Kommuneplan Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2011-2022 Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning"

Transkript

1 plan Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Trafik- og centerstruktur Udviklingsstrategi for by 300-A1 300-A A A A A A2 300-A3 300-A4 300-A5 300-A6 300-A7 300-A8 300-A9 300-B1 300-B B B B B B2 300-B3 300-B4 300-B5 300-B6 300-B7 300-B8 300-B9 300-C1 300-C2 300-C3 300-C4 300-C5 300-C6 300-D1 300-D D D D2 300-D3 300-D4 300-D5 300-D6 300-D7 300-D8 300-D9 300-E1 300-E E11 Grus og stensorteringsanlæg 300-E

2 300-E3 300-E4 300-E5 300-E6 300-E7 300-E8 300-E / 70

3 plan Se kommuneplanen... 3 / 70

4 Den oprindelige boplads Gammel lå ved kysten nordvest for byen. betyder sletten og byen og området omkring den er karakteriseret af et stort fladt plateau omgivet af fjorde og fjelde med det 685m høje Qaqqarsuaq fjeld som det markante landskabstræk. Omkring år 1880 blev der oprettet butik og anløbsplads i bugten ved Kuukasik elvens udløb, denne blev en naturlig bymidte, og der opstod efterhånden en by øst og senere nord for anløbspladsen. I 1949 påbegyndtes en ny bydel syd for ådalen med slagteri og hermetikfabrik ud mod Fabriksbugten. Som en naturlig følge af byens udvikling er bymidtens tyngdepunkt rykket fra elvens udmunding til den nuværende placering ved Niels Bohrs Plads. Senest er byen vokset ud på Rådnenæs og op nord for Kirkemosen. Befolkning og boliger I by har der været en svag befolkningstilbagegang fra 1742 indbyggere i 1992 til 1693 indbygger i 2002 og 1607 indbyggere i januar Det skyldes dels at befolkningens alderssammensætning igennem de sidste 20 år er forrykket således, at der er blevet færre i den fødedygtige alder og flere ældre samt at erhvervsgrundlaget de sidste år er blevet forringet. Den fremtidige befolkningsudvikling er meget afhængig af hvordan de erhvervs og uddannelsesmæssige udviklingsmuligheder herunder om minedriften i området kommer i gang, hvordan mulighederne i fødevarebranchen udvikles og fiskeriets fremtid. Med en status qou må der påregnes en fortsat befolkningstilbagegang på mindst samme niveau, som vi har kendt i seneste år, men hvis der sker de forbedringer i erhvervsmulighederne, som der arbejdes på, kan befolkningsudviklingen vendes til en markant tilvækst. Planforudsætningen for denne kommuneplan for er en fortsat svag befolkningstilbagegang, men med planrammer der muliggør den ønskede vækst. (se befolkningsprognose befolkningsudvikling_cwh[1].pdf (41.7 KB)) Der er 761 boliger i 1/ ca 40% er enfamiliehuse, 20% kæde og rækkehuse og tæt lavt byggeri, ca 40 % er etagehuse. De sidste 10 år har boligbyggeriet i ligget på et gennemsnit på 2 4 boliger om året. Da der ikke er en befolkningstilvækst i udløses det fremtidige boligbyggeri primært af erstatningsbyggeri for nedslidte og utidssvarende boliger samt af behovet for større boliger (mindre husstandsstørrelser). Saneringsbehovet i er rimeligt stort dels er de to punkthuse på Qaninngivit nedslidte (og i 2011tomme) og dels er der en række ældre huse, som står tomme og forfalder. ens åbne karakter giver fortsat mulighed for nybyggeri i de eksisterende byområder og så er der udlagt store byudviklingsområder mod nord som kan rumme en eventuel større byvækst. Erhverv og havn by er placeret i et naturmæssigt rigt område og har gode udviklingsmuligheder, hvad angår fødevarebaserede erhverv, som 4 / 70

5 fårehold, jordbrug/gartneri og fiskeri. Disse erhverv har deres kerneområder i byen med fiskeindustri og slagteri ved havnen og fødevareuddannelserne i byens nordlige del omkring Inuili. Begge steder er der udviklingsmuligheder. Andre udviklingsmuligheder i på fødevareområdet er bestræbelserne på at få af et arktisk forskningscenter for landbrug til byen samt at oprettes en egentlig grønlandsk levnedsmiddelkontrol også kunne ske i. en er også rustet i til de nye råstofbaserede udviklingsmuligheder. Ved udarbejdelsen af denne kommuneplan var der ikke taget stilling til placering af en eventuel mine ved Kvanefjeldet og de deraf afledte funktioner som udskibningsanlæg, bearbejdningsanlæg og boliger eller hvilken by i Sydgrønland som olieefterforskningsselskaberne vælger som forsyningshavn. Der er arealer i eller ved byen som kan anvendes til de pågældende aktiviteter; men den endelige udpegning og de detaljerede bestemmelser vil blive indarbejdet i et kommuneplantillæg. Havnen i har en central rolle i RAL s containerhåndtering og der er gode muligheder for udvidelse af såvel kajkant som oplagsarealer. Derfor har gode muligheder for at blive Sydgrønlands fremtidige off shore havn i forbindelse med olieefterforskning. I havneområdet har der også været en del mindre iværksættervirksomheder som en isterningsproduktion og et bryggeri. Der er fortsat muligheder for sådanne virksomhedstyper. Service og offentlige institutioner Centerstrukturen i omfatter bymidten med butikker, administrative funktioner, institutioner, skole og kirke. I periferien til bymidten er der lokale centerdannelser i vest, nordvest og øst. planen fastholder denne centerstruktur og giver således mulighed for udvikling af service i alle fire centre. De seneste eksempler på styrkelsen af centrene er etableringen af et nyt Bræt i bymidten i 2010, bygningen af ungsdomscenteret i den vestlige del af byen i 2011 og udbygningen af Inuili i den nordlige del. Skolen Atuarfia er beliggende i udkanten af bymidten. Den har 16 klasser hvoraf to er specialklasser og et samlet elevtal i 2011 på 243. Den har et stort renoveringsbehov og der er planlagt en renovering i den første 4 årlige planperiode. planens delområdebestemmelser er tilpasset denne renovering. Der er tre ungdomsuddannelser i : Introduktionsskolen Piareersarfik, Regionsskole Syd for ggeri og Anlæg og levnedsmiddelskolen Inuili. De to førstnævnte i samme bygning på.. Aqqutaa Der foregår i 2011 en udbygning af Inuili, blandt andet med henblik på også at huse ATI skolen. Alderdomshjemmet, som er centralt placeret i bymidten, har også behov for såvel en modernisering som en øgning i værelsesantallet. Der er ikke med kommuneplanen taget stilling til om dette byggeri skal på den nuværende lokalitet eller om der skal bygges nyt andet steds. Miljø og forsyning Fra foden af det 685 m høje fjeldmassiv Qaqqarsuaq falder terrænet ret jævnt mod kysten i retningerne syd, vest og nord. De naturlige vandskel deler terrænet i nedstrømningsområder (afvandingsområder), som alle er åbne med havet. området består af store afvandingsområder, der er vanskelige at forbinde rent kloakeringsmæssigt. Derfor må der regnes med flere separate kloakudløb i havet. Dog medfører terrænformen, at hele byen kan kloakeres, og at overfladevand overalt kan ledes direkte til havet via åbne grøfter. Dag- og natrenovation i varetages af kommunen. I / 70

6 startede kommunen et forsøgsprojekt med transport af dagrenovation fra dumpen i til forbrænding i Qaqortoq. Det skal dels medvirke til at nedbringe behovet for deponering samt undgå afbrænding på dumpen, som kan være til gene for omgivelserne. På Dumpen er der en modtagestation for elektronik og andet farligt affald, som eksporteres til Mokana i Danmark. Elforsyning Nukissiorfiit forestår elforsyningen i. Højspændingsnettet er kabelnet og lavspændingsnettet er blandet kabel- og luftledningsnet. Selve elproduktionen til foregår på vandkraftværket i Qorlortorsuaq og føres ind til byens elværk fra Pointen, som i dag fungerer som back up anlæg. Varmeforsyning Varmeforsyningen varetages dels af private i egen bolig, dels af offentlige institutioners og private virksomheders egen varmeproduktion i form af centralvarme. Vandforsyning by forsynes med vand fra elvene Napasup, Kuua, Kuukasik og Landnamselven. Området omkring rummer gode muligheder for at øge vandindvindingen. Vandværkets kapacitet er på kbm pr døgn. Den store kapacitet har baggrund i den tidligere meget vandforbrugende virksomhed Royal Greenland og det nuværende Neqi slagterie. I udkanten af byen er der et vandreservoir, der supplere forsyningen i de perioder hvor der er lav vandføring i elvene og stort forbrug. En udligningsbeholder på 980 m3 placeret på Savaasat Qaqqaat sikrer en stabil vandforsyning til brugerne, når der er spidsbelastning. Trafik- og centerstruktur Hovedstrukturen fastlægges af 7 trafikale tyngdepunkter, der udgøres af byens største virksomheder, centerfunktioner og trafikanlæg. Der er 3 centrale og 4 perifere tyngdepunkter, hvor bymidten udgør det dominerende tyngdepunkt. Centrale tyngdepunkter: Butikker, kirke og institutioner Idrætsfaciliteter og butik Fiskefabrikken og slagteriet Perifere tyngdepunkter: Atlanthavnen Heliporten Dagrenovationspladsen og de tilstødende erhvervsområder Fremtidigt lokalcenter i det nordlige byområde Trafikstrukturen i er opbygget omkring tre eksisterende vejstrækninger, hvoraf to har udgangspunkt i bymidten. Den tredje vejstrækning er adgangsvej til den sydlige bydel, denne har sin begyndelse i krydset, hvor Søndrevej, Fangervej og Adolf Egedesvej mødes. Alle øvrige veje i er klassificerede som sekundærveje. 6 / 70

7 Området omkring den gamle koloni, Kirken, Henrik Lunds hus samt Landnamsgården er særlige værdifulde bevaringsområder. For disse områder gælder, at kommunalbestyrelsen ønsker at bevare og udvikle områdernes nuværende miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske indhold. Grønlands Hjemmestyre har i 1990 lavet et notat om bevaringsværdige bygninger og områder i. I dette notat er blandt andet anført, at bykvartererne ved Tobiasvej og Sarqanquaqvej er bevaringsværdige. Kommunalbestyrelsen vil gennem sin administration og planlægning søge at bevare områdernes nuværende karakter. Øvrige bevaringsområder omfatter bebyggelser, der er opført i perioden fra 1950 til slutningen af 1960 erne. (Liste over fredede og bavaringsværdige bygninger, ses her) by fremtræder som en svis åben bebyggelse, der er karakteriseret ved et markant indslag af friholdte landskabsstrøg, der opdeler bebyggelsen og forbinder byen med det omliggende åbne landskab. Områderne må tillægges væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv og har hidtil indgået i og været fastholdt som et væsentligt element i byens planlægning. Området mellem kommuneadministrationen og Niels Bohrs Plads er udlagt som bypark. et heraf er at skabe et samlingssted/centermiljø i midtbyen. Udformningen af byparken samt bycentret som helhed skal fastlægges i detaljerede bestemmelser i kommuneplanen. Udviklingen af byens grønne områder tager blandt andet afsæt i rapporten Fremtidens byrum i (ses her) Udviklingsstrategi for by I den sidste kommuneplan for blev der opstillet en række mål for den bymæssige udvikling, som i hovedprincippet fastholdes i denne kommuneplans udviklingsstrategi for byen: at udnytte restrummeligheden indenfor det eksisterende byområde forud for en yderligere udbygning af byen at placere planperiodens boligbyggeri i det nordlige byområde indenfor det eksisterende byområde at udnytte restrummeligheden i de eksisterende områder C2, C3, C4 og C5 til fælles formål i løbet af planperioden til nye uddannelsesinstitutioner, offentlige og private institutioner, administrative funktioner og aldersrenteboliger at udbygge og forstærke den igangværende erhvervs og miljømæssig byudvikling i den nordvestlige del af byen at påbegynde en trafikal udvikling mod Point med det formål at skabe sammenhængende vejforbindelse til Qassiarsuk Narsarsuaq området. at forberede byudviklingen på en mulig minedrift i byens opland samt at skabe havnefaciliteter/landarealer, der kan tilbydes off-shore virksomheder med relation til olieefterforskning rummer gode udviklingsmuligheder for såvel boliger, erhverv og fritidsområder. Såvel selve byens, som de potentielle udviklingsområders topografi betyder, at er en by der terrænmæssigt er nem og billig at byudvikle. En del af den fremtidige byudvikling kan ske i de eksisterende områder, som har rummelighed. Det kan dels ske som byfortætning og dels som erstatningsbyggeri for nedslidte og utidssvarende bygninger. Større byudviklingsprojekter ønskes primært placeret i byudviklingsområderne i nord og vestgående retning. I nærværende forslag til kommuneplan, er der udlagt rigelige arealer til bolig- og erhvervsudbygningen i planperioden. en er således rustet til at huse de store erhvervsprojekter som en minedrift ved Kvanefjeldet eller en olieefterforskning ud for Sydgrønland er udtryk for. 7 / 70

8 Samtidigt er det vigtigt at fastholde byens grønne rekreative præg samt de bygningsmæssige kvaliteter der er i den eksisterende by. udviklingen bør således ske i respekt for disse værdier. > 8 / 70

9 300-A1 Kujalleq Boligområde Boligområde Åben lav bebyggelse Området rummer 116 boliger opført som en og tofamiliehuse i 1 og 1½ etage. Områdets nordvestlige del er bebygget med boligstøttehuse. En enkelt mestervirksomhed er placeret i områdets nordøstlige del, samt en mindre butik/kiosk nær områdets center. Det gl. Betonstøberi er placeret i områdets nordlige del. Området er på ca. 8,4 ha. På grund af områdets topografi samt bebyggelsens særlige miljøværdi, kan der maksimalt bygges yderligere 28 boligenheder. n i området må maksimalt være på 1½ etage og taghældningen skal være min. 30 og max. 45. Der kan stilles krav til fremtidigt byggeri, således at det indordner sig i den eksisterende bebyggelse m.h.t. udseende, placering og farve. Områdets nordøstlige del vendt mod Nuugaarmiunut skal friholdes for bebyggelse. Området vejbetjenes af tilkørselsvejene Tobia p Aqqutaa, Ortooqqap Aqqutaa og Nuugaarmiunut samt af kvartervejene Gerti Palasip Aqqutaa, Makkorsip Aqqutaa, Farip Aqqutaa og Ippiisssarsivasik. Det er ikke tilladt at etablere yderligere veje i området. Der er vand og kloak i rammeområdet. Se kommunaplanens klausulerede for: spærregrænse S6, heliport. kvarteret skal i videst mulig omfang bevare sit nuværende bymiljø. Nybyggeri skal tilpasses eksisterende bygninger i kvarteret. Ved saneringer skal hver enkelt bygnings bevaringsværdi vurderes. Der skal laves en bevaringsplan for området. Særlige.. 9 / 70

10 300-A10 Særlige Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse Kujalleq Boligområde Boligområde Tæt lav bebyggelse. Området omfatter 10 små boliger opført i 1 plan Området er på ca. 0,9 ha. Områdets terræne taget i betragtning kan der maksimalt opføres nye boliger. Området er udlagt til rækkehuse i en etage, pga. terrænene kan kælder etableres. I området kan der tillades etablering af kollegium og/eller hotelvirksomhed. Området vejbetjenes af Savaasat Qaqqaat og Gladsaxip Aqquserna I henhold til xxxxx fastlægger følgende bestemmelser for området nævnt i 2. Landsplanlægning plan Tidligere KP tillæg og lokalplaner Miljøhandlingsplan Andre delområdeplaner/kp tillæg og lokalplaner Teknisk forsyning - Varme - Vand - Spildevand - Renovation Hvad er ændret i debatperioden 10 / 70

11 300-A11 Særlige Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse Kujalleq Boligområde Boligområde Tæt lav bebyggelse. Området omfatter 57 boliger i 1 og 1½ plan, samt to legepladser. Området er på ca. 2,0 ha. Restrummeligheden er på maksimalt 12 nye boliger af hensyn til områdets friarealer. Området er udlagt til rækkehusbebyggelse i 1 11/2 plan. Nybebyggelse skal i retning, tagform og hushøjde indordne sig den eksisterende rækkehusbebyggelse. Der er anlagt stier og 2 legepladser på arealet. På det resterende friareal kan der opføres skure tørrestativer m.v.. Alle dispositioner for friarealerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Området vejbetjenes af Kong Frederik IX Aqqutaa og Inuusuttut Aqqutaat I henhold til xxxxx fastlægger følgende bestemmelser for området nævnt i 2. Landsplanlægning plan Tidligere KP tillæg og lokalplaner Miljøhandlingsplan Andre delområdeplaner/kp tillæg og lokalplaner Teknisk forsyning - Varme - Vand - Spildevand - Renovation Hvad er ændret i debatperioden 11 / 70

12 300-A12 Særlige Kujalleq Boligområde Boligområde Tæt lav bebyggelse. I området er der opført 9 boligblokke, 12 rækkehuse, samt to dobbelthuse, i alt 300 boliger. Området er på 8,3 ha. eksklusive de to friholdte områder, der til sammen udgør ca. 0,7 ha. Restrummeligheden er på 25 boliger. Området kan bebygges med etagebyggeri eller større rækkehuse i tilknytning til det eksisterende blokkeområde. Nyt boligbyggeri skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i følge bebyggelsesplanen. De markerede friholdte områder friholdes for bebyggelse. Området vejbetjenes af Aaninngivit, Josefip Aqqutaa og Narsaararmiit. Intet at bemærke Intet at bemærke. 12 / 70

13 300-A13 Kujalleq Boligområde Boligområde Tæt lav bebyggelse. I området er der opført 3 boligblokke med 80 boliger samt en legeplads. Området er på ca. 1,3 ha. Restrummeligheden er på 16 boliger. Området er udlagt til boligblokke i 2 etager. Der kan placeres en mindre boligblok i området med tagform og samme højde som eksisterende bygninger. Særlige Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse Stier i området er vist på tegningen. Området vejbetjenes af Kong Frederik. IX Aqqutaa I henhold til xxxxx fastlægger følgende bestemmelser for området nævnt i 2. Landsplanlægning plan Tidligere KP tillæg og lokalplaner Miljøhandlingsplan Andre delområdeplaner/kp tillæg og lokalplaner Teknisk forsyning - Varme - Vand - Spildevand - Renovation Hvad er ændret i debatperioden 13 / 70

14 300-A14 Særlige Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse Kujalleq Boligområde Boligområde Tæt bebyggelse. Fremtidigt boligområde i planperioden Området er på 14,3 ha. heraf et friareal på ca. 0,6 ha. På grund af områdets topografi bør der maximalt opføres boliger. Området udbygges fra syd mod nord Området skal bebygges med rækkehuse i 1 og 2 etager. På grund af terrænene kan dobbelthuse og enkelthuse indgå i bebyggelsesplanen. Friholdt markerede områder må ikke bebygges. Området trafikbetjenes af kommende ringvej. Fra den kommende ringvej kan der etableres enkelte sideveje ind i området. Der må ikke henkastes affald og byggematerialer i de tilstødende fællesarealer I henhold til xxxxx fastlægger følgende bestemmelser for området nævnt i 2. Landsplanlægning plan Tidligere KP tillæg og lokalplaner Miljøhandlingsplan Andre delområdeplaner/kp tillæg og lokalplaner Teknisk forsyning - Varme - Vand - Spildevand - Renovation Hvad er ændret i debatperioden 14 / 70

15 300-A2 Kujalleq Boligområde Boligområde Åben lav bebyggelse. Området omfatter 13 boliger opført som en og tofamiliehuse i 1 og 1½ etage. Området er på ca. 2,3 ha. Restrummelighed i området er 12 boliger. Området er udlagt til boligbebyggelse í 1 1½ etage. Taghældning skal være over 20. Facader og gavle orienteres parallelt med Qaqqamut. Området er udlagt til boligbebyggelse í 1 1½ etage. Taghældning skal være over 20. Facader og gavle orienteres parallelt med QaqqamutOmrådet vejbetjenes af K-aalip Aqqutaa og Qaqqamut. Ved udbygningen af den vestlige del af området må der etableres en sidevej til Qaqqamut. Der er vand og kloak i områdets vestlige del.. Særlige.. Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse.. 15 / 70

16 300-A3 Kujalleq Boligområde Boligområde Åben lav bebyggelse. I området er der opført 22 boliger som enfamiliehuse i 1 og 1½ etage. Området er på ca. 2,9 ha. Restrummeligheden er på 7 boliger Området er overvejende forbeholdt enfamiliehuse i max 1½ etage. Taghældning skal være over 20. Facader og gavle orienteres parallelt med Inuusuttut Aqqutaat eller Akureyri-p Aqqutaa. Området vejbetjenes af Inuusuttut Aqqutaat og Akureyri-p Aqqutaa. Det er ikke tilladt at etablere flere veje i området. Stier i området er angivet på kortet. Den nordlige del af området har kloak og helårsvand. Nybebyggelser i området skal tilsluttes vand og kloak. Intet at bemærke Intet at bemærke Intet at bemærke Særlige.. 16 / 70

17 300-A4 Kujalleq Boligområde Boligområde Åben lav bebyggelse. Området omfatter 31 boliger opført som enfamiliehuse i 1 1½ plan. Området er på ca. 4,7 ha. Restrummeligheden er på 10 boliger. Området er udlagt til enfamiliehuse i 1 1½ plan. Taghældning skal være min. 20. Området vejbetjenes af Inuusuttut Aqqutaat, Kaanip Aqqutaa og grusvejene Isaap Aqqutaa, Pullasunnguup Aqqutaa og Qaqqakasik. Det er ikke tilladt at etablere flere veje i området. Eventuel fremtidig omkørselsvej skal etableres ved videreførelse af Pullasunnguup Aqqutaa til Savaasat Qaqqaat. Særlige.. Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse.. 17 / 70

18 300-A5 Kujalleq Boligområde Boligområde Åben lav bebyggelse. Området omfatter 12 boliger opført som enfamiliehuse i 1 plan. I området er der ligeledes et malerværksted og enkelte garageanlæg. Området er på ca. 2,1 ha. Restrummeligheden er på 6 til 7 boliger. Området er forbeholdt åben boligbebyggelse fortrinsvis enfamiliehuse i 1 plan. Taghældning på 20. I området kan der tillades mindre institutioner, erhverv, m.v. Området vejbetjenes af Gladsaxip Aqqutaa og Carl Egede-p Aqqutaa. Der er fremført vand og kloak i området Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere. Særlige.. Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse.. 18 / 70

19 300-A6 Kujalleq Boligområde Boligområde Åben lav bebyggelse. Området omfatter 45 boliger opført som enfamiliehuse i 1 og 1½ plan. I den vestlige del er det nye vandrehjem beliggende. Området er på ca. 7.0 ha. Restrummeligheden er på 13 boliger. Området er udlagt til enfamiliehuse i 1 1 ½ plan. Taghældning skal være min I området kan der tillades mindre erhverv så som mestervirksomheder eller lignende. Området vejbetjenes af Nuugaarsummut, Ilivilermiunut og Savaasat Qaqqaat. Det er ikke tilladt at etablere yderligere veje i området. Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere. Særlige.. Delområdeplanens til anden planlægning Godkendelse og offentliggørelse.. 19 / 70

20 300-A7 Kujalleq Boligområde Boligområde Åben lav bebyggelse. Området omfatter 46 boliger opført som enfamiliehuse i 1 1½ etage. Området er på ca. 6,2 ha. Restrummeligheden er 8-9 boliger. Området er næsten udbygget, men enkelte huse i 1 plan kan placeres på den sydøstlige side af Alanngunnguup Saqqaa. Området vejbetjenes af, Piniartut Aqqutaat, Aatukuluup Aqqutaa, Alanngunnggup Saqqaa og Kalistap Aqqutaa. Ny sti for området er angivet på kortet. n på vestlig side af Alanngunnguup Saqqa hører til blandt byens ældste, og der må ikke foretages ændringer uden at kommunalbestyrelsen har godkendt projektet. Se i øvrigt Bevaringsværdige bygninger og bydele udgivet af Grønlands Hjemmestyre, Økonomidirektoratet 1990 og 2 i bekendtgørelse nr.28 af 6. august 1991 om bevaringshensyn i kommune planlægningen. Særlige.. Delområdeplanens til anden planlægning. 20 / 70

21 300-A8 Kujalleq Boligområde Boligområde Tæt lav bebyggelse. Området er ubebygget. Området er på ca. 9,2 ha. Ved nyopførelse af boliger skal der sikres en boligtæthed på mindst 35 boliger pr. ha. svarende til ca. 320 boliger i område A8. Området påbegyndes after udvikling af område A3.14 Områdets østlige del er forbeholdt rækkehus eller etagebyggeri i maksimum to etager. Områdets vestlige del er forbeholdt dobbelthuse eller enfamiliehuse. Området vejbetjenes af kommende ringvej. Fra den kommende ringvej kan der etableres to veje ind i området. Særlige.. Delområdeplanens til anden planlægning. 21 / 70

22 300-A9 Kujalleq Boligområde Boligområde Tæt lav bebyggelse. Området omfatter 95 boliger opført som en- og flerfamiliehuse i 1 plan. I områdets nordvestlige del er der en restaurant. Området er på ca. 8,0 ha. Der er en restrummelighed på 25 boliger. Nybebyggelse kan bestå af 1 etage flerfamiliehuse langs nord og sydsiden af Josefip Aqqutaa, dette for at skabe en gradvis overgang mellem blokkene og det åbne boligområde midt i delområdet. Syd for Gammelvej og vest for Josefip Aqqutaa er området primært udlagt til bebyggelse med enfamiliehuse. Det markerede friholdte område friholdes for bebyggelse. Området trafikbetjenes af Avannarlernut, Josefip Aqqutaa, Nuviarissamut og grusvejen. Stier i området fremgår af kort over området. Lægeboligen B 60 er bevaringsværdig, og der må ikke opføres nye huse nærmere end 25 m. Erhvervsbygninger i området må ikke give anledning til støjgener eller andre gener for områdets beboere. Særlige.. Delområdeplanens til anden planlægning. 22 / 70

23 300-B1 Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser. Kujalleq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde - Havneformål. Området forbeholdes for aktiviteter indenfor det maritime erhverv, herunder en evt. containerterminal. I den sydlige del af området kan der etableres fiskeproduktionsanlæg. Området omfatter den eksisterende atlantkaj, kyststrækningen samt vand og landområdet syd for atlantkajen. I området er der opført pakhus, vodbinderi (bryggeri) samt en krabbefabrik. Området er ca. 3,4 ha inkl. udvidelsesmulighederne ved havnefronten. Området har en restrummelighed på ca. 2.0 ha. Området må bebygges i en højde på indtil 11 meter fra terræn. n må ikke være til hindring for en rationel trafikafvikling i området og skal tilpasses eksisterende bebyggelse. i området kan bruges til oplagring, efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Området vejbetjenes af Piniartut Aqqutaat og Aatukuluup Aqqutaa. Vand og kloak skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til udledning af spildevand direkte til havnen. Udledning af spildevand fra fiskeproduktionsanlægget skal føres mindst ud til fronten af den planlagte udvidelse af atlantkajen. 23 / 70

24 Der må etableres kapitel 5 virksomhed i området. Krabbefabrikken er omfattet af miljøforordningens kapitel 5. Der må ikke kastes affald i havet omkring havneområdet Da området ligger i nærheden af boligbebyggelse, skal kommende virksomheder vurderes med hensyn til specielt støj og lugtgener samt røgforurening, inden tilladelse til etablering gives. Særlige.. baggrundskort Ortofoto 24 / 70

25 300-B10 Særlige Kujalleq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde til blandet erhverv. Området er udlagt til håndværksvirksomhed og industri. Området omfatter virksomheden GMS med tilhørende midlertidig helistop, etableret indenfor indhejningen. Området er på ca. 1,3 ha. med restrummelighed på ca. 0,8 ha. Området må bebygges i max 1½ etage samt kælder med en bygningshøjde på max 8,5 meter. Ny bebyggelsen skal tilpasses eksisterende byggeri. ne kan bruges til oplagring af diverse materialer og materiel. Disse arealer skal dog indhegnes. Området vejbetjenes af Nuugaarmiunut. Fremgår af byplanens klausulerede for: Spærregrænse S6, heliport. Den eksisterende fremstillingsvirksomhed er omfattet af miljøforordningens kapitel 5 om virksomheder. Der må ikke etableres yderligere kapitel 5 virksomhed i området. Intet 25 / 70

26 300-B11 Kujalleq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde til blandet erhverv. Områdets nordlige del er udlagt til søorienteret formål herunder bådskure, redskabsskure og stejlepladser. Evt. kan dent påtænkte nye slagteri placeres i området i nær tilknytning til langemosen. Områdets sydlige del er udlagt til erhverv rettet mod fangst og fiskeri herunder mindre reparationsværksteder, ophalingssteder m.m. Områdets sydlige del er i dag bebygget med bådskure, redskabsskure m.m. heraf flere som er saneringsværdige. Områdets nordlige del har tidligere været anvendt som losseplads. Denne del ligger i dag naturligt hen. Området er på ca. 4,2 ha. med en restrummelighed på ca. 1,2 ha. Området må bebygges i en højde på max. 8,5 meter fra laveste terrænpunkt. Nybebyggelse skal placeres inden for byggefelter fastsat i en lokalplan for områdetdetaljerede bestemmelser. I småbådehavnen kan anlæg af læmoler, bøjer o. lign. tillades af kommunalbestyrelsen. I området kan der gives tilladelse til udlægning af pontonbroer. Ubenyttede arealer må bruges til oplagring af materialer og materiel, efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Området vejbetjenes af Narsaararmiit samt Eqortorfik. Se byplanens klausulerede for spærregrænse S6. Udsmidning at fiske/fangstaffald i havneområdet skal begrænses. Nærmere retningslinier herfor kan udstedes af kommunalbestyrelsen. Der er kloakudløb syd for området. Særlige.. 26 / 70

27 27 / 70

28 300-B12 Kujalleq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde til entreprenørvirksomhed og fødevareproduktion. Endvidere kan der i den vestlige del etableres hønseri eller drivhusgartneri. Området omfatter i dag flere værksteder indenfor entreprenørbranchen. Området er på ca. 3,7 ha. med en restrummelighed på ca. 2,5 ha Området må bebygges i en højde på max. 11 meter fra laveste terrænpunkt. ne kan bruges til oplagring af diverse materialer og materiel. Området vejbetjenes af Nuugaarmiunut. Der kan etableres en sidevej til Nugarmiunut ved udbygningen af rammeområdet. I forbindelse med vejforsyning af området skal der tages hensyn til planerne om etablering af ringvej ved sammenføring af vejene Nuugaarmiunut og Eqortorfik. Ved etablering af forbrændingsanlæg i E3.11 vil der kunne åbnes mulighed for tilslutning af fjernvarme i form af spildvarme fra forbrændingsanlægget. Særlige Intet 28 / 70

29 300-B13 Kujalleq Erhvervs og havneområde Erhvervsområde til håndværksvirksomheder med tilhørende arealer til oplagring. Området rummer to værksteder, en malerforretning, en lagerbygning, et redskabsskur, en netstation samt oplagsplads for genbrugsmetal. Området er på ca. 4,6 ha. med en restrummelighed på ca. 3,0 ha. Området må bebygges i max 1 etage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter fra laveste terrænpunkt. i områdets sydlige del skal ske før bebyggelse i områdets nordlige del ne kan bruges til oplagring af materialer og materiel. Kommunalbestyrelsen kan forlange oplagsarealerne indhegnet. Området vejbetjenes af Nugaarmiunut samt Panernamut. Der kan etableres en sidevej til Panernamut i forbindelse med udbygningen af rammeområdet. Ved etablering af forbrændingsanlæg i E3.11 vil der kunne åbnes mulighed for tilslutning af fjernvarme i form af spildvarme fra forbrændingsanlægget. Oplagring af olieprodukter samt kemikalier, malervarer m.v. må ikke oplagres uden for bygningerne. Oplagring skal foretages udefra de til en hver tids gældende retningsliner. Det er tilladt at etableres kapitel 5 virksomhed i området. Særlige Intet 29 / 70

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1

Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 106-A2 106-A3 106-B 106-C1 106-C2 106-C3 106-D1 106-D2

Læs mere

700-A1 700-A10 700-A11 700-A12 700-A13 700-A14 700-A15 700-A16 700-A17 700-A18 700-A19 700-A2 700-A21 700-A22 700-A23 700-A24 700-A25 700-A26 700-A27

700-A1 700-A10 700-A11 700-A12 700-A13 700-A14 700-A15 700-A16 700-A17 700-A18 700-A19 700-A2 700-A21 700-A22 700-A23 700-A24 700-A25 700-A26 700-A27 700-A1 700-A10 700-A11 700-A12 700-A13 700-A14 700-A15 700-A16 700-A17 700-A18 700-A19 700-A2 700-A21 700-A22 700-A23 700-A24 700-A25 700-A26 700-A27 700-A28 700-A3 700-A4 700-A5 700-A6 700-A7 700-A8 700-A9

Læs mere

Eqalugaarsuit Befolkning og Boliger Fritid og offentlige Institutioner Miljø Trafikforhold Kommunikation El, vand og varme Generelt for bygden

Eqalugaarsuit Befolkning og Boliger Fritid og offentlige Institutioner Miljø Trafikforhold Kommunikation El, vand og varme Generelt for bygden Eqalugaarsuit Befolkning og Boliger Fritid og offentlige Institutioner Miljø Trafikforhold Kommunikation El, vand og varme Generelt for bygden Udviklingsstrategi for Eqalugaarsuit 0-A1 0-B1 0-E1 5 6 7

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO

4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 4 Distrikt Maribo DISTRIKT MARIBO 77 4.1 Hovedby - Maribo Vest 78 DISTRIKT MARIBO 4.1 Hovedby - Maribo Øst DISTRIKT MARIBO 79 Rammenr.: 360-C2 Rammenavn: Bymidte Ved Åen i Maribo Generelle anvendelsesbestemmelser:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere