Boliger og befolkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger og befolkning 2007-2018"

Transkript

1 Boliger og befolkning Ny Roskilde Kommune - April 2006

2 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE UDBYGNINGSSTRATEGI EN AKTIV BOLIGPOLITIK MANGFOLDIGT OG TIDSSVARENDE BOLIGER TIL FORSKELLIGE BEHOV PRIVATE FAMILIEBOLIGER ALMENE FAMILIEBOLIGER SENIORBOLIGER ÆLDREBOLIGER BOLIGER TIL SÆRLIGE BEHOV UNGDOMSBOLIGER SAMMENHÆNG, REALISERING OG ØKONOMI UDBYGNINGSOMRÅDER JYLLINGE GUNDSØMAGLE TREKANTOMRÅDET VIBY GADSTRUP TREKRONER SVOGERSLEV HYRDEHØJ OG KRISTIANSMINDE SYDBYEN OG UNICON-AREALET VINDINGE ROSKILDE BYMIDTE ØVRIGE PROJEKTER I ROSKILDE BEFOLKNINGSPROGNOSE FORUDSÆTNINGER RESULTATER AF PROGNOSEN...32 Denne boligudbygningsplan er den første, der er udarbejdet for Den Ny Roskilde Kommune. Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra de tre gamle kommuner: Lone Plovstrup og Anders Stenager Ramsø Kommune, Mads N. Schmidt Gundsø Kommune, og Peter Jørgensen Roskilde Kommune. Undervejs har en række øvrige medarbejdere været involveret. 2

3 1. Om boligudbygningsplanen Boligudbygningsplan I Kommissoriet for arbejdsgruppen, der har arbejdet med boligudbygningsplanen, hedder det: Der skal blandt andet ske udarbejdelse af boligudbygningsplan, befolkningsprognose og budget for ejendomssalg og byggemodning. Der skal desuden igangsættes et arbejde med at formulere temaer til planstrategien og udarbejdes oplæg til beslutning om hvornår og hvordan en ny samlet planstrategi for den nye kommune og herefter kommuneplan bør udarbejdes. Idet planen gælder perioden fra er der i denne boligudbygningsplan ikke anvendt betegnelsen Den Ny Roskilde Kommune, men alene Roskilde Kommune. Anvendelse af boligudbygningsplanen Boligudbygningsplanen behandles på Sammenlægningsudvalgets seminar april Boligudbygningsplanen har til formål at være: Den aktuelle boligpolitik og være igangsættende for udbygningsaktiviteter det gælder f.eks. for lokalplaner og kommunale udbud. Det kan f.eks. være beslutninger vedr. eksperimenterende byggeri, retningslinier for udbygning, udmøntning af princippet om variation via seniorboliger, private boligforeninger m.v. Grundlag for befolkningsprognosen idet boligudbygningsplanen spiller en stor rolle for befolkningsudviklingen. Grundlag for vurdering af de forventede indtægter fra grundsalg m.v. Der er en betydelig økonomi knyttet til boligudbygningsplanen, der derfor indarbejdes i budgettet for Grundlag for byggemodnings- og spildevandsplanlægning, da boligudbygningsplanen kan afføde kommunal byggemodning, og udbygningen danner grundlag for spildevandsplanlægningen. Ramme for det støttede boligbyggeri, herunder aftale med boligselskaber og indskud i landsbyggefonden i forhold til budget. Igangsættende for særlige initiativer og fastlæggelse af retningslinier for udbygning. Det kan f.eks. være opfølgende initiativer vedr. kommunens overordnede udviklingsstrategier. Boligudbygningsplan er den første i den nye Roskilde Kommune. Hovedformålet har været at skabe en sammenhæng i boligpolitikken og at få formuleret et nyt perspektiv for den nye Roskilde Kommune. I denne første omgang er det imidlertid ikke muligt at få alle spørgsmål behandlet tilbundsgående. Planens karakter Boligudbygningsplanen indeholder flere niveauer, hvor der lægges op til forskellige beslutninger: Konkret udbygningsstrategi og overordnede principper for boligpolitikken. Konkret udbygningsplan med angivelse af udbygningstakt, boligtyper m.v. Emner, hvor der lægges op til en videre proces f.eks. til en mere tilbundsgående analyse af boliger til ældre. Temaer der skal behandles i planstrategien. De udbygningsmuligheder, der er medtaget, er baseret på de tre gamle kommuners kommuneplaner. Men de arealer, der er medtaget i Regionplan 2005, indgår. Det skal i øvrigt bemærkes, at der kan være private boligprojekter på vej, men som ikke er politisk behandlet, og som derfor ikke er medtaget i denne boligudbygningsplan. Tekst, der er angivet med denne trekant, angiver at det er et forslag til beslutning. 3

4 2. Resumé - forslag til beslutninger Denne boligudbygningsplan indeholder en række konkrete forslag, som er resumeret i dette afsnit. Det kan overordnet siges, at boligudbygningsplanen er udtryk for en balance. På den ene side er efterspørgslen på boliger meget stor, og det ville være nemt for kommunen at sætte flere byggerier i gang. På den anden side skal der også ske en tilpasning til kapaciteten på skoler og i børneinstitutionerne. Derfor er planen udtryk for en kontrolleret udvikling, selvom der er tale om mange boliger. Boligudbygningsplanen har som forudsætning, at de 2 besluttede børneinstitutioner i Trekroner opføres. Planen er i øvrigt også udtryk for, at boligudbygningen sker med variation, der tilgodeser forskellige boligbehov. Samtidig stilles krav til variation i ejerformer og det arkitektoniske udtryk i nybyggeriet. Følgende forslag til beslutninger indgår i Boligudbygningsplan : En aktiv boligpolitik Udbygningsmuligheder Det foreslås, at spørgsmålet om den langsigtede bolig- og byudvikling skal indgå i den kommende kommuneplanstrategi for Roskilde Kommune. Se side 10. at der som udgangspunkt ikke skal ske yderligere boligudbygning i landsbyerne. Mindre huludfyldning og omdannelse af tidligere landbrugsbygninger til boligformål kan dog komme på tale, hvor dette er hensigtsmæssigt. Se side 10. Jordopkøb Det foreslås, at der i forbindelse med afdækning af nye langsigtede udbygningsmuligheder også undersøges mulighederne for opkøb af potentielle byudviklingsarealer. Se side 10. Mangfoldigt og tidssvarende Eksperimenterende byggeri Det foreslås, at der skal arbejdes for, at der gennemføres projekter med eksperimenterende byggeri. Dette er planlagt i Trekroner, Hyrdehøj og i Den Musiske Bydel på Uniconarealet i Roskilde. Det skal også søges gennemført på Skousbo-arealet i Ramsø samt på privatejede arealer i St. Valby via dialog med grundejer. Denne intention skal indarbejdes i plangrundlaget for områderne. Inden denne type byggeri igangsættes, forelægges en sag til politiske beslutning. Se side 11. Forskellige prisniveauer på nybyggeri Det foreslås, at der skal arbejdes for gennemførelse af enkelte eksperimenterende byggerier med henblik på opførelse af billigere boliger uden kvalitetstab. Det kan f.eks. vurderes, om der er nogle af erfaringerne fra de billige boliger i København, der vil kunne tilpasses til forholdene i Ny Roskilde Kommune. Se side 12. at de 60 boliger ud mod den grønne landskabskile ved Kristiansminde - hvor byggeriet påbegyndes 2007 udbydes som mere eksklusive større boliger. Tilsvarende skal der i Trekroner øst sikres en variation ved udbud af enkelte bebyggelser med denne profil. Se side 12. Boliger til forskellige behov Private byggerier Det foreslås, at der, for at skabe et så varieret boligudbud som muligt, skal søges etableret nye boliger som privat udlejningsbyggeri. Se side 13. Private boligforeninger Det foreslås, at der prioriteres nye kommunalt ejede arealer til udbud til private boligforeninger inden for de næste 2 år. Der foreslås reserveret et areal i Trekroner øst og et areal i Hyrdehøj. Der kan tillige forsøges med indpasning af en privat boligforening i etageboliger ved Lysalleen i Trekroner samt på Skousbo-arealet i Viby. Se side 14. Almene Familieboliger Det foreslås, at der fortsat skal udvises tilbageholdenhed med igangsætning af nye almene familieboliger. Inden der sættes nye byggerier i gang, skal udlejningssituationen vurderes. Se side 15. 4

5 at det skal vurderes, om de almene familieboliger, der indgår i denne boligudbygningsplan samt i salgs og byggemodningsoversigten til påbegyndelse i 2007, skal opretholdes. Det kan ske ud fra en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen sammenholdt med, hvad der reelt kan opnås i forhold til at tilgodese de ønskede behov. Det drejer sig om 38 tæt/lave familieboliger i Trekroner. Hvis disse boliger ikke ønskes opført, kan arealet f.eks. konverteres til en privat boligforening. Se side 15. at der i forbindelse med næste boligudbygningsplan skal foretages en analyse af de muligheder og problemer, der er i forhold til det almene boligområde med fokus på helheden i den ny kommune. Der skal f.eks. foretages en samlet vurdering af behovet og foretages en vurdering af muligheder for og konsekvenser af en spredning af denne boligform i kommunen. Der skal også foretages en vurdering af behov for almene familieboliger, herunder også af de økonomiske vilkår for realiseringen. Se side 16. Seniorboliger Det foreslås, at der reserveres arealer til seniorbofællesskaber ved Børnehøjen i Himmelev samt i Hyrdehøj til påbegyndelse af byggeri i Ny Roskilde Kommune kan spille en aktiv rolle via dialog med private grundejere med henblik på etablering af seniorbofællesskaber på private arealer i f.eks. Viby og Jyllinge. Se side 16. at der skal arbejdes for, at der bliver indpasset boliger, der er egnede til seniorer i de private bebyggelser, f.eks. ved krav til boligstørrelser kombineret med små private friarealer, elevatorer o.l. Se side 16. Boliger til ældre Det foreslås, at der i 2007 gennemføres en sammenhængende analyse af hele ældregruppens langsigtede behov. Dette skal bl.a. ske med afsæt i KLanalysen, der er udarbejdet for Roskilde Kommune vedr. ældreområdet i 2006 om det langsigtede behov. Som en del af analysen gennemføres en evaluering af aftalen med boligselskaberne om anvisningsret. Det skal vurderes, om aftalen fungerer efter hensigten, om de nye byggerier skal med i aftalen, samt om bebyggelserne i Jyllinge og Viby også skal indgå. Se side 16. at der afsættes 10 stedsbestemte ældreboliger om året i boligudbygningsplanen, men det foreslås, at der ikke igangsættes byggerier, før den nævnte analyse er gennemført. Se side 16. Boliger til særlige behov Det foreslås, at der skal til næste boligudbygningsplan foretages en samlet vurdering af behovet for boliger til særlige behov, f.eks. til psykisk- og fysisk handicappede. Den skal blandt andet forholde sig til den ny kommune som helhed og til situationen efter strukturreformens deling af forskellige former for botilbud mellem kommune og region. Se side 17. Boliger til unge Det foreslås, at målsætningen om flere ungdomsboliger skal fastholdes for at understøtte Roskildes udvikling som universitetsby. I dette perspektiv skal der også arbejdes for, at der etableres flere nye ungdomsboliger i Roskildes bymidte. Se side 17. at de ungdomsboliger, der indgår i boligudbygningsplanen samt i salgs- og byggemodningsoversigten, fastholdes. Men situationen på ungdomsboligmarkedet skal dog følges tæt, og der skal udvises tilbageholdenhed med igangsætning af nye bebyggelser med især almene ungdomsboliger i de kommende år. Derfor skal der i hvert tilfælde foretages en vurdering af behovet, inden der igangsættes nyt byggeri. Se side 17. Sammenhæng, realisering og økonomi Det foreslås, at Boligudbygningsplanen , der side indeholder en samlet oversigt over de kommende 12 års byggerier, skal ligge til grund for de kommende udbud i 2007 samt for befolkningsprognosen. Boligudbygning og Befolkningsprognose Befolkningsprognosen viser, at der især i Jyllinge og i den østlige del af Roskilde med Himmelev og Trekroner er grund til at følge samspillet mellem nybygeri og befolkningsprognose nøje, fordi presset på skoler og børneinstitutioner her er stort. Derfor skal der frem til budgetseminaret foretages en nøjere vurdering af konsekvenser og løsninger f.eks. i form af skoledistriktsændringer. 5

6 3. Portræt af Roskilde som bosætningskommune En blå og grøn bokommune Roskilde Kommune er en blå og grøn bosætningskommune. Kombinationen af dette faktum som skal fastholdes og nærheden til København gør Roskilde Kommune meget attraktiv og efterspurgt til bosætning. Fjordlandskabet med kyststrækninger, åbent agerland og smukke landskabsstrøg med markante ådale danner en kontrastrig og varieret oplevelsesrig natur med rige landskabelige kvaliteter som ramme for bosætning. Med Jyllinge i nord, Viby i syd og Roskilde By som det naturlige geografiske centrum har Roskilde alle muligheder for at blive en sammenhængende kommune i geografisk balance uden glemte yderområder. Frederiksborgvej er den trafikale hovedåre mod nord. Mod syd løber to jernbaner og et par større veje. De to tidligere kommunecentre Jyllinge og Viby skaber den fornødne tyngde i Roskildes yderpunkter og vil medvirke til at sikre, at den samlede kommunes geografi vil rumme attraktive bosætningsmuligheder. Bysamfund Fra at være to landkommuner og en bykommune, fremstår Roskilde nu som én samlet kommune, der kan tilbyde bosætning i bysamfund af varierende størrelse fra købstaden med det store udbud af kultur og aktivitet til de lokale bysamfund, landsbyerne eller i det åbne land, i direkte kontakt med den smukke natur. Infrastruktur Tværs igennem kommunens center løber de største trafikårer med motorvej og jernbane. Roskilde er et trafikalt knudepunkt, hvor trafik fra hele landet samles ind mod hovedstaden og spredes tilbage igen. De gode transportforbindelser og den centrale placering tæt ved København er medvirkende til at gøre Ros 6

7 kilde Kommune til en særdeles attraktiv bosætningskommune. Boligudbud og boligtyper Der er i den nye kommune en nogenlunde ligelig fordeling mellem antallet af parcelhuse og antallet af etageboliger. Størsteparten af alle etageboligerne er placeret i Roskilde By. Af det samlede boligtal på omtrent er godt almene boliger. Langt den overvejende del af de almene boliger er placeret i Roskilde By. Der forefindes i alt næsten ungdomsboliger, næsten alle er placeret i Roskilde By. Boligudbygningsmuligheder Der skal bygges mange boliger på Sjælland de kommende år. I Roskilde giver de nye boligudbygningsområder mulighed for opførelse af ca boliger. Derudover vil der ske store skift i den eksisterende boligmasse. Ombygninger, sammenlægninger, mulighed for fortætning og omdannelse af tidligere erhvervsbygninger til boliger er eksempler på sådanne mulige ændringer i boligmassen. Befolkningsudvikling i Roskilde Kommune Befolkning Udviklingen i befolkningssammensætningen for de næste 12 år viser, at befolkningstilvæksten primært sker i aldersgruppen fra årige, mens der sker et mindre fald i antallet af årige. For de 0-5 årige og de 6-16 årige sker et mindre fald i befolkningstallet, mens der sker en mindre stigning i antallet af årige. Tallene dækker dog over betydelige lokale udsving, som sætter forskellige dagsordener i de respektive lokalsamfund hvad angår skole- og institutionskapacitet og understøtning af lokale servicefunktioner. Eksempelvis er institutioner og skoler i Jyllinge hårdt pressede, mens der i Vindinge er behov for en befolkningstilvækst, hvis man skal fortsætte med to spor. Økonomi og boligudbygning I Gundsø findes ikke kommunalt ejet jord til boligudbygning. I Ramsø ejer kommunen nogle arealer ved Viby, og i Roskilde ejer kommunen de fleste arealer til boligudbygning. Set over de seneste fire år har salg af kommunalt ejet jord og ejendomme til boligformål - fratrukket udgifter til byggemodning - bidraget med 278 mio. kr. til kommunens økonomi Prognose med boligudbygning 0 prognose Uden byggeri Ny Roskildes befolkningstal vokser. Hvis der ikke blev bygget nye boliger, ville befolkningstallet falde, men der ville alligevel være tale om en vækst i nogle aldersgruppen samtidig med et større fald i andre se side 13 under boliger til forskellige behov. 7

8 4. Udbygningsstrategi En aktiv boligpolitik En aktiv boligpolitik kan udnytte de aktuelt gode muligheder for - her og nu og på lang sigt - at videreudvikle Roskilde som en dynamisk bosætningskommune med bæredygtige lokalsamfund. Mangfoldigt og tidssvarende Variation, oplevelser, eksperimenter og bæredygtighed skal danne rammen om socialt og kulturelt velfungerende bebyggelser. Boliger til forskellige behov Det skal så vidt muligt sikres, at borgerne kan blive boende i kommunen og får opfyldt skiftende bobehov uanset alder. Boligpolitikken skal understøtte Roskilde kommunes udviklingsstrategier. Sammenhæng, realisering og økonomi Boligpolitikken skal udmøntes på en måde der på én gang tilgodeser målsætninger og kommunens økonomiske interesser på kort og langt sigt. Strategien tager afsæt i 4 overordnede målsætninger. Roskilde kommune er en attraktiv bosætningskommune og skal videreudvikle denne position via en strategisk boligudbygningsplan, som er baseret på en sammenhængende boligpolitik på baggrund af de tre gamle kommuners planer og potentialer. Den ny Roskilde kommune har fået nye kvaliteter, der kan udfolde sig på måder, som ikke tidligere var mulig i de tre kommuner hver for sig. Roskilde Kommune får samlet set en større spredning i bo- og udbygningsmulighederne, idet købstaden, de mindre bysamfund, landsbyerne og det åbne land giver et varieret udbud af bosætningsmuligheder for nuværende borgere og potentielle tilflyttere. Roskilde Kommune har udover sit aktiv som grøn og blå bosætningskommune et stærkt kulturliv og en særlig vitalitet i kraft af Roskildes status som universitetsby. Dette udgangspunkt skal bruges til at udvikle borgernes livskvalitet og udfoldelsesmuligheder, hvor attraktive bomiljøer spiller en væsentlig rolle. 8

9 5. En aktiv boligpolitik Denne udbygningsstrategi tager afsæt i en situation, hvor der er stor efterspørgsel efter boliger. Der er flere væsentlige årsager til dette: Ny Roskilde er en attraktiv kommune med natur og den ligge tæt på København. Der vil fortsat være stort behov for mange nye boliger i hovedstadsregionen, hvor der er få udbygningsmuligheder. Byudviklingen presses ud på Sjælland, hvor der bygges flere boliger end i Københavnsområdet. Den private investeringsinteresse er stor. Kommunen har derfor gode muligheder for at føre en aktiv boligpolitik. Dels ved at kunne bruge mulighederne for styring af udbygningen i forhold til boligbehov og boligtyper. Dels ved at kunne stille kvalitative krav til boliger og oplevelsesrige boligmiljøer. Til gengæld betyder investeringsinteressen også, at der er øget pres på kommunen for at tage nye arealer ind til boligbyggeri og for at skabe det planmæssige grundlag for realisering af boligudbygning på privatejede arealer i en takt, der kan skabe problemer for kapaciteten på skoler og institutioner. Derfor er styringen vigtig. Denne boligudbygningsplan tager hensyn til denne problemstilling via fastlæggelse af et udbygningstempo i de forskellige dele af kommunen. Udbygningstakt Roskilde Kommune har i dag godt boliger. Befolkningstilvæksten har i de seneste år ligget væsentligt over landsgennemsnittet, hvilket gør kommunen til en vækstkommune. Der er mulighed for opførsel af ca nye boliger på de arealer, som i dag er udlagt til boligudbygning. Boligudbygningsplanen forudsætter, at denne rummelighed er opbrugt i I den første fireårs-periode vil der blive opført ca. 400 boliger om året, når der ses bort fra ungdomsboliger og boliger til ældre. I de efterfølgende år vil udbygningstakten være på ca. det halve. I forhold til den samlede boligmasse udgør nybyggeriet derfor trods alt en begrænset del og kan kun i begrænset omfang påvirke karakteren af den samlede boligmasse. Alligevel er det vigtigt, at de fremtidige bebyggelses- og boligtyper bedst muligt imødekommer fremtidige behov. Boligtal År Gundsø Ramsø Roskilde I alt (6.397) Kilde: Danmarks Statistik Note: Danmarks Statistik oplyser, at der mellem har været et datasammenbrud pga. ændret registrering af sommerhuse med helårsstatus, hvilket forklarer nedgangen i boligtallet i Gundsø fra år 2000 til 2005 Hvis der ikke bygges boliger i perioden frem til prognosen uden boligbyggeri vil befolkningstallet falder med ca. 6 % med ca personer. Med de nuværende muligheder for boligudbygning med boliger forventes det, at der er grundlag for en befolkningstilvækst på cirka 7 %, svarende til at et befolkningstal i 2016 på cirka Det er værd at bemærke, at uden boligbyggeri ville gruppen af unge og ældre fortsat vokse, mens gruppen i den arbejdsdygtige alder ville falder kraftigt. Boligudbygningsplanen har derfor også et økonomisk perspektiv for kommunen ved at opretholde størrelsen på aldersgruppen årige. Gundsømagle 9

10 Boligudbygningsplanen er i høj grad med til at regulere den mulige befolkningstilvækst og vil, i samspil med befolkningsprognosen, være et vigtigt planlægningsværktøj til at styre den ønskede udvikling. Udbygningningsmuligheder på langt sigt Hvis Roskilde Kommune fortsat skal have en befolkningstilvækst, bør der allerede nu tages stilling til, hvor boligudviklingen fremover skal finde sted, idet boligudbygningsarealerne vil være opbrugt indenfor denne boligudbygningsplans tidshorisont. Idet Den Grønne Ring omkring Roskilde skal fastholdes, er udbygningsmuligheder på jomfruelig jord omkring Roskilde efterhånden udtømte. Der skal således ses på alternative udbygningsmuligheder. I Regionplan 2005 og i Landsplanredegørelsen Det nye Danmarkskort Planlægning under nye vilkår er der peget på, at nye, større og langsigtede udbygningsmuligheder skal ske som en forlængelse af fingerbystrukturen mod Holbæk og Ringsted. Det bliver derfor aktuelt for kommunen at forholde sig til disse muligheder, idet de vil komme til at indgå i den overordnede planlægning af den fremtidig byudvikling på Sjælland, som Miljøministeriet arbejder med. Udbygningen skal ske i forhold til den overordnede infrastruktur, hvilket peger på Viby som en oplagt mulighed for fremtidig boligudbygning. Dette spørgsmål skal afklares i dialog med Miljøministeriets Landsplansafdeling og bør tages op i den kommende planstrategi for Roskilde Kommune, hvor evt. også andre muligheder skal vurderes. Forslag: Spørgsmålet om den langsigtede bolig- og byudvikling skal indgå i den kommende kommuneplanstrategi for Roskilde Kommune. Tilpasning til lokale forhold Boligudbygningen afstemmes i forhold til børneinstitutioner og skoler. Befolkningsprognosen er et nyttigt værktøj til at styre udviklingen i ønsket retning. Boligudbygningen skal foregå på en afbalanceret måde i forhold til institutioner, behov og lokalitet. Hvis udbygningen blot slippes løs med de nuværende markedsvilkår, vil kommunen blive påført en lang række meget store følgeudgifter. Derfor er udbygningstakt og valg af boligtyper justeret i forhold til kapacitet på institutions- og skoleområdet. Kommunens detailhandelspolitik, kultur og service skal tilrettelægges på en måde, der bidrager til at understøtte bokvaliteterne i de mindre bysamfund. Hvis udbygningen udløser behov for udbygning af institutioner eller skoler, kan den kun igangsættes på baggrund af en selvstændig politisk beslutning. Forslag: Der skal som udgangspunkt ikke ske yderligere boligudbygning i landsbyerne. Mindre huludfyldning og omdannelse af tidligere landbrugsbygninger til boligformål kan dog komme på tale, hvor dette er hensigtsmæssigt. Jordkøb Udlæg af nye arealer kan følges af en aktiv jordpolitik. Kommunalt opkøb af jord til byformål kan give kommunen nogle bedre styringsredskaber, både i forhold til udbygningstakt og dermed afledt i forhold til driftsudgifter og i forhold kvaliteten samt behovet for boligtyper. Der skal derfor ske en løbende vurdering af, om der er muligheder for at gennemføre opkøb på vilkår, der tilgodeser kommunens interesser. I forhold til en langsigtet boligudbygningsstrategi vil det være hensigtsmæssigt at opkøbe jord på et tidligt tidspunkt. Der kan endvidere foretages grøn byggemodning på et tidligt tidspunkt, hvilket kan øge ejendomsværdien ved senere salg. Forslag: På baggrund af undersøgelser om langsigtede udbygningsmuligheder undersøges mulighederne for opkøb af potentielle byudviklingsarealer f.eks. i og omkring Viby. 10

11 6. Mangfoldigt og tidssvarende Variation i bebyggelser Roskilde Kommune vil kunne tilbyde bosætning i såvel bynære omgivelser som ved vand, ved skov og i det åbne land. Herudover er mangfoldighed og variation i bolig- og bebyggelsestyper med til at skabe velfungerende og oplevelsesrige boligområder. Dynamikken i boligområderne opstår af forskellighederne i mødet mellem mennesker. Variationen skal udvikles både i den store skala med bomuligheder i Roskilde by, bysamfundene samt i landsbyerne og i den lille skala indenfor bydele og boligområder. Der skal skabes en fleksibel boligmasse, der kan optage variationen i behov over årene. Der skal arbejdes for en social- og kulturel balance gennem en udbygning af boligområder med en blanding af boligtyper som etageboliger, tæt/lave boliger, åbne lave boligområder og landsbybebyggelser. Ejerformerne skal være blandede med ejer, lejer, private boligforeninger m.v. Tilsvarende skal områderne så vidt muligt udvikles med en aldersspredning. For at skabe variation skal bebyggelserne opføres med fokus på udvikling af liv, særpræg, tidssvarende arkitektur og oplevelser. En væsentlig kvalitet ved gode bebyggelser er, at de indbyder til løbende foranderlighed. Via lokalplaner og ved grundsalg skal kommunen sikre, at bebyggelserne bliver så varierede og sammensatte som muligt. Det skal gøres gennem ejerformer, arkitektonisk udtryk og enkeltbyggerier med max boliger. Eksperimenterende byggeri I Trekroner er der satset på eksperimenterende løsninger. Investorerne og beboere har reageret positivt på dette, fordi bydelens identitet har betydning for begge parter. Der er lagt op til tilsvarende eksperimenterende løsning i Hyrdehøj, hvor et nyt plangrundlag er under udarbejdelse. I Den Musiske Bydel på Uniconaralet er der lagt op til, at området skal have sin helt egen boligprofil, der kan være med til at fremme områdets karakter. Forslag: Der skal på enkelte lokaliteter arbejdes for gennemførelse af projekter med eksperimenterende byggeri. Dette er planlagt i Trekroner, Hyrdehøj og i Den Musiske Bydel på Uniconarealet i Roskilde. Det skal også søges gennemført på Skousbo-arealet i Ramsø samt på privatejede arealer i St. Valby via dialog med grundejer. Denne intention skal indarbejdes i plangrundlaget for områderne. Inden denne type byggeri igangsættes, forelægges en sag til politiske beslutning. Bæredygtighed Bæredygtigheden i nye boligbebyggelser skal sikres. Der er efterhånden mange erfaringer, der viser, at bæredygtigt byggeri både tilgodeser miljøet og har en god driftsøkonomi. Der er også ved at blive udviklet Svanemærkede typehuse. Det forventes at byggeudstillingen i Trekroner med Fremtidens Parcelhus kommer til at opfylde kravene til Svanemærket. Bæredygtighed er for mange et vigtigt købsparameter. Der foregår væsentlige forbedringer via byggelovgivningen. Kommunen har dog kun i begrænset omfang lokalplaner og information som mulige påvirkninger af de private byggerier. Hvor kommunen er grundsælger, kan der derimod stilles yderligere krav til niveauet af bæredygtighed i bebyggelserne. Bæredygtighed kan understøttes via lokalplanlægningen med krav til bebyggelsen. Hvor kommunen er grundsælger, kan der stilles særlige krav for at fremme bæredygtigt byggeri som f.eks. svanemærkede huse eller boliger, der opfylder tilsvarende miljøkrav. Fortætning og byomdannelse I og med at byudviklingen til boligformål ikke kan blive ved med at foregå som ekspansion, skal der øget fokus på mulighederne for byomdannelser. Det kan eksempelvis være ved, at der etableres nye boliger i eksisterende bygninger, der gennem infill byggeri, udnyttelse af tagetager og nybyggeri på erhvervsarealer omlagt til boligformål, ændrer anvendelse. Det vil være en opgave for Roskilde Kommu- 11

12 ne at opsøge og initiere denne type projekter. Det kan f.eks. ske ved at udarbejde omdannelsesstrategier og illustrerede idéoplæg, som kan medvirke til at tydeliggøre muligheder for grundejere. Foreløbig er der ikke indhentet erfaringer med de såkaldte partnerskaber, hvor der indgås et forpligtende samarbejde mellem kommunen og en privat bygherre. Dette anses dog for at være et givtigt værktøj, særligt i forbindelse med byomdannelsesprojekter, hvor kommunen ved indgåelse i et partnerskab har bedre muligheder for at styre projekternes indhold og udformning. Fordi mulighederne for udlæg af nye arealer til boligformål er begrænsede skal de arealer, der er udlagt i kommuneplanerne, udnyttes så godt som muligt. Det betyder, at der i forbindelse med grundsalg og lokalplanlægning af de enkelte områder skal vurderes, hvordan rummeligheden udnyttes bedst muligt. Forudsætningen er, at adgangen til friarealer ikke forringes, og at arealerne anlægges med en højere kvalitet, der egner sig til mere intensivt brug. Samtidig skal der arbejdes for, at parkeringsarealer indarbejdes i bebyggelserne på nye måder som en integreret del af bebyggelsen eller friarealer. En mulighed kunne f.eks. være, at der gives en større byggeret, hvis parkering etableres i konstruktionen eller etableres på en måde, der øger friarealet. Med afsæt i Kunstplan Trekroner har der været tilknyttet kunstnere til udformningen af flere boligbebyggelser. I dette tilfælde har det resulteret i bl.a. nogle anderledes altaner. Kommunen kan indtage en aktiv rolle for at synliggøre og initiere udviklingsmuligheder inden for eksisterende by og samtidig tage stilling til, om det kan være i kommunens interesse at indgå partnerskaber med private bygherrer. Der kan eksperimenteres med løsninger, hvor der opnås en bedre indretning af friarealer og parkering i forhold til bebyggelsen med samtidig mulighed for indpasning af flere boliger på arealet. Billige og luksusbetonede boliger Det er et problem for nogle borgere, især førstegangskøbere, at anskaffe sig en bolig i Roskilde,. Det skyldes det høje prisniveau. Denne udvikling kan til dels aflæses i, at antallet af interne flytninger i kommunen fortsat er faldende, mens andelen af eksterne tilflyttere til kommunen stiger. Dette problem kan ikke løses af kommunen, idet prisniveauet sættes af markedet. En reel løsning kan kun opnås via lovgivning og landspolitiske initiativer. I flere bebyggelser i Roskilde er der i de sidste par år eksperimenteret med billigere boliger, f.eks. i de private boligforeninger. Disse boliger kan som ejerboliger prismæssigt konkurrere med f.eks. nye almene familieboliger. Der skal i de kommende år søges etableret bebyggelser med billigere boliger. Et kriterium er dog, at bebyggelserne har kvalitet. Da der ligeledes er efterspørgsel efter luksusbetonede boliger, skal dette behov også tilgodeses som led i ønsket om at have et bredt og varieret udbud af boliger. Forslag: Der skal arbejdes for enkelte eksperimenterende byggerier med henblik på opførelse af billigere boliger uden kvalitetstab. Det kan f.eks. vurderes, om der er nogle af erfaringerne fra de billige boliger i København, der vil kunne tilpasses til forholdene i Roskilde Kommune. De 60 boliger ud mod den grønne landskabskile ved Kristiansminde - hvor byggeriet påbegyndes udbydes som mere eksklusive større boliger. Tilsvarende skal der i Trekroner øst sikres en variation ved udbud af enkelte bebyggelser med denne boligtype. 12

13 7. Boliger til forskellige behov Der er flere tendenser, der peger i retning af behov for at fremme boligbyggeri til bestemte typer af boligbehov: Uanset om der bygges nye boliger eller ej, vil der fremover være et voksende behov for boliger til unge og ældre, som også stiller stadig større krav til boligens størrelse. Kommunen skal derfor være tilbageholdende med opførelse af for mange små boliger. Også boligselskaberne melder, at de små boliger i deres bebyggelser ikke er så eftertragtede. Der efterspørges i stigende grad boliger og bebyggelser, der har særpræg og en egen identitet. Dette peger på behovet for, at kommunen stiller kvalitative krav ikke blot til arkitekturen, men også til mulighederne for oplevelse og livsudfoldelse i bebyggelserne. Kultur, uddannelse og forskning er en central del af Roskilde Kommunes nuværende og fremtidige udviklingsgrundlag. I de kommende år skal der satses på etablering af videnvirksomheder. Der skal være fokus på, at boligudbuddet til ansatte inden for dette område er en vigtig faktor for en realisering af visionen for Roskilde på dette felt. For at imødekomme fremtidige behov bør flere boliger opføres som fleksible boliger, som kan skifte anvendelse fra at være en bolig for unge til at være boliger for ældre eller omvendt Private familieboliger Hovedparten af det nye boligbyggeri opføres i øjeblikket af private i form af ejerboliger som parcelhuse, tæt/lave bebyggelser og etageboliger. Derimod opføres kun lidt eller intet privat udlejningsbyggeri. Det vurderes, at der vil være behov for at fremme denne boligform for herigennem at opnå mere fleksible boligtilbud. Forslag: Relativ udvikling i alderssgrupper i Roskilde Kommune (2005=100) årige årige 0-16 årige 60+ årige Det er bemærkelsesværdigt, at gruppen årige vokser hurtigst. 0-prognosen for de anførte årgange viser, at uden byggeri ville der være et betydeligt større fald i gruppen af 0-16 årige og årige, der er i den arbejdsdygtige alder. For at skabe et så varieret boligudbud som muligt skal der også søges etableret nye boliger i form af privat udlejningsbyggeri. Absalonhave privat boligforening i Trekroner 13

14 Private boligforeninger I 2003 blev der i den tidligere Roskilde Kommune iværksat en proces, der skulle gøre det muligt for private boligforeninger og bofællesskaber at etablere sig i Roskilde. Der blev reserveret kommunale arealer til formålet, og samtidig blev der udarbejdet en vejledning og åbnet et mødeforum på kommunens hjemmeside. Der har været en meget positiv respons på dette, og der er løbende nye foreninger, der henvender sig til kommunen. De private boligforeninger har flere fordele. Beboerne får indflydelse på hele bebyggelsen, hvilket kan betyde andre prioriteringer og indretninger, end der laves i investorprojekter, der har salget af enkeltboliger som formål. Bebyggelserne får på den måde en større sammenhæng. Samtidig etableres et større socialt engagement i bebyggelsen, og som det er tilfældet i Trekroner, bliver boligforeningerne aktive i forhold til hele bydelens sociale og kulturelle udvikling. For beboerne betyder denne måde at bygge en ny bolig på, at de har mulighed for at få en relativ billig bolig. Kommunen har ikke stillet krav om fællesskabets karakter og omfang. Der er derfor forskel på foreningernes karakter. Nogen har et tæt fællesskab, mens andre har mere karakter af en traditionel ejerforening. Etableringen af private boligforeninger har været en succes, og det foreslås, at de fortsat indgår som en del af kommunens udbygningsstrategi. Forslag: Der prioriteres to nye kommunalt ejede arealer til udbud inden for de næste 2 år. Der foreslås reserveret et areal i Trekroner øst og et areal i Hyrdehøj. Der kan tillige forsøges med indpasning af en privat boligforening i etageboliger ved Lysalleen i Trekroner, samt på Skousbo-arealet i Viby. Grundprisniveauet er højt, hvilket betyder, at det er svært eller umuligt på de almindelige markedsvilkår for byggegrunde at opføre almene boliger inden for rammebeløbet. Det lave renteniveau og låneordninger betyder, at de nye almene familieboliger ikke er væsentligt billigere end ejerboliger. Dette er blandt andet betinget af, at lån til almene boliger, efter de nuværende ordninger, fast koster 3,6%. Dette vil muligvis blive ændret. Lejeniveauet i nybyggeri ligger i dag tæt på kr. pr. etagemeter i årlig leje. Dette har konsekvenser i forhold til vilkår for udlejningssituationen og for opførelse af almene familieboliger. Udlejningssituationen De nye og dyre boliger har en anden status i forhold til ældre almene familieboliger. I Roskilde er de nyeste boliger opført i Trekroner og i Hyrdehøj. En undersøgelse har vist, at en stor del af indflytterne blot har været medlemmer af boligselskabet i kort tid. I Stjerneparken i Trekroner og i Kløvermarken i Hyrdehøj har Roskilde Boligselskab anvist 194 boliger (det skal bemærkes, at der er tale om flere anvisninger, end der reelt er boliger, fordi en bolig kan være tildelt flere gange). Det viser sig, at 47% er kommet direkte ind, 30 % var indmeldt i , kun 7% var indmeldt før Dette betyder, at der er en del beboere, som reelt har fået tildelt en bolig samme dag, som de har henvendt sig til boligselskabet. En anden tendens har været, at over halvdelen af de nye boliger i Trekroer er tildelt til borgere fra andre kommuner end Roskilde. Det vil sige, at boligerne i første række ikke opfylder et lokalt boligbehov. Dette kan tol Almene familieboliger De almene familieboliger indgår som et redskab i Byrådets boligsociale indsats. Det er en boligtype, der kan indpasses for at opnå en varieret boligsammensætning. De almene familieboliger skal derfor ses i sammenhæng med det øvrige boligmarked, der i øjeblikket er kendetegnet af et højt og stigende prisniveau, lav rente og stor efterspørgsel. Efterspørgslen er også strukturelt betinget, idet der foregår en bosætning, som omfatter hele Sjælland. Stigende grundpriser og byggeomkostninger giver problemer i forhold til de almene familieboliger: Almene familieboliger i Trekroner 14

15 kes i retning af, at de almene boliger er forholdsvist for dyre. Derfor og på grund af mange nyopførte almene boliger, har Byrådet i gamle Roskilde tilkendegivet, at der skal udvises tilbageholdenhed, inden der igangsættes nye almene byggeprojekter I forhold til Jyllinge og Viby kan det være en anden situation. Det vurderes dog, at der ikke aktuelt er det store behov for nye almene familieboliger i en situation, hvor lejeniveauet for denne boligform er relativ højt. Vilkår for byggeri De almene familieboliger skal opføres inden for et rammebeløb på kr. pr. etagemeter, der er fastsat af Socialministeriet. Det er et relativt lavt beløb i forhold til de aktuelle byggepriser. Derfor er det svært at holde rammebeløbet. Dette medvirker yderligere til, at prisen på byggeriet presses og dermed også byggeriets kvalitet i forhold til lejeprisen. Overholdelse af rammebeløbet vanskeliggøres yderligere af den hastigt stigende pris på jord. Ifølge boligselskaberne vil det med de nuværende rammebeløb og byggeomkostninger ikke kunne afsættes meget mere for grunden end ca kr. pr. etagemeter. For kommunen betyder det en markant mindre salgsindtægt, end der kan opnås ved salg til private investorer eller foreninger. For en almen tæt/lav bolig på 110 m2 vil forskellen i salgsprisen på grunden være på min kr. pr. bolig, og for en etagebolig på 90 m2 vil forskellen være på min kr. Hertil kommer, at udgiften til indskud i Landsbyggefonden for boliger på f.eks. 110 m2 og 90 m2 vil være på henholdsvis kr. og kr. Kommunens bidrag udgør fortsat 7% af anskaffelsessummen som indskud i Landsbyggefonden. Denne ordning gælder til og med 2007, men hidtil er ordningen med de 7% blevet forlænget via aftalen mellem regeringen og KL. Derfor er der forudsat et niveau på 7% i hele perioden Kommende udbygning Der indgår både almene familieboliger, almene ungdomsboliger og ældreboliger i Roskilde Kommunes nuværende boligudbygningsplan, og dermed er der også afsat penge på budgettet. I forhold til de almene familieboliger er der konkret tale om 38 tæt/lave boliger til påbegyndelse i 2007 samt igen 43 almene tæt/lave boliger i 2008 i det nye østområde i Trekroner. Indskuddet i Landsbyggefonden udgør henholdsvis 10 og 11,8 mio. kr. Det skønnes, at differencen ved evt. salg til private boliger eller private boligforeninger vil være henholdsvis 8,3 og 9,5 mio. kr. Der er derfor grund til at overveje, om disse boliger skal etableres som almene familieboliger, når kommunens økonomi afvejes i forhold til, hvad der kan opnås. Hvis lånevilkårene for boligselskaberne forbedres, kan det skabe et bedre udgangspunkt for igangsætning af nye byggerier. Forslag: Der skal fortsat udvises tilbageholdenhed ved igangsætning af nye almene familieboliger. Inden der sættes nye byggerier i gang, skal udlejningssituationen vurderes. Det skal vurderes om de almene familieboliger, der indgår i denne boligudbygningsplan samt i salgs og byggemodningsoversigten til påbegyndelse i 2007, skal opretholdes. Det kan ske ud fra en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen sammenholdt med, hvad der kan opnås i forhold til de faktiske boligbehov. Det drejer sig om 38 tæt/lave familieboliger i Trekroner. Hvis disse boliger ikke ønskes opført, kan arealet f.eks. konverteres til en privat boligforening Boligbestand 2005 Gundsø Ramsø Roskilde I alt Stuehuse - landbrugsejendomme Parcelhuse Række og kædehuse Etageboligbebyggelser Ungdomsboliger kollegier Anden helårsbeboelse Boliger I alt Kilde: Danmarks Statistik 15

16 Der skal arbejdes for, at der indpasses boliger, der er egnede til seniorer i de private bebyggelser, f.eks. ved krav til boligstørrelser kombineret med små private friarealer, elevatorer o.l. Almene familieboliger i Viby I forbindelse med næste boligudbygningsplan skal der foretages en analyse af de muligheder og problemer, der er i forhold til det almene boligområde med fokus på helheden i den ny kommune. Der skal f.eks. foretages en samlet vurdering af behovet og foretages en vurdering af muligheder og konsekvenser af en spredning af denne boligform i kommunen. Der skal også foretages en vurdering af behov for almene familieboliger, herunder også af de økonomiske vilkår for realiseringen Seniorboliger Der er fortsat interesse blandt seniorborgere for at flytte fra deres nuværende bolig til en nemmere bolig evt. i form af et seniorboligfællesskab. Der er typisk tale om niveaufri, moderne boliger, hvortil der er minimal vedligeholdelse med bygning og udearealer. Kommunen modtager til stadighed henvendelser fra grupper af seniorer, der er interesserede i at etablere seniorfællesskaber. Senorbofællesskaber kan være en god boform, men der kan være risiko for, at der opstår mange aldersopdelte bebyggelser. Det vil også kun være en mindre del af seniorerne, der kan eller vil etablere sig i et seniorbofællesskab. Derfor vil der være et større behov for boliger til seniorer, der etableres på andre måder, f.eks. som boliger i de almindelige nye bebyggelser. Forslag: Der reserveres arealer til seniorbofællesskaber ved Børnehøjen i Himmelev til påbegyndelse af byggeri i 2007 samt i Hyrdehøj. Ny Roskilde Kommune kan spille en aktiv rolle via dialog med private grundejere med henblik på etablering af seniorbofællesskaber på private arealer i f.eks. Viby og Jyllinge Ældreboliger Behovet for ældreboliger trænger sig på i takt med at der bliver flere ældre, men hvor stort behovet aktuelt er, er imidlertid usikkert. Det skyldes blandt andet, at flere ældre bliver boende i egen bolig. Det foreslås derfor, at der til den næste boligudbygningsplan udarbejdes en sammenhængende analyse med henblik på afdækning af problemer og løsninger i forhold til den langsigtede boligsituation for hele ældregruppen i den nye Roskilde Kommune. I Gamle Roskilde Kommune er der indgået en aftale med boligselskaberne om kommunal anvisningsret af ældre til almene familieboliger, der opfylder de krav, der er til ældreboliger. Aftalen blev indgået i 1995 og omfatter ikke nyere bebyggelser. En tilsvarende ordning er ikke gældende i Gundsø og Ramsø kommuner. Forslag: Der gennemføres i 2007 en sammenhængende analyse af hele ældregruppens langsigtede behov. Dette skal bl.a. ske med afsæt i KL-analysen der er udarbejdet for Roskilde Kommune vedr. ældreområdet i 2006 om det langsigtede behov. Som en del af analysen gennemføres en evaluering af aftalen med boligselskaberne om anvisningsret. Det skal vurderes, om aftalen fungerer efter hensigten, om de nye byggerier skal med i aftalen, samt om bebyggelserne i Jyllinge og Viby også skal indgå. Der afsættes 10 stedsbestemte ældreboliger om året i boligudbygningsplanen, men det foreslås, at der ikke igangsættes byggerier, før den nævnte analyse er gennemført Boliger til særlige behov Kommunerne har en forpligtelse til at løse boligsociale opgaver. Det kan ske ved at opføre almene familieboliger, boliger til ældre og til borgere med særlige behov. Forslag: Der skal til næste boligudbygningsplan foretages en samlet vurdering af dette boligbehov. Den skal blandt andet forholde sig til den ny kommune som helhed og til 16

17 situationen efter strukturreformens deling af forskellige former for botilbud mellem kommune og region Ungdomsboliger Som led i universitetsbystrategien har Roskilde Kommune, som en strategisk satsning, arbejdet for, at der bliver bygget flere boliger til studerende. Målsætningen er nye ungdomsboliger i tiårsperioden fra Dette svarer nogenlunde til tempoet i de foregående 10 år. Der er fortsat brug for nye ungdomsboliger i Roskilde fordi: Roskilde skal være en universitets- og uddannelsesby med mange unge. Ungdomsårgangene bliver større i de kommende år samtidig med, at flere vil være studerende. Antallet af unge i Roskilde vil også stige i løbet af de næste år. Selv på længere sigt ser det ikke ud til, at der bliver et fald i disse årgange. Der vil i de kommende år ske en øget tilgang af udenlandske studerende. I og med at Roskilde er under udvikling som en uddannelsesby, er der også grænser for, hvor hurtigt udbygningen kan foregå i forhold til en gradvis udvikling af dette behov. Selvom der er bygget en del ungdomsboliger i Roskilde i de sidste år, har der ikke været perioder med egentligt lejetab, men i flere perioder på året er der ikke lang ventetid på at få tilbudt en ungdomsbolig. Ungdomsboligerne opføres i dag som enten almene boliger, hvor kommunen bidrager med 7% af anskaffelsessummen, som udgøres af rammebeløbet på kr., eller som private investorprojekter med statsligt tilskud. I gamle Roskilde Kommune er der i de sidste år satset på denne type boliger. I forhold til konsekvensen for kommunens økonomi gør der sig de samme forhold gældende som for de almene familieboliger, idet der både vil være tale om indskud i Landsbyggefond og opnåelse af en lavere salgspris på grunden. Der er i øjeblikket 100 ungdomsboliger under opførelse på RUCs areal samt 67 private ungdomsboliger ved søen i Trekroner. Herudover ventes en privat investor at gå i gang med opførelse af 138 private ungdomsboliger i den gamle silo ved Søndre Ringvej. Ved Ringen syd for siloen vil der blive opført 40 private ungdomsboliger til indflytning i RUC arbejder på etablering af yderligere 150 ungdomsboliger med statsstøtte i Selvom disse boliger henvender sig til forskellige grupper og har forskellig lokalisering, er der grund til at overvåge situationen nøje. I 2007 er der afsat 60 ikke-bestemte ungdomsboliger, der kan bringes i spil via projekter i eller i nærheden af bymidten. Der er i alt indarbejdet godt 500 ungdomsboliger i budgettet fra Forslag: Målsætningen om flere ungdomsboliger skal fastholdes for at understøtte Roskildes udvikling som universitetsby. I dette perspektiv skal der også arbejdes for, at der etableres flere nye ungdomsboliger i Roskildes bymidte. De ungdomsboliger, der indgår i boligudbygningsplanen samt i salgs- og byggemodningsoversigten, fastholdes. Men situationen på ungdomsboligmarkedet følges dog tæt, og der skal udvises tilbageholdenhed med igangsætning af nye bebyggelser med almene ungdomsboliger i de kommende år. Derfor skal der i hvert tilfælde foretages en vurdering af behovet, inden der igangsættes nyt byggeri. 17

18 8. Sammenhæng, realisering og økonomi Boligudbygningen betyder en del for kommunens økonomi. Flere boliger betyder flere borgere som betaler skat, men der følger selvfølgelig også udgifter til service med. I denne sammenhæng behandles alene konsekvenser i forhold til grundsalg, byggemodning samt indskud i Landsbyggefonden. Salgsindtægter har i perioden været på i alt 386 mio. kr. Udgifter til byggemodning og indskud i Landsbyggefonden har i samme periode været henholdsvis 108 mio. kr. og 49 mio. kr. I den næste budgetperiode ser det ud til, at salgsindtægterne bliver på i alt 479 mio. kr. Udgifter til byggemodning og indskud i Landsbyggefonden har i samme periode været henholdsvis 174 mio. kr. og 33,7 mio. kr. I takt med at de nuværende grundarealer bliver solgt, betyder det færre indtægter til kommunen. Prisniveauer Prisniveauet på byggegrunde er i de sidste par år steget eksplosivt især inden for det sidste år. Det betyder, at i Roskilde har solgt grunde til tæt/lave boliger med en bebyggelsesprocent på 30 til kr. pr. etagemeter. Parcelhusgrunde er solgt til mellem og kr. pr m2 grund. Boligpriserne 2005 Gennemsnitlig købesum ved 140 m 2 4. kv kv Gundsø Ramsø Roskilde Købspris snit Kilde: Realkreditrådet, Told og Skattestyrelsen og BRF For etageboligerne med en bebyggelsesprocent på 60 er der opnået priser på ca kr. pr. etagemeter. I Viby er der solgt grunde for 830 kr. pr. m2 grund til parcelhuse. Ved tæt/lave boliger har salgsprisen været ca kr. pr. etagemeter. Prisniveauet er udtryk for at: Roskilde er en eftertragtet boligby. Boligmarkedet er præget af begrænset udbud af grunde. Renten fortsat er lav og muligheden for afdragsfrie lån. Den begyndende rentestigning vurderes at føre til en opbremsning af den hidtidige prisstigning. I forhold til andelsboliger vurderes det, at de nye muligheder for lånoptagning i andelsboliger vil være I alt Gundsø Salgsindtægter Byggemodning Roskilde Salgsindtægter Byggemodning Ramsø Salgsindtægter Byggemodning I alt Salgsindtægter Byggemodning Landsbyggefonden

19 med til at genoplive andelsboligerne, efter at de ikke har været attraktive i de sidste par år. Efterspørgslen efter parcelhusgrunde er særlig stor. Det har været et politisk ønske, at parcelhusgrundene kunne sælges til borgere enkeltvist, men det har ikke været muligt ud fra de gældende udbudsregler. Konsekvensen har været, at hovedparten af grundene bliver opkøbt af typehusfirmaer. I og med, at hovedparten af parcelhusgrundene alligevel opkøbes af typehusfirmaer, foreslås det, at enkelte udbud gennemføres som bud på både pris og projekt. Det betyder, at der kan udbydes en samlet bebyggelse med f.eks. 12 parceller. På denne måde kan der opnås bebyggelse med andre kvaliteter, end der ellers ville være opnået. Udbuddet i Trekroner til en byggeudstilling er et eksempel på dette. I forbindelse med de kommende parcelhusudbud i Trekroner skal der tages stilling til om enkelte grupper af grunde skal udbydes samlet og på både pris og projekt. grøn byggemodning med plantning og lignende. På denne måde skabes bedre rammer om de nye boligområder, og der kan opnås en højere grundpris. Samtidig bør der også ske en koordinering af salg og igangsætning af byggeri i forhold til byggemodning af områderne og vejforsyningen. Da denne form for byggemodning er temmelig dyr, bør byggemodningen følge salg og igangsætning af byggeri. Der opstår løbende muligheder for byomdannelse. Kommunen bør i denne sammenhæng spille en aktiv rolle. Der bør så vidt mulige gennemføres aktive dialoger med interessenterne i området med henblik på optimering af projekter. F.eks. kan der søges om indpassede boliger, herunder ungdomsboliger på lokaliteter, der ligger tæt på bykernen. Optimering På grund af økonomien og på grund af de knappe arealer skal planlægning, salg og realisering optimeres. For at skabe så attraktive rammer fra start som muligt, er det en god idé at gennemføre en tidlig I alt Byggemodning 69,93 39,795 37,98 26,34 174,0 Frigørelsesafgift 1,173 0, ,0 Ejendomssalg -149,35-116,38-108,2-105,96-479,9 Omkostninger 2, ,5 Modningsbidrag -0, ,2 I alt -75,947-74,733-67,22-79,62-297,52 Indskud i Landsbyggefonden 9,652 16,262 6,805 0,976 33,7 Tabellen indeholder salg til boligformål samt byggemodning i udbygningsområder som f.eks. Trekroner. 19

20 9. Udbygningsområder 20

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger

Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Boligudbygningsplaner, prisstruktur og markedsforventninger Kolding Kommune, 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Befolkningsprognose 2011-2024... 4 Prognosens hovedresultater... 4 Arealudlæg i Kolding

Læs mere

en ny, unik bydel i Rødovre

en ny, unik bydel i Rødovre en ny, unik bydel i Rødovre ELF DEVELOPMENT A/S Udviklingsdirektør Anette Krarup ELFDEVELOPMENT.DK 2014 ELF Development Præsentation af ELF Tendenser for udvikling i Københavnsområdet IrmaByen - Fakta

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 26. juni 2009 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E At sik re viden om hvor og hvornår offentlig service skal placeres T I L F L Y T N I N G S S T R A T E G I & B O L I G P O L I T I K Hillerød Kommune

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Generelt om almene boliger Almene boliger er særlig boform i forhold til ejerforhold, finansiering og lejebestemmelser.

Generelt om almene boliger Almene boliger er særlig boform i forhold til ejerforhold, finansiering og lejebestemmelser. Notat vedrørende Almene boliger Generelt om almene boliger Almene boliger er særlig boform i forhold til ejerforhold, finansiering og lejebestemmelser. Boligerne kan være alle typer bebyggelse fra åben-lav

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015

Seniorbofællesskaber. Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015 Seniorbofællesskaber Informationsmøde om seniorbofællesskaber, 5. maj 2015 Aftenens program Aftenens program Baggrund for mødet v/ borgmester Jesper Würtzen Hvad er et seniorbofællesskab? v/ direktør Eva

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj

Udbud af parcelhusgrunde. 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Udbud af parcelhusgrunde 22 grunde på Krogkær, Hyrdehøj Jyllinge Gundsømagle Ågerup/Store Valby Herringløse Veddelev Roskilde Trekroner Svogerslev Placering Vindinge af grunde på Krogkær. Vor Frue Gadstrup

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser Helhedsplanen Det helhedsorienterede byfornyelsesområde omfatter s 4 afdelinger i Fortunbyen, 4 kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. I området er der omkring 850 boliger med ca. 1.400 beboere.

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere