Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik"

Transkript

1 Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för april Förväntad BNP-utveckling (1. Kvartal) -0,5 % Inflationstakt 2,9 % Arbetslöshet 5,8 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal bostäder detta år Antal bostäder nästa år Ikke muligt at finde tal for maj NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Økonomisk udvikling Bruttonationalproduktet Nationalregnskabet for 1. kvartal 2011 viser et fald på 0,5 pct. i BNP sammenlignet med 4. kvartal 2010, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det er andet kvartal i træk, at BNP falder. Forinden havde der ellers været en periode over 5 kvartaler, hvor væksten i BNP var positiv. Det private og offentlige forbrug samt faste bruttoinvesteringer bidrager til faldet i BNP, mens import og eksport har haft en positiv vækst i første kvartal (jf. tabel 1). Tabel 1. Kvartalsvis nationalregnskab Kvartal/kvartal 3. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Realvækst i pct BNP 0,2 0,4 1,2 0,9 1,1-0,2-0,5 Privat forbrug 0,1 0,2 2,3-1 0,3 0,8-0,8 Offentlig forbrug 1,1 0,3 0 0,7-0,5-0,4-0,8 Faste bruttoinvesteringer mv. 0,9-3,3-2,9 6,8-1,5 0,5-8,3 Lagerændringer Import af varer og tjenester 2-0,8-0,3 4,8-0,1 1,3 2,1 Eksport af varer og tjenester 0,3-0,5 1,5 2,1 2,9 0,7 4,3 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Det Økonomiske Råd forventer, at den samlede BNP vækst i 2011 bliver på ca. 1½ pct., og væksten i 2012 og 2013 ventes at blive omkring 2 pct. (Dansk Økonomi, Forår 2011, DØR). Arbejdsmarkedet Trods den negative vækst i BNP de seneste to kvartaler, ses der en faldende tendens i bruttoledigheden. De nyeste arbejdsløshedstal viser, at bruttoledigheden nu er på ca fuldtidspersoner, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 5,8 pct. (jf. figur 1). Figur 1. Udviklingen i sæsonkorrigeret bruttoledighed Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken - 2

3 Der er dog grund til bekymring, idet beskæftigelsen faldt med ca personer i første kvartal af Det tyder derfor på, at faldet i arbejdsløsheden ikke skyldes en voksende beskæftigelse, men derimod skal forklares ved, at flere fortsat trækker sig ud af arbejdsstyrken. Dermed fortsætter det kraftige fald i arbejdsstyrken som vi har været vidne til under den økonomiske krise. Samlet er beskæftigelsen siden 4. kvartal 2008 faldet med personer, mens arbejdsløsheden kun er steget med personer, hvilket betyder at personer har forladt arbejdsstyrken i denne periode. (Nationalregnskab 1. kvartal 2011, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). Inflation Forbrugerprisinflationen øges fortsat, jf. figur 2, og nåede i april 2011 op på 2,9 pct., hvilket især skyldes store prisstigninger på energi og råstoffer. Forbrugerprisinflationen på energi har bidraget med en tredjedel af den samlede forbrugerprisinflation siden oktober 2010, selv om energivarer kun udgør 10 pct. af forbrugerprisindekset. Fødevarer, der vægter nogenlunde det samme som energi i forbrugerprisindekset, har bidraget med ¼ pct.-point i samme periode. Højere energi- og fødevarepriser har også drevet inflationen i vejret i euroområdet, og i april lå årsstigningen i HICP 1 både i Danmark og i euroområdet på 2,8 pct. Inflationen i 2010, var i Danmark godt ½ pct.-point højere i gennemsnit sammenlignet med euroområdet, men i 2011 ses der en tendens til, at inflationen i euroområdet er højere end i Danmark. Det forventes at forbrugerprisinflationen fortsat vil være ganske høj på 2½-3 pct. frem til midten af året, hvorefter inflationen gradvist vil blive bragt ned mod 1½ pct. som følge af lavere inflationsbidrag fra energi samt øvrige varer (Økonomisk Redegørelse Maj 2011, Finansministeriet). Figur 2. Forbrugerprisinflationen Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 1 Harmonized Indices of Consumper Prices - 3

4 Renterne ECB besluttede den 7. april 2011 at hæve den centrale styringsrente med 0,25 pct.-point og Nationalbanken annoncerede senere samme dag en tilsvarende stigning i Nationalbankens styringsrenter (jf. tabel 2). ECB s forhøjelse af styringsrenten var delvist blevet varslet i marts i forbindelse med deres rentemøde. Baggrunden for denne stigning var bl.a. den nuværende prisstigningstakt i euroområdet som ligger over ECB s målsætning (Økonomisk Redegørelse Maj 2011, Finansministeriet). Tabel 2. Nationalbankens styringsrenter Diskontoen 2 Foliorenten 3 Indskudsbevisrenten Udlånsrenten Kilde: Nationalbanken 1 pct. 0,85 pct. 0,95 pct. 1,3 pct. Boligmarkedet Nybyggeri Dansk Byggeri forventer stigende boligbyggeri i 2011, og antallet af påbegyndte boliger skønnes til at blive boliger, hvilket er en stigning på boliger sammenlignet med I 2012 forventes det, at boligbyggeriet vil falde til påbegyndte boliger (jf. tabel 3). Tabel 3. Antal påbegyndte boliger i Støttede boliger i alt Private boliger i alt I alt Kilde: Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2011 Det almene boligbyggeri I 2011 stiger nybyggeriet af almene boliger på grund af ekstraordinært mange tilsagn i 2010, hvor der blev givet tilsagn til ikke mindre end boliger, sammenlignet med tilsagn i Den kraftige vækst i tilsagnene til nybyggeri af almene boliger skyldes grundlæggende et behov for boligerne i kommunerne, men periodiseringen mellem 2010 og 2011 hænger også sammen med, at det kommunale grundkapitalindskud blev fordoblet fra 7 pct. til 14 pct. af anskaffelsessummen fra 1. januar Hvorvidt nogle af tilsagnene vil falde bort som følge af en presset økonomi i kommunerne er det 2 Nationalbankens diskonto er den rentesats, Nationalbanken anvender ved overtagelse af de private bankers veksler. Renten benyttes som referencerente så Nationalbanken tilstræber at diskontoen følger udviklingen i markedsrenten. 3 Foliorenten betegner rentesatsen på de private bankers dag-til-dag indskud på deres konto i Nationalbanken. - 4

5 vanskeligt at skønne over, og på nuværende tidspunkt er udgangspunktet, at alle tilsagn gennemføres. Det private boligbyggeri Det forventes, at nedgangen i det private boligbyggeri vil fortsætte i 2011, hvilket især skyldes, at en del projekter blev fremrykket til 2010 for at undgå moms på byggegrunde. En del byggeprojekter er således blevet fremrykket til 2010, hvilket resulterede i, at antallet af påbegyndelser sidste år blev forøget på bekostning af niveauet i år (Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2011). En anden ting der påvirker det private boligbyggeri er udviklingen i priserne på de eksisterende boliger sammenholdt med udviklingen i byggeomkostningerne. Efter en stabil udvikling med pæn fremgang igennem 2009 og det meste af 2010, faldt kontantprisen på enfamiliehuse i 4. kvartal 2010 med godt 1 pct. sammenlignet med det forrige kvartal. Opbremsningen i boligpriserne kommer efter en stigning i både de korte og lange renter i samme periode. Renteniveauet er fortsat med at stige i Derudover er det store udbud af ejerboliger og de lange liggetider med til at lægge et nedadrettet pres på boligpriserne (Økonomisk Redegørelse Maj 2011, Finansministeriet). Aktuel boligpolitik Aktiviteterne i BL er præget af, at vi den 2. og 3. september 2011 holder vores hidtil største arrangement - Almene Boligdage i Bella Center i København. Under overskriften "Lidt mere af det hele" vil vi vise noget af alt det frem, som Danmarks Almene Boliger er gode til. Arrangementet vil bestå af en lukket konference for vores medlemmer sammen med et messe- og udstillingsområde, som også er åbent for offentligheden. Messe- og udstillingsområdet bliver omdannet til en bygade med bygninger i fuld størrelse, interiør, gallerier, stande, aktiviteter og underholdning. Dertil kommer oplæg i plenum for alle, workshops og ekskursioner i København og omegn. Læs mere om Almene boligdage på Renoveringer og boligsociale indsats Som led i boligpakken, der blev vedtaget i Folketinget i efteråret, skal Landsbyggefonden yde støtte til renoveringer på næsten 5,2 mia.kr. i 2011, hvilket er det største beløb nogensinde. Samtidig er den boligsociale indsats videreført en årlig ramme på 440 mill.kr. om året og med en ny bevillingspraksis, der sikrer bedre rammer til udformning af de boligsociale helhedsplaner. Ny salgslov Vi har fået nye regler for salg af almene boliger. Loven træder i kraft 1. juli Grundlæggende imødekommer regeringen meget af den kritik, vi har haft af de tidligere regler, og salg betragtes nu primært som et bypolitisk redskab, der kan bruges i samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. Samtidig styrkes mulighederne for at bruge salgsprovenuet til et løft af boligområdet. - 5

6 Den nye lov indeholder: - Ny salgsordning for salg til lejerne og salg af ledige boliger - Ny praksis vedrørende helt eller delvist salg af en afdeling -Anvendelse af overskuddet ved helt eller delvist salg af en afdeling Udgangspunktet i den nye ordning er, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal være enige om beslutningen om salg. Salg uden om boligorganisationen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af lejerne ved en urafstemning. I udsatte boligområder vil salgsprovenuet kunne gå til medfinansiering af en helhedsplan. Samtidig lempes den gældende praksis for salg af hele blokke eller dele af en afdeling, så der fremover i større omfang kan ske salg til tredjemand i udsatte boligområder omfattet af en godkendt helhedsplan. Som et væsentligt led heri kan nettooverskuddet helt eller delvist anvendes til finansiering af helhedsplanen i stedet for ekstraordinær indfrielse af lån i afdelingen. Inspirationskatalog Vi vil afslutningsvis gøre opmærksom på et en ny og spændende hjemmeside, som er startet op af foreningen Almennet Her formidles erfaringer og gode ideer fra innovative renoveringsprojekter, som måske også kan være til gavn i de andre nordiske lande.. - 6

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere