LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ"

Transkript

1 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur" Areal til privat og offentligt serviceformål Rekreative arealer Særlige hensyn Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Hornbæk. Området afgrænses mod nord af Rydbergsvej, mod vest af golfbanen og gården Korshøjgård. Mod syd og øst afgrænses området af eksisterende bebyggelse ved henholdsvis Mosevænget, Fyrrevænget, Koglevænget samt Strindbergsvej, Bergmansvej og H.C. Ørstedsvej. Området er ubebygget og dyrkes i dag som landbrug. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan udstykkes parcelhusgrunde, samt grunde til tæt lav huse med alternative boligformer, for eksempel bofællesskaber og seniorboliger m.m. til i alt ca boliger. Et areal beliggende tættest ved golfbanen med plads til ca. 20 boliger reserveres til en fremtidig boligudstilling som påtænkes åbnet til påsken I forbindelse med boligudstillingen udskrives der en arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Efter udstillingens afslutning udbydes de opførte huse til salg. Et mindre areal, beliggende på hjørnet af Gl. Viborgvej og Skovhulevej, reserveres til privat,- og eller offentligt serviceformål som for eksempel en mindre købmandsbutik og en børneinstitution. Området vest for Skovhulevej udlægges til offentligt rekreativt formål som park og naturområde. Planens udformning og afgrænsning skal tilpasses de særlige terrænforhold, landskabstræk og eksisterende beplantninger som findes i området.

2 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En del af lokalplanens område udlægges til offentlige formål. Det betyder at ejeren kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Ifølge planlovens 48 er der dog bestemte forudsætninger, som skal opfyldes, før dette krav kan gøres gældende.

3 3 LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Kommuneplanen 1997 Antal boliger Bebyggelsesprocent Opholdsarealer Støjgrænser Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde B 75, B 76 og R 67. Ifølge rammebestemmelserne må området anvendes til boliger og kollektive anlæg samt til rekreative formål, park og fælled. Den endelige afgrænsning af rammeområderne B 75, B76 og R 67 fastlægges ved denne lokalplan. Rammeområderne B 75 og B 76 skal til sammen rumme mellem 115 og 155 boliger. En bearbejdning af lokalplanområdet og udstykningsplanen har dog vist, at arealet ikke kan rumme så mange boliger. Ifølge lokalplanen kan der, afhængigt af boligformen og grundstørrelser, bygges mellem 95 og 115 boliger. Kommuneplanen 1997 fastlægger bebyggelsesprocenten til maksimum 40 og bygninger må ikke opføres med mere end 2 ½ etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12 m. I forbindelse med bebyggelsen skal der udlægges opholdsareal på mindst 200% af boligetagearealet og 50 % af erhvervs-etagearealet. For hver 100 m2 etageareal skal der udlægges areal til en parkeringsplads. Boliger og opholdsarealer skal placeres således, at det gennemsnitlige konstante udendørs støjniveau fra Gl. Viborgvej ikke overstiger 55 db (A) på døgnbasis. Ny bebyggelse i området B 75 og B 76 skal tilrettelægges, så miljøstyrelsens støjgrænser for motorbaner kan overholdes. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen Regler for opsætning af antenner Lokalplan 277 Delområder, boliger Privat & offentlig service Rekreative arealer Lokalplanen skal fastsætte regler for opsætning af udvendige antenner og den fremtidige bebyggelse skal tilsluttes naturgasforsyningen. Lokalplanen deler området op i delområde I, II, III, IV,V & VI. I delområde I, II & III kan der opføres boliger i form af parcelhuse og tæt lave huse. Delområde IV udlægges til offentlig og privat service. I området kan der opføres bygninger til privat service som købmandsbutik eller lignende og bygninger til offentlige institutioner eller lignende. Delområde V udlægges som nærrekreative arealer. I området må der kun opføres bygninger til fælles formål som har tilknytning til det rekreative område.

4 4 Rekreative arealer Vejadgang Skovhulevej beplantet som en lund Kloakering Renovation og genbrug Naturgas og elektricitet Delområde VI udlægges til rekreativ formål og park for hele Hornbæk. I området der må kun opføres bygninger til fælles formål som har tilknytning til det rekreative område Vejadgang til de nye boliger sikres fra Gl. Viborg via Skovhulevej. Efter Rydbergsvej tilslutning til Skovhulevej, flyttes Skovhulevejens nuværende forløb længere mod øst. Det er tanken at vejen beplantes med træer, for eksempel nauer og gives karakter som en lund. Lokalplanområdet omfattes af spildevandsplanen for Randers Kommune og hører under område B 75 og B76. Området skal kloakeres med separatsystem og afledes til offentlig kloak til nye ledninger i henholdsvis Mosevænget og Pilevænget. Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for bortskaffelse af husstandsaffald i Randers Kommune. Af regulativet fremgår det blandt andet hvilke krav, der skal være opfyldt i forbindelse med placering af renovations- og genbrugsstativer samt mini-containere. Lokalplanens område er omfattet af varmeplanen for Randers Kommune. Ifølge varmeplanen er lokalplanområdet udlagt som naturgasforsyningsområde. Ny bebyggelse i området skal derfor tilsluttes naturgasnettet. Lokalplanens område ligger inden for Elro s elforsyningsområde. Vandforsyning Byzone Lokalplanområdet vandforsynes fra Randers Kommunale Værker. Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse. Kollektiv trafik Området betjenes i dag af bybuslinierne 10, (H.C. Andersensvej) og 11, (Gl. Viborgvej). Skoler & daginstitutioner Hornbækskolen ved H.C. Andersensvej er nærmeste skole. De nærmeste børneinstitutioner er daginstitutionen ved Myrdalsvej og daginstitutionen ved Overvænget.

5 5 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at: Delområde I, II og III anvendes til boligformål, hvor der bliver mulighed for at opføre individuelle enfamiliehuse og tæt lave huse. Indenfor delområde III udskrives en arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Udstykningsplanen for dette område fastlægges derfor først efter konkurrencens afgørelse. at: Delområde IV anvendes til privat og offentligt serviceformål. at: Delområde V og VI anvendes til henholdsvis nærrekreative og rekreative formål park og fælled. at: Disponering af udstykningsplanen er tilpasset de særlige terrænforhold og landskabstræk som findes i området. at: Bebyggelsen langs den nye Skovhulevej, i delområde II placeres og udformes i en størrelse som er tilpasset vejens bredde og profil. 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matrikelnumre Delområder Fra landzone til byzone Stk.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene: 4 a samt dele af 2 n, 3 a og 9 a, alle Over Hornbæk by, Over Hornbæk, samt alle parceller, der efter den 5. januar 1998 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk.2. Lokalplanens område opdeles i delområderne I, II, III, IV, V og VI som vist på kortbilag 1. Stk.3. Med Byrådets offentliggørelse af den vedtagne lokalplan overføres det i stk. 1. nævnte område fra landzone til byzone.

6 6 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde I, II & III Boligformål Åben lav og tæt lav bebyggelse Erhverv på betingelser Friarealer for bebyggelsen Privat og offentlig serviceformål Nærrekreative arealer og park Stk.1. Delområde I, II & III må kun anvendes til boligformål. Bebyggelse må kun bestå af åben lav og boligbebyggelse. I delområde I, et areal, vist med særlig signatur på kortbilag 2, må der desuden opføres tæt lav boligbebyggelse. ) Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af : at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning og lignende, og områdets karakter af boligområde ikke ændres, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Stk.2. De på kortbilag 2 med særlig signatur viste arealer må kun anvendes som friarealer for bebyggelsen. Arealerne må ikke bebygges. Delområde IV Stk.3. Delområde IV må kun anvendes til privat,- og eller offentlig serviceformål. I området må der kun opføres bygninger til for eksempel købmandsbutik eller minimarked, med en maksimum størrelse begrænset af kommuneplanens gældende regler for butiksstørrelser til lokal butiks,- og serviceforsyning. Desuden kan der opføres bygninger til institutionsformål som for eksempel en daginstitution. Delområde V & VI Stk.4. Delområde V og VI må kun anvendes som nærrekreative arealer til bebyggelsen og til rekreative formål, park og fælled. I områderne må der opføres enkelte bygninger til fælles formål med tilknytning til de rekreative områder. *Tæt lav bebyggelsen i området er tænkt som ejerboliger for eksempel med mulighed for indretning af seniorboliger eller ældrevenlige boliger m.m.

7 7 3 3 UDSTYKNING Udstykning Udstykningsplan først efter afholdt arkitektkonkurrence Delområde I & II Stk.1. Ejendommene må kun udstykkes i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. I delområde I, i et areal vist med særlig signatur på kortbilag 2, må der, med Byrådets særlige tilladelse udstykkes grunde i en størrelse af ca. 300 m2 til tæt lav boligbebyggelse. Yderligere udstykning må finde sted med Byrådets særlige tilladelse. Delområde III Stk.2. Udstykningsplanen for delområde III fastlægges først efter afgørelsen af den planlagte arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Yderligere udstykning må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse. Delområde IV Stk.3. Ejendommene må kun udstykkes med byrådets særlige tilladelse. 4 Vej og sti Skovhulevej som stamvej 4 VEJ- OG STIFORHOLD Stk.1. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 2. **) Stamvejen A-B, Skovhulevej i en bredde af 20.0 m og 26.0 m, med en kørebane af 6,0 m bredde, rabatter af henholdsvis 4,0 m og 3,0 m bredde samt stier af 3,0 m bredde. Skovhulevej afsluttes med en rundkørsel med en radius af 23,0 m. **) Nærmere bestemmelser om anlæg og ibrugtagen vil blive fastlagt efter reglerne herom i vejlovgivningen. Det forudsættes, at vejen og stierne udlægges som private fællesveje og fællesstier.

8 8 Skovstjernevej Natskyggevej Bregnevej Boligveje i konkurrenceområde Naturstier Stk.2. Boligvej C-D, Skovstjernevej i en bredde af 10,0 m med varierende kørebanebredde fra 4,0 m til 9,0 m. Boligvej E-F, Natskyggevej i en bredde af 10,0 m med varierende kørebanebredde fra 4,0 m til 9,0 m. Boligvej E-F, Bregnevej i en bredde af 10,0 m med varierende kørebanebredde fra 4,0 m til 9,0 m. Boligvejenes beliggenhed og udformning i delområde III fastlægges efter afgørelsen af den planlagte arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Naturstier i en bredde af 5,0 m med et befæstet areal på 2,0 m. Boligveje som lege- og opholdsarealer Byggelinier**** Stk.3. Boligvejene skal udformes efter de regler, der er gældende i 40 i færdselsloven. Det forudsættes at boligvejene anvendes som lege- og opholdsarealer. ***) Stk.4. Langs stamvejen A-B, Skovhulevej i delområde II skal hovedhusene placeres i en afstand af 2,5 m fra vejskel. Carporte og garager må ikke placeres tættere end 5,0 m fra vejskel. 5 5 LEDNINGSANLÆG El-ledninger El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, skal fremføres under jorden. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde I & III Bebyggelsesprocent og højde Antal etager Stk.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. Stk.2. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. ***)Dette indebærer, at motorkøretøjer skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående. Det vil derfor normalt ikke være muligt at køre hurtigere end 15 km/t. Fodgængere må på den anden side ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem. ****) Langs Gl. Viborgvej, en strækning beliggende indenfor lokalplanområde, er der pålagt byggelinie i en afstand af 12,5 m fra vejmidte, ved Skovhulejs tilslutning til Gl. Viborgvej har byggelinien et skråt forløb op til 33 m fra vejmidte - begge afstande er ekskl. højde- og passagetillæg. Ved tilslutningen er der også pålagt overssigtbestemmelser.

9 9 Maksimal bygningshøjde & facadehøjde Facadehøjden Fritstående carporte & garager Facadehøjde carporte & garager Taghældning Eventuelle vinduer i øverste etage skal placeres på en måde, så indkigsgener for omboende naboer reduceres mest muligt. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5m. Bygnings-højden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. Facadehøjden må ikke overstige 5,5 m. I delområde III må facadehøjden ikke overstige 6,5 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Fritstående carporte og garager må placeres i skel. *****) Bygningshøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 4 m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt. Facadehøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 3,0 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Stk.3. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50. Delområde II Bebyggelsesprocent Antal etager Maksimal bygningshøjde Maksimal facadehøjde Stk.4. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Stk.5. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 ½ etager. Eventuelle vinduer i øverste etage skal placeres på en måde, at indkigsgener for omboende naboer reduceres mest muligt. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 10,5 m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. Facadehøjden må ikke overstige 6,5 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. *****) Opmærksomheden henledes på, at bygningsreglementets bestemmelser om skrå højdegrænseplaner fortrænges af denne bestemmelse.

10 10 Minimum facadehøjde mod Skovhulevej Mod Skovhulevej skal facadehøjden for hovedhuset minimum være 3.5 m målt fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Bygningshøjde carporte & garager Facadehøjde carporte & garager Beboelsesbygninger skal placeres i byggelinie Stk.6. Bygningshøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 4 m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt. Facadehøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 3,0 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden Stk.7. Beboelsesbygninger langs Skovhulevej skal placeres med gavl eller facade i en afstand af 2.5 m fra vejskel. Carporte og garager langs Skovhulevej må ikke placeres tættere end 5,0 m fra vejskel. Taghældning Stk.8. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50. Delområde IV Bebyggelseprocent Maksimum etager Maksimal bygningshøjde Maksimum facadehøjde Taghældning Stk.9. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. Stk.10. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. Facadehøjden må ikke overstige 6 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Stk.11. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50.

11 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN DELOMRÅDE I & III Materialer & farver Antenner & paraboler Skiltning & reklamering Stk.1. Materialer og farver på ydervægge og tage kan vælges frit. Der må dog ikke anvendes materialer og farver som efter Byrådets skøn virker skæmmende, for eksempel meget blanke og reflekterende materialer samt meget stærke signalfarver på store flader m.m. Stk.2. Der må ikke opsættes udvendige antenner. Dog kan lavt placerede parabolantenner tillades. Parabolantenner skal opsættes sådan, at de ses mindst muligt fra boligvejen og ikke generer naboer. Ingen del af parabolantennen må være tættere på skel end 2,5 m, og må ikke være højere end 2,5 m Stk.3. Der må ikke skiltes eller reklameres på ejendommene. Dog må skilte med en størrelse på maksimalt 0,2 m2 opsættes i ét eksemplar på hver ejendom. Delområde II & IV Materialer & farver skal godkendes Antenner & Paraboler Skiltning & reklamering Stk.4. Materialer og farver på ydervægge og tage skal godkendes af Byrådet. Stk.5. Der må ikke opsættes udvendige antenner. Dog kan lavt placerede parabolantenner tillades. Parabolantenner skal opsættes sådan, at de ses mindst muligt fra boligvejen og ikke generer naboer. Ingen del af parabolantennen må være tættere på skel end 2,5 m, og må ikke være højere end 2,5 m. Stk.6. Der må ikke skiltes eller reklameres på ejendommene. Dog må skilte med en størrelse på maksimalt 0,2 m2 opsættes i ét eksemplar på hver ejendom. I delområde IV tillades dog flere og større skilte efter Byrådets særlige godkendelse. 8 8 UBEBYGGEDE AREALER Delområde I Friarealer for bebyggelsen Stk.1. De på kortbilag 2 med særlig signatur viste friarealer må ikke udstykkes til bebyggelse. Arealerne udlægges som fælles friarealer for bebyggelsen.

12 12 Beplantning skal godkendes Stk.2. Beplantning af friarealer må kun ske i overensstemmelse med en af Randers Kommune godkendt beplantningsplan. Afskærmning af parcellerne mod delområde IV og V skal bestå af levende hegn eller hæk af bøg eller nauer. Vejpelantning skal bestå af nauer, tjørn og røn til henholdsvis Skovhulevej og Skovstjernevej, Natskyggevej samt Bregnevej. Terrænreguleringer Rekreative formål & park Beplantningsplan skal godkendes Støjvold Delområde I, II & III Stk.3. Terrænreguleringer over +/- ½ m på de enkelte grunde må ikke foretages uden Byrådets særlige tilladelse. Godkendte terrænreguleringer skal afvikles inden for egen grund. Afgravning eller påfyldning må ikke foretages nærmere skel end 0,30 m, og hældningen af det fremtidige terræn må ikke være større end 1 : 1,5. Eventuelle støttemure må ikke være højere end 0.50 m. I delområde II, langs Skovhulevej må eventuelle støttemure dog være højere efter Byrådets tilladelse. Delområde V & VI Stk. 4. Arealerne udlægges til rekreative formål, nærrekreative arealer til bebyggelsen, park og fælled. Områderne skal have naturpræg og beplantes med naturlig hjemmehørende træer og buske. I delområde V og VI må der opføres enkelte bygninger til fælles formål med tilknytning til det rekreative område. Stk. 5. Beplantning af arealerne må kun ske i overensstemmelse med en af Randers Kommune godkendt beplantningsplan. Stk. 6. De på kortbilag 2 med særlig signatur viste arealer, beliggende inden for delområde VI, langs Gl. Viborgvej, udlægges til støjdæmpende foranstaltninger (beplantet jordvold). Støjdæmpningen skal udformes således, at det gennemsnitlig målte støjniveau indenfor delområde VI ikke overstiger 55 db (A). Udformningen af jordvolden skal godkendes af Randers Kommune. 9 9 GRUNDEJERFORENING Medlemspligt Stk.1. Der skal etableres grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere i delområde I, II, III & IV. Stk.2. Grundejerforeningerne skal oprettes senest når 75% af de udstykkede grunde, i delområde I, II, III & IV er solgt, eller når Byrådet kræver det.

13 13 Stk.3. Grundejerforeningerne skal stå for drift og vedligeholdelse af de i 4 stk. 1 og nævnte veje og stier, samt de i 8 stk. 1 nævnte fælles friarealer i delområderne I, II & III, samt de i stk. 4 nævnte nærrekreative arealer i delområde V FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk.1. Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før der er etableret de i 4 stk. 1 nævnte veje og stier samt de i 8 stk. 1 og stk. 4 nævnte fælles friarealer og rekreative arealer. Stk.2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning til naturgasforsyningen har fundet sted TILLADELSER FRA ANDEN MYNDIGHED Landbrugspligt skal ophæves Stk.1. Matr. nr. 2 n, 3 a og 4 a alle Over Hornbæk by, Over Hornbæk er i medfør af landbrugsloven undergivet bestemmelserne om landbrugspligt. Uanset foranstående bestemmelser må der derfor ikke foretages ændringer i eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra landbrugsministeriet. Stk.2. Landbrugspligten søges ophævet for hele ejendommen. Stk.3. Gl. Viborgvej, strækningen beliggende indenfor lokalplanområdet er adgangsbegrænset, derfor må Skovhulevejen, uanset foranstående bestemmelser, ikke tilsluttes Gl. Viborgvej uden tilladelse fra Århus Amt.

14 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 23. Februar 1998 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Keld Hüttel Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 25. maj 1998 Keld Hüttel Borgmester

15

16

17

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II

LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Paderup Planen går ud på Lokalplanområdet ligger i bydelen Paderup og omfatter et ubebygget område på ca. 22.000 m² til boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget 1 Lokalplan nr. 143 Parkvaenget EN KORTFATTET BESKRIVELSE Nuvaerende forhold Området omfattes delvist af en azldre byplan for Hornb%k, hvori området er udlagt ti1 villabebyggelse. 10 15-rammerne for Randers

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Ishøj Centrum

Lokalplan Ishøj Centrum Lokalplan 1.07.1 Ishøj Centrum Ishøj Kommune 2003 Ishøj kommune - Lokalplan 1.07.1 LOKALPLANENS INDHOLD, Lokalplanen omfatter den eksisterende bebyggelse Ishøj Centrum og træffer bestemmelser for anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN 1 LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN Nuværende forhold EN KORTFATTET BESKRIVELSE Omriidet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 13, hvori arealet (ca. 13 150 m2) er udlagt til etagebebyggelse. En bebyggelse af

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 04-001 KLARUP KIRKELYGAARD BOLIGOMRÅDE

LOKALPLAN 04-001 KLARUP KIRKELYGAARD BOLIGOMRÅDE LOKALPLAN 04-001 KLARUP KIRKELYGAARD BOLIGOMRÅDE INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 1. Kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54

Boligområde ved Fjordvej i Egernsund. Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Boligområde ved Fjordvej i Egernsund Broager Kommune Lokalplan nr. 54 Indhold 1 Broager kommune Lokalplan 54 For et boligområde ved Fjordvej i Egernsund Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 331 LEDAVEJ

LOKALPLAN NR. 331 LEDAVEJ 1 LOKALPLAN NR. 331 LEDAVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Paderup Planen går ud på 36 boliger fordelt som enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelt huse Lokalplanområdet ligger i bydelen Paderup

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere