Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20"

Transkript

1 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING LOKALPLAN 261 BESTEMMELSER KORTBILAG Grumstrupsvej Zeuthens Alle Kaas Alle Toftholm Alle Helleruplund Alle Eggersvej Sehestedsvej Hellerupvej Kildeg rdsvej Niels Andersens Vej Bernstorffsvej Indelukket Gjłrlingsvej

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 for Kildegårdsvej LOKALPLANENS BAGGRUND Ejeren af ejendommene Kildegårdsvej ønsker at opføre boliger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, der består af det tidligere Ellehammer Laboratorium samt en portnerbolig. Denne lokalplan giver mulighed for opførelse af 5 nye boliger samt indretning af 7 boliger i den eksisterende bebyggelse. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Hellerup bydel og afgrænses mod nord og vest af et villaområde, mod syd af Kildegårdsvej og mod øst af et etagehusområde. Området omfatter 2 ejendomme, matr.nr. 15 f r og matr.nr. 15 a Gentofte, med et samlet grundareal på ca m². Den eksisterende bebyggelse består af det tidligere Ellehammer Laboratorium med tilhørende portnerbolig og garageanlæg. Bygningerne er tegnet af arkitekt Aage Mathiesen og opført i En mindre kontorbygning ligger tæt på skellet mod nord på matr. nr. 15 a. Laboratoriebygningen er i 2 etager med et etageareal på ca. 620 m², portnerboligen er i 1½ etage med et etageareal på ca. 80 m². De to bygninger, der udgør et samlet anlæg, er opført med røde mursten, rødt tegltag og har hvidmalede småsprossede vinduer. Disse bygninger er bevaringsværdige. På ejendommen er der en del gammel beplantning hvoraf et kastanietræ er bevaringsværdigt. Ejendommens bebyggelsesprocent er 20. Området ligger i Gentofte skoledistrikt. Området ligger stationsnært i forhold til Hellerup Station og Bernstorffsvejs Station. 1

4 Ellehammer Laboratorium LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at omdanne området til et attraktivt boligområde for helårsbeboelse ved at give mulighed for at indrette boliger i den eksisterende bebyggelse og opføre nye boliger. Det er ligeledes lokalplanens formål at sikre områdets bevaringsværdige bebyggelse samt fastlægge omfang, beliggenhed og udformning af ny bebyggelse samt det maksimale antal boliger. Antallet af boliger er fastlagt under hensyntagen til ejendommens bevaringsværdi, mulighed for etablering af parkeringsarealer samt det omliggende villakvarter. Lokalplanen fastlægger det maksimale boligantal til 12 med mulighed for at indrette maksimalt 6 boliger i den eksisterende laboratoriebygning, maksimalt 1 bolig i den eksisterende portnerbolig samt maksimalt 5 nye boliger. De nye boliger opføres som kædehuse på ca. 145 m² i to plan med ca. 70 m² kælder. Den eksisterende park bevares som en fælles have til lejlighederne, portnerboligen og kædehusene. Med et samlet etageareal på ca m², efter opførelse af ca. 720 m² nybyggeri, vil den gennemsnitlige boligstørrelse være på 118 m² og områdets bebyggelsesprocent på 40. 2

5 For at muliggøre opførelse af 5 nye boliger på grunden fjernes det eksisterende garageanlæg og kontorbygningerne. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIV- NING KOMMUNEPLAN 2001 Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 1. B 2 i Kommuneplan 2005 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplanen. Grumstrupsvej Eggersvej Kaas Alle Sehestedsvej Toftholm Alle Helleruplund Alle 1.B45 Fannys Alle 1.D5 1.B41 Kildeg rdsvej Bernstorffsvej Niels Andersens Vej 1.B2 1.B23 1.B41 Gjłrlingsvej Udsnit af kortbilag til rammer for lokalplanlægning BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Lokalplanområdet er ikke omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. I forbindelse med vedtagelsen af den endelige lokalplan aflyses en servitut, der omhandler områdets bebyggelse, benyttelse mv. 3

6 TRAFIKFORHOLD Gentofte Kommunalbestyrelse har vedtaget Vej- og trafikplan , hvori kommunens veje bl.a. er opdelt i vejklasser. Lokalplanen omhandler ikke de overordnede trafikale forhold og fastlægger ikke bestemmelser for regulering af trafikken. Etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller hastighedsnedsættelser omkring området behandles således ikke i lokalplanen. Evt. beslutninger om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg. FREDNING OG BEVARINGSPLANLÆGNING I forbindelse med udarbejdelsen af et kommuneatlas for Gentofte Kommune er der gennemført en registrering efter SAVE-systemet af samtlige ejendomme i kommunen, der er opført før Bygninger, der efter SAVE-systemet har fået en bevaringsværdi fra 1 til og med 4 betragtes som bevaringsværdige. Den tidligere laboratoriebygning samt tilhørende portnerbolig, der er udpeget som bevaringsværdige i kategori 3, er omfattet af et forbud mod nedrivning. Inden for lokalplanområdet er der udpeget et bevaringsværdigt træ. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med kraftvarme i henhold til delplan for kraftvarmeforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Med henvisning til de generelle leveringsvilkår må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. MILJØVURDERING Gentofte Kommune har foretaget en vurdering af, om en anvendelse af og udbygning af området efter lokalplanens bestemmelser, vil indvirke væsentligt på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen finder ikke at en anvendelse og benyttelse efter lokalplanens bestemmelser vil give anledning til miljøgener i området. MILJØFORHOLD Ved opførelse af ny boligbebyggelse skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. 4

7 Ved opførelse af en ny boligbebyggelse skal det i henhold til Bygningsreglementet sikres, at støjniveauet i boligernes beboelsesrum ikke overstiger 30 db(a). KYSTNÆRHED Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. 5

8 6

9 LOKALPLAN 261 for Kildegårdsvej I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område: 1 FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området kan omdannes til et attraktivt boligområde at fastlægge det maksimale antal boliger til 12, at sikre udformning og placering af ny bebyggelse under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse. at sikre særlige bevaringsværdige bygninger og træer for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter 2 OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr.nre.: 15 a og 15 f r, Gentofte, samt alle parceller, der efter den 4. april 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 7

10 3 ANVENDELSE Lokalplanens område må kun anvendes til beboelse i form af helårsbeboelse. 4 UDSTYKNING Yderligere matrikulær udstykning i overensstemmelse med lokalplanens formål kan tillades. 5 VEJ, STI OG PARKERING 5.1 Indkørsel til området bibeholdes med nuværende beliggenhed. 5.2 Ved opførelse af ny boligbebyggelse og indretning af boliger i eksisterende bebyggelse, skal der anlægges mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladserne må kun etableres i overensstemmelse med de på kortbilag 1 og 2 viste retningslinier. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige Inden for området må der maksimalt indrettes 6 boliger i den eksisterende laboratoriebygning og maksimalt 1 bolig i den eksisterende portnerbolig. 6.3 Inden for området må der maksimalt opføres 6 nye boliger. 6.4 Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må uden for byggefeltet opføres i 1 etage med en maksimal højde på 2.5 meter. 6.5 Bygningshøjden for ny bebyggelse må ikke overstige 6.5 meter, jf. kortbilag Bygningshøjden for ny bebyggelse skal mod nord være i overensstemmelse med snit, jf. kortbilag Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag 1 angivne byggefelter, jf. kortbilag Inden for byggefeltets afgrænsning kan niveauet hæves op til 0,5 meter over terræn, jf. kortbilag Terrasser til den ny bebyggelse kan indenfor det på kortbilag 1 angivne felt etableres op til 0,5 meter over terræn, jf. kortbilag 1 og 4. 8

11 7 BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING 7.1 Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vinduesog altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. Dog kan der på den eksisterende laboratoriebygning isættes tagvinduer, vinduer og døre samt etableres altaner som vist på kortbilag Det på kortbilag 1 angivne bevaringsværdige træ skal bevares og væsentlige indgreb må ikke ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. 8.2 Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde. 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering eller lignende skal udlægges som park/have. 9.2 Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted. 9.3 Der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 80 % af boligetagearealet. 9.4 Private ude arealer til boligerne må kun etableres indenfor de på kortbilag 1 angivne felter. 9.5 Hegning i skel skal etableres som levende hegn. I forbindelse med levende hegn kan det tillades, at der opsættes trådhegn med en maksimal højde på 1,25 m. Til hindring af gener fra billygter skal parkeringspladser afskærmes med lavt, fast hegn med en grøn karakter mod naboejendomme. Alternativt skal der i skel mod naboejendomme opsættes et raftehegn i en højde af 1,80 meter. 9.6 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. 9.7 Belysning på tilkørselsvej, stier og parkeringspladser skal udformes som lave armaturer. 9

12 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af boliger i lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest når 4 af de 12 boliger er solgt Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af den samlede ejendom, bygninger og arealer samt udarbejdelse af en plan for områdets befæstelse, beplantning og pleje Grundejerforeningens vedtægter herunder plan for områdets befæstelse, beplantning og pleje skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 11 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG 11.1 Nye elledninger i området, herunder ledninger til intern vej-, parkeringsog stibelysning, skal udføres som jordkabler Områdets enkelte boliger skal tilsluttes fællesantenneanlæg Opsætning af antenneanlæg, herunder parabolantenner må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse, jf FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 12.1 Forinden ny bebyggelse må tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer samt fællesantenneanlæg i overensstemmelse med 5, 9 og Forinden ny bebyggelse tages i brug til boligformål, skal det på de primære opholdsarealer sikres, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) fra vejtrafik. Støjdæmpende foranstaltninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 3/1984, Trafikstøj i boligområder. 13 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER Følgende servitutter ophæves for så vidt angår matr. nr. 15 a, 15 f r Lyst Dokument om bebyggelse og benyttelse mv. 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 10

13 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Lokalplanen indeholder i 13 bestemmelser om, at nærmere angivne servitutter ophæves for det af lokalplanen omhandlende område Lokalplanen indeholder i 7 bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 30. januar Hans Toft (sign) Lis Bjerremand (sign) 11

14 14bn 14as 14aq 10bc NORD 14ar 15fs 18 15gn 15a 10f 15fr 16 10pu 20 15gm 16A 16B Kild e 10k går dsv ej 15ig 31A 29B 15ko KORTBILAG 1 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej MÅL 1:500 Lokalplanafgrænsning Bevaringsværdigt hus Bevaringsværdigt træ Byggefelt Terrasse Containerrum, cykelparkering m.m. Parkering og tilkørsel GENTOFTE KOMMUNE, PLAN 2005

15 KORTBILAG 2, ILLUSTRATIONSPLAN Lokalplan 261 for Kildegårdsvej GENTOFTE KOMMUNE, PLAN 2005

16 FACADE MOD KILDEGÅRDSVEJ FACADE MOD NORD KORTBILAG 3, FACADER Lokalplan 261 for Kildegårdsvej GENTOFTE KOMMUNE, PLAN 2005

17 6,5 m KILDEGÅRDSVEJ LABORATORIUM ELLEHAMMER PORTNERHUS KÆDEHUSE 1M 5M KORTBILAG 4, SNIT Lokalplan 261 for Kildegårdsvej GENTOFTE KOMMUNE, PLAN 2005

18 Gentofte Kommune Rådhuset, Bernstorffsvej Charlottenlund LOKALPLAN 261 FOR KILDEGÅRDSVEJ 18-20

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn Lokalplan 340 for Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere