Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken GRUND 1 GRUND 2 GRUND. August Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken GRUND 1 GRUND 2 GRUND. August 2014 - Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune"

Transkript

1 Afd 1 3 GRUND Afd 5 Afd 4 GRUND 2 GRUND 1 ember arkitekter - Nansensgade 50, 5.tv København K - - tel: / Udviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Nye Almene boliger i Dragør v/boligselskabet Strandparken August Oplæg til drøftelser med Dragør Kommune Boligkontoret Danmark

2 Forslag Nye Almene boliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Byggeudviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Boligselskabet Strandparken Dragør har den seneste tid drøftet udviklingsmuligheder for Boligselskabet. Boligselskabet har i øjeblikket 1580 på venteliste, hvoraf de 541 er aktive boligsøgende. Ventetiden på en bolig er i dag over 10 år og vi vil gerne kunne tilbyde vores medlemmer hutigere adgang til en bolig. Vi vil derfor vi gerne vil opføre nye almene boliger - og er gået igang med at undersøge mulighederne. Med denne henvendelse, vil vi gerne gøre opmærksom på, de udviklingspotentialer vi ser der er for Boligselskabet Strandparken Dragør og som vi ønsker at drøfte med Dragør Kommune med henblik på realisering på sigt, i fald Kommunen ønsker at indgå i et samarbejde om dette. Kommunens ønsker ligger altså fint i tråd med boligselskabets ønske om at udvide antallet af almeneboliger via en fortætning i et allerede eksiterende boligområde. Med Venlig hilsen Søren Keldorff Formand, Boligselskabet Strandparken Dragør Boligselskabet har set på 2 grunde med udviklingspotentiale - på og i umiddelbar nærhed til selskabets afdeling 1, 2, 4 og 5 langs Krudttårnsvej: 1. Hvidtjørnen (Grund 1) - en tom byggegrund ejet af kommuen. Selskabet ønsker at drøfte muligeheden for køb af grund og grundkapitallån til opførelse af nye familieboliger. 2. Store Magleby Skoles afdeling ved Vierdiget lukker i januar 2015 (Grund 2). Selskabet ønsker at drøfte muligheden for køb af grund, ændring af rammebestemmelserne for området samt grundkapitallån til opførelse af nye boliger, evt. i partnerskab med privat investor eller kommune. I kommuneplan 2009 udtrykker Kommunalbestyrelsen ønske om fortsat at udvikle kommunen som en attraktiv bosætningskommune, primært ved at fastholde og udvikle kvaliteten i de eksisterende boligområder. Byfortætning er således et led i kommunens boligpolitik og ønsket er at indføje flere boligenheder i de allerede bebyggede områder. Samtidig har kommunen et ønske om at øge antallet af almene boliger. 2

3 Forslag DER GRUND Afd 1 3 Afd 5 Afd 4 GRUND 2 GRUND 1 Rammebestemmelser 2009: Begge grunde ligger i bydelsområde 3: Sydstranden Grund 1: ramme 3.06B boligbebyggelse Grund 2: ramme 3.13 offentlige formål skole, idræt ect. Dragør Kommunes boligpolitik Byomdannelse Som konsekvens af udbygningen af kommunen vil efterspørgslen på boliger betyde særlig fokus på byomdannelse og udnyttelse af byggeretten i kommunens parcelhusområder. (...) Byfortætning* skal ses som et led heri ved at inddrage byarkitektoniske hensyn på lige fod med hensigten om at øge boligrummeligheden.ved detkøbenhavn at indføjek flere boligenheder i et område eller på /en grund,-ud fra retningslinjer om ember arkitekter byfortætning - Nansensgade 50,forstås 5.tv tel: grundstørrelser, bebyggelsestætheder og bebyggelsens placering, der adskiller sig fra de almindeligt gældende bestemmelser. Boligsammensætning På baggrund af den eksisterende boligsammensætning, med overvægt af store familieboliger og ejerboliger, og med baggrund i befolkningsudviklingen, er det en målsætning, at boligudbygningen i den udstrækning kommunen har indflydelse herpå bør satse på opførelse af mindre boliger, herunder prioritere tilvejebringelse af ungdomsboliger og ældreegnede boliger meget højt. Formålet er at skabe et mere varieret boligudbud, så unge og ældre kan blive boende i kommunens bydele, samtidig med at familier i den erhvervsaktive alder kan fastholdes. Der bør især sættes fokus på etablering af flere ungdomsboliger og at sikre en blandet boligsammensætning med større andel af almene boliger og andelsboliger, på bekostning af ejerboliger. Kommuneplan 2009 s Boligpolitiske målsætninger 3

4 Forslag Nye Almene ældreboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Forslag 1 - Nye boliger på Hvidtjørngrunden GRUND 1 FORSLAG - GRUND 1 - HVIDTJØRNEN Hvidtjørngrunden er ejet af Kommunen og har stået tom meget længe. Boligselskabet ser grunden som et oplagt udviklingspotentiale for opførelse af nye attraktive ét-etages boliger i første række til Øresund. Boligselskabet ønsker at drøfte købsmuligheder og om der er særlige omstændigheder ved grunden der gør, at den har ligget hen så mange år. Boligselskabet forslår at bygge videre på gårdhus-motivet - og opføre en bebyggelse på 960 m2 med ca ældreegnede familieboliger. 960 m2 til rammebeløbet kr pr. m2, svarer til en samlet anskaffelsessum på kr For Kommunen vil det betyde et grundkapitallån på 10% af den samlede anskaffelsessum på kr. 2,1 mio. Umiddelbart vil Boligselskabet kunne betale 4,8 mio. for grunden. (Med en grundkøbspris på 5000 kr. pr. m2 bolig). Et forslag mht. til bolig antal vil være ældreegnede familieboliger af m2 pr. stk. 4

5 Forslag FAKTA - GRUND 1 - HVIDTJØRNEN Adresse matr.nr. Areal Vej areal Ejer : Hvidtjørnen : 334 yp : 6140 m2 (OIS) : 379 m2 (OIS) : Dragør kommune FORUDSÆTNINGER Byplan vedtægt BY4DR (1962) - Kvarter V: Gårdhus bebyggelse: ét-etage bebyggelse taghældning på max 20 grader udstykning min. 700 m2 ( 4: udføres udstykningen på grundlag af en passende udstykningsplan for et afgrænset område kan følgende tilladelse: fritliggende parceller min. 600 m2, dobbelthuse min. 500 m2 per del, kædehus min. 400 m2, rækkehuse min. 300 m2. parcellernes enkelte stokke max. 12 m. udformes og eksisterende bebyggelse nord for området og afslutter dermed lokalplanens retningsgivende bebyggelsesplan Kommune Plan 09 (side 94) Areal udlagt til bebyggelse (den sydlige del): m2 ( byggerummelighed ca. 960 m2) Den nordlige del skal gerne bevares til legeplads. B% : 35 1 etage boligbebyggelse ( bygningshøjde svarende til de eksisterende boliger nord for området (gårdbebyggelse). Ved bebyggelsens udformning bør den eksisterende bebyggelsesstruktur, samt naboskabet til det fredede hvidtjørnsareal, indtænkes. Realisering af ny boligbebyggelse på arealet forudsætter lokalplanlægning. Udvidelse af det mulige bebyggede areal, udover det i kommuneplanen definerede, forudsætter tillige udarbejdelse og vedtagelse af et tillæg til Kommuneplan EDC s vurdering ( ): 5 mill. 5

6 Forslag Nye Almene familieboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør Forslag 2 - Nye boliger på Vierdiget Ejerboliger Almene Boliger FORSLAG - GRUND 2 - NYE BOLIGER I OMRÅDET VED SKOLEN VED VIERDIGET Store Magleby Skoles afdeling ved Vierdiget lukker formodentlig i 2015, jf. byrådet beslutning i Boligselskabet vil gerne drøfte muligheden for køb af grunden eller dele af denne. Skitseforslaget som var en del af LPD Invest tilbud fra viser en opdelingen af grunden i to. Forslaget viser, at der på den vestlige del af grunden vil kunne opføres ca m2 boliger. Boligselskabet overvejer at byde ind med projekt a la dette for den vestlige del af grunden eller begge opdelt i etaper - i fald Kommunen er åbne overfor ideén? Boligselskabets umiddelbare forslag til grundkøbspris er 5000 kr. pr. m2 boligareal ( m2) svarende til 70 mio. dog med den forudsætning at grunden er ryddet for de eksisterende bygninger forinden, da vi ikke mener det er rentablet at nyindrette dem til beboelse. Projektudvikling for grunden kan evt. ske i samarbejde med en privat investor som vil have interesse i at opføre ejerboliger på den østlige del af grunden. Vi forestiller os at boligerne opføres som familieboliger, men er åbne overfor en evt. drøftelse ang. evt. ungdomsboliger eller ældreboliger med kommunen m2 til rammebeløbet kr pr. m2, svarer til en samlet anskaffelsessum på kr. 308 mio. For Kommunen vil det betyde et grundkapitallån på 10% af den samlede anskaffelsessum på kr. 30,8 mio m2 svarer til 165 boliger af gennemsnit 85m2. Selskabet ønsker hermed, at drøfte muligheden for køb af grunden, ændring af rammebestemmelserne for området samt grundkapitallån til opførelse af nye boliger. 6

7 Forslag FAKTA - GRUND 2 - STORE MAGLEBY SKOLES AFDELING VED VIERDIGET Adresse: matr.nr. : Areal: Ejer: Store Magleby skole Vierdiget 334sf m2 (OIS) Dragør Kommune FORUDSÆTNINGER Byplan vedtægt BY1ADR (1969) Området er udlagt til offentlige formål. Kommuneplan 2009: Der står ikke noget direkte om dette område. Udlagt til tæt-lav bolig bebyggelse. Planforhold (fra salgsvurdering): Der ses bort fra byplanvedtægtens bestemmelser idet det forventes, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan på området, som indeholder følgende hovedbestemmelser: At der kan opnås endelig byggetilladelse på min m2 boligbyggeri med helårsstatus og som kan udmatrikuleres selvstændigt. (tidl. Stillet forslag m2 samt B%: 60) At der kan bebygges op til 4 etager. At bebyggelsesplanen, herunder disponering af friarealer, tager hensyn til naboskabet til strandegene. At bebyggelsens samlede profil tilpasser sig den nuværende byrand ifht. Kystlandskabet. At der sikres optimale udsigtsforhold for såvel den planlagte bebyggelse som den omgivende eksist. boligbebyggelse. At bebyggelsen over 2 etager indplaceres som fritliggende bygningskroppe, punkthuse eller lignende Off. Grundværdi ( ) : Off. Ejendomsvurdering ( ): 34 mill. EDC s vurdering ( ): 55 mill. 7

8 Konklusion Boligselskabet ønsker at opfører flere boliger for at nedbringe ventetiden på ventelisten for selskabets medlemmer. På de foregående sider er beskrevet 2 forslag til nybyg. Samlet ønsker selskabet en drøftelse med kommeunen ang.: Salg af Hvidtjørngrund og området ved Store Magleby skole- med en samlet indtægt til kommunen på 74,8 mio. kr. Grundkapitellån for i alt 46,5 mio kr. Drøftelse ang. boligtyper, design, lokalplan og kommunens planer for almene boliger i Dragør I dag står der 1580 på boligselskabets venteliste, hvor af de 541 er aktive boligsøgende. Udvider Boligselskabet med alle de foreslåede boliger - vil selskabet efterfølgende have i omegnen af 246 yderligere boliger til rådighed. Links: Med Venlig hilsen Bent Nielsen Erik Andreasen Formand for Birkebo Byggeøkonomichef, Boligkontoret Danmark 8

9 Forslagsstiller Præsentation af Boligselskab Boligselskabet Strandparken Dragør Boligselskabet Strandparken overgik fra at have egen administration til Boligkontoret Danmark med det formål at få en mere professionel og effektiv administration. Boligselskabet har en stabil og velfungerende organisationsbestyrelse,som senest har iværksat tilstandsregistreringer af alle selskabets afdelinger og et program til effektiv drift. Boligselskabet har 8 velfungerende boligafdelinger, som tilsammen udgør 607 boliger fordelt på: 16 1-rums boliger rums boliger rums boliger rums boliger 12 5-rums boliger Med adresser på: Krudttårnsvej og Sdr. Røsevej Sdr. Tangvej 1-25 og Krudttårnsvej Rødtjørnen 2-32 Rødtjørnen 1-161, 34-56, Nordstrandparken 1-39 Jægervej 2A-N Poppelvej 98 A-K Wiedergården 1-63 Boligselskabets økonomi Boligselskabet Strandparken har i øjeblikekt knap 4 mio. kr i dispositionsfonden, som de nærmeste år øges med 3-4 mill. pr. år de næste 10 år og yderligere 4-5 mill. årene efter. Selskabet overvejer plan for midlerne til fremtidssikring af boligselskabets bygninger og udlejning og herunder overvejelser om nybyggeri og leje. FAKTA Boligselskabet Strandparken Dragør Antal afdelinger: 8 Antal boliger i alt: 607 Formand: Søren Keldorff Web-side: Afdelingskontoret Holte - Boligkontoret Danmark Røjelskær 15, 2. Sal 2840 Holte Telefon:

10 Forslagsstiller Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark er en almen administrations organisation med 59 boligorganisationer som medlemmer og 41 samarbejdsparter. Det er medlemmerne, der ejer selskabet, som er stiftet af en række mindre boligselskaber for at varetage selskabernes administration. Filosofien er, at medlemmerne skal nyde godt af fællesskabets fordele og samtidig være sig selv indenfor fællesskabets rammer. Boligkontoret Danmark har 132 medarbejdere til varetagelse af driftsherreopgaver og byggeopgaver. Boligkontorets organisatoriske opbygning er decentral. Medlemmerne er tilknyttet et afdelingskontor, der er udgangspunkt for Boligkontorets service og daglige kontakt til beboertillidsfolk, ejendomsfunktionærer og øvrige samarbejdspartnere. Fra hovedkontoret leveres regnskaber, fælles pengeforvaltning, byggesagsstyring, informations- og kursusvirksomhed, samt kvalitetsundersøgelser og rådgivning. Boligkontoret Danmark har hovedkontor på Havneholm, i kontorfællesskab med 3B. Byggeafdelingen Boligkontoret Danmark har siden 2002 haft en intern byggeafdeling, hvor de boligselskaber vi administrerer har mulighed for at få løst store og små byggeopgaver, som ligger udover den normale drift og vedligeholdelse. Yderligere bistår vi kommuner og regioner med at bygge ældre- og plejeboliger. Byggeafdelingens bistand er som udgangspunkt traditionel byggeforretningsførelse og bygherrerådgivning og spænder således fra medvirken til udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogrammer, herunder forslag til finansiering, kvalitetssikring af projekterne samt til medvirken til indgåelse af rådgiver- og entrepriseaftaler. Opgaverne varetages af byggeafdelingens erfarne projektledere og økonomer, der ved mangeårig erfaringsopsamling har opnået en høj faglig viden om byggeri, byggeriets planlægning og byggeriets drift. Byggeafdelingen støttes endvidere af boligkontorets øvrige stabsfunktioner indenfor jura, økonomi, energistyring og drift. FAKTA Antal selskaber: 59 Antal afdelinger: 743 Antal boliger i alt: Formand: Lisbet Riis Adm. direktør: Michael Demsitz Hovedkontoret i København Havneholmen København V Afdelingskontoret Holte Røjelskær 15, 2. Sal 2840 Holte Telefon: Forretningsfører: Torben Eriksen Byggeafdelingen Havneholmen København V Byggechef Morten Søegaard Larsen Tlf.: Kontaktperson: Souschef Søren Møgelgaard Jensen tlf Byggeøkonomichef Erik Andreasen Tlf.:

11 Forslagsstiller Boligkontoret Danmark din boligadministration Boligkontoret Danmark administrerer boliger i alt lejemålsenheder for 59 boligorganisationer og 41 samarbejdspartnere. Boligerne er beliggende i 743 afdelinger. Udlejning og service sker fra vores lokale kontorer og opskrivning via og for boliger i Viborgområdet Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup Afdelingskontoret Allerød Afdelingskontoret Holte Afdelingskontoret Skanderborg Lokalkontoret Silkeborg Afdelingskontoret Helsingør Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Ribe Lokalkontoret Kolding Lokalkontoret Holsted Afdelingskontoret Fyn Afdelingskontoret Nakskov Afdelingskontoret Sakskøbing Lokalkontoret Fakse 11

12 Referencer - fra samarbejdspartner Arkitema A/S Almene ældreboliger O, HAMMER BAKKER opføres som lavenergiboliger i energiklasse 2015 og omfatter 30 boliger arealer og personalefaciliteter, er opført til personer med fysisk og/eller ndicaps. Bebyggelsen er opdelt i fire enheder - tre boligenheder samt en enhed, der hver består af seks-otte boliger. n placerer sig fint i forhold til det smukke omkringliggende landskab, og n træbeklædning med egetræslister går i naturlig dialog med konteksten. ningen varierer i bredden og etablerer en levende facade. Samtidig er tagene kabe variation med sin lette skråning og udføres i sort tagpap. Den mørke ereføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets r bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer aturoplevelser året igennem. n er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. Adresse År Omfang Gennem Bakkerne 23A og 23B, Vodskov by, Hammer Bakker, Aalborg m² og tilhørende udearealer, i alt 30 boliger Bygherre Aalborg Kommune, Boulevarden 13, Postbox 462, 9100 Aalborg Kontaktperson Niels Henrik Petersen, Tlf , Arkitekt Landskab Ingeniør Totalentrepr. Arkitema Arkitema Viggo Madsen Bjarne Brath Entrepriseform Hovedentreprise Anlægsudgift Ydelse kr excl. moms Totalrådgivning, arkitekt- og landskabsarkitektprojektering ENGBO, HAMMER BAKKER Engbo, der opføres som lavenergiboliger i energiklasse 2015 og omfatter 30 boliger samt fællesarealer og personalefaciliteter, er opført til personer med fysisk og/eller psykiske handicaps. Bebyggelsen er opdelt i fire enheder - tre boligenheder samt en specialboligenhed, der hver består af seks-otte boliger. Bebyggelsen placerer sig fint i forhold til det smukke omkringliggende landskab, og facaden i en træbeklædning med egetræslister går i naturlig dialog med konteksten. Træbeklædningen varierer i bredden og etablerer en levende facade. Samtidig er tagene med til at skabe variation med sin lette skråning og udføres i sort tagpap. Den mørke tagflade videreføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. Alle boliger har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets faciliteter er bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer varierede naturoplevelser året igennem. 12

13 Referencer Bebyggelsen er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. tagflade videreføres i de mørkegrå vinduer og døre i komposit materiale. Alle boliger har privat have. Udearealerne har niveaufri adgang, og alle anlæggets faciliteter er bundet sammen af et stiforløb med fast belægning. Plantevalget sikrer varierede naturoplevelser året igennem. Bebyggelsen er udviklet via et omfattende dialogforløb med brugere og bygherre. Boligerne er opført efter BR15 varmeisoleringskrav, og der er er lagt særlig vægt på varme og ventilationsforhold, med bl.a. genveks anlæg monteret i gulvniveau. Forbrugsudgifter til varme er gennemsnitlig 250 kr. pr. mnd. pr. bolig. Forud for opførslen af de 30 nye boliger - blev 90 boliger i etageboligbyggeri revet ned, da man havde problemer med udlejningen. Alle 30 nye boliger er udlejet, og der er en relativ stor venteliste. 13

14 Referencer - fra samarbejdspartner Arkitema A/S Almene ældreboliger slotshusene, hørsholm adresse Kokkedal nord, 2970 hørsholm opførelsesår omfang Ca m² 104 boliger bygherre Jm Danmark a/s og fsp arkitekt arkitema landskab arkitema ingeniør e. Pihl & søn a.s. og rambøll totalentr. e. Pihl & søn a.s. beb gru ind beb der ter glid er i gel det top hus sen bliv hed forh hor nes Slotshusene Hørsholm bebyggelsen Bebyggelsen er placeret på er en placeret skrånende på en På skrånende det centrale grund torv og i naturskønne i fælleshuset omgivelser. For at inddrage omgivelserne grund i naturskønne bedst muligt omgivelser. er bebyggelsen for at udformet skabes rammen som en om struktur, bebyggelsens der fællesskab, glider mens ind halvoffentlige i bebyggelsens torve midte, omkring og der er ingen skarpe grænser mellem be- slanger sig gennem området og fletter boliger inddrage omgivelserne og natur sammen. bedst muligt Landskabet er bebyggelsen byggelsen udformet som og landskabet; en struktur, man boligerne oplever danner at bo i ramme det åbne om trygge landskab. og Bebyggelsen består af toplans rækkehuse der slanger og sig etplans gennem området gårdhavehuse og fletter boliger og bliver natur bebyggelsen sammen. landskabet opdelt i mindre udover boenheder. at udnytte de gode udsigtsmu- - sidstnævnte overskuelige meget nabofællesskaber. velegnede som seniorboliger. I den slangende bevægelse glider ind i bebyggelsens midte, og der ligheder er boligerne disponeret ud fra er ingen skarpe grænser mellem bebyggelsen og landskabet; man oplever at bo i mulighed for dagslys fra to sider i det ønsket om at skabe lyse boliger med Hver enkelt bolig ligger forskudt i forhold til i hinanden såvel vertikalt som horisontalt hvilket fremhæver boligernes individuelle karakter. det åbne landskab. bebyggelsen består af centrale opholdsrum. toplans rækkehuse og etplans gårdhavehuse - sidstnævnte meget velegnede som andet af et markant skråtstillet tag, der De gode lyskvaliteter forstærkes blandt På det centrale torv og i fælleshuset skabes rammen om bebyggelsens fællesskab, mens halvoffentlige torve omkring boligerne danner ramme om trygge og overskuelige nabofællesskaber. seniorboliger. i den slangende bevægelse med vinduer åbner sig op mod lyset og bliver bebyggelsen opdelt i mindre boenheder. 14hver enkelt bolig ligger forskudt i hæver vinduerne sig op over den øvrige udsynet. På nærmest periskopagtig vis forhold til i hinanden såvel vertikalt som del af tagkonstruktionen for at indfange

15 arkitema K/s Referencer frederiksgade 32 DK-8000 Århus C t f mikado house rued langgaards Vej 8 DK-2300 København s t f Udover at udnytte de gode udsigtsmuligheder er boligerne disponeret ud fra ønsket om at skabe lyse boliger med mulighed for dagslys fra to sider i det centrale opholdsrum. slotshusene, hørsholm De gode lyskvaliteter forstærkes blandt andet af et markant skråtstillet tag, der med vinduer åbner sig op mod lyset og udsynet. På nærmest periskopagtig vis hæver vinduerne sig op over den øvrige del af tagkonstruktionen for at indfange lyset. De bidrager med et højt sidelys og et varieret lysspil. familieboliger og seniorboliger 15

16 Kolofon Udviklingspotentialer på 2 grunde i Dragør kommune Nye Almene familieboliger i Boligselskabet Strandparken Dragør v. Boligkontoret Danmark, November Arkitekter og Arkitema A/S Dato: August 2014 Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark Havneholmen København V Telefon:

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

Boligselskabet Strandparken

Boligselskabet Strandparken Boligselskabet Strandparken Afdeling 1 Gammel Strandpark Krudttårnsvej og Sdr. Røsevej - 2791 Dragør Afdeling 1 består af 230 lejemål. Opført 1959 Etagebyggeri, Ingen elevator. Stuelejligheder har have

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Vierdiget skole, Vierdiget 2-4, 2791 Dragør Udsigt fra Vierdiget over det grønne areal og Øresund (kan ses) Dele af skolen Sags-nr. 2006-141 C Rekvirent: Dragør kommune

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE BILAG 1 MARTS 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 s. 4-5 12 skæve huse ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE HUSE 12 Skæve huse ved 3B Projekt Boligselskab

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Boliger. Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011

Boliger. Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011 Boligbebyggelsen Teglsøhuse Nivå 2011 Masterplan for parkmæssig boligbebyggelse i det centrale Nivå, 32.000 m² Campinghytter 2011 Samarbejde med Scandibyg om udvikling af kompakte ferieboliger Himmelev,

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Velkomst Aftenens program Baggrund for mødet Hvad er et seniorbofællesskab Erfaring fra eksisterende bofællesskaber Hvordan bliver et bofællesskab til Det videre

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem.

VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem. Tove Have Fra: Søren Lück Madsen Sendt: 28. april 2016 10:17 Til: Lena Alber Emne: VS: Vedr. salgsvurdering af fastejendom, Fanø plejehjem. Kategorier: Er lagt på sag sag Med venlig hilsen Søren Lück Madsen

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ - Beboermøde I Grøndalsvænge Allé Velkommen! - v/ Bjørn Petersen, AKB København Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 Velkomst v/ Bjørn Petersen, formand for AKB København Tildeling af

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74...

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... Page 1 of 1 20-10-2014 From: Michael Terp Knudsen, LIFA A/S Sent: 15-09-2014 13:56:19 To: Jacob Kloch Subject: Anmodning

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lejre - Bramsnæs almennyttige Boligselskab

Lejre - Bramsnæs almennyttige Boligselskab Lejre - Bramsnæs almennyttige Boligselskab Gitte Klejs Jensen Rådhuset i Allerslev Byg & Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre gikj@lejre.dk DAB mrk. ASG-2016-09044 4400 SEJ/NOJ E-mail noj@dabbolig.dk Direkte tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej Ebeltoft Att. Randi Sandholm. Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1

Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej Ebeltoft Att. Randi Sandholm. Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1 Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Att. Randi Sandholm Dato: 12. august 2016 J.nr. 141 074 Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1 På vegne af DK Invest og Ejendomme

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Notat Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2014 Sagsnummer: 03.02.00-G01-21-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen og Søren Fonseca E-mail: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Dato:

Læs mere

Dragørs nordlige bydel

Dragørs nordlige bydel BYPLANVEDTÆGT NR. 3 Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel Byplanvedtægt for Dragørs nordlige bydel. Område. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber Seniorbofællesskaber Aftenens program Velkomst og baggrund for mødet, v/steen Dahlstrøm Hvad er et seniorbofællesskab?, v/ Eva Lunding Olsen At bo i et seniorbofællesskab, v/ Carsten Machon Pause Hvordan

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato:

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Notat Vedrørende: Beskrivelse af indkomne projekter Sagsnavn: Prioritering af midler til nye almene boliger 2016 Sagsnummer: 03.02.00-G01-2-16 Skrevet af: Inge Qvortrup E-mail: iq@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune

Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune Almindelig familiebolig Ældreegnet bolig Ældre- og handicap bolig Plejebolig Visitationsboliger oktober 2013 Indledning Furesø Kommune er

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere