Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe"

Transkript

1 Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar H e r n i n g K o m m u n e. Tor ve t H e r n i n g. h e r n i n h e r n i n g. d k. w w w. h e r n i n g. d k

2 Indholdsfortegnelse: 1. VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD VURDERING AF INDKOMNE TILBUD OMRÅDET EJENDOMMEN OVERTAGELSESTIDSPUNKT KØBESUMMEN OG DENS BETALING PLANFORHOLD SERVITUTTER O.L JORDBUNDSFORHOLD OG FORURENING ANSVARSFRASKRIVELSE BETINGELSER OMKOSTNINGER YDERLIGERE INFORMATION BILAG... 9 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Købstilbud til brug for indsendelse af tilbud på ejendommen beliggende Knudsvej 10 12, Herning Bilag 2 Luftfoto Bilag 3 Luftfoto Side 2 af 10

3 1. Vilkår for afgivelse af tilbud Er De interesseret i at afgive tilbud på ejendommen Knudsvej 10 12, 7400 Herning (matr.nr. 1 ad Holtbjerg, Herning jorder), skal De indsende Deres tilbud på vedlagte tilbudsblanket, (bilag 1) til Herning Kommune, Staben Jura, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning senest onsdag den 25. februar 2015 kl Er tilbudsgiver et firma, skal dokumentation for tegningsrettigheder medsendes. 2. Vurdering af indkomne tilbud Ejendommen sælges til højeste bud og udbydes uden mindstepris. Det er forudsætning for afgivelse af tilbud, at der afleveres en beskrivelse af den påtænkte anvendelse af ejendommen samt et dispositionsforslag i 1:500. Dispositionsforslaget skal vise placering af: Bebyggelse Adgangs og parkeringsforhold Friarealer og beplantning Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.R7, og der er ikke en lokalplan for ejendommen. Kommunen er indstillet på at indgå i en proces med udarbejdelser af nyt plangrundlag for ejendommen, såfremt den påtænkte anvendelse følger de overordnede anvendelsesmuligheder for ejendommen jf. nærmere nedenfor i afsnit 7 planforhold. Herning Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. 3. Området Ejendommen, Knudsvej 10 12, er beliggende i den østlige del af Herning tæt på tilkørsel til motorvej. Ejendommen afgrænses mod syd af motorvejen, mod vest af et erhvervsområde, mod nord af boligområdet Holtbjerg og mod øst af et grønt område. Som bilag 2 og bilag 3 er vedlagt luftfotos af ejendommen/området. Side 3 af 10

4 4. Ejendommen Ejendommens samlede bebyggede areal er 827 m² og grundarealet er m². Ejendommen består af 2 bygninger, som er sammenbygget af et indgangsparti. Bygning 1, Knudsvej 10: Opførelsesår 1963 BBR areal bebygget 444 m² BBR areal kælder 121 m² Bygningens anvendelse Undervisning og forskning Bygning 2, Knudsvej 12: Opførelsesår 1972 BBR areal bebygget 383 m² BBR areal kælder 139 m² Bygningens anvendelse Undervisning og forskning Ejendommene anvendes i dag til fritidsaktiviteter med husflid og lignende. Bygninger er oprindeligt opført til brug for daginstitutioner i år 1963 og i år Overtagelsestidspunkt Overtagelsesdagen er den 1. hverdag efter Byrådet i Herning Kommunes godkendelse af aftalen, medmindre andet aftales mellem parterne. Såfremt købers påtænkte anvendelse for ejendommen kræver, at der udarbejdes en lokalplan eller et tillæg til kommuneplanrammen er købsaftalen betinget af, at lokalplan eller tillæg til kommuneplanrammen godkendes politisk. Ved udarbejdelse af et nyt plangrundlag for ejendommen er overtagelsesdagen den 1. hverdag efter Byrådet i Herning Kommune har godkendt det nye plangrundlag. Det må for Side 4 af 10

5 ventes, at en procedure med udarbejdelse af nye planer for ejendommen varer minimum 9 12 måneder. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende. 6. Købesummen og dens betaling Købesummen kan betales enten kontant eller betales med en kontant udbetaling i forbindelse med overtagelsen på 20 % af købesummen. Restbeløbet på 80 % forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil betalingen erlægges, med en rente svarende til 7 % over den af Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod endeligt skøde. Købesummen er endelig. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid. Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til at betale renter svarende til Danmarks Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 7 %. Renten betales kontant samtidig med betaling af købesummen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v. 7. Planforhold Kommuneplanramme og fremtidig anvendelse Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.R7. Af rammebestemmelserne fremgår det, at arealet på grund af dets nære beliggenhed ved motorvejen skal anvendes til offentligt Side 5 af 10

6 grønt område. I området kan etableres ikke støjfølsomme anvendelser, som f.eks. klub og foreningsaktiviteter, busterminal, garager og oplagring. Aktiviteterne må ikke støjmæssigt eller visuelt være til gene for Holtbjerg områdets boliger. Byplanudvalget i Herning Kommune har den 15. december 2014 principgodkendt, at der i en kommende planlægning for ejendommen kan tilføjes liberalt erhverv som anvendelsesmulighed for ejendommen, og at der bliver mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 50%. Denne nye anvendelsesmulighed og øgede bebyggelsesprocent kræver, at der efterfølgende udarbejdes et kommuneplantillæg. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for det område, hvori ejendommen er beliggende. Køber skal ved afgivelse af tilbud på ejendommen fremkomme med en plan for en påtænkt anvendelse af ejendommen. Herning Kommune er indstillet på en lokalplansprocedure og udarbejdelse af et kommuneplantillæg, såfremt købers påtænkte anvendelse for ejendommen, følger de overordnede anvendelsesmuligheder for ejendommen jf. kommuneplanramme 12.R7 og Byplanudvalgets beslutning af 15. december Det må forventes, at en procedure med udarbejdelse af nyt plangrundlag for ejendommen varer minimum 9 12 måneder. Det skal bemærkes, at området umiddelbart vest for ejendommen er omfattet af lokalplan 12.E10.1. Af denne fremgår det, at der ved bebyggelse af området på hjørnet af Silkeborgvej og Knudsvej skal ske lukning af vejadgang fra Silkeborgvej. Ved lukning af den direkte vejadgang til Knudsvej fra Silkeborgvej vil Knudsvej 10 12, jf. lokalplan 12.E10.1, få mulighed for vejadgang via den nordligere vejadgang fra Silkeborgvej, mellem Silkeborgvej 80 og 82. Bebyggelsesforhold I kommuneplanramme 12.R7 fremgår at den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 15, men Herning Kommunes Byplanudvalg har på mødet den 15. december 2014 besluttet, at der kan være mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 50% ved udarbejdelse af et nyt plangrundlag for ejendommen Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Området skal friholdes for støjfølsomme anvendelser og skal have grøn karakter. Side 6 af 10

7 Ved ibrugtagning af ejendommen til erhvervsformål skal der som udgangspunkt etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal på egen grund. Ny bebyggelse må ikke visuelt være til gene for Holtbjerg områdets boliger. Det er forudsætning for afgivelse af tilbud, at der afleveres en beskrivelse af den påtænkte anvendelse af ejendommen samt et dispositionsforslag i 1:500. Dispositionsforslaget skal vise placering af: Bebyggelse Adgangs og parkeringsforhold Friarealer og beplantning 8. Servitutter o.l. Køber skal respektere de deklarationer, som er tinglyst servitutstiftende på ejendommen samt de deklarationer, som Herning Kommune begærer tinglyst servitutstiftende i forbindelse med salget af ejendommen. 9. Jordbundsforhold og forurening ansvarsfraskrivelse For så vidt angår jordbundsforhold, herunder i henseende til både grundens bæredygtighed og miljørisici (forurening), har Herning Kommune ikke fået foretaget geotekniske undersøgelser på ejendommen. Køber er opfordret til for egen regning at lade foretage nærmere jordbundsundersøgelser på den overdragne ejendom, både vedrørende dens egnethed til et eventuelt byggeri og vedrørende miljørisici. Såfremt en sådan jordbundsundersøgelse skulle vise, at denne udnyttelse kræver ikke uvæsentlig ekstrafundering, eller at grunden er belastet med en ikke uvæsentlig forurening, er parterne enige om, at køber er berettiget til, senest 2 måneder efter at købers tilbud er accepteret, at hæve handelen. Ved ikke uvæsentlig forstås, at omkostninger til henholdsvis ekstra fundering eller yderligere rensning overstiger 8 % af den aftalte købesum. Sælgeren er i så fald forpligtet til senest 1 måned efter købers ophævelse at tilbagebetale den erlagte købesum uden renter, med mindre sælger inden samme frist tilkendegiver, at Side 7 af 10

8 man vil friholde køber for de dokumenterede meromkostninger ud over 8 % af den aftalte købesum, der er forbundet med yderligere ekstrafundering, respektive yderligere rensning. Det fremhæves udtrykkeligt over for køber, at køber ikke, hverken nu eller senere, i øvrigt kan gøre nogen mangelsindsigelser gældende over for sælger, det være sig erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse. Ejendommen overtages således uden ansvar for sælger, også for så vidt angår jordbundsforholdene, herunder eventuelle miljørisici. 10. Betingelser Handlen er betinget af Byrådets endelige godkendelse af handlen og købesummens betaling samt evt. godkendelse af et nyt plangrundlag for ejendommen. 11. Omkostninger Omkostninger til tinglysnings og registreringsafgift betales af køber. Hver part betaler egne advokatomkostninger. Køber betaler udgifterne ved udfærdigelse af skøde. Køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med en evt. udarbejdelse af et nyt plangrundlag for ejendommen. Såfremt et nyt plangrundlag for ejendommen ikke godkendes politisk, kan Herning Kommune ikke blive mødt med et økonomisk krav som følge heraf. 12. Yderligere information Såfremt De måtte ønske yderligere information, er De velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte. Grundsalget Byggetilladelse Varmeforsyning Vandforsyning Sekretariatet Annette Nielsen, tlf , Byggesag, tlf , EnergiMidt Energigruppen Varme Tlf Herning Vand A/S Side 8 af 10

9 Tlf El forsyning EnergiMidt Net Tlf Bilag Der henvises i det hele til salgsmappens bilagsfortegnelse, der er en integreret del af nærværende handelsvilkår. Side 9 af 10

10 Bilag 1 Købstilbud til brug for indsendelse af tilbud Tilbud på køb af matr.nr. 1 ad Holtbjerg, Herning jorder, beliggende Knudsvej 10 12, 7400 Herning. Undertegnede Firmanavn/navn Adresse og by Tlf. nr./e mail ønsker at erhverve ejendommen matr. nr. 1 ad, Holtbjerg, Herning jorder, beliggende Knudsvej 10 12, 7400 Herning, for pris kr. Dato underskrift Ved min underskrift accepterer jeg samtidigt vilkårene for køb af ejendommen, som de er opstillet i salgsmappen. Tilbuddet skal være Herning Kommune i hænde senest onsdag den 25. februar 2015 kl Side 10 af 10

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234

Salgsbetingelser. for. Erhvervsgrunde. Ikast-Brande Kommune. 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 Salgsbetingelser for Erhvervsgrunde i Ikast-Brande Kommune 23.04.2010 Sagsnr. 2007/00234 SALGSBETINGELSER for Erhvervsområder i Ikast-Brande Kommune Henvendelse om køb af erhvervsgrund sker ved henvendelse

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere