Den 19. november Aftale om dispositionsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan"

Transkript

1 Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og Toveshøj, herunder en plan for salg, omdannelser og nedrivninger. Aftalen beskriver endvidere de overordnede rammer for gennemførelsen af den kommende fase 2, der er opdelt i hhv. en fase 2a og 2b, hvor førstnævnte omfatter initiativer, der på nuværende tidspunkt vurderes at være finansiering til, mens sidstnævnte kræver yderligere finansiering. Indholdet i fase 2b, herunder færdiggørelsen af infrastrukturen, vil blive fastlagt i den kommende partnerskabsaftale. Med nærværende aftale bekræfter parterne samtidig de forpligtelser, der allerede blev indgået i aftalen fra juni Baggrund På baggrund af den politiske aftale, der blev indgået i juni 2009 mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune, blev der udarbejdet et dispositionsplanforslag, som blev sendt i høring fra marts til maj For en grundig gennemgang af de modtagne høringssvar, herunder stillingtagen til om og hvordan de bliver indarbejdet i den endelige dispositionsplan, henvises til notatet Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj, som blev godkendt af den politiske styregruppe d. 30. august Fase 2a - en hurtig, synlig og markant forandring Ny infrastruktur Med dispositionsplanen vedtages en helt ny infrastruktur for Gellerup og Toveshøj. Det nye vejnet vil åbne området mod Århus, opdele Gellerup og Toveshøj i mindre kvarterer, bringe trafik ind i området og fjerne eksisterende blinde veje. Allerede i fase 2a etableres en væsentlig del af dispositionsplanens infrastruktur, herunder to nye veje på tværs af Gellerup, hhv. fra Ringvejen syd for Globus 1 til Sigridsvej og fra Gudrunsvej med adgang til det nye ringvejsareal til Lottesvej med forbindelse til Hejredalsvej. Endvidere etableres bygaden, en helt ny Gudrunsvej med tilslutning til Åby Ringvej ved Globus 1, hvilket indebærer et vejgennembrud i blok B4. Derudover tilstræbes det at skabe en forbindelse i det nordvestlige hjørne af Toveshøj, ved at for- 1

2 længe Janesvej så den forbindes med passagen, der løber fra Edwin Rahrs Vej langs med Bazar Vest og Toveshøj. Bygaden Rygraden i den kommende dybtgående fysiske forandring af Gellerup og Toveshøj bliver den nye bygade fra City Vest til Bazar Vest. Realisering af bygaden omfatter en regulering af terrænet, og at en blok, der går på tværs af den kommende gades linjeføring rives ned. For at skabe et oplevelsesrigt gaderum og fremme et blomstrende byliv skal der langs byparken bygges nyt blandet butiks-, erhvervs- og boligbyggeri. Bygadens centrale mødested bliver Verdenspladsen, hvor der vil blive etableret et beboerhus. Edwin Rahrs Vej Parterne er enige om, at der i området skal ske en markant og synlig arkitektonisk forandring. Derfor koncentreres en væsentlig del af den kommende omdannelse i et øst/vest orienteret bånd langs Edwin Rahrs Vej. Her vil den gode tilgængelighed til det nye byområde i samspillet med ny arkitektur med markant signalværdi give omverdenen indblik i de dybtgående fysiske forbedringer i Gellerup og Toveshøj. Der gennemføres trafikdæmpning på Edwin Rahrs Vej. Den fysiske forandrings bærende element langs Edwin Rahrs Vej lokaliseres øst for bygaden, hvor der i dag er placeret to blokke. Her vil et stort og helt nyt kvarter blive skabt, som med erhverv, uddannelse, kommunale arbejdspladser og blandede boligformer vil have sin egen identitet og et unikt arkitektonisk udtryk. Omdrejningspunktet i det nye kvarter vil være et spændende kontordomicil kombineret med nye rammer for uddannelsestilbud af høj arkitektonisk standard. Udover at huse mindst 1000 arbejdspladser, herunder mindst 500 kommunale. Dertil opføres en række nye boliger af varierende ejerformer, herunder ungdoms-, andels- og ejerboliger i form af både lejligheder og tæt lavt byggeri. Endelig vil en blok blive radikalt forandret med henblik på salg med det formål at skabe en sammenhæng fra det nye kvarter omkring de kommunale arbejdspladser og ned til Verdenspladsen, byparken og bygaden. Forandringen af Edwin Rahrs Vej afsluttes ved Ringvejen. Her er det med den fine beliggenhed i bakkelandskabet oplagt at etablere et blandet erhvervs- og beboelsesområde med bl.a. et arkitektonisk skarpt skåret højhus og nye boliger af varierende ejerformer. Højhuset vil fungere som et varetegn, der giver det nye byområde identitet og markerer indgangen til et nyt Gellerup og Toveshøj. 2

3 For at sikre den nødvendige byplanmæssige og arkitektoniske kvalitet og sammenhæng udskrives der en samlet arkitektkonkurrence for hele omdannelsen af området langs Edwin Rahrs Vej. Med disse forandringer vil Gellerupparken set fra Edwin Rahrs Vej opleves markant anderledes end i dag. Toveshøj Parterne er enige om at det er væsentligt at skabe synlige fysiske omdannelser i den kommende etape i Toveshøj. Der har gennem længere tid været ønske om at placere ældreboliger mv. i Vestbyen, og parterne er derfor enige om, at Århus Kommune og Brabrand Boligforening skal arbejde for at placere plejeboliger i Toveshøj. Konkret er parterne enige om at pege på en forandring af blok A21 på Janesvej som den umiddelbart mest egnede blok for en sådan omdannelse. Parterne er enige om, at der skal sættes et samarbejde i gang med henblik på at få belyst såvel de økonomiske som de faglige muligheder for forandringen, herunder også mulighederne for at kombinere forandringen med supplerende ejerboliger, boliger til over 55 årige (de såkaldte +55) og boliger for voksen handicappede for at sikre en realistisk økonomi og en blandet funktionalitet. Nord for bygaden vil der i Toveshøj endvidere blive opført et aktivitetshus, der skal kunne rumme forskellige offentlige og private funktioner som eksempelvis et lægehus og en sundhedscafé. Byparken Fase 2a indebærer en stor forandring af de grønne arealer i Gellerup og Toveshøj. Formålet er at opnå en helhed ved at skabe kontakt mellem Gellerupparkens og Toveshøjs forskellige kvarterer, samt styrke sammenhængen med de eksisterende rekreative korridorer nord og syd for bebyggelsen og den omgivende by. Samtidig skal områderne indrettes så det føles trygt og sikkert at færdes, hvorfor en helt ny belysning er en del af forandringen af de grønne områder. Den samlede effekt af dette er afgørende for Gellerupparken og Toveshøjs omdannelse. De grønne friarealers udformning og brug søger at skabe en balance mellem ønsket om funktioner til aktivitet og kropslig udfoldelse med ønsket om roligere, grønne, landskabelige forløb. Parterne er enige om at udformningen af byparken skal ske med tæt inddragelse af områdets beboere. Attraktive lejligheder 3

4 Brabrand Boligforening har som led i helhedsplanen besluttet, at alle lejligheder fremover gennemgår en renovering ved lejerskifte. Dette betyder, at den generelle lejlighedsstand løbende vil blive forbedret betragteligt i området, og at lejlighederne dermed gøres mere attraktive for potentielle lejere. Dertil tilstræbes det, at de mindre attraktive 1-værelseslejligheder i Gellerup og Toveshøj lægges sammen med andre lejligheder allerede i fase 2a. Salg af lejligheder Et afklaringsarbejde har vist, at det på nuværende tidspunkt, hvor den massive forandring af området ikke er påbegyndt, og hvor lovgivningen gør det svært at renovere en blok med henblik på salg, er svært at realisere et salg af en blok. Ambitionen om at sælge lejligheder hurtigst muligt er usvækket, og der arbejdes videre med modeller herfor. I den forbindelse forventes det, at regeringens annoncerede lovændring vedr. salg af almene boliger i udsatte boligområder kan understøtte dette arbejde. Scenario for omdannelse, nedrivning og salg På baggrund af ovenstående beskrivelse af fase 2a er parterne enige om et nyt scenario for omdannelse, nedrivning og salg. I det nye scenario kombineres kvaliteterne fra de 3 oprindelige scenarier med følgende konsekvenser for de eksisterende blokke: Nedrivning: blokkene A11, A12 og A14 Omdannelse: blokkene A9 og A10 samt blok A25 i Toveshøj til ældreboliger mv. Salg: blok A13 sælges nu, på baggrund af erfaringerne hermed udpeges en ny blok til salg i Tryghedsgaranti I den beskrevne proces vil der fortsat blive lagt vægt på at inddrage områdets beboere og informere om helhedsplanen og dens konsekvenser. I den forbindelse fremhæver parterne tryghedsgarantien, som giver beboerne en sikkerhed for, at de ikke skal fraflytte området mod deres vilje som følge af de fysiske omdannelser i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen. Huslejetab I det omfang der i forbindelse med etableringen af kommunale arbejdspladser i blok A14 opstår huslejetab, udover det d. 19. november 4

5 2010 forudsatte, forpligter kommunen sig til at dække dette såfremt det ikke er muligt at få dette tab dækket på anden vis uden at det direkte eller indirekte belaster boligforeningen og afdelingen. Herudover er parterne enige om, at aftalen om at nedrive blok A12 og A14 bortfalder, såfremt Århus Kommune ikke har truffet beslutning om etableringen af de kommunale arbejdspladser senest med udgangen af Økonomi Beskrivelsen af fase 2a bygger på en overordnet vurdering af, hvor langt de eksisterende finansieringsmuligheder umiddelbart rækker. Vurderingen er foretaget i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune, baseret på tal fra COWI, og forudsætter umiddelbart godkendelse af Landsbyggefonden, der bl.a. disponerer de midler, som er afsat til infrastruktur i forbindelse med regeringens ghettopakke. Århus Kommune og Brabrand Boligforening er på den baggrund enige om, at boligforeningen, på et fælles grundlag med Århus Kommune, indleder forhandlinger med Landsbyggefonden om finansieringen af nærværende aftale. For indfrielsen af dispositionsplanens vision for området i 2030 er der fortsat behov for yderligere finansiering, som bl.a. vil blive søgt tilvejebragt via jordsalg, yderligere midler fra Landsbyggefonden, staten, private investorer og fonde mv. Endelig forventes det, at regeringens nye ghettoudspil vil bidrage til realiseringen af helhedsplanens visioner. Bilag: - Illustration af endeligt scenario for nedrivning, salg og omdannelse - Politisk aftale af juni Forslag til dispositionsplan - Endelige effektmål for helhedsplan Gellerup/Toveshøj - Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj - Notat vedr. proces for vedtagelse af dispositionsplan - Notat vedr. indgåelse af partnerskabsaftale 5

6 Brabrand Boligforening Socialdemokraterne Venstre Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti 6

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere