Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN"

Transkript

1 Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

2

3 Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde ved Haverup Landsby og Grydebjeg Skov er færdig, hvorfor Sorø Kommune udbyder 16 parcelhusgrunde i 1. etape af ENGSTIEN. ENGSTIEN omfatter i alt 49 grunde, og indgår som en del af i alt op til 100 nye boliger, primært som parcelhuse, der skal opføres på arealerne vest for Haverup, lige op til henholdsvis Haverup Skov og Grydebjerg Skov. Området ligger 2,3 km fra Sorø Bymidte, 1 km fra Sorø Søerne og ca. 4 km fra Sorø Station. Der er rig mulighed for at nyde naturen, der er lige udenfor - en gåtur med hund & børn i skoven, en svømmetur i Sorø Sø (der har blå flag-status) eller med en god morgenløbetur omkring Pedersborg sø. Grundene sælges fuldt byggemodnet klar til overtagelse og bebyggelse. Overordnet planlægning De udbudte parcelhusgrunde indgår som nævnt i et nyt planlagt boligområde med op til 100 boliger. Området er opdelt i 4 mindre boligområder, adskilt af grønne fællesarealer, i kuperet terræn. 1. etape af ENGSTIEN ligger tættest på Haverup Landsby, adskilt fra landsbyen og kommende 2. etape af grønne kiler og områder. Der etableres støjvolde mod Slagelsevej og mod den nye forbindelsesvej mellem Haverupvej og Slagelsevej. Jordvoldene vil blive udformet således, at de indgår som naturlige elementer i landskabet og de grønne områder. Bebyggelsen Parcelhusgrundene er udlagt til opførelse af enfamilieboliger. Der kan således ikke opføres dobbelthuse eller erhverves 2 grunde til opførelse af én bolig. Byggeri skal udføres i indtil 1½ plan, med ydervægge udført med murede facader enten pudset eller blank mur i gule eller røde teglsten. Pudsede eller vandskurede facader skal fremstå i hvid eller i jordfarver. Tage må have en hældning på op til 45 grader, og skal udføres uden valm, i røde tegl uden reflekterende overfladebehandling. Udstykningen er omfattet af lokalplan SK3 der fastlægger nærmere retningslinjer for bebyggelsens udformning og udseende.

4 ENGSTIEN 1. etape Oversigt over grunde, kvm. & priser Adresse kvm Minimumspris Engstien Engstien Engstien Engstien Engstien Engstien SOLGT Engstien SOLGT Engstien Engstien Engstien Engstien SOLGT Engstien Engstien SOLGT Engstien SOLGT Engstien Engstien Engstien SOLGT Engstien Engstien SOLGT Engstien SOLGT Engstien Engstien Engstien Engstien

5 ENGSTIEN - oversigtskort:

6 Tekniske forhold ENGSTIEN 1. etape Funderingsforhold: Sorø Kommune har udført geoteknisk og en jordforureningsmæssig undersøgelse af hele udstykningen. Der er således lavet en boreprøve centralt på hver grund samt udtaget jordprøver i et net over området. Undersøgelserne viser, at der er tale om fast jordbund uden behov for ekstrafundering. For den enkelte grund henvises til rapporten, der er at finde på På Engstien 16, 18, 20, 21 og 23 fjernes en tidligere markvej, hvorfor køberne må forvente afgravning i op til 1 meters dybde hvor vejen har ligget. Køber har ret til omgående og for egen regning at lade jordbunden undersøge yderligere. Sorø Kommune yder ikke dækning af omkostninger af nogen art eller reduktion i grundprisen, såfremt der ved supplerende undersøgelser mod forventning konstateres forhold, der forudsætter ekstra omkostninger til fundering. Køber er dog berettiget til at lade handlen gå tilbage uden omkostninger, såfremt forholdet konstateres før overtagelsesdagen. Forhold konstateret efter overtagelse af grunden er Sorø Kommune uvedkommende. Såfremt særlige forhold gør, at det ikke er muligt at få udført supplerende undersøgelser før den fastsatte overtagelsesdag, kan Sorø Kommune på forudgående skriftlig anmodning i det enkelte tilfælde give tilsagn om at udskyde overtagelsesdatoen i op til 60 dage. Placering af bebyggelse på de enkelte byggegrunde: Generelle regler: - Bygningsreglementet for småhuse af Sorø Kommunes lokalplan SK 3 - Regler for Engstien 2-48: Af hensyn til afledningen af spilde- og regnvand til offentlig kloak, er der på hver byggegrund angivet minimumskoter for placering af bebyggelsens terrændæk og de omgivende befæstede arealer. FD: angiver minimumskoten for færdig gulv i bygninger. FT: angiver minimumskoten for det omgivende terræn som kan afvandes. For Engstien nr. 2, 4, 6, 8 og 10 gælder endvidere: - Bebyggelsen skal holdes vest for den på udstykningsplanen stiplede linje, som angiver grænsen for, at koterne angivet som FD: og FT kan overholdes. Overholdes disse koter ikke skal spildevand føres til pumpebrønd og pumpes op i den offentlige kloak.

7 - Tagvand vil dog kunne tillades ført til faskine, såfremt dette viser sig nødvendigt og faskinen kan placeres inde på grunden. Udstykningsplan med relevante markeringer kan rekvireres særskilt ved henvendelse til Ejendomscenteret tlf Kloakanlæg: Sorø Kommune har udført spildevands- og regnvandsstik ind på hver parcel. Tilslutningsafgift er inkluderet i grundprisen. Vandforsyning: Sorø Kommune har udført vandstik ind på hver parcel. Tilslutningsafgift er inkluderet i grundprisen. Elforsyning: Hovedforsyningsledning er fremført af Seas-NVE til kabelskabe som jordkabel i vej. Udgiften hertil samt tilslutningsbidrag er inkluderet i grundprisen. Varmeforsyning: Parcellerne er efter Sorø Kommunes varmeplan beliggende i fjernvarme-forsyningsområde. Seas- NVE har fremført forsyningsnet. Omkostninger ved etablering af stikledninger til de enkelte ejendomme vil blive opkrævet af de enkelte grundejere, efterhånden som boligerne tilsluttes. Fællesantenne: SEAS-NVE har udlagt 100 MB fibernet til alle grunde, som giver mulighed for internet, telefoni og fjernsyn. Tilslutning er betalt, men abonnement koster 95 kr/mdr. og der er 6 måneders bindingspligt. Grundkøber skal tage kontakt til SEAS kundecenter , når de ønsker forbindelsen tilsluttet - senest 8 uger inden indflytning. Grundejerforening: Der henvises til lokalplan SK3 10, hvorefter grundejere har pligt til at være medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningen skal dannes, når halvdelen af grundene er solgt og bebygget. Veje & fællesarealer: Boligveje, stier & parkeringsanlæg er udlagt som private fællesveje. Det påhviler grundejerforeningen at forstå drift og vedligeholdelse af vejen. Der er i grundprisen indeholdt et fastsat beløb til anlæg af legeplads for den enkelte etape. Anlæg, drift og vedligehold af denne samt interne stier og fællesarealer påhviler grundejerforeningen.

8 Indkørsel Ved anlæg af indkørsel gøres opmærksom på, at grundejer betaler for flytning af lysmast og udskift af vejrist, såfremt grundejeren vælger at anlægge indkørsel ud for disse. Parcelbrønde kan ikke forventes flyttet. Kommunen anlægger en op til 6m bred opkørselsrampe i forbindelse med færdiggørelsen af byggemodningen. Såfremt grundejer anlægger indkørsel inden, gør kommunen opmærksom på, at koten ændres i forbindelse med udlægning af slidlag og sætning af kantsten. Sædvanligvis er det nødvendigt at omlægge de yderste cm af indkørslen, for at tilpasse niveauet til kantstene/fortov. Generelle vilkår for køb af parcelhusgrunde på Engstien 1. etape Udbyder: Grundene udbydes af Sorø kommune, Ejendomscenteret, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. Købstilbud skal afgives på den vedlagte tilbudsblanket og afleveres/fremsendes til Sorø Kommune, Ejendomscenteret, Rådhusvej 8, 4180 Sorø mrk. Tilbud Engstien. Udbudsvilkår: Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 ang. Offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Den anførte grundpriser er minimumspriser. Grunden sælges til højeste bud over minimumsprisen. Der kan ikke reserveres grunde, men alene gives bud på køb af en grund. Buddet er kun gældende såfremt alle de anførte oplysningsfelter er udført. Der kan godt afgives bud på flere grunde. Såfremt tilbudsgiver alene ønsker at erhverve én grund, skal prioritering fremgå af tilbudsblanketten. Tilbuddet skal på tilbudsblanketten angives som et konkret beløb i kroner, der kan således ikke gives på et beløb over højeste bud eller lignende. Tilbudsblanketten er at betragte gældende som et købstilbud som Sorø Kommune skriftligt kan acceptere, hvorved købsaftalen betragtes som indgået. Såfremt Sorø Kommune modtager enslydende højeste bud forbeholder Sorø Kommune sig ret til at vælge mellem disse bud.

9 Når et købstilbud er skriftligt accepteret af Sorø Kommune og købsaftalen dermed anses for indgået, skal køber inden 6 hverdage indbetale et depositum til Sorø Kommune på kr ,- og stille bankgaranti for restkøbesummen til frigivelse til sælger, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde. Modtages depositum og bankgaranti på restkøbesum ikke, anser Sorø Kommune handlen for ophævet, og er frit stillet til at afhænde grunden til anden side. Sorø Kommune forbeholder sig ret til vurdering af indkomne tilbud. Grunden kan ikke videresælges, ligesom accepteret købstilbud ikke kan overdrages andre. Grunden kan således alene erhverves af den person/de personer eller firma, der er anført på tilbudsblanketten. Grunden kan ikke videresælges i ubebygget stand eller overdrages til tredje part før byggeri i form af enfamiliehus på grunden er opført og færdigmeldt. Kommunen er forpligtet til at behandle købs ansøgninger fortroligt, hvorfor åbning af tilbuddene ikke er offentlig tilgængelig. Sorø Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Ejendomscenteret tlf Skøde: Overdragelsesdokumenterne udfærdiges af Sorø kommune som anmelder og alle af nærværende handels afledte omkostninger, herunder dens berigtigelse ved skøde, stempling, tinglysning m.v. flydende omkostninger betales af sælgeren. Udstykningsomkostningerne er inkluderet i købsprisen. Fortrydelsesret: Efter modtagelse af skriftlig kommunal accept af afgivet tilbud er handlen bindende. Køber er herefter berettiget til omgående og for egen regning at lade grunden undersøge yderligere. Køber er desuden berettiget til at træde tilbage fra handlen, hvis køber senest 20 dage fra aftalens indgåelse giver meddelelse herom til sælger, samtidig med at det ved geoteknisk rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafundering (jf. SBI anvisning nr. 181)/pilotering. Det skal tillige af rapporten eller bilag til denne fremgå, hvad omkostningerne til denne ekstrafundering/pilotering forventes at ville udgøre. Sælger er dog berettiget til at fastholde handlen, såfremt denne inden 10 dage efter at have modtaget rapport og omkostningsoverslag, acceptere at betale udgifterne til

10 nødvendig ekstrafundering og/eller pilotering, som skal vurderes i forhold til de i forvejen kendte funderingsforhold, jf. ovenfor. Overtagelse: Grundene er byggemodnet og klar til overtagelse afhængigt af købers ønsker. Køber betaler alle skatter og afgifter, der selvstændigt pålignes parcellen, fra første forfaldsdag efter overtagelsesdagen. Overtagelsesstand: Fra overtagelsesdatoen henligger parcellen på købers ansvar og risiko og skal fremstå i en god vedligeholdelsesmæssig standard. Parcellen overdrages køber i den stand, hvori den er og forefindes, hvilket køber er forpligtet til at gøre sig bekendt med, og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed Sorø Kommune og tidligere ejere hidtil har besiddet parcellen. Købesum: Når et købstilbud er skriftligt accepteret af Sorø Kommune og købsaftalen dermed anses for indgået, skal køber inden 6 hverdage indbetale et depositum til Sorø Kommune på kr ,- og stille bankgaranti for restkøbesummen til frigivelse til sælger, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde. Fredskovpligt: Sælger erklærer, at der på parcellen ikke findes skov eller fredskovpligtig grund. Tidsfrist for bebyggelse og bestemmelser om kommunens tilbagekøbs- og forkøbsret: a. Køberen er pligtig at påbegynde byggearbejdet på parcellen inden forløbet af 1 år fra overtagelsesdatoen. Byggeriet skal fremmes uden unødigt ophold og skal være færdigt inden 3 år fra overtagelsesdagen. Overskrides denne frist, skal kommunen være berettiget til uden forudgående varsel at fordre sig parcellen tilbageskødet alene mod tilbagebetaling af grundkøbssummen. Omkostningerne ved et eventuelt tilbagekøb afholdes af parcelejeren. Afholdte udgifter til beplantning, byggeomkostninger eller forrentning af købesummen refunderes ikke. Ved overskridelse af 1 års-perioden er kommunen på køberens skriftlige forespørgsel pligtig til at meddele, om kommunen ønsker at gøre brug af sin tilbagekøbsret. Hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, feks. indførelse af byggestop, kan byrådet forlænge byggefristen for indtil eet år ad gangen. Fristen for kommunens ret til at fordre sig parcellen tilbageskødet forlænges da tilsvarende.

11 b. Såfremt parcellen ønskes videreoverdraget i ubebygget stand, skal Sorø kommune have forkøbsret til samme pris, som kommunen har solgt den for, uden tillæg af nogen art. Køberen kan således ikke kræve dækning for nogen del af de af ham afholdte yderligere udgifter, af hvilke eksempelvis kan nævnes udgifter ved berigtigelse af grundkøber, renter, skatter og afgifter, beplantning af parcellen. Køberen kan derfor ikke afhænde parcellen til anden side, før han har tilbudt Sorø Kommune at købe den på ovennævnte vilkår og modtaget skriftlig tilkendegivelse fra byrådet af, at kommunen ikke ønsker at gøre brug af sin forkøbsret. Omkostninger ved eventuelt tilbagekøb afholdes af parcelejeren. c. Ved kommunens eventuelle tilbagekøb af parcellen skal denne overdrages i samme stand som den er købt. Såfremt der måtte være foretaget opfyldning, udgravning, bygningsarbejder eller andre ændringer i grundens tilstand, nedsættes kommunens købspris med et beløb svarende til udgiften ved at bringe grunde tilbage i den oprindelige tilstand. Er parcellen erhvervet med henblik på opførelse af bolig til videresalg, vil ejendommen alene kunne videreoverdrages til tredjepart når byggeri på grunden i form af opførelse af helårsbolig er udført og færdigmeldt, således at forstå at parcellen alene kan videreoverdrages i bebygget stand. Denne bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende på den solgte parcel alene med respekt af servitutter. Påtaleberettiget er Sorø byråd. Bestemmelsen kan aflyses, når byggeriet er færdigt. Servitutter: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

12 TILBUDSBLANKET Undertegnede er grundigt orienteret om salgsmaterialets og lokalplanens indhold, og er indforstået med samtlige forhold og betingelser, således som disse fremgår af nærværende vilkår for afgivelse af bud på og køb af parcelhusgrund i Sorø Kommune, og er samtidig indforstået med at det afgivne bud er bindende. Undertegnede ønsker hermed at byde på følgende grund: Adr. bud kr. Ansøger(e): Navn(e): Adresse: Postnr. & by: Tlf./ Cpr-nr./CVR-nr. Overtagelse pr. Dato & underskrift(er)

13 Bud på flere grunde: Såfremt De har afgivet bud på flere grunde, men alene ønsker at erhverve 1 stk., skal prioritering fremgå af følgende: Adresse Engstien 2 Engstien 4 Engstien 6 Engstien 8 Engstien 10 Engstien 16 Engstien 18 Engstien 20 Engstien 24 Engstien 30 Engstien 32 Engstien 36 Engstien 42 Engstien 44 Engstien 46 Engstien 48 Prioritet:

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende. 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse

SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende. 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse Attraktive og velbeliggende ERHVERVSGRUNDE SÆLGES SKOVSØ ERHVERVSPARK Etape II 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse www.skovso-erhvervspark.dk tlf. 40 16 29 90 Placeringen Skovsø Erhvervspark

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del

42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del 42 smukt beliggende parcelhusgrunde i et kuperet terræn i Odder bys nordvestlige del Høghus 18 grunde i delområde 1 og Overskov 24 grunde i delområderne 1, 2A, 2B og 3A *Billedet er ikke målfast. Eksklusive

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere