Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe."

Transkript

1 Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut. ejendomsmægler og valuar MDE Munkholmvej 105, Rye 4060 Kirke Såby Telefax Mobil CVR Web Tønder Bank Reg.nr Kt.nr Hvem kan man sælge til Når en andelshaver ønsker at sælge sin andelsbolig, kan dette ske direkte, hvis salget sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen Hvis salg ønskes til andre, skal der ske opslag til internt tilbud til andre andelshavere. Her har andelshavere, der ønsker at erhverve for sammenlægning med egen lejlighed fortrinsret. Herefter følger andelshavere i anciennitetsrækkefølge. Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Hvem skal have besked om salget og hvornår Når man ønsker at sælge sin lejlighed, skal der foretages en vurdering af lejligheden. Denne vurdering skal rekvireres skriftligt hos administrator, gerne pr. . Dette skal ske ca. 1½-2 måneder før den forventede overtagelsesdag. Vurderingen betales af sælger og koster pt. kr Beløbet forfalder 4 uger efter vurderingens foretagelse, men hvis der er fremkommet en køber inden dette tidspunkt, kan beløbet modregnes i afregningen af salget. Der skal oplyses ønsket overtagelsesdag, foretagne forbedringer og forventet salgspris, hvis denne er lavere end den maksimale pris. Endvidere skal der oplyses et telefonnummer, der kan anvendes i dagtimerne til brug for aftale om vurderingsmandens besigtigelse af lejligheden. Ved besigtigelsen skal der foreligge en liste over de forbedringer, der er udført i lejligheden vedlagt dokumentation for udgifterne. Hvis der er arbejder, som er udført af ejeren selv, skal der foreligge en fortegnelse over, hvilke arbejder, der er tale om, og hvor mange timer ejeren skønner, at en fagmand ville være om disse arbejder. Dette skøn er dog ikke bindende for, hvor mange timer, vurderingsmanden godkender. Hvis der overhovedet er udført arbejder, som berører el eller VVS i ejertiden, skal der udarbejdes et el- og vvs-tjek for sælgers regning. Ejeren kan selv afgøre, om vedkommende selv vil bestille dette, eller om administrator skal bestille de to tjek. Disse skal dog betales direkte til elektriker og VVS-installatør. Hvis der ikke er sket forbedringer i lejligheden, vedrører synet alene lejlighedens vedligeholdelsesstand og vurdering af, om der skal ske fradrag i denne anledning.

2 Vurderingen kan normalt forventes udført indenfor 1 uge. I vurderingen deltager udover vurderingsmanden tillige formanden eller et bestyrelsesmedlem. Når vurderingen af lejligheden foreligger Hvis lejligheden skal udbydes på den interne venteliste (hvis der ikke sker overdragelse i forbindelse med bytte eller til børn, børnebørn osv.jf. ovenfor) giver administrator besked til bestyrelsen, så snart vurderingen er foretaget. Når dette er tilfældet, skal sælger af lejligheden samtidig med bestilling af vurderingen oplyse et telefonnummer, hvor interesserede andelshavere kan aftale besigtigelse lejligheden. Herudover kontakter administrator de, der står på ventelisterne. Hvis der herefter er andelshavere, der ønsker at erhverve lejligheden/er interesseret heri, kontakter disse andelshavere administrator indenfor den fastsatte frist på 14 dage. Desuden står det sælger frit for selv at lave opslag i opgangene om, at boligen vil blive udbudt i overensstemmelse med vedtægterne. Hvis der ikke indenfor den fastsatte frist findes interne købere, kan andelshaveren udbyde lejligheden til eksterne købere. Når en køber er fundet udarbejdelse af købsaftalen Når en køber er fundet hvad enten dette sker via ventelister, internt opslag, ved egen hjælp eller via ejendomsmægler skal der udarbejdes en købsaftale også kaldet en overdragelsesaftale. Hvis der anvendes ejendomsmægler, kan den autoriserede overdragelsesaftale fra Dansk Ejendomsmæglerforening anvendes. Hvis der ikke anvendes registreret ejendomsmægler, udarbejder administrator overdragelsesaftalen. Køber betaler for udarbejdelse af overdragelsesaftalen, hvilket pt. koster kr inkl. honorar for evt. udarbejdelse af boligaftale samt overdragelsespåtegning på andelsbevis. Overdragelsesaftalen kan normalt forventes udarbejdet indenfor 1 uge. Aftalen udarbejdes i tre eksemplarer, ét eksemplar til køber, ét eksemplar til sælger og ét eksemplar, der returneres til administrator. Inden der udarbejdes en overdragelsesaftale, undersøger administrator Andelsboligbogen for tinglyst gæld i andelen til sikring af, at det kan forventes, at gælden kan dækkes af salgsprisen. Administrator skal til brug for udarbejdelse af købsaftalen have oplyst følgende skriftligt gerne pr. eller ved udfyldelse af vedhæftede skema: Købers navn, adresse, bankforbindelse, telefonnummer og evt. -adresse Sælgers bankforbindelse, reg.nr., konto nr., -adresse og telefonnummer Sælgers nye adresse hvis denne kendes Endvidere skal oplyses, hvilken pris, der er aftalt for lejligheden og den aftalte overtagelsesdag. Det skal oplyses, hvilket opbevaringsrum, der hører til lejligheden og hvilke hvidevarer, der medfølger. Andelsbeviset skal samtidig fremsendes til administrator, medmindre det er udleveret administrator i forbindelse med vurderingen. Købesummen Hvis der er mindre end 4 uger til overtagelsesdagen, skal køber deponere hele købesummen samt berigtigelsesgebyret på foreningens bankkonto i Tønder Bank, reg.nr. 7990, konto nr senest 14 dage før overtagelsesdagen.

3 Hvis der er mere end 4 uger til overtagelsesdagen, anbefales det, at det aftales, at køber deponerer f.eks. kr ved aftalens indgåelse på foreningens konto og stiller bankgaranti for restbeløbet, idet garantien skal konverteres til en kontant betaling 14 dage før overtagelsesdagen. Det videre forløb og frigivelse af købesummen Når købsaftalen er underskrevet af køber og sælger, skal den godkendes af bestyrelsen. Dette sker ved, at administrator fremsender til bestyrelsen det tredje underskrevne eksemplar af købsaftalen samt en kopi heraf. Bestyrelsen returnerer det originale eksemplar i godkendt stand til administrator hurtigst muligt, og administrator meddeler nu køber og sæler, at handlen er endelig. Køber har sædvanlig fortrydelsesret på 6 hverdage efter modtagelse af sælgers accept, og de øvrige ekspeditioner gennemføres sideløbende hermed. Administrator undersøger igen Andelsboligbogen for eventuel gæld i andelen og sørger for, at denne gæld indfries, når købesummen deponeres. Endvidere sørger administrator for, at foreningens evt. tilgodehavende afregnes. Restbeløbet henstår på foreningens konto i min. 14 dage efter overtagelsesdagen. Sælger betaler gebyr for tingbogsoplysningen kr. 150 pr. gang/træk (normalt 2 træk), der fratrækkes ved afregningen. Køber har 14 dage fra overtagelsesdagen til at gøre evt. indsigelser for mangler ved lejligheden gældende. Herefter afregner administrator købesummen til sælger. Dette kan hvis der er pant i lejligheden - dog først ske, når sælgers pengeinstitut indestår for, at et eventuelt ejerpantebrev eller pantebrev er sendt til aflysning af tingbogen. Det samme gælder, hvis der måtte være udlæg i lejligheden. Når bestyrelsen har godkendt handlen, udsteder administrator på foreningens vegne en boligaftale, som underskrives af køber. Herefter påføres andelsbeviset en overdragelsespåtegning og tilstilles køber eller eventuelt dennes bank, hvis dette er aftalt. Dokumenter til køber Inden køber underskriver købsaftalen, skal sælger påse, at køber har fået udleveret regnskab, budget, vedtægter og denne forretningsgang for overdragelsen. Alle disse dokumenter kan udskrives fra enten eller fra Hvis administrator skal sørge for udlevering af disse dokumenter, påløber ekspeditionsgebyr herfor på kr Pantsætning af andelsbeviset Som det er mange bekendt, kan man lade foretage tinglysning af pantsikkerhed, hvis man optager lån. Dette gør det langt billigere at låne end hvis man låner uden sikkerhed. Når banken skal have pant i en andelslejlighed, skal der underskrives en erklæring af administrator om ejerforholdet. Sådanne erklæringer afgives af administrator direkte til pengeinstituttet, som fremsender sædvanlige dokumenter til administrator. Honoraret herfor, pt. kr , faktureres direkte til pengeinstituttet. På overtagelsesdagen På overtagelsesdagen aflæser køber og sælger forbrugsmålere for el og gas og sælger meddeler ejerskifte til værkerne. Når der er blevet monteret varmemålere (hvilket er et lovkrav som forventes opfyldt i løbet af 2008), bestiller sælger flytteaflæsning, som sker for sælgers regning. Ved afregning af købesummen tilbageholdes et rimeligt beløb til slutafregning af varme. Hvis sælgers nye adresse ikke tidligere er meddelt administrator, skal dette ske på denne dato.

4 Alle arbejder udført af autoriserede håndværkere (el, vvs og kloak) skal dokumenteres med faktura. Der kræves normalt el-tjek og vvs-tjek, hvis der er udført sådanne arbejder. Ved besigtigelsen skal der foreligge dokumentation primært i form af kvitteringer for de udførte arbejder. Oplysninger til brug for bestilling af vurdering for salg Andel nr. Beliggende Sælger Hvilke arbejder er der udført af autoriserede håndværkere (el, vvs og kloak): Er der HFI eller HPFI-relæ i lejligheden? Er der renoveret badeværelse? Hvis ja i hvilket årstal? Er der lavet vådrumssikring: Er der renoveret køkken? Hvis i hvilket årstal? Hvilke arbejder er der i øvrigt udført i lejligheden? Er nogen af de udførte forbedringer udført som selvbyggerarbejde? Hvis ja hvilke, og hvor mange timer er der medgået?

5 Oplysninger til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftale Andelsbeviset fremsendes sammen med skemaet til administrator (hvis ikke udleveret tidligere) Andel nr. Beliggende Sælger Ny adr. Ny adresse Reg.nr. Konto.nr. Køber Nuv. adresse Overtagelsesdag Kælderum/ Loftrum nr. Brugsret til øvrigt Købesum i alt 1. deponering (hvis der betales i to tempi) Kr. Kr. Evt. bemærkninger Er det aftalt, at der skal stilles garanti ved købsaftalens underskrift (normalt, hvis der er mere end 4 uger til overtagelsesdagen): JA NEJ

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere