Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling"

Transkript

1 Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

2 Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk Bygningsarv April 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

3 Intro Denne rapport samler erfaringer fra Vesthimmerlands Kommunes arbejde med håndtering af nedslidte ejendomme og fra udviklingsprojektet Udvikling gennem afvikling, der har skabt et udviklingsforløb for et lokalområde med udgangspunkt i nedrivningsindsatsen.

4 Indhold 1. Forord 5 2. Centrale erfaringer Centrale erfaringer fra Indsatspuljen Centrale erfaringer fra Udvikling gennem afvikling 9 3. Erfaringsopsamling fra projektet 'Nedrivning af nedslidte bygninger i Vesthimmerlands Kommune' Vesthimmerlands Kommune og Indsatspuljen Arbejdsgang / proces Redskaber ved nedrivning eller istandsættelse Erfaringsopsamling fra projektet 'Udvikling gennem afvikling' Finansiering af projektet Projektplan og -organisation Analyse og proces Formidling og nyhedsbreve Strategi og milepælsprojekter Bilag konkrete handleplaner for nedslidte huse 36 36

5 1. Forord Nedslidte boliger og skæmmende ejendomme har nu været på den politiske dagsorden i Vesthimmerlands Kommune igennem flere år. Med oprettelsen af den midlertidige Indsatspulje og bevillinger herfra fik kommunen mulighed for at lægge kræfter bag ønskerne, og med denne rapport samles kommunens erfaringer fra de igangsatte projekter. Erfaringerne viser, at nedrivningsindsatsen skaber resultater, og at et strategisk blik på de tomme grunde kan skabe udvikling i kommunens landsbyer. En del af vores vision i Vesthimmerlands Kommune handler om at fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde. Det vil vi gøre ved at tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne med plads til udfoldelse og virkelyst. Det kræver dels at vores bygninger er i så god stand som muligt, og samtidigt at enkelte forfaldne huse ikke ødelægger helhedsindtrykket i vores landsbyer. Nedrivning af udtjente bygninger er således en vigtig og nødvendig indsats for at forbedre det fysiske miljø i kommunen. Med denne rapport samler vi erfaringer fra de to projekter, der sammen har udgjort en fælles indsats for at omsætte ønsker til handling for det fysiske miljø. Tilgangen til opgaven har været præget af ønsket om at skabe udvikling med respekt for områdets natur- og kulturværdier i et tæt samspil med borgerne. Vesthimmerlands Kommune vil gerne vise de udviklingsmuligheder og den værdi, der ligger i at skabe nye muligheder ved at rive ned, og dermed skabe "udvikling gennem afvikling". Det er vores håb, at andre kan bruge disse erfaringer og finde inspiration til det fortsatte arbejde med at forbedre og udvikle vores landsbyer, byer og landområder. Knud Kristensen Borgmester, Vesthimmerlands Kommune 5 Dansk Bygningsarv A/S

6 8 Dansk Bygningsarv A/S

7 2. Centrale erfaringer Erfaringerne fra Vesthimmerlands Kommunes arbejde med håndtering af nedslidte bygninger tegner billedet af en direkte og effektiv indsats, der har fået både strategisk, såvel som lokal, betydning. På de følgende sider fremhæves de centrale erfaringer fra de to sideløbende projekter, der tilsammen udgør Vesthimmerlands Kommunes indsats på området. Erfaringerne er hentet fra de deltagende i projekternes styregruppe, fra projektlederen af Indsatspuljen, fra den eksterne konsulent, fra repræsentanter i Landsbyudvalget og repræsentanter for de lokale borgerforeninger, der har været meget aktive deltagere i projekterne. Udfordringen i opgaven er afspejlet i de to projekter. Efter bevillingen af Indsatspuljen blev projektet 'Nedrivning af nedslidte bygninger i Vesthimmerlands Kommune' igangsat, der direkte skulle håndtere nedrivning eller istandsættelse af nedslidte bygninger. Dertil blev der igangsat et projekt, der skulle sikre at indsatsen under Indsatspuljen fik et mere strategisk sigte. Projektet, 'Udvikling gennem afvikling', skulle gennem en strategisk udvikling af lokalområdet efter nedrivning af nedslidte bygninger medvirke til at fastholde og eventuelt tiltrække nye indbyggere og besøgende. Projektets arbejde har engageret lokalbefolkningen og andre interessenter i den konstante indsats for at fastholde attraktive bosætningsmiljøer og for at skabe f.eks. øget turisme og erhvervsudvikling. De to projekter ligger i naturlig forlængelse af hinanden, og giver sammen svar på hvordan man kan udvikle et lokalområde der oplever nedslidte bygninger med faldende efterspørgsel til følge. Både konkret, ved at nedrive nedslidte og uegnede boliger til fordel for hele bymiljøet, og strategisk, hvor den nye vision for lokalområdet tager udgangspunkt i de rumlige muligheder, nedrivningerne efterlader. Denne rapport er opdelt i tre dele: Først fremhæves de mest centrale erfaringer fra arbejdet i de to projekter, og derefter følger beskrivelser af begge projekters opbygning og forløb. Som bilag findes eksempler på 15 handleplaner for konkrete ejendomme, der er blevet udarbejdet som led i arbejdet med de nedslidte bygninger. 7 Dansk Bygningsarv A/S

8 2.1 CENTRALE ERFARINGER FRA INDSATSPULJEN OPRYDNING SMITTER Resultatet af et faldende befolkningstal har været, at mange huse har stået tomme og langsomt er forfaldet, og de tomme huse har været med til at give flere af de små byer et trist præg af forfald. Erfaringer fra projektet viser, at indsatsen for at istandsætte eller fjerne disse nedslidte bygninger i sig selv skaber en effekt i lokalområdet, da der skabes et ønske om at forskønne og forbedre lokalmiljøet med udgangspunkt i den nye ændring. Dermed opnås det modsatte af den nedadgående spiral, nemlig en stigende indsats i lokalområdet og lyst til at gøre en forskel. INFORMÉR GENNEM DIALOG Det er vigtigt i udgangspunktet at skabe et klart projekt, hvis vilkår er gennemskuelige for de borgere, projektet berører. Erfaringer fra den konkrete arbejdsproces viser, at det er særligt vigtigt at skabe gennemskuelighed omkring muligheden for tildeling af midler til istandsættelse eller nedrivning, og det er derfor vigtigt at have fokus på at formidle og informere om indsatsens vilkår. Erfaringer fra processen viser også, at det i arbejdet med inddragelse af ejere er vigtigt at være lyttende og generelt have en respektfuld tilgang til dialogen. SKAB LOKAL FORANKRING En af de afgørende forudsætninger i begge projekter var, at projektet skulle forankres hos de medvirkende borgere og de lokale borgerforeninger. Erfaringen fra Indsatspuljen viser, at Landsbyudvalgets rolle i projektet har været vigtig. Både for at give de lokale borgerforeninger mulighed for at melde konkrete bygninger ind, men i høj grad også ift. at skabe løsninger for dem. Udvalgets rolle i projektorganisationen har gjort det muligt at forankre begge projekter grundigt i borgerforeningerne, samtidig med at de opnåede resultater løbende er blevet formidlet bredt. KOORDINER MED ANDRE AKTIVITETER Erfaringerne fra arbejdet viser, at det er vigtigt at indsatsen trækker en rød tråd gennem både kommunale strategier, arbejdet i andre forvaltninger og i samarbejdet med lokale foreninger. Efter det umiddelbare nedrivningsarbejde er det vigtigt, at det fremtidige arbejde med genanvendelse af grunden koordineres med anden byudvikling, infrastruktur og ønsker fra lokale foreninger. 8 Dansk Bygningsarv A/S

9 AFSÆT MIDLER TIL INDSATSEN Kommunens tilgang er kendetegnet ved, at der ikke kun skal rives ned, men også igangsættes en strategisk udvikling. Derfor er det vigtigt, at der i forbindelse med projektet afsættes midler til den fremtidige udvikling af lokalområdet, så nedrivningen får størst mulig effekt. Det betyder at kommunen kan gå foran i den videre finansiering, også for at understøtte lokale kræfters søgning af eksterne midler til realisering af følgeprojekter. LÆG EN STRATEGI Erfaringer fra de to projekter viser, at nedrivning af udslidte bygninger og strategisk udvikling af landsbyer bør være omfattet af en fælles strategi. På den måde udvikles tilgangen til nedrivningsopgaven og stedets fortsatte udvikling samtidigt. Både milepælsprojekterne og nedrivningsprojekterne bliver dermed handlinger igangsat som følge af en strategi. 2.2 CENTRALE ERFARINGER FRA UDVIKLING GENNEM AFVIKLING FIND ILDSJÆLENE OG ENGAGER DEM Det er vigtigt at engagere de rigtige mennesker i arbejdet med at udvikle mindre lokalsamfund. Erfaringer fra dette projekt viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at opdele samfundet i for mange borgergrupper. Længere fremme i projektet stod det klart at det var de samme mennesker, der kom til møderne uagtet hvilken gruppe der formelt set mødtes. De bærende kræfter i et mindre projektområde og samfund er så begrænsede at man ikke kan lave flere uafhængige grupper. KORTLÆG OMRÅDET Erfaringer fra de to projekter viser, at det er en stor fordel for projektets resultat og proces at have kortlagt det fysiske udgangspunkt. Der blev i de to projekter kortlagt på to vidt forskellige måder: I Udvikling gennem afvikling blev der udført en egentlig registrering af byrum og enkeltbygninger som udgangspunkt for en udviklingsplan, mens det i nedrivningsprojektet bl.a. blev de lokale borgerforeninger, der kunne melde udslidte bygninger ind til projektet. Begge tilgange giver et godt udgangspunkt, der var med til at åbne de lokale beboeres øjne for egnens fysiske kvaliteter og kunne på den måde bidrage til at opstille de konkurrenceparametre, som skal være centrale i den fremtidige strategiske udvikling af området. 9 Dansk Bygningsarv A/S

10 INFORMER OG DEL RESULTATER MED DELTAGERE Erfaringer fra projektet viser at hyppig information var med til at holde aktivitetsniveauet højt hos de lokale projektdeltagere. Specielt det elektroniske nyhedsbrev var en hurtig og effektiv måde at formidle resultater fra projektet på, og kunne hurtigt sendes videre til andre interesserede og relevante lokale medier. UDNYT DE NYE MULIGHEDER Erfaringer fra den strategiske tilgang i projektet viser at resultaterne forstærkes, når projektet bygger videre på de hidtidige resultater. 'Når bolden ruller' er der således mulighed for at opnå større lokale resultater, der bidrager til en forstærket udvikling. Projektet viser at det er afgørende at holde bolden igang, det vil sige at bygge videre på de synlige resultater i gadebilledet for også at skabe kulturelle og sociale effekter. PRIORITÉR DET LOKALE ENGAGEMENT I udviklingen af en ny vision og milepælsprojekter i projektområdet omkring Vilsted Sø har de lokale kræfter og ildsjæle vist sig at være en fremragende ressource til at skabe den udvikling, der bygger ovenpå kommunens indsats for at håndtere nedslidte bygninger. Erfaringer fra projektet viser, at det er altafgørende at inddrage lokale kræfter i den fremtidige udvikling, der dermed forankres lokalt og får lokalt liv. Flere af de udviklede tiltag handler om fælles initiativer, bedre interne forbindelser i området og styrkelse af den lokale identitet, så det lokale engagement kan hæve resultaterne fra 'bare' at omhandle nedslidte bygninger. FOKUSÉR PÅ FÆLLESSKAB Erfaringer fra projektet viser, at det strategiske fokus på området kan igangsætte en proces i lokalområdet, der knytter det tættere sammen og skaber fællesskab. Det er vigtigt at deltagerne føler sig som en del af en proces, hvor der er fokus på forskellige styrker i lokalområdet, og hvor der er fokus på at udvikle fælles projekter og oplevelser. Bolden ruller så at sige også på det sociale område, hvor en nedrivning eller istandsættelse kan være katalysator for en proces, hvor der kan formuleres større fælles projekter. 10 Dansk Bygningsarv A/S

11 13 Dansk Bygningsarv A/S

12 3. Erfaringsopsamling fra projektet 'Nedrivning af nedslidte bygninger i Vesthimmerlands Kommune' 3.1 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE OG INDSATSPULJEN På baggrund af erkendelsen af problemet omkring nedslidte ejendomme og den efterfølgende undersøgelse af omfanget af denne problematik besluttede Vesthimmerlands Kommune i Kommuneplanen 2009 at lave en plan for håndteringen af de nedslidte ejendomme. Denne ambition kom også til udtryk i kommunens landdistriktspolitik, der blev godkendt af byrådet i maj Vesthimmerlands Kommune udarbejdede herefter en strategiplan for håndtering af nedslidte ejendomme. Samtidig hermed blev der i kommuneaftalen mellem regeringen og KL afsat en pulje på 150 mio. kr., som tyndtbefolkede kommuner såkaldte udkantskommuner fik adgang til at søge med henblik på at styrke bosætningen i landområderne ved: 1. At opkøbe faldefærdige private ejendomme og visse typer avls- og driftsbygninger, som skæmmer billedet for den resterende by og derefter enten rive dem ned eller istandsætte dem 2. At hjælpe kommunerne til at kunne rydde op og fjerne skrot, udtjente biler og affald på private grunde 3. At hjælpe kommunerne med deres andel af byfornyelsesindsatsen Vesthimmerlands Kommune var blandt de 39 udkantskommuner, der fik adgang til at søge Indsatspuljen. Vesthimmerlands Kommune fik næstmest fra puljen med kr. kun overgået af Lollands Kommune, som fik kr. 12 Dansk Bygningsarv A/S

13 De bevilligede midler til håndteringen af nedslidte ejendomme udgjorde 75% af den kommunale udgift. Kommunen skulle med andre ord selv finansiere 25% af udgiften, svarende til kr. Dermed har kommunen haft i alt kr. til projektet. I 2011 ansøgte Vesthimmerlands Kommune igen puljen om midler til at fortsætte saneringsopgaven og fik denne gang bevilget kr. De bevilligede midler udgør i 2. fase 70% af den kommunale udgift, idet egenfinansiering i 2011 er 30%. Det vil sige, at projektet i 2011 var på yderligere kr. Samlet set beløber saneringsprojektet sig dermed til kr. I februar 2012 passerer kommunen sin nedrivning nr. 100, men kommunen forventer et betragteligt antal bygninger nedrives eller saneres for det resterende beløb Organisering Organisatorisk henhører opgaven under Kultur-, Plan- og Fritidsforvaltningen. Byrådet har uddelegeret beslutningskompetencen vedrørende opkøb af ejendomme til et særligt nedsat forretningsudvalg, bestående af Borgmesteren og Økonomiudvalgets næstformand, således at processen omkring opkøb rationaliseres. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om de trufne beslutninger. Landsbyudvalget, der repræsenterer kommunens landsbyer, var stærkt involveret i kommunens landsbypolitik og den efterfølgende strategiplan for håndtering af nedslidte ejendomme. Landsbyudvalget er et rådgivende udvalg under Kultur- og Fritidsudvalget, som består af to byrådspolitikere og otte repræsentanter for de 45 landsbyer, der deltager i samarbejdet. Udvalget følger resultaterne af Indsatspuljen nøje. I dagligdagen løftes opgaven af projektlederen, der er personen der planlægger og koordinerer arbejdet og bl.a. fremlægger ønsker om opkøb for forretningsudvalget. Der har i begyndelsen af puljeperioden været involveret 2 konsulentfirmaer, der har foretaget undersøgelser og forhandlinger vedr. mere problematiske ejendomme. Ved fordelingen mellem disse har der været henset til ejendommenes geografiske beliggenhed, så der ikke skulle være for meget transport. Kommunen har i det videre forløb kunnet profitere af den læring, der derved er sket. En bygningsinspektør fra teknik og miljøforvaltningen har sammen med projektlederen forestået de besigtigelser, der var påkrævede i forbindelse med påtænkte kondemneringer, og denne har forestået udarbejdelse af besigtigelsesrapporter. En af kommunens jurister har forestået sagsbehandlingen ved kommunens opkøb og berigtiget såvel frivillige handler som opkøb på tvangsauktioner. Derudover har denne bistået med udarbejdelse af koncepter vedrørende kondemneringer og har i begyndelsen forestået sagsbehandlingen sammen med projektlederen, senere er det primært projektlederen, der varetager denne funktion. 13 Dansk Bygningsarv A/S

14 3.1.2 Handleplan Kommunen udarbejdede en handleplan for håndteringen af projektet, som også viser, at projektet er koordineret med og har en sammenhæng med andre projekter så som "Udvikling gennem afvikling" og byfornyelse Borgerinddragelse Inddragelse af lokalbefolkningen er blevet vægtet højt i kommunens plan for saneringsopgaverne. Dialog og samarbejde resulterer i, at befolkningens lokalkendskab, ønsker og engagement med større sandsynlighed kan bidrage til, at projektet bliver forankret lokalt. Inddragelsen er sket skriftligt ved henvendelse til centrale foreninger i landsbyerne og ved afholdelse af møder mellem projektlederen og borgerforeninger m. v. 35 landsbyer har afgivet udtalelse om hvilke konkrete ejendomme der bør inddrages i projektet, og disse udtalelser har vægtet tungt i udvælgelsen af saneringsejendomme. Udtalelserne har dannet grundlag for møder med flere borgerforeninger, hvor problemstillingerne er uddybet, og ønsker for den fremtidige anvendelse af ejendommen er blevet drøftet. I et tilfælde har et menighedsråd købt en ejendom til et konfirmandhus, i et andet tilfælde har byen stået i spidsen for etablering af en central bypark. I 2 tilfælde har borgerforeningerne omdannet nedrivningsgrunde til henholdsvis smspark og legeplads og grønt område med stiforbindelse til et nærtliggende naturskønt område. I en femte by var der behov for parkeringsplads, da gadens beboere måtte parkere ved fortovskanten, så der blev anlagt grusparkeringsplads. 14 Dansk Bygningsarv A/S

15 Illustration af nyt sogne- og konfirmandhus på to sammenlagte grunde efter nedrivning i Ullits Af de 15 eksempler på konkrete projekter efter byfornyelsesloven, der er vedlagt rapporten, fremgår den lokale involvering i projekterne, der i mange landsbyer er ganske intens. Kommunen har i adskillige tilfælde informeret kommunens borgere om indsatsen gennem dagspressen og de lokale gratisaviser. Dette er en meget effektiv informationskanal. I visse tilfælde var enkelte borgere meget optaget af problematiske boliger og bebyggelser i deres nærområde og har på baggrund af presseomtalen kontaktet kommunen herom. Den kommunale projektleder er i disse tilfælde gået i dialog med de pågældende om mulige løsninger, der naturligt skal afstemmes med andre lokale borgeres ønsker. Der har ikke været røster, der har klaget over nedrivninger, men der har været udtalelser om, at man gerne så noget andet i stedet for tomme græsklædte grunde. 15 Dansk Bygningsarv A/S

16 3.2 ARBEJDSGANG / PROCES REGISTRERING AF EJENDOMME I overensstemmelse med bottom-up princippet tog registreringen af nedslidte ejendomme sit udgangspunkt i, at projektlederen tog kontakt til de 45 borger- og beboerforeninger i kommunen, hvor de blev bedt om, at udpege de bygninger de fandt skæmmende for området, jfr. ovenfor. Dette resulterede i udpegningen af ca. 75 bygninger. Den fortsatte registrering af ejendomme er især et resultat af private henvendelser til kommunen samt af observationer foretaget af projektlederen og kollegaer på deres ture rundt i området. Antallet af registrerede ejendomme var ved udgangen af bygninger. Der skal herved tages i betragtning, at 100 ejendomme, der tidligere har været registreret, er helt eller delvist nedrevet ved hjælp af Indsatspuljen. Registreringen omfatter følgende oplysninger: Adresse Byggeår Nær offentlig vej Om beboelse er sundhedsskadelig Om nedrivning er højt eller lavt prioriteret Registreringen af ejendomme foregik fortløbende igennem hele projektperioden - også som følge af stigende opmærksomhed på mulighederne blandt borgerne. Man kan derfor ikke konkludere, at de værst tilredte bygninger blev håndteret først, idet nogle af disse først blev registreret efter at håndteringen af de første bygninger var igangsat. KATEGORISERING OG UDVÆLGELSE AF DE REGISTREREDE EJENDOMME De registrerede ejendomme blev herefter grovsorteret ud fra en besigtigelse af ejendommen foretaget af projektlederen. Denne foretager yderligere undersøgelser af anvendelsen af ejendommen, ejerforholdene, vurdering af gæld i ejendommen, de bygningstekniske oplysninger, planforholdene på det pågældende lokalitet m.v. Byrådet har i forbindelse med handlingsplanen for indsatsen mod de nedslidte og tomme ejendomme i kommunen fastsat følgende prioriteringskriterier ved udvælgelsen af de ejendomme, indsatsen skal koncentreres om: 1. Sundhedsrisiko forbundet med ejendommens tilstand 2. Ejendommens nærhed til kommunale veje fx dårlige ejendomme, der skæmmer indfaldsvejene og således giver en dårligt indtryk af de resterende omgivelser. 16 Dansk Bygningsarv A/S

17 3. Ejendommens beboelsesstatus. Ubeboede ejendomme prioriteres over beboede idet ubeboede ejendomme forfalder hurtigere og let bliver uegnede til fremtidig bolig. 4. Ejendommens fysiske tilstand de dårligste ejendomme prioriteres over de mindre dårlige. 5. Ejendomme beliggende i landsbyer eller landdistrikter med igangværende udviklingsinitiativer vil blive opprioriteret. 6. Ejendomme beliggende i og i forbindelse med turistområder fx kyststrækninger vil blive opprioriteret. 7. Beboerforeningens vurdering af ejendommen vil have indflydelse på prioriteringen. 8. Ejendommens placering i områder med særlige landskabs-, natur- og kulturværdier vil være afgørende for hvilke redskaber man vil benytte; nedrivning, facaderenovering, istandsættelse osv. 9. Ejendomme, som er særligt præget af skrot og affald vil blive opprioriteret. Herudover har ejernes indstilling også haft betydning. Hvis ejeren har været meget negativ og eksempelvis gjort indsigelse mod en påtænkt kondemnering og nedrivning af en ruin, som aldrig ville blive beboet, og ejendommen var beliggende i et område, hvor den ikke var ret synlig, har kommunen i visse tilfælde nedprioriteret en sådan sag. Den videre kategorisering - og det efterfølende ønskede mål for den pågældende bygning besluttes derefter af projektlederen eventuelt i samråd med eksterne konsulenter og kommunens juridiske medarbejder. I flere landsbyer foregik en løbende dialog med projektlederen i fasen omkring udpegning af nedrivningsejendomme. Særligt intens har dialogen været i Ranum, der er den landsby, der efter nedlæggelsen af byens seminarium har været hårdest ramt af fraflytning, butiksnedlæggelse og en trist hovedgade. Ud fra den ovennævnte kategorisering opstilles et mål for den pågældende ejendom hvilket tiltag man ønsker at iværksætte: 1. Ejendommen ønskes helt eller delvist nedrevet 2. Ejendommen ønskes istandsat 3. Ejendommen ønskes frigjort for skrot og affald I oprydningssager har Teknik og Miljøforvaltningen også været involveret, men da interessen for oprydning i begyndelsen af projektperioden var meget begrænset, eftersom oprydningsudgiften var skattepligtig for ejeren, blev denne opgave ført tilbage til projektlederen. 17 Dansk Bygningsarv A/S

18 3.3 REDSKABER VED NEDRIVNING ELLER ISTANDSÆTTELSE ADGANG TIL NEDRIVNING AF EJENDOMMEN FORSØGES OPNÅET Er ejendommen i så dårlig stand, at det ønskværdige er en nedrivning af bygningen, tages der først og fremmest kontakt til ejeren af bygningen. I den forbindelse forhøres der om ejerens interesse i, at kommunen er behjælpelig med at få ejendommen nedrevet. Kommunen tilbyder i hovedparten af tilfældene at afholde omkostningerne ved nedrivningen, men således at ejer ikke får nogen erstatning. Hvis der er tale om driftsbygninger, har kommunen i flere tilfælde givet et tilskud til nedrivningen, men således at ejer selv har skullet bidrage til nedrivningsudgifterne. Herved har kommunen anlagt det skøn at puljemidlerne primært skal anvendes på det egentlige boligområde. Kommunen forhandler herefter med ejeren om omkostningerne ved en nedrivning og udarbejder herefter en nedrivningsaftale med de aftalte vilkår. Det er sket i knap 70 tilfælde. Hvis kommunen bliver opmærksom på at ejeren har søgt om byggetilladelse til nyt byggeri inden kontakten til kommunen om nedrivningsstøtte, er kommunen tilbageholdende med at yde støtte, idet det så er vurderingen, at ejeren som udgangspunkt må indregne udgiften til nedrivning i byggeprojektet. Det er dog ikke altid, at kommunen er bekendt med byggeplaner, eksempelvis fordi der ikke er søgt om tilladelse, og i så fald ydes der støtte efter de sædvanlige kriterier. HVIS EJEREN ER POSITIVT INDSTILLET OVERFOR FORSLAGET, MEN IKKE ØNSKER AT OPRETHOLDE EJERSKABET: OPKØB AF EJENDOMMEN Her vurderer kommunen om den kan have interesse i erhvervelse af ejendommen og i givet fald om prisen svarer til markedsværdien. I bekræftende fald erhverver kommunen ejendommen. Det er sket i 23 tilfælde. Hvis der ikke kan opnås enighed og ejendommen er i meget dårlig tilstand, tager kommunen skridt til kondemnering i flere tilfælde er det sket samtidig med at ejendommen er gået på tvangsauktion, og kommunen har så i flere tilfælde kunnet købe ejendommen for en overordentlig rimelig pris. Det er sket i 11 tilfælde. Der har været et par enkelte tilfælde, hvor tredjemand efterfølgende har vist interesse for opkøb af en ejendommen med bygning eller en del af bygningerne. I givet fald er salget sket ved offentligt udbud med udførlige krav om istandsættelse af ejendommen. 18 Dansk Bygningsarv A/S

19 HVIS EJER FASTHOLDER EJERSKABET OG IKKE VIL INDGÅ NEDRIVNINGSAFTALE Her vurderer kommunen om, hvorvidt der skal ske kondemnering og evt. gives påbud om nedrivning. Ejendommens tilstand kan være af en sådan beskaffenhed, at der er ingen, der vil flytte ind, så kondemnering er overflødig, og/eller den geografiske placering kan være så langt fra alfarvej eller placeret i tæt bevoksning, så ejendommen ikke er skæmmende, og derfor ikke kræves nedrevet. Ellers er hovedreglen, at kommunen gennemfører kondemneringsprocessen og påbyder nedrivning. Hvis ejer ikke følger påbuddet, vil kommunen via Indsatspuljen efter varsling gennemføre nedrivningen. I flere tilfælde har kommunen i sådanne sager hindret genudlejning ved at nedlægge forbud mod juridisk og faktisk råden over ejendommen, idet kondemneringsprocessen er temmelig tidkrævende som følge af høring og politisk beslutning. Dette forbud skal så følges op af en kondemnering i modsat fald bortfalder forbuddet efter 2 år Istandsættelse HVIS EJER ØNSKER RENOVERING Hvis ejer ønsker renovering af udlejningsejendom, kan kommunen yde støtte i henhold til byfornyelsesloven. Der er ikke lovmæssige begrænsninger på kommunens støtte i denne situation. Hvis ejer ønsker renovering af ejerbolig, kan kommunen yde støtte i henhold til byfornyelsesloven med 25 % af den samlede udgift, og hvis ejendommen er særligt bevaringsværdig med 33 %. HVIS EJER IKKE ØNSKER RENOVERING Ved beboede ejendomme kan der - samtidig med at kondemneringsproceduren gennemføres - gives ejeren påbud i henhold til byfornyelsesloven om afhjælpning af kondemnable forhold. Hvis boligen er tom kan kommunen give påbud om afhjælpning af kondemnable forhold uden at nedlægge forbud mod beboelse. Kommunen kan efter byfornyelsesloven kun give tilskud til ejer, hvis der opstår et direkte tab. Der har ikke været situationer, hvor kommunen har givet påbud om istandsættelse, da ejendommene typisk har en sådan vedligeholdelsesstandard, at istandsættelse ikke er en økonomisk mulighed. 19 Dansk Bygningsarv A/S

20 3.3.2 Nedrivningsopgaven For at sikre, at kommunen får den bedst mulige pris ift. nedrivningsopgaven, samles ejendommene i puljer, varierende fra 4-7 ejendomme, som er udvalgt ud fra den geografiske placering og den opgavemæssige byrde. Særligt krævende nedrivningsopgaver, f.eks. ved sammenbyggede ejendomme eller særligt store ejendomme, udbydes individuelt, idet kun de mest professionelle firmaer vurderes at kunne honorere kravene ved denne type opgaver. Hvis en bygning er offentlig og over 50 år, anmodes Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til nedrivning af den konkrete bygning. Derudover sendes en liste over de udvalgte ejendomme til Vesthimmerlands Museum. Museet vil derefter sikre billedmateriale af de bygninger eller som oftest dele af bygninger, som er af interesse i forhold til kulturarv. Registreringen af bygningernes kulturarvsværdi, fx via Save-metoden, foretages ikke på nuværende tidspunkt. Dette bliver dog lovpligtigt fra år Kommunen havde i forbindelse med disse nedrivningsprojekter dobbeltforsikret sig, idet firmaerne for at kunne blive godkendt til at kunne varetage nedrivningsopgaven skulle tegne ansvarsforsikring. Kommunen tegnede imidlertid også en forsikring i tilfælde af, at særlige omstændigheder skulle gøre, at nedrivningsfirmaet ved en ulykke alligevel ikke var forsikret Anvendelse efter nedrivning Efter nedrivningen af kommunale ejendomme overvejes det i samråd med de lokale kræfter, om grunden kan anvendes af den lokale beboerforening fx under projekt Udvikling igennem afvikling. Der laves ligeledes brugsaftaler med Borgerforeninger, som kan benytte grunden mod vedligeholdelse af den. Hvis dette ikke var tilfældet, sættes ejendommen til salg til markedsværdien. Markedet er dog meget trægt, efter at grundpriser er blevet momspligtige fra årsskiftet Kommunen har i øjeblikket 27 boliggrunde, erhvervet gennem Indsatspuljen, til salg. Værdien af disse anslås til ca kr. Det ventes, at nogle af dem kan sælges til naboejendomme med en ringe grundstørrelse. Indtægterne ved salg af disse grunde supplerer kommunens egenfinansiering af projektet. Der er til dato solgt 3 ejendomme til samlet pris af kr. 20 Dansk Bygningsarv A/S

21 23 Dansk Bygningsarv A/S

22 4. Erfaringsopsamling fra projektet 'Udvikling gennem afvikling' De to projekter er tænkt som tæt forbundne, men da bevillingen til nedrivning af tomme bygninger blev givet først, havde dette projekt været i gang et halv års tid, før arbejdet i projektet Udvikling gennem afvikling blev igangsat. Den tidsmæssige forskydning mellem de to projekter har betydet, at de bygninger der er kommet på listen over bygninger med nedrivningspotentiale primært er udvalgt ud fra deres byggetekniske standard. Det har således ikke indgået i overvejelserne om den tomme grund efter nedrivningen kunne indgå i en erhvervspolitisk, bypolitisk eller turistpolitisk strategi. 4.1 FINANSIERING AF PROJEKTET Vesthimmerland Kommunen fik i ,9 mio. kr. i støtte til nedrivning af tomme bygninger. Herudover forpligtede Vesthimmerlands Kommune sig til at betale 25% af de samlede nedrivningsudgifter. Siden har Vesthimmerlands Kommune i 2011 modtaget 22 Dansk Bygningsarv A/S

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier:

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier: Dato: 06.08.2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-482 Midtvejsevaluering af Indsatspuljen I. Baggrund og formål II. Sammenfatning III. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse IV. Resultater og opgørelse

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG BYFORNYELSE PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 1 INDHOLD Forord side 3 Historien om Vestervig Byfornyelse Aps

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere