SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND"

Transkript

1 SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen

2 Indholdsfortegnelse Indledningen...2 I - Opfattelse af synden før kristendommens tid...3 Overgangen til kristendommen...4 Selviskheden...4 Døden...5 Heksene...5 Åndemanerne...5 Synden er at bryde tabu...7 Seancen...7 Syndige handlinger...8 Overtro medfører drab...9 Lovløshedens galskab...9 II - Mødet mellem hedninger og kristne...10 III Opfattelse af synden efter kristendommens tid...11 Melanchton...12 Hans Egedes begrundelse...12 Vantroen...13 Missionens tid...13 Mildere tider...14 Stadig problemer for missionen...14 IV - Konklusion...17 Kilder...21 Noter...22 Matt 28,18-28,20 Jesus kom hen og talte til dem og sagde: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 1

3 Indledningen Før jeg begynder at betragte synden før kristendommens tid i Grønland, er det for mig vigtigt at fastslå det som Chr. Rosing i sin indledning i bogen om Østgrønlænderne påpegede 1 : Jeg er nemlig ikke i tvivl om, at alle hedenske eskimoers tro og skikke er næsten ens alle steder, bortset fra ganske betydningsløse afvigelser. 2 Ved betydningsløse afvigelser mener Rosing, at grundsætningen 3 i grønlændernes tro er samme og ens, hvorfra deres skikke og begreber dog har afvigelser. Samtidig skal det understreges, uagtet troen og skikkene var ensartet, var forholdene fra kyst til kyst i grønlændernes levevis før kristendommens tid i høj grad afvigende. Nogen steder er man mere civiliseret end andre steder osv. Missionær Sylow fra Frederikshåb skriver i året 1746: Befolkningen her i syden var nemlig efter sigende meget vildere end i Godthåbsegnen. 4 Om samme problem skriver man om missionen i Nordgrønland: [...] beboerne af Disko var berygtede for Vildhed og fjendtligt Sindelag mod Europæerne, dels og navnlig fordi den gamle Religion maatte antages at have stærkere Tag i Befolkningen her end i Sydgrønland. Poul Egede siger i hvert Fald, at i Diskobugten har Fanden sit grønlandske Accademie, der er meget riig paa Angekuter, gennem hvilke bemeldte Person dér regierer lige saa slemt som Paven i Rom. 5 Ved anlæggelsen af Fiskernæs-Logen i den saakaldte Søndre Fiskefiord mellem Godthåb og Frederikshaab konstaterede man samtidig befolkningen, som er på 50 familier som: et stille, fredeligt og roeligt Folk, som skiøtter sig selv og flytter meget lidt omkring. På noten dertil viser man, at det var et Brev fra Lars Dalager til Missionskollegiets Sekretær, 15. Aug Til forskel for Fiskenæset påpeger Ostermann om problemet sydpå således: Da Missionær Buch kom til Julianehaab 1779, var Befolkningen ikke alene Hedninger, men endog bekiendte Mordere, og nogle af de første døbte gik adskillige Gange tilbage til Hedningerne, fordi de ikke vilde indordne sig under de nye, kristne Forhold. Saaledes havde de ogsaa været mod Nord i Umánaksbugten og til dels i Diskobugten, og mod Syd i Frederikshaabs Distrikt ved Tidsrummets begyndelse. 7 Disse beretninger er erfaret af de missionærer, der selv befandt sig under kampen mod den hedenske tro i Grønland, og disse var berettet ud fra deres egne oplevelser midt i tiden, hvor man endnu ikke havde fået kristnet hele den Grønlandske befolkning, og mens endnu de døbte levede sammen iblandt hedningene. Dette forklarer de lovløse og ukristne tilstande, der er at møde, alt efter hvor man befinder sig som missionær i Grønland. Det viser sig samtidig også, hvad angår de 2

4 hedenske, at man havde haft vanskeligheder med helt at eliminere den gamle grønlandske tro: [ ] da hedningernes skikke og overtro endnu ganske vist i væsentlig mindre grad viser sig blandt de kristne overalt. 8 Det, som Chr. Rosing mener her, er vestkysten, hvor han kommer fra. Uagtet at der næsten var gået 200 år, siden Hans Egede kom til landet og indførte kristendommen, havde det været mærkbart, at grønlændere havde haft tendenser til at sammenblande deres hedenske skikke med kristendommen: Som man kunne forvente af en teolog med Egedes baggrund, farer han meget hårdt frem mod religionsblanderi, og han tåler ikke, at grønlænderne bevarer nogen af deres skikke og institutioner. Som barn af sin tid tager han ikke i betænkning at bruge slående argumenter, når han vil have grønlænderne til at ophøre med at bruge amuletter. 9 Det har samtidig også været mærkbart, at grønlænderne i starten også har opfattet kristendommen mere som overtro, set udfra den hedenske tro. Meget tidligt viser det sig samtidig, at grønlænderne havde tendenser til at falde tilbage til hedenskabet. Senere ville jeg beskæftige mig mere med det samme emne. Missionsarbejdet har ikke været let og derved har mange ofret sig selv til fordel for kristendommen. Dog handler emnet, som jeg skal behandle, om synden, forstået og opfattet af den hedenske grønlænder set i lyset af de missionærer, der havde været tæt på disse indfødte. Det skal derfor understreges, at det syndige liv, man anså fra den kristnes synspunkt, drejer sig om alt, hvad der havde at gøre med det hedenske, derved alt hvad der er skik og tro. I - Opfattelse af synden før kristendommens tid Opfattelsen af synden før kristendommens tid i Grønland, kan udfra min forståelse ikke sammenlignes med kristendommens begreb om synden. Grønlændernes forståelse af deres skikke og tro kan end ikke de selv udtrykke, i form af noget der er syndigt. Før kristendommens tid har de hverken forståelse for Guds herredømme, eller for de åndelige begreber 10 som man giver udtryk for indenfor kristendommen. Således har de - set fra deres eget liv - været udenfor forståelsen af civilisationens lovmæssigheder, idet de på anden vis søger at indhente det, som de anså for at være retfærdigt i deres liv. Som et eksempel kan jeg nævne iverneq som betyder trommestrid. 11 Nærmest på den baggrund kan vi kalde dem for folk, der er uciviliseret på grund af deres uvidenhed om Gud - såfremt man betragter dem udefra derfor ordet hedenskab. Manglende Gudstro eller uvidenhed om Gud som skaber og opretholder, hos grønlænderne før kristendommens tid, har også Otto Sandgreen skrevet om i bogen: Taamani Guutimik nalusuugama hvilket betyder dengang da jeg var uvidende om Gud, berettet af åndemaneren Georg Quppersimann selv om sit liv som 3

5 hedensk, indtil han besluttede sig for at lade sig døbe. Chr. Rosing bevidner også dette: De hedenske eskimoer kender slet intet til den Gud, som alene er den virkelige Gud [ ] og kan derfor slet ikke gøre sig nogen klar forestilling om, hvorledes mennesket er blevet synder, [ ] Ikke engang sjælens fjende Djævelen, hans væsen eller hans person, er de i stand til at danne sig en forestilling om. 12 Jævnfør også Ostermann for dette: De hedenske Grønlændere havde ikke nogen udformet Gudetro. De havde ganske vist en Anelse om et højeste væsen som de kaldte Pinga som betyder Han deroppe, men de forbandt ikke nogen som helst bestemt Forestilling med dette begreb. 13 Overgangen til kristendommen Først efter at kristendommen blev indført som mission i Grønland, begyndte grønlænderne at lære om det syndige liv, således at grønlænderne først dér begyndte at lære om det at kunne udtrykke, hvad der var syndige forhold. Først herfra kan de begynde at opfatte synden i sig selv. H. Ostermann har et eksempel: [ ] meget vildere end i Godthåbsegnen, hvor evangeliet jo nu havde været regelmæssigt forkyndt i over tyve år. 14 Her er der en klar antydning af, at kristendommens forkyndelse i Grønland allerede har banet vejen for noget nyt, derved mod en meget positiv retning, da der her menes med, at kristne grønlændere, er blevet mere civiliseret end hedenske grønlændere, og dermed mere bevidst om livet ved at følge kristendommens og lovens rammer. De hedenske Grønlænderes opfattelse af deres skikke og tro, kan heller ikke sidestilles kristendommens, da de hedenske grønlænderes opfattelse af deres skikke og tro, er mere indsnævret. 15 grønlænderes liv er, udelukkende baseret på den enkelte individs instinkter for overlevelse De hedenske Selviskheden Derfor er opfattelsen af ondskaben mest baseret på det, der sker imod det enkelte individ selv, eller dennes nærmeste. For således er det en meget egocentrisk livsførelse, som ikke stræbte imod et liv svarende til kristendommens, som derimod har det formål, at man skal elske sin næste som sig selv. Som eksempel på denne forskel vil jeg nævne det, som Rosing betegner som manglende barmhjertighed: Den skammelige adfærd stammer også fra den forfærdelige mangel på barmhjertighed. Det viser sig ved, at de mænd, der flere gange har forladt deres koner, fuldstændig mangler barmhjertighed overfor deres små børn og deres døtre; de har således for skik, når moderen dør, at begrave hendes lille barn sammen med hende, skønt det er fuldkommen raskt, eller at kaste det i havet. På den anden side siges der, at kvinder, hvis mænd er døde, gerne kaster deres mindste barn i havet, for at det ikke skal være dem til besvær. Det er rystende at høre, hvorledes man havde lukket en lille dreng på to år ude, hvis mor var død. Selv 4

6 om den lille gerne vilde ind, forhindrede man ham deri og forlod ham ganske alene ved bopladsen. Senere var han flere gange set af kajakmænd; men ikke een af dem havde haft medlidenhed med eller havde hjulpet den lille, der var tørstig og havde tigget dem om lidt vand. Til sidst var han da også død af sult og tørst. 16 Det der her bliver nævnt, er kun en lille del af de forhold, der herskede under den hedenske tid. Døden Alt, hvad der så kan pege i retning mod det, vi kan kalde for synd før kristendommen tid i Grønland, er derfor kun noget, der sker for det enkelte individ og dennes nærmeste. Det har i høj grad noget at gøre med frygten for døden. Christian Rosing skriver: De østgrønlandske hedninger er meget bange for døden, og de mener, at årsagen til døden ligger i deres medmenneskers (nemlig angakkuts og ilisiitsuts) had og forsøg på at styrte dem i ulykke. De mener, at sygdom og smerter viser sig som forløbere for døden som følge af en afsjæling (tarningigaaneq) [ ] 17 Grønlænderne betragter således synden som noget der berøver dem til tab som person, enten i form af dødens indtræden, afsjæling som senere kan føre til sygdom og død, eller tab af de muligheder der kan føre til et velfungerende liv. Heksene De anser derfor ondskaben som noget der bl.a. er blevet provokeret af andre til, at ramme den enkelte person selv. Ulykker, død, sult ved misfangst, sygdomme mv. søges bl.a. fortolket udfra noget der var frembragt af en anden hadsk person. 18 Det kan være hævnere eller på baggrund af misundelse mv. Bl.a. søger de ofte at pege deres vrede imod gamle enker, eller enlige kvinder. Jeg henviser her igen til Chr. Rosing: [ ] De østgrønlandske hedninger tror fuldt og fast på ilisiitsut og er meget bange for dem. Hvis der sker en ulykke, eller hvis en af deres slægtninge eller anden dør, fatter de straks mistanke om, at en ilisiitsut er skyld i hans død. 19 Åndemanerne Syndens eller urettens oprindelse, fortolkes ofte af folk, som har deres forståelse udfra den position de har opnået gennem tiderne, og som de har besat og derved bestrider ligesom noget man er blevet udvalgt til. 20 Denne udvælgelse er ikke dukket op fra dag til dag, men er blevet kendt gennem tidernes prøvelser og derved godtaget og accepteret af medborgerne, igennem årelange perioder. Ifølge Chr. Rosing: Angakkut (Pluralis af angakkoq) er de mest betydelige mænd blandt bopladsfællerne, der ser op til dem og frygter dem. De er bopladsens herskere og sørger for, at deres bopladsfællers tro vedligeholdes. De er lærere, vejledere og medicinmænd. De er de mest 5

7 intelligente af bopladsfællerne og udfører mystiske gerninger, for at få andre til at tro fuldt ud på sig, på deres anvisninger og helbredelsesmetoder. 21 Om disse åndemanere uddyber Ostermann: I nærmere Forbindelse med de højere Magter kunde Grønlænderne som allerede antydet kun komme gennem angakkut som betyder troldmændene. Disse var ved Hjælp af hver sin private Aand (Toornaq) spiritus familiaris kalder Egederne den i Stand til at faa Besked, Bud, Raad o. lign. Fra Toornaarsuk i denne eller hin bestemte Anledning, som kunde være hvad som helst. De maatte en bestemt Uddanelse og lang Indøvelse til for at blive angakkoq. Angakkut var Lærere, Vejledere og til dels Dommere i alt Religionen vedrørende, endvidere Hjælpere mod onde Aander og Hekse, samt idet alle Sædvaner og Regler, Skik og Brug var fæstnet under Hensyn til det overnaturlige Vejledere i de forskellige Livsforhold og derved en Slags verdslige Overhoveder. 22 Selve ondskaben syndes da også at udgå fra disse personer. Velvidende om situationens uretfærdighed synes de at, udnytte hvert situation - og skaber derved en ondskabsfuld handling - imod de godtroende medborgere. Til dels også for kun at opnå betaling for deres handlinger, samtidig med, at de indhenter popularitet derved. Den anden ondskabsfulde handling i sig selv er, at de udnytter deres position - som de, der er frygtede. Mere korrekt er det nok at kalde dem for berygtede. Chr. Rosing skriver: Man kan udtrykke det således: De er klogere end deres bopladsfæller og benytter sig af disses dumhed til at lade som om de udfører mirakler og til at virke frygtindgydende. De gør det, for at bopladsfællerne skal forundre sig over dem og frygte dem, eller for at få dem til at betale sig, og alle angakkut franarrer deres uvidende bopladsfæller deres fattige ejendele ved deres Bedragerier. 23 Ostermann uddyber således: Men angakkut misbrugte saare ofter deres Magt til at forfølge private Formaal, skaffe sig Fordele, hævne sig på Uvenner ved at erklære dem for Ilisiitsut o. lign. Derfor var de langt mere frygtede end afholdte. 24 Rent ud sagt, er retfærdighedssanserne blevet forblændet gennem herskernes magt over indbyggerne, da de ud fra deres egen velbefindende, kan udsige sig hvori synden var opstået, eller hvorledes synden eller synderen kan forfølges. De udnytter ikke kun deres position, men også deres tilstedeværelse i en given situation. Denne situation kan nemlig udnyttes på det groveste, som f.eks. til at dømme et andet menneske til henrettelse. Chr. Rosing skriver: Hvis en angakkoq er forbitret på et menneske, og han på det tidspunkt bliver opfordret til at undersøge en syg, kan han udpege den, der er genstand for hans had, som værende skyld i sjælerovet, så at den syges familie også kan blive forbitret på ham; og såfremt den syge dør, kan han opfordre familien til at dræbe ham, som han har udpeget. 25 Tilbageholdenheden med at beskylde åndemaneren for at have fejlet, eller som værende en bedrager var begrundet i, at man var bange. Bange, da anklagens 6

8 indhold med lethed har risiko for at blive optrappet, dels fordi det kunne blive opfattet som en ondskabsfuld handling, eller også løb man den risiko, at anklagen kunne blive vendt imod anklageren selv, såfremt beskyldningen ikke kunne bevises. At besidde en sådan magt har derfor nok været let, såfremt man tænker på, hvor let man kunne slippe med undskyldninger, selv uden at de var velbegrundede. Rosing beskriver en let og ganske beregnende undskyldning således: Han vilde ellers været kommet sig, men årsagen til hans død ligger i, at i ikke har gennemført den afholdenhed, jeg har pålagt jer. 26 Påstande som aldrig nogen sinde ville være at bevise, på baggrund af den tids forhold, og derved let kan medføre frygt hos anklageren selv. Også fordi åndemanerens begrundelse let kan medføre, at tabuets overtrædelse smitter og derved kan fører til, at de, der havde syndet, fik yderligere skyld, såfremt der skete yderligere uheld i befolkningen. Synden er at bryde tabu Det der anses for syndige handlinger i blandt almindelige indbyggere før kristendommens tid i grønland var således at bryde det tabu, som åndemaneren havde fastlagt f.eks. såfremt denne afholdenhed var bleven brudt, havde den som brød tabuet stemplet selv som synderen. Chr. Rosing skriver således: Angakkut s befalinger og ønsker søger de alle at efterkomme, hvor besværligt de end finder dem, da de jo er af den formening, at de vil komme galt af sted, såfremt de ikke efterkommer dem. 27 Synden betragtes således udfra åndemanerens handlinger. Seancen Toornineq betyder at mane ånder, hvilket sker efter mørkets frembrud 28 med indbyggerne som er indbudte som tilskuer og som dem der kan udsige, at handlingen var udført udfra deres overbevisning. Derefter udsiger åndemaneren sin begrundelse, som en form for fortolkning af det der er årsag til, at han afholder seancen. Selve begrundelsen over handlingens resultat er ikke til at modsige. Alle tilstedeværende tror 29 på seancen, ligesom resultatet ville fremstå som begrundet og derfor ikke til at modsige. Resultatet af seancen er ofte begrundet med iflg. Chr. Rosing: at den syge er berøvet en sjæl, 30 og at denne sjæl kan opsøges og bringes tilbage af ham. Der er dog ingen garanti for, at den syge ville blive helbredt. Ofte udtaler åndemaneren iflg. Chr. Rosing: Hvis han bliver helbredt, bliver han det. 31 Ved andre tilfælde siges det, at åndemaneren under sin seance havde iflg. Chr. Rosing: forladt sin krop, hvoraf hjælpeånden midlertidig tager bolig i hans krop. Ved disse tilfælde fortæller han da husets beboer om de væsener han har besøgt, folk i underverden eller på månen [ ] alle tilhørerne forundrer sig højlydt og stræber efter at følge angakkoqens anvisninger til punkt og prikke. 32 På baggrund af disse seancer udsiger åndemaneren så retningsgivende skikke i form af tabuer, som de pågældende personer skal følge. Disse tabuer er 7

9 derved udslagsgivende for syndens opståen. Man begår udfra hedningernes forståelse en syndig handling, såfremt man ikke følger disse skikke eller påbud, som åndemaneren kræver. Syndige handlinger Den kultiske afholdenhed over for vise spiser kaldes på grønlandsk Aglerneq og blev af Chr. Rosing beskrevet således: Årsagen til denne afholdenhed over for en spise ligger i frygten for død eller sygdom, idet man mener, at det vil bringe ulykke at spise sådan forbudt føde. Der vises ikke alene afholdenhed overfor føde, men berøring eller bemægtigelse af en eller anden genstand undgår man også, da man i så tilfælde mener, at man vilde blive syg. 33 På samme måde som man afholdt sig fra dele af sælkød og anden føde, forsøgte de at beskytte sig ved brug af amuletter. Om amuletter skriver Osterman således: Endvidere brugtes Amuletter (aarnussat flt. af aarnuaq) i meget stor Maalestok. En Amulet kunde være hvad som helst, naar det blev gjort kraftig med en serrat. De bar dem enten altid eller kun ved lejligheder og kunde snart beskytte mod ondt, snart efter et Gode. 34 Amuletterne bæres af alle, fra børn til voksne og af kvinder og mænd. Såfremt de ikke har sig deres forholdsregler med disse amuletter ved ikke at bære dem eller ved ikke at være i besiddelse af disse, er de så godt som fortabte overfor heksene og åndemanerne. Chr. Rosing skriver herom: De har ikke alene amuletter, der skal beskytte deres eget liv, men de bærer også amuletter, for at deres børn og senere efterkommere kan være ved godt helbred, eller for at de kan blive dygtige fangere og få hyppig fangst. Ja de har endog amuletter, der skal modvirke, at de forfejler deres harpunkast eller at deres hunde skal uddø. Ikke alene mænd, men også kvinder med børn bærer amuletter, for at deres børn stadig kan være ved godt helbred, eller for at forhindre de børn, som de får efter deres barns død (eller efter et dødfødt barn) i at dø. Nogle bærer også amuletter, der skal bortfjerne smerter eller sygdom, eller som skal virke afskrækkende eller som våben mod et eller andet. Enten er man af forældrene, familien eller af åndemanere eller af sig selv pålagt, at beskytte sig ved brug af en bestemt amulet. 35 Ved fødsler er man også pålagt nogle bestemte retningsliner. Disse er tabuer, som nøje skal følges. Chr. Rosing skriver: De fødende kvinde må ikke have håret sat i top, og fødselshjælperne skal på samme måde have deres hår hængende frit osv. Dødsfald i huset tror man på som noget, der kan smitte. Derfor har de også deres nøje taburegler, som f.eks. om hvorledes den døde skal behandles af bestemte personer, dog kun af familien. Herefter foretager man sig en retningsbestemt selvtortur, som kan vare i flere måneder, ligesom der er følger som fortsætter i 1 år for kvinder, dog er det altid 8

10 i mindre omfang for mænd. 36 Bryder man disse, har man risiko for at blive beskyldt for andres dødsfald og ulykker. Ved særlige tilfælde forsøger de at beskytte deres børn ved at iføre dem særlige beklædninger for at snyde døden, da den smitter. Dette kaldes for Piaaqqusiat og benyttes i tilfælde af, at tidligere søskende er døde. 37 Overtro medfører drab Troen på heksene er et velkendt fænomen over hele Grønland før og i begyndelsen af kristendommens tid. Mistanken om hekse, eller det ville være på sin rette plads at sige, beskyldningen af folk, som man antog for at være hekse, har ofte sin oprindelse i forbindelse med sygdomme og dødsfald. Åndemanerne udpeger et offer, og dette medfører ofte til drab af den person som man antog eller beskyldte for at være heks. Det anses altid som et syndigt forhold at have bedrevet hekserier. Af missionær Østergaards papir II beskrev H. Ostermann følgende hændelse: Thi om dem mene de for Alvor, at de ved alle muelige kunster hemmelig kan skade hvem de ikke kan lide. Og naar Nogen, sædvanlig en gammel Kone, dog også undertiden Mandsperson, blive udlagt som saadan af en Angekok, efterstræbe vedkommende denne på hemmelig eller aabenbar maade efter livet. Deraf det Mord, som forleden Aar blev begået her. Et lignende har jeg måske afværget i vinter. En ung udøbt Grønlænder omkom i sin Kajak ved at sætte fast i en stor Sælhund, han ikke kunne faa bugt med. Straks hørte jeg, at man havde en gammel Kone mistænkt for at være Illitsetsok, og at hun havde ladet sig omskabe til en Sælhund, for at omkaste hans Kajak. Jeg lod derfor en døbt Broder af den Druknede, den ældste, som, efter Forældrenes Død, skulle være den nærmeste Blodhevner, efter Grønlændernes mening, kalde, og spurgte ham, om han troede det, hvilket han naturligvis som Døbt maatte benægte. Derpaa fortalte jeg ham, at jeg vidste godt deres Forehavende, og nu skulde han, som døbt, være mig ansvarlig for, at der i denne anledning ingen overlast skete konen. Og dermed blev det roligt. 38 Samtidig skrev H. Ostermann også i missionær Sylows beretning således om hændelser der var sket i Paamiut og omegn: Drab på personer, som af åndemanerne udpegedes som hekse fandt ofte sted, ligesom også blodhævns- og andre mord var ret almindelige. 39 Lovløshedens galskab Det hedenske samfund levede fjernt fra civilisationen og tæt på naturen. Det var ensbetydende med, at man levede udenfor civiliserede love, og man havde ikke kristendommens budskab (evangeliet) med sig. Det var uddøet med de tidligere nordbo-samfund. 40 Ostermann skriver: Egentlige Love eksisterede ikke i det eskimoiske Samfund. Heller ingen Straffemyndighed eller egentlig Rettergang. 9

11 Men dog var Selvtægt kun tilladt til en vis Grad. Blodhævn var en Forpligtelse og den kunde undertiden strække sig til hele Familiers eller Slægters successive Udryddelse. Men Heksedrab var Samfundspligt. Og havde man ellers noget udenstaaende med andre, skulde det afgøres ved de Lejligheder, hvor større Forsamlinger fandt Sted for at overvære Angákokforestillinger, øve Leg og Idræt o. l. Da var det Skik, at stridende Parter, parvis eller Flok mod Flok, sang hinanden, indtil den ene Part af den offentlige Mening ansaas for overvundet. 41 Hindsberger skriver ligeledes: Da Hans Egede efter ca. et år i Grønland vil beskrive forholdene, er det hans opfattelse, at begrebet straf ikke eksisterer, fordi forudsætningerne ikke er til stede. Han siger: Her er ingen Lovf, som lærer og foreskrifver, intet svær som truer Misdædere, intet Riis, som tuchter de ulydige, og dog har Volds Mænd, Røfvere, onde og skalchagtige Mennisker iche Sted i dette Land. Senere kom han dog til at revidere sin opfattelse, og han skriver i sin Perlustration fra Vel er det en og anden Gang skeed, at et extreme malitieus Mennisker, af et forborgen Had, har dræbt en anden, sligt anseer de andre med største Koldsindighed, uden af straffe eller tage sig det til Hierte. Alene den dræbtes næste Paarørende hevner det, om hand kan, og han seer sig Mand dertil. Hans Egede holder altså fast i, at det oprindelige eskimoiske samfund ikke straffer. Straffen eller hævnen er individuel. 42 II - Mødet mellem hedninger og kristne Ved Godthåb distriktshistorie blev der skrevet således: De i Niaquusat i Ameralla gjorte fund af hjerneskaller af nordboerne med pilespidser i kunne bekræfte andre eskimoiske sagn om, at Vesterbygdens undergang har fundet sted herinde, hvor retten til jagtrevirerne har været genstand for tvistigheder mellem grønlændere og Nordboer og givet anledning til et blodigt opgør på en tid, da de sidste har været decimeret af sygdomme eller degenereret I ved fortsat indgifte II. Herunder blev der samtidig beskrevet beretninger af John Davis, som er en engelsk søfarer. I hans beretninger i året 1585, angående hans første rejse til grønland skrives. Davis handlede med de indfødte, som han beskriver udførligt og med sympati. Ved næste rejseskildring er der dog sket en forandring, idet han fortsætter: Denne gang lagde de indfødte mindre heldige egenskaber for dagen, især tyvagtighed, ligesom de overfaldt hans folk med stenkast af slynger, hvorfor han til I Udvikle sig til noget dårligere el. svagere pga. degeneration II Ægteskab mellem nært beslægtede personer 10

12 straf tog en grønlænder med om bord. På en øgruppe, hvor hans folk søgte flydetræ, fandt de en grav med flere lig, dækkede med sælskind, og et kors lagt over dem. På sin fjerde og sidste rejseskildring dateret 27. maj 1612 fortsætter opgøret således: Skibsfolkene kom i Godthåb fjorden i berøring med de indfødte, der i den anledning dræbte en ung mand af skibsbesætningen med et velrettet pileskud. 43 Historien om fundene af hjerneskallerne ved Godthåb og søfarerens beretninger fra 1585 til 1612 viser, hvorledes grønlændernes liv har forandret sig gennem tiderne. Af ukendte årsager var freden blevet brudt. Uden love og regler herskede der et ubarmhjertigt liv, hvor hårdhed herskede og hvor det ikke ville være let at få dem til at erkende deres fejl og mangler til et nyt liv. Mogens Hindsberger skiver således: Egedes store problem er, at grønlænderne tilsyneladende mangler syndserkendelse. Fenger bebrejder ham, at han ikke har formået af vække denne erkendelse af synd, mens Bloch-Hoel forsvarer Egede ved at sige, at grønlænderne syntes at være totalt blottet for syndserkendelse. 44 Egede viser, at had, drab, f.eks. ved beskyldninger af hekse som medfører til drab, blodhævn, manglende medlidenhed for andres børn samt mange andre af civilisationen ansete strafbare handlinger, ikke havde påvirket grønlænderne, og ligefrem fortsætter som om intet var hændt, da de havde anset handlingerne for at være normale begivenheder. Der er nemlig ingen andre end de tilstedeværende missionærer, der kan se disse problemer. Grønlænderne indbyrdes havde svært ved at indse deres fejl, idet de ikke kendte til livet udenfor civilisationen, hvor der er at finde en helt anden form for liv. Så længe disse havde udspillet i samfundet, og forhærdelsen ingen ende ville tage, er det forståeligt at missionærerne, især Hans Egede havde den mening, der bevirkede at missionen i en længere periode ikke ville døbe hedningerne, førend disse kunne indse, at vejen til kristendommen kun kunne findes gennem selverkendelse. Hindsberger skriver: Han er af den faste overbevisning, at man ikke kan døbe nogen, der ikke angrer deres synder. Thi Gud ville ikke, at nogen skal døbes uden de, som kiender deres Synder, og dem fortryde, beder Gud om Naade og hierteligen troer og forlader sig paa Iesum Christum 45 III Opfattelse af synden efter kristendommens tid I det følgende vil jeg kort resumere, hvordan man traditionelt i kristendommen forstår syndsbegrebet. Grundbetydningen i GT af ordet synd antages at være gå fejl af et mål, ramme ved siden af hvilket skal forstås som overtrædelse og som forbrydelse som man har gjort sig skyldig i eller, at man har brudt Guds love. 46 Inden for kristendommens opfattelse betyder synden 11

13 tilsvarende, at man har begået en handling som er imod Guds bud. Derved er synden et klart religiøst begreb. 47 I den apostolske trosbekendelse som man tidligere regnede med stammede fra apostlenes tid fra det første århundrede, afvises det at godtage syndernes årsag! Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Men uanset om kristne, forsøger at efterleve Guds bud ved ikke at gøre uret mod nogen eller noget, er de syndige på grund af arvesynden. 48 Derved også såfremt vi har gjort os nogle urene tanker. Mennesker ville iflg. denne lære aldrig blive fri for synden i dette liv. Var det muligt, vil der ikke være behov for trosbekendelsen og nadveren. Matthæusevangeliet 26, 28. siger: Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Dette gælder også for den kristendom, der kom til Grønland. For at forfølge synderen i den tidlige kristendom i Grønland benyttede man sig kun af ordets magt og myndigheden. 49 Ostermann skriver: Kirketugten var efter Kollegiets Ønske meget mild og skulde væstentligst bestaa i Overtalelser, Forestillinger og Formaninger i Sagmodighed. I Usædelighedstilfælde skulde man søge at faa den ene Part fjernet fra Stedet. Naar en døbt fremturede i Ryggesløshed, kunde han udelukkes fra Nadveren indtil kiendelig Levnets Forbedring men maatte ikke udstødes af Kirkens Samfund, at den skrøbelig Broder ei skal forhærdes. Kun hvis en døbt begik Mord, bør han ikke taales i Meenigheden, før han har forsonet sig med Blodhevneren, og viist oprigtig Anger og Længsel efter Samfund med Meenigheden. 50 Melanchton Melanchton fastslog i forbindelse med treenighedslæren om, at alle, som ikke har denne tro, står udenfor Kristi kirke. 51 Dette betyder, at mennesket efter sin død, ikke ville blive frelst. Kun Gud kan give os syndserkendelsen ved at åbenbare sig. 52 Retfærdiggørelseslæren er afgørende for menneskets frelse indenfor kristendommen. Kun troen på Kristus er vejen til frelsen. Det var velkendt at Hans Egedes fulgte retfærdiggørelseslærens budskab. Hans Egedes begrundelse Hans Povelsøn Egede begrundede sig således, da han den 21. december 1711, til Kongen af Danmark og Norge skrev sin anmodning om hjælp til at virkeliggøre sit ønske om at blive missionær i Grønland: så ved og Gud, at jeg der med ikke tænker at søge nogen forfængelig ære hos mennesken, men ene og alene Guds og Jesu Kristi ære, som jeg og i sandheden ret åbenbare bekender, at der slet ingen anden årsag tvinger mig til at forlade det kald, hvor jeg har fornøjelig lykke og brød nok, og en menighed, som mig elsker af hjertet, uden Jesu Kristi kærlighed, Herren er vidne dertil!! Hvilket forsæt at forlade den menighed, til hvilken jeg engang er kaldet, og de kristne, 12

14 som kan have undervisning nok, og igen antager mig Hedningene, som har ingen undervisning, om Gud ville give lykke til nogle med tid og stund af dem at kunde bringes til Christum. 53 Vantroen Som i starten antydet har missionærerne oplevet vantroen. Grønlænderne hører og lytter til ordet, men tager det ikke i hjertet til sig. Ved Missionens barndomstid ved Upernavik blev der skrevet således ifølge missionær Østergaards papirer: For resten synes dåb og alt hvad der hører til kristendommen kun at gælde for dem som en overtro, blot under en anden form end den hedenske. 54 Det som samtidig konkret blev påpeget som syndige forhold af missionær Østergaard er, at selv efter dåben havde grønlænderne stadig tro på amuletternes virkning ligesom de anser dåben som en slags beskyttelse mod sygdom og andre ulykker, endvidere kunne døbte grønlændere tilsidesætte de ikke-døbte ved at anse dem som urene hvilket medførte, at de tilsidesatte også ville døbes, uden at de dog havde egentlig forståelse for kristendommen. Dette viser sig ved, at hvis ikke dåben kunne ske ved deres henvendelse til præsten, så kunne det også være lige meget, eller lignende. 55 Et vigtigt tegn var det også for missionær Østergaard at en mand og en kvinde kan anse et forhold udenfor ægteskabet for ligegyldigt, uagtet de begge er døbte. Han havde forsøgt at få dem til at indgå ægteskab, men begge afvise dette og det lykkedes således ikke for præsten at overtale dem til ægteskabet. Østergaard nævner afsluttende, at polygamiet også fandt sted iblandt de døbte, og at de ikke bryder sig om hans formaninger. 56 Missionens tid Nogle af de store problemer for missionærerne i Grønland, efter at den hedenske tid var ved at være overstået og efter at kristendommen var ved at vinde indpas og havde fået overtaget i den største del af Grønland, 57 var grønlændernes usædelige skikke indenfor deres ægteskabelige forhold. Ostermann skriver: Den værste Arv fra Hedenskabet og smitte fra dets Nærhed Missionærerne havde at kæmpe med, var Løshed i ægteskabelige forhold. Ud fra missionær Niels Brønlund Bloch udtalelse fra Senere skrev Ostermann også om samme problem således: Det Spørgesmaal som voldte mest Vanskelighed, var Missionens Forhold til Flerkoneriet. (N.B.Block). 59 Meget tyder på, at missionen hurtig var kommet over problemerne m.h.t. de mere kriminelle handlinger, set med de kristnes øjne, som var udført af de indfødte. Ostermann skriver således: Saadanne Hindringer for Missionen, som man skulde vente, maate rejse sig af det nære Hedenskab, mærkes der ikke meget til, om end der utvivlsom har været mere deraf, end man nu kan se. Ganske vist tilstod Fabricius, (missionær Otho Fabricius) at Angekkokkerne ere altid de fornuftigste, men tillige meest polerede at binde an med men der kan dog ud over den første tid ikke nævnes ret mange 13

15 Eksempler paa, at de aabenlyst har modarbejdet Missionen eller Missionærernes Arbejde paa at vinde deres tidligere Tilhængere, ligesom det ikke var ualmindeligt at en angakkog meldte sig som Katekumen. Kun sjældent hører man, om at døbte har ladet hekse over sig eller deltaget i Aandebesværgelser eller andre hedenske Ceremonier. Saaledes oplevede Egede Saabye kun et eneste Tilfælde heraf i sin 8-aarige Embedstid. 60 Mildere tider De mere alvorlige handlinger såsom drab var også blevet sjældnere på et tidligt stadium i missionens forløb. Således skriver Ostermann: Endnu sjældnere var de tilfælde, hvor døbte lod sig forlede til at tage Del i Heksemord. Og dog fandt saadanne af og til Sted til lang ned i Tiden, Sommetider i de kristnes umiddelbare Nærhed. Således myrdede en angakkoq ved Holsteinsborg 1774 en gammel Hedning, idet han beskyldte denne for ved Hekseri at være Skyld i hans Kones Død. Ved denne lejlighed siger dog Jæger, at nogle af de døbte kand ikke fritages for Velbehag i denn onde Gierning havde Inspektøren i Godhavn en Dag Besøg af 3 Grønlændere, som paa egne og 10 andres Vegne bad om Tilladelse til at slaae en gammel udøbt Enke ihiel, som de forsikkrede var en Hex, og havde af Ondskab paaført dem den Sygdom som de nu plagedes med. Inspektøren fik dem til at slaae Drabet aldeeles af sine Tanker ; men hvorvid der har været nogen døbt med i komplottet, meldes der intet om. 61 Stadig problemer for missionen Hvad der til gengæld mere havde forvoldt skade for missionen var forvoldt og forårsaget af Europæerne selv. Heraf var de fleste af dem ansatte af Handelen. Det var ikke længere så meget grønlænderne (åndemanerne), der modarbejdede missionen, men i nogle tilfælde de enkelte missionærer selv samt Herrnhuterne og Handelens folk. Disse var af missionærerne blevet nævnt som noget af de mest skadelige for den grønlandske mission. Som eksempel kan nævnes Ostermanns bemærkning: De Hindringer, som beredtes Missionen fra Evropæernes og da især de gemeene Mandskabs s Side, var vedblivende ikke smaa. 62 Senere fortsætter Ostermann [ ] i hvilken Anledning Jæger bemærker, at de nu er kommen saa vidt, at en Missionaire her i Landet -- - har meere at frygte for 7 à 8 Europæiske Colonister end liige saa mange Hundrede vilde Grønlændere. og ey alene himme (ved kolonien) men og paa Togterne modarbejdedes Missionen Ved Colonisternes forargelige Opførsel, jevnlig Klammerier og undertiden Slagsmaal (Fabricius). Grønlænderne havde ofte med Aarsag sagt til Larsen, at det er forunderligt, at Europæerne, som siges at være Troende --- ey bedre kand forliges eller elske hverandre, hvor han da havde været nødsaget til reent ud at bekiende Eropæernis Ondskab, efter som den saaledes 14

16 skindte klar for dem. 63 Således blev der samtidig også understreget ved Holsteinsborg omegn: Ved slutningen af Tidsrummet (1778) var der ingen Hedninger i Distriktet, men Menigheden led af flere Brøst, saaledes udpræget Selvraadighed og især Usædelighed paa Grund af de mange Danske, som boede der af Hensyn til Hvalfangsten. 64 Det er kendt, at der under disse forhold var vanskeligt for missionærerne at overbevise grønlænderne om, at man som kristen skal føre et dydigt liv og undgår at synde. I Jakobshavn var der samtidig sket noget helt usædvanligt ifølge Sverdrup: Her skyldtes den foruden ligesom tidligere Uvilje og Modstand fra Kolonimandskabets Side i første Række det at Kateket Jacob Poulsen Møller anstiftede Sværmerie. Dette fandt Sted i Vinteren og var saa meget farligere, som Missionær Sverdrup, der som nyankommen ikke var tilstrækkelig hjemme i Sproget og Forholdene, først efterhaanden kom under Vejr med det og en Tidlang stod famlende og usikker med Hensyn til, hvorledes han skulde bekæmpe det. [ ] På foranledning af Møllers anstiftelse til sværmeri blev han suspenderet og efterfølgende hjemsendt. Men da havde han ogsaa haft Tid nok til at forvolde Missionen saa megen Fortræd, at det ikke forvandtes i Hast. Endnu 25 Aar senere kunde det siges, at den U-orden, som ved Aº 64 havde indsneget sig i denne Mission, spores endnu. De umiddelbare Følger af Sværmeriet var, at Uorden og Usædelighed greb om sig, og at Religionen kom i Despect og Miscredit. Allerede samme sommer, som Møller hjemsendtes, klages der over, at hans Optræden havde foraarsaget, stor U-orden og U-Skikkelighed blandt hele den store Befolkning, hvoraf enda de flester ere u-døbte. Forargelsen have ikke mindst virket blandt de døbte: nogle skilte sig fra deres Ægtefæller; enkelte tog sig Medhustruer, og flere indlod sig i løse Forbindelser. Samtidig bredte Ligegyldighed i Tro og Liv sig i Menigheden, og der mærkedes hos mange en udpræget Mistillid til Missionen og den Arbejdere. 65 Samtidig havde Herrnhuterne også påvirket nogle enkelte præster, som ellers virkede for Godthåbs menighed og dette havde været årsag til, at en stor del af befolkningen blev præget af herrnhutiske skikke. Heriblandt var Kateketen Berthel Larsen som i forløbet var blevet sendt som missionær til Sukkertoppen. Der havde han i stilhed indført salmebøger og skikke præget af herrnhuterne, uagtet dette ikke var blevet tilladt af den danske mission. Dette havde samtidig givet udslag i sværmerier. Dette skete i Kangerlussuatsiaq hvor ægteparret Habakuk og Maria Magdalene var udslagsgivende. Selv havde hun udråbt sig til at være profet, og senere virkede Habakuk som skriftefader. Sværmeriet medførte drab på uskyldige kvinder, besluttet af profetparret. Ostermann skriver: [ ] Dommedag var nær, Gud var fortørnet over deres Vantro, som for to Aar siden havde modsagt 15

17 hende, og over Grønlændernes Ugudelighed, som meest bestod deri, at de havde forsømt de gode Herrnhutiske Skikke, som Hr. Larsen havde indført iblandt dem

18 IV - Konklusion Det som jeg ofte har stillet mig selv i spørgsmål som grønlænder var, om det virkelig havde været nødvendigt at modkæmpe alt, hvad man dengang mente var hedensk, efter at kristendommen var blevet indført til vort land. Man anså alt hvad der var hedensk som syndigt. Spørgsmålet bliver ofte efterfulgt med det andet som, hvad min nationalfølelse er og hvor stort en mængde denne bar med sig. Specielt vækker spørgsmålene mig i nutidens Grønland, idet man politisk nu var begyndt at drøfte selvstændighedsprocessen. Landets indbyggere/politikere ville adskille sig fra den danske nation. Som eksempel kan jeg sidestille min nationalfølelse for den danske nation således. Da min farfar døde i 1966, skrev landsfoged Simony i hans kronik, at han ikke kendte til en anden person, der berørte min farfar dybere, da den danske nation af tyskerne under anden verdenskrig blev besat. Det var en forbrydelse imod den Danske nation. Min farfar som befandt sig her i landet var ansat som telegrafbestyrer siden 1921, langt hen til sin pension, derefter flyttede han tilbage til Danmark. Han befandt sig her i Grønland under anden verdenskrig. Den følelse han blev berørt af, kan jeg som grønlænder identificere mig med, idet jeg siden min fødsel har haft dansk statsborgerskab, dog stadig med dette indtryk, at jeg er fra Grønland. Derfor kan jeg dog også identificere mig selv således: idet jeg ikke kendte til mine grønlandske forfædres skikke og tro, kunne jeg indtil denne dag i dag, ikke uddybe mig selv inden for min egen kultur. Min grønlandske kultur i dag, identificere sig nemlig med andre landes skikke og brug i sammenblandet mængde. Derved har jeg gennem denne opgave behandlet, hvad jeg som kristen person mener, var syndigt før kristendommens tid i grønland og efter, idet jeg i høj grad mener at kunne uddybe mig inde i spørgsmålene, som en person med dansk og grønlandsk identitet. Kampen mod synden har nemlig været årsag til, at alt hvad der var grønlandsk bliver modkæmpet, hvoraf resultatet til dels blev, at den grønlandske kultur blev elimineret. Kampen mod synden har berøvet en del af min identitet. Ved opgavens første del har jeg behandlet grove og umenneskelige forhold, som ellers klart fremtræder som strafbar handlinger, set i nutidens øjne, men dog har jeg også behandlet andre skikke og overtro som blev gjort til syndige forhold, netop på baggrund af at man fra kristendommens side anså dem som hedenske. Skikkene er netop tilsvarende skikke og brug i 17

19 mange andre lande, men også her i grønland, der anses og benyttedes i vore nutidig generation, og ingen tænker på dem i dag som syndige, idet de opfattedes i nogen helt andre former, og hvis værdierne af disse kan måles, ville det svare til den hedenske skik og brug i Grønland før kristendommens tid. Klart fremtræder det i min opgave, at landet før Hans Egedes tid var uden love og regler. Landets skikke der er uskrevne love, forsøges overholdt af landets hedenske indbygger, hvis domme bliver udsagt af åndemanerne, som så bliver efterfulgt med straf til følge af dets egne indbyggere. Forhold af denne art kaldes for selvtægt, såfremt man kriminaliserer de hedenske straffemetoder. Jeg har derfor opfattet tiderne i tre faser. Den anden tid er efter 1721, hvor man der udelukkende benyttede sig af biblen som loven. Straffemetoden er udelukkende kirketugten. Dette har jeg opfattet som en slags handling før kriminaliserings proces af syndige forhold, hvor man udelukkende identificerede sig med de syndige forhold efter biblens indhold. Kriminaliseringsprocessen af de man bl.a. anså som de syndige begreber, skete først efter 1963 i Grønland. Kriminallovens tilblivelse kan samtidig give mig nogen tanker således: som noget der fører til at man begynder at se den kristne syndsbegreb med slappere holdning, dog mere inden for de seksuelle begreber. Drab, vold, mishandling af børn anses stadig som meget grove handlinger, hvilket kan mærkes gennem mediernes og befolkningens behandlinger af disse. (Strafudmålingen af disse er dog stadig under al kritik.) Under en meget lang proces i Grønland anså man nemlig de seksuelle forhold som noget der var meget syndigt, fortolket i henhold til biblen. Flerkoneri blev hurtig bekæmpet med effektivitet, da den hurtigt forsvandt. Utroskab, forholde udenfor ægteskab, skilsmisser mv. Kampen imod disse havde været mere intens i en længere periode og dog endnu ikke udkæmpet. Ser man derfor på baggrund af tiden på nutidens Grønland, så kunne jeg ikke undlade at bemærke, at man for ganske få måneder tilbage i vore grønlandske aviser, kunne læse biskoppens holdning til de homoseksuelle, idet hun formanede færingernes holdning, da man på Færøerne ikke godtog lovforslag omhandlende homoseksuelles rettigheder. Set i lyset af tidernes tilstande, kunne jeg derfor ikke undlade at bemærke, at de seksuelle forhold i mange protestantiske lande, ikke længere er at sidestille med de tidligere tiders kristne opfattelse af syndsbegrebet. Forholdene er blevet mere i retningen af som: såfremt man ikke overtræder landets 18

20 love, og budskabet forbliver det der svarer til, at man skal elske sin næste som sig selv, sammenfulgt med Luthers retfærdiggørelseslære, hvor troen på Kristus er vejen til frelsen, der ville man som menneske ikke længere være syndigt. Spørgsmålet der så forbliver tilbage for mit vedkommende er, om hvornår man så mon ville retfærdiggøre arvesynden. Mon det så nogen sinde ville ske? Menneskene er ligesom blevet mere bevidst om deres rettigheder i vores globale verden, og opfattelsen af hvad der er menneskelig korrekt har vundet større indpas i vores moderne samfund. Tanken retter sig derfor hen imod, hvorledes fremtiden om 100 år el. mere ville være at finde. Moderne tider i samspil med menneskenes rettigheder ville nok effektivisere samfundet, som svarer til den udviklingen der skete for grønland siden 1721 indtil Hvis man samtidig, i teorien skal anse Grønland som en særskilt nation, set i lyset af biblens budskab i sammenspil med landets love, kan jeg derfor ikke undlade at uddybe mig i de menneskelige henseende. Grønland har sine egne love, der dog i dag stadig binder sig til den danske grundlov. Hvis man så skal sidestille disse to nationer i teorien, og sætte spørgsmålstegn ved, om hvilken af disse to nationer der i vore nutidig verden nøjere følger biblens overholdelse af syndsbegrebet, så vil jeg frembringe disse tanker som en del af resultat i min opgave. Vi i grønland kan ikke sidestilles med en hvilken som helst større nation i dag, der begår kriminalitet mod eget land, dets indbyggere og imod andre nationer. Landets indbyggere - der først lærte synden at kende efter har aldrig accepteret - overtrædelse som berører menneskerettighedserklæringen el. for den sags skyld grundlovens forskelsbehandling af landets egne indbyggere også i vort eget land. Siden Hans Egede ankom til landet har man bragt den glædelig budskab til landets indbyggere, mens man samtidig forskelsbehandler landets indbyggere og til sidesætter indbyggerne som mindreværdige, herunder mens man begår rovdrift mod landets egne ressourcer. Spæk, skind, ben har man tiltusket sig til. Senere fulgte overfiskeriet gennem EF-aftalen hvor spaniolerne, portugiserne, franskmændene, tyskerne og færingerne bragte fiskebestanden ned, derefter stiller man krav om landets råstoffer til at være en del af den politiske indtjening, ligesom man gennem tiderne har indtjent flere milliarder i form af aftale med andre nationer for udnyttelse af landet, som 19

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer.

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 7. juni 2015 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 725 * 447 * 49 * 685 * 698 * 696,2 * 697 LL: 725 * 691 * 698 * 696,2 * 697 Kristendom

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere