Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling"

Transkript

1 Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

2 Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk Bygningsarv April 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

3 Intro Denne rapport samler erfaringer fra Vesthimmerlands Kommunes arbejde med håndtering af nedslidte ejendomme og fra udviklingsprojektet Udvikling gennem afvikling, der har skabt et udviklingsforløb for et lokalområde med udgangspunkt i nedrivningsindsatsen.

4 Indhold 1. Forord 5 2. Centrale erfaringer Centrale erfaringer fra Indsatspuljen Centrale erfaringer fra Udvikling gennem afvikling 9 3. Erfaringsopsamling fra projektet 'Nedrivning af nedslidte bygninger i Vesthimmerlands Kommune' Vesthimmerlands Kommune og Indsatspuljen Arbejdsgang / proces Redskaber ved nedrivning eller istandsættelse Erfaringsopsamling fra projektet 'Udvikling gennem afvikling' Finansiering af projektet Projektplan og -organisation Analyse og proces Formidling og nyhedsbreve Strategi og milepælsprojekter Bilag konkrete handleplaner for nedslidte huse 36 36

5 1. Forord Nedslidte boliger og skæmmende ejendomme har nu været på den politiske dagsorden i Vesthimmerlands Kommune igennem flere år. Med oprettelsen af den midlertidige Indsatspulje og bevillinger herfra fik kommunen mulighed for at lægge kræfter bag ønskerne, og med denne rapport samles kommunens erfaringer fra de igangsatte projekter. Erfaringerne viser, at nedrivningsindsatsen skaber resultater, og at et strategisk blik på de tomme grunde kan skabe udvikling i kommunens landsbyer. En del af vores vision i Vesthimmerlands Kommune handler om at fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde. Det vil vi gøre ved at tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne med plads til udfoldelse og virkelyst. Det kræver dels at vores bygninger er i så god stand som muligt, og samtidigt at enkelte forfaldne huse ikke ødelægger helhedsindtrykket i vores landsbyer. Nedrivning af udtjente bygninger er således en vigtig og nødvendig indsats for at forbedre det fysiske miljø i kommunen. Med denne rapport samler vi erfaringer fra de to projekter, der sammen har udgjort en fælles indsats for at omsætte ønsker til handling for det fysiske miljø. Tilgangen til opgaven har været præget af ønsket om at skabe udvikling med respekt for områdets natur- og kulturværdier i et tæt samspil med borgerne. Vesthimmerlands Kommune vil gerne vise de udviklingsmuligheder og den værdi, der ligger i at skabe nye muligheder ved at rive ned, og dermed skabe "udvikling gennem afvikling". Det er vores håb, at andre kan bruge disse erfaringer og finde inspiration til det fortsatte arbejde med at forbedre og udvikle vores landsbyer, byer og landområder. Knud Kristensen Borgmester, Vesthimmerlands Kommune 5 Dansk Bygningsarv A/S

6 8 Dansk Bygningsarv A/S

7 2. Centrale erfaringer Erfaringerne fra Vesthimmerlands Kommunes arbejde med håndtering af nedslidte bygninger tegner billedet af en direkte og effektiv indsats, der har fået både strategisk, såvel som lokal, betydning. På de følgende sider fremhæves de centrale erfaringer fra de to sideløbende projekter, der tilsammen udgør Vesthimmerlands Kommunes indsats på området. Erfaringerne er hentet fra de deltagende i projekternes styregruppe, fra projektlederen af Indsatspuljen, fra den eksterne konsulent, fra repræsentanter i Landsbyudvalget og repræsentanter for de lokale borgerforeninger, der har været meget aktive deltagere i projekterne. Udfordringen i opgaven er afspejlet i de to projekter. Efter bevillingen af Indsatspuljen blev projektet 'Nedrivning af nedslidte bygninger i Vesthimmerlands Kommune' igangsat, der direkte skulle håndtere nedrivning eller istandsættelse af nedslidte bygninger. Dertil blev der igangsat et projekt, der skulle sikre at indsatsen under Indsatspuljen fik et mere strategisk sigte. Projektet, 'Udvikling gennem afvikling', skulle gennem en strategisk udvikling af lokalområdet efter nedrivning af nedslidte bygninger medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye indbyggere og besøgende. Projektets arbejde har engageret lokalbefolkningen og andre interessenter i den konstante indsats for at fastholde attraktive bosætningsmiljøer og for at skabe f.eks. øget turisme og erhvervsudvikling. De to projekter ligger i naturlig forlængelse af hinanden, og giver sammen svar på hvordan man kan udvikle et lokalområde der oplever nedslidte bygninger med faldende efterspørgsel til følge. Både konkret, ved at nedrive nedslidte og uegnede boliger til fordel for hele bymiljøet, og strategisk, hvor den nye vision for lokalområdet tager udgangspunkt i de rumlige muligheder, nedrivningerne efterlader. Denne rapport er opdelt i tre dele: Først fremhæves de mest centrale erfaringer fra arbejdet i de to projekter, og derefter følger beskrivelser af begge projekters opbygning og forløb. Som bilag findes eksempler på 15 handleplaner for konkrete ejendomme, der er blevet udarbejdet som led i arbejdet med de nedslidte bygninger. 7 Dansk Bygningsarv A/S

8 2.1 CENTRALE ERFARINGER FRA INDSATSPULJEN OPRYDNING SMITTER Resultatet af et faldende befolkningstal har været, at mange huse har stået tomme og langsomt er forfaldet, og de tomme huse har været med til at give flere af de små byer et trist præg af forfald. Erfaringer fra projektet viser, at indsatsen for at istandsætte eller fjerne disse nedslidte bygninger i sig selv skaber en effekt i lokalområdet, da der skabes et ønske om at forskønne og forbedre lokalmiljøet med udgangspunkt i den nye ændring. Dermed opnås det modsatte af den nedadgående spiral, nemlig en stigende indsats i lokalområdet og lyst til at gøre en forskel. INFORMÉR GENNEM DIALOG Det er vigtigt i udgangspunktet at skabe et klart projekt, hvis vilkår er gennemskuelige for de borgere, projektet berører. Erfaringer fra den konkrete arbejdsproces viser, at det er særligt vigtigt at skabe gennemskuelighed omkring muligheden for tildeling af midler til istandsættelse eller nedrivning, og det er derfor vigtigt at have fokus på at formidle og informere om indsatsens vilkår. Erfaringer fra processen viser også, at det i arbejdet med inddragelse af ejere er vigtigt at være lyttende og generelt have en respektfuld tilgang til dialogen. SKAB LOKAL FORANKRING En af de afgørende forudsætninger i begge projekter var, at projektet skulle forankres hos de medvirkende borgere og de lokale borgerforeninger. Erfaringen fra Indsatspuljen viser, at Landsbyudvalgets rolle i projektet har været vigtig. Både for at give de lokale borgerforeninger mulighed for at melde konkrete bygninger ind, men i høj grad også ift. at skabe løsninger for dem. Udvalgets rolle i projektorganisationen har gjort det muligt at forankre begge projekter grundigt i borgerforeningerne, samtidig med at de opnåede resultater løbende er blevet formidlet bredt. KOORDINER MED ANDRE AKTIVITETER Erfaringerne fra arbejdet viser, at det er vigtigt at indsatsen trækker en rød tråd gennem både kommunale strategier, arbejdet i andre forvaltninger og i samarbejdet med lokale foreninger. Efter det umiddelbare nedrivningsarbejde er det vigtigt, at det fremtidige arbejde med genanvendelse af grunden koordineres med anden byudvikling, infrastruktur og ønsker fra lokale foreninger. 8 Dansk Bygningsarv A/S

9 AFSÆT MIDLER TIL INDSATSEN Kommunens tilgang er kendetegnet ved, at der ikke kun skal rives ned, men også igangsættes en strategisk udvikling. Derfor er det vigtigt, at der i forbindelse med projektet afsættes midler til den fremtidige udvikling af lokalområdet, så nedrivningen får størst mulig effekt. Det betyder at kommunen kan gå foran i den videre finansiering, også for at understøtte lokale kræfters søgning af eksterne midler til realisering af følgeprojekter. LÆG EN STRATEGI Erfaringer fra de to projekter viser, at nedrivning af udslidte bygninger og strategisk udvikling af landsbyer bør være omfattet af en fælles strategi. På den måde udvikles tilgangen til nedrivningsopgaven og stedets fortsatte udvikling samtidigt. Både milepælsprojekterne og nedrivningsprojekterne bliver dermed handlinger igangsat som følge af en strategi. 2.2 CENTRALE ERFARINGER FRA UDVIKLING GENNEM AFVIKLING FIND ILDSJÆLENE OG ENGAGER DEM Det er vigtigt at engagere de rigtige mennesker i arbejdet med at udvikle mindre lokalsamfund. Erfaringer fra dette projekt viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at opdele samfundet i for mange borgergrupper. Længere fremme i projektet stod det klart at det var de samme mennesker, der kom til møderne uagtet hvilken gruppe der formelt set mødtes. De bærende kræfter i et mindre projektområde og samfund er så begrænsede at man ikke kan lave flere uafhængige grupper. KORTLÆG OMRÅDET Erfaringer fra de to projekter viser, at det er en stor fordel for projektets resultat og proces at have kortlagt det fysiske udgangspunkt. Der blev i de to projekter kortlagt på to vidt forskellige måder: I Udvikling gennem afvikling blev der udført en egentlig registrering af byrum og enkeltbygninger som udgangspunkt for en udviklingsplan, mens det i nedrivningsprojektet bl.a. blev de lokale borgerforeninger, der kunne melde udslidte bygninger ind til projektet. Begge tilgange giver et godt udgangspunkt, der var med til at åbne de lokale beboeres øjne for egnens fysiske kvaliteter og kunne på den måde bidrage til at opstille de konkurrenceparametre, som skal være centrale i den fremtidige strategiske udvikling af området. 9 Dansk Bygningsarv A/S

10 INFORMER OG DEL RESULTATER MED DELTAGERE Erfaringer fra projektet viser at hyppig information var med til at holde aktivitetsniveauet højt hos de lokale projektdeltagere. Specielt det elektroniske nyhedsbrev var en hurtig og effektiv måde at formidle resultater fra projektet på, og kunne hurtigt sendes videre til andre interesserede og relevante lokale medier. UDNYT DE NYE MULIGHEDER Erfaringer fra den strategiske tilgang i projektet viser at resultaterne forstærkes, når projektet bygger videre på de hidtidige resultater. 'Når bolden ruller' er der således mulighed for at opnå større lokale resultater, der bidrager til en forstærket udvikling. Projektet viser at det er afgørende at holde bolden igang, det vil sige at bygge videre på de synlige resultater i gadebilledet for også at skabe kulturelle og sociale effekter. PRIORITÉR DET LOKALE ENGAGEMENT I udviklingen af en ny vision og milepælsprojekter i projektområdet omkring Vilsted Sø har de lokale kræfter og ildsjæle vist sig at være en fremragende ressource til at skabe den udvikling, der bygger ovenpå kommunens indsats for at håndtere nedslidte bygninger. Erfaringer fra projektet viser, at det er altafgørende at inddrage lokale kræfter i den fremtidige udvikling, der dermed forankres lokalt og får lokalt liv. Flere af de udviklede tiltag handler om fælles initiativer, bedre interne forbindelser i området og styrkelse af den lokale identitet, så det lokale engagement kan hæve resultaterne fra 'bare' at omhandle nedslidte bygninger. FOKUSÉR PÅ FÆLLESSKAB Erfaringer fra projektet viser, at det strategiske fokus på området kan igangsætte en proces i lokalområdet, der knytter det tættere sammen og skaber fællesskab. Det er vigtigt at deltagerne føler sig som en del af en proces, hvor der er fokus på forskellige styrker i lokalområdet, og hvor der er fokus på at udvikle fælles projekter og oplevelser. Bolden ruller så at sige også på det sociale område, hvor en nedrivning eller istandsættelse kan være katalysator for en proces, hvor der kan formuleres større fælles projekter. 10 Dansk Bygningsarv A/S

11 13 Dansk Bygningsarv A/S

12 3. Erfaringsopsamling fra projektet 'Nedrivning af nedslidte bygninger i Vesthimmerlands Kommune' 3.1 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE OG INDSATSPULJEN På baggrund af erkendelsen af problemet omkring nedslidte ejendomme og den efterfølgende undersøgelse af omfanget af denne problematik besluttede Vesthimmerlands Kommune i Kommuneplanen 2009 at lave en plan for håndteringen af de nedslidte ejendomme. Denne ambition kom også til udtryk i kommunens landdistriktspolitik, der blev godkendt af byrådet i maj Vesthimmerlands Kommune udarbejdede herefter en strategiplan for håndtering af nedslidte ejendomme. Samtidig hermed blev der i kommuneaftalen mellem regeringen og KL afsat en pulje på 150 mio. kr., som tyndtbefolkede kommuner såkaldte udkantskommuner fik adgang til at søge med henblik på at styrke bosætningen i landområderne ved: 1. At opkøbe faldefærdige private ejendomme og visse typer avls- og driftsbygninger, som skæmmer billedet for den resterende by og derefter enten rive dem ned eller istandsætte dem 2. At hjælpe kommunerne til at kunne rydde op og fjerne skrot, udtjente biler og affald på private grunde 3. At hjælpe kommunerne med deres andel af byfornyelsesindsatsen Vesthimmerlands Kommune var blandt de 39 udkantskommuner, der fik adgang til at søge Indsatspuljen. Vesthimmerlands Kommune fik næstmest fra puljen med kr. kun overgået af Lollands Kommune, som fik kr. 12 Dansk Bygningsarv A/S

13 De bevilligede midler til håndteringen af nedslidte ejendomme udgjorde 75% af den kommunale udgift. Kommunen skulle med andre ord selv finansiere 25% af udgiften, svarende til kr. Dermed har kommunen haft i alt kr. til projektet. I 2011 ansøgte Vesthimmerlands Kommune igen puljen om midler til at fortsætte saneringsopgaven og fik denne gang bevilget kr. De bevilligede midler udgør i 2. fase 70% af den kommunale udgift, idet egenfinansiering i 2011 er 30%. Det vil sige, at projektet i 2011 var på yderligere kr. Samlet set beløber saneringsprojektet sig dermed til kr. I februar 2012 passerer kommunen sin nedrivning nr. 100, men kommunen forventer et betragteligt antal bygninger nedrives eller saneres for det resterende beløb Organisering Organisatorisk henhører opgaven under Kultur-, Plan- og Fritidsforvaltningen. Byrådet har uddelegeret beslutningskompetencen vedrørende opkøb af ejendomme til et særligt nedsat forretningsudvalg, bestående af Borgmesteren og Økonomiudvalgets næstformand, således at processen omkring opkøb rationaliseres. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om de trufne beslutninger. Landsbyudvalget, der repræsenterer kommunens landsbyer, var stærkt involveret i kommunens landsbypolitik og den efterfølgende strategiplan for håndtering af nedslidte ejendomme. Landsbyudvalget er et rådgivende udvalg under Kultur- og Fritidsudvalget, som består af to byrådspolitikere og otte repræsentanter for de 45 landsbyer, der deltager i samarbejdet. Udvalget følger resultaterne af Indsatspuljen nøje. I dagligdagen løftes opgaven af projektlederen, der er personen der planlægger og koordinerer arbejdet og bl.a. fremlægger ønsker om opkøb for forretningsudvalget. Der har i begyndelsen af puljeperioden været involveret 2 konsulentfirmaer, der har foretaget undersøgelser og forhandlinger vedr. mere problematiske ejendomme. Ved fordelingen mellem disse har der været henset til ejendommenes geografiske beliggenhed, så der ikke skulle være for meget transport. Kommunen har i det videre forløb kunnet profitere af den læring, der derved er sket. En bygningsinspektør fra teknik og miljøforvaltningen har sammen med projektlederen forestået de besigtigelser, der var påkrævede i forbindelse med påtænkte kondemneringer, og denne har forestået udarbejdelse af besigtigelsesrapporter. En af kommunens jurister har forestået sagsbehandlingen ved kommunens opkøb og berigtiget såvel frivillige handler som opkøb på tvangsauktioner. Derudover har denne bistået med udarbejdelse af koncepter vedrørende kondemneringer og har i begyndelsen forestået sagsbehandlingen sammen med projektlederen, senere er det primært projektlederen, der varetager denne funktion. 13 Dansk Bygningsarv A/S

14 3.1.2 Handleplan Kommunen udarbejdede en handleplan for håndteringen af projektet, som også viser, at projektet er koordineret med og har en sammenhæng med andre projekter så som "Udvikling gennem afvikling" og byfornyelse Borgerinddragelse Inddragelse af lokalbefolkningen er blevet vægtet højt i kommunens plan for saneringsopgaverne. Dialog og samarbejde resulterer i, at befolkningens lokalkendskab, ønsker og engagement med større sandsynlighed kan bidrage til, at projektet bliver forankret lokalt. Inddragelsen er sket skriftligt ved henvendelse til centrale foreninger i landsbyerne og ved afholdelse af møder mellem projektlederen og borgerforeninger m. v. 35 landsbyer har afgivet udtalelse om hvilke konkrete ejendomme der bør inddrages i projektet, og disse udtalelser har vægtet tungt i udvælgelsen af saneringsejendomme. Udtalelserne har dannet grundlag for møder med flere borgerforeninger, hvor problemstillingerne er uddybet, og ønsker for den fremtidige anvendelse af ejendommen er blevet drøftet. I et tilfælde har et menighedsråd købt en ejendom til et konfirmandhus, i et andet tilfælde har byen stået i spidsen for etablering af en central bypark. I 2 tilfælde har borgerforeningerne omdannet nedrivningsgrunde til henholdsvis smspark og legeplads og grønt område med stiforbindelse til et nærtliggende naturskønt område. I en femte by var der behov for parkeringsplads, da gadens beboere måtte parkere ved fortovskanten, så der blev anlagt grusparkeringsplads. 14 Dansk Bygningsarv A/S

15 Illustration af nyt sogne- og konfirmandhus på to sammenlagte grunde efter nedrivning i Ullits Af de 15 eksempler på konkrete projekter efter byfornyelsesloven, der er vedlagt rapporten, fremgår den lokale involvering i projekterne, der i mange landsbyer er ganske intens. Kommunen har i adskillige tilfælde informeret kommunens borgere om indsatsen gennem dagspressen og de lokale gratisaviser. Dette er en meget effektiv informationskanal. I visse tilfælde var enkelte borgere meget optaget af problematiske boliger og bebyggelser i deres nærområde og har på baggrund af presseomtalen kontaktet kommunen herom. Den kommunale projektleder er i disse tilfælde gået i dialog med de pågældende om mulige løsninger, der naturligt skal afstemmes med andre lokale borgeres ønsker. Der har ikke været røster, der har klaget over nedrivninger, men der har været udtalelser om, at man gerne så noget andet i stedet for tomme græsklædte grunde. 15 Dansk Bygningsarv A/S

16 3.2 ARBEJDSGANG / PROCES REGISTRERING AF EJENDOMME I overensstemmelse med bottom-up princippet tog registreringen af nedslidte ejendomme sit udgangspunkt i, at projektlederen tog kontakt til de 45 borger- og beboerforeninger i kommunen, hvor de blev bedt om, at udpege de bygninger de fandt skæmmende for området, jfr. ovenfor. Dette resulterede i udpegningen af ca. 75 bygninger. Den fortsatte registrering af ejendomme er især et resultat af private henvendelser til kommunen samt af observationer foretaget af projektlederen og kollegaer på deres ture rundt i området. Antallet af registrerede ejendomme var ved udgangen af bygninger. Der skal herved tages i betragtning, at 100 ejendomme, der tidligere har været registreret, er helt eller delvist nedrevet ved hjælp af Indsatspuljen. Registreringen omfatter følgende oplysninger: Adresse Byggeår Nær offentlig vej Om beboelse er sundhedsskadelig Om nedrivning er højt eller lavt prioriteret Registreringen af ejendomme foregik fortløbende igennem hele projektperioden - også som følge af stigende opmærksomhed på mulighederne blandt borgerne. Man kan derfor ikke konkludere, at de værst tilredte bygninger blev håndteret først, idet nogle af disse først blev registreret efter at håndteringen af de første bygninger var igangsat. KATEGORISERING OG UDVÆLGELSE AF DE REGISTREREDE EJENDOMME De registrerede ejendomme blev herefter grovsorteret ud fra en besigtigelse af ejendommen foretaget af projektlederen. Denne foretager yderligere undersøgelser af anvendelsen af ejendommen, ejerforholdene, vurdering af gæld i ejendommen, de bygningstekniske oplysninger, planforholdene på det pågældende lokalitet m.v. Byrådet har i forbindelse med handlingsplanen for indsatsen mod de nedslidte og tomme ejendomme i kommunen fastsat følgende prioriteringskriterier ved udvælgelsen af de ejendomme, indsatsen skal koncentreres om: 1. Sundhedsrisiko forbundet med ejendommens tilstand 2. Ejendommens nærhed til kommunale veje fx dårlige ejendomme, der skæmmer indfaldsvejene og således giver en dårligt indtryk af de resterende omgivelser. 16 Dansk Bygningsarv A/S

17 3. Ejendommens beboelsesstatus. Ubeboede ejendomme prioriteres over beboede idet ubeboede ejendomme forfalder hurtigere og let bliver uegnede til fremtidig bolig. 4. Ejendommens fysiske tilstand de dårligste ejendomme prioriteres over de mindre dårlige. 5. Ejendomme beliggende i landsbyer eller landdistrikter med igangværende udviklingsinitiativer vil blive opprioriteret. 6. Ejendomme beliggende i og i forbindelse med turistområder fx kyststrækninger vil blive opprioriteret. 7. Beboerforeningens vurdering af ejendommen vil have indflydelse på prioriteringen. 8. Ejendommens placering i områder med særlige landskabs-, natur- og kulturværdier vil være afgørende for hvilke redskaber man vil benytte; nedrivning, facaderenovering, istandsættelse osv. 9. Ejendomme, som er særligt præget af skrot og affald vil blive opprioriteret. Herudover har ejernes indstilling også haft betydning. Hvis ejeren har været meget negativ og eksempelvis gjort indsigelse mod en påtænkt kondemnering og nedrivning af en ruin, som aldrig ville blive beboet, og ejendommen var beliggende i et område, hvor den ikke var ret synlig, har kommunen i visse tilfælde nedprioriteret en sådan sag. Den videre kategorisering - og det efterfølende ønskede mål for den pågældende bygning besluttes derefter af projektlederen eventuelt i samråd med eksterne konsulenter og kommunens juridiske medarbejder. I flere landsbyer foregik en løbende dialog med projektlederen i fasen omkring udpegning af nedrivningsejendomme. Særligt intens har dialogen været i Ranum, der er den landsby, der efter nedlæggelsen af byens seminarium har været hårdest ramt af fraflytning, butiksnedlæggelse og en trist hovedgade. Ud fra den ovennævnte kategorisering opstilles et mål for den pågældende ejendom hvilket tiltag man ønsker at iværksætte: 1. Ejendommen ønskes helt eller delvist nedrevet 2. Ejendommen ønskes istandsat 3. Ejendommen ønskes frigjort for skrot og affald I oprydningssager har Teknik og Miljøforvaltningen også været involveret, men da interessen for oprydning i begyndelsen af projektperioden var meget begrænset, eftersom oprydningsudgiften var skattepligtig for ejeren, blev denne opgave ført tilbage til projektlederen. 17 Dansk Bygningsarv A/S

18 3.3 REDSKABER VED NEDRIVNING ELLER ISTANDSÆTTELSE ADGANG TIL NEDRIVNING AF EJENDOMMEN FORSØGES OPNÅET Er ejendommen i så dårlig stand, at det ønskværdige er en nedrivning af bygningen, tages der først og fremmest kontakt til ejeren af bygningen. I den forbindelse forhøres der om ejerens interesse i, at kommunen er behjælpelig med at få ejendommen nedrevet. Kommunen tilbyder i hovedparten af tilfældene at afholde omkostningerne ved nedrivningen, men således at ejer ikke får nogen erstatning. Hvis der er tale om driftsbygninger, har kommunen i flere tilfælde givet et tilskud til nedrivningen, men således at ejer selv har skullet bidrage til nedrivningsudgifterne. Herved har kommunen anlagt det skøn at puljemidlerne primært skal anvendes på det egentlige boligområde. Kommunen forhandler herefter med ejeren om omkostningerne ved en nedrivning og udarbejder herefter en nedrivningsaftale med de aftalte vilkår. Det er sket i knap 70 tilfælde. Hvis kommunen bliver opmærksom på at ejeren har søgt om byggetilladelse til nyt byggeri inden kontakten til kommunen om nedrivningsstøtte, er kommunen tilbageholdende med at yde støtte, idet det så er vurderingen, at ejeren som udgangspunkt må indregne udgiften til nedrivning i byggeprojektet. Det er dog ikke altid, at kommunen er bekendt med byggeplaner, eksempelvis fordi der ikke er søgt om tilladelse, og i så fald ydes der støtte efter de sædvanlige kriterier. HVIS EJEREN ER POSITIVT INDSTILLET OVERFOR FORSLAGET, MEN IKKE ØNSKER AT OPRETHOLDE EJERSKABET: OPKØB AF EJENDOMMEN Her vurderer kommunen om den kan have interesse i erhvervelse af ejendommen og i givet fald om prisen svarer til markedsværdien. I bekræftende fald erhverver kommunen ejendommen. Det er sket i 23 tilfælde. Hvis der ikke kan opnås enighed og ejendommen er i meget dårlig tilstand, tager kommunen skridt til kondemnering i flere tilfælde er det sket samtidig med at ejendommen er gået på tvangsauktion, og kommunen har så i flere tilfælde kunnet købe ejendommen for en overordentlig rimelig pris. Det er sket i 11 tilfælde. Der har været et par enkelte tilfælde, hvor tredjemand efterfølgende har vist interesse for opkøb af en ejendommen med bygning eller en del af bygningerne. I givet fald er salget sket ved offentligt udbud med udførlige krav om istandsættelse af ejendommen. 18 Dansk Bygningsarv A/S

19 HVIS EJER FASTHOLDER EJERSKABET OG IKKE VIL INDGÅ NEDRIVNINGSAFTALE Her vurderer kommunen om, hvorvidt der skal ske kondemnering og evt. gives påbud om nedrivning. Ejendommens tilstand kan være af en sådan beskaffenhed, at der er ingen, der vil flytte ind, så kondemnering er overflødig, og/eller den geografiske placering kan være så langt fra alfarvej eller placeret i tæt bevoksning, så ejendommen ikke er skæmmende, og derfor ikke kræves nedrevet. Ellers er hovedreglen, at kommunen gennemfører kondemneringsprocessen og påbyder nedrivning. Hvis ejer ikke følger påbuddet, vil kommunen via Indsatspuljen efter varsling gennemføre nedrivningen. I flere tilfælde har kommunen i sådanne sager hindret genudlejning ved at nedlægge forbud mod juridisk og faktisk råden over ejendommen, idet kondemneringsprocessen er temmelig tidkrævende som følge af høring og politisk beslutning. Dette forbud skal så følges op af en kondemnering i modsat fald bortfalder forbuddet efter 2 år Istandsættelse HVIS EJER ØNSKER RENOVERING Hvis ejer ønsker renovering af udlejningsejendom, kan kommunen yde støtte i henhold til byfornyelsesloven. Der er ikke lovmæssige begrænsninger på kommunens støtte i denne situation. Hvis ejer ønsker renovering af ejerbolig, kan kommunen yde støtte i henhold til byfornyelsesloven med 25 % af den samlede udgift, og hvis ejendommen er særligt bevaringsværdig med 33 %. HVIS EJER IKKE ØNSKER RENOVERING Ved beboede ejendomme kan der - samtidig med at kondemneringsproceduren gennemføres - gives ejeren påbud i henhold til byfornyelsesloven om afhjælpning af kondemnable forhold. Hvis boligen er tom kan kommunen give påbud om afhjælpning af kondemnable forhold uden at nedlægge forbud mod beboelse. Kommunen kan efter byfornyelsesloven kun give tilskud til ejer, hvis der opstår et direkte tab. Der har ikke været situationer, hvor kommunen har givet påbud om istandsættelse, da ejendommene typisk har en sådan vedligeholdelsesstandard, at istandsættelse ikke er en økonomisk mulighed. 19 Dansk Bygningsarv A/S

20 3.3.2 Nedrivningsopgaven For at sikre, at kommunen får den bedst mulige pris ift. nedrivningsopgaven, samles ejendommene i puljer, varierende fra 4-7 ejendomme, som er udvalgt ud fra den geografiske placering og den opgavemæssige byrde. Særligt krævende nedrivningsopgaver, f.eks. ved sammenbyggede ejendomme eller særligt store ejendomme, udbydes individuelt, idet kun de mest professionelle firmaer vurderes at kunne honorere kravene ved denne type opgaver. Hvis en bygning er offentlig og over 50 år, anmodes Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til nedrivning af den konkrete bygning. Derudover sendes en liste over de udvalgte ejendomme til Vesthimmerlands Museum. Museet vil derefter sikre billedmateriale af de bygninger eller som oftest dele af bygninger, som er af interesse i forhold til kulturarv. Registreringen af bygningernes kulturarvsværdi, fx via Save-metoden, foretages ikke på nuværende tidspunkt. Dette bliver dog lovpligtigt fra år Kommunen havde i forbindelse med disse nedrivningsprojekter dobbeltforsikret sig, idet firmaerne for at kunne blive godkendt til at kunne varetage nedrivningsopgaven skulle tegne ansvarsforsikring. Kommunen tegnede imidlertid også en forsikring i tilfælde af, at særlige omstændigheder skulle gøre, at nedrivningsfirmaet ved en ulykke alligevel ikke var forsikret Anvendelse efter nedrivning Efter nedrivningen af kommunale ejendomme overvejes det i samråd med de lokale kræfter, om grunden kan anvendes af den lokale beboerforening fx under projekt Udvikling igennem afvikling. Der laves ligeledes brugsaftaler med Borgerforeninger, som kan benytte grunden mod vedligeholdelse af den. Hvis dette ikke var tilfældet, sættes ejendommen til salg til markedsværdien. Markedet er dog meget trægt, efter at grundpriser er blevet momspligtige fra årsskiftet Kommunen har i øjeblikket 27 boliggrunde, erhvervet gennem Indsatspuljen, til salg. Værdien af disse anslås til ca kr. Det ventes, at nogle af dem kan sælges til naboejendomme med en ringe grundstørrelse. Indtægterne ved salg af disse grunde supplerer kommunens egenfinansiering af projektet. Der er til dato solgt 3 ejendomme til samlet pris af kr. 20 Dansk Bygningsarv A/S

21 23 Dansk Bygningsarv A/S

22 4. Erfaringsopsamling fra projektet 'Udvikling gennem afvikling' De to projekter er tænkt som tæt forbundne, men da bevillingen til nedrivning af tomme bygninger blev givet først, havde dette projekt været i gang et halv års tid, før arbejdet i projektet Udvikling gennem afvikling blev igangsat. Den tidsmæssige forskydning mellem de to projekter har betydet, at de bygninger der er kommet på listen over bygninger med nedrivningspotentiale primært er udvalgt ud fra deres byggetekniske standard. Det har således ikke indgået i overvejelserne om den tomme grund efter nedrivningen kunne indgå i en erhvervspolitisk, bypolitisk eller turistpolitisk strategi. 4.1 FINANSIERING AF PROJEKTET Vesthimmerland Kommunen fik i ,9 mio. kr. i støtte til nedrivning af tomme bygninger. Herudover forpligtede Vesthimmerlands Kommune sig til at betale 25% af de samlede nedrivningsudgifter. Siden har Vesthimmerlands Kommune i 2011 modtaget 22 Dansk Bygningsarv A/S

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere