Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup."

Transkript

1 Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser... 3 Center for Plan og Bygs vurdering af henvendelserne... 5 Indstilling til Erhvervs, Plan og Miljøudvalget... 9 Henvendelser i kopi

3 Indledning Som opstart for den kommende revision af den bevarende lokalplan for Bisserup er der gennemført en for-offentlighedsfase hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med ideer, forslag og bemærkninger. Det har været muligt, at fremsende kommentarer i en periode fra 8. november 14, hvor der blev annonceret i Søndagsavisen og Skælskør Avis samt på kommunens hjemmeside, til 28. november Der er modtaget i alt 12 henvendelser, hvor af én består af tre konkrete kommentarer, og én er en underskriftindsamling der er foretaget i lokalsamfundet. I denne hvidbog behandles de 12 henvendelser som skal behandles politisk inden et forslag til lokalplan for Bisserup udarbejdes. I offentlighedsfasen har der som sådan ikke været afholdt arrangementer ud over, at Center for Plan og Byg deltog i Bisserup Bytings Årsmøde med et indlæg om den kommende planlægning. Herudover har der været materiale at finde via kommunens hjemmeside og muligheden for at kontakte Center for Plan og Byg telefonisk, hvilket flere har benyttet sig af. 2

4 Resume af henvendelser I det kommende er de 12 henvendelser resumeret. Henvendelserne, i kopi, findes bagerst i hvidbogen. 1. Jacob Borello Carlsen Jacob Borello Carlsen mener, at resultatet af mulighed for flexboliger vil være tomme huse om vinteren, og at det vil ødelægge det aktive byliv året rundt. 2. Jørgen Kristensen Jørgen Kristensen mener, at der pga boligmarkedet pt er brug for at der tænkes nyt og at flexboliger i Bisserup derfor er en god ide. Han formoder dog ikke der bliver mange der vil benytte sig af muligheden. JK tænker desuden nye tanker for Bisserup, hvor der primær skal tænkes mere attraktivt for nye beboere. Her tænkes særligt på nye målgrupper som børnefamilier. JK tænker, at nye initiativer kunne tages omkring en ny andelsforening hvor i borgere og kommune skyder penge, samt ansøgning til diverse fonde. 3. Jens Strande Jens Strande vil vide, hvordan hans muligheder for byggetilladelse til, at indrette to udlænger på Bisserup Byvej 43 til vandrehjem, er. Vandrehjemmet skal bidrage med glæde og udvikling. Vandrehjemmet skal ikke være konkurrent til hverken Lodskroen eller Fjordgården, men tilbyde noget nyt. Der skal laves fælles lokaler og områder, der hele året kan benyttes af lokalbefolkningen og besøgende. JS har endnu et forslag til hvordan oversvømmelser af områder neden for Bakken i Bisserup kan undgås, og hvordan der kan skabes et attraktivt havneområde med piloteret beboelse. JS anviser hvordan et sådan forslag kan gennemføres og hvor. Forslaget vil give et attraktivt havneområde med piloteret beboelse ud til kanalerne, hvilket han mener vil tiltrække nye beboere. 4. Erik Ljungdahl Erik Ljungdahl støtter op om flexboliger, da boligmarkedet gør det svært at komme af med sit hus. EL mener desuden, at Bisserup vil være bedre tjent med familier på periodevise ophold fremfor helt tomme boliger. Dels pga. livet i byen, dels som præventiv indbruds indsats. Slutteligt pointere EL, at mange gerne vil afprøve livet i en landsby, før de endeligt beslutter at købe en bolig i en. 5. Lykke Jensen Lykke Jensen er imod flexhuse. Hun mener ikke, at det er områdets skyld, at nogen ikke kan få solgt deres huse. Endeligt at det er urimeligt, at det er dem, der flytter, der skal have indflydelse på byens fremtid ved at sælge husene som flexboliger. 6. Per Kofod Andersen Per Kofod Andersen er imod flexboliger. Der henvises til, at lokalplanen, der er lavet efter episoder, hvor unikke og gamle bygninger blev brugt til fritidsboliger, foreskriver, at den inderste kerne af Bisserup kun må benyttes til helårsboliger. PKA mener også, at flexboliger vil få 3

5 sommerhus området til at migrere ind i bykernen og skade det aktive byliv. 7. Anette Andersen Anette Andersen er imod flexboliger. Hun mener, at det er byens helårsbeboere, der driver aktiviteterne i byen, og som følge heraf mener hun, at disse aktiviteter vil dø hvis det bliver muligt at omdanne byens huse til flexboliger. 8. Vivi Guldagger Vivi Guldagger er imod flexboliger. Hun mener, at flere vintertomme huse, vil dræbe de aktiviteter, der nu foregår i forsamlingshuset. Det mener hun fordi, det er de fastboende, der arrangere disse aktiviteter. 9. Anne Charlotte Harhoff og Lars Birger Nielsen 10. Lone Jacobsen og Niels Frandsen Anne Charlotte Harhoff m.fl. er imod flexboliger, da det vil medføre at byen affolkes om vinteren og det vil ødelægge foreningslivet og detailhandlen. Hun mener kommunen skal fremme udviklingen i byen ved bl.a. at bygge flere eksperimenterende og alternative byggerier som fx kollektiver. ACH foreslår, at kommunen opkøber jorden nord for byen og bygger nyt der. ACH mener, kommunen skal understøtte bredbåndsteknologi til nuværende beboere. At der i lokalplanen indarbejdes bedre trafikforhold omkring havnen, og at havnen- og fiskerimiljøet bevares. Fiskeriforeningens havnemole er et turistplaster, men har brug for støtte fra kommunen til at overleve. Ydermere ønsker ACH, at der lempes på restriktionerne til nybyggeri og forbedringer på eksisterende boliger. Slutteligt foreslår ACH en fremtidsvision, hvor Bisserup skulle være visionsby indenfor økologisk brug af kystlandet og økologisk dyrkning af havet. Lone Jacobsen m.fl. synes, flexboliger i Bisserup er en god ide. Skabe fornyelse og udvikling i et udkantsområde. Har selv søgt om mulighed for flexbolig, da de gerne vil bo på landet men ikke er sikre på at det er hensigtsmæssigt. LJ mener desuden, at fibernet, hurtigere bredbånd og bedre mobildækning vil sikre erhvervsudvikling, bosætning og uddannelse i Bisserup. 11. Anette Rasmussen Anette Rasmussen er imod flexboliger i Bisserup. Hun er stor tilhænger af lokalplanens bevarelse, da flexboliger vil lægge byen øde. AR har været med til at oprette initiativgruppen til bevarelse af lokalplanen og henviser til dennes argumenter mod flexboliger. 12. Ca. 60 underskrivere v/ Lykke Jensen Fremsendt efter opslag i Brugsen der er flere underskrivere der også har sendt separat henvendelse. Indsigelsen lægger vægt på at den oprindelige lokalplan blev udarbejdet for at bevare kulturmiljøet, men også sikre liv i byen gennem helårsbeboelse. Myndighederne (Kommunen red.) har nu skiftet holdning, og det synes mange borgere er en dårlig ide. Borgerne ønsker en helårs beboet by hvor beboerne er aktive i byens liv og aktiviteter, også i vinterhalvåret. Der spørges til at om bekymringen er begrundet. Endeligt tilføjes at borgerne tror på at dette (flexboliger red.) vil være et skridt mod affolkning. Borgerne ønsker at være en del af Slagelse Kommune på lige fod med de større byer. 4

6 Center for Plan og Bygs vurdering af henvendelserne Flex-boliger Som det fremgår af henvendelserne er der både røster for og i mod muligheden for flex-boliger i Bisserup. Der er ligeledes gode argumenter for og i mod. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at garantere hvordan dels antallet af flexboliger vil udvikle sig, i givet fald det var muligt, ej heller om det vil give mere eller mindre liv i byen og på hvilke årstider. På baggrund af Slagelse Kommunes ønske om så stor flexibilitet som muligt samt, at give muligheder for forskellige typer af bolig-typer vil det være hensigtsmæssigt at tillade flex-boliger i Bisserup. Omvendt kan der ikke opstilles sikre parametre for hvilke konsekvenser en sådan mulighed kan medføre. Til behandlingen bør følgende information gives: Nuværende situation I 25 helårsboliger (inden for lokalplanafgrænsningen) i Bisserup er der pt ikke nogen tilmeldt Folkeregisteret. Der er i følge Boliga.dk og boligsiden.dk tre helårshuse til salg (inden for lokalplanafgrænsningen), heraf er ét et dødsbo. Befolkningsudviklingen Følgende figur angiver befolkningstallet i Bisserup (samlet) 700 Bisserup Kilde: Danmarks Statistik 5

7 Alderssammensætning Pr. 1. december 2014 er befolknings alders-sammensætning i Bisserup (samlet) som følgende: Alderssammensætning Kilde: Danmarks Statistik 6

8 Øvrige emner Vandrerhjem Oversvømmelse af engarealer samt mulighed for piloteret beboelse Jens Strande spørger til muligheden for at etablere et vandrehjem på Bisserup Byvej 43. Dette er der ikke mulighed for med den gældende planlægning. Forslaget virker oplagt i en by der har potentiale til, at møde endnu flere turister. Center for Plan og Byg vurderer derfor det er et forslag der oplagt kan indarbejdes i lokalplanforslaget. Jens Strande foreslår, at der etableres kanaler på de nuværende engområder samt at der skabes et nyt havnemiljø for piloteret beboelse. Der er tale om et rigtigt spændende og nytænkende forslag. Det er imidlertid vigtigt, at se på forslaget detaljeret og vurdere konsekvenserne nøje. En umiddelbar vurdering er at grundvandsstanden i området i stort omfang afhænger af Holsteinborg Nors vandstand og at der ved forslaget skal anvendes meget kraftige pumper. Endeligt er det vurderingen at grundvandsstanden i området ikke bør komme lavere af hensyn til drikkevandets kvalitet. Den kommende revision af lokalplanen med bevarende bestemmelser, vil ikke tilsidesætte muligheden for på et tidspunkt, at igangsætte et sådan tiltag og planlægning, herunder som foreslået, en arkitektkonkurrence. Byudvikling Bredbånd og mobildækning Det foreslås af flere at der bør ses på at etablere nye boliger i Bisserup, særligt til børnefamilier. Her nævnes bl.a. det udlagte boligområde mod nord. Den kommende revision af lokalplanen skal fortsat sikre at Bisserup er et attraktivt sted at bo og leve, også for børnefamilier i de eksisterende huse. Herunder er det muligt, at fjerne eksisterende huse hvor det er muligt og opføre nye inden for rammerne af lokalplanen. Herudover er der mod nord, som nævnt, udlagt et samlet område hvor inden for der, på opfordring og tilladelse fra ejeren, kan udarbejdes en ny lokalplan for boliger. Området kan samlet rumme ca. 35 parcelhuse eller ca 70 tæt/lave boliger. Umiddelbart har kommunen ikke indflydelse på en fremtidig ejerform i et sådan område. Bisserup indgår generelt i de områder kommunen ønsker udviklet, hvorved forslaget vil indgå i de kommende overvejelser i den forbindelse. Herunder også strategisk opkøb af jorder til kommende byudvikling. Det nævnes i flere henvendelser at der generelt skal ses på mobildækning og bredbåndsmuligheder i området. Slagelse Kommune er generelt meget opmærksom på dette problem som, indtil nu reelt har været en privat sag og har været afhængig af udbydere. Kommunen er dog gået ind i denne problematik helt praktisk og har i den forbindelse kontakt og udvikler området i samarbejde med en række udbydere. Der er ligeledes et stort fokus på sagen fra Statslig side. 7

9 Vision for Bisserup Anne Charlotte Harhoff m.fl. opfordrer til at der udarbejdes en vision for Bisserup. Det vil være rigtigt oplagt at arbejde med en vision for Bisserup. den kommende revision af den eksisterende lokalplan vil ikke modstride dette arbejde, som bør ligge lokalt og baseres på lokale kræfter. Slagelse Kommune har et ønske om at der udarbejdes lokale udviklingsplaner for bl.a. Bisserup området og her kunne dette arbejde oplagt indgå. 8

10 Indstilling til Erhvervs, Plan og Miljøudvalget På baggrund af behandlingen af de modtagne henvendelser i foroffentlighedsfasen indstilles det til Erhvervs Plan og Miljøudvalget: o o At det drøftes hvorvidt det skal være muligt at etablere flexboliger i Bisserup At det, såfremt det besluttes ikke, at medtage flex-boliger som mulighed i Bisserup, vurderes om der fortsat skal ske en revision af den eksisterende lokalplan, idet muligheden for flexboliger var grundlaget for ønsket til en ny lokalplan for byen. At såfremt lokalplanen fortsat skal revideres: o o o o o At muligheden for etablering af vandrehjem på Bisserup Byvej 43 medtages i lokalplanforslaget. At muligheden for at etablere oversvømmede enge og kanaler, samt ny muligheder for piloteret beboelse omkring havnen tages til efterretning. Forslaget medtages dog ikke i lokalplanforslaget. At forslaget omkring etablering af nye boliger samt jordopkøb i Bisserup indgår i kommunens øvrige overvejelser omkring udvikling i Bisserup. At bemærkninger om fokus på mobil og bredbåndsdækning tages til efterretning. At bemærkninger om udarbejdelse af vision tages til efterretning og samtænkes med det kommende arbejde med udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområderne. 9

11 Henvendelser i kopi Nr. Navn og 1 Jacob Borello Carlsen 2 Jørgen Kristensen 3 Jens Strande 4 Erik Ljungdahl 5 Lykke Jensen 6 Per Kofod Andersen 7 Annette Andersen 8 Vivi Guldagger 9 Anne Charlotte Harhoff Lars Birger Nielsen 10 Lone Jacobsen Niels Frandsen 11 Annette Rasmussen 12 Lykke Jensen pva en række borgere 10

12 Fra: Jacob Borello Carlsen Sendt: 15. november :47 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Indsigelse til bevarende lokalplan for Bisserup Til Plan og byg, Slagelse Kommune. Indsigelse til den bevarende lokalplan for Bisserup vedr. flexboliger. Jeg vil hermed gerne komme med en indsigelse mod at indføre flexboliger i lokalplanen for Bisserup. Jeg tror, at en sådan ændring vil medføre, at mange huse i byen efterhånden vil stå tomme hen over vinteren. Det vil være ødelæggende for det aktive liv, der er i byen, både i bytingsregi og omkring forsamlingshuset hele året. Det vil være synd for en ellers aktiv by. Venlig hilsen Jacob Borello Carlsen Voldstien 20, Bisserup, 4243 Rude. 1

13 Vedhæftede filer: Bisserup.pdf Fra: Jørgen Kristensen Sendt: 16. november :54 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Planlægning for Bisserup. Hallo, Her fremsender jeg mine forslag. Mvh. Jørgen Kristensen Strædet 25, Bisserup 4243 Rude . Tlf

14 Bisserup, den Planlægning for Bisserup. 1) Flexboliger for Bisserup. Som situationen på bolig marked er pt. er det nødvendigt at der tænkes og gøres noget kreativt for at de huse etc. der står tomme i længere tid bliver beboet, DERFOR vil en flex-bolig ordning være en god ide. Det står også klart for mig at det er jo ikke i det store antal det vil blive udnyttet, men et antal på en 5-20 stk. vil være godt, også set i det lys at der måske skal rives huse ned som ellers vil stå og forfalde. Så jeg vil skynde på at få det sat i værk hurtigst muligt. 2) NYE tanker for Bisserup. For at det skal være lettere og MERE attraktivt at blive nye beboer i Bisserup, er det nødvendigt at kunne tiltrække yngre og i sær børnefamilier så byen kan vokse som den i høj grad har brug for, ikke kun pensionister. For ca. 5 år siden blev der lavet et udkast for ny beboelse nord for Bisserup v. Skafterupvej Denne plan bør trækkes frem igen og tilpasses en forøgelse, så der er plads til ca. 50 nye familier med børn og med deraf følger. Jeg ved også at der er grupper her i Bisserup der er bange for at der skal komme nye til men det må man se stort på, for det drejer sig om overlevelse af Bisserup, og ikke at den skal lukkes. Økonomi??, ja det er jo altid et vigtig parameter, derfor skal man nok gå lidt utraditionel til værks. Vi beboer må selv være med til at starte det op og samtidig markedsføre Bisserup sammen med Slagelse Kommune og EU. Mit forslag er: Der oprettes en NY Bisserup andelsforening hvor der skal indskydes en kapital på ca. 5 mill. kr, som salg af 200 stk andelsbeviser a kr ,- skal indbringes. Samtidig bør Slagelse Kommune og EU-udkantsmidler give en gave støtte på en 6-8 mill. kr. så projektet kan startes, dvs. jorden købes og den byggemodnes.

15 Efter at dette er udstykket og klar til bebyggelse etableres en kontakt til et bygge firma der skal står for det og med videre salg af husene mm. En tidshorisont vil jeg skynde til en ca. 5 år.

16 Fra: Ole Frimann Sendt: 18. november :08 Til: Cc: Jeanette Weinreich Olsen Emne: VS: Vandrehjem i Bisserup Hej Jens Strande Jeg har sendt din forespørgsel videre til Jeanette Weinreich Olsen, som er i gang med at udfærdige en ny lokalplan for Bisserup. Der ses ikke efter anvendelsesbestemmelserne i gældende lokalplan nr. 60 at være mulighed for, at give tilladelse til indretning af vandrehjem på ejendommen. Venlig hilsen Ole Frimann Ingeniør Center for Plan og Byg Byggeri Dahlsvej Korsør Dir. tlf: Fax: Fra: Sendt: 10. november :14 Til: Ole Frimann Cc: Emne: Vandrehjem i Bisserup Hej Ole Frimann! Ref. til vor telecom idag skal jeg oplyse om vore ønsker. Vi ejer Bisserup Byvej 43 som består af et stuehus og 2 udlænger som p.t. er renoveret så de kan tjene som lager. I de 2 udlænger ønsker vi at indrette Vandrehjem. Vort spørgsmål er: Kan vi forvente at få en byggetilladelse hertil? Med venlig hilsen Jens Strande 1

17 Vandrehjem i Bisserup I forlængelse af vores ønske om muligheden for at etablere en art vandrehjem på Bisserup Byvej 43, Bisserup skal hermed tilføjes yderligere uddybning af vore tanker: Overordnet er at vi ønsker at kunne bidrage til byens/beboernes glæde, gavn, sammenhængskraft og udvikling, heri også mulighed for arbejdspladser. Da vi ejer mange m2 på Byvejen er det nærliggende for os at tænke på hvorledes de mange m2 bedst kunne bruges. Vi er klar over at planer kræver tilladelse i forbindelse med lokalplanen. Da vandrehjemmet ikke skal være konkurrent til hverken Lodskroen eller Fjordgården skal det altså finde sit/sin eget niveau/stil. Vandrehjemmet skal næppe være åbent hele året for eksterne gæster. Vi forestiller os, at 1. fase er et stort køkken med spisepladser, læsestue m. behagelige møbler og lille bibliotek, tv stue, computerrum, badeværelse(r), toiletter. Det er muligt senere at etablere 12 familierum m. badev./toilet, kitchenet og plads til mindst 4 personer pr. enhed. Når vi ønsker at starte med fælleslokaler er det fordi der i mange år har været lokale familier der har ønsket at leje store lokaler for at kunne fejre familiejul mm med plads til overnatninger det hele til meget rimelige priser og det er feks. ikke længere muligt på Fjordgården. Både når vandrehjemmet er lukket såvel som åbent skal det store fællesområde m. tilhørende facilliteter også bruges som byens læsesal hvor der skal være muligt at kunne holde/læse fælles aviser, tidsskrifter, mm.. Forsamlingshuset er ikke altid det rigtige til mindre møder og studiekredse. Det ville måske også være rart for vandrehjemmets gæster, man kunne møde lokale beboere, man kunne sammen arrangere ekskursioner til nærområdet med kulturlandskabet heri områdets herregårdslandskab, geologi på Glænø mange lokale har stor ekspertise i botanik, ornitologi, historie mm, i det hele taget skal der være en udstrakt brug af lokale kræfter. Også at de gode betingelser på og omkring Multibanen kan blive endnu mere benyttede. At give byens beboere mulighed for at finde et neutralt sted at være sammen når man måske ikke længere kan tåle store fysiske udfoldelser. Man kan også tænke på en central madordning. Dette ikke som konkurrent til fællesspisningerne i Forsamlingshuset, men som en mulighed for at en kreds af beboere kan spise sammen hver dag. Vi hører tit at mange ældre er underernærede og det at spise sammen hjælper på appetitten. Endelig kan man jo også bare nyde at gøre ingenting gå sig en tur i skoven eller tage sin kajak for at se landskabet fra søsiden og det hele på lavbudget.

18 Der kan også etableres kontorarbejdspladser til de beboere i Bisserup der har hjemmearbejdspladser, for at skabe mere dynamik og for evt. at virke som rugekasse for div. udvikling mm. Vandrehjemmets aktiviteter kan yderligere udvides; mange i byen har spurgt om ikke vi ville indrette fittness muligheder på adr. Bisserup Byvej 42. Mange beboere kører til Skælskør, Dalmose, Slagelse og Næstved for at dyrke denne form for motion. Vi har særdeles velegnede lokaler til dette, hvor der allerede er badevær./toiletter og det vil være oplagt at man til dette motionsområde også tilknyttede en Wellnesmulighed. Beboere i Bisserup og omegn benytter allerede nogle af vore lokaler til opbevaring. De grønne områder og gårdspladserne omkring ejendommene vil give tilstrækkelig mulighed for parkeringspladser og indhegninger til får/geder/gæs eller et hønsehold. Vi er klar over at indretning af fittness lokaler mm. kræver tilladelse i forbindelse med lokalplanen.

19 Emne: Vedhæftede filer: Fwd: Kort over Bisserup Havneområde wlemoticon-hotsmile[1].png; kort-til-jens.jpg Hej Jeanette! Ref. til vort møde den 19. november i Bisserup Forsamlingshus hvor jeg omtalte en mulig løsning på følgende områder: 1. Oversvømmelserne af de lavtliggende områder neden for "Bakken" i Bisserup. 2. Skabelsen af et meget attraktivt havneområde for piloteret beboelse. På det vedhæftede kort er tegnet en rød streg som angiver det engområde der strækker sig uden om Bisserup Havneby. Hvis man etablerer en kanal mellem de 2 vand (den røde streg) vil man med pumpe og sluser i enderne af kanalen kunne regulere vandstanden i kanalen og derved også grundvandstanden i Bisserup Havneområde - grundvandstanden er bestemt af de omliggende bakker og havet. Skabelsen af et meget attraktivt havneområde med piloteret beboelse ud til kanaler vil utvivlsomt tiltrække mange der vil få direkte adgang til vand (kanaler). Den røde streg på medfølgende tegning angiver kun det område hvori kanalerne skal løbe. Vi kan foreslå at der udskrives en arkitekt konkurrence om projektet - det vil også kunne skabe oplysning til mange interesserede. Når ideen kommer frem nu er det fordi en revision af byplaner er undervejs. For ikke at afskære projektet bør der tages højde herfor i den nye byplan. MVH Jens Strande 1

20

21 Fra: Erik Ljungdahl Sendt: 18. november :23 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Lokalplan og Flexboliger i Bisserup Hej i Kommunen Jeg vil gerne støtte, at der åbnes op for muligheden for flexboliger. Min personlige grund er den, at vi forsøger at sælge, men som I må vide, er det ikke til selv ikke med store nedslag. (Vores bolig er f.eks. teknisk insolvent pt). Nogle allerede fastboende vil muligvis modsætte sig, i troen på at man 'kun' vil have faste beboere, og at det skaber mere liv. Men de har deres på det tørre. Vi andre som sælger pt (eller potentielle senere sælgere) vil modsat mene, at Bisserup hellere må have familier på periodevis ophold, end helt tomme boliger. Såvel af hensyn til livet i landsbyen, men også af hensyn til de 'døde' boligers lokke effekt over for 'indbrudslystne' miljøer. Videre som en væsentlig pointe så kan mange godt have lyst til at afprøve miljøet i en landsby som Bisserup (netop gennem et lejemål), før de beslutter sig endeligt for at købe bolig / flytte helt til stedet. Jeg oplever, at mange gerne vil ha' indbygget et 'sikkerhedsnet' i deres livs situation, hvorfor noget sådant vil fremme tilgangen til Bisserup. Venlig hilsen Erik Ljungdahl Strædet tlf:

22 Bisserup 20. november 2014 Kommentar til flexboliger i Bisserup Bisserup er en velfungerende landsby, med mange engagerede og aktive beboere. Vi har i mange år ved frivillig indsats arbejdet på at gøre Bisserup til en god og attraktiv by at bo i. Slagelse kommune påskønnede vores indsats i 2008 ved at belønne os med årets landsbypris. Vi har fået midler fra Slagelse kommune, Lag en og forskellige fonde som støtte til vores projekter. Der er få huse til salg, nogle måske lidt svære at få solgt af forskellige grunde. Jeg synes det er betænkeligt og egentlig uforståeligt at kommunen vil gamble med byens fremtid som bysamfund. Som jeg nævnte på mødet er der solgt mindst 31 huse siden 2008 (dokumentation bogen Bisserup der fotograferede sig selv ). Det må siges at være et pænt tal på baggrund af, at krisen indfandt sig i Jeg synes at kommunen i stedet skal satse på Bisserup med evt. udvidelser når krisen måske er overstået. Det forekommer mig også urimeligt at det i givet fald bliver folk der gerne vil flytte, skal have indflydelse på Bisserups fremtid ved at de evt. sælger deres hus som flexhus. Vi er mange der fortsat vil gøre en stor frivillig indsats i byen, så vi fortsat synes her er godt at bo, og så andre vil bosætte sig her. Jeg har stor forståelse for at det kan være nødvendigt med flexboliger andre steder, men her vil det være en katastrofe. Jeg håber det fortsat vil være et krav, at Bisserup by forbliver et heårsområde, ved en evt. revision af lokalplanen. Venlig hilsen Lykke Jensen Fjordbakken 11 Bisserup 4243 Rude tlf

23 Fra: Peer Kofod Andersen Sendt: 22. november :48 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Lokalplan for Bisserup Center for Plan og Byg, Slagelse Kommune Bisserup, den 22. november 2014 Lokalplan for Bisserup I lokalplanen for Bisserup er der udtrykkeligt anført, at den inderste kerne af Bisserup skal bruges til helårsbeboelse. Bestemmelsen er indført, fordi der i en periode inden var uheldige eksempler på erhvervelse og udnyttelse af unikke gamle helårshuse til fritidsformål. Lokalplanen har haft afgørende betydning for, at vi har kunnet udvikle et levende miljø i byen året rundt. Hvis der indføres flexboliger vil vi uden tvivl igen se gamle og spændende huse blive omdannet til fritidsboliger. Det vil betyde, at sommerhusområdet, som i dag ligger uden for vores bykerne vil migrere ind i landsbyen til skade for vores unikke levende miljø. Venlig hilsen Peer Kofod Andersen Telefon Kærvej 11, 4243 Rude Sendt fra Windows Mail 1

24 Fra: Annette Andersen Sendt: 22. november :46 Til: Planhøring officielle postkasse Emne: Bevarende lokalplan i Bisserup Slagelse Kommune, Center for Plan og Byg Flexboliger i Bisserup. Flexboliger i Bisserup vil betyde døden for det lille bysamfund. Før den bevarende lokalplan blev indført var det muligt at få weekend attest, og der er stadig huse i Bisserup, hvis ejere har weekend attest. Disse huse står tomme og mørke om vinteren. Et af dem, der har en enestående beliggenhed med en storslået udsigt over havet, står tomt både sommer og vinter. Det er byens helårsbeboere, der driver aktiviteterne i byen, og skal Bisserup fortsat være en levende by, er det nødvendigt, at det ikke er muligt at omdanne byens huse til flexboliger. Venlig hilsen Annette Andersen Kærvej 11, Bisserup

25 Til Center for Plan og Byg, Slagelse Kommune Bisserup d Ang. planlægning for Bisserup. Jeg bor på Bisserup Havnevej 60, med udsigt til noret som ligger 150 m væk altså en lille perle, som ville være oplagt at sælge som flexbolig og som mine børn ville være lykkelige over at bruge som sommerhus. Alligevel går jeg ikke ind for at give mulighed for at sælge de huse, der er omfattet at den bevarende lokalplan som flexboliger. I 1989 da jeg flyttede til Bisserup blev Bisserup Forsamlingshus indviet. Der var allerede et fint fællesskab, som senere er blevet udvidet, så forsamlingshuset nu er et levende kulturhus med aktiviteter næsten hver dag gymnastik ( ca. 40 deltagere), viseaftener ( ca. 60 deltagere) fællesspisninger ( ca. 80 deltagere ) plus mange andre store og mindre aktiviteter. Alle disse arragementer bliver sat i gang og holdt i gang af folk, der bor fast i Bisserup. Hvis der bliver flere vintertomme huse, vil disse aktiviteter dø. På Havnevej er der i øjeblikket 7 huse, der af flere forskellige årsager ligger mørke hen. Hvis dette antal forøges yderligere, bliver der godt nok tomt om vinteren. Så hvorfor skal de mennesker, som vil fraflytte Bisserup have mulighed for at overlade et vintermørkt hus som nabo til de tilbageblevne. Det er mit indtryk, at der sælges huse i Bisserup. Bl.a. er der inden for det sidste år flyttet 4 familier til byen, der har børn. Så jeg synes, at vi skal satse på at udvikle i stedet for at afvikle. Vi er med kommunens hjælp allerede i gang med at brande Bisserup. Lad os arbejde på at Bisserup forbliver en landsby for helårsbeboere med skole, bus og brugs, et rigt kulturliv og gode sociale relationer. Hvem ved måske kan Bisserup en dag blive et flagskib for kommunen. LAD IKKE BISSERUP BLIVE ET NYT SKAGEN. PS: I øvrigt forstår jeg ikke, at kommunen vil fraskrive sig muligheden for skatteindtægter i en by, hvor husene stadig kan sælges til fastboende. Med venlig hilsen, Vivi Guldagger, Tlf

26 Bemærkninger til planlægning for Bisserup / lokalplan. Som udgangspunkt mener vi, at det er godt at Bisserup har en bevarende lokalplan. I forhold til den igangværende revision af lokalplanen finder vi det meget vigtigt: 1. At helårsboliger bevares som helårsboliger, så Bisserup ikke affolkes om vinteren. Byen er en velfungerende enhed med lokalbutikker og et meget aktivt foreningsliv både sommer og vinter. Der står kun få tomme boliger i Bisserup, så vi kan på ingen måder se, at der er behov for at åbne op for flexboliger i Bisserup. Der er fra kommunens side (på mødet i Bisserup den ) blevet nævnt, at flexboliger kunne åbne op for nye muligheder for Bisserup. Vi kan ikke se, hvilke muligheder, kommunen tænker på? Desuden ville flexboliger formentlig medføre mindre skatteindtægter for kommunen? De negative konsekvenser af flexboliger kan blive flere tomme boliger om vinteren med reduceret detailhandel og mindre basis for foreningsliv, og vi har ikke hørt, at kommunen er fremkommet med argumenter eller dokumentation, der på nogen måde kan retfærdiggøre at indføre eksperimentet flexboliger. 2. Vi ser meget gerne at kommunen fremmer yderligere udvikling af byen og vigtigst er her, at der bygges flere boliger gerne med eksperimenterende, alternativt byggeri og fx mulighed for kollektiv bebyggelse på tværs af aldersgrænser. Eksperimenterende f.eks. i forhold til energi, CO2, bredbåndsteknologi og fremtidssikret i forhold til integreret bolig og erhverv. 3. Vi foreslår, at kommunen finansierer opkøb af jorden til nyt byområde nord for byen og udarbejder en spændende fremtidssikret lokalplan for området, som kan være et trækplaster også for yngre tilflyttere. 4. At kommunen understøtter bredbåndsteknologi til den eksisterende boligmasse hurtigst muligt. 5. At det i lokalplanen indarbejdes, at trakfikforholdene især omkring havnen løses, så det lokale attraktive miljø, som også turisterne søger, ikke bliver kvalt i trafik om sommeren. Kommunen har selv af et eksternt arkitektfirma fået udarbejdet et forslag, der omfatter bl.a. ny parkering på grunden syd for Kroen. Dette foreslås indarbejdet i lokalplan. 6. At det indarbejdes i lokalplanen at havne og fiskermiljøet bevares og at kommunen også tager aktiv del i dette. Fx administrerer Bisserup Fiskeriforening havnemolen som en offentlig plads, der er ganske meget besøgt især om sommeren. Men fiskeriforeningen kan ikke klare vedligeholdelsen uden kommunens medvirken. Hvis der ikke findes en løsning, kan fiskeriforeningen blive nødt til at lukke helt eller delvist for adgang til havnemolen. 7. At der i forhold til evt. nybyggeri og forbedringer på eksisterende boliger lempes på restriktionerne (i forhold til den for Bisserup særegne byggestil som anført i den nuværende lokalplan), så det er en miljøfremmende helhedsvurdering, der først og fremmest lægges til grund for godkendelse af eventuelle ændringer. 8. En fremtidsvision, som en lokalplan kunne understøtte, kunne være at udnytte Bisserups særlige muligheder ved at gøre den til Danmarks visionsby for økologisk brug af kystlandet og økologisk dyrkning af havet, hvor der kan bygges videre på de erfaringer, som Danmarks første økologiske havbrug har gjort siden Vi ser frem til en fortsat dialog om ny lokalplan og udvikling for Bisserup. Bisserup den Med venlig hilsen Anne Charlotte Harhoff & Lars Birger Nielsen Bisserup Havnevej 39, Bisserup, 4243 Rude. Mail:

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Hvidbog Lokalplan nr. 1134, Bevarende Lokalplan for Omø By. Hvidbog lokalplan nr.1134, Bevarende Lokalplan for Omø

Hvidbog Lokalplan nr. 1134, Bevarende Lokalplan for Omø By. Hvidbog lokalplan nr.1134, Bevarende Lokalplan for Omø Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Sags-ID KMD 330-2014-71988 Hvidbog lokalplan nr.1134, Bevarende Lokalplan for Omø Hvidbogens opbygning: Når Slagelse

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46

Page 1 of 1. Lone Nielsen - Teknisk sek. Jesper Vestergaard Sendt: 1. juni :46 Page 1 of 1 Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Sendt: 1. juni 2009 21:46 Til: Emne: Jesper Vestergaard [jesper.vestergaard@mail.dk] planogbyg Vedrørende butik i Bygaden 26-28, Kirke Værløse Vedhæftede filer:

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Hvad vil du med Jungshoved?

Hvad vil du med Jungshoved? Hvad vil du med Jungshoved? Debatoplæg om lokal udvikling Ved Lokalrådets generalforsamling 2016 fremlægger bestyrelsen en ny vision for Jungshoved til debat. Mød op og vær med til at svare på vigtige

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Evaluering af ophævelse af bopælspligt i udvalgte områder. Oktober 2016

Evaluering af ophævelse af bopælspligt i udvalgte områder. Oktober 2016 Evaluering af ophævelse af bopælspligt i udvalgte områder Oktober 2016 Sekretariatet, oktober 2016 1 Indhold Indledning... 3 Opsamling... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 5 Borgerforeningernes oplevelse...

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Helårsbeboelse i Tversted?

Helårsbeboelse i Tversted? Helårsbeboelse i Tversted? Helårsbeboelse eller ej hvad er bedst for Tversted? Det er der givetvis mange holdninger til. Og det er fint! Men når Tversteds indbyggere og ikke mindst de ca. 250 husstande,

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger 19. januar 2017 Helhedsplan Præstø Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger Høringssvar fra beboerne, Fasanvej 6, 4720 Præstø: I Forslag til helhedsplan Præstø ses på

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vivi Maagaard Fra: Helle Bay Sendt: 15. september 2015 07:48 Til: Vivi Maagaard Emne: VS: Indsigelser mv. til forslag til lokalplan nr. 1091 - Vessøvejs forlængelse SUPPLERENDE HØRING Vedhæftede filer:

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Der bliver intet ødelagt for den videre infrastruktur i området, da La Pampa ligger bagerst og på ikke facadejord.

Der bliver intet ødelagt for den videre infrastruktur i området, da La Pampa ligger bagerst og på ikke facadejord. Randers 18. november En ide, og en ny prik på det store oplevelses kort for Danmark. En ide som vil skabe ny energi og interesse for vores dejlige Randers. En vision om at sætte VORES by på det danske

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

HALSSKOV STRANDPARK. En del af Nordens Venedig

HALSSKOV STRANDPARK. En del af Nordens Venedig HALSSKOV STRANDPARK En del af Nordens Venedig Digegrupperne i områderne 1, 2 og 3 på Halsskov nedsat på initiativ af Slagelse Kommune i oktober måned 2013 med henblik på at fremkomme med forslag til kystsikring

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Inspiration til Visionproces

Inspiration til Visionproces Inspiration til Visionproces Næstved Kommune 11CityDesign Byrådets temamøde 06 05 10 Steffen Gulmann, adj. Professor Borgerne Der er nok til et godt og rigt byliv Der er kreative nok, god tilvækst Mange

Læs mere

BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02

BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02 BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02 OPSAMLING Tema: Hvad er det værd? - modeller til beregning af værdistigninger Vært: Hillerød Kommune, Stationszonen Mødet blev afholdt torsdag den 12. juni 2008.

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere