Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 Tilsynets samlede vurdering Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Oplysninger Datagrundlag Juridisk grundlag - certificering Opfølgning på de foregående tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogiske planer dokumentation, effekt og resultater Hverdagens praksis Hverdag og aktiviteter tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken Uddannelse og beskæftigelse støttes borgerne til dette Understøttelse af borgernes frie valg selvstændighed og relationer Omgangsform og sprogbrug Sundhedsfremmende aktiviteter Procedurer og retningslinjer Hygiejneprocedure Medicinhåndtering Magtanvendelser og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Personale- og ledelsesmæssige kompetencer Daglig drift og ansættelsesforhold Sikkerhedsforhold for medarbejderstaben Samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling Fysiske rammer Det fysiske miljøs understøttelse til borgernes trivsel Formål og metode Lovgivning på området Formål med tilsynet Metode BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 Tilsynets samlede vurdering BDO har tidligere ført et uanmeldt tilsyn (september 2014) med tilbuddet Stentoft, hvilket medførte en række anbefalinger og anbefalinger til Kolding Kommune om påbud. Kolding Kommune har i den forbindelse iværksat to skærpede tilsyn et uanmeldt i december 2015 og et anmeldt tilsyn inden udgangen af januar måned Det uanmeldte tilsyn i december måned havde til hensigt at afdække tilbuddets aktuelle ydelsesniveau og pædagogiske og plejemæssige praksis samt vurdere, om tilbuddet var i en fornuftig proces med hensyn til at følge op på de givne anbefalinger og påbud. Nærværende anmeldte tilsyn har til hensigt at gennemgå det anmeldte tilsyns temaer og metodik, ligesom det går i dybden med samtlige anbefalinger og påbud. Generelt viser dette anmeldte tilsyn, at hovedorganisationen PUS har draget yderligere hånd om situationen på Stentoft. Eksempelvis ved, at den nyankomne konsulent i PUS, Michael Fabrin, nu er indsat som konstitueret leder, at der fremadrettet vil være en overordnet centerleder, Mia Fatum, som har en uddannelsesbaggrund som sygeplejerske og cand.pæd.psyk samt ledelsesmæssig erfaring fra området vedkommende har opstart d. 1. marts Ydermere vil der blive ansat en daglig leder til Stentoft, hvor sigtet er, at vedkommende skal være pædagogisk funderet og have både teoretisk og praktisk ledelsesmæssig erfaring fra området. Mia Fatum vil være overordnet ansvarlig for centrenes pædagogiske principper. Det overordnede indtryk af Stentoft er dertil, at de samlet set står midt i en stor og måske for nogle medarbejdere overvældende udviklingsproces. Der er i værksat en lang række tiltag for at forbedre det samlede ydelsesniveau på tilbuddet. Tilsynets generelle holdning er dog, at Stentoft endnu ikke er mål trods den aktive og ihærdige indsats fra ledelsens side, hvorfor tilsynet vurderer, at påbuddet om at få rettet op på det samlede ydelsesniveau, bør fastholdes. Den pædagogiske, omsorgsmæssige- og plejemæssige praksis Stentoft er i proces med at løfte deres faglige niveau gennem kursustiltaget i Dialektisk Adfærdsterapi, hvilket tilsynet anerkender. Det er dog også tilsynets vurdering, at tilbuddet i praksis fortsat ikke fremstår med et tilstrækkeligt fagligt løftet niveau. Tilbuddet forekommer som helhed usikre på deres faglige metoder og i forhold til behandlingsdelen kan der ikke redegøres fyldestgørende. Tilsynet anbefaler derfor, at der overordnet tages stilling til, hvad den faglige referenceramme på Stentoft skal bestå af og at der udarbejdes en samlet plan for et kompetenceløft og implementering heraf i praksis. Tilsynet finder ikke, at Stentoft samlet set har fundet frem til at dokumentere og skriftliggøre en målrettet pædagogisk tilgang overfor hver enkelt af deres beskrevne målgrupper, hvorfor denne anbefaling fra tidligere tilsyn fastholdes. Videre anbefaler tilsynet, at Stentoft i forhold til en konkret borger, som aktuelt er i gang med en udslusning fra retspsykiatrisk, får afdækket om og hvordan de kan yde den nødvendige støtte og omsorg til vedkommende, samt om og hvordan det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt, idet borgeren har særlige bekymrende udfordringer. En overvejelse kunne være, at udarbejde en skriftlig handleplan for udslusningsforløbet, idet en sådan ville skærpe opmærksomheden på den anvendte praksis, samt være et godt opfølgnings og dokumentationsredskab. Tilsynet konstaterer, at PUS kvalitetstandard for kommunikation ikke er synlig i forhold til de faglige metoder, udover at medarbejderne påpeger, at de har kendskab til denne. Dette kunne indikere, efter tilsynets vurdering, at kvalitetstandarderne endnu ikke er en del af praksis. 3

5 I forhold til dokumentation og resultater, vurderes det, at anbefalingen fra sidste tilsyn har givet leder relevante input til, hvordan tilbuddets indsatsplaner kan optimeres og leder redegør for konkrete tiltag som er under udvikling. Tilsynet anbefaler, at punktet følges på det næstkommende tilsyn, alt for at give tilbuddet tid til at få implementeret en ny-justeret skabelon. Tilsynet har noteret sig, at medarbejderne finder, at de allerede sørger for, at indsatsplanerne er dynamiske, idet de fortløbende sletter og tilfører skriftligt i planerne. De finder ligeledes, at deres kvalitetsstandarder omkring indsatsplaner og dokumentation har stor betydning og at de er i gang med realiseringssfasen af disse. Tilsynet konstaterer i relation til kvalitetsstandarderne for indsatsplaner og dokumentation, at der udarbejdes indsatsplaner, hvor der opstilles målelige mål og at der registreres dagligt i Danjournal. Tilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet fortsat kunne udvikle deres praksis i relation til indsatsplanerne og dokumentation, hvorfor tilsynet anbefaler et fortsat ledelsesmæssigt fokus på området. Hverdagens praksis Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes redegørelse omkring hverdagen fra hvert enkelt team viser, at tilbuddet har borgere med stor kompleksitet og at kompleksiteten spænder vidt. Hvert team bestemmer og anvender den faglige tilgang, som de finder bedst og mest givtig til hver enkelt borger i netop deres team. Tilsynet anbefaler, at hvert team får tydeliggjort og skriftliggjort deres faglige tilgang overfor borgerne, og at denne debatteres i personalegruppen med henblik på, at de faglige tilgange og metoder på Stentoft fremstår som en helhed. Tilsynet vurderer videre, at borgerne generelt ikke modtager eksternt dagtilbud, ligesom hverdagens interne aktiviteter fremstår som få. Tilsynet stiller sig lidt undrende overfor dette og finder, at man med fordel kunne integrere flere daglige, udviklende aktiviteter, internt såvel som eksternt, med henblik på at optimere den enkelte borgers rehabiliterings - og recovery proces. Tilsynet er velvidende, at tilbuddet ikke arbejder recoveryorienteret eller med rehabilitering, men disse faglige refleksioner og tilgange kunne med fordel aktiveres som en mere overordnet faglig referenceramme på tilbuddet og kobles med dagsaktiviteter. I relation til omgangsform og sprogbrug, vurderes det, at leder har gjort sig en række relevante overvejelser og tilsynet bemærker i den forbindelse, at leder har planlagt at få udarbejdet en politik for området. Det er tilsynets vurdering, at borgerne tilbydes sund og varieret kost gennem kostordningen. Fravælger borgerne kostordningen, motiveres de mod sunde kostvalg. Ydermere vurderes det, at der tilbydes gåture som motion tre gange ugentligt, ligesom der tænkes i motion via den daglige praksis, såsom at få borgerne med ned i køkkenet, ud med skraldet mm. Fremadrettet oplyses det, at der vil komme aktivitetsmuligheder i et større lokale tilhørende Stentoft og der vil blive etableret et fitnessrum i kælderen. I forhold til rygning, vurderes det, at medarbejderne må flytte deres tilgang/fokus. Rygning bør ikke være tilladt for medarbejderne indenfor i borgernes boliger, hvorfor det anbefales at dette ophører. Procedurer og retningslinjer Vedrørende tilsynets påbud om hygiejne vil leder få opdateret hygiejneproceduren, så den også indeholder en praktisk forholden, ligesom borgernes hygiejneudfordringer samt håndteringen af disse fremadrettet vil fremgå af den enkeltes indsatsplan. Tilsynet fastholder påbuddet på området, da det endnu ikke er opfyldt fyldestgørende. I relation til påbuddet omkring utilsigtede hændelser (UTH), vurderes det, at leder har fulgt påbuddet, idet der er foregået undervisning af medarbejderne i UTH og at området ifølge 4

6 leder, senere vil blive fulgt op af Bente Grønfelt fra Kolding Kommune. Ydermere oplyses det, at der nu er medicinsvarlige på tilbuddet og en udarbejdet medicinprocedure. Tilsynet har noteret sig, at leder oplyser, at han netop er blevet bekendt med, at der er et svind i medicinen i forhold til et beroligende unavngivet præparat og at leder vil iværksætte en undersøgelse samt en ny optælling. Viser undersøgelsen og den nye optælling fortsat, at der har været et svind, anbefaler tilsynet, at leder informerer hele medarbejderstaben både på Stentoft og Stenlyst (nabotilbuddet som de har fælles medicinrum med) omkring forholdet, iværksætter øget kontrol via faste kontroloptællinger og begrænser adgangen til medicinrummet, således at det kun vil være muligt for særlige nøglemedarbejdere at have adgang til rummet. Tilsynet er velvidende om, at en øget kontrol vil kunne skabe mistillid blandt medarbejderne, hvorfor en åben dialog omkring situationen er særlig vigtig. Endeligt skal det pointeres, at leder dagen efter tilsynsbesøget oplyser, at medicinsvindet vedrører Stenlyst. Tilsynet har valgt at fastholde data samt anbefalingen, da medicinrummet ved tilsynets afholdelse er beliggende på Stentoft. Tilsynet vurderer omkring magtanvendelser, at tilbuddet er inde i en god proces på dette område. Magtanvendelser - og nu ved dette tilsyn også gråzonetilfælde - er en fast del af dagsordenen på medarbejdernes månedlige teammøder. Tilsynet har endvidere noteret sig oplysningen om, at de udførte magtanvendelser, som omtales ved tidligere tilsyn, viser sig ikke at være udført på Stentoft, men derimod på Stenlyst. Tilsynet anbefaler, at leder udarbejder procedure for indberetning af magtanvendelser til kommunalt regi samt udarbejder intern procedure for håndtering, indberetning og opfølgning på magtanvendelsesområdet. Her kan magtanvendelser i gråzonen med fordel indgå. Organisatoriske og personalemæssige forhold Tilsynets vurdering er, at der aktuelt foregår en proces, hvor PUS er i gang med at opgradere ledelsesniveauet, både centralt i organisationen og decentralt på tilbudsniveau. Endvidere anerkender tilsynet, at leder sigter mod, at personalegruppen skal indeholde flere pædagogiske kompetencer. Tilsynet finder også, at dette er nødvendigt jf. at personalesammensætningen skal være i overensstemmelse med de ydelser, som der gives ret til i certifikationen, hvorfor 85 området støtte til udvikling med fordel kan optimeres med pædagogiske kompetencer. Det anbefales, at punktet følges op ved næstkommende tilsyn. I relation til påbuddet omkring en grundig introduktionsliste til nye medarbejdere, er det oplyst, at der nu er udarbejdet et introduktionsforløb på 12 uger til nye medarbejdere, ligesom der vil være fokus på, at vedkommende er ny et halvt år frem. Tilsynet vurderer derfor, at påbuddet er opfyldt. I relation til anbefalingen om at forbedre personalets ansættelsesvilkår, bemærker tilsynet, at personalet i 2015 vil blive fastansat. Ansættelsesprocessen er endnu ikke påbegyndt, men beslutningen er taget i PUS. Tilsynet har dertil noteret sig, at der i forbindelse med omorganiseringen skal vælges AMR og TR i medarbejderstaben og at disse to funktioner vil indgå i det fremadrettede fokus vedrørende sikkerheden for medarbejderne. Arbejdstilsynet har netop været på et anmeldt tilsyn og Stentoft afventer aktuelt deres tilbagemelding. Tilsynet har modtaget de kontrakter, der er indgået mellem Stentoft og de visiterende kommuner for hver borger. Data viser at der i nogle kontrakter forekommer divergens af ugepris i selve kontrakten og det tilhørende bilag. Tilsynet finder, at der med fordel kunne være mere transparens, hvorfor det anbefales, at Stentoft får opgjort timer og ydelser for hver enkelt borger på døgnbasis samt justerer eller forklarer divergensen omkring ugeprisen i det skriftlige materiale. I relation til anbefalingen om årshjul eller anden form for styringsværktøj, bemærker tilsynet, at leder har udarbejdet et årshjul i form af nyligt indkøbte plancher, der er ophængt således, at alle medarbejdere kan følge med. Årets aktiviteter er endnu ikke indsat i hjulet, idet plancherne netop er kommet og er sat op dagen før tilsynet. Stentoft har været i proces med at finde frem til den rette alarmfunktion. De har afprøvet et system, som desværre ikke virkede, hvorfor valget er faldet på en anden løsning i form af 5

7 sensorer, hvor medarbejderne kan trykke på en alarmknap. Systemet står efter leders oplysning til at blive implementeret. Medarbejderne har oplyst om, at udadreagerende og/eller selvskadende adfærd aktuelt involverer fem borgere og at adfærden fremgår af indsatsplanerne. Tilsynet har gennemgået indsatsplanerne og vurderer, at det her fremgår, at borgerne kan blive vrede, være udadreagerende og/eller selvskadende. Adfærden og metoderne til at minimere adfærden beskrives dog ikke som et særskilt punkt udover i én indsatsplan. Tilsynet finder derfor, at området kan optimeres, hvorfor det anbefales, at alle borgere med en selvskadende eller udadreagerende adfærd får opført punktet særskilt, således at den pædagogiske tilgang som anvendes for at minimere tilgangen, bliver mere eksplicit. Det er tilsynets vurdering, at den nuværende leder og teamkoordinator gør, hvad de kan for at bibeholde et godt samarbejde i personalegruppen, især taget i betragtning af den svære og udfordrende situation, som tilbuddet står midt i. Endelig fremgår der data, som henviser til, at kursustiltaget omkring Dialektisk Adfærdsterapi er et længere forløb med flere undervisningsmoduler, ligesom der er afsat økonomi til yderligere efteruddannelsestiltag, hvorfor tilsynet finder at påbuddet på området er opfyldt. I forlængelse heraf anbefaler tilsynet, at leder målrettet understøtter indsatsen ved tidligt i forløbet at gennemtænke, hvordan der sikres transfer fra teori til praksis. jf. at tingene endnu kun er i sin vorden og endnu ikke kan ses i praksis i forhold til det samlede ydelsesniveau overfor borgerne. Fysiske rammer. Det er tilsynets vurdering, at Stentoft i dag har gode fysiske rammer og at det fysiske miljø fint giver en god ramme for den ydelse, som borgerne skal modtage. Endeligt fremkommer der data i relation til påbuddet omkring brandøvelser og evakueringsøvelser, at der er afholdt en brandøvelse og opsat evakuerings-plancher. Tilsynet finder, at påbuddet er opfyldt. 1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at personalet i 2015 vil blive fastansat. 2. Tilsynet bemærker, at leder har valgt at udarbejde et årshjul synlige plancher. 3. Tilsynet bemærker, at leder har planlagt at udarbejde en politik for omgangsform og omgangstone. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der overordnet tages stilling til, hvad den faglige referenceramme på Stentoft skal bestå af og at tilbuddet debattere og skriftligt beskriver en målrettet faglig, pædagogisk tilgang overfor hver enkelt af deres beskrevne målgruppe. Denne anbefaling gives for at etablere og styrke muligheden for faglig refleksion i medarbejdergruppen og dermed også for at styrke det pædagogiske arbejde overfor hver enkelt borger. 2. Stentoft har iværksat et kursusforløb i personalegruppen om Dialektisk Adfærdsterapi, hvilket tilsynet anerkender. I den forbindelse anbefaler tilsynet, at leder målrettet understøtter indsatsen ved tidligt i forløbet at gennemtænke, hvordan der sikres transfer fra teori til praksis. 6

8 3. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en handleplan for et samlet kompetenceløft på Stentoft og implementering heraf, i praksis. 4. Tilsynet anbefaler et fortsat ledelsesmæssigt fokus i relation til at udvikle praksis omkring indsatsplanerne og dokumentation, da tilbuddet endnu ikke er mål med området. 5. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet i forhold til en konkret borger, som aktuelt er i gang med en udslusning fra retspsykiatrisk får afdækket, om og hvordan de kan yde den nødvendige støtte og omsorg til vedkommende, idet borgeren har særlige bekymrende udfordringer. 6. Tilsynet anbefaler, at Stentoft aktivt inddrager PUS kvalitetsstandarder i personalegruppen med henblik på generel refleksion og implementering. 7. Tilsynet anbefaler, at medarbejdernes rygning i borgernes boliger ophører. 8. Tilsynet anbefaler, at leder udarbejder procedure for indberetning af magtanvendelser til kommunalt regi samt udarbejder intern procedure for håndtering, indberetning og opfølgning på magtanvendelsesområdet. Her kan magtanvendelser i gråzonen med fordel indgå. 9. Tilsynet anbefaler, at alle borgere med en selvskadende eller udadreagerende adfærd får opført punktet særskilt i deres indsatsplan, således at den pædagogiske tilgang som anvendes for at minimere tilgangen, bliver mere eksplicit. 10. Tilsynet anbefaler, at såfremt der er tale om svind i medicinen, at leder informerer hele medarbejderstaben både på Stentoft og Stenlyst omkring forholdet, da de har fælles medicinrum, iværksætter øget kontrol, via faste kontroloptællinger og begrænser adgangen til medicinrummet, således at det alene vil være muligt for særlige nøglemedarbejdere at have adgang til rummet. 11. Tilsynet anbefaler, at Stentoft får opgjort timer og ydelser for hver enkelt borger på døgnbasis, sådan at det bliver tydeligt hvornår og ud fra hvilken paragraf den enkelte borger modtager sin ydelse. 12. Tilsynet anbefaler, at Stentoft justerer/forklarer divergens ift. ugepris jf. data fra det skriftlige materiale. Anbefaling om påbud 1. Tilsynet anbefaler Kolding Kommune at fastholde påbuddet til PUS om, at få rettet op på det samlede ydelsesniveau omhandlende: o Beskrivelse af overordnet faglig referenceramme og faglig pædagogisk tilgang overfor målgrupperne o Udarbejdelse af individuelle handleplaner for håndtering af borgere med særlig kompleksitet o Handleplan for et samlet kompetenceløft o Udvikling af praksis vedrørende indsatsplaner og dokumentation o Udarbejdelse af intern procedure for indberetning og opfølgning på magtanvendelser samt gråzonetilfælde og omsætte til praksis o Systematisk kontrol med medicinhåndtering o Opgørelse af timer og ydelser for hvert enkelt borger på døgnbasis o Aktivt inddragelse i praksis af Pus kvalitetsstandarder 2. Tilsynet anbefaler Kolding Kommune at fastholde påbuddet om, at man fremadrettet får lavet en hygiejneprocedure og får udarbejdet handleplaner for de borgere, som har en tendens til at urinere og smide fækalier rundt omkring. 7

9 2 Oplysninger Adresse Stentoft - Sdr. Stenderupvej 191, Sdr. Stenderup, 6000 Kolding Leder Konstitueret leder Michael Fabrin Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er Friplejeboligleverandør og hører under PUS regi. Tilbuddets juridiske grundlag tager afsæt i LBK nr. 897 af 17/08/2011 og ydelsen overfor borgerne gives efter SEL 83, 85, 87 og 102 Antal pladser 10 pladser belægning er aktuelt på 8 pladser Takst pr. døgn Ifølge leder er der ingen døgntakst. Af det tilsendte materiale kan det endvidere ses, at Stentoft anvender de fastsatte takster som er beskrevet i relation til at være friplejeboligleverandør. Målgruppebeskrivelse Ifølge Tilbudsportalen listes målgruppen som borgere med følgende: angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, demens, ADHD, personfarlig kriminalitet, alkohol misbrug, stofmisbrug, udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, seksuelt overgreb, seksuelt krænkende adfærd, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, erhvervet hjerneskade, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af andre rusmidler, misbrug af ikke ordineret afhængighedsskabende lægemiddel. Antal ansatte og personalesammensætning Det oplyses ved de tidligere tilsyn, at personalegruppen består af folk med forskellige uddannelsesbaggrunde. Selve hovedorganisationen er i Roskilde, hvorfra det bl.a. planlægges og koordineres, at man kan tilknyttes forskellige akutfunktioner. Men på botilbuddet Stentoft arbejder man fast via en tilknytningsaftale som ændres til fastansættelse i løbet af Personalet kan vælge, at have andre opgaver i PUS, men det 8

10 er et aktivt tilvalg. Der er aktuelt XX antal ansatte og de fordeler sig helt konkret uddannelsesmæssigt på følgende vis: XX med en pædagoguddannelse XX med SOSU-assistent uddannelse XX med en SOSU-hjælper uddannelse XX med en sygeplejerskeuddannelse XX med XX (Kære Michael vil du fremsende det korrekte data på forhånd tak) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg D. 28. januar 2015 kl. 10 til 17 Deltagere i interviews Ledelse: Konstitueret leder Michael Fabrin, cand. merc.jur, ansat siden november 2014 Teamkoordinator, Peter Niebuhr, uddannet plejer, grundlæggende kognitive efteruddannelser og ansat i 4 år og det sidste i sin nuværende stilling. Medarbejdere: Medarbejder i team 1A, uddannet sygeplejeske, tilknyttet siden 2011 Medarbejder i team 1B, uddannet SOSU-assistent, tilknyttet siden 2012 Medarbejder i team 1U, uddannet SOSU-assistent, tilknyttet siden 2014 Medarbejder i team 1, uddannet SOSU-assistent og coach, tilknyttet siden 2012 Medarbejder i team 1U, uddannet pædagog, tilknyttet siden 2013 Borgere: Pårørende: Der deltog ingen borgere i dette tilsyn tilsynet hilste på et par borgere som kom i forhallen og sad lidt i sofaerne. Telefoninterview af pårørende til borger i team 1U BDO blev vist rundt på stedet af: Tilsynet gik selv rundt Tilsynsførende Helen Jønsson (Director, afd. Chef, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) 3 Datagrundlag 3.1 Juridisk grundlag - certificering Data Tilbuddet har certifikation til at levere følgende ydelser efter SEL paragraffer (tilsendt forud for tilsynet af Kolding Kommune): 9

11 1) Personlig hjælp efter SEL ( 83 og 87) 2) Praktisk bistand efter SEL ( 83 og 87) 3) Socialpædagogisk bistand og træning efter SEL ( 85) 4) Behandlingsmæssige tilbud efter SEL ( 102) I selve certifikationen står der ligeledes, at Servicestyrelsen har lagt vægt på, at friplejeboligleverandørvirksomheden kan udføres forsvarligt og som minimum i overensstemmelse med sædvanlig god praksis for plejeboligvirksomhed. Ligesom kvaliteten af de ydelser, som certifikationen giver adgang til at levere som minimum er af sædvanlig god standard for ydelserne. Ved første førte tilsyn (uanmeldt september 2014) fremgik det ikke, at medarbejderne var orienteret omkring det juridiske grundlag for deres ydelser. På PUS hjemmeside blev det endvidere oplyst, at der var udarbejdet en række kvalitetsstandarder på følgende områder (kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, ledelse, utilsigtede hændelser, medicinhåndtering og magtanvendelse). Disse havde medarbejdere som deltog i tilsynet ej heller kendskab til. Ved det andet førte tilsyn (uanmeldt december 2014) havde PUS fremsendt kvalitetsstandarder, og der spørges uddybende ind til om medarbejderne har kendskab til disse: Medarbejderne oplyser, at de er introduceret til kvalitetsstandarderne på et fælles personalemøde. De nævner også, at de har opsat værdierne på kontoret. Adspurgt til værdierne, så oplistede medarbejderne disse og de fortalte dertil, at de skal indgå i indsatsplanen for den enkelte borger, da de på denne vis sikrer sig, at værdierne bliver implementeret. Ved dette tredje anmeldte tilsyn (anmeldt januar 2015) er der sket yderligere tiltag, alt for at rette op på det samlede ydelses niveau og disse tiltag vil fremgå af den samlede tilsynsrapport, idet hvert påbud og anbefaling vil blive behandlet under den rette temamæssige rubrik. Efterfølgende bliver tiltaget vurderet i forhold til, om påbuddet eller anbefalingen er opfyldt på fyldestgørende vis eller om påbuddet/anbefalingen gives på ny, alt for at vurdere, om Stentoft har levet op til påbuddet om at løfte det samlede ydelsesniveau. 3.2 Opfølgning på de foregående tilsyn Data Dette anmeldte tilsyn følger op på de to tidligere tilsyn og har en skærpet karakter. Nedenfor listes først en status for, hvad der er sket siden sidste tilsyn. Dernæst følger de givne anbefalinger og anbefalinger om påbud, hvorunder der vil være en kort redegørelse samt en henvisning til den temarubrik, hvor punktet behandles i dybden. Ved dette tredje anmeldte tilsyn (anmeldt januar 2015) er den projektansatte konsulent Michael Fabrin blevet ansat som konstitueret leder. Det oplyses, at der skal ansættes to nye ledere. En til Stentoft og en til Stenlyst indtil disse er klar til ansættelse er nuværende leder, konstitueret leder for Stentoft og Stenlyst. Forventningen er, at den nye leder starter d. 1. april 2015 og konstitueret leder forventer at blive indtil medio april. Leder pointerer, at han er blevet mødt med stor velvilje og imødekommenhed 10

12 fra både medarbejdere og borgere. Leder oplyser desuden, at han har ført mange samtaler og fået telefonopkald fra borgerne og det er tydeligt, at han mødes i tillid. Sigtet for leder er, at borgerne skal have det godt. Adspurgt til teamkoordinatorfunktionen, så oplyses det, at vedkommende fremadrettet vil være teamkoordinator for det ene tilbud, men aktuelt indgår vedkommende i en tværgående konsulentfunktion for både Stentoft og Stenlyst. Leder fortæller også, at der er blevet ansat ny centerleder i hovedorganisationen og at vedkommende starter d. 1. marts Vedkommende vil referere direkte til PUS administrerende direktør. Centerlederen har en uddannelsesbaggrund som sygeplejerske og cand.pæd.psyk og ledelsesmæssig erfaring som souschef fra et botilbud. Leder pointere, at han er glad for den sidste tilsynsrapport og anser den som et ledelsesmæssigt værktøj. Uanmeldt tilsyn september 2014: Anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at forbedre personalets ansættelsesvilkår med hensyn til blandt andet at opnå en opsigelsesfrist/tryghed i ansættelsen. Tilsynet vurderer, at denne anbefaling er i gang med at blive opfyldt, da det oplyses at medarbejderne bliver fastansat i For yderligere uddybning se rubrik om Daglig drift og ansættelsesforhold. 2. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet skriftligt beskriver en målrettet pædagogisk tilgang overfor hver enkelt af deres beskrevne målgruppe. Denne anbefaling gives for at skabe gode refleksioner i medarbejderstaben og for at styrke det pædagogiske arbejde overfor hver enkelt borger. Tilsynet vurderer, at anbefalingen endnu ikke er opfyldt, hvorfor den fastholdes. For yderligere uddybning se rubrik om Referenceramme, pædagogik og metode. 3. Tilsynet vurderer og anbefaler, at tilbuddet overvejer etikken og niveauet af værdighed omkring borgerne jf. tilsynets observationer, hvor en borger sidder med sit beskidte undertøj i hænderne og en anden borger spiser i sin ble i et fælles køkken. Tilsynet vurderer samlet set, at ny leder har gjort sig gode overvejelser omkring emnet. Leder vil udarbejde en procedure for omgangsform og sprogbrug. For yderligere uddybning se rubrik om Omgangsform og sprogbrug. 4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen fra PUS sikrer, at alle medarbejdere som ansættes i deres regi bliver grundigt introduceret til magtanvendelsesområdet. Tilsynet vurderer, at anbefalingen er opfyldt for nuværende, dog gives anbefalingen i ny form så den tilpasses den aktuelle status på tilbuddet. 11

13 For yderligere uddybning se rubrik om Magtanvendelse. 5. Tilsynet anbefaler, at PUS indarbejder et fast punkt på deres personalemøder som overordnet omhandler magtanvendelser, gråzoneområdet samt konflikthåndtering. Tilsynet vurderer, at anbefalingen er opfyldt, idet der er udarbejdet fast dagsorden med de listede punkter. For yderligere uddybning se rubrik om Daglig drift og ansættelsesforhold. 6. Tilsynet anbefaler, at Stentoft kraftigt overvejer, om borgernes adfærd har en sådan karakter, at medarbejderne har behov for at gå med alarmer. Såfremt ledelsen af PUS ikke finder dette relevant, finder tilsynet, at PUS bør beskrive, hvordan de håndterer og imødegår farlige situationer. Det er tilsynets vurdering, at anbefalingen er i proces og i gang med at blive opfyldt. For yderligere uddybning se rubrik om Sikkerhedsforhold for medarbejderstaben. 7. Tilsynet anbefaler, at kompetence- og kvalitetsudviklingen øges, da det nuværende niveau ikke findes fyldestgørende slet ikke taget borgergruppen og deres støttebehov i betragtning. Tilsynet vurderer, at denne anbefaling endnu ikke er opfyldt i tilstrækkelig grad, da det aktuelle udviklingstiltag aktuelt kun lige er igangsat. For yderligere uddybning se rubrik om Kompetence- og kvalitetsudvikling. 8. Tilsynet anbefaler, at der udpeges en overordnet medicinansvarlig med ansvar for at procedure og lovgivning på området overholdes, samt har ansvar for undervisning og introduktion til nye medarbejdere. Tilsynet vurderer, at der er udpeget overordnede medicinansvarlige. Ved dette tilsyn kommer der ny data frem, hvorfor der gives en ny anbefaling på medicinområdet. For yderligere uddybning se rubrik om Medicinhåndtering. Anbefalinger om påbud: 1. Tilsynet anbefaler Kolding Kommune at komme med et påbud til PUS om at få rettet op på det samlede ydelsesniveau. Tilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet er i proces med at få rettet op på det samlede ydelsesniveau, men endnu ikke er helt i mål. Påbuddet fastholdes derfor. For yderligere uddybning, skal den samlede tilsynsrapport læses. 2. Tilsynet anbefaler Kolding Kommune, at komme med et påbud om, at der iværksættes efteruddannelsestiltag for medarbejderstaben, så de fagligt kan løftes i niveau. Tilsynet vurderer, at dette påbud er opfyldt, da det aktuelle faglige tiltag 12

14 omkring Dialektisk Adfærdsterapi er igangsat, ligesom der afsat økonomi til yderligere efteruddannelsestiltag. Kursustiltaget er i sin vorden og Tilsynet har givet en anbefaling om, at understøtte indsatsen yderligere ved overvejelser om, hvordan der sikres transfer fra teori til praksis. For yderligere uddybning se rubrik om Kompetence- og kvalitetsudvikling. 3. Tilsynet anbefaler, at Kolding Kommune giver et påbud om, at der tages hånd om indberetningen af utilsigtede hændelser, såfremt disse ikke indberettes. Tilsynet vurderer, at der er taget hånd om situationen, der er afholdt undervisning i området og der vil blive afholdt et opfølgende møde med samme underviser. Alle er nu orienteret om, hvad en UTH er og disse bliver ifølge data under tilsynet, indberettet. For yderligere uddybning se rubrik om Medicinhåndtering. 4. Tilsynet anbefaler Kolding Kommune at komme med et påbud om, at der udarbejdes en grundig introduktionsliste til nye medarbejdere samt procedure for opfølgning, herunder med angivelse af, hvem der er ansvarlig. Denne bør både underskrives af Stentofts leder og den nyansatte medarbejder efter endt introduktion. Tilsynet vurderer, at påbuddet er fyldestgørende opfyldt, idet der er udarbejdet introduktionsplan på 12 uger og en ny medarbejder vil blive fulgt i et halvt år. For yderligere uddybning se rubrik om Daglig drift og ansættelsesforhold. 5. Tilsynet anbefaler Kolding Kommune at komme med påbud om, at man fremadrettet får lavet en hygiejneprocedure og får udarbejdet handleplaner for de borgere, som har en tendens til at urinere og smide fækalier rundt omkring. Tilsynet vurderer, at der er udarbejdet en hygiejneprocedure, som har en redegørende karakter, fremfor en praktisk karakter. Påbuddet anbefales fastholdt. For yderligere uddybning se rubrik om Hygiejneprocedure. 6. Tilsynet anbefaler Kolding Kommune, at komme med påbud om, at der planlægges evakueringsøvelser og brandøvelser løbende, og at der ved ansættelser sker introduktion hertil. Ligeledes at der er ophængt brandinstruks placeret relevante steder. Det er tilsynets erfaring, at sædvanlig praksis på området er, at dette tilrettelægges min. en gang årligt. Det er tilsynets vurdering, at påbuddet er opfyldt jf. den afholdte brandøvelse samt leders redegørelse. For yderligere uddybning se rubrik om Fysiske rammer. Uanmeldt tilsyn december 2014: 13

15 Anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at Stentoft sætter temaet omgangsform og omgangstone overfor borgerne på dagsordenen hvad skal være kendetegnene for denne? Dette jf. om man som medarbejder fx kan ryge sammen med borgerne og andre forhold der kan være relevante. Tilsynet vurderer samlet set, at ny leder har gjort sig gode overvejelser omkring emnet. Leder vil udarbejde en procedure for omgangsform og omgangstone. Anbefalingen er opfyldt, men er givet som bemærkning med henblik på opfølgning af leders initiativ afspejlet i praksis. For yderligere uddybning se rubrik om Omgangsform og sprogbrug. 2. Tilsynet anbefaler, at Stentoft sikrer sig, at indsatsplanerne bliver dynamiske, eksempelvis ved, at de bliver evalueret systematisk. Dette kan fx gøres ved at én indsatsplan og at borger drøftes i dybden en gang hver anden eller hver tredje måned med henblik på fælles faglig refleksion, effekt og justering af mål og indsatser. Tilsynet vurderer, at leder har gjort sig gode overvejelser omkring anbefalingen, dog gives der en anbefaling i ny form så den tilpasses den aktuelle status på tilbuddet For yderligere uddybning se rubrik om Pædagogiske planer. 3. Tilsynet anbefaler, at man på tilbuddet fortsat fastholder opmærksomhed/fokus på magtanvendelsesområdet. Tilsynet vurderer, at der er sket gode tiltag på området, dog gives der en anbefaling i anden form indenfor samme emneområde. For yderligere uddybning se rubrik om Magtanvendelse. 4. Tilsynet anbefaler, at der fremadrettet udarbejdes referater samt en fast dagsorden fra de interne møder på Stentoft. Tilsynet vurderer, at anbefalingen er opfyldt, idet det oplyses, at der udarbejdes dagsorden og referater fra de interne møder. For yderligere uddybning se rubrik om Daglig drift og ansættelsesforhold. 5. Tilsynet anbefaler, at der skal være hensigtsmæssige administrative procedurer eksempelvis i form af et årshjul eller andre styringsværktøjer. Tilsynet vurderer, at anbefalingen er opfyldt, idet det oplyses, at der vil blive opsat visuelle årshjul. For yderligere uddybning se rubrik om Daglig drift og ansættelsesforhold. Tilsynets vurdering Dette anmeldte tilsyn viser, at hovedorganisationen PUS har draget yderligere hånd om situationen på Stentoft. Dette viser sig ved, at den nyankommne konsulent i PUS, Michael Fabrin, nu er indsat som konstitueret leder og at der fremadrettet vil være en overordnet centerleder, som har en uddannelsesbaggrund som sygeplejerske og cand.pæd.psyk samt ledelsesmæssig erfaring fra området vedkommende har opstart d. 1. marts 14

16 2015. Ydermere vil der blive ansat en daglig leder til Stentoft, hvor sigtet er, at vedkommende skal være pædagogisk funderet og have både teoretisk og praktisk ledelsesmæssig erfaring fra området. Det oplyses, at ansættelsesprocessen er opstartet. Det vurderes endvidere, at tilbuddet er proces omkring at få fulgt op på anbefalinger og anbefalinger om påbud, men at få løftet det samlede ydelsesniveau således, at der er den fornødne kvalitet i praksis i tilbuddet, er en omstændig proces. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Data Tilsynet har anbefalet, at tilbuddet skriftligt beskriver en målrettet pædagogisk tilgang overfor hver enkelt af deres beskrevne målgruppe. Anbefalingen er givet for at skabe relevante faglige refleksioner i medarbejderstaben og for at styrke det pædagogiske arbejde overfor hver enkelt borger. Ved det uanmeldte tilsyn i december er det vurderet, at Stentoft er i proces med at kvalitetsudvikle den pædagogiske praksis og tilsynet bemærkede, at Stentoft ønsker, at den pædagogiske praksis skal afspejle sig i borgernes indsatsplaner. Tilsynet fandt dog også at Stentoft fortsat var i sin vorden omkring at få udviklet den pædagogiske praksis, hvorfor tilsynet spørger mere uddybende ind til den pædagogiske referenceramme ved dette tilsyn. Ved dette tilsyn redegør leder for, at den pædagogiske referenceramme er et fokusområde og at teamkoordinator skal varetage området så det bliver opjusteret. Ikke at leder ikke vil gøre det, men leders egen vurdering er, at han ikke har den faglige forudsætning for at kunne gøre det. Tidligere leder har iværksat en overvejende familieterapeutisk tilgang og den virker i forhold til at sørge for, at borgerne kan føle sig godt hjemme. Leder vil gerne have, at det skal være meget mere tydeligt, hvilken pædagogisk tilgang der skal anvendes. Teamkoordinator fortæller omkring deres faglige tilgang og det udbudte kursus i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), at DAT blandt andet er tænkt til, at skulle skabe et godt fælles fagligt fundament. Ligesom de ved, at DAT også anvendes på sygehusene, hvorfor de fremadrettet får mulighed for at tale samme sprog med dette regi. Adspurgt til hvor man kan se behandlingen henne i deres tilbud jf. at Stentoft hedder et bo- og behandlingscenter, redegør en medarbejder for, at behandlingen ses ved, at de støtter op omkring den lægeordinerede og psykiaterordinerede behandling. Ydermere skal de være observerende omkring det somatiske og de har samarbejde med distriktspsykiatrien. De har dertil fokus på de borgere, som har behandlingsdomme (aktuelt fire). Medarbejderne, som deltager tilsynet, redegør for DAT, som har inspireret dem til at udarbejde et skema ud fra metoden til den ene borger. Borgeren er med hele tiden i processen og de kan allerede nu se, at borgeren formår at drage læring af tilgangen og nu har lært, at mad og søvn hænger sammen. Det oplyses endvidere generelt, at DAT er koncentreret omkring søvn, mad og tanker og at de har forsøgt at skære tilgangen ind til benet eksempelvis ved at drøfte, hvad der er regelmæssigt i forhold til søvn og mad. 15

17 Medarbejderne redegør endvidere for, at de arbejder rigtig meget med relationer og det miljøterapeutiske eksempelvis ved at se på det hele menneske, hvad er det enkelte menneske stykket sammen af, livshistoriefortællinger mm. Adspurgt til behandlingsdelen i deres tilbud jf. at Stentoft hedder et bo- og behandlingscenter, og hvor man kan se denne, så oplyses det, at det meget har været deres tidligere leder, som har varetaget behandling i form af samtaler med borgerne. En medarbejder redegør for, at deres behandling mere skal ses som noget der tilbydes via medicin og psykiatere uden for deres regi. Deres behandlingstilgang er dermed, at sørge for, at borgerne kommer til de behandlinger som de skal. Eksempelvis kan der være borgere på tilbuddet, som har en behandlingsdom, hvor de skal sørge for at vedkommende minimere sit misbrug og følger behandlingsplanen, som er udstukket fra andet regi. Adspurgt medarbejderne om de eksempelvis kender til Recovery, så oplyses det, at medarbejderne ikke har hørt om dette. I relation til domsanbragte borgere, og hvilken pædagogik disse borgere mødes med, redegøres der for, at der aktuelt foregår udslusning fra en retspsykiatrisk afdeling for en enkelt borger. Borgeren har særlige bekymrende udfordringer jf. sin sindslidelse. Der redegøres for, at borgeren vi blive observeret nøje under sin udslusning og ved hjemkomst. Og der er en generel påpasselighed med, at tingene ikke må gå for stærkt. Sidst man forsøgte udslusning gik tingene for stærkt, hvilket medførte, at vedkommende blev indlagt igen tvangsindlagt. Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for Kommunikation, som tilsynet inddrager her, da den kommunikative tilgang over for borgerne også er en faglig tilgang. Der redegøres i standarden for, at der skal være fokus på hvordan man kommunikere, hvem man kommunikere med, hvor kommunikationen foregår og hvornår den foregår. Ligesom der er sigte med, at kommunikationen skal sikre borgerne muligheder for udvikling, medbestemmelse, ønsker og videre behandling. Medarbejderne som deltager i dette tilsyn, henviser til, at de har kendskab til de udarbejdede kvalitetstandarder, men kommer ikke ind på kommunikation eller har refleksioner for den faglige kommunikative tilgang. Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet aktuelt er i proces med at løfte deres faglige niveau gennem kursustiltaget i Dialektisk Adfærdsterapi, hvilket tilsynet anerkender. Det er dog også tilsynets vurdering, at tilbuddet i praksis fortsat ikke fremstår med et tilstrækkeligt fagligt løftet niveau. Tilbuddet forekommer som helhed usikre på deres faglige metoder og i forhold til behandlingsdelen kan der ikke redegøres fyldestgørende, hvorfor det anbefales, at der udarbejdes en samlet plan for et kompetenceløft blandt personalet eventuelt i samarbejde med den kommende leder for tilbuddet. Tilsynet finder endvidere ikke, at Stentoft samlet set har fundet frem til at dokumentere og skriftliggøre en målrettet pædagogisk tilgang overfor hver enkelt af deres beskrevne målgrupper, hvorfor denne anbefaling fra tidligere tilsyn fastholdes. Videre anbefaler tilsynet, at Stentoft i forhold til en konkret borger, som aktuelt er i gang med en udslusning fra retspsykiatrisk, får afdækket om og hvordan de kan yde den nødvendige støtte og omsorg til vedkommende, samt om og hvordan det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt, idet borgeren har særlige bekymrende udfordringer. En overvejelse kunne være, at udarbejde en skriftlig handleplan for udslusningsforløbet, idet en sådan ville skærpe opmærksomheden på den anvendte praksis, samt være et godt opfølgnings og dokumentationsredskab. 16

18 Tilsynet konstaterer, at PUS kvalitetstandard for kommunikation ikke er synlig i forhold til de faglige metoder, udover at medarbejderne påpeger, at de har kendskab til denne. Dette kunne indikere, efter tilsynets vurdering, at kvalitetstandarderne endnu ikke er en del af praksis Pædagogiske planer dokumentation, effekt og resultater Data Ved de tidligere tilsyn er det oplyst, at tilbuddet modtager 141 planer på borgerne og på den baggrund udarbejdes der indsatsplaner. Ligesom det fra sidste tilsyn i december fremgik, at alle indsatsplaner i dag bliver gennemgået eller allerede er gennemgået. Alle medarbejderne er oplyst om, hvordan de skal opbygge en plan og planerne bliver efterfølgende kvalitetssikret. Yderligere er der fokus på dokumentation, som skal være sammenhængende med indsatsplanerne. Danjournal, som er det journaliseringssystem som Stentoft bruger, har lovet Stentoft, at der kan skabes et elektronisk sammenhængende system. Og, det oplyses, at man ser frem til dette, da ydelserne dermed bliver målbare. Ledelsesmæssigt blev det dertil oplyst, at der har været stort fokus på indsatsplanerne, og at de er i gang med at kvalitetssikre og optimere planerne. Medarbejderne skal dertil også sørge for, at få nedfældet deres ydelser i dokumentationssystemet. Et forslag er derfor, at de overfor hinanden redegør for den enkelte indsatsplan, herunder mål, metode, indsatser og effekt. Tilsynet fik i december udleveret en række indsatsplaner og her vurderede tilsynet, at Stentoft er i proces med at kvalitetsudvikle deres indsatsplaner. Indsatsplanerne opstillede alle individuelle mål, hhv. ressourcer og barriere i forhold til at nå målet og metodebeskrivelse til målene. Målene syner relevante, men idet den enkelte borger indledningsvist kunne beskrives tydeligere er det svært endeligt afgøre. Der evalueres ikke konsekvent og graf-tilgangen i planerne anvendtes ikke som en metodeevaluering. Tilsynets vurdering var derfor, at Stentoft var godt på vej, men ville have gavn af en formmæssig opstramning eksempelvis omkring en mere bevidst faglig evalueringstilgang, en forside hvoraf de igangværende og afsluttende mål fremgår (gerne med datoangivelse). Ligesom der også mere konsekvent kunne inddrages informationer om målene fra 141 planen er inddraget eller hvorfor ikke. Endeligt noterede tilsynet sig, at alle planer var skrevet i et værdigt og professionelt sprog. Tilsynet anbefalede derfor, at Stentoft sikrede sig, at planerne formmæssigt blev justeret og blev systematiske-dynamiske, eksempelvis ved at de blev fortløbende grundigt evalueret og at viden herfra inddrages i praksis. Stentoft har forholdt sig til anbefalingen og leder redegør ved dette tilsyn for, at der på første side af indsatsplanen fremadrettet skal fremgå, hvilke mål der er sat, hvordan der arbejdes med dette og hvornår der skal evalueres. Ydermere vil der også være fokus på, at der skal opjusteres i forhold til, hvilken status borgerne har nu og om en indsats virker. Leder fortæller også, at alt personalet omkring en borger skal inddrages i en udarbejdelse af indsatsplanerne det skal ikke være et enmandsprojekt alt for at få teamet til reflektere sammen. Borgerne er allerede inddraget i udarbejdelsen både via konkrete kommentarer, såfremt borgeren formår dette og andre via personalets observationer/tolkninger. Adspurgt medarbejderne om de alle har deltaget i udarbejdelsen af indsatsplaner, bekræftes dette. Den ene medarbejder oplyser, at hun har 17

19 arbejdet meget målrettet med indsatsplanen og med at få inddraget de borgere, som formår dette. Adspurgt til om der opstilles mange mål i indsatsplanerne, så respondere medarbejderne, at det er forskelligt, og at det altid vil ske i samarbejde med borgeren. De oplyser endvidere, at de drøfter indsatsplanerne på deres teammøder. Ligesom de fortløbende sletter og tilfører ting til den enkelte borgers indsatsplan og på den vis er planerne dynamiske. Adspurgt medarbejderne om de har kendskab til og følger kvalitetsstandarderne, giver de udtryk for, at de er bekendte med disse og de er i gang med implementeringsfasen. Der er udarbejdet kvalitetsstandard for dokumentation, som redegør for, at der skal opstilles målelige mål og den daglige registrering skal kunne genkendes som en reel retning i behandlingen mm. Der er udarbejdet kvalitetsstandard for indsatsplaner, som redegør for at der skal udarbejdes indsatsplaner som matcher de visiterende myndigheders 141 planer, ligesom lederen skal sikre at indsatsplanen kontinuerlig ajourføres og drøftes med borgeren. Den pårørende som tilsynet taler med, oplyser til tilsynet, at de kender til deres familiemedlems mål for opholdet, idet familiemedlemmet har givet tilladelse til dette og at de altid bliver informeret omkring ændringer og tiltag. Den pårørende oplyser ligeledes, at familiemedlemmet først fik det rigtig skidt på Stentoft, men at vedkommende nu har fået det meget bedre og at de nu som samlet familie har fået noget mere ro og tryghed i en svær tid. Endelig pointerer den pårørende også, at de ved hjemmebesøg tydeligt kan se, at deres familiemedlem er i bedring og at indsatsen på Stentoft virker. Tilsynets vurdering Tilsynets vurdering er, at anbefalingen fra sidste tilsyn har givet leder gode input til, hvordan tilbuddets indsatsplaner kan blive optimeret og leder redegør for konkrete tiltag, som han vil iværksætte. Tilsynet anbefaler, at punktet følges på det næstkommende tilsyn, alt for at give tilbuddet tid til at få implementeret en ny-justeret skabelon. Tilsynet har noteret sig, at medarbejderne finder, at de allerede sørger for at indsatsplanerne er dynamiske, idet de fortløbende sletter og tilfører ting i planerne, ligesom de er finder, at deres kvalitetsstandarder på indsatsplaner og dokumentation er guld værd og at de er i gang med implementeringsfasen af disse. Tilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet fortsat kunne udvikle deres praksis i relation til indsatsplanerne og dokumentation, hvorfor tilsynet anbefaler et fortsat ledelsesmæssig fokus på området eventuelt i samarbejde med den kommende centerleder og den kommende daglige leder for Stentoft. Tilsynet konstaterer i relation til kvalitetsstandarderne for indsatsplaner og dokumentation, at der udarbejdes indsatsplaner, hvor der opstilles målelige mål og der registreres dagligt i Danjournal. 3.4 Hverdagens praksis Hverdag og aktiviteter tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken Data Når det gælder hverdagen fortæller den ene medarbejder fra et team, at de i hendes team har to borgere. Den ene har været indlagt siden i sommer på en retspsykiatrisk afdeling og de har besøgt vedkommende tre gange ugentligt, aktuelt foregår der den førnævnte udslusning og det pointeres, at de har et 18

20 godt samarbejde med den afdeling som borgeren er indlagt på. Den anden borger i vedkommendes team, modtager et eksternt dagtilbud og er aktuelt på kærestekursus. Denne borger deltog ved tilsynet i december og der var her data, som viste, at borgeren både var meget glad for Stentoft, men også meget utilfreds. Ved dette tilsyn redegør medarbejderen for, at borgeren både kan gøre meget modstand og derefter uddeler masser af knus. Det oplyses dertil, at den aktuelle borger for år siden har mistet en nær pårørende og der er fortsat fokus på sorgbearbejdning, da dette ikke tidligere er sket (tiden før Stentoft). Medarbejderen fra et andet team oplyser, at de ikke kan forlade borgeren. Vedkommende kan ikke omsætte det hun ser til handling, borgeren spejler sig derfor i personalet. Vedkommende får også epileptiske anfald. Aktuelt har vedkommende haft et anfaldt kl Det oplyses, at dette håndteres forebyggende ved, at de som medarbejdere har en babyalarm, hvor de lytter efter den mindste ting. De sidder i stuen og har åben dør ind til borgerens egen bolig. Medarbejderen fortæller desuden, at første gang borgeren fik et epileptisk anfald bed hun næsten tungen af og en anden gang er hun også faldet, hvor hun slog sig voldsomt. De er derfor meget opmærksomme på hende. I hverdagen er borgeren med, der hvor hun kan komme med og de taler og hilser med hende rundt omkring, alt for at tilbyde hende livsindhold og så stor variation, som hun magter. Medarbejderen redegør tillige for, at indsatsplanerne for denne borger meget går ud på, at tilbyde velvære og vedligehold. Der er fokus på fodpleje, hygiejne og der er udarbejdet detaljerede beskrivelser af, hvordan man kan motivere borgeren og få vedkommende til at samarbejde. Medarbejderen oplyser tillige, at borgeren kan have ø er af viden som kan komme frem. Borgeren kunne tidligere have en udadreagerende adfærd, men denne er i dag aftagende. Adspurgt til om hvorfor borgeren er mindre udadreagerende, så oplyses det, at dette skyldes tilgangen. Adspurgt til hvad der skal ske i borgerens hverdag, så oplyses det, at de har en indsatsplan omkring livskvalitet og denne indeholder fx besøg af pårørende, visuel smuk mad og livretter. Teamet køber ind og laver mad til borgeren. Borgeren får jævnligt tilbud om motion, når der ikke er for mange rum og retningsforstyrrelser. Adspurgt til om man aktiverer hende på anden måde? Her oplyses det, at dette kan man ikke, da de kognitive funktioner ikke findes mere ved borgeren. De kommunikere derfor også via kropssprog borgeren kan aflæse medarbejdernes kropssprog og de aflæser hende. Medarbejderen henviser i øvrigt til, at de i teamet brænder for opgaven og ofte drøfter situationen. Det oplyses endvidere, at den ene medarbejder er uddannet indenfor demensområdet og at viden derfra kan anvendes. Den medarbejder, som deltager i tilsynet, oplyser også, at hun har en del kurser indenfor området. Medarbejderen fra et andet team oplyser, at der i hendes team er tre borgere. Den ene borger er også dement i dette team, men der er her tale om en alkoholdemens. Medarbejderen redegør videre for, at de generelt ikke går så meget op i diagnoser, der er i stedet fokus på det hele menneske. Tilgangen i hverdagen er på ADL-funktioner og der er fokus på at få vedkommende ud af egen bolig. Adspurgt til om han har nogen form for dagsaktiviteter, så fortælles det, at, dette har han ikke, men at de kører ofte en tur med ham, til Gammel strand, hvor han har levet en del af sit liv, siden sin flytning til 19

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn. August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn. August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn August 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stenlyst. Anmeldt tilsyn Marts 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stenlyst Anmeldt tilsyn Marts 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN

TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN Stentoft Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1. Tilsynets samlede 3 1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 4 2. Oplysninger 5 3. Datagrundlag 6

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato:09.11.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten. Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26.0.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, Herning Kirsten Andersen

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Østbyens Børnecenter. Holbækvej 40, Herning Birthe Zolon Nielsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 12-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Østbyens Børnecenter Holbækvej 40, Herning

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 27..2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Himmelblaa. Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg Gitte Eriksen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 29-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Himmelblaa Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN. STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 12. maj 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Ousbjerggårdfonden Bjerget TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Brændgård Brændgårdvej 12, 7400 Herning Lone Landkildehus. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 10.05.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Brændgård Brændgårdvej 12, 700 Herning Lone Landkildehus Tilsynsførende: Tilsynsførende:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Uanmeldt tilsyn Januar 2016 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Fonden Li. Valbygaard

Fonden Li. Valbygaard Fonden Li. Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato: 06.06.2013 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3 Tilsynets kompetence...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere