Dansk Børnecancer Register Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010"

Transkript

1 Dansk Børnecancer Register Årsrapport 2010 Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. leder af DBCR. Børnefadelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, DK 8200 Århus n. Mail: Henrik Nielsen, cand. stat. Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital Olof Palmes Allé DK-8200 Aarhus N Denmark address: Søren Paaske Johnsen, MD, PhD Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital Olof Palmes Allé DK-8200 Aarhus N Denmark address:

2 Organisatoriske basiskrav 1) Den kliniske kvalitetsdatabase skal nedsætte en styregruppe eller bestyrelse, som har ansvaret for at lede databasen. 2) Den kliniske kvalitetsdatabase skal være tilknyttet en offentlig myndighed, der har registeransvaret. Den offentlige myndighed skal være repræsenteret i styregruppen. 3) Den kliniske kvalitetsdatabase skal være forankret i et eller flere relevante videnskabelige selskaber, som skal sikre tilknytning til de faglige miljøer. Selskabet/selskaberne skal være repræsenteret i styregruppen. 4) Hver af de kommende 5 regioner har ret til at udpege en sundhedsfaglig repræsentant til styregruppen. 5) Den kliniske kvalitetsdatabase skal være tilknyttet et af de nationale kompetencecentre. Det pågældende kompetencecenter skal være repræsenteret i styregruppen. 6) Etablerede kliniske kvalitetsdatabaser skal have en dækningsgrad på mindst 90% for så vidt angår sekundærsektoren. Datakomplethedsgraden skal være mindst 70%. Sundhedsfaglige basiskrav 1) Sygdomsområde. Den kliniske database skal dække et stort, dyrt og alvorligt sygdomsområde. Det skal kunne sandsynliggøres at den kliniske database kan bidrage til at forbedre behandlingskvaliteten. 2) Kvalitetsindikatorer. Den kliniske kvalitetsdatabase skal have 5-10 veldefinerede indikatorer, som kan anvendes til at overvåge og evaluere behandlingskvaliteten. Indikatorerne skal være almene og evidensbaserede. 3) Analyser. Den kliniske kvalitetsdatabase skal gennemføre analyser, der bygger på valide data samt anerkendte statistiske og epidemiologiske metoder. Basiskrav vedrørende afrapportering og offentliggørelse 1) Den kliniske kvalitetsdatabase skal i udgangspunktet som minimum levere kvartalsvise afrapporteringer til de deltagende afdelinger, som kan indgå i afdelingernes kvalitetsarbejde. 2) Den kliniske kvalitetsdatabase skal årligt offentliggøre en årsrapport med ikkeanonymiserede afdelingsspecifikke kvalitetsdata med konkrete forslag til, hvor og hvordan kvaliteten kan forbedres. 3) Forud for offentliggørelse af årsrapporten skal der være gennemført en faglig fortolkning af data. Der skal anvendes anerkendte statistiske og epidemiologiske principper i forbindelse med analysen af data. Informatiske basiskrav. 1) Den kliniske kvalitetsdatabase skal leve op til en række informatiske basiskrav, som bl. a. vedrører til databasens IT-platform, systemets ind- og uddateringsside samt sikkerheden omkring håndteringen af personhenførbare data. Faglig styregruppe. Kommisorium Styregruppen har i samarbejde med databasens kompetencecenter ansvaret for: 1) At vedligeholde og drive databasen. 2) At udforme og afgive regnskab 3) At sikre overholdelse af basiskrav 4) At udvikle datasættet 5) At afrapportere, offentliggøre og sprede databaserefaringer 6) At forestå sundhedsfaglige audit og faglige fortolkninger 7) At sikre implementering i de faglige miljøer.

3 Det forudsættes, at DBCR knyttes til kompetencecenter Nord Medlemmer Schrøder/overlæge/formand/Pædiatrisk Afd. A, Skejby Sygehus, Århus Nord Midtjylland thrine Rechnitzer/overlæge/medlem/Børneafdelingen, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Kvalitetsmål Accepteret af Sundhedsstyrelsen som basis for at DBCR for status som landsdækkende kvalitetsdatabase: Andel patienter, der bidrager til evaluering af behandlingskvalitet ved deltagelse i/rapportering til internationale studier. Standard: 80%. Recidivfri 5-års-overlevelse. Standard: 70%. 5-års overlevelse. Standard: 75%. Andel behandlingsrelaterede dødsfald. Standard: <3%. Årsager til dødsfald Tid fra diagnosedato til behandlingsstart <14 dage. Standard: >80%. Forekomst af sekundære cancerformer Aldersstandardiserede årlige incidensrater, generelt og for enkelte større sygdomsgrupper.

4 Brugere af DBCR. Der er tre lag af brugere af DBCR. 1. En leder af DBCR: Henrik Schrøder 2. En center-ansvarlig DBCR repræsentant pr center i. Rigshospitalet: Catherine Rechnitzer ii. Odense: Peter Wehner iii. Ålborg: Steen Rosthøj iv. Skejby: Henrik Schrøder 3. Lokale brugere i. Alle speciallæger i onkologi ved de 4 centre Ad 1: Lederen af DBCR (login og kode) _ Har adgang til alle data fra alle 4 centre _ Kan udarbejde mangellister for hvert center _ Skal løbende sikre sig at rapporteringen bliver komplet i henhold til minimumsliste i samarbejde med de centeransvarlige DBCR-repræsentanter _ I tvivlstilfælde medvirke til datavalidering evt ved centerbesøg _ Kan i mindre omfang medvirke til dataindrapportering fra andre centre _ Sammenligne indregistrerede ptt med registreringer fra LPR/cancerregistret dødsårsagsregistret hver måned. _ Udarbejde kvartalsrapporter over aktiviteten i DBCR til DAPHOs hjemmeside. _ Udarbejde årsrapport i løbet af foråret Ad 2: Center-ansvarlige DBCR repræsentanter (login og kode) nsvar for den løbende registrering af basisdata det pågældende center senest med udgangen af januar måned for det foregående år. ne data fra 1985 og frem Ad 3: Lokale brugere (login og kode) -rapporter fra afdelingen Datakilder Dansk Børnecancer Register (DBCR) er baseret på en række forskellige kilder inklusiv journaler og epikriser, en række forskellige eksisterende kliniske databaser, (inklusiv Børnecancerdatabasen Rigshospitalet, lokale databaser fra børneafdelinger i Odense, Ålborg og Århus, Vestdansk Hjernetumor database, Nordisk forening for Pædiatrisk hæmatologi og Onkologi (NOPHO)s ALL register, NOPHOs NHL register, NOPHOs AML register, Dansk Retinoblastom Database, Dansk neuroblastom database , og Ole Raashou-Nielsens hjernetumordatabase fra ),

5 samt Cancerregisteret. For den prospektive del af registret, der registrerer patienter under 15 år med en af de anførte ICD10 koder foretages en årlig krydskørsel med Landspatientregistret. Der foretages årligt en krydskørsel med CPR registret med henblik på levende status Størrelsen af den samlede population af børn under 15 år i Danmark i perioden blev identificeret i Danmarks Statistik og anvendt til incidensberegningerne. Data 1. Patienter diagnosticeret før 1/ Alle data fra de ovenfor nævnte datakilder er krydskørt med Cancerregistret i I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to registre er epikriser rekvireret fra den anmeldende afdeling, og data er derved kompletteret. Alle patienter er registreret med navn, CPR-nummer, hoveddiagnose og underdiagnose (inklusiv ICD-10 kode), diagnosedato og alder ved diagnose, evt. dødsdato, samt behandlingssted. Derudover er nogle patienter registreret med uddybende oplysninger med hensyn til histologi, udbredelse på diagnosetidspunktet og behandling. Idet børnecancer er en meget heterogen gruppe, er tumorerne klassificeret i henhold til International Classification of Childhood Cancer (ICCC), defineret af Marsden og Birch. Den er baseret på tumorernes morfologi og topografi, i stedet for topografi alene som ICD-10 (International Classification of Disease-10), og består af 12 hoveddiagnoser samt en række underdiagnoser. Diagnosedatoen er den dag prøven er taget/undersøgelsen er udført, der verificerer diagnosen. I tilfælde hvor kun diagnosemåneden var angivet i epikriserne, blev diagnosedatoen sat til d. 1. i pågældende måned. Hvor det ikke var muligt at se diagnosedatoen ud fra epikriserne, blev den dato der var rapporteret til Cancer Registeret angivet som diagnosedato. Patienternes levendestatus krydskøres en gang årligt med LPR, og evt dødsdato registreres. Dødsårsag registreres ikke 2. Patienter diagnosticeret fra og med 1/ (Den prospektive del af DBCR) For patienter diagnosticeret fra og med 1/ er følgende nedenstående data minimumsdata, der skal registreres for hver patient.

6 Basisdata CPR Navn Diagnosedato Diagnosekode Diagnose tekst Lokalisation af primær tumor Stadium ALL: Risikogruppe ICD10 Histologi Alder ved diagnosen Center Behandlingsdata Tid fra diagnose til start på behandling Operationsdato Operationsresultat Kemoterapi start dato Kemoterapi slut dato Strålebehandling start dato Strålebehandling slut dato Antal GY mod primær tumor Respons på primærbehandling Protokol Lever I 2. eller senere CR Lever med aktiv sygdom Lost to follow-up Lever efter SMN Døds dato Dødsårsag Anvendt Rapporteret Randomiserbar ja/nej Randomiseret ja/nej Hvis nej, Årsag Medicinsk årsag Manglende forældre accept Læge-relateret Andet Follow up Recidiv dato Recidivlokalisation/ -er Behandling af recidiv Operation Kemoterapi Strålebeh. Transplantation Andet SMN dato SMN type Seneste follow-up dato Status ved seneste follow-up Center for F-U Lever I 1. CR Ovenstående data kan udprintes for hver patient på 1-2 ark, til at lægge i patientjournalen, som et sygdoms- og behandlingsresume Dataindsamlingen Foretaget af 2 projektsygeplejersker Projektsygeplejerske Karen Møller, Børneonkologisk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby, som foretager registreringer og opdateringer på alle børn behandlet i Odense, Ålborg og Skejby. Hun ekstraherer desuden basisdata fra NOPHO s database for ALL, AML og NHL på alle danske børn. Hun vejleder Jane Kyhn i registreringerne og sikrer, at materialet er komplet udfyldt med grunddata. Projektsygeplejerske Jane Kyhn, Børneonkologisk afdeling, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Registrerer alle de østdanske børn

7 DBCR nu landsdækkende kvalitetsdatabase: I 2010 fik DBCR Sundhedsstyrelsen accept som en landsdækkende kvalitetsdatabase. Det har betydet at databasen for årene får driftsmidler fra danske Regioners Databasepulje. De tildelte midler fordeles på følgende budgetposter Som det ses er der bevilliget penge til frikøb af lederen, men ikke til indtastning af data. Ligeledes til kompetencecenteret, der står for It-drift og udvikling samt statistik og epidemiologi

8 Indhold Forord Alle patienter i DBCR Tabel 1 Alle patienter fordelt på behandlingscenter Nye patienter Tabel 2a. Alle nydiagnosticerede patienter uanset alder og diagnose fordelt på de 4 børneonkologiske afdelinger Tabel 2b. Alle nydiagnosticerede. Kun børn < 15 år, minus histiocytoser, benigne kimcelletumorer Tabel 3 Kohorten Alle patienter i DBCR. Fordelt på Hoved- og Underdiagnosegruppe Tabel 4 Alle patienter fordelt på behandlingscenter Tabel 5 Skejby. Nye patienter opdelt på underdiagnoser Tabel 6 Rigshospitalet. Nye patienter opdelt på Hoved- og Underdiagnoser Tabel 7 Odense. Nye patienter opdelt på Hoved- og Underdiagnoser Tabel 8 Ålborg. Nye patienter opdelt på Hoved- og Underdiagnoser Recidiver Tabel 9 Antal recidiver fordelt på år og center. Alle afdelinger. Kohorten Tabel 10 Antal recidiver fordelt på recidivår, center og hoveddiagnoser. Alle afdelinger. Patienter Tid fra diagnose til behandling Tabel 11. Andelen af patienter, hvor behandlingen først er startet mere end 14 dage efter diagnosen.. 27 Antal døde og dødsårsager Tabel 12 Antal døde. Alle afdelinger. Patienter Tabel 13 Dødsårsager i patientkohorten i relation til hoveddiagnosegruppe Tabel 14 Kohorten Antal døde i årene Tabel 15 Antal dødsfald i hele kohorten indtrådt i årene Tabel 16 Antal terminalforløb for kohorten i perioden fordelt på center Tabel 17 Antal terminalforløb for kohorten i perioden fordelt på hoveddiagnosegrupper Rapportering til internationale protokoller Tabel 18 Rapportering af protokolpatienter pr hoveddiagnosegruppe Tabel 19 Rapportering af protokolpatienter fordelt på hoved- og underdiagnoser Tabel 20 Rapportering af protokolpatienter pr center , opdelt på behandlingscenter samt på hoved og underdiagnoser Tabel 21 Rapporterede patienter årligt opdelt på hoveddiagnosegrupper... 40

9 Kommentarer til protokolrapportering Konklusion på protokolrapportering Sekundær cancer Tabel og 2. cancer hos 51 patienter i perioden , fordelt på hoved- og undergrupper Tabel 23 Primær og sekundærcancer fordelt på hoveddiagnoser Tabel 24. Patienter døde efter sekundær malignitet Eventfree survival Overall survival Konklusion i forhold til kvalitetsstandarderne... 49

10 Forord Data vedrørende nydiagnosticerede patienter samt opdatering af patienter diagnosticeret i perioden er indhentet og indtastet af projektsygeplejerske Karen Møller, Skejby, der har ansvaret for data fra Odense, Ålborg og Skejby og af projektsygeplejerske Jane Kühn, der har ansvaret for patienter diagnosticeret og behandlet på Rigshospitalet. Alle patienter diagnosticeret i perioden opdateres med data vedrørende behandling, recidiv, evt recidivbehandling og død samt dødsårsag. Der foretages samkøring med LPR vedrørende de relevante diagnoser, og data for relevante patienter indhentes ved kontakt til de pågældende afdelinger. Det drejer sig højst om ca 5 patienter, der årligt diagnosticeres og behandles på andre afdelinger end de 4 børneonkologiske centerafdelinger. Data vedrørende ALL og AML indhentes via NOPHO s ALL og AML databaser. For de patienter, der er diagnosticeret i perioden bliver der via årlig samkørsel med CPR registret indhentet oplysninger om patienternes status: Levende, død, eller lost for follow up, og disse data indtastes i DBCR. Der indhentes ikke oplysninger om årsag til død. DBCR har indledt et samarbejde med Cancerregistret vedrørende forekomsten af sekundære cancertilfælde i DBCR s population Data vedrørende 51 patienter, der i perioden 1985 har fået konstateret en sekundær cancer. Rapporten for 2010 indeholder følgende analyser 1) Samlet oversigt over alle patienter siden 1985 fordelt på center og hoveddiagnoser (Tabel 1) 2) Antal nydiagnosticerede patienter fordelt på center samt hoved- og underdiagnoser (Tabel 2-8) 3) Tid fra diagnose til 1. behandlingsdag 4) Antal recidiver i perioden fordelt på diagnosegrupper og centre (tabel 9-10) 5) Antal dødsfald fordelt på diagnosegrupper, år for diagnose, år for død og centre (tabel 11-16) 6) Årsager til død (tabel 12) 7) Rapportering af patienter til protokol fordelt på hoved- og underdiagnosegrupper, på centre og på diagnoseår (tabel 17-20) 8) Sekundær cancer 9) Konklusion Der er i år ikke udarbejdet overlevelseskurver for de forskellige diagnostiske grupper, da disse ikke har ændret sig meget siden sidste år. Der henvises til årsrapporten for 2009.

11 Ligeledes indeholder rapporten i år data på alle de patienter, der har været behandlet på en af de fire børneonkologiske afdelinger uanset alder. Der er således også data for de benigne Langerhanscelle histiocytoser og benigne kimcelletumorer. Dette er gjort for at de behandlende afdelinger kan få et overblik over det samlede antal patienter, de har behandlet. I forbindelse med incidensundersøgelser af forekomst af cancersygdomme hos børn under 15 år vil disse kategorier skulle censureres for at kunne foretage incidensrate-beregninger. Patienter over 15 år er medtaget i registret for så vidt at de er behandlet på et af de fire børneonkologiske centre. Der er ikke gjort forsøg på at indhente data for de årige, der er behandlet på andre afdelinger Er er foretaget incidensberegning for alle nydiagnosticerede cancerformer hos børn under 15 år på diagnosetidspunket for året Endvidere er der en beskrivelse af antallet af recidiver og dødsfald fordelt på de forskellige år. Også disse patientgrupper har betydning for den enkelte afdelings samlede arbejdsmængde, og er derfor medtaget i denne årsrapport. Vi har via Cancerregistret fået data på mulige sekundære cancerformer. Denne årsrapport indeholder data på de patienter, hvor oplysningerne om sekundære cancerformer er krydscheckede. Det er derfor muligt, at disse data endnu ikke er komplette. Komplette data vil fremkomme i næste års rapport.

12 Alle patienter i DBCR Tabel 1 Alle patienter fordelt på behandlingscenter Hoveddiagnoser SKS RH OUH ÅUS Andre Total 01 Leukæmi Lymfom og histiocytose Alle CNS tumorer Neuroblastom Retinoblastom Nyretumor Levertumor Knogletumor Bløddelssarkom Alle kimcelletumorer Carcinom Andre uspec neoplasmer (tom) 2 2 Hovedtotal Tabellen viser fordeling på hoveddiagnoser af alle nydiagnosticerede patienter i DBCR i perioden Inclusive unge over 15 år på diagnosetidspunktet og benigne tumorer, som kimcelletumorer og Langerhanscellehistiocytoser.

13 Nye patienter Tabel 2a. Alle nydiagnosticerede patienter uanset alder og diagnose fordelt på de 4 børneonkologiske afdelinger År/center SKS RH OUH AUS Andre Ialt Tabel 2b. Alle nydiagnosticerede. Kun børn < 15 år, minus histiocytoser, benigne kimcelletumorer År/center SKS RH OUH AUS Andre Ialt Disse tal lægges til grund for den årlige incidens af børnecancer i Danmark beregnet ud fra antallet af børn < 15 år

14 Tabel 3 Kohorten Alle patienter i DBCR. Fordelt på Hoved- og Underdiagnosegruppe

15 Hoved og undergrupper Ialt 01 Leukeamias Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Other lymphoid leukaemia Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Burkitt's lymphoma Histiocytosis-X Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Other reticuloendothelial neoplasms Unspecified lymphomas Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspinal tumours Astrocytoma Ependymoma Medulloblastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total symphathetic nervous system tumors Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma 05 Total retinoblastoma Total retinoblastoma Total renal tumors Other and unspecified malignant renal tumors Renal carcinoma 1 1 Wilms' tumor Total hepatic tumors Hepatic carcinoma Hepatoblastoma Other and unspecified malignant hepatic tumors Total malignant bone tumors Ewing's sarcoma Osteosarcoma Total soft-tissue sarcomas

16 Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma and fibromatous tumours Other soft-tissue sarcoma Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft tissue sarcomas 10 Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors 11 Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Adrenocortical carcinoma Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma Other carcinoma Thyroid carcinoma Other and unspecified malignant neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms (tom) 1 1 (tom) 1 1 Hovedtotal Tabellen viser den årlige forekomst af alle nydiagnosticerede patienter i DBCR i perioden Inclusive unge over 15 år på diagnosetidspunktet og benigne tumorer, som kimcelletumorer og Langerhanscellehistiocytoser. Det ses, at der ikke er nogen sikker forskel i antal nydiagnosticerede patienter over årene

17 Tabel 4 Alle patienter fordelt på behandlingscenter Hoveddiagnoser SKS RH OUH ÅUS Andre Total 01 Leukæmi Lymfom og histiocytose Alle CNS tumorer Neuroblastom Retinoblastom Nyretumor Levertumor Knogletumor Bløddelssarkom Alle kimcelletumorer Carcinom Andre uspec neoplasmer (tom) 1 1 Total Tabellen viser fordelingen af nydiagnosticerede patienter på de 4 børneonkologiske centerafdelinger opdelt på hoveddiagnosegrupper

18 Tabel 5 Skejby. Nye patienter opdelt på underdiagnoser. Diagnoseår Hoved- og Underdiagnoser Ialt 01 Leukeamias Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Other and unspecified leukaemia Other lymphoid leukaemia Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Burkitt's lymphoma Histiocytosis-X Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total symphatetic nervous system tumors Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total retinoblastoma Total retinoblastoma Total renal tumors Other and unspecified malignant renal tumors 1 1 Renal carcinoma 1 1 Wilms' tumor Total hepatic tumors

19 Hepatoblastoma Total malignant bone tumors Ewing's sarcoma Osteosarcoma Total soft-tissue sarcomas Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma and fibromatous Other soft-tissue sarcoma Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Melanomatous carcinoma Other carcinoma Thyroid carcinoma Hovedtotal

20 Tabel 6 Rigshospitalet. Nye patienter opdelt på Hoved- og Underdiagnoser Diagnoseår Hoved- og Underdiagnoser Ialt 01 Leukeamias Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Other lymphoid leukaemia Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Burkitt's lymphoma Histiocytosis-X Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Unspecified lymphomas Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total symphatetic nervous system tumors Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total retinoblastoma 1 1 Total retinoblastoma Total renal tumors Other and unspecified malignant renal tumors Wilms' tumor Total hepatic tumors

21 Hepatic carcinoma Hepatoblastoma Other and unspecified malignant hepatic tumors Total malignant bone tumors Ewing's sarcoma Osteosarcoma Total soft-tissue sarcomas Fibrosarcoma, neurofibrosarcoma and fibromatous Other soft-tissue sarcoma Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma Other carcinoma Other and unspecified malignant neoplasms Other and unspecified malignant neoplasms (tom) 1 1 (tom) Hovedtotal

22 Tabel 7 Odense. Nye patienter opdelt på Hoved- og Underdiagnoser Diagnoseår Hoved- og Underdiagnoser Ialt 01 Leukeamias Acute lymphoid leukaemia Acute non-lymphocytic leukaemia 1 1 Chronic myeloid leukaemia Other and unspecified leukaemia Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Burkitt's lymphoma Histiocytosis-X Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Astrocytoma Ependymoma Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total symphatetic nervous system tumors Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma Total renal tumors Wilms' tumor Total hepatic tumors Hepatoblastoma Total soft-tissue sarcomas Other soft-tissue sarcoma Rhabdomyosarcoma, embryonal sarcoma and soft t Total germ-cell, trophoblastic and other gonadal neoplasms

23 Gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms 1 1 Non-gonadal germ-cell tropohoblastic neoplasms Other and unspecified malignant tumors Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Adrenocortical carcinoma Melanomatous carcinoma Nasopharyngeal carcinoma 1 1 Other carcinoma Thyroid carcinoma Other and unspecified malignant neoplasms 1 1 Other and unspecified malignant neoplasms 1 1 Ialt

24 Tabel 8 Ålborg. Nye patienter opdelt på Hoved- og Underdiagnoser Diagnoseår Hoved- og Underdiagnoser Ialt 01 Leukeamias Acute lymphoid leukaemia Other and unspecified leukaemia Lymphomas and other reticuloendothelial neoplasms Burkitt's lymphoma Histiocytosis-X Hodgkin's disease Non-Hodgkins lymphoma Other reticuloendothelial neoplasms Total central nervous system and miscellaneous intracranial and intraspin Astrocytoma Ependymoma 2 2 Medullablastoma Misc. Intracranial and intraspinal neoplasms Other glioma Total renal tumors Wilms' tumor Total hepatic tumors Hepatoblastoma Total carcinoma and other malignant ephitelial neoplasms Melanomatous carcinoma 1 1 Nasopharyngeal carcinoma 1 1 Other carcinoma Ialt

25 Recidiver Tabel 9 Antal recidiver fordelt på år og center. Alle afdelinger. Kohorten Diagnoseår primær cancer Recidivår Ialt SKS RH OUH ÅUS Ialt Tabellen viser fordelingen af recidiver mellem de 4 centre. Denne tabel er medtaget for at demonstrere hvor meget recidiver fylder i afdelingen. Behandlingsintensiteten kan være meget forskellig, hvilket ikke kan ses ud af tabellen. Tabellen skal forstås således: F.eks RH har i 2010 behandlet i alt 13 recidiver blandt de patienter, der fik stillet diagnosen i , heraf 4 i I 2010 er der således på de 4 afdelinger behandlet i alt ( )= 35 recidiver blandt kohorten I den tidligere kohorte ( ) kan der være enkelte meget sene recidiver; disse er ikke registreret.

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

CANCERREGISTERET 2002 og 2003

CANCERREGISTERET 2002 og 2003 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport, Den Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Underrapportering af arbejdsulykker Øje på arbejdsmiljøet, maj 2012 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN 8. MARTS 2010 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Forord Gennem de seneste knap tre år har vi fulgt implementering af EPJ/THS/Cosmic i det færøske

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere