Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser."

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : DECEMBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl NATUREN KALDER Risikoen for oversvømmelser får nu Aars Boligforening til at tage et nyt initiativ for at sikre sine mange boliger. Løgstør Boligforenings store jule- og nytårsønske er, at der nu kommer skred i det store renovationsprojekt på afdeling seks (Sverigesvej og Norgesvej) og at plan læg ningen for afdeling et (Jernbanegade, Jernbanegade/ Østergade, Toldbodgade, Sol - kro gen og Bredgade/Kærvang) går planmæssigt. Det siger boligforeningens for- Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser. Boligforeningen vil have belyst, hvordan problemet kan løses helt ude i de enkelte udsatte bebyggelser. I tilfælde af ekstrem regn eller ved store smeltevandsmængder slår afløbsledninger og forsinkelsesbassiner ikke til. En undersøgelse, You Gov har foretaget for brancheforeningen Forsikring & Pension viser, at 56 procent af borgerne i Region Sjælland i høj grad eller meget høj grad vil være opmærksom på risikoen for oversvømmelse ved køb/ leje af fremtidig bolig. Der er næppe tvivl om, at også borgerne i det øvrig Danmark har bekymringer over det stigende antal hændelser med ekstremt vejr. Læs mere om initiativet i dette blad. Aars Boligforening ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et positivt nyt år med tak for godt samarbejde i Løgstør håber på skred i renoveringsplaner Formand Bodil Svenningsen, Løgstør Boligforening. mand, Bodil Svenningsen. Bestyrelsen har knoklet for at få renoveringen på skinner. Realisering af planerne vil højne boligstandarden i Løgstør til gavn for boligforeningens lejere. Hertil kommer, at der nu er lavet en køreplan for afdeling et. Læs mere om helhedsplanens millioninvestering i bedre boliger i Løgstør på siderne 4, 5 og 9. Lokale juleminder 94-årige Erna Gislum, Aars, fortæller om sin travle jul som husmor på Gislumgård ved Aars. Hendes svigermor, Katrine Gislum, boede i aftægt hos Erna og Søren Gislum i 28 år. Hun har broderet betrækket til Aars smukkeste stol (billedet). 80-årige Eva Mørch Christensen, Fjerritslev, har passet godt på sin blikdukke fra 1800-tallet. Dukken er en gave fra forældrene til Evas svigermor i Gøttrup og er gået i arv sammen med den gamle hjemmelavede vugge (billedet). Læs mere om Evas barndomsjul i et fattigt husmandssted i Gøttrup. Læs mere på side

2 Husk at betale ajourføringsgebyret Indbetaling af det såkaldte ajourføringsgebyr er ifølge lovgivningen en forudsætning for at bevare sit medlemskab af en lokal boligforening. Ved at betale ajourføringsgebyret opretholdes medlemskabet og dermed den anciennitetsmæssige indplacering på ventelisten. Det betyder kort sagt, at chancen for at få tilbudt en bolig, den dag ønsket og behovet er til stede, forøges væsentligt. 2 Af de 1400, som eksempelvis betaler ajourføringsgebyr til Aars Boligforening, er cirka 400 på venteliste. Det eneste, medlemmerne skal gøre for at komme på listen, er at henvende sig herom til boligforeningen. De fleste får opkrævning omkring januar, men nogle modtager opkrævningen på et andet tidspunkt afhængigt af indmeldelsestidspunktet. Ajourføringsgebyret er som anført lovbestemt og således ikke vedtaget af de lokale boligforeninger. Vesthimmerlands Vand A/S har i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsplan oprettet regnvandsbassiner mange steder, men afløbssystemer og regnvandsbassiner alene slår ikke til overfor den ekstreme regn. Det nødvendiggør mere lokale foranstaltninger. Derfor Aars Boligforenings nye initiativ. Her det nye regnvandsbassin i Farsø. 3 Hvad er bedre end et dejligt fest- og samlingslokale med nyt møblement herunder ikke mindst stole, som er gode at sidde på? Ikke ret meget, siger beboerne i Bymidten, Aars. De indviede nye møbler ved en tidlig julefrokost onsdag den 19. november. Fest- og samlingslokalet på 90 kvadratmeter i Bymidten er skønt at have, siger Hanne og Henning Pedersen, som flyttede til Aars for otte et halvt år siden. Tidligere boede vi i Dronninglund, men kunne ikke finde en velegnet bolig der. Den eneste mulighed var en lejlighed i en andelsboligforening, men den havde vi ikke mod på at købe os ind i. Nye møbler i Bymidtens festog samlingslokale. Fra venstre Hilda Christensen, medlem af boligforeningens repræsentantskab, Lars Liengaard, ejendomsfunktionær i Aars Bolig forening, samt Henning og Hanne Pedersen. Sidstnævnte er også medlem af repræsentantskabet. Nye møbler i Aars Bymidtes dejlige fest- og samlingslokale Henning Pedersen arbejdede på det daværende Nørresundby Slagteri, indtil han i 1993 stoppede af helbredsmæssige grunde. Også Hilda Christensen, som flyttede fra Østrup til Bymidten 1. marts 2000, er glad for festlokalet og de nye møbler. Jeg har holdt fire fester i det dejlige lokale, som er blevet endnu bedre, efter at vi fik skiftet møblerne ud, pointerer Hilda Christensen. Ejendomsfunktionær Lars Liengaard, Aars Boligforening, har sat filt under de nye stole og borde, så de let kan flyttes rundt uden at ridse gulvet. Fest- og samlingslokalet danner ofte ramme om beboernes fester og sammenkomster og er en oplagt gevinst for Bymidten, fastslår Lars Liengaard. Ikke alt overfladevand havner i tilfælde af ekstrem regn i vandløbene, men når forinden at anrette skade på bygninger og inventar. Her et glimt fra Halkære Å ved Aars. Aars Boli gforening tager nu Aars Boligforening tager nu et epokegørende initiativ for at imødegå følgerne af ekstrem regn og andre klimabetingede skader på sine 32 afdelinger i Vesthimmerland. Medierne bringer næsten daglig beretninger om, hvordan voldsomme klimamæssige begivenheder påvirker tusindvis af borgeres dagligdag, når skaderne sker, siger formand Niels Krogh Madsen, Aars Boligforening. Men uheldigvis gør kun få noget for at løse eller reducere problemets omfang. Det er, som om man venter, til problemet opstår, og vi ved jo, at det sker, men ikke hvor og hvornår. Hovedmålet er at mindske risikoen for oversvømmelse Derfor har Aars Boligforening startet en indsats, der har til formål at mindske risikoen for oversvømmelse af foreningens udlejningsejendomme. epok egørende klima-initiativ Første skridt består i, at jeg kører ud og besigtiger de enkelte afdelinger, fortæller Aars Boligforenings formand. Her registreres først og fremmest, hvordan grunden er beliggende i forhold til omgivende terræn og hvilke naturlige fald, der er på terrænet mod bebyggelsen. Hertil kommer spørgsmålet om, hvor tilstrømmende overfladevand naturligt kan afledes til lavere liggende områder. Der ses på bebyggelsens omtrentlige gulvhøjde over terræn samt over vej/p-plads m.v. På grundlag heraf udarbejder jeg en kort beskrivelse, som opsummerer status for afdelingerne. Nogle steder er der behov for forebyggende foranstaltninger. Det skal der så ses nærmere på efterfølgende, evt. sammen med kommunens teknikere, så der i tide kan udarbejdes en helhedsplan, som sikringen kan udføres efter. Det store spørgsmål er, hvor store vandmængder, der kan bortledes. Det drejer sig ikke kun om nedbør eller grundvand, men også om store mængder overfladevand fra tøbrud. Forretningsfører Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen bag epokegørende klimaudspil fra Aars Boligforening. Niels Krogh Madsen trækker på sin erfaring fra mange år som taksator for Himmerland og Concordia Forsikring, når risikoen for oversvømmelser kortlægges. Behov for at se nærmere på fem-ti afdelinger Efter mit foreløbige skøn er der behov for at se nærmere på fem-ti af vore afdelinger. Der er tale om lokaliteter, hvor selv mindre investeringer i f.eks. en afløbs ledning kan hindre oversvømmelser, understreger Niels Krogh Madsen. Når skaderne sker, ved vi, at det har store økonomiske konsekvenser for lejere, ejere og forsikringsselskaber. Spørgsmålet om, hvorvidt en skade er dækningsberettiget, kan også melde sig, da betingelserne for at opnå erstatning er forskellige selskaberne imellem. Bedre at forebygge end at sidde med hænderne i skødet Forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, er godt tilfreds med formandens initiativ. Klimaændringerne er en kendsgerning, og vi kan ligeså godt indstille os på, at den ekstreme regn også vil dukke op de kommende år. Erfaringsmæssigt er det særdeles belastende for vore lejere, hvis deres lejligheder oversvømmes. Derfor gælder det om at forholde sig til problemet og forebygge skaderne fremfor at sidde med hænderne i skødet, siger Aars Boligforenings forretningsfører. Aars Boligforening vil orientere Byggeskadefonden om initiativet, da fonden står med problemet i tilfælde af klimabetingede ødelæggelser. Hertil kommer, at kommunen og forsikringsselskaberne også vil have interesse i at få følgerne af det vilde klima på dagsordenen. Kommunen har en naturlig interesse i at forebygge oversvømmelse af borgernes boliger. Forsikringsselskaberne vil sikkert ændre dækningen, hvis der ikke sker en forebyggende indsats på dette område, understreger Aars Boligforenings formand. Aars Boligforenings nye initiativ vil utvivlsomt vække interesse hos mange andre boligselskaber landet over.

3 Forretningsfører Jørgen Albrektsen ved de to bygninger på Jernbanegade der nedrives som led i nedrivningsplanen. 4 5 Sådan ændres Afdeling 1 i Løgstør Boligforening Afsnit 1 Jernbanegade De to bygninger nedrives til sokkel. Kælder opfyldes. Der opføres en ny bygning med uændret otte lejligheder med altangang og elevator. Løgstør Boligforening forbereder Køreplan for Afdeling 1 Løgstør Boligforeningen har lagt nedenstående foreløbige køreplan for renoveringen af Afdeling 1. Køreplanen er retningsgivende, fordi den er afhængig af tidspunktet for byrådsbehandling af skema A og B samt andre myndighedstilladelser. Orienteringsmøde dec Afdelingsmøde om projektet jan Godkendelse af skema A jan Dialog med inde-og udegrupper af beboere jan Projekt sendes til entreprenører juli 2015 EU-licitation sept Myndighedsgodkendelse, skema B nov Beboerorientering nov Renoveringen starter jan Renoveringen ventes afsluttet juli 2017 kvalitetsløft for 95 millioner kr. Det er ikke spritnye lejligheder, men det er tæt på. I al fald hæves boligstandarden betydeligt via renovering, ombygning og indretning af lejlighederne, så de bliver attraktive og helt up-to-date. Sådan siger forretningsfører Jørgen Albrektsen om den helhedsplan for Løgstør Boligforenings Afdeling 1, som er på vej ind i realiteternes verden. Takket være tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til projektet kan huslejestigningen holdes på et rimeligt niveau, samtidig med, at der bliver mulighed for besparelser på den månedlige energiudgift. Antallet af lejligheder i de fem berørte afsnit reduceres fra 117 til 96 for at skaffe plads til en mere hensigtsmæssig indretning. Følgende elementer vægtes højt: Lavere energiforbrug og miljøforbedrende foranstaltninger (f.eks. nye klimaskærme). Øget tilgængelighed ved at elevatorforsyne 44 af de 96 lejligheder. Nye badeværelser (med vandbaseret gulvvarme) og nye køkkener i størstedelen af boligerne. Attraktive altaner og opholdsarealer. Hertil kommer, at en række mangler, grundet tidens tand, som led i helhedsplanen bliver udbedret, oplyser Jørgen Albrektsen. Beboerne skal genhuses, mens projektet gennemføres. Det er dog for tidligt at detailplanlægge genhusningen, da tidsplanen er afhængig af beboernes og kommunens godkendelse. Løgstør Boligforening håber at være klar til EU-licitation i september med henblik på at starte arbejdet i januar 2016 og færdiggøre det i Det er anslået, at det vil koste cirka 95 millioner kr. at gennemføre helhedsplanen for afdeling 1. Etageejendommen på to en halv etage indeholdende 18 lejligheder. Her sker en reduktion til 12 boliger, som alle bliver tilgængelige via elevatorforsyning. De 30 nuværende boliger i tre bygninger reduceres til 22, hvoraf de 12 får elevator. Afsnit 2 Jernbanegade/Østergade Afsnit 3 Bredgade/Kærvang Afsnit 5 Toldbodgade Afsnit 13 Solkrogen 30 boliger, hvoraf de 18 blev ramt af brand den 10. december Ved genopbygningen reduceres antallet af boliger til 23, hvoraf de 12 får øget tilgængelighed via elevatorer. 31 boliger fordelt i rækkehuse/enfamiliehuse i en og halvanden etage. Her nedlægges ingen boliger. I alle boligerne renoveres baderum, som forsynes med vandbåren gulvvarme.

4 6 7 dk Kronprinsesse Marys hus i Aalestrup er det første af de 13 træhuse i etape to på Lucernevangen, som blev klar til indflytning. Formand Peter Høholt fra MJ Malerfirma, Viborg, veksler ord med ejendomsinspektør Annette Kibsgaard, Aars Boligforening, på Lucernevangen i Aalestrup. Kronprinsesse Marys hus er nu færdi gt i Aalestrup Inger og Kaj Pedersen, Testrup ved Aalestrup, kan holde jul i det, som med en vis berettigelse kan kaldes Kronprinsesse Marys hus. I al fald drejer det sig om det hus, som kronprinsessen så og hørte om i forbindelse med Boligdagene i København i september. Det er nu opført på Lucernevangen i Aalestrup. Det royale træhus vakte stor interesse på den store bolig-seance i Bella Centret. Efter udstillingen blev huset pillet ned og transporteret til Aalestrup, hvor det som det første af 13 træhuse i disse dage er indflytningsklar. Håndværkerne har travlt med at opføre Forretningsfører Jens Damgaard orienterer kronprinsesse Mary om træhusene i Aalestrup. Lucernevangen etape to, fortæller ejendomsinspektør Annette Kibsgaard, Aars Boligforening, som er tilsynsførende på projektet. Efter færdiggørelsen af det første hus går det slag i slag med de øvrige. De næste to huse har indflytning 1. og 15. januar, og de sidste huse kommer drypvis, indtil det sidste er klar til august. Annette Kibsgaard er godt tilfreds med, at vejret til nu har artet sig godt. Vi har været heldige med at kunne grave og støbe, uden at frosten har sat en kæp i hjulet. Der har været en del jordarbejde, ligesom niveauforskellen betyder, at vi har måttet etablere nogle ret store støttemure, pointerer Aars Boligforenings ejendomsinspektør. Træhusene i Aalestrup er produceret af Frøslev Træ. Byggearbejdet på Lucernevangen er opdelt i seks entrepriser, som udføres af lokale firmaer. Licitationen viste samlede udgifter til byggeriet på 14,3 millioner kr. Når de 13 boliger i Aalestrup er færdige, råder Aars Boligforening over 66 af de populære træhuse. Morten Borup og Bent Bisgaard fra HBJ Tømrer & Snedker Aps, Aalestrup, laver fodlister til det første hus i etape to. Her et glimt fra arbejdet med at bygge støttemur i forbindelse med den nye stamvej til boligerne i træhusbebyggelsens etape to.

5 8 9 dk Jens Hejselbak Andersen er aktiv med vandkanden i Falken. Her Falken set fra gård-siden. Det er Jens på bal konen. Et glimt fra første licitation i maj. Til højre ingeniør Ole Thomsen, Brix & Kamp A/S, Hjørring. De 18 lejligheder i Falken, Løgstør, er nu fuldt udlejet De 18 lejligheder i Falken i Løgstør er nu fuldt udlejet. Gudrun Bach har boet i Falken siden færdiggørelsen i Hun er repræsentantskabsmedlem og rigtig glad for sin 100 kvadratmeter store bolig. Sammen med min mand boede jeg i et hus på Hvedemarken i Løgstør, som vi for 40 år siden selv lod bygge, fortæller Gudrun Bach. For otte år siden mistede jeg min mand, og jeg kunne ikke blive ved med at passe det store hus. Derfor fik jeg min nuværende lejlighed. Jeg var så heldig at få solgt mit hus, netop da jeg flyttede i min dejlige lyse lejlighed i Falken. Også Ingrid og Jørgen Hejselbak Andersen, som har boet i en af Falkens lejligheder siden 15. februar, er meget tilfredse med deres nye bolig. Vi flyttede efter salg af vort hus i Vilsted til en firmaejet lejlighed i Løgstør for otte år siden, oplyser Jørgen Hejselbak Andersen. Lejligheden havde dog visse mangler, og en stor udgift til opvarmning. Min kone har drevet frisørvirksomhed i Vilsted i 40 år, mens jeg har været afdelingsleder/værkfører på Micatronic i Fjerritslev. Jørgen Hejselbak Andersen er ligesom Gudrun Bach repræsentantskabsmedlem. Falkens tredje repræsentantskabsmedlem er Helle Bøjer. Jens og Ingrid Hejsel bak Andersen og Gudrun Bach er glade for at bo i Falken. Ingrid havde været frisør i Vilsted 40 år, før par ret flyttede til Løgstør. Jens og Ingrid Hejselbak Andersen varmer op til julen med julestjerne og en pakkekalender fra deres barnebarn. Jørgen Albrektsen og Gitte Leach står i spidsen for genhusningen af beboerne på Sverigesvej og Norgesvej. Råhusentreprisen i Løgstør i tredje licitation 12. januar Løgstør Boligforening har blikket rettet mod mandag den 12. januar 2015, hvor resultatet af licitationen over råhusentreprisen for renoveringen af Afdeling 6 (Sverigesvej og Norgesvej) offentliggøres. Baggrunden for den fornyede licitation er, at der kun kom et tilbud på råhusentreprisen, da den ligesom de øvrige entrepriser var i licitation den 27. maj Tilbuddet var imidlertid næsten dobbelt så højt som budgetteret. Derfor besluttede Løgstør Boligforening at sende denne entreprise samt den meget store tømrerentreprise i fornyet licitation. Ved den nye licitation lå den lavestbydende meget tæt på den bud- getterede udgift, mens den næstlavest bydende lå meget højere. Desværre blev der sendt en forkert kontrakt til lavestbydende, som ikke ønskede at vedstå sit tilbud og kunne undslå sig på grund af nogle juridisk/tekniske forviklinger. Derfor blev vi nødt til at sende råhusentreprisen i licitation endnu en gang fortæller forretningsfører Jørgen Albrekt sen, Løgstør Boligforening. Det betyder, at renoveringsprojektet ventes startet med tre måneders forsinkelse, mandag den 2. marts 2015 og at genhusningens start ligeledes bliver udskudt. Proceduren i forbindelse med genhusningen består i, at Løgstør Boligforening sender en orientering til de implicerede lejere ledsaget af et spørgeskema til angivelse af evt. ønsker i forbindelse med projekts gennemførelse. Herpå tilbydes beboerne et møde med Gitte Leach fra boligforeningen, hvor man søger at imødekomme lejernes ønsker. Da det oprindelige renoveringsprojekt bevirkede en udgift på 107 millioner kr. i stedet for de anslåede 83 millioner kr., beskar boligforeningen projektet bl.a. med en række glas-altaner, et nyt fælleshus samt garage til viceværterne. Vi håber, at projektet nu kommer på sporet, for det vil betyde en væsentlig forbedring for beboerne, når boligerne renoveres og antallet reduceres fra 120 til 88, understreger Jørgen Albrektsen. Gudrun Bach hygger sig i sin skønne lejlighed. To af op gangene i den ne ejendom på Norges vej får elevatorer. Løgstør Bolig forening fjerner hvidevarer på Sveriges vej for at gøre plads til renoveringsarbejdet. Foto: Peter Larsen

6 10 11 Juletraditionerne lagde hårdt beslag på husmoderen i Gislum Erna Gislum med foto af Gislumgård, hvor hun som husmor har haft mange travle juleforberedelser. 94-årige Erna Gislum samler lørdag den 17. januar 2015 familien til en forsinket julefrokost i Olle-Kolle-bebyggelsens festlokale i Aars. Dermed fortsætter hun en lang tradition med familiejulefrokost, som startede for mere end 70 år siden. Dengang flyttede Erna sammen med sin mand, Søren Gislum, til hans fødehjem, Gislumgård ved Aars. Juleforberedelserne startede med, at vi efter at have opvarmet vandet til skoldning i gruekedlen fik slagtet en gris. Der blev rørt i blodet, og blodpølsen blev kogt i gruekedlen, fortæller Erna Gislum. Efter at den slagtede gris havde overnattet på en stige, tog vi fat på parteringen, saltede flæsket, lavede leverpostejer, flæskesylte og medisterpølse. Vi havde ingen fryser eller køleskab, og skinken blev hængt op i skorstenen. Når kakkelovnen og sølvtøjet var pudset, så var der jul. Juleaften var var cirka 15 samlet, heriblandt Erna Gislums svigermor, som boede på aftægt hos det unge par i 28 år. Men ikke nok med det. Allerede første juledag stod husmoderen igen parat med julemad denne gang til omkring 20. Et godt indfald om juletræer til København fik skidt udfald Fra en jul i barndommen husker den 94-årige Erna Gislum, at hun en fik en dukke, som hendes mor selv havde syet. Hun husker også et julehandelsinitiativ fra faderen. Min far, Niels Lundgaard, var en alsidig mand. Han havde en overgang vognmandsforretning med heste i Gedsted, og senere drev han landbrug, bl.a. i Nyrup ved Aars. En morgen hørte han i Radioavisen, at der manglede juletræer i København. Fluks lejede han en jernbanevogn, fik fældet juletræerne og satte kursen mod København for at sælge dem. Uheldigvis havde flere andre fået den samme gode ide. Derfor var markedet mættet, da far dukkede op med sine mange juletræer, og han måtte returnere til Himmerland med uforrettet sag. Erna Gislum mistede sin mand for 33 år siden, men boede i deres hus på Kærvej i Aars, indtil hun 1. november 2009 flyttede til sin nuværende lejlighed i Olle- Kolle, Himmerlandsparken 15. Og her er jeg meget glad for at være. Jeg bor centralt og har ikke langt over til Kvickly, hvor jeg daglig spiller for 20 kr. på Oddset, pointerer Erna Gislum. Juleaften holder Erna hos en af sine sønner i Aars. Erna med Aars flotteste stol, hvis betræk er broderet af hendes svigermor, Katrine Gislum. Kold risengrød og varmt øl forsødede julen i Gøttrup Evas far var mælkekusk, dengang der blev brugt rigtige mejerispande. Der står en til pynt uden for Borups Allè 54 i Fjerritslev. Juledag stod menuen på kold risengrød og hjemmelavet varmt sødt øl. Duften af god mad, æbler og appelsiner bredte sig over hele huset, og de seks børn legede med de hjemmelavede julegaver. Sådan husker 80-årige Eva Mørch Christensen en typisk jul i barndomshjemmet et husmandssted i Gøttrup ved Fjerritslev. Før juleaften var familien i kirke, mens stegen blev stegt. En af storesøstrene og faderen stod for pyntningen af juletræet, som ingen måtte se, før lysene var tændt og spredte hygge i stuen. Julegaverne var for det meste hjemmelavede eller købt for 50 øre, fortæller Eva Mørch Christensen. Vi lavede dukker selv, og min senere svigermors mor, som også boede i Gøttrup, lavede f.eks. en vugge, som jeg har endnu. Julen var en stor begivenhed for os børn. Der var ikke meget at slå til Søren med. Familien ernærede sig ved seks køer plus grise samt faderens mælketur til det for længst hedengangne Korsholm Mejeri. Har boet på Borups Allè i Fjerritslev over 54 år Eva Mørch Christensen og hendes nu afdøde mand, Knud Erik Hejlesen Christensen, flyttede ind i Fjerritslev Boligforenings bolig på Borups Allé 54 i Fjerritslev den 1. november Dengang blev området kaldt Blæsenbjerg, fordi det lå åbent og uden al den bevoksning, som vi kender i dag, understreger Eva Mørch Christensen. Der var marker med kartofler, korn og roer og græssende kreaturer. Siden har kvarteret og Fjerritslev i det hele taget udviklet sig meget. Den 80-årtige Fjerritslev-borger understreger, at hun altid har været og stadig er Eva fik denne hjemmelavede vugge i julegave af sin svigermors søster. Eva Mørch Christensen ved billede af barndomshjemmet ved Gøttrup. meget glad for at bo i Fjerritslev Boligforenings hus. Eva er et kendt ansigt i byen. Hun har været rengøringsassistent i Han Herred Hallen 25 år og på det daværende Fjerritslev sygehus fem et halvt år. Eva Mørch Christensen har gået til folkedans i 25 år. Fjerritslev Boligforenings trofaste lejer er stadig aktiv, nemlig som besøgsven og medhjælper ved bankospil. Eva har tre børn, en søn i Nørresundby og to døtre i Fjerritslev. Julen fejres hos datteren Mary i Fjerritslev.

7 12 Medarbejderportræt Maja og vicevært Søren Ole Sørensen gør klar til nøgleudlevering. Da Maja Hansen for 19 år siden startede med seks ugentlige timer på Fjerritslev Boligforenings kontor, havde hun også timer på Fjerritslev Posthus og i Fjerritslev kommunes sundhedsfremmeafdeling. Nu er Maja Hansen som fuldtidsansat kontorassistent i Fjerritslev og Løgstør et kendt ansigt. I Fjerritslev beskæftiger hun sig med udlejningen af boligforeningens 306 lejligheder, fremvisning af boliger og bogholderi. En dag om ugen arbejder hun på Løgstør Boligforenings kontor. Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Det er afvekslende og bringer mig i kontakt med mange mennesker, fortæller den 62-årige kontorassistent. Maja Hansen har været ikke så lidt af en blæksprutte på arbejdsmarkedet. Hun startede som dagplejer, blev herefter hjemmehjælper, pakkede smør i syv år på det daværende Korsholm Mejeri og har været beskæftiget på Kokkedal Drengehjem, kommunens tekniske forvaltning, Maja Hansen er glad for sit job i Fjerritslev Boligforening Jylland Turist- og Marketing, Aabybro og som sagt posthuset. Sin kontoruddannelse gennemførte Maja Hansen på Aalborg Handelsskoles voksenuddannelse. Fjerritslev Boligforenings kontorassistent bor sammen med sin mand på en nedlagt landbrugsejendom i Øslev ved Fjerritslev. De har to voksne sønner, som bor i henholdsvis Aalborg og Gøttrup. Maja Hansen i en typisk situation på Fjerritslev Boligforenings kontor, nemlig med en lejer i røret. Maja sammen med forretningsfører Jørgen Albrektsen, som hun afløser, når han er ude af huset. Maja Hansen er aktiv i en lokal Gå-klub og en Cykelklub en gang om ugen, ligesom hun får motion ved at cykle de fem km til og fra Fjerritslev Boligforenings kontor, når der ikke er alt for dårligt vejr. Som ene høne i kurven på jobbet må jeg naturligvis lægge øre til en del godmodige drillerier, men det sætter kun kolorit på hverdagen, slutter kontorassistent Maja Hansen, Fjerritslev Boligforening. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr.

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 ved betaling af det årlige ajourføringsgebyr på 150 kr. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JANUAR 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby.

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. Nr. 4 Oktober 2008 Husrum TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. 4 Ekstra m 2 i det fri Efter renoveringerne byder gårdene

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s.

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 1 2012 Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. 6 Læs også:

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere