LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ"

Transkript

1 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur" Areal til privat og offentligt serviceformål Rekreative arealer Særlige hensyn Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Hornbæk. Området afgrænses mod nord af Rydbergsvej, mod vest af golfbanen og gården Korshøjgård. Mod syd og øst afgrænses området af eksisterende bebyggelse ved henholdsvis Mosevænget, Fyrrevænget, Koglevænget samt Strindbergsvej, Bergmansvej og H.C. Ørstedsvej. Området er ubebygget og dyrkes i dag som landbrug. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan udstykkes parcelhusgrunde, samt grunde til tæt lav huse med alternative boligformer, for eksempel bofællesskaber og seniorboliger m.m. til i alt ca boliger. Et areal beliggende tættest ved golfbanen med plads til ca. 20 boliger reserveres til en fremtidig boligudstilling som påtænkes åbnet til påsken I forbindelse med boligudstillingen udskrives der en arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Efter udstillingens afslutning udbydes de opførte huse til salg. Et mindre areal, beliggende på hjørnet af Gl. Viborgvej og Skovhulevej, reserveres til privat,- og eller offentligt serviceformål som for eksempel en mindre købmandsbutik og en børneinstitution. Området vest for Skovhulevej udlægges til offentligt rekreativt formål som park og naturområde. Planens udformning og afgrænsning skal tilpasses de særlige terrænforhold, landskabstræk og eksisterende beplantninger som findes i området.

2 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En del af lokalplanens område udlægges til offentlige formål. Det betyder at ejeren kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Ifølge planlovens 48 er der dog bestemte forudsætninger, som skal opfyldes, før dette krav kan gøres gældende.

3 3 LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Kommuneplanen 1997 Antal boliger Bebyggelsesprocent Opholdsarealer Støjgrænser Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde B 75, B 76 og R 67. Ifølge rammebestemmelserne må området anvendes til boliger og kollektive anlæg samt til rekreative formål, park og fælled. Den endelige afgrænsning af rammeområderne B 75, B76 og R 67 fastlægges ved denne lokalplan. Rammeområderne B 75 og B 76 skal til sammen rumme mellem 115 og 155 boliger. En bearbejdning af lokalplanområdet og udstykningsplanen har dog vist, at arealet ikke kan rumme så mange boliger. Ifølge lokalplanen kan der, afhængigt af boligformen og grundstørrelser, bygges mellem 95 og 115 boliger. Kommuneplanen 1997 fastlægger bebyggelsesprocenten til maksimum 40 og bygninger må ikke opføres med mere end 2 ½ etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12 m. I forbindelse med bebyggelsen skal der udlægges opholdsareal på mindst 200% af boligetagearealet og 50 % af erhvervs-etagearealet. For hver 100 m2 etageareal skal der udlægges areal til en parkeringsplads. Boliger og opholdsarealer skal placeres således, at det gennemsnitlige konstante udendørs støjniveau fra Gl. Viborgvej ikke overstiger 55 db (A) på døgnbasis. Ny bebyggelse i området B 75 og B 76 skal tilrettelægges, så miljøstyrelsens støjgrænser for motorbaner kan overholdes. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen Regler for opsætning af antenner Lokalplan 277 Delområder, boliger Privat & offentlig service Rekreative arealer Lokalplanen skal fastsætte regler for opsætning af udvendige antenner og den fremtidige bebyggelse skal tilsluttes naturgasforsyningen. Lokalplanen deler området op i delområde I, II, III, IV,V & VI. I delområde I, II & III kan der opføres boliger i form af parcelhuse og tæt lave huse. Delområde IV udlægges til offentlig og privat service. I området kan der opføres bygninger til privat service som købmandsbutik eller lignende og bygninger til offentlige institutioner eller lignende. Delområde V udlægges som nærrekreative arealer. I området må der kun opføres bygninger til fælles formål som har tilknytning til det rekreative område.

4 4 Rekreative arealer Vejadgang Skovhulevej beplantet som en lund Kloakering Renovation og genbrug Naturgas og elektricitet Delområde VI udlægges til rekreativ formål og park for hele Hornbæk. I området der må kun opføres bygninger til fælles formål som har tilknytning til det rekreative område Vejadgang til de nye boliger sikres fra Gl. Viborg via Skovhulevej. Efter Rydbergsvej tilslutning til Skovhulevej, flyttes Skovhulevejens nuværende forløb længere mod øst. Det er tanken at vejen beplantes med træer, for eksempel nauer og gives karakter som en lund. Lokalplanområdet omfattes af spildevandsplanen for Randers Kommune og hører under område B 75 og B76. Området skal kloakeres med separatsystem og afledes til offentlig kloak til nye ledninger i henholdsvis Mosevænget og Pilevænget. Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for bortskaffelse af husstandsaffald i Randers Kommune. Af regulativet fremgår det blandt andet hvilke krav, der skal være opfyldt i forbindelse med placering af renovations- og genbrugsstativer samt mini-containere. Lokalplanens område er omfattet af varmeplanen for Randers Kommune. Ifølge varmeplanen er lokalplanområdet udlagt som naturgasforsyningsområde. Ny bebyggelse i området skal derfor tilsluttes naturgasnettet. Lokalplanens område ligger inden for Elro s elforsyningsområde. Vandforsyning Byzone Lokalplanområdet vandforsynes fra Randers Kommunale Værker. Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse. Kollektiv trafik Området betjenes i dag af bybuslinierne 10, (H.C. Andersensvej) og 11, (Gl. Viborgvej). Skoler & daginstitutioner Hornbækskolen ved H.C. Andersensvej er nærmeste skole. De nærmeste børneinstitutioner er daginstitutionen ved Myrdalsvej og daginstitutionen ved Overvænget.

5 5 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at: Delområde I, II og III anvendes til boligformål, hvor der bliver mulighed for at opføre individuelle enfamiliehuse og tæt lave huse. Indenfor delområde III udskrives en arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Udstykningsplanen for dette område fastlægges derfor først efter konkurrencens afgørelse. at: Delområde IV anvendes til privat og offentligt serviceformål. at: Delområde V og VI anvendes til henholdsvis nærrekreative og rekreative formål park og fælled. at: Disponering af udstykningsplanen er tilpasset de særlige terrænforhold og landskabstræk som findes i området. at: Bebyggelsen langs den nye Skovhulevej, i delområde II placeres og udformes i en størrelse som er tilpasset vejens bredde og profil. 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matrikelnumre Delområder Fra landzone til byzone Stk.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene: 4 a samt dele af 2 n, 3 a og 9 a, alle Over Hornbæk by, Over Hornbæk, samt alle parceller, der efter den 5. januar 1998 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk.2. Lokalplanens område opdeles i delområderne I, II, III, IV, V og VI som vist på kortbilag 1. Stk.3. Med Byrådets offentliggørelse af den vedtagne lokalplan overføres det i stk. 1. nævnte område fra landzone til byzone.

6 6 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde I, II & III Boligformål Åben lav og tæt lav bebyggelse Erhverv på betingelser Friarealer for bebyggelsen Privat og offentlig serviceformål Nærrekreative arealer og park Stk.1. Delområde I, II & III må kun anvendes til boligformål. Bebyggelse må kun bestå af åben lav og boligbebyggelse. I delområde I, et areal, vist med særlig signatur på kortbilag 2, må der desuden opføres tæt lav boligbebyggelse. ) Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af : at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning og lignende, og områdets karakter af boligområde ikke ændres, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Stk.2. De på kortbilag 2 med særlig signatur viste arealer må kun anvendes som friarealer for bebyggelsen. Arealerne må ikke bebygges. Delområde IV Stk.3. Delområde IV må kun anvendes til privat,- og eller offentlig serviceformål. I området må der kun opføres bygninger til for eksempel købmandsbutik eller minimarked, med en maksimum størrelse begrænset af kommuneplanens gældende regler for butiksstørrelser til lokal butiks,- og serviceforsyning. Desuden kan der opføres bygninger til institutionsformål som for eksempel en daginstitution. Delområde V & VI Stk.4. Delområde V og VI må kun anvendes som nærrekreative arealer til bebyggelsen og til rekreative formål, park og fælled. I områderne må der opføres enkelte bygninger til fælles formål med tilknytning til de rekreative områder. *Tæt lav bebyggelsen i området er tænkt som ejerboliger for eksempel med mulighed for indretning af seniorboliger eller ældrevenlige boliger m.m.

7 7 3 3 UDSTYKNING Udstykning Udstykningsplan først efter afholdt arkitektkonkurrence Delområde I & II Stk.1. Ejendommene må kun udstykkes i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. I delområde I, i et areal vist med særlig signatur på kortbilag 2, må der, med Byrådets særlige tilladelse udstykkes grunde i en størrelse af ca. 300 m2 til tæt lav boligbebyggelse. Yderligere udstykning må finde sted med Byrådets særlige tilladelse. Delområde III Stk.2. Udstykningsplanen for delområde III fastlægges først efter afgørelsen af den planlagte arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Yderligere udstykning må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse. Delområde IV Stk.3. Ejendommene må kun udstykkes med byrådets særlige tilladelse. 4 Vej og sti Skovhulevej som stamvej 4 VEJ- OG STIFORHOLD Stk.1. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 2. **) Stamvejen A-B, Skovhulevej i en bredde af 20.0 m og 26.0 m, med en kørebane af 6,0 m bredde, rabatter af henholdsvis 4,0 m og 3,0 m bredde samt stier af 3,0 m bredde. Skovhulevej afsluttes med en rundkørsel med en radius af 23,0 m. **) Nærmere bestemmelser om anlæg og ibrugtagen vil blive fastlagt efter reglerne herom i vejlovgivningen. Det forudsættes, at vejen og stierne udlægges som private fællesveje og fællesstier.

8 8 Skovstjernevej Natskyggevej Bregnevej Boligveje i konkurrenceområde Naturstier Stk.2. Boligvej C-D, Skovstjernevej i en bredde af 10,0 m med varierende kørebanebredde fra 4,0 m til 9,0 m. Boligvej E-F, Natskyggevej i en bredde af 10,0 m med varierende kørebanebredde fra 4,0 m til 9,0 m. Boligvej E-F, Bregnevej i en bredde af 10,0 m med varierende kørebanebredde fra 4,0 m til 9,0 m. Boligvejenes beliggenhed og udformning i delområde III fastlægges efter afgørelsen af den planlagte arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som arkitektur". Naturstier i en bredde af 5,0 m med et befæstet areal på 2,0 m. Boligveje som lege- og opholdsarealer Byggelinier**** Stk.3. Boligvejene skal udformes efter de regler, der er gældende i 40 i færdselsloven. Det forudsættes at boligvejene anvendes som lege- og opholdsarealer. ***) Stk.4. Langs stamvejen A-B, Skovhulevej i delområde II skal hovedhusene placeres i en afstand af 2,5 m fra vejskel. Carporte og garager må ikke placeres tættere end 5,0 m fra vejskel. 5 5 LEDNINGSANLÆG El-ledninger El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, skal fremføres under jorden. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Delområde I & III Bebyggelsesprocent og højde Antal etager Stk.1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. Stk.2. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. ***)Dette indebærer, at motorkøretøjer skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående. Det vil derfor normalt ikke være muligt at køre hurtigere end 15 km/t. Fodgængere må på den anden side ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem. ****) Langs Gl. Viborgvej, en strækning beliggende indenfor lokalplanområde, er der pålagt byggelinie i en afstand af 12,5 m fra vejmidte, ved Skovhulejs tilslutning til Gl. Viborgvej har byggelinien et skråt forløb op til 33 m fra vejmidte - begge afstande er ekskl. højde- og passagetillæg. Ved tilslutningen er der også pålagt overssigtbestemmelser.

9 9 Maksimal bygningshøjde & facadehøjde Facadehøjden Fritstående carporte & garager Facadehøjde carporte & garager Taghældning Eventuelle vinduer i øverste etage skal placeres på en måde, så indkigsgener for omboende naboer reduceres mest muligt. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5m. Bygnings-højden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. Facadehøjden må ikke overstige 5,5 m. I delområde III må facadehøjden ikke overstige 6,5 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Fritstående carporte og garager må placeres i skel. *****) Bygningshøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 4 m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt. Facadehøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 3,0 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Stk.3. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50. Delområde II Bebyggelsesprocent Antal etager Maksimal bygningshøjde Maksimal facadehøjde Stk.4. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Stk.5. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 ½ etager. Eventuelle vinduer i øverste etage skal placeres på en måde, at indkigsgener for omboende naboer reduceres mest muligt. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 10,5 m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. Facadehøjden må ikke overstige 6,5 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. *****) Opmærksomheden henledes på, at bygningsreglementets bestemmelser om skrå højdegrænseplaner fortrænges af denne bestemmelse.

10 10 Minimum facadehøjde mod Skovhulevej Mod Skovhulevej skal facadehøjden for hovedhuset minimum være 3.5 m målt fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Bygningshøjde carporte & garager Facadehøjde carporte & garager Beboelsesbygninger skal placeres i byggelinie Stk.6. Bygningshøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 4 m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt. Facadehøjde for fritstående carporte/garager og andre småbygninger må ikke overstige 3,0 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden Stk.7. Beboelsesbygninger langs Skovhulevej skal placeres med gavl eller facade i en afstand af 2.5 m fra vejskel. Carporte og garager langs Skovhulevej må ikke placeres tættere end 5,0 m fra vejskel. Taghældning Stk.8. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50. Delområde IV Bebyggelseprocent Maksimum etager Maksimal bygningshøjde Maksimum facadehøjde Taghældning Stk.9. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. Stk.10. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5m. Bygningshøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til bygningens højeste punkt, dog ikke skorstene og lignende. Facadehøjden må ikke overstige 6 m. Facadehøjden måles fra eksisterende terræn, eller et af Randers Kommune fastlagt niveauplan, til et punkt hvor facade og tagflade skærer hinanden. Stk.11. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50.

11 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN DELOMRÅDE I & III Materialer & farver Antenner & paraboler Skiltning & reklamering Stk.1. Materialer og farver på ydervægge og tage kan vælges frit. Der må dog ikke anvendes materialer og farver som efter Byrådets skøn virker skæmmende, for eksempel meget blanke og reflekterende materialer samt meget stærke signalfarver på store flader m.m. Stk.2. Der må ikke opsættes udvendige antenner. Dog kan lavt placerede parabolantenner tillades. Parabolantenner skal opsættes sådan, at de ses mindst muligt fra boligvejen og ikke generer naboer. Ingen del af parabolantennen må være tættere på skel end 2,5 m, og må ikke være højere end 2,5 m Stk.3. Der må ikke skiltes eller reklameres på ejendommene. Dog må skilte med en størrelse på maksimalt 0,2 m2 opsættes i ét eksemplar på hver ejendom. Delområde II & IV Materialer & farver skal godkendes Antenner & Paraboler Skiltning & reklamering Stk.4. Materialer og farver på ydervægge og tage skal godkendes af Byrådet. Stk.5. Der må ikke opsættes udvendige antenner. Dog kan lavt placerede parabolantenner tillades. Parabolantenner skal opsættes sådan, at de ses mindst muligt fra boligvejen og ikke generer naboer. Ingen del af parabolantennen må være tættere på skel end 2,5 m, og må ikke være højere end 2,5 m. Stk.6. Der må ikke skiltes eller reklameres på ejendommene. Dog må skilte med en størrelse på maksimalt 0,2 m2 opsættes i ét eksemplar på hver ejendom. I delområde IV tillades dog flere og større skilte efter Byrådets særlige godkendelse. 8 8 UBEBYGGEDE AREALER Delområde I Friarealer for bebyggelsen Stk.1. De på kortbilag 2 med særlig signatur viste friarealer må ikke udstykkes til bebyggelse. Arealerne udlægges som fælles friarealer for bebyggelsen.

12 12 Beplantning skal godkendes Stk.2. Beplantning af friarealer må kun ske i overensstemmelse med en af Randers Kommune godkendt beplantningsplan. Afskærmning af parcellerne mod delområde IV og V skal bestå af levende hegn eller hæk af bøg eller nauer. Vejpelantning skal bestå af nauer, tjørn og røn til henholdsvis Skovhulevej og Skovstjernevej, Natskyggevej samt Bregnevej. Terrænreguleringer Rekreative formål & park Beplantningsplan skal godkendes Støjvold Delområde I, II & III Stk.3. Terrænreguleringer over +/- ½ m på de enkelte grunde må ikke foretages uden Byrådets særlige tilladelse. Godkendte terrænreguleringer skal afvikles inden for egen grund. Afgravning eller påfyldning må ikke foretages nærmere skel end 0,30 m, og hældningen af det fremtidige terræn må ikke være større end 1 : 1,5. Eventuelle støttemure må ikke være højere end 0.50 m. I delområde II, langs Skovhulevej må eventuelle støttemure dog være højere efter Byrådets tilladelse. Delområde V & VI Stk. 4. Arealerne udlægges til rekreative formål, nærrekreative arealer til bebyggelsen, park og fælled. Områderne skal have naturpræg og beplantes med naturlig hjemmehørende træer og buske. I delområde V og VI må der opføres enkelte bygninger til fælles formål med tilknytning til det rekreative område. Stk. 5. Beplantning af arealerne må kun ske i overensstemmelse med en af Randers Kommune godkendt beplantningsplan. Stk. 6. De på kortbilag 2 med særlig signatur viste arealer, beliggende inden for delområde VI, langs Gl. Viborgvej, udlægges til støjdæmpende foranstaltninger (beplantet jordvold). Støjdæmpningen skal udformes således, at det gennemsnitlig målte støjniveau indenfor delområde VI ikke overstiger 55 db (A). Udformningen af jordvolden skal godkendes af Randers Kommune. 9 9 GRUNDEJERFORENING Medlemspligt Stk.1. Der skal etableres grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige ejere i delområde I, II, III & IV. Stk.2. Grundejerforeningerne skal oprettes senest når 75% af de udstykkede grunde, i delområde I, II, III & IV er solgt, eller når Byrådet kræver det.

13 13 Stk.3. Grundejerforeningerne skal stå for drift og vedligeholdelse af de i 4 stk. 1 og nævnte veje og stier, samt de i 8 stk. 1 nævnte fælles friarealer i delområderne I, II & III, samt de i stk. 4 nævnte nærrekreative arealer i delområde V FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk.1. Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før der er etableret de i 4 stk. 1 nævnte veje og stier samt de i 8 stk. 1 og stk. 4 nævnte fælles friarealer og rekreative arealer. Stk.2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning til naturgasforsyningen har fundet sted TILLADELSER FRA ANDEN MYNDIGHED Landbrugspligt skal ophæves Stk.1. Matr. nr. 2 n, 3 a og 4 a alle Over Hornbæk by, Over Hornbæk er i medfør af landbrugsloven undergivet bestemmelserne om landbrugspligt. Uanset foranstående bestemmelser må der derfor ikke foretages ændringer i eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra landbrugsministeriet. Stk.2. Landbrugspligten søges ophævet for hele ejendommen. Stk.3. Gl. Viborgvej, strækningen beliggende indenfor lokalplanområdet er adgangsbegrænset, derfor må Skovhulevejen, uanset foranstående bestemmelser, ikke tilsluttes Gl. Viborgvej uden tilladelse fra Århus Amt.

14 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 23. Februar 1998 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Keld Hüttel Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 25. maj 1998 Keld Hüttel Borgmester

15

16

17

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere