Et boligselskab bliver stiftet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et boligselskab bliver stiftet"

Transkript

1 Et boligselskab bliver stiftet Maleri af Helsingørs borgmester og boligselskabets initiativtager Peder Christensen. Portrættet, der hænger på Helsingør Rådhus, er malet af H. C. Bärenholdt. 75 år er gået, siden boligselskabet Det sociale Boligselskab i Helsingør blev stiftet. Det boligselskab, der i dag rummer boliger og efter en fusion med Andelsboligforeningen KINGO nu hedder Boliggården. Initiativtageren til boligselskabet var den ambitiøse og foretagsomme borgmester i byen Peder Christensen, populært kaldet Kong Peder. Fra var han den ledende kraft i byen og forsøgte med iver at gøre Helsingør til en mønsterkommune. Bestræbelser, der var i overensstemmelse med tidens socialistiske tanker rundt om i landets kommuner. Resultatet af disse bestræbelser ses tydeligt i nutidens Helsingør først og fremmest i det omfattende boligbyggeri, der på daværende tidspunkt blev sat i gang. Der blev allerede bygget en del i Helsingør fra , men alligevel stod en lang række mennesker og manglede bolig. Problemet var flere gange oppe at vende på byrådsmøder, og i 1915 søgte byrådet at etablere en boligforening. Men uden held. Kommunen valgte derfor selv at gå ind som bygherre på bebyggelsen Hamlets Vænge i årene , og det blev indledningen på et øget boligbyggeri med en aktiv deltagelse fra kommunens side. Byraadet foranlediger, at der dannes et socialt Boligselskab i Helsingør med den Opgave at erhverve, eje og administrere Kommunens Huse i Hamlets Vænge og ved Belvederevej samt de Beboelseshuse ved Esrumvej, som Kommunen administrerer for Statsboligfonden, og eventuel andre Beboelseshuse, hvori Kommunen har økonomiske Interesser. Endvidere skal Boligselskabets Opgave være at udføre socialt Boligbyggeri i Helsingør i Samarbejde med Foreningen Socialt Boligbyggeri i København paa Grundlag af det Forslag til Vedtægter, som er fremsendt i Forbindelse med Cirkulæret til Byraadet. (Peder Christensen) Sådan lød ordene i det forslag, som Peder Christensen den 11. april 1938 stillede for byrådet. Der blev fra byrådets side besluttet at nedsætte et Udvalg til Overvejelse af Kommunens Boligforvaltning og socialt Boligbyggeri. Udvalget mente dog forsigtigt, at kommunen indtil videre skulle beholde sine beboelseshuse under teknisk forvaltning og magistratens bestyrelse, mens magistraten grundigt skulle overveje spørgsmålet om nyt socialt byggeri. Men med en indstilling til byrådet den 11. juni 1938 hvori Helsingør Kommune var bygherre på Hamlets Vænge i årene (Foto: Helsingør Kommunes Museer) Peder Christensen forelagde byrådet sine færdige planer om et byggeri for børnerige familier ved Pontoppidansvej lykkedes det borgmesteren at få sit boligselskab. Den 27. juni 1938 oprettede byrådet Det sociale Boligselskab i Helsingør udelukkende af hensyn til Peder Christensens omtalte projekt og med en bestyrelse bestående af formand Peder Christensen og de fire byrådsmedlemmer Kai Lindberg, Knud Klem, Valdemar Berthelsen og C. Veistrup. Den 15. januar 1940 fandt man omsider tiden inde til, at boligselskabet skulle overtage administrationen af kommunens beboelseshuse, og en forpagtningskontrakt mellem Helsingør Kommune og Det sociale Boligselskab blev godkendt. Peder Christensen blev siddende i formandsstolen frem til 1. april 1954, hvor han videregav stolen og administrationen Belvederevej og Gl. Belvedere, (Foto: Helsingør Kommunes Museer) af lejligheder til folketingsmand Niels Mørk. I mellemkrigsårene opkøbte kommunen en række markjorder, som de lod udstykke - netop med henblik på senere boligbyggeri, men i slutningen af 1930 erne opgav kommunen sin direkte medvirken i byens boligbyggerier. De overlod opgaven til det nystiftede boligselskab. af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen, 1988 Kong Peder af Birger Mikkelsen, 1991

2 Ikke en storby men en stor by Op gennem 1930 erne ændrede folks behov for komfort og plads, og man gik ikke længere kun op i at have fire vægge og tag over hovedet. Mange bebyggelser, særligt etagebyggerier og senere boligselskabets byggerier, blev til små samfund med egne kollektive faciliteter. Med de nye tider var den traditionelle familie i opbrud, og de mange ændringer medførte stigende krav til byens boligbyggerier. Det kom dog ikke bag på boligselskabet, der allerede ved stiftelsen havde dette i baghovedet. Det sociale Boligselskab i Helsingør var nemlig et led i en bevidst boligpolitik. Vi byggede først og fremmest af hensyn til bolignøden, og alle skulle kunne have råd til at bo i socialt boligbyggeri. Der var på den tid specielt nede i byen mange dårlige baggårdslejligheder, der skulle saneres, så der skulle en del genhusning til. Vi satsede også på at bygge boliger, som pensionister kunne betale, og vi forsøgte at blande pensionister Blicherparken, Abildvænget, Søvej, Grønningen, Kingohusene, ca Maskinbyggeri udviklede erhvervslivet sig i en positiv retning, og problemerne med at skaffe arbejdskraft og materialer blev med tiden mindre. Til at skubbe udviklingen i den rigtige retning var også de mange kommunekautionerede statslån, som skulle hjælpe på opførelsen af enfamiliehuse og beboelsesejendomme. og almindelige lejere. Jeg oplevede, dengang vi havde bygget Grønningen, at ældre mennesker nede fra Strandgade sagde til mig, at de følte det, som om de var kommet i himmerige, da de flyttede derud. De fik alt det moderne, i stedet for lokum i gården o.s.v., som En ånd af visioner og optimisme hvilede over Helsingør i Kraftig vækst og udvikling var fortsat i gang, og der blev drømt om højhuse på op til ni etager. I praksis gik Det sociale Boligselskab i gang med opførelsen af Damvænget de havde haft nede i byen. (Niels Mørk) et projekt, der skaffede arbejde til en voksende flok håndværkere i arbejdsløshed. Det første synlige resultat på boligselskabets virke blev 40 lejligheder ved Bjarkesvej og 53 lejligheder ved Pontoppidansvej Under den tyske besættelse måtte boligselskabet, såvel som andre bygherrer, indskrænke boligbyggeriet grundet mangel på byggematerialer, og det resulterede i, at boligmanglen i Helsingør steg. Boligbyggeriet gik dog ikke helt i stå under 2. Verdenskrig, hvor 27 lejligheder ved Kongevej blev opført i årene Byens industri- og erhvervsliv tog fart efter 2. Verdenskrig og tiltrak dermed en del nye mennesker til Helsingør, og det udækkede behov for boliger fortsatte. Trods opførelsen af I 1957 havde boligselskabet over 500 boliger under opførelse, og i gennemsnit var der blevet færdiggjort lidt over 100 lejligheder om året de seneste 20 år, men boligmanglen var stadig stigende. Det var næppe københavnere, der var på ventelisterne, men Tikøbboere, som ønskede at flytte nærmere deres arbejdsplads. Byggeindustrien var en nøgleindustri i Helsingør, hvor der blev lagt betydelig vægt på de erhvervsmæssige aspekter i den lokale boligpolitik. Hvor Peder Christensens mål var en mønsterkommune, blev målet for hans efterfølger i borgmesterembedet, Sigurd Schytz, ikke en storby, men en stor by, og ved rejsegildet på Søvænget i december 1958 lød følgende fra borgmesteren: mere end 500 boliger siden krigens afslutning. Boligsituationen blev yderligere forværret, da tilflytteroverskuddet i 1949 var på 521 personer mod 67 personer i 1948, og problemer med materialeleverancer, mangel på tilstrækkelig arbejdskraft og stigende priser hjalp heller ikke på situationen. Men Det sociale Boligselskab kæmpede videre, Herude paa pynten kan vi bygge et godt og smukt samfund. Mit haab og ønske til selskabet vil derfor være, at det vedblivende maa have sin andel i at gøre Helsingør til en god og smuk by, et godt sted at leve. (Sigurd Schytz) og i marts 1951 kunne man holde rejsegilde på Belvederehjørnet. Særligt takket være virksomheden Helsingør Jernskibs- og af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen, 1988 Borgmester Peder Christensens politiske mål var at gøre Helsingør til en mønsterkommune, mens hans efterfølger Sigurd Schytz ønskede en stor by men ikke en storby. Betonelementer i et boligbyggeri var noget nyt og delvist uprøvet, da Grønningen blev bygget i midten af 1950 erne. Selvom der var aktivt på byggefronten i Helsingør, blev der ved med at mangle boliger. I starten af 1960 erne stod Sundparken færdig. (Fotos: Helsingør Kommunes Museer)

3 Hamlets Vænge de gamle værftshuse Hamlets Vænge. (Foto: Torben Sørensen) Efter renoveringen i 1980 erne fremstod Hamlets Vænge så smukt som ved opførelsen. (Foto: Carsten Møller, 1988) I starten af 1900-tallet var Helsingør præget af stigende boligmangel, og i et forsøg på at afhjælpe problemet, forsøgte Først i 1940 fik Det sociale Boligselskab i Helsingør overdraget de okkerfarvede ejendomme i Hamlets Vænge af kommunen. Helsingør Kommune at stifte et boligselskab i 1915, men forsøget mislykkedes. Kommunen valgte derfor for første gang selv at gå ind som bygherre og opførte Hamlets Vænge omkring Esrumvej i Arkitekten bag, Poul Holsøe, der var inspireret af engelske haveboliger, skabte en bebyggelsesplan med fjorten dobbelthuse og fem enkeltmandshuse grupperet omkring en fælles adgangsvej. Hamlets Vænge har været debatteret adskillige gange. Skulle det rives ned med det samme eller langsomt forfalde med henblik på nedrivning senere og nyt boligbyggeri for øje. I 1984 påbegyndte boligselskabet imidlertid en større renovering af de bevaringsværdige huse, der varede frem til Hamlets Vænge står nu over for endnu en renovering, idet Boliggården ønsker moderne, attraktive boliger, som kan Socialdemokratiet og Peder Christensen, der på det tidspunkt var formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, argumenterede stærkt for, at byggeriet skulle fortsætte. sikre en beboersammensætning med plads til både børnefamilier og enlige. Med den forestående restaurering over de næste par år er Hamlets Vænge altså reddet for eftertiden. Det har nu vist sig, at Bolignøden fremdeles er til Stede i et saadant Omfang, at de 20 nye Lejligheder ikke har De karakteristiske karnapper er en særlig detalje fra arkitekten Poul Holsøe været tilstrækkeligt til at kunne afhjælpe Nødstilstanden, idet Flyttedagen har bragt ca. 20 Husvilde ud over dem som allerede er under Kommunens Boligforsorg, ialt ca. 45 Husvilde (Peder Christensen) (Fotos og tegning: Helsingør Kommunes Museer) Således blev Hamlets Vænge udvidet med tretten dobbelthuse omkring Gl. Hellebækvej og Holger Danskes Vej i årene Et af argumenterne herfor var også, at man på den måde kunne komme noget af arbejdsløsheden i byggefagene til livs. Poul Holsøe var igen arkitekt, og ligesom med det første byggeri blev denne del af Hamlets Vænge ligeledes opført med statsstøtte. Ledelsen hos værftet bevilgede også et betragteligt tilskud til byggeriet. Helt nøjagtigt indbetalte værftet kroner, hvoraf de var en gave. Resten var et lån. Derfor forelå der en klausul om, at de 60 nye lejligheder i en årrække skulle være forbeholdt værftets medarbejdere. Deraf er Hamlets Vænge også i folkemunde gået som Værftshusene. Edith Møller, der flyttede ind i Hamlets Vænge i 1924, skyllede sit tøj i en zinkbalje, efter tøjet var vasket i en brændefyret gruekedel. Arkitekt Poul Holsøes første bebyggelsesplan fra Med Poul Holsøes sans for hyggelig haveboligbyggeri skabte arkitekten et byggeri, der fra starten var et åbent og attraktivt sted med grønne arealer, og et lignende boligbyggeri var endnu ikke set i Helsingør. De okkerfarvede ejendomme med hvidmalede småsprossede vinduer, og de røde tegltage blev et eksempel på et typisk dansk hus. Hamlets vænge det at bo udgivet af Det sociale Boligselskab i Helsingør, af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen, Tagryggen, marts 2012.

4 Beboerdemokrati Fællesmøde på Vapnagaard. (Foto: Bendt Olesen, 2012) Beboerdemokrati er et væsentligt grundelement i alle Boliggårdens afdelinger. (Foto: Bendt Olesen, 2012) Beboerne på Vapnagaard kan følge med på skærme, når der er beboermøde. (Foto: Bendt Olesen, 2012) Boliggården er et alment boligselskab, der danner rammen om mange menneskers liv i boligselskabets boliger, og som gennem 75 år har præget Helsingør Kommune på I dag er de mange afdelingsbestyrelser, der udelukkende består af lejere i boligafdelingen, det centrale element i boligselskabets demokratiseringsprocesser. det byplanmæssige samt boligmæssige område. Den øverste myndighed er et repræsentantskab, der består af lejerepræsentanter fra boligselskabets boligafdelinger, som Boliggården administrerer. Helsingørs almene boligbyggerier huser mange forskellige mennesker, hvor forskelle kommer til udtryk, hvad enten det gælder alder, etnicitet eller social status, og hvor adskillige I dag er beboerne i Boliggårdens afdelinger sikret medindflydelse, men sådan var det ikke de første 11 år af boligselskabets historie. Frem til 1949 blev bestyrelsesmedlemmerne i boligselskabets fem mand store bestyrelse valgt af Byrådet, synspunkter og vinkler bliver afspejlet i de respektive afdelingers demokratiske beslutninger. Beslutninger, der både vedrører sociale aktiviteter og fysiske tiltag i boligafdelingen. Boligbyggerierne er med andre ord præget af mangfoldighed. men i 1949 ændrede man dette, således at selskabsbestyrelsen fik to yderligere repræsentanter med to lejerepræsentanter. På det felt var boligselskabet i Helsingør pionerer, og der gik også kun nogle få måneder, før denne ordning blev landsdækkende for alt socialt boligbyggeri. Beboerdemokratiet skal være et velfungerende system for at sikre, at det er beboerne, der tager beslutningerne for deres boligområde, og derfor arbejdes der løbende med at uddanne og rekruttere nye medlemmer og indlæring af nye kommunikationsformer, så beboerdemokratiets virke fungerer optimalt. I slutningen af 1960 erne talte Det sociale Boligselskab i Helsingør mere end 2200 lejere, og der lød derfor et krav fra De Samvirkende Lejerforeninger om, at antallet af lejerepræsentanter i bestyrelsen skulle fordobles fra to til fire repræsentanter. Dette betød en sejr til beboerne, men også til formand Niels Mørk, der fik gennemført sit forslag om øget selvstyre i de enkelte afdelinger. Administrationen forblev dog hos selskabet. af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen, 1988.

5 Vapnagaard Fra Gornji Bonzini til Vapnagaard Luftfoto af Vapnagaard, oktober (Foto: Strüwing) Vapnagaard, som det ser ud efter renoveringen, sommer Vapnagaard set fra himlen, Model af Vapnagaard-projektet, som det blev præsenteret i slutningen af 1960 erne. (Foto: Arne Magnussen) Visionerne blev ved med at vokse hos Det sociale Boligselskab i Helsingør, der ved sit 25-års jubilæum i 1963 var blandt landets største boligselskaber, og i slutningen af 1960 erne var byggeplanerne større end nogensinde. På tegnebrættet lå opførelsen af en hel ny bydel nemlig Vapnagaard, der også i dag er det største almene boligområde i Helsingør med sine cirka beboere og kendt af enhver borger i kommunen på godt og ondt. Bebyggelsen skulle efter planen grupperes om et center med supermarkeder, posthus, pengeinstitutter, kulturelle faciliteter, børneinstitutioner samt et højhus. Vapnagaard blev opført i perioden omkring den gamle landbrugsejendom Vapnagaard og består i dag af 57 ens boligblokke i tre-fire etager med 1742 lejligheder. Byggeriet er tegnet af arkitekt Børge Kjær, Danalea A/S i København, og byggesystemet er det såkaldte Boligforeningernes Etagetypehus, der fra 1963 og en årrække frem blev lagt til grund for opførelse af lejligheder i Danmark. Vapnagaard markerer et skel i boligbyggeriet, idet der i 1960 erne indtraf en mærkbar ændring i boligbyggeriet. Hvor det førhen handlede om at skaffe folk tag over hovedet, kom der nu fokus på de bedste vilkår for folks trivsel. Vapnagard blev bygget for at skabe lys og luft og rekreative muligheder til beboerne i modsætning til de trange boligbyggerier Igennem 38 år har 58-årige Stipo Cicak, der har kroatisk blod i årene, boet forskellige steder på Vapnagaard, og de seneste 21 år har en lejlighed på Rytterbakken 8 dannet rammen om hans liv. Men historien om Stipo Cicak tager sin begyndelse langt, langt væk fra Helsingørs største boligområde. Stipo Cicak er vokset op i den lille landsby Gornji Bonzini i det tidligere Jugoslavien sammen med fire brødre, hvoraf de to er halvbrødre. Forældrene ejede en gård på landet, hvor de fem drenge ofte hjalp til. Stipo Cicaks drømme for fremtiden inkluderede dog ikke landbrug - han var derimod meget interesseret i geografi. En interesse, der har fulgt ham gennem hele livet, og er der et land eller sted i verden, som Stipo Cicak ikke kender, tjekker han straks sit store verdensatlas, der hænger på væggen i den lukkede altan på Rytterbakken. Som 16-årig forlod Stipo Cicak barndomsbyen for at tage til den noget større by Derventa. Her blev han udlært klejnsmed et fag han fik brug for, da han i 1980 fik job på værftet i Helsingør. En tatovering på venstre overarm med initialerne JNA og datoen vidner imidlertid om, at Stipo Cicak måtte lægge værktøjet på hylden for en stund, da han som ung mand måtte i hæren for at aftjene sin værnepligt. Den 15. august 1972 startede 15 måneder som soldat i Den Jugoslaviske Folkehær Jugoslovenska Narodna Armija. Stipo Cicak fulgte sin interesse for geografi, da han efter aftjent værnepligt flyttede til Korneuburg i Østrig i foråret Her arbejdede han på en møbelfabrik, mens han tog stort kørekort. Planen var nemlig, at han skulle levere møblerne rundt om i landet. På en ferie i Jugoslavien satte skæbnen imidlertid ind. Gennem en fælles kroatisk veninde mødte Stipo Cicak danske Susanne, der boede i den for ham endnu ukendte by Helsingør. Nærmere bestemt på Vapnagaard. Og da Stipo Cicak i julen 1977 blev fyret fra et lastvognsfirma, dukkede tanken om Susanne og Helsingør op igen, som den så ofte havde gjort siden mødet i Jugoslavien. Valget stod mellem barndomsbyen eller den ukendte skæbne i det skandinaviske land. Kærligheden sejrede. Den 4. februar 1978 flyttede Stipo Cicak ind hos Susanne og deres fælles veninde på Horsedammen, og et halvt år senere blev Stipo Cicak og Susanne gift. I dag bor Stipo Cicak for sig selv på Rytterbakken, hvor han ofte får besøg af gamle fodboldkammerater. i byerne. Boligblokkenes ensartede facader blev i 1970 erne anset for at symbolisere social lighed, men denne holdning ændrede sig i 1990 erne, hvor Vapnagaard blev anset for værende en kedelig og farveløs bebyggelse. Stipo Cicak, der har kroatisk baggrund, har boet på Vapnagaard siden (Foto: Mikkel Frank) 70 er-lejlighed i de helt rigtige farver. Stipo Cicaks lejlighed på Horsedammen var ikke farveforskrækket. (Privatfoto) Vapnagaard stod over for sin første store renovering i midten af 1990 erne, og den 1. juni 2012 kunne man efter flere forhandlinger endelig skrive under på en kontrakt mellem Boliggården og entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen i forbindelse med den nuværende renovering af Vapnagaard, der blandt andet indebærer nye tage på alle blokke, nye vinduer og stigstrenge, isolering og nye facader samt en gennemgående renovering af brusenicher. En renovering, der i Kilde: Mikkel Frank, Vapnagaard Nyt oktober alt løber op i 840 millioner kroner, og som forventes færdig i foråret Kom folk ude fra, skulle de have en meget stærk tilknytning til byen for at komme i betragtning til en bolig og det her med at bytte var ikke noget, man gjorde dengang. Jeg tror, at vi skal helt hen til Vapnagårdbyggeriet, inden vi rigtigt begyndte at tage udenbysfolk ind. (Niels Mørk) af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen, Helsingør Dagblad

6 De mørke 70 ere Med klækkelige huslejeforhøjelser lykkedes det også boligselskabet at præstere et overskud på regnskabet i På baggrund af den hårde kritik, der havde været rettet mod boligselskabets ledelse og dens økonomiske dispositioner samt en manglende politisk opbakning, valgte Niels Mørk at trække sig som formand med udgangen af marts Med indførelsen af nye vedtægter, der foreskrev en selvkonstituerende bestyrelse bestående af ni medlemmer fem fra byrådet og fire lejerepræsentanter overtog C.V. Kragh Petersen den stormomsuste formandspost som den første lejerepræsentant nogensinde erne blev stagnationens årti for Det sociale Boligselskab i Helsingør. Rent faktisk blev der ikke igangsat nyt boligbyggeri fra selskabets side dette årti, hvilket skyldtes flere forhold. Økonomien var endnu for usikker, og ledelsen havde travlt med at stå mål for gentagende kritiske røster angående deres ledelsesform, hvilket resulterede i, at forretningsførerne hastigt afløste hinanden. Og så stod boligselskabet over Boligselskabet måtte i starten af 1970 erne stå model til en heftig avispolemik. Årene omkring 1970 var på mange måder en brydningstid for Det sociale Boligselskab i Helsingør. Økonomiske vanskeligheder, en administrativ skandale og indførelsen af lejerdemokrati var nogle af de større udfordringer, som bestyrelsen pludselig stod overfor. Et driftsmæssigt underskud på i alt 4,2 millioner, hvoraf de 2,6 millioner var opsamlet i årene , gav ikke alene anledning til en skarp debat i byrådet, men også til en avispolemik, hvor boligselskabet måtte stå model til avisoverskrifter som Lejerne er utilfredse med Det sociale Boligselskab (Frederiksborg Amts Avis, ), Det sociale Boligselskab i skarp politisk modvind (Aktuelt, ) og 200 familier måske på gaden efter fejl i boligselskab (BT, ). I de mange lokal- og landsdækkende dagblade blev det i adskillige artikler antydet, at lejevurderingen og dermed huslejerne mere eller mindre politisk bevidst var blevet holdt nede, hvilket også antydes af formand Niels Mørks ord: I 32 år har selskabet kunnet føre en solidarisk huslejepolitik, og ved at holde huslejen så lav som muligt har vi kunnet hjælpe mange af de dårligt stillede familier i vor by til en god bolig. På kort sigt var den lave husleje til stor gavn for lejerne, men på længere sigt Debatten i byrådet Mel.: Den gamle skærslippers forårssang Nu venter fængslet med trange celler, på boligselskabet i vor by, hvis vi skal tro hvad Hr. Kragh fortæller, så må I alle til Horsens ty. For regnskabstimen den nu er inde, og når vi ser på de tørre tal, kan ingen hjerne fornuften finde, så I med håndjern nu rejse skal. I Horsens kan I så promenere i fangedragter med striber på, her har I tid til at spekulere, om ikke der er for tykt smurt på. Et møde kan I sammen holde, mens solen skinner bag tremmer ned, skønt celler for jer er uvant kolde, vi håber her at få klar besked. Hr. Mørk må kime med formandsklokken, for smasket bli r der i vand og brød, men snart sig ro sænker over flokken, og hans beretning den højlydt lød: I skolen sov jeg i regnetimen, så jeg på regnskab ej har forstand, jeg fulgte bare med hele stimen, så dømt I har en uskyldig mand. for en situation, de endnu ikke havde prøvet indflytningshastigheden stod pludselig ikke mål med den takt, i hvilken lejlighederne rent faktisk blev færdiggjort, og ved udgangen af 1972 stod man i en uvant situation med 200 tomme lejligheder i det nye Vapnagaardbyggeri. Men efter en sej kamp og et problemfyldt årti var Det Sociale Boligselskab i Helsingør atter bragt i god gænge i 1981, hvor det første spadestik til 77 nye boliger i Rønnebærhaven blev taget efterfulgt af opførelsen af 59 boliger i Pinjevangen. af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen, På stribe tog I så alle ordet, og sære ting hørtes fra jer mund: Når hus sku bygges sa hele koret, vi lånte blot på en anden grund, og Olsens leje fra Vapnagården i Soldal bruges blomsterbed, og skønt en skurvogn var vakkelvoren, den førtes på som en lejlighed. Tilsidst I lånte, ja, på papiret, i Landmandsbanken en masse guld, det var en dag I var let forvirret, måske I også var hønefuld. Men om jert regnskab skal ingen sige, det ej snart stemme vil på en prik, hver huslej lader I kraftigt stige, men vi er træt af den politik. En fangevogter han hæved mødet, for på en gårdtur I skulle se, om I til fængslet vil købe skødet, et lån hertil vil vi gi måske. I hvert fald håber vi roderiet bli r klaret, skønt vi får trange kår, og er I flinke, I bli r befriet, fra spjældet om en ti-femten år. kostede det boligselskabet dyrt, idet selskabets drift og likviditetsmæssige Indsendt af Ejby Rasmussen, Pontsøvej 39, Helsingør Op og ned langs kysten, torsdag d. 31. december 1970 situation gradvist blev forringet, og der var kun en løsning huslejestigninger.

7 Hvis vægge kunne hviske Holbergsvej 47 har været dannet rammen om Annemette Rønne Larsens liv gennem generationer. Her ses Annemette, manden Henrik, sønnerne Valdemar og Magnus samt forældrene John og Berit (Foto: Bendt Olesen.) Berit kunne fejre deres sølvbryllup i 80 erne. Stedet, hvor der blev holdt jul, lavet lektier, læst godnathistorier og stedet, hvor skænderier om legetøjet fyldte værelserne. I dag lytter væggene til nye historier hos den nye generation. 1. november 2011 overtog Annemette, hendes mand Henrik og deres to drenge, Valdemar og Magnus, nemlig Holbergsvej 47. De byttede simpelthen bolig med John og Berit, der i stedet flyttede ind i en lejlighed på Blichersvej. Når Annemette samler hele familien til jul eller påske, går snakken på, hvor juletræet plejede at stå. Nu er der andre møbler i stuen og nye billeder på væggene, men historierne er der stadig. Og som noget helt særligt får John, som den eneste, lov til at ryge i udestuen. Det var nemlig ham, der byggede den, og han skal have lov til at sidde samme sted, i samme stue, og stadig nyde sin tobak. En tur i garagen vækker minder om en svunden tid. Om dengang Annemette kom til at trampe lidt for højt i stuen, mens John sov til middag. Det blev han ikke glad for. Tanken har ikke strejfet hende i mange år, men pludselig, som hun står der, netop flyttet ind, dukker billederne op, og hun smiler for sig selv. Er der noget, der er hyggeligt, så er det at flytte hjem i sit barndomshjem. Der, hvor fortiden har udspillet sig. Hvor minderne lister om hvert et hjørne. Det er noget ganske særligt. Men til tider også lidt underligt. Sådan beskriver Annemette det i hvert fald. Tænk engang hvis vægge kunne tale. Så ville de hviske søde anekdoter om hverdagen, om glade minder fra store øjeblikke og sørgelige beretninger om sorg og savn. Mange af os har et særligt forhold til et hus, en lejlighed eller måske en gård. Måske var det der, vi voksede op som barn. Måske har ejendommen endda været i vores familie i generationer. Sådan er det hos Annemette Rønne Larsen og hendes familie. Annemettes farmor og farfar flyttede ind på Holbergsvej 47, da byggeriet var helt nyt i slutningen af 1950 erne. Men en ængstelse bredte sig hurtigt hos farmoderen, der ikke brød sig om at bo i et hus, og da Annemettes far, John, der i tre år kun sjældent var hjemme, idet han sejlede, valgte at slå sig ned med Annemettes mor, Berit, overtog de huset i John og Berit foran deres hus, ca Kaffe i haven, ca Holbergsvej 47 blev rammen om et familieliv med far, mor og fire børn. Det var her Annemettes søster, Henriette, holdt sin konfirmation i slutningen af 70 erne. Det var her, John og Annemettes søster Henriette blev konfirmeret sidst i 70 erne. Påskefrokost på Holbergsvej, 1970 erne. (Fotos: Privat) Hvor længe Nini og Birger stod på venteliste for at få en lejlighed i det nye byggeri, husker Nini ikke. Men glæden var stor, da familien flyttede ind, for området var noget ganske særligt for både Nini og Birger, da de begge boede der som børn. Det var et område fyldt med minder og nostalgiske øjeblikke. 75-årige Nini Jensen har boet i Sundparken i 52 år. Månelandingen i 1969, Berlinmurens fald i 1989 og terrorangrebet på World Trade Center i Tre store, historiske øjeblikke. Tre store begivenheder, som Nini Jensen har kunnet følge på tv i sin lejlighed i Sundparken. 75-årige Nini Jensen har nemlig boet på Pontsøvej 1 i 52 år. Kalenderen viste 1961, da Nini sammen med sin mand, Birger, og deres et-årige søn, Michael, flyttede ind i lejligheden. Sidenhen blev Mogens og efternøleren Mette født, og der blev trangt i lejligheden. Men drengene var store og sjældent hjemme, så Mette havde frit spil på det fælles værelse. Livet med tre børn bød på masser af hyggeligt samvær med naboerne. Med improviserede sammenskudsgilder, rundbold og stikbold og hygge på græsset. Og når Kong Vinter meldte sin ankomst og det fugtige område bag boligblokkene frøs til is, gav kommunen grønt lys til, at 5-årige Mette og de andre børn fra området kunne hygge sig om aftenen på den oplyste skøjtebane. I dag er det Ninis børnebørn, der boltrer sig på Sundparkens legeplads, når de besøger bedstemor. Og selvom Birger døde for 10 år siden, holder Nini stadig fast i de årlige pensionistfester, som hun har deltaget i de seneste mange år. Det er nemlig en kærkommen lejlighed til at hygge sig med naboerne. Når familien er samlet til påskefrokost, er de gerne en tur på legepladsen (Fotos: Privat) Sønnerne Michael og Mogens til fastelavn i Selvom børnene er blevet voksne, hygger de sig stadig på Sundparkens legeplads

8 Fusionen med KINGO Luftfoto af Kingohusene, der officielt blev indviet i (Foto: Boliggården) Boliggårdens afdelinger Kingosvej, Blicherparken, Grønningen, Damvænget og Søvænget, Nøjsomhed fik for alvor placeret KINGO i folks bevidsthed. (Foto: Helsingør Kommunes Museer) Det var KINGO, der var initiativtager til den verdensberømte arkitekt Jørn Utzons romerhuse i Helsingør. Den 1. januar 2011 indgik Helsingør Boligselskab, der i 1991 sløjefede den lange titel Det sociale Boligselskab i Helsingør, fusion med Andelsforeningen KINGO, og ændrede på dette tidspunkt navn til Boliggården. Samarbejdet mellem boligselskabet og boligforeningen var dog ikke helt fremmed, idet Helsingør Boligselskab og KINGO i en 12-måneders prøveperiode havde indgået et administrativt samarbejde. Med ønsket om at stå stærkere over for kommunen, blandt andet i arbejdet med boligområder som Nøjsomhed, indvilgede begge parter efter gentagende diskussioner, og et fuldbyrdet samarbejde kunne træde i kraft. Administrationsbyrden for boligselskaber er med årene vokset markant, idet staten pålægger selskaberne flere og flere opgaver, såsom dialogstyring, hvor hver eneste afdeling har pligt til at lave indberetninger om regnskaber og vedligeholdelse, og både Helsingør Boligselskab og Andelsboligforeningen KINGO mente begge at kunne stå stærkere som en fælles enhed ved sådanne opgaver. På et stiftende repræsentantskabsmøde for henholdsvis Helsingør Boligselskab og Andelsboligforeningen KINGO blev Jeppe Madsen valgt som formand for Boliggården, mens Rita Jensen, der tidligere var formand for KINGO, blev næstformand i det nye boligselskab. KINGO Andelsboligforeningen KINGO blev stiftet den 4. marts 1949 på initiativ fra Niels Mørk og med det formål at opføre gode og billige boliger for medlemmerne. Foreningens første bebyggelse blev indledt umiddelbart efter den formelle stiftelse, og i 1951 kunne man holde officiel indvielse af Kingohusene. Navnet KINGO blev besluttet, fordi den nyanlagte vej ved foreningens første byggeri blev opkaldt efter salmedigteren Thomas Kingo. KINGO oplevede stor medlemstilgang i starten af 1950 erne, og behovet for gode og billige boliger steg, og byggeriet fortsatte. Blandt andet med opførelsen af gule murstensrækkehuse ved Holbergsvej, som stod færdige i 1959 og med 408 boliger i boligbyggeriet Nøjsomhed, der fik placeret KINGO i den almindelige bevidsthed som en betydende faktor i det almennyttige boligbyggeri i Nordsjælland. Sidst i 1970 erne begyndte Andelsboligforeningen KINGO at rette blikket uden for det gamle Helsingør byområde, da boligforeningen fik mulighed for at erhverve et betydeligt areal i Hornbæk, og i perioden blev 130 moderne rækkehuse opført ved Karetmagervej og Gørtlervej. Efter succes en i Hornbæk var det naturligt at fortsætte udbygningen på Nordkysten, og 28 rækkehuse blev indviet på Vingen i Ålsgårde i Generelt kunne KINGO bryste sig af at indvie nye afdelinger hvert eller hvert andet år fra slutningen af 70 erne og frem til begyndelsen af 1990 erne. I 1957 stod KINGO som bygherre for et byggeri, der er blevet kendt og værdsat, ikke blot i Danmark, men også uden for landets grænser. KINGO stod nemlig bag opførelsen af 54 gårdhuse, de såkaldte romerhuse, der blev udformet af selveste arkitekt Jørn Utzon og er placeret i det kuperede terræn ved Gurrevej, ikke langt fra Montebello. Men på det tidspunkt var byggekvoten for almennyttig, støttet boligbyggeri opbrugt, og KINGO opførte udelukkende husene med salg for øje, dog uden at indkassere nogen betydelig fortjeneste. Husene, der er placeret rundt om en atriumgård og dermed leder tankerne tilbage på huse fra det gamle Rom, har været med til at befæste Jørn Utzon som en af datidens førende arkitekter, og navnet KINGO dukker stadig op i verdensfagpressen, hvor Jørn Utzons romerhuse i Helsingør er blevet et begreb. Andelsboligforeningen Kingo 50 år, Andelsboligforeningen Kingo 25 år, Tagryggen nr. 1. Marts 2011.

9 Nøjsomhed Opførelsen af boligbyggeriet Nøjsomhed fortsatte i med yderligere to blokke med i alt 48 lejligheder. Disse blokke blev placeret således, at de på en naturlig måde indgik i den oprindelige bebyggelsesplan, men det var nødvendigt at tilkøbe yderligere areal ved Kongevejen, for at dette kunne lade sig gøre. Luftfoto af Nøjsomhed, sommer Efter 20 års pause blev Nøjsomhed endnu engang udbygget med en ny blok ved Sydvej med 42 lejligheder. Nøjsomhed var et populært byggeri, lige fra det stod færdigt i 1964, hvor alle 408 lejligheder var lejet ud. (Foto: Helsingør Kommunes Museer) Gennem tiden er forskellige beboeraktiviteter blevet til i bebyggelsen og har blandt andet givet synlige udslag i udbygningen af legepladser, og for at Manglen på boliger i Helsingør var stor omkring 1960, selvom både Det sociale Boligselskab og Andelsforeningen KIN- GO ivrigt udvidede den nordsjællandske by, og det fik KINGOs bestyrelse til at se sig om efter nye muligheder. Interessen faldt hurtigt på et kvadratmeters stort areal ved det gamle teglværksområde ved gården Nøjsomhed, ikke langt fra Kongevejen, og på rekordtid blev der opført fire- og otteetagers boligblokke på et af Helsingørs højest og bedst beliggende arealer. Det nye boligbyggeri var da også populært fra starten, og samtlige 408 lejligheder var lejet ud, da byggeriet stod færdigt i imødekomme et ønske fra de mange familier, hvor begge forældre var udearbejdende, blev der i 1966 opført en tredelt børneinstitution ved Sydvej. Nøjsomhed har altid på godt og ondt været særlig kendt for den store andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, og for de mange sociale tiltag, der netop har taget udgangspunkt i ønsket om at integrere de forskellige kulturer og nationaliteter. Af samme grund har Nøjsomhed også haft en del ministerbesøg gennem årene, der har lagt vejen forbi for at få et indblik i det store boligsociale arbejde, der er udført ved Nøjsomhed. Blandt andet i 1998, hvor den daværende socialdemokratiske boligminister Jytte Eid-fest på Nordvej, Andersen aflagde Nøjsomhed et besøg for at høre om erfaringerne med projektet Kvarterløft, der bestod af beboerrådgivning og sociale aktiviteter. Og senest i oktober 2012, hvor socialdemokratiske Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter, kom forbi for at høre om den igangværende helhedsplan, der skal sikre Nøjsomhed endnu et kvarterløft. Tagryggen, nr. 4, 2012 Andelsboligforeningen Kingo 50 år, Andelsboligforeningen Kingo 25 år, Birte Dengaard har boet i Nøjsomhed i 40 år og kan ikke forestille sig at flytte derfra. 40 gode år i Nøjsomhed Nøjsomhed er bedre end det rygte, som de store blokke med de mange forskellige nationaliteter har fået blandt andet gennem medierne. Det mener i hvert fald 69-årige Birte Dengaard, der er medlem af afdelingsbestyrelsen og har boet i Nøjsomhed i 40 år. Jeg bryder mig ikke om at læse i avisen, at jeg bor på Mordvej. Selvfølgelig er her noget ballade med dørtelefoner, der bliver sparket i stykker, og postkasser, der bliver revet ned, men sladderen er værre, end vi beboere oplever det. Og det må være os, der bedst kan udtale sig om, hvad der sker her i området. Birte Dengaard har boet i Nøjsomhed siden 1973, hvor hun flyttede ind på Nordvej med sine tre børn. Det var en dejlig tid, hvor familien hyggede sig i deres 4-værelses lejlighed, og hvor børnene havde travlt med at lege i sandkassen. I dag er børnene for længst fløjet fra reden, men Birte Dengaard har ikke isoleret sig i sin lejlighed af den grund. Fællesarealerne bliver flittigt brugt til grillhygge med naboerne, og når der er tid til det, går Birte Dengaard gerne en tur forbi aktivitetshuset, hvor der fire dage om ugen er mulighed for at nyde en kold øl eller vand sammen med de andre beboere. Og mulighed for at lære andre kulturer at kende, for det er vigtigt, når man bor i Nøjsomhed. Det er spændende at bo i et boligbyggeri med forskellige nationaliteter, for man lærer virkelig meget ved at tale med folk fra fremmede kulturer. For Birte Dengaard er det vigtigt at være udadvendt og gøre en forskel for sit boligområde, og af samme grund har hun været med i afdelingsbestyrelsen siden 1993, kun med et par enkelte pauser. Bestyrelsesarbejdet giver hende nemlig mulighed for at hjælpe naboerne, hvis der opstår problemer, og er der noget, Birte Dengaard ser frem til, er det, når Nøjsomhed kan fejre 50 års jubilæum næste år. Så går Dannebrog til tops.

10 Formænd gennem tiderne Peder Christensen Peder Christensen var i mange år en markant skikkelse i Helsingør. Han var udlært maskinbygger på Helsingør Skibsværft, og i 1906 blev han forretningsfører for Arbejdernes Fællesorganisation og spillede også en vigtig rolle i den landsdækkende kooperation. Peder Christensen, også kendt som Kong Peder, var medlem af Helsingør Byråd fra 1906, og i 1919 blev han indsat som den første folkevalgte borgmester i Helsingør, hvor han blev siddende frem til Han var manden bag en lang række initiativer, der tilførte Helsingør fremgang og udvikling, og han arbejdede med et mål for øje: at gøre Helsingør til en mønsterkommune. Den foretagsomme borgmester var også initiativtageren til Det sociale Boligselskab i Helsingør, som han stiftede i juni 1938, og i 1939 kunne Kong Peder sætte sig for bordenden og kalde sig boligselskabets første formand. Niels Mørk Niels Mørk afløste i 1954 Peder Christensen som formand for Det sociale Boligselskab i Helsingør. Niels Mørk var meget aktiv i boligbevægelsen og var også initiativtageren bag Andelsboligforeningen Kingo, som blev stiftet den 4. marts Niels Mørk havde som folketingsmand ( ) nære kontakter til såvel centraladministrationen som til det politiske system, hvilket gjorde det muligt for boligselskabet på mange måder at være på forkant med boligudviklingen, og i Niels Mørks aktive tid i boligbevægelsen kom boligområder som blandt andre Blicherparken, Sundparken, Søvænget, Damvænget og Grønningen til. Gennem Niels Mørks virke som formand var hans bærende holdning at føre en solidarisk huslejepolitik. Han var meget opmærksom på, at man, ved at holde huslejen så lavt som muligt, kunne hjælpe mange af de dårligt stillede familier i byen, og Niels Mørk var i sandhed manden, der tog det sociale i boligselskabets navn alvorligt. I februar 1971 meddelte Niels Mørk, at han ønskede at forlade bestyrelsen, og det gjorde han 1. april 1971 efter 17 år som formand. Det var et noget andet boligselskab han forlod, end det han i sin tid overtog fra Peder Christensen. På de 17 år var boligselskabet vokset fra godt 100 lejligheder til godt 3000 lejligheder. C.V. Kragh Petersen Skibsføreren C.V. Kragh Petersen var den første leje-repræsentant i formandsstolen, og blandt de fire første lejerepræsentanter, der blev valgt til boligselskabets hovedbestyrelse. I starten måtte de holde lav profil, idet de blot havde taleret, men ikke stemmeret. Denne situation så dog noget anderledes ud, da C.V. Kragh Petersen kunne se sig selv sidde i den magtfulde position som formand. Efter otte år som formand for Det sociale Boligselskab i Helsingør, havde C.V. Kragh Petersen med udgangen af marts måned 1979 valgt at trække sig fra den til tider stærkt kontroversielle formandspost. Det faldt nemlig i C.V. Kragh Petersens lod at skulle styre boligselskabet gennem den vel nok hidtil vanskeligste periode med økonomiske og administrative vanskeligheder og negativ omtale i pressen. En periode, der ikke var præget af boligselskabets egentlige mål nemlig at bygge boliger. Jan Ewald Det sociale Boligselskab i Helsingør var atter bragt i god gænge efter en turbulent tid, da C.V. Kragh Petersen overlod formandsstolen til major Jan Ewald, og med formandsskiftet var der lagt op til ændringer på formandsposten. Hvor C.V. Kragh Petersen var engageret på de fleste fronter i boligselskabet, satsede Jan Ewald i højere grad på at tegne virksomheden udadtil og kun beskæftige sig med hovedlinjerne. Med en ændret ledelsesstruktur, hvor mange af beslutningerne allerede var lagt ud til de enkelte afdelingsbestyrelser, kunne Jan Ewald stå mere selvstændigt. Med restriktive byggekvoter krævede situationen nytænkning, og et forsøg herpå var boligselskabets engagement i bysanering og etablering af ungdomsboliger. Behovet for almennyttigt byggeri var stort, men Jan Ewald og resten af boligselskabet, der i 1991 ændrede navn til Helsingør Boligselskab, måtte sande, at boligselskabets politiske indflydelse i Byrådet ikke var, hvad det havde været. Ole Husum Frederiksen Det var en markant person i Helsingørs bybillede, der pludseligt døde en dag i oktober 2009 efter 12 år som formand for Helsingør Boligselskab. Ole Husum Frederiksen huskes særligt for sit engagement i boligbyggeriet Vapnagaard, og det er ikke tilfældigt, at kælenavne som Mr. Vapnagaard og Vapnagaards bedstefar stadig hænger ved, når han i dag mindes. Ole Husum Frederiksen var en ildsjæl i udviklingen af Vapnagaard, lige fra han flyttede ind i bebyggelsen den 1. februar Allerede året efter blev Ole Husum Frederiksen valgt som formand for Vapnagaards hovedbestyrelse, og han fortsatte formandsarbejdet frem til sin død. Ole Husum Frederiksen var engageret i alt, hvad der havde med Vapnagaard at gøre lige fra de mindste detaljer til de større visioner, og han havde en finger med i spillet både i renoveringen i 1990 erne og i den nuværende renovering. Som formand for boligselskabets hovedbestyrelse, som han var medlem af siden 1980 og næstformand for siden 1989, arbejdede han for at samle kommunens boligforeninger, og det var til stor glæde for Ole Husum Frederiksen, da Helsingør Boligselskab og Andelsboligforeningen Kingo indgik en administrativ samarbejdsaftale i Jeppe Madsen Efter en periode på fire år som formand for Helsingør Boligselskab, der ved fusionen ændrede navn til Boliggården, fratrådte den 66-årige Jeppe Madsen posten i maj Da den tidligere formand Ole Husum Frederiksen pludselig døde, blev Jeppe Madsen valgt på et repræsentantskabsmøde og kunne efter kun otte måneder i boligselskabets bestyrelse se sig selv sidde i formandsstolen. Bestyrelsesarbejdet var dog ikke helt nyt for Jeppe Madsen, der i en 10-årig periode fra 1972 var næstformand i Vapnagaards hovedbestyrelse, og som i 2009 kunne se sig selv gå fra at være formand i en af boligselskabets mindste afdelinger, nemlig afd. 36 Bjergegade med kun otte lejligheder, til at være formand for hovedbestyrelsen. Jeppe Madsen satte sig hurtigt for at demokratisere bestyrelsesarbejdet i form af forskellige udvalg og med indførelsen af en mentorordning, hvor hvert bestyrelsesmedlem blev mentor for en række afdelinger. Under Jeppe Madsens formandskab fortsatte forhandlingerne med Andelsboligforeningen Kingo, og efter svære forhandlinger lykkedes det at fusionere. Jeppe Madsen bor i dag i Odinsparken og overvejer i øjeblikket at blive en del af afdelingens bestyrelse. Charlotte Olsen sin mand og deres to børn. Den 28. maj 2013 fik Boliggården sin første kvindelige formand, den 45-årige Charlotte Olsen, der bor i Sundparken sammen med Livet som bestyrelsesmedlem er dog ikke helt nyt for Charlotte Olsen, der har været en del af Boliggårdens hovedbestyrelse siden 2004, og som gennem de seneste 17 år har ageret kasserer i Sundparken, hvor hun har lært rigtig meget af især de ældre herrer. Det var da også den nu 81-årige formand i Sundparken, Poul Hansen, der tilbage i 1996 fik lokket den dengang nybagte mor med i bestyrelsen. Som ny formand håber Charlotte Olsen at kunne engagere flere unge beboere til at deltage i bestyrelsesarbejdet i de forskellige afdelinger, for hun har selv oplevet, hvor meget det giver at være synlig og engageret, der hvor man bor. Den nyvalgte formand går til opgaven med frisk mod og håber på en fremtid med nye almene boligbyggerier i Helsingør og flere grønne renoveringer. Helsingør Dagblad. Charlotte Olsen. Jeppe Madsen. af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen, Kong Peder af Birger Mikkelsen, 1991

11 Fremtidens byggesten Grundlæggende værdier Boligselskabet arbejder ud fra fire grundlæggende værdier: 1. Troværdighed 2. Kompetence 3. Åbenhed 4. Forandringsparathed Vores bolig er en meget væsent- Boliggården ønsker at sikre, at Boliggården er som et alment Boliggårdens vision om stedse at lig del af vores tilværelse, derfor både valgte beboerdemokrater boligselskab underlagt et omfat- være det lokale almene boligsel- skal forholdene omkring boligen og ansatte har de fornødne fag- tende regelsæt. Det er vores am- skab i Helsingør stiller krav til os og dens funktioner være velfun- lige kompetencer til at udføre de bition, at disse mange regelsæt alle om, at vi løbende er interes- gerende. Når vi i vores liv har be- hverv, som vi påtager os. At vi ikke skal stå i vejen for en god in- serede og nysgerrige. Vi ønsker hov for at skifte bolig, skal den gennem uddannelse, erfaring og tern dialog. Vi skal undgå unødig at forandre og udvikle os i takt proces kunne foregå uden at bi- samarbejde har den bedste bag- bureaukratisering af vores sam- med vores by og det øvrige omgi- bringe os yderligere usikkerhed. grund for at løse de mangear- arbejdsformer. Vi vil bestræbe os vende samfund og alle ved, både Det er derfor af stor betydning for tede opgaver, som Boliggården på at opretholde den størst mu- valgte og ansatte, at det kræver Boliggården, at vi i vores kontakt arbejder med. Ønsket om den til- lige åbenhed i samarbejdet mel- løbende udvikling og tilpasning med lejere og ansøgere fremstår strækkelige kompetence i vores lem beboerdemokrater og admi- af vores indsats. Vi vil være åbne som ærlige og troværdige samar- arbejde gælder både i forhold til nistration, således at der for alle over for nyskabelser, både i form bejdspartnere, og vores beboere beboere og i forhold til bygnin- er en fælles indsigt i forretnings- af egen udvikling og gennem er- skal kunne træffe beslutninger i ger. gange og beslutningsgrundlag. faringer. tillid til de indgående aftaler med Boliggården. Boliggården vil stedse arbejde efter at være det gode og anerkendte lokale almene boligselskab i Helsingør. Vi vil i samarbejde med kommunens borgere og politikere medvirke til en løbende udvikling af byens boligområder. Vi vil arbejde på at opretholde et bredt boligtilbud for så vidt angår boligtyper, boligstørrelser og boligpriser, således at vi har mulighed for at tilgodese borgernes boligønsker bredest muligt. Visioner Vi skal løbende arbejde på at opretholde en indlysende sammenhæng mellem boligens kvalitet og boligens pris, således at det fortsat vil være de fleste lejere, der vælger at bo hos os af lyst. By- og boligudvikling sker som følge af politiske beslutninger, enten overordnede eller lokale, og Boliggården skal være aktiv i den boligpolitiske debat, både i interesseorganisationer og i lokalsamfundet. Vi ønsker at fastholde et stærkt beboerdemokrati og vil arbejde for udvikling af demokratiets muligheder og forandringer og gøre deltagelse indlysende attraktivt for vores beboere. Boliggården er og skal være en ordentlig arbejdsplads med redelige aftale-, ansættelses- og arbejdsvilkår. Boliggården skal som arbejdsplads give mulighed for løbende kompetenceudvikling for medarbejderne, og der skal fastholdes en indre åben kommunikation, der giver plads til indsigt, ansvar og selvbestemmelse. Boliggården arbejder med målsætninger på fire udvalgte områder: 1. Beboerdemokrati Boliggården og boligafdelingerne skal fastholde og videreudvikle koncepter for aktive og anstændige beboermøder. De lokale beboermøder er lejernes første møde med beboerdemokratiet og indgangen til aktiv deltagelse i afdelingsbestyrelsens arbejde. Vi skal sikre åbenhed og imødekommenhed over for nye aktive lejere, og vi skal løbende tilpasse vores kursus- og konferencetilbud til vores valgte beboerdemokrater. Vi vil gennem et udvidet udvalgsarbejde sikre mest mulig uddelegering. Vi skal etablere platforme for intern erfaringsudvikling. Vi vil i samarbejde med afdelingsbestyrelserne etablere muligheder for uddelegering af ad hoc opgaver og ad hoc økonomi, når der er mulighed herfor. Vi vil sikre en åbenhed og afklarethed omkring opgavefordelingen mellem valgte beboerdemokrater i afdelingsbestyrelserne, ansatte i afdelingen og Boliggårdens administration. 2. Informationsniveau Boliggården ønsker at fortsætte en mangeårig tradition for åbne tilgængelige referater. Ambitionen er indenfor den nærmeste årrække at gøre flest mulige oplysninger tilgængelige for beboerdemokrater og ansatte via et intranet. På denne måde ønsker vi at have en målsætning om at minimere vores brug af almindelige postforsendelser. Målsætninger Ligeledes har vi en målsætning om at give vores lejere og ansøgere videst mulig adgang til oplysninger om eget lejemål og egen ansøgning via internettet. Etablering af intranet skal have fokus på mulighed for informationsdeling om aktuelle igangværende arbejder i boligafdelingerne og gøres tilgængelig for afdelingsbestyrelser og ansatte. Overordnet vil vi fastholde hinanden i en målsætning om altid at tale og skrive på en måde, så modtagerne kan forstå os. 3. Boliger, bygninger og boligafdelinger Vi ønsker, at Boliggårdens lejemål i videst mulig omfang skal være tidssvarende. At vi gennem løbende vedligeholdelse og forbedringer kan tilbyde attraktive og konkurrencedygtige boliger. Det er målsætningen, at der arbejdes med et bredt og varieret tilbud på området, også på prisen, men overordnet skal der altid være en indlysende sammenhæng mellem boligens kvalitet og boligens huslejeniveau. Vi har en målsætning om at fortsætte arbejdet med bygningernes vedligeholdelse ud fra tekniske gennemgange og ud fra faktiske, undersøgte forhold. Vi vil sikre, at bygningerne renoveres ud fra helhedstankegange og helhedsplanlægninger, således at vi optimerer lejernes udbytte af de økonomiske investeringer, der foretages i både vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Hvor det er økonomisk rentabelt, indarbejdes i videst muligt omfang energioptimering i forbindelse med fysiske arbejder på ejendommene. For at sikre gode sociale boligforhold i samtlige boligafdelinger vil vi løbende udarbejde og tilpasse udlejningsregler for hver enkelt boligafdeling i samarbejde med kommunen, således at vi tilgodeser ønsker om den bredest mulige beboersammensætning i samtlige boligafdelinger. Vi vil løbende vurdere boligafdelingernes sociale og fysiske udvikling og forebyggende iværksætte nødvendige sociale og fysiske helhedsplaner i samarbejde med kommunen og Landsbyggefonden. 4. Arbejdspladsen Vi vil fastholde Boliggården som en ordentlig og attraktiv arbejdsplads, således at vi kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vi lægger vægt på, at Boliggården i sit arbejde har stort fokus på, at der afsættes tid til internt samarbejde, information og erfaringsudveksling, således at vi løbende kan afstemme og prioritere de mange opgaver. Vi ønsker at være en effektiv arbejdsplads, hvor der er tid til løbende kvalificeret efteruddannelse, som er en forudsætning for kompetent og tidssvarende opgaveløsning. Vi vil arbejde på, at der løbende skal være plads til ansættelse og oplæring af elever. Kilde: Plancher udarbejdet af Anine Fuglesang Grafisk produktion: Hillerød Grafisk

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

BILÆU 7ÅR Ringgården

BILÆU 7ÅR Ringgården 7ÅR 5 Ringgården JUBILÆUM Indhold 06 Rejsen i Ringgården #1 Redaktion Christian Mariegaard, Palle Jørgensen, Preben Karlson, Lulu Grønlund og Mia Løvkvist. Tekst Jens Kaiser, Stig Olesen og Lulu Grønlund

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014 Månedens nørd - side 4 Direktøren venter på sin trio - side 6 Boligforeningens horoskop - side 12 Genbrugsen i Holmstrup - side 21 t 4 6 12 21 månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup 2 nr. marts 2014

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17.

Invitation. Aalsrode Tømrerfirma A/S. i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, fredag den 18. september 2009 mellem kl. 13 og 17. Tømrerfirma A/S Tlf. 86 33 18 88 Fax. 86 33 16 88 Toftevej 4 8500 Grenaa www.aat.dk 100 Invitation I anledning af vores 100 års jubilæum vil det glæde Tømrerfirma A/S at se dig til åben reception i Kulturhuset

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s.

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 1 2012 Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. 6 Læs også:

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere