Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup."

Transkript

1 Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser... 3 Center for Plan og Bygs vurdering af henvendelserne... 5 Indstilling til Erhvervs, Plan og Miljøudvalget... 9 Henvendelser i kopi

3 Indledning Som opstart for den kommende revision af den bevarende lokalplan for Bisserup er der gennemført en for-offentlighedsfase hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med ideer, forslag og bemærkninger. Det har været muligt, at fremsende kommentarer i en periode fra 8. november 14, hvor der blev annonceret i Søndagsavisen og Skælskør Avis samt på kommunens hjemmeside, til 28. november Der er modtaget i alt 12 henvendelser, hvor af én består af tre konkrete kommentarer, og én er en underskriftindsamling der er foretaget i lokalsamfundet. I denne hvidbog behandles de 12 henvendelser som skal behandles politisk inden et forslag til lokalplan for Bisserup udarbejdes. I offentlighedsfasen har der som sådan ikke været afholdt arrangementer ud over, at Center for Plan og Byg deltog i Bisserup Bytings Årsmøde med et indlæg om den kommende planlægning. Herudover har der været materiale at finde via kommunens hjemmeside og muligheden for at kontakte Center for Plan og Byg telefonisk, hvilket flere har benyttet sig af. 2

4 Resume af henvendelser I det kommende er de 12 henvendelser resumeret. Henvendelserne, i kopi, findes bagerst i hvidbogen. 1. Jacob Borello Carlsen Jacob Borello Carlsen mener, at resultatet af mulighed for flexboliger vil være tomme huse om vinteren, og at det vil ødelægge det aktive byliv året rundt. 2. Jørgen Kristensen Jørgen Kristensen mener, at der pga boligmarkedet pt er brug for at der tænkes nyt og at flexboliger i Bisserup derfor er en god ide. Han formoder dog ikke der bliver mange der vil benytte sig af muligheden. JK tænker desuden nye tanker for Bisserup, hvor der primær skal tænkes mere attraktivt for nye beboere. Her tænkes særligt på nye målgrupper som børnefamilier. JK tænker, at nye initiativer kunne tages omkring en ny andelsforening hvor i borgere og kommune skyder penge, samt ansøgning til diverse fonde. 3. Jens Strande Jens Strande vil vide, hvordan hans muligheder for byggetilladelse til, at indrette to udlænger på Bisserup Byvej 43 til vandrehjem, er. Vandrehjemmet skal bidrage med glæde og udvikling. Vandrehjemmet skal ikke være konkurrent til hverken Lodskroen eller Fjordgården, men tilbyde noget nyt. Der skal laves fælles lokaler og områder, der hele året kan benyttes af lokalbefolkningen og besøgende. JS har endnu et forslag til hvordan oversvømmelser af områder neden for Bakken i Bisserup kan undgås, og hvordan der kan skabes et attraktivt havneområde med piloteret beboelse. JS anviser hvordan et sådan forslag kan gennemføres og hvor. Forslaget vil give et attraktivt havneområde med piloteret beboelse ud til kanalerne, hvilket han mener vil tiltrække nye beboere. 4. Erik Ljungdahl Erik Ljungdahl støtter op om flexboliger, da boligmarkedet gør det svært at komme af med sit hus. EL mener desuden, at Bisserup vil være bedre tjent med familier på periodevise ophold fremfor helt tomme boliger. Dels pga. livet i byen, dels som præventiv indbruds indsats. Slutteligt pointere EL, at mange gerne vil afprøve livet i en landsby, før de endeligt beslutter at købe en bolig i en. 5. Lykke Jensen Lykke Jensen er imod flexhuse. Hun mener ikke, at det er områdets skyld, at nogen ikke kan få solgt deres huse. Endeligt at det er urimeligt, at det er dem, der flytter, der skal have indflydelse på byens fremtid ved at sælge husene som flexboliger. 6. Per Kofod Andersen Per Kofod Andersen er imod flexboliger. Der henvises til, at lokalplanen, der er lavet efter episoder, hvor unikke og gamle bygninger blev brugt til fritidsboliger, foreskriver, at den inderste kerne af Bisserup kun må benyttes til helårsboliger. PKA mener også, at flexboliger vil få 3

5 sommerhus området til at migrere ind i bykernen og skade det aktive byliv. 7. Anette Andersen Anette Andersen er imod flexboliger. Hun mener, at det er byens helårsbeboere, der driver aktiviteterne i byen, og som følge heraf mener hun, at disse aktiviteter vil dø hvis det bliver muligt at omdanne byens huse til flexboliger. 8. Vivi Guldagger Vivi Guldagger er imod flexboliger. Hun mener, at flere vintertomme huse, vil dræbe de aktiviteter, der nu foregår i forsamlingshuset. Det mener hun fordi, det er de fastboende, der arrangere disse aktiviteter. 9. Anne Charlotte Harhoff og Lars Birger Nielsen 10. Lone Jacobsen og Niels Frandsen Anne Charlotte Harhoff m.fl. er imod flexboliger, da det vil medføre at byen affolkes om vinteren og det vil ødelægge foreningslivet og detailhandlen. Hun mener kommunen skal fremme udviklingen i byen ved bl.a. at bygge flere eksperimenterende og alternative byggerier som fx kollektiver. ACH foreslår, at kommunen opkøber jorden nord for byen og bygger nyt der. ACH mener, kommunen skal understøtte bredbåndsteknologi til nuværende beboere. At der i lokalplanen indarbejdes bedre trafikforhold omkring havnen, og at havnen- og fiskerimiljøet bevares. Fiskeriforeningens havnemole er et turistplaster, men har brug for støtte fra kommunen til at overleve. Ydermere ønsker ACH, at der lempes på restriktionerne til nybyggeri og forbedringer på eksisterende boliger. Slutteligt foreslår ACH en fremtidsvision, hvor Bisserup skulle være visionsby indenfor økologisk brug af kystlandet og økologisk dyrkning af havet. Lone Jacobsen m.fl. synes, flexboliger i Bisserup er en god ide. Skabe fornyelse og udvikling i et udkantsområde. Har selv søgt om mulighed for flexbolig, da de gerne vil bo på landet men ikke er sikre på at det er hensigtsmæssigt. LJ mener desuden, at fibernet, hurtigere bredbånd og bedre mobildækning vil sikre erhvervsudvikling, bosætning og uddannelse i Bisserup. 11. Anette Rasmussen Anette Rasmussen er imod flexboliger i Bisserup. Hun er stor tilhænger af lokalplanens bevarelse, da flexboliger vil lægge byen øde. AR har været med til at oprette initiativgruppen til bevarelse af lokalplanen og henviser til dennes argumenter mod flexboliger. 12. Ca. 60 underskrivere v/ Lykke Jensen Fremsendt efter opslag i Brugsen der er flere underskrivere der også har sendt separat henvendelse. Indsigelsen lægger vægt på at den oprindelige lokalplan blev udarbejdet for at bevare kulturmiljøet, men også sikre liv i byen gennem helårsbeboelse. Myndighederne (Kommunen red.) har nu skiftet holdning, og det synes mange borgere er en dårlig ide. Borgerne ønsker en helårs beboet by hvor beboerne er aktive i byens liv og aktiviteter, også i vinterhalvåret. Der spørges til at om bekymringen er begrundet. Endeligt tilføjes at borgerne tror på at dette (flexboliger red.) vil være et skridt mod affolkning. Borgerne ønsker at være en del af Slagelse Kommune på lige fod med de større byer. 4

6 Center for Plan og Bygs vurdering af henvendelserne Flex-boliger Som det fremgår af henvendelserne er der både røster for og i mod muligheden for flex-boliger i Bisserup. Der er ligeledes gode argumenter for og i mod. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at garantere hvordan dels antallet af flexboliger vil udvikle sig, i givet fald det var muligt, ej heller om det vil give mere eller mindre liv i byen og på hvilke årstider. På baggrund af Slagelse Kommunes ønske om så stor flexibilitet som muligt samt, at give muligheder for forskellige typer af bolig-typer vil det være hensigtsmæssigt at tillade flex-boliger i Bisserup. Omvendt kan der ikke opstilles sikre parametre for hvilke konsekvenser en sådan mulighed kan medføre. Til behandlingen bør følgende information gives: Nuværende situation I 25 helårsboliger (inden for lokalplanafgrænsningen) i Bisserup er der pt ikke nogen tilmeldt Folkeregisteret. Der er i følge Boliga.dk og boligsiden.dk tre helårshuse til salg (inden for lokalplanafgrænsningen), heraf er ét et dødsbo. Befolkningsudviklingen Følgende figur angiver befolkningstallet i Bisserup (samlet) 700 Bisserup Kilde: Danmarks Statistik 5

7 Alderssammensætning Pr. 1. december 2014 er befolknings alders-sammensætning i Bisserup (samlet) som følgende: Alderssammensætning Kilde: Danmarks Statistik 6

8 Øvrige emner Vandrerhjem Oversvømmelse af engarealer samt mulighed for piloteret beboelse Jens Strande spørger til muligheden for at etablere et vandrehjem på Bisserup Byvej 43. Dette er der ikke mulighed for med den gældende planlægning. Forslaget virker oplagt i en by der har potentiale til, at møde endnu flere turister. Center for Plan og Byg vurderer derfor det er et forslag der oplagt kan indarbejdes i lokalplanforslaget. Jens Strande foreslår, at der etableres kanaler på de nuværende engområder samt at der skabes et nyt havnemiljø for piloteret beboelse. Der er tale om et rigtigt spændende og nytænkende forslag. Det er imidlertid vigtigt, at se på forslaget detaljeret og vurdere konsekvenserne nøje. En umiddelbar vurdering er at grundvandsstanden i området i stort omfang afhænger af Holsteinborg Nors vandstand og at der ved forslaget skal anvendes meget kraftige pumper. Endeligt er det vurderingen at grundvandsstanden i området ikke bør komme lavere af hensyn til drikkevandets kvalitet. Den kommende revision af lokalplanen med bevarende bestemmelser, vil ikke tilsidesætte muligheden for på et tidspunkt, at igangsætte et sådan tiltag og planlægning, herunder som foreslået, en arkitektkonkurrence. Byudvikling Bredbånd og mobildækning Det foreslås af flere at der bør ses på at etablere nye boliger i Bisserup, særligt til børnefamilier. Her nævnes bl.a. det udlagte boligområde mod nord. Den kommende revision af lokalplanen skal fortsat sikre at Bisserup er et attraktivt sted at bo og leve, også for børnefamilier i de eksisterende huse. Herunder er det muligt, at fjerne eksisterende huse hvor det er muligt og opføre nye inden for rammerne af lokalplanen. Herudover er der mod nord, som nævnt, udlagt et samlet område hvor inden for der, på opfordring og tilladelse fra ejeren, kan udarbejdes en ny lokalplan for boliger. Området kan samlet rumme ca. 35 parcelhuse eller ca 70 tæt/lave boliger. Umiddelbart har kommunen ikke indflydelse på en fremtidig ejerform i et sådan område. Bisserup indgår generelt i de områder kommunen ønsker udviklet, hvorved forslaget vil indgå i de kommende overvejelser i den forbindelse. Herunder også strategisk opkøb af jorder til kommende byudvikling. Det nævnes i flere henvendelser at der generelt skal ses på mobildækning og bredbåndsmuligheder i området. Slagelse Kommune er generelt meget opmærksom på dette problem som, indtil nu reelt har været en privat sag og har været afhængig af udbydere. Kommunen er dog gået ind i denne problematik helt praktisk og har i den forbindelse kontakt og udvikler området i samarbejde med en række udbydere. Der er ligeledes et stort fokus på sagen fra Statslig side. 7

9 Vision for Bisserup Anne Charlotte Harhoff m.fl. opfordrer til at der udarbejdes en vision for Bisserup. Det vil være rigtigt oplagt at arbejde med en vision for Bisserup. den kommende revision af den eksisterende lokalplan vil ikke modstride dette arbejde, som bør ligge lokalt og baseres på lokale kræfter. Slagelse Kommune har et ønske om at der udarbejdes lokale udviklingsplaner for bl.a. Bisserup området og her kunne dette arbejde oplagt indgå. 8

10 Indstilling til Erhvervs, Plan og Miljøudvalget På baggrund af behandlingen af de modtagne henvendelser i foroffentlighedsfasen indstilles det til Erhvervs Plan og Miljøudvalget: o o At det drøftes hvorvidt det skal være muligt at etablere flexboliger i Bisserup At det, såfremt det besluttes ikke, at medtage flex-boliger som mulighed i Bisserup, vurderes om der fortsat skal ske en revision af den eksisterende lokalplan, idet muligheden for flexboliger var grundlaget for ønsket til en ny lokalplan for byen. At såfremt lokalplanen fortsat skal revideres: o o o o o At muligheden for etablering af vandrehjem på Bisserup Byvej 43 medtages i lokalplanforslaget. At muligheden for at etablere oversvømmede enge og kanaler, samt ny muligheder for piloteret beboelse omkring havnen tages til efterretning. Forslaget medtages dog ikke i lokalplanforslaget. At forslaget omkring etablering af nye boliger samt jordopkøb i Bisserup indgår i kommunens øvrige overvejelser omkring udvikling i Bisserup. At bemærkninger om fokus på mobil og bredbåndsdækning tages til efterretning. At bemærkninger om udarbejdelse af vision tages til efterretning og samtænkes med det kommende arbejde med udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområderne. 9

11 Henvendelser i kopi Nr. Navn og 1 Jacob Borello Carlsen 2 Jørgen Kristensen 3 Jens Strande 4 Erik Ljungdahl 5 Lykke Jensen 6 Per Kofod Andersen 7 Annette Andersen 8 Vivi Guldagger 9 Anne Charlotte Harhoff Lars Birger Nielsen 10 Lone Jacobsen Niels Frandsen 11 Annette Rasmussen 12 Lykke Jensen pva en række borgere 10

12 Fra: Jacob Borello Carlsen Sendt: 15. november :47 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Indsigelse til bevarende lokalplan for Bisserup Til Plan og byg, Slagelse Kommune. Indsigelse til den bevarende lokalplan for Bisserup vedr. flexboliger. Jeg vil hermed gerne komme med en indsigelse mod at indføre flexboliger i lokalplanen for Bisserup. Jeg tror, at en sådan ændring vil medføre, at mange huse i byen efterhånden vil stå tomme hen over vinteren. Det vil være ødelæggende for det aktive liv, der er i byen, både i bytingsregi og omkring forsamlingshuset hele året. Det vil være synd for en ellers aktiv by. Venlig hilsen Jacob Borello Carlsen Voldstien 20, Bisserup, 4243 Rude. 1

13 Vedhæftede filer: Bisserup.pdf Fra: Jørgen Kristensen Sendt: 16. november :54 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Planlægning for Bisserup. Hallo, Her fremsender jeg mine forslag. Mvh. Jørgen Kristensen Strædet 25, Bisserup 4243 Rude . Tlf

14 Bisserup, den Planlægning for Bisserup. 1) Flexboliger for Bisserup. Som situationen på bolig marked er pt. er det nødvendigt at der tænkes og gøres noget kreativt for at de huse etc. der står tomme i længere tid bliver beboet, DERFOR vil en flex-bolig ordning være en god ide. Det står også klart for mig at det er jo ikke i det store antal det vil blive udnyttet, men et antal på en 5-20 stk. vil være godt, også set i det lys at der måske skal rives huse ned som ellers vil stå og forfalde. Så jeg vil skynde på at få det sat i værk hurtigst muligt. 2) NYE tanker for Bisserup. For at det skal være lettere og MERE attraktivt at blive nye beboer i Bisserup, er det nødvendigt at kunne tiltrække yngre og i sær børnefamilier så byen kan vokse som den i høj grad har brug for, ikke kun pensionister. For ca. 5 år siden blev der lavet et udkast for ny beboelse nord for Bisserup v. Skafterupvej Denne plan bør trækkes frem igen og tilpasses en forøgelse, så der er plads til ca. 50 nye familier med børn og med deraf følger. Jeg ved også at der er grupper her i Bisserup der er bange for at der skal komme nye til men det må man se stort på, for det drejer sig om overlevelse af Bisserup, og ikke at den skal lukkes. Økonomi??, ja det er jo altid et vigtig parameter, derfor skal man nok gå lidt utraditionel til værks. Vi beboer må selv være med til at starte det op og samtidig markedsføre Bisserup sammen med Slagelse Kommune og EU. Mit forslag er: Der oprettes en NY Bisserup andelsforening hvor der skal indskydes en kapital på ca. 5 mill. kr, som salg af 200 stk andelsbeviser a kr ,- skal indbringes. Samtidig bør Slagelse Kommune og EU-udkantsmidler give en gave støtte på en 6-8 mill. kr. så projektet kan startes, dvs. jorden købes og den byggemodnes.

15 Efter at dette er udstykket og klar til bebyggelse etableres en kontakt til et bygge firma der skal står for det og med videre salg af husene mm. En tidshorisont vil jeg skynde til en ca. 5 år.

16 Fra: Ole Frimann Sendt: 18. november :08 Til: Cc: Jeanette Weinreich Olsen Emne: VS: Vandrehjem i Bisserup Hej Jens Strande Jeg har sendt din forespørgsel videre til Jeanette Weinreich Olsen, som er i gang med at udfærdige en ny lokalplan for Bisserup. Der ses ikke efter anvendelsesbestemmelserne i gældende lokalplan nr. 60 at være mulighed for, at give tilladelse til indretning af vandrehjem på ejendommen. Venlig hilsen Ole Frimann Ingeniør Center for Plan og Byg Byggeri Dahlsvej Korsør Dir. tlf: Fax: Fra: Sendt: 10. november :14 Til: Ole Frimann Cc: Emne: Vandrehjem i Bisserup Hej Ole Frimann! Ref. til vor telecom idag skal jeg oplyse om vore ønsker. Vi ejer Bisserup Byvej 43 som består af et stuehus og 2 udlænger som p.t. er renoveret så de kan tjene som lager. I de 2 udlænger ønsker vi at indrette Vandrehjem. Vort spørgsmål er: Kan vi forvente at få en byggetilladelse hertil? Med venlig hilsen Jens Strande 1

17 Vandrehjem i Bisserup I forlængelse af vores ønske om muligheden for at etablere en art vandrehjem på Bisserup Byvej 43, Bisserup skal hermed tilføjes yderligere uddybning af vore tanker: Overordnet er at vi ønsker at kunne bidrage til byens/beboernes glæde, gavn, sammenhængskraft og udvikling, heri også mulighed for arbejdspladser. Da vi ejer mange m2 på Byvejen er det nærliggende for os at tænke på hvorledes de mange m2 bedst kunne bruges. Vi er klar over at planer kræver tilladelse i forbindelse med lokalplanen. Da vandrehjemmet ikke skal være konkurrent til hverken Lodskroen eller Fjordgården skal det altså finde sit/sin eget niveau/stil. Vandrehjemmet skal næppe være åbent hele året for eksterne gæster. Vi forestiller os, at 1. fase er et stort køkken med spisepladser, læsestue m. behagelige møbler og lille bibliotek, tv stue, computerrum, badeværelse(r), toiletter. Det er muligt senere at etablere 12 familierum m. badev./toilet, kitchenet og plads til mindst 4 personer pr. enhed. Når vi ønsker at starte med fælleslokaler er det fordi der i mange år har været lokale familier der har ønsket at leje store lokaler for at kunne fejre familiejul mm med plads til overnatninger det hele til meget rimelige priser og det er feks. ikke længere muligt på Fjordgården. Både når vandrehjemmet er lukket såvel som åbent skal det store fællesområde m. tilhørende facilliteter også bruges som byens læsesal hvor der skal være muligt at kunne holde/læse fælles aviser, tidsskrifter, mm.. Forsamlingshuset er ikke altid det rigtige til mindre møder og studiekredse. Det ville måske også være rart for vandrehjemmets gæster, man kunne møde lokale beboere, man kunne sammen arrangere ekskursioner til nærområdet med kulturlandskabet heri områdets herregårdslandskab, geologi på Glænø mange lokale har stor ekspertise i botanik, ornitologi, historie mm, i det hele taget skal der være en udstrakt brug af lokale kræfter. Også at de gode betingelser på og omkring Multibanen kan blive endnu mere benyttede. At give byens beboere mulighed for at finde et neutralt sted at være sammen når man måske ikke længere kan tåle store fysiske udfoldelser. Man kan også tænke på en central madordning. Dette ikke som konkurrent til fællesspisningerne i Forsamlingshuset, men som en mulighed for at en kreds af beboere kan spise sammen hver dag. Vi hører tit at mange ældre er underernærede og det at spise sammen hjælper på appetitten. Endelig kan man jo også bare nyde at gøre ingenting gå sig en tur i skoven eller tage sin kajak for at se landskabet fra søsiden og det hele på lavbudget.

18 Der kan også etableres kontorarbejdspladser til de beboere i Bisserup der har hjemmearbejdspladser, for at skabe mere dynamik og for evt. at virke som rugekasse for div. udvikling mm. Vandrehjemmets aktiviteter kan yderligere udvides; mange i byen har spurgt om ikke vi ville indrette fittness muligheder på adr. Bisserup Byvej 42. Mange beboere kører til Skælskør, Dalmose, Slagelse og Næstved for at dyrke denne form for motion. Vi har særdeles velegnede lokaler til dette, hvor der allerede er badevær./toiletter og det vil være oplagt at man til dette motionsområde også tilknyttede en Wellnesmulighed. Beboere i Bisserup og omegn benytter allerede nogle af vore lokaler til opbevaring. De grønne områder og gårdspladserne omkring ejendommene vil give tilstrækkelig mulighed for parkeringspladser og indhegninger til får/geder/gæs eller et hønsehold. Vi er klar over at indretning af fittness lokaler mm. kræver tilladelse i forbindelse med lokalplanen.

19 Emne: Vedhæftede filer: Fwd: Kort over Bisserup Havneområde wlemoticon-hotsmile[1].png; kort-til-jens.jpg Hej Jeanette! Ref. til vort møde den 19. november i Bisserup Forsamlingshus hvor jeg omtalte en mulig løsning på følgende områder: 1. Oversvømmelserne af de lavtliggende områder neden for "Bakken" i Bisserup. 2. Skabelsen af et meget attraktivt havneområde for piloteret beboelse. På det vedhæftede kort er tegnet en rød streg som angiver det engområde der strækker sig uden om Bisserup Havneby. Hvis man etablerer en kanal mellem de 2 vand (den røde streg) vil man med pumpe og sluser i enderne af kanalen kunne regulere vandstanden i kanalen og derved også grundvandstanden i Bisserup Havneområde - grundvandstanden er bestemt af de omliggende bakker og havet. Skabelsen af et meget attraktivt havneområde med piloteret beboelse ud til kanaler vil utvivlsomt tiltrække mange der vil få direkte adgang til vand (kanaler). Den røde streg på medfølgende tegning angiver kun det område hvori kanalerne skal løbe. Vi kan foreslå at der udskrives en arkitekt konkurrence om projektet - det vil også kunne skabe oplysning til mange interesserede. Når ideen kommer frem nu er det fordi en revision af byplaner er undervejs. For ikke at afskære projektet bør der tages højde herfor i den nye byplan. MVH Jens Strande 1

20

21 Fra: Erik Ljungdahl Sendt: 18. november :23 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Lokalplan og Flexboliger i Bisserup Hej i Kommunen Jeg vil gerne støtte, at der åbnes op for muligheden for flexboliger. Min personlige grund er den, at vi forsøger at sælge, men som I må vide, er det ikke til selv ikke med store nedslag. (Vores bolig er f.eks. teknisk insolvent pt). Nogle allerede fastboende vil muligvis modsætte sig, i troen på at man 'kun' vil have faste beboere, og at det skaber mere liv. Men de har deres på det tørre. Vi andre som sælger pt (eller potentielle senere sælgere) vil modsat mene, at Bisserup hellere må have familier på periodevis ophold, end helt tomme boliger. Såvel af hensyn til livet i landsbyen, men også af hensyn til de 'døde' boligers lokke effekt over for 'indbrudslystne' miljøer. Videre som en væsentlig pointe så kan mange godt have lyst til at afprøve miljøet i en landsby som Bisserup (netop gennem et lejemål), før de beslutter sig endeligt for at købe bolig / flytte helt til stedet. Jeg oplever, at mange gerne vil ha' indbygget et 'sikkerhedsnet' i deres livs situation, hvorfor noget sådant vil fremme tilgangen til Bisserup. Venlig hilsen Erik Ljungdahl Strædet tlf:

22 Bisserup 20. november 2014 Kommentar til flexboliger i Bisserup Bisserup er en velfungerende landsby, med mange engagerede og aktive beboere. Vi har i mange år ved frivillig indsats arbejdet på at gøre Bisserup til en god og attraktiv by at bo i. Slagelse kommune påskønnede vores indsats i 2008 ved at belønne os med årets landsbypris. Vi har fået midler fra Slagelse kommune, Lag en og forskellige fonde som støtte til vores projekter. Der er få huse til salg, nogle måske lidt svære at få solgt af forskellige grunde. Jeg synes det er betænkeligt og egentlig uforståeligt at kommunen vil gamble med byens fremtid som bysamfund. Som jeg nævnte på mødet er der solgt mindst 31 huse siden 2008 (dokumentation bogen Bisserup der fotograferede sig selv ). Det må siges at være et pænt tal på baggrund af, at krisen indfandt sig i Jeg synes at kommunen i stedet skal satse på Bisserup med evt. udvidelser når krisen måske er overstået. Det forekommer mig også urimeligt at det i givet fald bliver folk der gerne vil flytte, skal have indflydelse på Bisserups fremtid ved at de evt. sælger deres hus som flexhus. Vi er mange der fortsat vil gøre en stor frivillig indsats i byen, så vi fortsat synes her er godt at bo, og så andre vil bosætte sig her. Jeg har stor forståelse for at det kan være nødvendigt med flexboliger andre steder, men her vil det være en katastrofe. Jeg håber det fortsat vil være et krav, at Bisserup by forbliver et heårsområde, ved en evt. revision af lokalplanen. Venlig hilsen Lykke Jensen Fjordbakken 11 Bisserup 4243 Rude tlf

23 Fra: Peer Kofod Andersen Sendt: 22. november :48 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Lokalplan for Bisserup Center for Plan og Byg, Slagelse Kommune Bisserup, den 22. november 2014 Lokalplan for Bisserup I lokalplanen for Bisserup er der udtrykkeligt anført, at den inderste kerne af Bisserup skal bruges til helårsbeboelse. Bestemmelsen er indført, fordi der i en periode inden var uheldige eksempler på erhvervelse og udnyttelse af unikke gamle helårshuse til fritidsformål. Lokalplanen har haft afgørende betydning for, at vi har kunnet udvikle et levende miljø i byen året rundt. Hvis der indføres flexboliger vil vi uden tvivl igen se gamle og spændende huse blive omdannet til fritidsboliger. Det vil betyde, at sommerhusområdet, som i dag ligger uden for vores bykerne vil migrere ind i landsbyen til skade for vores unikke levende miljø. Venlig hilsen Peer Kofod Andersen Telefon Kærvej 11, 4243 Rude Sendt fra Windows Mail 1

24 Fra: Annette Andersen Sendt: 22. november :46 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Bevarende lokalplan i Bisserup Slagelse Kommune, Center for Plan og Byg Flexboliger i Bisserup. Flexboliger i Bisserup vil betyde døden for det lille bysamfund. Før den bevarende lokalplan blev indført var det muligt at få weekend attest, og der er stadig huse i Bisserup, hvis ejere har weekend attest. Disse huse står tomme og mørke om vinteren. Et af dem, der har en enestående beliggenhed med en storslået udsigt over havet, står tomt både sommer og vinter. Det er byens helårsbeboere, der driver aktiviteterne i byen, og skal Bisserup fortsat være en levende by, er det nødvendigt, at det ikke er muligt at omdanne byens huse til flexboliger. Venlig hilsen Annette Andersen Kærvej 11, Bisserup

25 Til Center for Plan og Byg, Slagelse Kommune Bisserup d Ang. planlægning for Bisserup. Jeg bor på Bisserup Havnevej 60, med udsigt til noret som ligger 150 m væk altså en lille perle, som ville være oplagt at sælge som flexbolig og som mine børn ville være lykkelige over at bruge som sommerhus. Alligevel går jeg ikke ind for at give mulighed for at sælge de huse, der er omfattet at den bevarende lokalplan som flexboliger. I 1989 da jeg flyttede til Bisserup blev Bisserup Forsamlingshus indviet. Der var allerede et fint fællesskab, som senere er blevet udvidet, så forsamlingshuset nu er et levende kulturhus med aktiviteter næsten hver dag gymnastik ( ca. 40 deltagere), viseaftener ( ca. 60 deltagere) fællesspisninger ( ca. 80 deltagere ) plus mange andre store og mindre aktiviteter. Alle disse arragementer bliver sat i gang og holdt i gang af folk, der bor fast i Bisserup. Hvis der bliver flere vintertomme huse, vil disse aktiviteter dø. På Havnevej er der i øjeblikket 7 huse, der af flere forskellige årsager ligger mørke hen. Hvis dette antal forøges yderligere, bliver der godt nok tomt om vinteren. Så hvorfor skal de mennesker, som vil fraflytte Bisserup have mulighed for at overlade et vintermørkt hus som nabo til de tilbageblevne. Det er mit indtryk, at der sælges huse i Bisserup. Bl.a. er der inden for det sidste år flyttet 4 familier til byen, der har børn. Så jeg synes, at vi skal satse på at udvikle i stedet for at afvikle. Vi er med kommunens hjælp allerede i gang med at brande Bisserup. Lad os arbejde på at Bisserup forbliver en landsby for helårsbeboere med skole, bus og brugs, et rigt kulturliv og gode sociale relationer. Hvem ved måske kan Bisserup en dag blive et flagskib for kommunen. LAD IKKE BISSERUP BLIVE ET NYT SKAGEN. PS: I øvrigt forstår jeg ikke, at kommunen vil fraskrive sig muligheden for skatteindtægter i en by, hvor husene stadig kan sælges til fastboende. Med venlig hilsen, Vivi Guldagger, Tlf

26 Bemærkninger til planlægning for Bisserup / lokalplan. Som udgangspunkt mener vi, at det er godt at Bisserup har en bevarende lokalplan. I forhold til den igangværende revision af lokalplanen finder vi det meget vigtigt: 1. At helårsboliger bevares som helårsboliger, så Bisserup ikke affolkes om vinteren. Byen er en velfungerende enhed med lokalbutikker og et meget aktivt foreningsliv både sommer og vinter. Der står kun få tomme boliger i Bisserup, så vi kan på ingen måder se, at der er behov for at åbne op for flexboliger i Bisserup. Der er fra kommunens side (på mødet i Bisserup den ) blevet nævnt, at flexboliger kunne åbne op for nye muligheder for Bisserup. Vi kan ikke se, hvilke muligheder, kommunen tænker på? Desuden ville flexboliger formentlig medføre mindre skatteindtægter for kommunen? De negative konsekvenser af flexboliger kan blive flere tomme boliger om vinteren med reduceret detailhandel og mindre basis for foreningsliv, og vi har ikke hørt, at kommunen er fremkommet med argumenter eller dokumentation, der på nogen måde kan retfærdiggøre at indføre eksperimentet flexboliger. 2. Vi ser meget gerne at kommunen fremmer yderligere udvikling af byen og vigtigst er her, at der bygges flere boliger gerne med eksperimenterende, alternativt byggeri og fx mulighed for kollektiv bebyggelse på tværs af aldersgrænser. Eksperimenterende f.eks. i forhold til energi, CO2, bredbåndsteknologi og fremtidssikret i forhold til integreret bolig og erhverv. 3. Vi foreslår, at kommunen finansierer opkøb af jorden til nyt byområde nord for byen og udarbejder en spændende fremtidssikret lokalplan for området, som kan være et trækplaster også for yngre tilflyttere. 4. At kommunen understøtter bredbåndsteknologi til den eksisterende boligmasse hurtigst muligt. 5. At det i lokalplanen indarbejdes, at trakfikforholdene især omkring havnen løses, så det lokale attraktive miljø, som også turisterne søger, ikke bliver kvalt i trafik om sommeren. Kommunen har selv af et eksternt arkitektfirma fået udarbejdet et forslag, der omfatter bl.a. ny parkering på grunden syd for Kroen. Dette foreslås indarbejdet i lokalplan. 6. At det indarbejdes i lokalplanen at havne og fiskermiljøet bevares og at kommunen også tager aktiv del i dette. Fx administrerer Bisserup Fiskeriforening havnemolen som en offentlig plads, der er ganske meget besøgt især om sommeren. Men fiskeriforeningen kan ikke klare vedligeholdelsen uden kommunens medvirken. Hvis der ikke findes en løsning, kan fiskeriforeningen blive nødt til at lukke helt eller delvist for adgang til havnemolen. 7. At der i forhold til evt. nybyggeri og forbedringer på eksisterende boliger lempes på restriktionerne (i forhold til den for Bisserup særegne byggestil som anført i den nuværende lokalplan), så det er en miljøfremmende helhedsvurdering, der først og fremmest lægges til grund for godkendelse af eventuelle ændringer. 8. En fremtidsvision, som en lokalplan kunne understøtte, kunne være at udnytte Bisserups særlige muligheder ved at gøre den til Danmarks visionsby for økologisk brug af kystlandet og økologisk dyrkning af havet, hvor der kan bygges videre på de erfaringer, som Danmarks første økologiske havbrug har gjort siden Vi ser frem til en fortsat dialog om ny lokalplan og udvikling for Bisserup. Bisserup den Med venlig hilsen Anne Charlotte Harhoff & Lars Birger Nielsen Bisserup Havnevej 39, Bisserup, 4243 Rude. Mail:

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Sådan får du et billigt. feriehus

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Sådan får du et billigt. feriehus Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Sådan får du et billigt feriehus Sommerhuse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor et billigt sommerhus... 4 Sommerhus-oversigt...

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere