Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører (beretning nr. 5/2010) 9. december 2014 RN 1112/14 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører, som blev indledt med en beretning i marts Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionen finder Forsvarsministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Forsvarsministeriet præciserede i 2011 over for chefen for Forsvarets Materieltjeneste, at det var tjenestens ansvar at sikre, at der blev indgået de fornødne modkøbsaftaler i overensstemmelse med gældende direktiver fra Forsvarskommandoen. Departementschefen bad desuden forsvarschefen om løbende orienteringer om status på området, hvilket tjenesten efterfølgende har foretaget. Forsvarets Materieltjeneste oprettede i 2010 et sekretariat, som skulle håndtere industrisamarbejdet, herunder korrespondancen mellem tjenesten og Erhvervsog Byggestyrelsen. Samtidig oprettede Erhvervs- og Byggestyrelsen en elektronisk postkasse vedrørende modkøb, som gjorde det lettere for Forsvaret at underrette styrelsen om relevante anskaffelser. Erhvervs- og Vækstministeriet vurderer, at der er et godt og konstruktivt samarbejde omkring indgåelsen af modkøbsaftaler, og at Forsvarets Materieltjeneste har samarbejdet i de få tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen har måttet rykke tjenesten for kontraktoplysninger. Forsvarets Materieltjeneste har optimeret sin registreringspraksis, så det er muligt at opgøre antallet af igangværende kontrakter, som Forsvaret har indgået med udenlandske leverandører, herunder om kontrakterne indeholder en modkøbsklausul. Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Erhvervs- og Byggestyrelsen ændrede fra 1. januar 2012 navn til Erhvervsstyrelsen.

3 2 Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet evaluerede i 2011 aftalen om fremtidig praksis i forbindelse med indgåelsen af modkøbsaftaler og har netop indgået en ny samarbejdsaftale, der bl.a. fastslår, at parterne skal drøfte den løbende sagshåndtering 4 gange årligt og evaluere den nye samarbejdsaftale senest i Som følge af en henvendelse fra Europa-Kommissionen (Kommissionen), der kritiserede, at Danmark som udgangspunkt stillede krav om modkøb ved alle anskaffelser fra udenlandske leverandører over en vis tærskelværdi, er der i juli 2014 kommet nye retningslinjer for industrisamarbejde. Retningslinjerne præciserer bl.a., at der kun må indgås industrisamarbejdsaftaler i de tilfælde, hvor industrisamarbejde er nødvendigt for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, og ministerierne forventer derfor, at niveauet for modkøb vil falde. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i marts 2011 en beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. Beretningen handlede om, hvorvidt Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i perioden medio 2010 sikrede, at modkøbsordningen virkede efter hensigten. Beretningen viste, at Forsvaret i perioden ikke i tilfredsstillende grad havde efterlevet bestemmelserne i modkøbscirkulæret. Rigsrevisionen vurderede endvidere, at Forsvarets praksis havde medført, at Danmark ikke havde opnået modkøb som forudsat. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de skarpt, at Forsvaret i stort omfang ikke underrettede Erhvervs- og Byggestyrelsen, når de købte forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører i perioden medio Statsrevisorerne vurderede desuden, at konsekvensen havde været, at Danmark ikke havde opnået det modkøb, som var forudsat i reglerne. Endvidere kritiserede Statsrevisorerne skarpt, at Forsvarsministeriet og Økonomiog Erhvervsministeriet var 2 år om at afklare uenigheder mellem Forsvaret og Erhvervs- og Byggestyrelsen om, hvordan reglerne om modkøb skulle fortolkes og forvaltes. 4. Som svar på beretningen afgav forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren en redegørelse til Statsrevisorerne i maj Heri oplyste forsvarsministeren, at Forsvarsministeriet var enig i, at der i en periode frem til aftalens indgåelse havde udviklet sig en utilfredsstillende situation på modkøbsområdet i forholdet mellem Forsvarets Materieltjeneste og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Forsvarsministeren oplyste endvidere, at Forsvarsministeriet tog kritikken af, at Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet var 2 år om at afklare uenighederne mellem Forsvaret og Erhvervs- og Byggestyrelsen om, hvordan reglerne om modkøb skulle fortolkes og forvaltes, til efterretning. Økonomi- og erhvervsministeren oplyste, at ministeren delte denne opfattelse og oplyste desuden, at det i aftalen var fastlagt, hvordan krav om modkøb skulle fortolkes, og hvilke procedurer der skulle følges ved indgåelse af modkøbsaftaler.

4 3 Begge ministre oplyste desuden, at ministerierne som opfølgning på aftalen årligt ville evaluere praksis ved indgåelse af modkøbsaftaler. Økonomi- og erhvervsministeren oplyste, at den årlige evaluering skulle sikre, at man undgik for langstrakte processer med at løse uenigheder, som Statsrevisorerne havde rejst kritik af. Forsvarsministeren pegede endvidere på, at det skulle evalueres, om der var behov for at justere aftalen, så man sikrede, at den indeholdt den fornødne fleksibilitet både for Forsvaret og for Erhvervs- og Byggestyrelsen. 5. På baggrund af ministerredegørelserne afgav Rigsrevisionen i juni 2011 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: Forsvarets underretning af Erhvervs- og Byggestyrelsen og indgåelsen af modkøbsaftaler Forsvarets arbejde med at forbedre deres registreringspraksis ministeriernes evaluering af praksis i forbindelse med indgåelse af modkøbsaftaler. 6. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Ministeriernes initiativer 7. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Forsvarsministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på møde og brevveksling med Forsvarsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Rigsrevisionen har siden afgivelsen af 18, stk. 4-notatet i august 2011 fulgt området løbende via brevveksling og møder med Forsvarsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Kommissionens henvendelse til den danske regering og det igangsatte arbejde vedrørende udarbejdelsen af en forsvarsindustriel strategi og nye retningslinjer for industrisamarbejde har dog medført, at vi har afventet de nye retningslinjer. Forsvarets underretning af Erhvervs- og Byggestyrelsen og indgåelsen af modkøbsaftaler 8. Beretningen viste, at Forsvaret i perioden medio 2010 ud fra andre begrundelser end cirkulærets undtagelser undlod at underrette Erhvervs- og Byggestyrelsen om køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. Som følge af Forsvarets registreringspraksis var det ikke muligt at få det fulde overblik over, hvor mange kontrakter Forsvaret ikke havde underrettet Erhvervs- og Byggestyrelsen om. Rigsrevisionen vurderede dog, at Forsvarets praksis havde medført, at Danmark ikke havde kunnet opnå modkøb, i det omfang modkøbsreglerne forudsatte. Statsrevisorerne kritiserede skarpt, at Forsvaret i stort omfang ikke underrettede Erhvervsog Byggestyrelsen, når man købte forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører i perioden medio Statsrevisorerne fandt endvidere, at konsekvensen af Forsvarets manglende underretning var, at Danmark ikke opnåede det modkøb, der var forudsat i reglerne. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse, at Forsvarsministeriet var enig i, at der i en periode frem til aftalens indgåelse havde udviklet sig en utilfredsstillende situation på modkøbsområdet i forholdet mellem Forsvarets Materieltjeneste og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

5 4 9. Forsvarsministeriet har i forbindelse med Rigsrevisionens opfølgning oplyst, at ministeriets departementschef i september 2011 bad forsvarschefen om at holde departementschefen løbende orienteret om status på området, hvilket forsvarschefen efterfølgende har gjort i Forsvarskommandoens årsrapporter. Derudover tilkendegav Forsvarsministeriet eksplicit i en instruks til chefen for Forsvarets Materieltjeneste, at det var tjenestens ansvar at sikre, at der blev indgået de fornødne industri- og samarbejdsaftaler i overensstemmelse med gældende direktiver fra Forsvarskommandoen. Forsvarets Materieltjeneste har oplyst, at tjenesten medio 2010 har oprettet et sekretariat (som p.t. er forankret i tjenestens indkøbsfunktion), der håndterer industrisamarbejdet. Derudover har tjenesten drøftet status vedrørende industrisamarbejdet på halvårlige møder mellem bl.a. Forsvarets Materieltjeneste og Erhvervsstyrelsen. 10. Endelig har Erhvervsstyrelsen oplyst, at der på baggrund af aftalen fra 2010 blev oprettet en særlig elektronisk postkasse til korrespondancen mellem Forsvarets Materieltjeneste og Erhvervsstyrelsen om modkøb, som har gjort det lettere at underrette styrelsen om relevante anskaffelser, jf. boks 1. BOKS 1. FORSVARETS NOTIFICERINGSPLIGT Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsens dagældende retningslinjer for indgåelse af industrisamarbejdsaftaler var Forsvaret (i praksis Forsvarets Materieltjeneste) pålagt at kontakte styrelsen ved alle påtænkte anskaffelser over 5 mio. kr. (eller 25 mio. kr. over en 5-årig periode). Dette skulle ske forud for indhentning af tilbud hos leverandører eller udsendelse af udbudsmateriale for at afklare, om anskaffelsen var omfattet af industrisamarbejde. Forsvarets Materieltjeneste var desuden pålagt at notificere styrelsen om alle anskaffelser uanset beløbsstørrelse fra leverandører, der havde et industrisamarbejde med styrelsen. 11. Samlet har opfølgningen på Forsvarets manglende underretning af Erhvervs- og Byggestyrelsen vist, at Forsvaret har taget en lang række initiativer til at forbedre underretningen af styrelsen, ligesom Erhvervs- og Byggestyrelsen har sikret en enklere indgang til styrelsen. 12. Derudover har Erhvervs- og Vækstministeriet oplyst, at det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der i dag er et godt og konstruktivt samarbejde mellem styrelsen og Forsvarets Materieltjeneste. Der er en god løbende kontakt, og der afholdes jævnligt møder på sagsbehandlerniveau om udredning af fælles problemstillinger. Der har dog i perioden siden 2010 været enkelte tilfælde, hvor styrelsen har måttet rykke tjenesten for oplysninger om nye anskaffelser, men der har i disse tilfælde været en velvillig og konstruktiv tilgang i tjenesten til at udrede sagerne. 13. Rigsrevisionen vurderer på denne baggrund, at Forsvarets underretning fungerer tilfredsstillende, og at punktet om Forsvarets underretning af Erhvervs- og Byggestyrelsen kan afsluttes. Forsvarets arbejde med at forbedre deres registreringspraksis 14. Beretningen viste, at det ikke var muligt at få det fulde overblik over, hvor mange kontrakter Forsvaret ikke havde underrettet Erhvervs- og Byggestyrelsen om, fordi Forsvarets registreringspraksis medførte, at det ikke var muligt at opgøre det samlede antal kontrakter indgået med udenlandske leverandører i perioden medio Ifølge Forsvarskommandoen var årsagen bl.a., at Forsvarets gældende procedurer for registrering af kontrakter i DeMars ikke blev fulgt konsekvent.

6 5 Rigsrevisionen fandt dette særdeles utilfredsstillende. For det første fordi det vanskeliggjorde Erhvervs- og Byggestyrelsens muligheder for at indgå modkøbsaftaler med leverandører, som havde indgået mindre tillægskontrakter, der over en 5-årig periode tilsammen oversteg den daværende grænse på 25 mio. kr. For det andet fordi det begrænsede gennemsigtigheden af forvaltningen af modkøbsaftaler og muligheden for at vurdere, hvordan Forsvaret varetog sine forpligtelser på området. 15. Forsvarsministeriet har i forbindelse med Rigsrevisionens opfølgning oplyst, at Forsvarets Materieltjeneste inden for de sidste par år har optimeret sin registreringspraksis, så det i dag er muligt at opgøre antallet af igangværende kontrakter, som Forsvaret har indgået med udenlandske leverandører, herunder om de pågældende aftaler indeholder en modkøbsklausul. Siden 1. januar 2013 har Forsvarets Materieltjenestes Indkøbsstab således registreret i DeMars, om den enkelte kontrakt er indgået med udenlandske leverandører, og om den er forbundet med krav om industrisamarbejdsaftale eller ej. 16. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Forsvaret har forbedret deres registreringspraksis, så det nu er muligt at vurdere, hvordan Forsvaret varetager deres forpligtelser på området. Rigsrevisionen vurderer på denne baggrund, at punktet om Forsvarets arbejde med at forbedre deres registreringspraksis kan afsluttes. Ministeriernes evaluering af praksis i forbindelse med indgåelse af modkøbsaftaler 17. Beretningen viste, at der gik 2 år, før Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet blev enige om, hvordan de skulle fortolke modkøbsreglerne. Rigsrevisionen vurderede i den forbindelse, at Forsvaret burde have fulgt Erhvervs- og Byggestyrelsens fortolkning i de 2 år, drøftelserne fandt sted, og at Forsvarsministeriet burde have sikret dette. Statsrevisorerne kritiserede, at Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsvarsministeriet var 2 år om at afklare uenigheder mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Forsvaret om, hvordan reglerne om modkøb skulle fortolkes og forvaltes. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse af 30. maj 2011, at Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsvarsministeriet i juni 2010 indgik aftale om at få etableret et mere entydigt og præcist forvaltningsgrundlag på modkøbsområdet, som skulle medvirke til at understøtte det fortsatte samarbejde på et væsentligt område for dansk forsvarsindustri. Begge ministre oplyste desuden, at ministerierne som opfølgning på aftalen årligt ville evaluere praksis ved indgåelse af modkøbsaftaler, så man kunne undgå de langstrakte processer med at løse uenigheder, som Statsrevisorerne har rejst kritik af. Ministerierne skulle i forbindelse med evalueringen bl.a. vurdere, om der var behov for at justere aftalen, så den indeholdt den fornødne fleksibilitet både for Erhvervs- og Byggestyrelsen og for Forsvaret. Rigsrevisionen fandt det tilfredsstillende, at ministerierne årligt ville evaluere praksis i forbindelse med indgåelse af modkøbsaftaler, og oplyste i notatet til Statsrevisorerne, at Rigsrevisionen ville orientere om resultaterne af de årlige evalueringer. 18. Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med Rigsrevisionens opfølgning oplyst, at der som opfølgning på aftalen fra 2010 blev holdt en række møder mellem Forsvarets Materieltjeneste og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover holdt Forsvarsministeriet og det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium det første egentlige evalueringsmøde i august 2011, hvor begge ministerier var enige om, at implementeringen af aftalen forløb tilfredsstillende. Ministerierne besluttede endvidere, at eventuelle videre drøftelser om aftalen skulle afvente de forventede justeringer i regelgrundlaget for industrisamarbejde.

7 6 19. Behovet for at justere regelgrundlaget for industrisamarbejde var kommet af, at Erhvervsog Vækstministeriet i maj 2011 modtog en henvendelse fra Kommissionen, der kritiserede de danske regler for industrisamarbejde, jf. boks 2. BOKS 2. KOMMISSIONENS HENVENDELSE TIL DEN DANSKE REGERING Kommissionen problematiserede i 2011 over for den danske regering de danske procedureregler for industrisamarbejde i forhold til EU-retten, idet Kommissionen var kritisk over for det danske automatiske krav om industrisamarbejde ved enhver anskaffelse over en vis tærskelværdi. Kommissionen mente, at der i stedet burde foretages en konkret vurdering af, om sikkerhedsinteresser nødvendiggjorde, at anskaffelsen af forsvarsmateriel skulle pålægges modkøb, og argumenteres for, hvorledes kravet om proportionalitet var opfyldt. 20. Henvendelsen fra Kommissionen gav anledning til, at der blev igangsat et længerevarende arbejde, der havde til hensigt at ændre regelgrundlaget og administrationen af industrisamarbejdet. Regeringen nedsatte således i april 2012 en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en forsvarsindustriel strategi som grundlag for det fremtidige industrisamarbejdet. I arbejdsgruppen deltog Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Forsvarets Materieltjeneste og Udenrigsministeriet. På baggrund af arbejdsgruppens oplæg er der udarbejdet nye administrative retningslinjer for industrisamarbejdet og en ny forsvarsindustriel strategi, der beskriver Danmarks sikkerhedsinteresser og forsvarsindustriens betydning for varetagelsen heraf. BOKS 3. NYE RETNINGSLINJER FOR INDUSTRISAMARBEJDE Med de nye retningslinjer kan udenlandske leverandører af forsvarsmateriel forpligtes til industrisamarbejde, hvis en konkret vurdering viser: at industrisamarbejde er nødvendigt for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser at konkurrencen på det civile marked ikke skævvrides at anskaffelsen overstiger 50 mio. kr. 21. De nye retningslinjer trådte i kraft den 1. juli 2014 og erstatter de tidligere regler for industrisamarbejde. Allerede indgåede aftaler om industrisamarbejde gælder dog uændret. Ifølge retningslinjerne er det Forsvaret, der i forbindelse med de konkrete anskaffelser vurderer, om industrisamarbejde er nødvendigt for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Hvis Forsvaret vurderer, at det er nødvendigt at pålægge udenlandske leverandører modkøb, vurderer Erhvervsstyrelsen, om modkøb i det pågældende tilfælde vil skævvride konkurrencen på det civile marked. Erhvervs- og Vækstministeriet har endvidere oplyst, at der derfor ikke længere er nogen forventning om, at Forsvarsministeriet løbende notificerer Erhvervs- og Vækstministeriet om alle anskaffelser af forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser, men kun om anskaffelser over 50 mio. kr., hvor Forsvarsministeriet vurderer, at der er behov for at stille krav om industrisamarbejde. Ifølge lovforslaget til ændring af erhvervsfremmeloven vil den nye ordning for industrisamarbejde alt andet lige føre til en reduktion i omfanget af udenlandske leverandørers forpligtelser til industrisamarbejde, idet en generel ordning erstattes af en konkret vurdering ved hver enkelt anskaffelse.

8 7 22. Erhvervs- og Vækstministeriet har oplyst, at der i regi af arbejdsgruppen og i forbindelse med regeringens godkendelse af de nye retningslinjer for industrisamarbejde har været et tæt samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsvarsministeriet. 23. Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsvarsministeriet indgik ultimo november en ny aftale om administrationen af industrisamarbejdsaftaler på grundlag af de nye retningslinjer for industrisamarbejde og den nationale forsvarsindustrielle strategi fra 1. juli Aftalen beskriver bl.a. arbejdsdelingen mellem ministerierne, tidsfrister for ministeriernes sagsbehandling, ministeriernes koordinering og koordinering med eksterne parter samt grundlaget for ministeriernes vurdering i forbindelse med, om der skal indgås industrisamarbejdsaftale eller ej. Derudover fremgår det af aftalen, at Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsvarsministeriet skal drøfte den løbende sagshåndtering 4 gange årligt, og at der senest i 2016 skal gennemføres en evaluering af aftalen. 24. Rigsrevisionens opfølgning har vist, at Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsvarsministeriet har evalueret praksis, at de har samarbejdet omkring udarbejdelsen af de nye retningslinjer for industrisamarbejde, og at de har fastlagt rammerne for det fremtidige samarbejde. Ifølge aftalen skal ministerierne drøfte den løbende sagshåndtering 4 gange årligt og gennemføre en evaluering af aftalen senest i Rigsrevisionen vurderer på denne baggrund, at punktet om ministeriernes evaluering af praksis i forbindelse med indgåelse af modkøbsaftaler kan afsluttes. III. Afslutning 25. Rigsrevisionen finder Forsvarsministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. Marts 2011

Beretning til Statsrevisorerne om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. Marts 2011 Beretning til Statsrevisorerne om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører Marts 2011 BERETNING OM MODKØB VED KØB AF FORSVARSMATERIEL HOS UDENLANDSKE LEVERANDØRER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014 1. Resumé Dette er første årlige statusrapport for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret, der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Retningslinjer for industrisamarbejde

Retningslinjer for industrisamarbejde 1. juli 2014 Retningslinjer for industrisamarbejde 1. Anvendelsesområde 1.1. Retningslinjerne finder anvendelse på Forsvarsministeriets anskaffelser af nyt forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt 5. december 2016 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2015 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere