Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken GRUND 1 GRUND 2 GRUND. August Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken GRUND 1 GRUND 2 GRUND. August 2014 - Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune"

Transkript

1 Afd 1 3 GRUND Afd 5 Afd 4 GRUND 2 GRUND 1 ember arkitekter - Nansensgade 50, 5.tv København K - - tel: / Udviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken August Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune Boligkontoret Danmark

2 Forslag Nye Almene boliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Byggeudviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Boligselskabet Strandparken Dragør har den seneste tid drøftet udviklingsmuligheder for Boligselskabet. Boligselskabet har i øjeblikket 1580 på venteliste, hvoraf de 541 er aktive boligsøgende. Ventetiden på en bolig er i dag over 10 år og vi vil gerne kunne tilbyde vores medlemmer hutigere adgang til en bolig. Vi vil derfor vi gerne vil opføre nye almene boliger - og er gået igang med at undersøge mulighederne. Med denne henvendelse, vil vi gerne gøre opmærksom på, de udviklingspotentialer vi ser der er for Boligselskabet Strandparken Dragør og som vi ønsker at drøfte med Dragør Kommune med henblik på realisering på sigt, i fald Kommunen ønsker at indgå i et samarbejde om dette. Kommunens ønsker ligger altså fint i tråd med boligselskabets ønske om at udvide antallet af almeneboliger via en fortætning i et allerede eksiterende boligområde. Med Venlig hilsen Søren Keldorff Formand, Boligselskabet Strandparken Dragør Boligselskabet har set på 2 grunde med udviklingspotentiale - på og i umiddelbar nærhed til selskabets afdeling 1, 2, 4 og 5 langs Krudttårnsvej: 1. Hvidtjørnen (Grund 1) - en tom byggegrund ejet af kommuen. Selskabet ønsker at drøfte muligeheden for køb af grund og grundkapitallån til opførelse af nye familieboliger. 2. Store Magleby Skoles afdeling ved Vierdiget lukker i januar 2015 (Grund 2). Selskabet ønsker at drøfte muligheden for køb af grund, ændring af rammebestemmelserne for området samt grundkapitallån til opførelse af nye boliger, evt. i partnerskab med privat investor eller kommune. I kommuneplan 2009 udtrykker Kommunalbestyrelsen ønske om fortsat at udvikle kommunen som en attraktiv bosætningskommune, primært ved at fastholde og udvikle kvaliteten i de eksisterende boligområder. Byfortætning er således et led i kommunens boligpolitik og ønsket er at indføje flere boligenheder i de allerede bebyggede områder. Samtidig har kommunen et ønske om at øge antallet af almene boliger. 2

3 Forslag DER GRUND Afd 1 3 Afd 5 Afd 4 GRUND 2 GRUND 1 Rammebestemmelser 2009: Begge grunde ligger i bydelsområde 3: Sydstranden Grund 1: ramme 3.06B boligbebyggelse Grund 2: ramme 3.13 offentlige formål skole, idræt ect. Dragør Kommunes boligpolitik Byomdannelse Som konsekvens af udbygningen af kommunen vil efterspørgslen på boliger betyde særlig fokus på byomdannelse og udnyttelse af byggeretten i kommunens parcelhusområder. (...) Byfortætning* skal ses som et led heri ved at inddrage byarkitektoniske hensyn på lige fod med hensigten om at øge boligrummeligheden.ved detkøbenhavn at indføjek flere boligenheder i et område eller på /en grund,-ud fra retningslinjer om ember arkitekter byfortætning - Nansensgade 50,forstås 5.tv tel: grundstørrelser, bebyggelsestætheder og bebyggelsens placering, der adskiller sig fra de almindeligt gældende bestemmelser. Boligsammensætning På baggrund af den eksisterende boligsammensætning, med overvægt af store familieboliger og ejerboliger, og med baggrund i befolkningsudviklingen, er det en målsætning, at boligudbygningen i den udstrækning kommunen har indflydelse herpå bør satse på opførelse af mindre boliger, herunder prioritere tilvejebringelse af ungdomsboliger og ældreegnede boliger meget højt. Formålet er at skabe et mere varieret boligudbud, så unge og ældre kan blive boende i kommunens bydele, samtidig med at familier i den erhvervsaktive alder kan fastholdes. Der bør især sættes fokus på etablering af flere ungdomsboliger og at sikre en blandet boligsammensætning med større andel af almene boliger og andelsboliger, på bekostning af ejerboliger. Kommuneplan 2009 s Boligpolitiske målsætninger 3

4 Forslag Nye Almene ældreboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Forslag 1 - Nye boliger på Hvidtjørngrunden GRUND 1 FORSLAG - GRUND 1 - HVIDTJØRNEN Hvidtjørngrunden er ejet af Kommunen og har stået tom meget længe. Boligselskabet ser grunden som et oplagt udviklingspotentiale for opførelse af nye attraktive ét-etages boliger i første række til Øresund. Boligselskabet ønsker at drøfte købsmuligheder og om der er særlige omstændigheder ved grunden der gør, at den har ligget hen så mange år. Boligselskabet forslår at bygge videre på gårdhus-motivet - og opføre en bebyggelse på 960 m2 med ca ældreegnede familieboliger. 960 m2 til rammebeløbet kr pr. m2, svarer til en samlet anskaffelsessum på kr For Kommunen vil det betyde et grundkapitallån på 10% af den samlede anskaffelsessum på kr. 2,1 mio. Umiddelbart vil Boligselskabet kunne betale 4,8 mio. for grunden. (Med en grundkøbspris på 5000 kr. pr. m2 bolig). Et forslag mht. til bolig antal vil være ældreegnede familieboliger af m2 pr. stk. 4

5 Forslag FAKTA - GRUND 1 - HVIDTJØRNEN Adresse matr.nr. Areal Vej areal Ejer : Hvidtjørnen : 334 yp : 6140 m2 (OIS) : 379 m2 (OIS) : Dragør kommune FORUDSÆTNINGER Byplan vedtægt BY4DR (1962) - Kvarter V: Gårdhus bebyggelse: ét-etage bebyggelse taghældning på max 20 grader udstykning min. 700 m2 ( 4: udføres udstykningen på grundlag af en passende udstykningsplan for et afgrænset område kan følgende tilladelse: fritliggende parceller min. 600 m2, dobbelthuse min. 500 m2 per del, kædehus min. 400 m2, rækkehuse min. 300 m2. parcellernes enkelte stokke max. 12 m. udformes og eksisterende bebyggelse nord for området og afslutter dermed lokalplanens retningsgivende bebyggelsesplan Kommune Plan 09 (side 94) Areal udlagt til bebyggelse (den sydlige del): m2 ( byggerummelighed ca. 960 m2) Den nordlige del skal gerne bevares til legeplads. B% : 35 1 etage boligbebyggelse ( bygningshøjde svarende til de eksisterende boliger nord for området (gårdbebyggelse). Ved bebyggelsens udformning bør den eksisterende bebyggelsesstruktur, samt naboskabet til det fredede hvidtjørnsareal, indtænkes. Realisering af ny boligbebyggelse på arealet forudsætter lokalplanlægning. Udvidelse af det mulige bebyggede areal, udover det i kommuneplanen definerede, forudsætter tillige udarbejdelse og vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan EDC s vurdering ( ): 5 mill. 5

6 Forslag Nye Almene familieboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Forslag 2 - Nye boliger på Vierdiget Ejerboliger Almene Boliger FORSLAG - GRUND 2 - NYE BOLIGER I OMRÅDET VED SKOLEN VED VIERDIGET Store Magleby Skoles afdeling ved Vierdiget lukker formodentlig i 2015, jf. byrådet beslutning i Boligselskabet vil gerne drøfte muligheden for køb af grunden eller dele af denne. Skitseforslaget som var en del af LPD Invest tilbud fra viser en opdelingen af grunden i to. Forslaget viser, at der på den vestlige del af grunden vil kunne opføres ca m2 boliger. Boligselskabet overvejer at byde ind med projekt a la dette for den vestlige del af grunden eller begge opdelt i etaper - i fald Kommunen er åbne overfor ideén? Boligselskabets umiddelbare forslag til grundkøbspris er 5000 kr. pr. m2 boligareal ( m2) svarende til 70 mio. dog med den forudsætning at grunden er ryddet for de eksisterende bygninger forinden, da vi ikke mener det er rentablet at nyindrette dem til beboelse. Projektudvikling for grunden kan evt. ske i samarbejde med en privat investor som vil have interesse i at opføre ejerboliger på den østlige del af grunden. Vi forestiller os at boligerne opføres som familieboliger, men er åbne overfor en evt. drøftelse ang. evt. ungdomsboliger eller ældreboliger med kommunen m2 til rammebeløbet kr pr. m2, svarer til en samlet anskaffelsessum på kr. 308 mio. For Kommunen vil det betyde et grundkapitallån på 10% af den samlede anskaffelsessum på kr. 30,8 mio m2 svarer til 165 boliger af gennemsnit 85m2. Selskabet ønsker hermed, at drøfte muligheden for køb af grunden, ændring af rammebestemmelserne for området samt grundkapitallån til opførelse af nye boliger. 6

7 Forslag FAKTA - GRUND 2 - STORE MAGLEBY SKOLES AFDELING VED VIERDIGET Adresse: matr.nr. : Areal: Ejer: Store Magleby skole Vierdiget 334sf m2 (OIS) Dragør Kommune FORUDSÆTNINGER Byplan vedtægt BY1ADR (1969) Området er udlagt til offentlige formål. Kommuneplan 2009: Der står ikke noget direkte om dette område. Udlagt til tæt-lav bolig bebyggelse. Planforhold (fra salgsvurdering): Der ses bort fra byplanvedtægtens bestemmelser idet det forventes, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan på området, som indeholder følgende hovedbestemmelser: At der kan opnås endelig byggetilladelse på min m2 boligbyggeri med helårsstatus og som kan udmatrikuleres selvstændigt. (tidl. Stillet forslag m2 samt B%: 60) At der kan bebygges op til 4 etager. At bebyggelsesplanen, herunder disponering af friarealer, tager hensyn til naboskabet til strandegene. At bebyggelsens samlede profil tilpasser sig den nuværende byrand ifht. Kystlandskabet. At der sikres optimale udsigtsforhold for såvel den planlagte bebyggelse som den omgivende eksist. boligbebyggelse. At bebyggelsen over 2 etager indplaceres som fritliggende bygningskroppe, punkthuse eller lignende Off. Grundværdi ( ) : Off. Ejendomsvurdering ( ): 34 mill. EDC s vurdering ( ): 55 mill. 7

8 Konklusion Boligselskabet ønsker at opfører flere boliger for at nedbringe ventetiden på ventelisten for selskabets medlemmer. På de foregående sider er beskrevet 2 forslag til nybyg. Samlet ønsker selskabet en drøftelse med kommeunen ang.: Salg af Hvidtjørngrund og området ved Store Magleby skole- med en samlet indtægt til kommunen på 74,8 mio. kr. Grundkapitellån for i alt 46,5 mio kr. Drøftelse ang. boligtyper, design, lokalplan og kommunens planer for almene boliger i Dragør I dag står der 1580 på boligselskabets venteliste, hvor af de 541 er aktive boligsøgende. Udvider Boligselskabet med alle de foreslåede boliger - vil selskabet efterfølgende have i omegnen af 246 yderligere boliger til rådighed. Links: Med Venlig hilsen Bent Nielsen Erik Andreasen Formand for Birkebo Byggeøkonomichef, Boligkontoret Danmark 8

9 Forslagsstiller Præsentation af Boligselskab Boligselskabet Strandparken Dragør Boligselskabet Strandparken overgik fra at have egen administration til Boligkontoret Danmark med det formål at få en mere professionel og effektiv administration. Boligselskabet har en stabil og velfungerende organisationsbestyrelse,som senest har iværksat tilstandsregistreringer af alle selskabets afdelinger og et program til effektiv drift. Boligselskabet har 8 velfungerende boligafdelinger, som tilsammen udgør 607 boliger fordelt på: 16 1-rums boliger rums boliger rums boliger rums boliger 12 5-rums boliger Med adresser på: Krudttårnsvej og Sdr. Røsevej Sdr. Tangvej 1-25 og Krudttårnsvej Rødtjørnen 2-32 Rødtjørnen 1-161, 34-56, Nordstrandparken 1-39 Jægervej 2A-N Poppelvej 98 A-K Wiedergården 1-63 Boligselskabets økonomi Boligselskabet Strandparken har i øjeblikekt knap 4 mio. kr i dispositionsfonden, som de nærmeste år øges med 3-4 mill. pr. år de næste 10 år og yderligere 4-5 mill. årene efter. Selskabet overvejer plan for midlerne til fremtidssikring af boligselskabets bygninger og udlejning og herunder overvejelser om nybyggeri og leje. FAKTA Boligselskabet Strandparken Dragør Antal afdelinger: 8 Antal boliger i alt: 607 Formand: Søren Keldorff Web-side: Afdelingskontoret Holte - Boligkontoret Danmark Røjelskær 15, 2. Sal 2840 Holte Telefon:

10 Forslagsstiller Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark er en almen administrations organisation med 59 boligorganisationer som medlemmer og 41 samarbejdsparter. Det er medlemmerne, der ejer selskabet, som er stiftet af en række mindre boligselskaber for at varetage selskabernes administration. Filosofien er, at medlemmerne skal nyde godt af fællesskabets fordele og samtidig være sig selv indenfor fællesskabets rammer. Boligkontoret Danmark har 132 medarbejdere til varetagelse af driftsherreopgaver og byggeopgaver. Boligkontorets organisatoriske opbygning er decentral. Medlemmerne er tilknyttet et afdelingskontor, der er udgangspunkt for Boligkontorets service og daglige kontakt til beboertillidsfolk, ejendomsfunktionærer og øvrige samarbejdspartnere. Fra hovedkontoret leveres regnskaber, fælles pengeforvaltning, byggesagsstyring, informations- og kursusvirksomhed, samt kvalitetsundersøgelser og rådgivning. Boligkontoret Danmark har hovedkontor på Havneholm, i kontorfællesskab med 3B. Byggeafdelingen Boligkontoret Danmark har siden 2002 haft en intern byggeafdeling, hvor de boligselskaber vi administrerer har mulighed for at få løst store og små byggeopgaver, som ligger udover den normale drift og vedligeholdelse. Yderligere bistår vi kommuner og regioner med at bygge ældre- og plejeboliger. Byggeafdelingens bistand er som udgangspunkt traditionel byggeforretningsførelse og bygherrerådgivning og spænder således fra medvirken til udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogrammer, herunder forslag til finansiering, kvalitetssikring af projekterne samt til medvirken til indgåelse af rådgiver- og entrepriseaftaler. Opgaverne varetages af byggeafdelingens erfarne projektledere og økonomer, der ved mangeårig erfaringsopsamling har opnået en høj faglig viden om byggeri, byggeriets planlægning og byggeriets drift. Byggeafdelingen støttes endvidere af boligkontorets øvrige stabsfunktioner indenfor jura, økonomi, energistyring og drift. FAKTA Antal selskaber: 59 Antal afdelinger: 743 Antal boliger i alt: Formand: Lisbet Riis Adm. direktør: Michael Demsitz Hovedkontoret i København Havneholmen København V Afdelingskontoret Holte Røjelskær 15, 2. Sal 2840 Holte Telefon: Forretningsfører: Torben Eriksen Byggeafdelingen Havneholmen København V Byggechef Morten Søegaard Larsen Tlf.: Kontaktperson: Souschef Søren Møgelgaard Jensen tlf Byggeøkonomichef Erik Andreasen Tlf.:

11 Forslagsstiller Boligkontoret Danmark din boligadministration Boligkontoret Danmark administrerer boliger i alt lejemålsenheder for 59 boligorganisationer og 41 samarbejdspartnere. Boligerne er beliggende i 743 afdelinger. Udlejning og service sker fra vores lokale kontorer og opskrivning via og for boliger i Viborgområdet Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Afdelingskontoret Allerød Afdelingskontoret Holte Afdelingskontoret Skanderborg Lokalkontoret Silkeborg Afdelingskontoret Helsingør Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Ribe Lokalkontoret Kolding Lokalkontoret Holsted Afdelingskontoret Fyn Afdelingskontoret Nakskov Afdelingskontoret Sakskøbing Lokalkontoret Fakse 11

12 Referencer - fra samarbejdspartner Arkitema A/S Almene ældreboliger O, HAMMER BAKKER opføres som lavenergiboliger i energiklasse 2015 og omfatter 30 boliger arealer og personalefaciliteter, er opført til personer med fysisk og/eller ndicaps. Bebyggelsen er opdelt i fire enheder - tre boligenheder samt en enhed, der hver består af seks-otte boliger. n placerer sig fint i forhold til det smukke omkringliggende landskab, og n træbeklædning med egetræslister går i naturlig dialog med konteksten. ningen varierer i bredden og etablerer en levende facade. Samtidig er tagene kabe variation med sin lette skråning og udføres i sort tagpap. Den mørke ereføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets r bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer aturoplevelser året igennem. n er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. Adresse År Omfang Gennem Bakkerne 23A og 23B, Vodskov by, Hammer Bakker, Aalborg m² og tilhørende udearealer, i alt 30 boliger Bygherre Aalborg Kommune, Boulevarden 13, Postbox 462, 9100 Aalborg Kontaktperson Niels Henrik Petersen, Tlf , Arkitekt Landskab Ingeniør Totalentrepr. Arkitema Arkitema Viggo Madsen Bjarne Brath Entrepriseform Hovedentreprise Anlægsudgift Ydelse kr excl. moms Totalrådgivning, arkitekt- og landskabsarkitektprojektering ENGBO, HAMMER BAKKER Engbo, der opføres som lavenergiboliger i energiklasse 2015 og omfatter 30 boliger samt fællesarealer og personalefaciliteter, er opført til personer med fysisk og/eller psykiske handicaps. Bebyggelsen er opdelt i fire enheder - tre boligenheder samt en specialboligenhed, der hver består af seks-otte boliger. Bebyggelsen placerer sig fint i forhold til det smukke omkringliggende landskab, og facaden i en træbeklædning med egetræslister går i naturlig dialog med konteksten. Træbeklædningen varierer i bredden og etablerer en levende facade. Samtidig er tagene med til at skabe variation med sin lette skråning og udføres i sort tagpap. Den mørke tagflade videreføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. Alle boliger har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets faciliteter er bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer varierede naturoplevelser året igennem. 12

13 Referencer Bebyggelsen er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. tagflade videreføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. Alle boliger har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets faciliteter er bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer varierede naturoplevelser året igennem. Bebyggelsen er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. Boligerne er opført efter BR15 varmeisoleringskrav, og der er er lagt særlig vægt på varme og ventilationsforhold, med bl.a. genveks anlæg monteret i gulvniveau. Forbrugsudgifter til varme er gennemsnitlig 250 kr. pr. mnd. pr. bolig. Forud for opførslen af de 30 nye boliger - blev 90 boliger i etageboligbyggeri revet ned, da man havde problemer med udlejningen. Alle 30 nye boliger er udlejet, og der er en relativ stor venteliste. 13

14 Referencer - fra samarbejdspartner Arkitema A/S Almene ældreboliger slotshusene, hørsholm adresse Kokkedal nord, 2970 hørsholm opførelsesår omfang Ca m² 104 boliger bygherre Jm Danmark a/s og fsp arkitekt arkitema landskab arkitema ingeniør e. Pihl & søn a.s. og rambøll totalentr. e. Pihl & søn a.s. beb gru ind beb der ter glid er i gel det top hus sen bliv hed forh hor nes Slotshusene Hørsholm bebyggelsen Bebyggelsen er placeret på er en placeret skrånende på en På skrånende det centrale grund torv og i naturskønne i fælleshuset omgivelser. For at inddrage omgivelserne grund i naturskønne bedst muligt omgivelser. er bebyggelsen for at udformet skabes rammen som en om struktur, bebyggelsens der fællesskab, glider mens ind halvoffentlige i bebyggelsens torve midte, omkring og der er ingen skarpe grænser mellem be- slanger sig gennem området og fletter boliger inddrage omgivelserne og natur sammen. bedst muligt Landskabet er bebyggelsen byggelsen udformet som og landskabet; en struktur, man boligerne oplever danner at bo i ramme det åbne om trygge landskab. og Bebyggelsen består af toplans rækkehuse der slanger og sig etplans gennem området gårdhavehuse og fletter boliger og bliver natur bebyggelsen sammen. landskabet opdelt i mindre udover boenheder. at udnytte de gode udsigtsmu- - sidstnævnte overskuelige meget nabofællesskaber. velegnede som seniorboliger. I den slangende bevægelse glider ind i bebyggelsens midte, og der ligheder er boligerne disponeret ud fra er ingen skarpe grænser mellem bebyggelsen og landskabet; man oplever at bo i mulighed for dagslys fra to sider i det ønsket om at skabe lyse boliger med Hver enkelt bolig ligger forskudt i forhold til i hinanden såvel vertikalt som horisontalt hvilket fremhæver boligernes individuelle karakter. det åbne landskab. bebyggelsen består af centrale opholdsrum. toplans rækkehuse og etplans gårdhavehuse - sidstnævnte meget velegnede som andet af et markant skråtstillet tag, der De gode lyskvaliteter forstærkes blandt På det centrale torv og i fælleshuset skabes rammen om bebyggelsens fællesskab, mens halvoffentlige torve omkring boligerne danner ramme om trygge og overskuelige nabofællesskaber. seniorboliger. i den slangende bevægelse med vinduer åbner sig op mod lyset og bliver bebyggelsen opdelt i mindre boenheder. 14hver enkelt bolig ligger forskudt i hæver vinduerne sig op over den øvrige udsynet. På nærmest periskopagtig vis forhold til i hinanden såvel vertikalt som del af tagkonstruktionen for at indfange

15 arkitema K/s Referencer frederiksgade 32 DK-8000 Århus C t f mikado house rued langgaards Vej 8 DK-2300 København s t f Udover at udnytte de gode udsigtsmuligheder er boligerne disponeret ud fra ønsket om at skabe lyse boliger med mulighed for dagslys fra to sider i det centrale opholdsrum. slotshusene, hørsholm De gode lyskvaliteter forstærkes blandt andet af et markant skråtstillet tag, der med vinduer åbner sig op mod lyset og udsynet. På nærmest periskopagtig vis hæver vinduerne sig op over den øvrige del af tagkonstruktionen for at indfange lyset. De bidrager med et højt sidelys og et varieret lysspil. familieboliger og seniorboliger 15

16 Kolofon Udviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Nye Almene familieboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør v. Boligkontoret Danmark, November Arkitekter og Arkitema A/S Dato: August 2014 Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Havneholmen København V Telefon:

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Boliger. Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011

Boliger. Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011 Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011 Masterplan for parkmæssig boligbebyggelse i det centrale Nivå, 32.000 m² Campinghytter 2011 Samarbejde med Scandibyg om udvikling af kompakte ferieboliger Himmelev,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Jægervejens fritidshjem Jægervej 30, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 D Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

Generelt om almene boliger Almene boliger er særlig boform i forhold til ejerforhold, finansiering og lejebestemmelser.

Generelt om almene boliger Almene boliger er særlig boform i forhold til ejerforhold, finansiering og lejebestemmelser. Notat vedrørende Almene boliger Generelt om almene boliger Almene boliger er særlig boform i forhold til ejerforhold, finansiering og lejebestemmelser. Boligerne kan være alle typer bebyggelse fra åben-lav

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

en ny, unik bydel i Rødovre

en ny, unik bydel i Rødovre en ny, unik bydel i Rødovre ELF DEVELOPMENT A/S Udviklingsdirektør Anette Krarup ELFDEVELOPMENT.DK 2014 ELF Development Præsentation af ELF Tendenser for udvikling i Københavnsområdet IrmaByen - Fakta

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere