-udstykningen: Administrationen har i lighed med andre kommuner indhentet tilbud på leje af pavilloner der er etableret som lejligheder. En et-værelsespavillon på 18 kvm med eget bad, toilet og tekøkken koster ca kr. i husleje om måneden. Hertil kommer udgifter til levering og montage, hvilket koster ca kr. for 6 lejemål samt ca kr. ved returnering. Lejeaftale skal indgås for minimum 36 måneder. Pavillonerne skal endvidere tilsluttes strøm, vand og kloak, hvorfor de helst skal placeres på byggemodnede grunde, og i den aktuelle situation anbefaler administrationen Agerhøjudstykningen. I den del af udstykningen, der ligger tættes på Store Heddinge by, er der 2 storparceller. Agerstien 1 på kvm., og Agerstien 2 på kvm. Der er iflg. lokalplan 74 bestemt en bebyggelsesplan, og byggeriet skal være rækkehuse i 1,5 etage med udnyttet tagetage eller i 2 etager, hvor øverste etage er med trempelopbygning. Tagene skal være sadeltage med en vinkel gr. Såfremt man ønsker at stille pavilloner på disse grunde, skal der indhentes oplysning hos Stevns Forsyning A/S og andre forsyningsselskaber om tilslutningsbidrag. Som udgangspunkt kan det være ca kr. pr. boenhed, men da det er midlertidige boliger, kan det være, at der kan laves en specielaftale. Denne udgift forventes godtgjort på et senere tidspunkt i forbindelse med salg af grundene. Under alle omstændigheder vil det kræve en byggesagsbehandling og muligvis dispensation alt efter hvilke pavilloner, man vælger. Center Social, Sundhed og Ældre vurderer, at der er gode muligheder for integration med en placering på Agerstien 1 og 2. Der kan i princippet etableres mange af denne type boliger men med risiko for, at lokalområdet kan opleve, at der vil være tale om en uforholdsmæssig fordeling af kommunens flygtninge. Engvangsvej 112 A og B samt Morbærvej 13 B i Strøby Egede Der er tale om i alt tre ledige lejemål i to kommunale ejendomme. Engvangsvej 112 A er 81 kvm og 4 værelser Engvangsvej 112 B er 49 kvm og 2 værelser Morbærvej 13 A er 130 kvm og 6 værelser der i dag er udlejet Morbærvej 13 B er 69 kvm og 3 værelser. Side 6 af 7

7 Der er aktuelt tre ledige lejemål, da det tidligere er besluttet, at begge ejendomme skal sælges, alle lejligheder vurderes at være særdeles velegnede som varige boliger til flygtninge men det kræver, at beslutningen om salg ændres. Administrationsbygningen ved Fyret I Administrationsbygningen ved Fyret, der hvor der i dag afholdes en del møde- og kursusaktivitet, der en fløj med fire dobbelt-værelser. Værelserne kan bebos af enlige eller par med højst et mindre barn. Der er adgang til fælles bad, toilet og køkken. Køkkenet skal deles med husets mange andre brugere, derfor er det nødvendigt at etablere to nye skydedøre mellem værelsesfløjen og det store kursuslokale samt køkkenet og kursuslokalet. Herudover skal der etableres nyt baderum til de faste medarbejdere på Fyret, da de i dag anvender de bade- og omklædningsforhold, der er tilknyttet værelsesfløjen. Der er flere steder på matriklen, hvor det er muligt at etablere nye bade- og omklædningsfaciliteter. I forhold til lokalplanen er der mulighed for helårsbeboelse i bygningen. Da der ikke tidligere har været udlejning på matriklen kendes lejeprisen ikke, men den forventes at kunne afholdes inden for rammerne af, hvad en flygtning kan betale. Center Social, Sundhed og Ældre vurderer, at værelserne er særdeles velegnede, placeringen kan give udfordringer i forhold til integration og transport til sprogskolen i Køge. Side 7 af 7

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere