Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig."

Transkript

1 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har givet fejlagtige oplysninger om varmeforbrug, og derfor er erstatningsansvarlige over for klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Det fremgår af sagen, at der er tale om en ejendom, som havde været anvendt til blandet bolig/erhverv, herunder et bosted og en klub. De indklagede havde den 3. december 2009 udarbejdet en salgsopstilling. Det fremgik heraf, at energimærke var under udarbejdelse, og der var ikke i salgsopstillingen anført noget beløb til vand og varme. Den 22. marts 2010 skrev de indklagede til klagerne bl.a.: Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

2 2 Mangler I oplysninger iøvrigt eller jeg på anden vis kan hjælpe jer, skal I bare sige til. Samme dag skrev klagerne til de indklagede bl.a.: Tak for policen og vi er spændt på varmeregnskabet. Hvornår tror du, at der kan være en tilstandsrapport klar? Den 25. marts 2010 skrev de indklagede til klagerne bl.a.: Har netop talt med [sælgers] revisor, der oplyser, at der i gennemsnit pr. år er brugt ca ,- til opvarmning og varmet vand for hele ejendommen, hvor denne har været fuldt beboet og fuld daglig aktivitet for [ ]klubben med bad m.m. Han skønner at varmeudgiften til bostedet er ca ,- og til [ ]klubben ca ,-. Er det pt. oplysninger nok for Jer? Den 14. maj 2010 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen for en kontantpris på kr. og med overtagelse den 1. august Det fremgår af købsaftalen blandt andet, at ejendommen er omfattet af lov om fremme af energibesparelse i bygninger, men at køber ikke havde fået udleveret gyldigt energimærke. Det fremgår videre af købsaftalen, at klagerne havde modtaget kopi af diverse dokumenter herunder dokumentation for forbrug. Klagerne har oplyst, at de sammen med købsaftalen fik sælgers revisors opgørelse over olieforbrug for Det fremgår af denne opgørelse, at sælger i 2007 har fået påfyldt olie for kr. I salgsopstillingen af 15. april 2010, der hører til købsaftalen, er det om anvendelsesudgifter bl.a. anført, at udgiften til olie er anslået til kr. Klagerne har til sagen oplyst, at de, efter de var flyttet ind på ejendommen, havde et væsentligt højere varmeforbrug, end de havde forventet, og at de derfor kontaktede de indklagede for at få udleveret oplysning om forbruget for Det fremgår af sagen, at klagerne i januar 2011 kontaktede de indklagede med henblik på at sælge ejendommen igen. I forbindelse med klagernes påtænkte salg af ejendommen er der den 17. maj 2011 blevet udarbejdet energimærke. Det fremgår heraf, at energikonsulenten har beregnet den årlige varmeudgift til kr. Den 8. juli 2011 sendte de indklagede til klagerne materiale vedrørende varmeforbrug, som de indklagede havde modtaget fra sælgers revisor.

3 3 Det fremgår af revisorens opgørelser, at der i årene er blevet købt olie for følgende beløb: 2007: ,97 kr. 2008: ,11 kr. 2009: ,98 kr. 2010: ,16 kr. (i perioden ) Den 11. juli 2011 skrev klagerne til de indklagede og bad dem undersøge, hvordan ejendommen havde været beboet fra Klagerne har bl.a. anført: De indklagede har givet fejlagtige og forældede oplysninger om ejendommens varmeforbrug og er derfor ansvarlige over for klagerne. I forbindelse med klagernes køb af ejendommen, blev der givet oplysninger om varmeudgiften. Klagerne fik oplyst, at det årlige varmeforbrug var på ca kr. for hele ejendommen, som havde været fuldt beboet, herunder med unge boende på institutionen og med medlemmer i klubben, som gik i bad mv. De gange, klagerne besigtigede ejendommen i 2010, var den også beboet, og der var behageligt varmt. Efterfølgende har klagerne fundet ud af, at ejendommen ikke har været fuldt beboet i perioden , og de oplysninger, som klagerne baserede deres købsbeslutning på, var således fejlagtige. Efter at klagerne flyttede ind på ejendommen, har de haft et meget højt varmeforbrug. Udgiften til olie har i perioden fra den 30. september 2010 til den 1. maj 2011 været kr., og udgiften for hele 2010 har været kr. Klagerne bad herefter om yderligere oplysninger om sælgers forbrug og fandt i den forbindelse ud af, at sælger havde haft et forbrug på kr. i perioden fra den 4. januar 2010 til den 1. juli Klagerne har således købt ejendommen på et forkert grundlag, og det har sat klagerne i en meget svær situation, idet de simpelthen ikke har råd til at varme ejendommen tilstrækkeligt op. Hvis klagerne havde fået oplyst den rigtige varmeudgift, ville de aldrig have købt ejendommen. Klagerne har ikke haft hele taget pillet ned, som påstået af indklagedes ansvarsforsikringsselskab. Der var fastmonteret presenning på halvdelen af taget og fuldt tag på resten. Klagerne bestrider ligeledes, at olietanken er utæt, ligesom der heller ikke har været spor efter tyveri. Ejendommen vil med stor sandsynlighed blive svær eller umulig at få solgt med det store varmeforbrug. Dette har klagerne fået oplyst i forbindelse med, at de ønsker at sælge ejendommen igen.

4 4 Klagerne har ikke lavet aftale med sælger om, at der ikke skulle udarbejdes energimærke vedrørende ejendommen. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede har haft møder med sælgeren af ejendommen og har indhentet yderligere oplysninger fra sælgers revisor, olieselskaber og ingeniører. Alle disse oplysninger er loyalt videregivet til klagerne. De indklagede kender ejendommen rimelig godt, eftersom de har formidlet salget af den til sælger i På det tidspunkt havde ejendommen været anvendt som bolig for 2 generationer. Efter 1989, hvor sælger købte ejendommen, blev den anvendt som bolig og på et tidspunkt indrettede sælger ejendommen, så der også blev noget erhverv på ejendommen. Da de indklagede i 2009 besigtigede ejendommen med henblik på salg, var sælger flyttet fra ejendommen med sin familie, og den blev alene anvendt til erhverv. Sælger oplyste i forbindelse med besigtigelsen, at det årlige varmeforbrug var kr. De indklagede udbød ejendommen til salg og havde fokus på en køber, som kunne anvende ejendommen til klinik, bosted, behandlingscenter el. lign. Klagerne så ejendommen første gang i februar 2010, og oplyste de indklagede om, at de påtænkte at lave et kursuscenter på ejendommen. Sælger var til stede og oplyste køberne om, at det årlige forbrug til varme var kr. Klagerne gennemgik efterfølgende ejendommen sammen med en arkitekt og en håndværker. Klagerne bad om at se sælgers forsikringspolice og få oplysninger om varmeforbrug. Den 25. marts 2010 oplyste sælgers revisor, at der ikke var lavet varmeopgørelse for 2009, men at varmeudgiften i 2008 havde været kr. for hele ejendommen. Klagerne overtog ejendommen den 31. juli I januar 2011 kontaktede klagerne de indklagede og oplyste, at de ønskede at sælge ejendommen igen. Dette kom som en overraskelse for de indklagede, idet det jo kun var 4 måneder siden klagerne overtog ejendommen, og der var en ombygning i gang på ejendommen. I juli måned 2011 blev varmeoplysninger vedrørende 2007, 2008, 2009 og 2010 sendt fra sælgers revisor videre til klagerne.

5 5 De indklagede har afholdt møde med klagerne den 12. juli 2011 om varmeforbruget på ejendommen, idet klagerne havde et meget højt varmeforbrug. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab har bl.a. anført: Det bestrides, at de indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne. De indklagede har gjort alt hvad de kunne for at skaffe oplysninger om ejendommens varmeforbrug fra revisor. De indklagede har ikke handlet ansvarspådragende, og der ses ikke at være grundlag for at udtale kritik af de indklagedes arbejde. Klagerne har oplyst, at de har haft et højt varmeforbrug. Dette kan måske hænge sammen med, at oliepriserne er steget, og at den ene af bygningerne har stået uden tag i flere måneder i vinterperioden. Nævnet udtaler: De indklagede har udarbejdet salgsopstillinger af 3. december 2009 og 30. marts I disse salgsopstillinger er der ikke givet oplysning om sælgers udgift til varme. Nævnet finder det kritisabelt, at de indklagede ikke sørgede for overholdelse af 6, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, hvoraf det fremgår, at energimærkning skal foreligge i forbindelse med salg, og at det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen. De indklagede skulle som sælgers rådgivere have sørget for, at denne bestemmelse blev overholdt og udleveret et energimærke til klagerne forinden købsaftalens underskrivelse. Det fremgår af formidlingsbekendtgørelsen 20, stk. 2, at der i salgsopstillingen vedrørende udgifter til bl.a. varme skal gives oplysning om sælgers seneste årsforbrug og udgiften hertil. Nævnet finder det herefter kritisabelt, at de indklagede ikke indhentede oplysninger om det seneste års forbrug af olie og videregav oplysning herom i salgsopstillingen. Det fremgår imidlertid af sagen, at de indklagede på klagernes opfordring indhentede mundtlige oplysninger fra sælgers revisor om varmeudgiften, som de indklagede videregav til klagerne i af 25. marts 2010, og skrev ind i salgsopstillingen, som hørte til købsaftalen. Klagerne har således forinden deres underskrift på købsaftalen været bekendt med, at sælger havde haft en varmeudgift på ca kr. det seneste år. Ifølge opgørelse fra sælgers revisor havde sælger i 2009 en udgift til køb af olie på ,98 kr. Indklagede har dermed ikke oplyst en for lav varmeudgift, og nævnet kan derfor ikke pålægge de indklagede at betale erstatning til klagerne.

6 6 Konklusion: Nævnet udtaler kritik af, at de indklagede ikke på et tidligere tidspunkt undersøgte, hvad sælgers varmeforbrug det seneste år havde været og anførte udgiften i salgsopstillingen, som de har pligt til, samt kritik af, at de indklagede ikke sørgede for, at der blev udarbejdet og udleveret energimærke til klagerne i forbindelse med handlen. Som følge af kritikken skal de indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Betalingen skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere