Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser."

Transkript

1 SAMBONYT I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : DECEMBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Fjerritslev Aggersundvej 4B, 9690 Fjerritslev Tlf Daglig kl Torsdag kl Fredag kl Løgstør Hjortens Gyde 2, 9670 Løgstør Tlf Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl NATUREN KALDER Risikoen for oversvømmelser får nu Aars Boligforening til at tage et nyt initiativ for at sikre sine mange boliger. Løgstør Boligforenings store jule- og nytårsønske er, at der nu kommer skred i det store renovationsprojekt på afdeling seks (Sverigesvej og Norgesvej) og at plan læg ningen for afdeling et (Jernbanegade, Jernbanegade/ Østergade, Toldbodgade, Sol - kro gen og Bredgade/Kærvang) går planmæssigt. Det siger boligforeningens for- Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. Vi har startet et analysearbejde, som skal kortlægge behovet for at sikre de af foreningens 32 afdelinger, der har risiko for oversvømmelser. Boligforeningen vil have belyst, hvordan problemet kan løses helt ude i de enkelte udsatte bebyggelser. I tilfælde af ekstrem regn eller ved store smeltevandsmængder slår afløbsledninger og forsinkelsesbassiner ikke til. En undersøgelse, You Gov har foretaget for brancheforeningen Forsikring & Pension viser, at 56 procent af borgerne i Region Sjælland i høj grad eller meget høj grad vil være opmærksom på risikoen for oversvømmelse ved køb/ leje af fremtidig bolig. Der er næppe tvivl om, at også borgerne i det øvrig Danmark har bekymringer over det stigende antal hændelser med ekstremt vejr. Læs mere om initiativet i dette blad. Aars Boligforening ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et positivt nyt år med tak for godt samarbejde i Løgstør håber på skred i renoveringsplaner Formand Bodil Svenningsen, Løgstør Boligforening. mand, Bodil Svenningsen. Bestyrelsen har knoklet for at få renoveringen på skinner. Realisering af planerne vil højne boligstandarden i Løgstør til gavn for boligforeningens lejere. Hertil kommer, at der nu er lavet en køreplan for afdeling et. Læs mere om helhedsplanens millioninvestering i bedre boliger i Løgstør på siderne 4, 5 og 9. Lokale juleminder 94-årige Erna Gislum, Aars, fortæller om sin travle jul som husmor på Gislumgård ved Aars. Hendes svigermor, Katrine Gislum, boede i aftægt hos Erna og Søren Gislum i 28 år. Hun har broderet betrækket til Aars smukkeste stol (billedet). 80-årige Eva Mørch Christensen, Fjerritslev, har passet godt på sin blikdukke fra 1800-tallet. Dukken er en gave fra forældrene til Evas svigermor i Gøttrup og er gået i arv sammen med den gamle hjemmelavede vugge (billedet). Læs mere om Evas barndomsjul i et fattigt husmandssted i Gøttrup. Læs mere på side

2 Husk at betale ajourføringsgebyret Indbetaling af det såkaldte ajourføringsgebyr er ifølge lovgivningen en forudsætning for at bevare sit medlemskab af en lokal boligforening. Ved at betale ajourføringsgebyret opretholdes medlemskabet og dermed den anciennitetsmæssige indplacering på ventelisten. Det betyder kort sagt, at chancen for at få tilbudt en bolig, den dag ønsket og behovet er til stede, forøges væsentligt. 2 Af de 1400, som eksempelvis betaler ajourføringsgebyr til Aars Boligforening, er cirka 400 på venteliste. Det eneste, medlemmerne skal gøre for at komme på listen, er at henvende sig herom til boligforeningen. De fleste får opkrævning omkring januar, men nogle modtager opkrævningen på et andet tidspunkt afhængigt af indmeldelsestidspunktet. Ajourføringsgebyret er som anført lovbestemt og således ikke vedtaget af de lokale boligforeninger. Vesthimmerlands Vand A/S har i overensstemmelse med kommunens klimatilpasningsplan oprettet regnvandsbassiner mange steder, men afløbssystemer og regnvandsbassiner alene slår ikke til overfor den ekstreme regn. Det nødvendiggør mere lokale foranstaltninger. Derfor Aars Boligforenings nye initiativ. Her det nye regnvandsbassin i Farsø. 3 Hvad er bedre end et dejligt fest- og samlingslokale med nyt møblement herunder ikke mindst stole, som er gode at sidde på? Ikke ret meget, siger beboerne i Bymidten, Aars. De indviede nye møbler ved en tidlig julefrokost onsdag den 19. november. Fest- og samlingslokalet på 90 kvadratmeter i Bymidten er skønt at have, siger Hanne og Henning Pedersen, som flyttede til Aars for otte et halvt år siden. Tidligere boede vi i Dronninglund, men kunne ikke finde en velegnet bolig der. Den eneste mulighed var en lejlighed i en andelsboligforening, men den havde vi ikke mod på at købe os ind i. Nye møbler i Bymidtens festog samlingslokale. Fra venstre Hilda Christensen, medlem af boligforeningens repræsentantskab, Lars Liengaard, ejendomsfunktionær i Aars Bolig forening, samt Henning og Hanne Pedersen. Sidstnævnte er også medlem af repræsentantskabet. Nye møbler i Aars Bymidtes dejlige fest- og samlingslokale Henning Pedersen arbejdede på det daværende Nørresundby Slagteri, indtil han i 1993 stoppede af helbredsmæssige grunde. Også Hilda Christensen, som flyttede fra Østrup til Bymidten 1. marts 2000, er glad for festlokalet og de nye møbler. Jeg har holdt fire fester i det dejlige lokale, som er blevet endnu bedre, efter at vi fik skiftet møblerne ud, pointerer Hilda Christensen. Ejendomsfunktionær Lars Liengaard, Aars Boligforening, har sat filt under de nye stole og borde, så de let kan flyttes rundt uden at ridse gulvet. Fest- og samlingslokalet danner ofte ramme om beboernes fester og sammenkomster og er en oplagt gevinst for Bymidten, fastslår Lars Liengaard. Ikke alt overfladevand havner i tilfælde af ekstrem regn i vandløbene, men når forinden at anrette skade på bygninger og inventar. Her et glimt fra Halkære Å ved Aars. Aars Boli gforening tager nu Aars Boligforening tager nu et epokegørende initiativ for at imødegå følgerne af ekstrem regn og andre klimabetingede skader på sine 32 afdelinger i Vesthimmerland. Medierne bringer næsten daglig beretninger om, hvordan voldsomme klimamæssige begivenheder påvirker tusindvis af borgeres dagligdag, når skaderne sker, siger formand Niels Krogh Madsen, Aars Boligforening. Men uheldigvis gør kun få noget for at løse eller reducere problemets omfang. Det er, som om man venter, til problemet opstår, og vi ved jo, at det sker, men ikke hvor og hvornår. Hovedmålet er at mindske risikoen for oversvømmelse Derfor har Aars Boligforening startet en indsats, der har til formål at mindske risikoen for oversvømmelse af foreningens udlejningsejendomme. epok egørende klima-initiativ Første skridt består i, at jeg kører ud og besigtiger de enkelte afdelinger, fortæller Aars Boligforenings formand. Her registreres først og fremmest, hvordan grunden er beliggende i forhold til omgivende terræn og hvilke naturlige fald, der er på terrænet mod bebyggelsen. Hertil kommer spørgsmålet om, hvor tilstrømmende overfladevand naturligt kan afledes til lavere liggende områder. Der ses på bebyggelsens omtrentlige gulvhøjde over terræn samt over vej/p-plads m.v. På grundlag heraf udarbejder jeg en kort beskrivelse, som opsummerer status for afdelingerne. Nogle steder er der behov for forebyggende foranstaltninger. Det skal der så ses nærmere på efterfølgende, evt. sammen med kommunens teknikere, så der i tide kan udarbejdes en helhedsplan, som sikringen kan udføres efter. Det store spørgsmål er, hvor store vandmængder, der kan bortledes. Det drejer sig ikke kun om nedbør eller grundvand, men også om store mængder overfladevand fra tøbrud. Forretningsfører Jens Damgaard og formand Niels Krogh Madsen bag epokegørende klimaudspil fra Aars Boligforening. Niels Krogh Madsen trækker på sin erfaring fra mange år som taksator for Himmerland og Concordia Forsikring, når risikoen for oversvømmelser kortlægges. Behov for at se nærmere på fem-ti afdelinger Efter mit foreløbige skøn er der behov for at se nærmere på fem-ti af vore afdelinger. Der er tale om lokaliteter, hvor selv mindre investeringer i f.eks. en afløbs ledning kan hindre oversvømmelser, understreger Niels Krogh Madsen. Når skaderne sker, ved vi, at det har store økonomiske konsekvenser for lejere, ejere og forsikringsselskaber. Spørgsmålet om, hvorvidt en skade er dækningsberettiget, kan også melde sig, da betingelserne for at opnå erstatning er forskellige selskaberne imellem. Bedre at forebygge end at sidde med hænderne i skødet Forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, er godt tilfreds med formandens initiativ. Klimaændringerne er en kendsgerning, og vi kan ligeså godt indstille os på, at den ekstreme regn også vil dukke op de kommende år. Erfaringsmæssigt er det særdeles belastende for vore lejere, hvis deres lejligheder oversvømmes. Derfor gælder det om at forholde sig til problemet og forebygge skaderne fremfor at sidde med hænderne i skødet, siger Aars Boligforenings forretningsfører. Aars Boligforening vil orientere Byggeskadefonden om initiativet, da fonden står med problemet i tilfælde af klimabetingede ødelæggelser. Hertil kommer, at kommunen og forsikringsselskaberne også vil have interesse i at få følgerne af det vilde klima på dagsordenen. Kommunen har en naturlig interesse i at forebygge oversvømmelse af borgernes boliger. Forsikringsselskaberne vil sikkert ændre dækningen, hvis der ikke sker en forebyggende indsats på dette område, understreger Aars Boligforenings formand. Aars Boligforenings nye initiativ vil utvivlsomt vække interesse hos mange andre boligselskaber landet over.

3 Forretningsfører Jørgen Albrektsen ved de to bygninger på Jernbanegade der nedrives som led i nedrivningsplanen. 4 5 Sådan ændres Afdeling 1 i Løgstør Boligforening Afsnit 1 Jernbanegade De to bygninger nedrives til sokkel. Kælder opfyldes. Der opføres en ny bygning med uændret otte lejligheder med altangang og elevator. Løgstør Boligforening forbereder Køreplan for Afdeling 1 Løgstør Boligforeningen har lagt nedenstående foreløbige køreplan for renoveringen af Afdeling 1. Køreplanen er retningsgivende, fordi den er afhængig af tidspunktet for byrådsbehandling af skema A og B samt andre myndighedstilladelser. Orienteringsmøde dec Afdelingsmøde om projektet jan Godkendelse af skema A jan Dialog med inde-og udegrupper af beboere jan Projekt sendes til entreprenører juli 2015 EU-licitation sept Myndighedsgodkendelse, skema B nov Beboerorientering nov Renoveringen starter jan Renoveringen ventes afsluttet juli 2017 kvalitetsløft for 95 millioner kr. Det er ikke spritnye lejligheder, men det er tæt på. I al fald hæves boligstandarden betydeligt via renovering, ombygning og indretning af lejlighederne, så de bliver attraktive og helt up-to-date. Sådan siger forretningsfører Jørgen Albrektsen om den helhedsplan for Løgstør Boligforenings Afdeling 1, som er på vej ind i realiteternes verden. Takket være tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte til projektet kan huslejestigningen holdes på et rimeligt niveau, samtidig med, at der bliver mulighed for besparelser på den månedlige energiudgift. Antallet af lejligheder i de fem berørte afsnit reduceres fra 117 til 96 for at skaffe plads til en mere hensigtsmæssig indretning. Følgende elementer vægtes højt: Lavere energiforbrug og miljøforbedrende foranstaltninger (f.eks. nye klimaskærme). Øget tilgængelighed ved at elevatorforsyne 44 af de 96 lejligheder. Nye badeværelser (med vandbaseret gulvvarme) og nye køkkener i størstedelen af boligerne. Attraktive altaner og opholdsarealer. Hertil kommer, at en række mangler, grundet tidens tand, som led i helhedsplanen bliver udbedret, oplyser Jørgen Albrektsen. Beboerne skal genhuses, mens projektet gennemføres. Det er dog for tidligt at detailplanlægge genhusningen, da tidsplanen er afhængig af beboernes og kommunens godkendelse. Løgstør Boligforening håber at være klar til EU-licitation i september med henblik på at starte arbejdet i januar 2016 og færdiggøre det i Det er anslået, at det vil koste cirka 95 millioner kr. at gennemføre helhedsplanen for afdeling 1. Etageejendommen på to en halv etage indeholdende 18 lejligheder. Her sker en reduktion til 12 boliger, som alle bliver tilgængelige via elevatorforsyning. De 30 nuværende boliger i tre bygninger reduceres til 22, hvoraf de 12 får elevator. Afsnit 2 Jernbanegade/Østergade Afsnit 3 Bredgade/Kærvang Afsnit 5 Toldbodgade Afsnit 13 Solkrogen 30 boliger, hvoraf de 18 blev ramt af brand den 10. december Ved genopbygningen reduceres antallet af boliger til 23, hvoraf de 12 får øget tilgængelighed via elevatorer. 31 boliger fordelt i rækkehuse/enfamiliehuse i en og halvanden etage. Her nedlægges ingen boliger. I alle boligerne renoveres baderum, som forsynes med vandbåren gulvvarme.

4 6 7 dk Kronprinsesse Marys hus i Aalestrup er det første af de 13 træhuse i etape to på Lucernevangen, som blev klar til indflytning. Formand Peter Høholt fra MJ Malerfirma, Viborg, veksler ord med ejendomsinspektør Annette Kibsgaard, Aars Boligforening, på Lucernevangen i Aalestrup. Kronprinsesse Marys hus er nu færdi gt i Aalestrup Inger og Kaj Pedersen, Testrup ved Aalestrup, kan holde jul i det, som med en vis berettigelse kan kaldes Kronprinsesse Marys hus. I al fald drejer det sig om det hus, som kronprinsessen så og hørte om i forbindelse med Boligdagene i København i september. Det er nu opført på Lucernevangen i Aalestrup. Det royale træhus vakte stor interesse på den store bolig-seance i Bella Centret. Efter udstillingen blev huset pillet ned og transporteret til Aalestrup, hvor det som det første af 13 træhuse i disse dage er indflytningsklar. Håndværkerne har travlt med at opføre Forretningsfører Jens Damgaard orienterer kronprinsesse Mary om træhusene i Aalestrup. Lucernevangen etape to, fortæller ejendomsinspektør Annette Kibsgaard, Aars Boligforening, som er tilsynsførende på projektet. Efter færdiggørelsen af det første hus går det slag i slag med de øvrige. De næste to huse har indflytning 1. og 15. januar, og de sidste huse kommer drypvis, indtil det sidste er klar til august. Annette Kibsgaard er godt tilfreds med, at vejret til nu har artet sig godt. Vi har været heldige med at kunne grave og støbe, uden at frosten har sat en kæp i hjulet. Der har været en del jordarbejde, ligesom niveauforskellen betyder, at vi har måttet etablere nogle ret store støttemure, pointerer Aars Boligforenings ejendomsinspektør. Træhusene i Aalestrup er produceret af Frøslev Træ. Byggearbejdet på Lucernevangen er opdelt i seks entrepriser, som udføres af lokale firmaer. Licitationen viste samlede udgifter til byggeriet på 14,3 millioner kr. Når de 13 boliger i Aalestrup er færdige, råder Aars Boligforening over 66 af de populære træhuse. Morten Borup og Bent Bisgaard fra HBJ Tømrer & Snedker Aps, Aalestrup, laver fodlister til det første hus i etape to. Her et glimt fra arbejdet med at bygge støttemur i forbindelse med den nye stamvej til boligerne i træhusbebyggelsens etape to.

5 8 9 dk Jens Hejselbak Andersen er aktiv med vandkanden i Falken. Her Falken set fra gård-siden. Det er Jens på bal konen. Et glimt fra første licitation i maj. Til højre ingeniør Ole Thomsen, Brix & Kamp A/S, Hjørring. De 18 lejligheder i Falken, Løgstør, er nu fuldt udlejet De 18 lejligheder i Falken i Løgstør er nu fuldt udlejet. Gudrun Bach har boet i Falken siden færdiggørelsen i Hun er repræsentantskabsmedlem og rigtig glad for sin 100 kvadratmeter store bolig. Sammen med min mand boede jeg i et hus på Hvedemarken i Løgstør, som vi for 40 år siden selv lod bygge, fortæller Gudrun Bach. For otte år siden mistede jeg min mand, og jeg kunne ikke blive ved med at passe det store hus. Derfor fik jeg min nuværende lejlighed. Jeg var så heldig at få solgt mit hus, netop da jeg flyttede i min dejlige lyse lejlighed i Falken. Også Ingrid og Jørgen Hejselbak Andersen, som har boet i en af Falkens lejligheder siden 15. februar, er meget tilfredse med deres nye bolig. Vi flyttede efter salg af vort hus i Vilsted til en firmaejet lejlighed i Løgstør for otte år siden, oplyser Jørgen Hejselbak Andersen. Lejligheden havde dog visse mangler, og en stor udgift til opvarmning. Min kone har drevet frisørvirksomhed i Vilsted i 40 år, mens jeg har været afdelingsleder/værkfører på Micatronic i Fjerritslev. Jørgen Hejselbak Andersen er ligesom Gudrun Bach repræsentantskabsmedlem. Falkens tredje repræsentantskabsmedlem er Helle Bøjer. Jens og Ingrid Hejsel bak Andersen og Gudrun Bach er glade for at bo i Falken. Ingrid havde været frisør i Vilsted 40 år, før par ret flyttede til Løgstør. Jens og Ingrid Hejselbak Andersen varmer op til julen med julestjerne og en pakkekalender fra deres barnebarn. Jørgen Albrektsen og Gitte Leach står i spidsen for genhusningen af beboerne på Sverigesvej og Norgesvej. Råhusentreprisen i Løgstør i tredje licitation 12. januar Løgstør Boligforening har blikket rettet mod mandag den 12. januar 2015, hvor resultatet af licitationen over råhusentreprisen for renoveringen af Afdeling 6 (Sverigesvej og Norgesvej) offentliggøres. Baggrunden for den fornyede licitation er, at der kun kom et tilbud på råhusentreprisen, da den ligesom de øvrige entrepriser var i licitation den 27. maj Tilbuddet var imidlertid næsten dobbelt så højt som budgetteret. Derfor besluttede Løgstør Boligforening at sende denne entreprise samt den meget store tømrerentreprise i fornyet licitation. Ved den nye licitation lå den lavestbydende meget tæt på den bud- getterede udgift, mens den næstlavest bydende lå meget højere. Desværre blev der sendt en forkert kontrakt til lavestbydende, som ikke ønskede at vedstå sit tilbud og kunne undslå sig på grund af nogle juridisk/tekniske forviklinger. Derfor blev vi nødt til at sende råhusentreprisen i licitation endnu en gang fortæller forretningsfører Jørgen Albrekt sen, Løgstør Boligforening. Det betyder, at renoveringsprojektet ventes startet med tre måneders forsinkelse, mandag den 2. marts 2015 og at genhusningens start ligeledes bliver udskudt. Proceduren i forbindelse med genhusningen består i, at Løgstør Boligforening sender en orientering til de implicerede lejere ledsaget af et spørgeskema til angivelse af evt. ønsker i forbindelse med projekts gennemførelse. Herpå tilbydes beboerne et møde med Gitte Leach fra boligforeningen, hvor man søger at imødekomme lejernes ønsker. Da det oprindelige renoveringsprojekt bevirkede en udgift på 107 millioner kr. i stedet for de anslåede 83 millioner kr., beskar boligforeningen projektet bl.a. med en række glas-altaner, et nyt fælleshus samt garage til viceværterne. Vi håber, at projektet nu kommer på sporet, for det vil betyde en væsentlig forbedring for beboerne, når boligerne renoveres og antallet reduceres fra 120 til 88, understreger Jørgen Albrektsen. Gudrun Bach hygger sig i sin skønne lejlighed. To af op gangene i den ne ejendom på Norges vej får elevatorer. Løgstør Bolig forening fjerner hvidevarer på Sveriges vej for at gøre plads til renoveringsarbejdet. Foto: Peter Larsen

6 10 11 Juletraditionerne lagde hårdt beslag på husmoderen i Gislum Erna Gislum med foto af Gislumgård, hvor hun som husmor har haft mange travle juleforberedelser. 94-årige Erna Gislum samler lørdag den 17. januar 2015 familien til en forsinket julefrokost i Olle-Kolle-bebyggelsens festlokale i Aars. Dermed fortsætter hun en lang tradition med familiejulefrokost, som startede for mere end 70 år siden. Dengang flyttede Erna sammen med sin mand, Søren Gislum, til hans fødehjem, Gislumgård ved Aars. Juleforberedelserne startede med, at vi efter at have opvarmet vandet til skoldning i gruekedlen fik slagtet en gris. Der blev rørt i blodet, og blodpølsen blev kogt i gruekedlen, fortæller Erna Gislum. Efter at den slagtede gris havde overnattet på en stige, tog vi fat på parteringen, saltede flæsket, lavede leverpostejer, flæskesylte og medisterpølse. Vi havde ingen fryser eller køleskab, og skinken blev hængt op i skorstenen. Når kakkelovnen og sølvtøjet var pudset, så var der jul. Juleaften var var cirka 15 samlet, heriblandt Erna Gislums svigermor, som boede på aftægt hos det unge par i 28 år. Men ikke nok med det. Allerede første juledag stod husmoderen igen parat med julemad denne gang til omkring 20. Et godt indfald om juletræer til København fik skidt udfald Fra en jul i barndommen husker den 94-årige Erna Gislum, at hun en fik en dukke, som hendes mor selv havde syet. Hun husker også et julehandelsinitiativ fra faderen. Min far, Niels Lundgaard, var en alsidig mand. Han havde en overgang vognmandsforretning med heste i Gedsted, og senere drev han landbrug, bl.a. i Nyrup ved Aars. En morgen hørte han i Radioavisen, at der manglede juletræer i København. Fluks lejede han en jernbanevogn, fik fældet juletræerne og satte kursen mod København for at sælge dem. Uheldigvis havde flere andre fået den samme gode ide. Derfor var markedet mættet, da far dukkede op med sine mange juletræer, og han måtte returnere til Himmerland med uforrettet sag. Erna Gislum mistede sin mand for 33 år siden, men boede i deres hus på Kærvej i Aars, indtil hun 1. november 2009 flyttede til sin nuværende lejlighed i Olle- Kolle, Himmerlandsparken 15. Og her er jeg meget glad for at være. Jeg bor centralt og har ikke langt over til Kvickly, hvor jeg daglig spiller for 20 kr. på Oddset, pointerer Erna Gislum. Juleaften holder Erna hos en af sine sønner i Aars. Erna med Aars flotteste stol, hvis betræk er broderet af hendes svigermor, Katrine Gislum. Kold risengrød og varmt øl forsødede julen i Gøttrup Evas far var mælkekusk, dengang der blev brugt rigtige mejerispande. Der står en til pynt uden for Borups Allè 54 i Fjerritslev. Juledag stod menuen på kold risengrød og hjemmelavet varmt sødt øl. Duften af god mad, æbler og appelsiner bredte sig over hele huset, og de seks børn legede med de hjemmelavede julegaver. Sådan husker 80-årige Eva Mørch Christensen en typisk jul i barndomshjemmet et husmandssted i Gøttrup ved Fjerritslev. Før juleaften var familien i kirke, mens stegen blev stegt. En af storesøstrene og faderen stod for pyntningen af juletræet, som ingen måtte se, før lysene var tændt og spredte hygge i stuen. Julegaverne var for det meste hjemmelavede eller købt for 50 øre, fortæller Eva Mørch Christensen. Vi lavede dukker selv, og min senere svigermors mor, som også boede i Gøttrup, lavede f.eks. en vugge, som jeg har endnu. Julen var en stor begivenhed for os børn. Der var ikke meget at slå til Søren med. Familien ernærede sig ved seks køer plus grise samt faderens mælketur til det for længst hedengangne Korsholm Mejeri. Har boet på Borups Allè i Fjerritslev over 54 år Eva Mørch Christensen og hendes nu afdøde mand, Knud Erik Hejlesen Christensen, flyttede ind i Fjerritslev Boligforenings bolig på Borups Allé 54 i Fjerritslev den 1. november Dengang blev området kaldt Blæsenbjerg, fordi det lå åbent og uden al den bevoksning, som vi kender i dag, understreger Eva Mørch Christensen. Der var marker med kartofler, korn og roer og græssende kreaturer. Siden har kvarteret og Fjerritslev i det hele taget udviklet sig meget. Den 80-årtige Fjerritslev-borger understreger, at hun altid har været og stadig er Eva fik denne hjemmelavede vugge i julegave af sin svigermors søster. Eva Mørch Christensen ved billede af barndomshjemmet ved Gøttrup. meget glad for at bo i Fjerritslev Boligforenings hus. Eva er et kendt ansigt i byen. Hun har været rengøringsassistent i Han Herred Hallen 25 år og på det daværende Fjerritslev sygehus fem et halvt år. Eva Mørch Christensen har gået til folkedans i 25 år. Fjerritslev Boligforenings trofaste lejer er stadig aktiv, nemlig som besøgsven og medhjælper ved bankospil. Eva har tre børn, en søn i Nørresundby og to døtre i Fjerritslev. Julen fejres hos datteren Mary i Fjerritslev.

7 12 Medarbejderportræt Maja og vicevært Søren Ole Sørensen gør klar til nøgleudlevering. Da Maja Hansen for 19 år siden startede med seks ugentlige timer på Fjerritslev Boligforenings kontor, havde hun også timer på Fjerritslev Posthus og i Fjerritslev kommunes sundhedsfremmeafdeling. Nu er Maja Hansen som fuldtidsansat kontorassistent i Fjerritslev og Løgstør et kendt ansigt. I Fjerritslev beskæftiger hun sig med udlejningen af boligforeningens 306 lejligheder, fremvisning af boliger og bogholderi. En dag om ugen arbejder hun på Løgstør Boligforenings kontor. Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Det er afvekslende og bringer mig i kontakt med mange mennesker, fortæller den 62-årige kontorassistent. Maja Hansen har været ikke så lidt af en blæksprutte på arbejdsmarkedet. Hun startede som dagplejer, blev herefter hjemmehjælper, pakkede smør i syv år på det daværende Korsholm Mejeri og har været beskæftiget på Kokkedal Drengehjem, kommunens tekniske forvaltning, Maja Hansen er glad for sit job i Fjerritslev Boligforening Jylland Turist- og Marketing, Aabybro og som sagt posthuset. Sin kontoruddannelse gennemførte Maja Hansen på Aalborg Handelsskoles voksenuddannelse. Fjerritslev Boligforenings kontorassistent bor sammen med sin mand på en nedlagt landbrugsejendom i Øslev ved Fjerritslev. De har to voksne sønner, som bor i henholdsvis Aalborg og Gøttrup. Maja Hansen i en typisk situation på Fjerritslev Boligforenings kontor, nemlig med en lejer i røret. Maja sammen med forretningsfører Jørgen Albrektsen, som hun afløser, når han er ude af huset. Maja Hansen er aktiv i en lokal Gå-klub og en Cykelklub en gang om ugen, ligesom hun får motion ved at cykle de fem km til og fra Fjerritslev Boligforenings kontor, når der ikke er alt for dårligt vejr. Som ene høne i kurven på jobbet må jeg naturligvis lægge øre til en del godmodige drillerier, men det sætter kun kolorit på hverdagen, slutter kontorassistent Maja Hansen, Fjerritslev Boligforening. Aars Bogtryk & Offset Martin Glerup Information

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 10 : JUNI 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 9 : OKTOBER 2013 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening.

Af forretningsfører Jens S. Damgaard og formand Niels Krogh Madsen, begge Aars Boligforening. SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : OKTOBER 2014 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice-

Giftfri ukrudtsbekæmpelse i Løgstør de sidste 22 år Træer og buske, græs og ukrudt vokser og skaber travlhed hos Løgstør Boligforenings vice- SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 11 : JUNI / JULI 2015 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND Aktivitetshuset Ullerupvej 64, 9670 Løgstør Husets tlf.: 98221179 Jane Gertsen Christensen adr.: Brogade 23, 9670 Løgstør Tlf.: 98221100 jane@aggersund.dk Antal personer hunset kan rummer: 150 personer

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012

www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 SAMBONYT www.sambo-amba.dk I VESTHIMMERLAND OG HAN HERRED : ÅRGANG 8 : NOVEMBER 2012 KONTORTIDER: Aars - Aalestrup Kirkegade 2, 9600 Aars Tlf. 98 62 24 13 Daglig kl. 9.00-16.00 Torsdag kl. 10.00-17.00

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen

tiden kommet Løvvangen Nu er Der skal træffes en beslutning Nyt om renoveringen Løvvangen Nr. 4 2011 Nyt om renoveringen Der skal træffes en beslutning Den 13. april 2011 kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i Løvvangsskolens gymnastiksal. Det er her, beboerne

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere