Vejledning om offentlige straffeattester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om offentlige straffeattester"

Transkript

1 Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat straffeattest. Det kaldes en offentlig straffeattest. En offentlig straffeattest er den straffeattest, som indeholder flest oplysninger om begåede domme m.v. Oplysningerne på en offentlig straffeattest fremgår i længere tid end på en privat straffeattest, og der fremgår også oplysninger om flere typer af begåede lovovertrædelser. En offentlig straffeattest må kun indhentes i visse bestemte situationer. Det skal fremgå af reglerne om Kriminalregisteret, at der kan indhentes en offentlig straffeattest i den pågældende situation af den pågældende myndighed. Hvis ikke det udtrykkeligt fremgår af reglerne, at attesten kan indhentes, kan der kun indhentes en privat straffeattest og eventuelt en børneattest. Du kan ikke indhente en offentlig straffeattest på dig selv. Udstedelsen sker efter anmodning fra en offentlig myndighed. I de fleste tilfælde kræver udstedelsen samtykke fra personen, som den offentlige straffeattest omhandler. Du kan læse regler om offentlige straffeattester i 22 i Kriminalregisterbekendtgørelser klik her. Hvad står der på en offentlig straffeattest En offentlig straffeattest indeholder oplysninger om domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven, samt domme, frakendelser og tiltalefrafrald med vilkår for overtrædelse af anden lovgivning, herunder lov om euforiserende stoffer og færdselsloven. Vilkår kan f.eks. være om ikke at begå nyt strafbart forhold, at betale en bøde, tage ophold eller følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af den offentlige straffeattest i mindst 10 år, regnet fra f.eks. dommen, bødevedtagelsen, løsladelsen, udløbet af prøveløsladelsen eller frakendelsens udløb. Du kan se i skemaet her, hvor længe forskellige afgørelser fremgår af den offentlige straffeattest. Du kan også se, hvor længe forskellige afgørelser står på en privat straffeattest og en børneattest, og hvilke forskelle der er. Særlige regler for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år Der gælder særlige regler for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år: Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået før du fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Ordningen kaldes betinget notering.

2 Hvis du ikke begår et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten. Hvis du inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten. Man siger, at den betingede notering vågner op. Ordningen gælder ikke i sager, hvor du er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens 68-70). I disse situationer vil dommen fremgå af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse. Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på en straffeattest, uanset om det ikke er den første strafferetlige afgørelse. Hvornår kan der bestilles en offentlig straffesttest og af hvem Det er kun særligt nævnte offentlige myndigheder, der i særligt nævnte situationer kan indhente en offentlig straffeattest. Hvis ikke det fremgår af reglerne gennemgået nedenfor, at der må indhentes en offentlig straffeattest, betyder det, at der ikke må indhentes en offentlig straffeattest. Det er bestillerens ansvar, at der må indhentes en offentlig straffeattest i den konkrete situation. I langt de fleste situationer kan en offentlig straffeattest kun indhentes med samtykke fra den person, attesten vedrører. Offentlige straffeattester med samtykke Det fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, at der må indhentes en offentlig straffeattest med samtykke i følgende tilfælde: 1. Til offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 1) På nogle områder skal man have en særlig offentlig autorisation eller godkendelse for at kunne udøve et bestemt hverv. Man kan udelukkes fra at udøve disse hverv, hvis man bliver dømt for visse strafbare forhold. Det fremgår af straffelovens 78, stk. 2. Det gælder f.eks. hvis man skal være taxachauffør, vagt eller dørmand.

3 Myndigheder, der administrerer særlige offentlige autorisationer eller godkendelser, hvor der kan ske udelukkelse fra hvervet som følge af pådømte strafbare forhold, kan derfor få udstedt en offentlig straffeattest. Det drejer sig bl.a. om taxinævnet vedrørende vognmænd, ankestyrelsen vedrørende personer, der skal godkendes til at have vielsesbemyndigelse og trafikstyrelsen vedrørende synsledere. den offentlige straffeattest vedrører. 2. Til ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 4) Bestemmelsens hovedområde er pasning af børn under 18 år i private hjem. Bestemmelsen omfatter kun børn under 18 år, der skal i døgnophold, privat døgnpleje eller privat dagpasning. Bestemmelsen omfatter endvidere kun situationer, hvor der sker offentlig betaling for døgnopholdet, den private døgnpleje eller den private dagpasning. Bestemmelsen omfatter også ægtefælle, samlever og andre, der skal bistå i pasningen af børnene. Andre kan eksempelvis være hjemmeboende børn, der er fyldt 15 år og logerende. Med bistå menes alene, at den pågældende har mulighed for at opnå direkte kontakt med barnet og opbygge et tillidsforhold. Personen skal således færdes fast sammen med barnet, i et omfang så vedkommende kan siges at være et kendt ansigt for barnet. Det er kun ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne, der kan få udstedt offentlige straffeattester i de nævnte situationer. 3. Til Statsforvaltningen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 5) Begrebet adoptere dækker over stedbarnsadoption, familieadoption og fremmedadoption. Det er kun den/de personer, der søger om adoption, som Statsforvaltningen kan indhente straffeattester på. Der kan altså ikke indhentes straffeattester på andre nærtstående til disse ansøgere. Statsforvaltningen kan ligeledes indhente en offentlig straffeattest på forældre til børn, der ønskes bortadopteret.

4 Straffeattesten på bortadopterende forældre kan dog først indhentes, når forældrene til barnet har givet deres endelige samtykke til bortadoption. Det er kun statsforvaltningen og i forbindelse med 2. instansbehandling af adoptionssager også ankestyrelsen, der kan indhente en offentlig straffeattest. 4. Til regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasning af børnene (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 6) Bestemmelsen finder kun anvendelse for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge under 18 år. Det gælder f.eks. ansættelse i børnehaver, vuggestuer, skole-fritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber. Selvejende institutioner, der er under tilsyn af kommunerne, er også omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen omfatter også ægtefælle, samlever og andre, der skal bistå i pasningen af børnene. Andre kan eksempelvis være hjemmeboende børn, der er fyldt 15 år og logerende. Med bistå menes alene, at den pågældende har mulighed for at opnå direkte kontakt med barnet og opbygge et tillidsforhold. Personen skal således færdes fast sammen med barnet, i et omfang så vedkommende kan siges at være et kendt ansigt for barnet. 5. Til regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud. Bestemmelsen finder kun anvendelse ved dagtilbud og botilbud for personer over 18 år. Der skal som udgangspunkt være tale om psykisk syge personer. Bestemmelsen kan ikke anvendes til at indhente offentlige straffeattester på ansatte i ældreplejen eller hjemmeplejen. Der er ikke hjemmel til generelt at udstede offentlige straffeattester på hjemmehjælpere eller støttepersoner. Når en hjemmehjælper eller støtteperson ansættes til at arbejde i borgerens eget hjem (og altså ikke på eller i tilknytning til en person i dagtilbud, botilbud eller under botilbudslignende forhold) er der således ikke hjemmel til at udstede en offentlig straffeattest.

5 En offentlig straffeattest vil dog i særlige situationer kunne udstedes for hjemmehjælpere og støttepersoner, f.eks. ved ansættelse på eller med tilknytning til et dagtilbud, et botilbud, herunder privat, for voksne. Det er kun regionerne og kommunerne, der kan få udstedt attesterne i de nævnte situationer. 6. Kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 og 74 skal virke som personlig rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 8) Der skal være tale om personer, der ansættes eller beskæftiges til at udføre arbejde uden for privathjemmet. Bestemmelsen omfatter f.eks. personer, der skal ansættes eller beskæftiges som kontaktpersoner i forbindelse med anbringelser af børn og unge under 18 år samt støttepersoner til de pågældendes forældremyndighedsindehavere. Det er kun kommunerne, der kan få udstedt offentlige straffeattester i medfør af bestemmelsen. 7. Til regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 9) Personer, der skal ansættes ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats, kan der indhentes en offentlig straffeattest i medfør af denne bestemmelse. Det er kun regionerne, der kan få udstedt offentlige straffeattester i medfør af denne bestemmelse. 8. Til regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 10) Bestemmelsen omfatter kun ansættelse ved psykiatriske institutioner. Psykiatriske institutioner er psykiatriske behandlingssteder, f.eks. psykiatriske behandlingscenter og psykiatriske hospitalsafdelinger. Steder, der ikke er omfattet af bestemmelsen er f.eks. bosteder for psykiske syge og ikkepsykiatriske afdelinger på hospitaler, selvom der er psykisk syge indlagt på disse.

6 Det er kun regionerne, der kan indhente offentlige straffeattester med hjemmel i denne bestemmlse. 9. Til regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever ((kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 11) Bestemmelsen omhandler kun folkeskolen. Ved ansættelse på privatskoler, friskoler, efterskoler og gymnasier m.m. er der ikke mulighed for at indhente en offentlig straffeattest. Det er kun muligt at indhente offentlige straffeattester på personer, der søger ansættelse og som led i ansættelsen skal have direkte kontakt med elever. Det afgørende er, om den enkelte person konkret har direkte kontakt. Den pågældendes stilling, titel eller arbejdsplads er ikke afgørende. En lang række fagpersoner vil som udgangspunkt have direkte kontakt med elever, f.eks. lærere, skoleinspektører, skoletandlæger og sundhedsplejersker og lignende. Man kan også have direkte kontakt med elever, hvis man f.eks. er pedel, gårdvagt eller lignende, men der skal foretages en konkret vurdering i den enkelte situation om, hvorvidt den pågældende stilling indebærer en direkte kontakt med elever. Man vil typisk ikke have direkte kontakt med elever som f.eks. rengøringsassistent. Det er kun regioner og kommuner, der kan indhente offentlige straffeattester efter denne bestemmelse. 10. Til ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeridirektoratet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 12) Bestemmelsen omfatter alene personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente. Det er kun ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt NaturErhvervstyrelsen, der kan indhente offentlige straffeattester efter bestemmelsen.

7 11. Til indenrigs- og Sundhedsministeriet for personer, der søger ansættelse som embedslæge (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 16) Bestemmelsen omfatter alene personer, der søger ansættelse som embedslæge. Det er kun Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der kan indhente offentlige straffeattester efter denne bestemmelse. 12. Til kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 17)) Bestemmelsen omhandler ud over ansættelser ved museer og samlinger også f.eks. ansættelser ved Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek. Bestemmelsen omfatter ikke ansættelse ved museer og samlinger som udelukkende er finansieret privat. Det er kun kulturministeriet, der kan indhente offentlige straffeattester efter denne bestemmelse. 13. Til Den Kongelige Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 18) Bestemmelsen omfatter alle ansættelser ved Den Kongelige Mønt, herunder også f.eks. rengøringspersonale, og den omfatter både faste stillinger og vikariater. Bestemmelsen gælder personer, der søger ansættelse ved Den Kongelige Mønt, og finder således ikke anvendelse på f.eks. håndværkere eller lignende som udfører et stykke arbejde for Den Kongelige Mønt, men som ikke har søgt ansættelse ved Den Kongelige Mønt. Det er kun Den Kongelige Mønt og Nationalbanken, der kan indhente offentlige straffeattester i medfør af denne bestemmelse. 14. Til kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 19) Bestemmelsen omfatter kun de medarbejdere, der specifikt skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort i kommunerne. Andre ansatte i kommunen, som ikke direkte beskæftiger sig med udstedelse af pas og kørekort, er ikke omfattet af bestemmelsen. Det er kun kommunerne, der kan indhente offentlige straffeattester i medfør af denne bestemmelse.

8 Offentlige straffeattester uden samtykke Det fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, at der må indhentes en offentlig straffeattest uden samtykke i følgende tilfælde: 15. Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 2) 16. Ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service, kapitel 11(kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 3) 17. kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt, (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 13) 18. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 14) 19. Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige (kriminalregisterbekendtgørelsens 22, stk. 1, nr. 15) Offentlige straffeattester uden samtykke skal bestilles på en særlig blanket, der kan fås ved henvendelse til Rigspolitiet, Kriminalregisteret. Du kan læse mere om det på politi.dk klik her.

9

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere