Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken GRUND 1 GRUND 2 GRUND. August Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken GRUND 1 GRUND 2 GRUND. August 2014 - Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune"

Transkript

1 Afd 1 3 GRUND Afd 5 Afd 4 GRUND 2 GRUND 1 ember arkitekter - Nansensgade 50, 5.tv København K - - tel: / Udviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken August Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune Boligkontoret Danmark

2 Forslag Nye Almene boliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Byggeudviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Boligselskabet Strandparken Dragør har den seneste tid drøftet udviklingsmuligheder for Boligselskabet. Boligselskabet har i øjeblikket 1580 på venteliste, hvoraf de 541 er aktive boligsøgende. Ventetiden på en bolig er i dag over 10 år og vi vil gerne kunne tilbyde vores medlemmer hutigere adgang til en bolig. Vi vil derfor vi gerne vil opføre nye almene boliger - og er gået igang med at undersøge mulighederne. Med denne henvendelse, vil vi gerne gøre opmærksom på, de udviklingspotentialer vi ser der er for Boligselskabet Strandparken Dragør og som vi ønsker at drøfte med Dragør Kommune med henblik på realisering på sigt, i fald Kommunen ønsker at indgå i et samarbejde om dette. Kommunens ønsker ligger altså fint i tråd med boligselskabets ønske om at udvide antallet af almeneboliger via en fortætning i et allerede eksiterende boligområde. Med Venlig hilsen Søren Keldorff Formand, Boligselskabet Strandparken Dragør Boligselskabet har set på 2 grunde med udviklingspotentiale - på og i umiddelbar nærhed til selskabets afdeling 1, 2, 4 og 5 langs Krudttårnsvej: 1. Hvidtjørnen (Grund 1) - en tom byggegrund ejet af kommuen. Selskabet ønsker at drøfte muligeheden for køb af grund og grundkapitallån til opførelse af nye familieboliger. 2. Store Magleby Skoles afdeling ved Vierdiget lukker i januar 2015 (Grund 2). Selskabet ønsker at drøfte muligheden for køb af grund, ændring af rammebestemmelserne for området samt grundkapitallån til opførelse af nye boliger, evt. i partnerskab med privat investor eller kommune. I kommuneplan 2009 udtrykker Kommunalbestyrelsen ønske om fortsat at udvikle kommunen som en attraktiv bosætningskommune, primært ved at fastholde og udvikle kvaliteten i de eksisterende boligområder. Byfortætning er således et led i kommunens boligpolitik og ønsket er at indføje flere boligenheder i de allerede bebyggede områder. Samtidig har kommunen et ønske om at øge antallet af almene boliger. 2

3 Forslag DER GRUND Afd 1 3 Afd 5 Afd 4 GRUND 2 GRUND 1 Rammebestemmelser 2009: Begge grunde ligger i bydelsområde 3: Sydstranden Grund 1: ramme 3.06B boligbebyggelse Grund 2: ramme 3.13 offentlige formål skole, idræt ect. Dragør Kommunes boligpolitik Byomdannelse Som konsekvens af udbygningen af kommunen vil efterspørgslen på boliger betyde særlig fokus på byomdannelse og udnyttelse af byggeretten i kommunens parcelhusområder. (...) Byfortætning* skal ses som et led heri ved at inddrage byarkitektoniske hensyn på lige fod med hensigten om at øge boligrummeligheden.ved detkøbenhavn at indføjek flere boligenheder i et område eller på /en grund,-ud fra retningslinjer om ember arkitekter byfortætning - Nansensgade 50,forstås 5.tv tel: grundstørrelser, bebyggelsestætheder og bebyggelsens placering, der adskiller sig fra de almindeligt gældende bestemmelser. Boligsammensætning På baggrund af den eksisterende boligsammensætning, med overvægt af store familieboliger og ejerboliger, og med baggrund i befolkningsudviklingen, er det en målsætning, at boligudbygningen i den udstrækning kommunen har indflydelse herpå bør satse på opførelse af mindre boliger, herunder prioritere tilvejebringelse af ungdomsboliger og ældreegnede boliger meget højt. Formålet er at skabe et mere varieret boligudbud, så unge og ældre kan blive boende i kommunens bydele, samtidig med at familier i den erhvervsaktive alder kan fastholdes. Der bør især sættes fokus på etablering af flere ungdomsboliger og at sikre en blandet boligsammensætning med større andel af almene boliger og andelsboliger, på bekostning af ejerboliger. Kommuneplan 2009 s Boligpolitiske målsætninger 3

4 Forslag Nye Almene ældreboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Forslag 1 - Nye boliger på Hvidtjørngrunden GRUND 1 FORSLAG - GRUND 1 - HVIDTJØRNEN Hvidtjørngrunden er ejet af Kommunen og har stået tom meget længe. Boligselskabet ser grunden som et oplagt udviklingspotentiale for opførelse af nye attraktive ét-etages boliger i første række til Øresund. Boligselskabet ønsker at drøfte købsmuligheder og om der er særlige omstændigheder ved grunden der gør, at den har ligget hen så mange år. Boligselskabet forslår at bygge videre på gårdhus-motivet - og opføre en bebyggelse på 960 m2 med ca ældreegnede familieboliger. 960 m2 til rammebeløbet kr pr. m2, svarer til en samlet anskaffelsessum på kr For Kommunen vil det betyde et grundkapitallån på 10% af den samlede anskaffelsessum på kr. 2,1 mio. Umiddelbart vil Boligselskabet kunne betale 4,8 mio. for grunden. (Med en grundkøbspris på 5000 kr. pr. m2 bolig). Et forslag mht. til bolig antal vil være ældreegnede familieboliger af m2 pr. stk. 4

5 Forslag FAKTA - GRUND 1 - HVIDTJØRNEN Adresse matr.nr. Areal Vej areal Ejer : Hvidtjørnen : 334 yp : 6140 m2 (OIS) : 379 m2 (OIS) : Dragør kommune FORUDSÆTNINGER Byplan vedtægt BY4DR (1962) - Kvarter V: Gårdhus bebyggelse: ét-etage bebyggelse taghældning på max 20 grader udstykning min. 700 m2 ( 4: udføres udstykningen på grundlag af en passende udstykningsplan for et afgrænset område kan følgende tilladelse: fritliggende parceller min. 600 m2, dobbelthuse min. 500 m2 per del, kædehus min. 400 m2, rækkehuse min. 300 m2. parcellernes enkelte stokke max. 12 m. udformes og eksisterende bebyggelse nord for området og afslutter dermed lokalplanens retningsgivende bebyggelsesplan Kommune Plan 09 (side 94) Areal udlagt til bebyggelse (den sydlige del): m2 ( byggerummelighed ca. 960 m2) Den nordlige del skal gerne bevares til legeplads. B% : 35 1 etage boligbebyggelse ( bygningshøjde svarende til de eksisterende boliger nord for området (gårdbebyggelse). Ved bebyggelsens udformning bør den eksisterende bebyggelsesstruktur, samt naboskabet til det fredede hvidtjørnsareal, indtænkes. Realisering af ny boligbebyggelse på arealet forudsætter lokalplanlægning. Udvidelse af det mulige bebyggede areal, udover det i kommuneplanen definerede, forudsætter tillige udarbejdelse og vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan EDC s vurdering ( ): 5 mill. 5

6 Forslag Nye Almene familieboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Forslag 2 - Nye boliger på Vierdiget Ejerboliger Almene Boliger FORSLAG - GRUND 2 - NYE BOLIGER I OMRÅDET VED SKOLEN VED VIERDIGET Store Magleby Skoles afdeling ved Vierdiget lukker formodentlig i 2015, jf. byrådet beslutning i Boligselskabet vil gerne drøfte muligheden for køb af grunden eller dele af denne. Skitseforslaget som var en del af LPD Invest tilbud fra viser en opdelingen af grunden i to. Forslaget viser, at der på den vestlige del af grunden vil kunne opføres ca m2 boliger. Boligselskabet overvejer at byde ind med projekt a la dette for den vestlige del af grunden eller begge opdelt i etaper - i fald Kommunen er åbne overfor ideén? Boligselskabets umiddelbare forslag til grundkøbspris er 5000 kr. pr. m2 boligareal ( m2) svarende til 70 mio. dog med den forudsætning at grunden er ryddet for de eksisterende bygninger forinden, da vi ikke mener det er rentablet at nyindrette dem til beboelse. Projektudvikling for grunden kan evt. ske i samarbejde med en privat investor som vil have interesse i at opføre ejerboliger på den østlige del af grunden. Vi forestiller os at boligerne opføres som familieboliger, men er åbne overfor en evt. drøftelse ang. evt. ungdomsboliger eller ældreboliger med kommunen m2 til rammebeløbet kr pr. m2, svarer til en samlet anskaffelsessum på kr. 308 mio. For Kommunen vil det betyde et grundkapitallån på 10% af den samlede anskaffelsessum på kr. 30,8 mio m2 svarer til 165 boliger af gennemsnit 85m2. Selskabet ønsker hermed, at drøfte muligheden for køb af grunden, ændring af rammebestemmelserne for området samt grundkapitallån til opførelse af nye boliger. 6

7 Forslag FAKTA - GRUND 2 - STORE MAGLEBY SKOLES AFDELING VED VIERDIGET Adresse: matr.nr. : Areal: Ejer: Store Magleby skole Vierdiget 334sf m2 (OIS) Dragør Kommune FORUDSÆTNINGER Byplan vedtægt BY1ADR (1969) Området er udlagt til offentlige formål. Kommuneplan 2009: Der står ikke noget direkte om dette område. Udlagt til tæt-lav bolig bebyggelse. Planforhold (fra salgsvurdering): Der ses bort fra byplanvedtægtens bestemmelser idet det forventes, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan på området, som indeholder følgende hovedbestemmelser: At der kan opnås endelig byggetilladelse på min m2 boligbyggeri med helårsstatus og som kan udmatrikuleres selvstændigt. (tidl. Stillet forslag m2 samt B%: 60) At der kan bebygges op til 4 etager. At bebyggelsesplanen, herunder disponering af friarealer, tager hensyn til naboskabet til strandegene. At bebyggelsens samlede profil tilpasser sig den nuværende byrand ifht. Kystlandskabet. At der sikres optimale udsigtsforhold for såvel den planlagte bebyggelse som den omgivende eksist. boligbebyggelse. At bebyggelsen over 2 etager indplaceres som fritliggende bygningskroppe, punkthuse eller lignende Off. Grundværdi ( ) : Off. Ejendomsvurdering ( ): 34 mill. EDC s vurdering ( ): 55 mill. 7

8 Konklusion Boligselskabet ønsker at opfører flere boliger for at nedbringe ventetiden på ventelisten for selskabets medlemmer. På de foregående sider er beskrevet 2 forslag til nybyg. Samlet ønsker selskabet en drøftelse med kommeunen ang.: Salg af Hvidtjørngrund og området ved Store Magleby skole- med en samlet indtægt til kommunen på 74,8 mio. kr. Grundkapitellån for i alt 46,5 mio kr. Drøftelse ang. boligtyper, design, lokalplan og kommunens planer for almene boliger i Dragør I dag står der 1580 på boligselskabets venteliste, hvor af de 541 er aktive boligsøgende. Udvider Boligselskabet med alle de foreslåede boliger - vil selskabet efterfølgende have i omegnen af 246 yderligere boliger til rådighed. Links: Med Venlig hilsen Bent Nielsen Erik Andreasen Formand for Birkebo Byggeøkonomichef, Boligkontoret Danmark 8

9 Forslagsstiller Præsentation af Boligselskab Boligselskabet Strandparken Dragør Boligselskabet Strandparken overgik fra at have egen administration til Boligkontoret Danmark med det formål at få en mere professionel og effektiv administration. Boligselskabet har en stabil og velfungerende organisationsbestyrelse,som senest har iværksat tilstandsregistreringer af alle selskabets afdelinger og et program til effektiv drift. Boligselskabet har 8 velfungerende boligafdelinger, som tilsammen udgør 607 boliger fordelt på: 16 1-rums boliger rums boliger rums boliger rums boliger 12 5-rums boliger Med adresser på: Krudttårnsvej og Sdr. Røsevej Sdr. Tangvej 1-25 og Krudttårnsvej Rødtjørnen 2-32 Rødtjørnen 1-161, 34-56, Nordstrandparken 1-39 Jægervej 2A-N Poppelvej 98 A-K Wiedergården 1-63 Boligselskabets økonomi Boligselskabet Strandparken har i øjeblikekt knap 4 mio. kr i dispositionsfonden, som de nærmeste år øges med 3-4 mill. pr. år de næste 10 år og yderligere 4-5 mill. årene efter. Selskabet overvejer plan for midlerne til fremtidssikring af boligselskabets bygninger og udlejning og herunder overvejelser om nybyggeri og leje. FAKTA Boligselskabet Strandparken Dragør Antal afdelinger: 8 Antal boliger i alt: 607 Formand: Søren Keldorff Web-side: Afdelingskontoret Holte - Boligkontoret Danmark Røjelskær 15, 2. Sal 2840 Holte Telefon:

10 Forslagsstiller Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark er en almen administrations organisation med 59 boligorganisationer som medlemmer og 41 samarbejdsparter. Det er medlemmerne, der ejer selskabet, som er stiftet af en række mindre boligselskaber for at varetage selskabernes administration. Filosofien er, at medlemmerne skal nyde godt af fællesskabets fordele og samtidig være sig selv indenfor fællesskabets rammer. Boligkontoret Danmark har 132 medarbejdere til varetagelse af driftsherreopgaver og byggeopgaver. Boligkontorets organisatoriske opbygning er decentral. Medlemmerne er tilknyttet et afdelingskontor, der er udgangspunkt for Boligkontorets service og daglige kontakt til beboertillidsfolk, ejendomsfunktionærer og øvrige samarbejdspartnere. Fra hovedkontoret leveres regnskaber, fælles pengeforvaltning, byggesagsstyring, informations- og kursusvirksomhed, samt kvalitetsundersøgelser og rådgivning. Boligkontoret Danmark har hovedkontor på Havneholm, i kontorfællesskab med 3B. Byggeafdelingen Boligkontoret Danmark har siden 2002 haft en intern byggeafdeling, hvor de boligselskaber vi administrerer har mulighed for at få løst store og små byggeopgaver, som ligger udover den normale drift og vedligeholdelse. Yderligere bistår vi kommuner og regioner med at bygge ældre- og plejeboliger. Byggeafdelingens bistand er som udgangspunkt traditionel byggeforretningsførelse og bygherrerådgivning og spænder således fra medvirken til udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogrammer, herunder forslag til finansiering, kvalitetssikring af projekterne samt til medvirken til indgåelse af rådgiver- og entrepriseaftaler. Opgaverne varetages af byggeafdelingens erfarne projektledere og økonomer, der ved mangeårig erfaringsopsamling har opnået en høj faglig viden om byggeri, byggeriets planlægning og byggeriets drift. Byggeafdelingen støttes endvidere af boligkontorets øvrige stabsfunktioner indenfor jura, økonomi, energistyring og drift. FAKTA Antal selskaber: 59 Antal afdelinger: 743 Antal boliger i alt: Formand: Lisbet Riis Adm. direktør: Michael Demsitz Hovedkontoret i København Havneholmen København V Afdelingskontoret Holte Røjelskær 15, 2. Sal 2840 Holte Telefon: Forretningsfører: Torben Eriksen Byggeafdelingen Havneholmen København V Byggechef Morten Søegaard Larsen Tlf.: Kontaktperson: Souschef Søren Møgelgaard Jensen tlf Byggeøkonomichef Erik Andreasen Tlf.:

11 Forslagsstiller Boligkontoret Danmark din boligadministration Boligkontoret Danmark administrerer boliger i alt lejemålsenheder for 59 boligorganisationer og 41 samarbejdspartnere. Boligerne er beliggende i 743 afdelinger. Udlejning og service sker fra vores lokale kontorer og opskrivning via og for boliger i Viborgområdet Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Afdelingskontoret Allerød Afdelingskontoret Holte Afdelingskontoret Skanderborg Lokalkontoret Silkeborg Afdelingskontoret Helsingør Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Ribe Lokalkontoret Kolding Lokalkontoret Holsted Afdelingskontoret Fyn Afdelingskontoret Nakskov Afdelingskontoret Sakskøbing Lokalkontoret Fakse 11

12 Referencer - fra samarbejdspartner Arkitema A/S Almene ældreboliger O, HAMMER BAKKER opføres som lavenergiboliger i energiklasse 2015 og omfatter 30 boliger arealer og personalefaciliteter, er opført til personer med fysisk og/eller ndicaps. Bebyggelsen er opdelt i fire enheder - tre boligenheder samt en enhed, der hver består af seks-otte boliger. n placerer sig fint i forhold til det smukke omkringliggende landskab, og n træbeklædning med egetræslister går i naturlig dialog med konteksten. ningen varierer i bredden og etablerer en levende facade. Samtidig er tagene kabe variation med sin lette skråning og udføres i sort tagpap. Den mørke ereføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets r bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer aturoplevelser året igennem. n er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. Adresse År Omfang Gennem Bakkerne 23A og 23B, Vodskov by, Hammer Bakker, Aalborg m² og tilhørende udearealer, i alt 30 boliger Bygherre Aalborg Kommune, Boulevarden 13, Postbox 462, 9100 Aalborg Kontaktperson Niels Henrik Petersen, Tlf , Arkitekt Landskab Ingeniør Totalentrepr. Arkitema Arkitema Viggo Madsen Bjarne Brath Entrepriseform Hovedentreprise Anlægsudgift Ydelse kr excl. moms Totalrådgivning, arkitekt- og landskabsarkitektprojektering ENGBO, HAMMER BAKKER Engbo, der opføres som lavenergiboliger i energiklasse 2015 og omfatter 30 boliger samt fællesarealer og personalefaciliteter, er opført til personer med fysisk og/eller psykiske handicaps. Bebyggelsen er opdelt i fire enheder - tre boligenheder samt en specialboligenhed, der hver består af seks-otte boliger. Bebyggelsen placerer sig fint i forhold til det smukke omkringliggende landskab, og facaden i en træbeklædning med egetræslister går i naturlig dialog med konteksten. Træbeklædningen varierer i bredden og etablerer en levende facade. Samtidig er tagene med til at skabe variation med sin lette skråning og udføres i sort tagpap. Den mørke tagflade videreføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. Alle boliger har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets faciliteter er bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer varierede naturoplevelser året igennem. 12

13 Referencer Bebyggelsen er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. tagflade videreføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. Alle boliger har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets faciliteter er bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer varierede naturoplevelser året igennem. Bebyggelsen er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. Boligerne er opført efter BR15 varmeisoleringskrav, og der er er lagt særlig vægt på varme og ventilationsforhold, med bl.a. genveks anlæg monteret i gulvniveau. Forbrugsudgifter til varme er gennemsnitlig 250 kr. pr. mnd. pr. bolig. Forud for opførslen af de 30 nye boliger - blev 90 boliger i etageboligbyggeri revet ned, da man havde problemer med udlejningen. Alle 30 nye boliger er udlejet, og der er en relativ stor venteliste. 13

14 Referencer - fra samarbejdspartner Arkitema A/S Almene ældreboliger slotshusene, hørsholm adresse Kokkedal nord, 2970 hørsholm opførelsesår omfang Ca m² 104 boliger bygherre Jm Danmark a/s og fsp arkitekt arkitema landskab arkitema ingeniør e. Pihl & søn a.s. og rambøll totalentr. e. Pihl & søn a.s. beb gru ind beb der ter glid er i gel det top hus sen bliv hed forh hor nes Slotshusene Hørsholm bebyggelsen Bebyggelsen er placeret på er en placeret skrånende på en På skrånende det centrale grund torv og i naturskønne i fælleshuset omgivelser. For at inddrage omgivelserne grund i naturskønne bedst muligt omgivelser. er bebyggelsen for at udformet skabes rammen som en om struktur, bebyggelsens der fællesskab, glider mens ind halvoffentlige i bebyggelsens torve midte, omkring og der er ingen skarpe grænser mellem be- slanger sig gennem området og fletter boliger inddrage omgivelserne og natur sammen. bedst muligt Landskabet er bebyggelsen byggelsen udformet som og landskabet; en struktur, man boligerne oplever danner at bo i ramme det åbne om trygge landskab. og Bebyggelsen består af toplans rækkehuse der slanger og sig etplans gennem området gårdhavehuse og fletter boliger og bliver natur bebyggelsen sammen. landskabet opdelt i mindre udover boenheder. at udnytte de gode udsigtsmu- - sidstnævnte overskuelige meget nabofællesskaber. velegnede som seniorboliger. I den slangende bevægelse glider ind i bebyggelsens midte, og der ligheder er boligerne disponeret ud fra er ingen skarpe grænser mellem bebyggelsen og landskabet; man oplever at bo i mulighed for dagslys fra to sider i det ønsket om at skabe lyse boliger med Hver enkelt bolig ligger forskudt i forhold til i hinanden såvel vertikalt som horisontalt hvilket fremhæver boligernes individuelle karakter. det åbne landskab. bebyggelsen består af centrale opholdsrum. toplans rækkehuse og etplans gårdhavehuse - sidstnævnte meget velegnede som andet af et markant skråtstillet tag, der De gode lyskvaliteter forstærkes blandt På det centrale torv og i fælleshuset skabes rammen om bebyggelsens fællesskab, mens halvoffentlige torve omkring boligerne danner ramme om trygge og overskuelige nabofællesskaber. seniorboliger. i den slangende bevægelse med vinduer åbner sig op mod lyset og bliver bebyggelsen opdelt i mindre boenheder. 14hver enkelt bolig ligger forskudt i hæver vinduerne sig op over den øvrige udsynet. På nærmest periskopagtig vis forhold til i hinanden såvel vertikalt som del af tagkonstruktionen for at indfange

15 arkitema K/s Referencer frederiksgade 32 DK-8000 Århus C t f mikado house rued langgaards Vej 8 DK-2300 København s t f Udover at udnytte de gode udsigtsmuligheder er boligerne disponeret ud fra ønsket om at skabe lyse boliger med mulighed for dagslys fra to sider i det centrale opholdsrum. slotshusene, hørsholm De gode lyskvaliteter forstærkes blandt andet af et markant skråtstillet tag, der med vinduer åbner sig op mod lyset og udsynet. På nærmest periskopagtig vis hæver vinduerne sig op over den øvrige del af tagkonstruktionen for at indfange lyset. De bidrager med et højt sidelys og et varieret lysspil. familieboliger og seniorboliger 15

16 Kolofon Udviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Nye Almene familieboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør v. Boligkontoret Danmark, November Arkitekter og Arkitema A/S Dato: August 2014 Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Havneholmen København V Telefon:

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING

Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING 2 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 D o m e a Domeas Årsberetning 2012 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere