Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol)

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol)"

Transkript

1 Studieordning for Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol) Seneste revideret 5. september 2018

2 Indhold 1.0 Indledning Uddannelsens formål og opbygning Formål Dimittendprofil Overblik over uddannelsens opbygning og indhold Prøver på uddannelsen Tidsmæssig placering af prøverne Temaer på hele uddannelsen ECTS fordeling Uddannelsens semestre Første semester: Grundlæggende ergoterapi i teori og praksis Andet Semester: Anvendelse af ergoterapiteori og analysemodeller i rehabilitering Tredje Semester: Ergoterapeutisk intervention: Rehabilitering og habilitering Fjerde Semester: Ergoterapeutisk praksis, deltagelse og tilgængelighed Femte Semester: Projektledelse, arbejdsmiljø og tværprofessionelt samarbejde Sjette Semester: Innovation, kvalitetsudvikling og ergoterapeutisk praksis Syvende Semester: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsbachelorprojektet Klinisk undervisning Undervisnings og arbejdsformer Retningslinjer for differentiering af undervisningen Studieaktivitet Studieaktivitetsmodellen Læsning af tekster på fremmedsprog Internationalisering Dele af uddannelsen, som kan gennemføres i udlandet Prøver på Ergoterapeutuddannelsen Kriterier for vurdering af forudsætningsgivende studieaktiviteter til en given prøve Til-/afmelding prøver Syge- og omprøver Bestå krav

3 7.5 Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd, plagiering m.v Klager over prøver og anke af afgørelser Feedback i forbindelse med skriftlige prøver Krav til skriftlige opgaver og projekter Merit, studieskift, overflytning og orlov Merit Generelle forhold Ikrafttrædelse og overgangsordninger Ikrafttrædelse Overgangsordning Dispensation Hjemmel Bilag A, Fællesdel Ergoterapeutuddannelsen

4 1.0 Indledning Formålet med ergoterapi er at fremme deltagelse i hverdagslivets aktiviteter og i samfundslivet for den enkelte borger og grupper af borgere. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige, og som relateres til omsorgsaktiviteter, arbejds- og fritidsaktiviteter, samt involvering og inklusion i samfundslivet. Ergoterapi medvirker til at fremme sundhed og livskvalitet for børn, unge, voksne og ældre, og retter sig mod såvel aktuelle som fremtidige aktivitets- og sundhedsproblematikker. I vores omverden efterspørges professionsbachelorer i ergoterapi der: Kan arbejde selvstændigt og på et veldokumenteret grundlag Har opdateret viden om praksis og forskning inden for professionen, som kan omsættes i en konkret praksis Evner at arbejde tværprofessionelt Kan tænke og agere innovativt og deltage i udvikling af professionen Derfor prioriterer Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole at integrere praksis i undervisningen samt fremme et stærkt samspil mellem forskning, praksis og uddannelsen. Undervisningen tilrettelægges på et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på at lære de studerende at anvende teoretisk viden i praksis. De studerende træner og øver praktiske færdigheder, og uddannelsen prioriterer, at de studerende bliver udfordret fagligt og metodisk. Uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi er tilrettelagt med studieaktiviteter som kræver, at man som studerende engagerer sig på fuld tid i uddannelsen. 2.0 Uddannelsens formål og opbygning 2.1 Formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi er at kvalificere den studerende til, efter endt uddannelse, selvstændigt at kunne udøve, koordinere og lede ergoterapi med henblik på gennem evidensbaseret praksis at understøtte borgeres og patienters muligheder for at mestre aktivitetsproblemer i hverdagen. Den uddannede skal gennem uddannelsen opnå både teoretiske og kliniske kompetencer i relation til sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, habilitering og palliation og skal uddannes til at være refleksiv og kritisk. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Uddannelsen er baseret på forsknings- og udviklingsviden inden for ergoterapeutens fagområde og viden om praksis i den profession og de erhverv, som uddannelsen er rettet mod. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i ergoterapi. Den engelske titel er Bachelor of Occupational Therapy, og uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor Degree Programme of Occupational Therapy. Den uddannede kan autoriseres i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. 4

5 2.2 Dimittendprofil Ergoterapeuten varetager sundhedsfremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende opgaver, herunder behandling, genoptræning og kompensatoriske tiltag i overensstemmelse med samfundets krav. Ergoterapeutens kernekompetencer er: At identificere og analysere aktivitetsproblemer og ressourcer for at sikre relevant ergoterapeutisk intervention for borger og patient At udvikle aktivitet og deltagelse i dialog med borger og patient eller grupper af disse At iværksætte kompenserende tiltag i forhold til akutte og varige aktivitetsbegrænsninger ud fra borgerens og patientens ressourcer At udvikle og implementere teknologier i samarbejde med borgere og patienter og øvrige relevante aktører At udvikle og implementere kreative og innovative løsninger på borgeres og patienters aktivitetsproblemer i samarbejde med borgeren og patienten og relevante netværk i en given hverdagskontekst At varetage administrative, koordinerende og ledelsesmæssige opgaver At medvirke til forsknings- og udviklingsarbejde, herunder kvalitetssikring Konteksten for en ergoterapeuts virke er offentlige og private virksomheder, nationalt og internationalt. Ergoterapeuten indgår i mono- og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdsrelationer med en række forskellige ansvarsområder, eksempelvis som behandler, myndighedsperson, vejleder og rådgiver, projektleder, leder, koordinator og iværksætter. Effekten af ergoterapeutens virke ses ved: At øge borgere og patienters funktionsevne (krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau) og styrke kontekstuelle faktorer (omgivelser og personlige forhold) At borgeres og patienters behov og ønsker om forandringer på de konkrete hverdagsfaktorer tilgodeses på relevant vis, og at borgere og patienter opnår øget livskvalitet Ergoterapeuten arbejder med afsæt i aktivitetsvidenskab med udviklings- og forskningsbaseret professionsudvikling. 2.3 Overblik over uddannelsens opbygning og indhold I forbindelse med revisionen af sundhedsprofessionsuddannelserne , opbygges studieordningerne af en institutionsspecifik del og en fællesdel. Fællesdelen er anført i bilag A sidst i studieordningen, og er en udfoldelse af 7 i Uddannelsesbekendtgørelsen. Det er i et samarbejde mellem de udbydende uddannelsesinstitutioner, at fællesdelen er blevet udarbejdet, og den er nationalt gældende for alle Ergoterapeutuddannelser. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point, heraf 20 ECTS-point valgfrie elementer, 20 ECTS-point tværprofessionelle elementer og et bachelorprojekt på 20 ECTS-point. 5

6 Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er opbygget således: Overskrift Teoretisk undervisning Klinik undervisning Tværprof. elementer Valgfrie elementer 1. semester Grundlæggende ergoterapi - teori og praksis 2. semester Anvendelse af ergoterapiteori og analysemodeller i rehabilitering 30 ECTS 2 ECTS* (teori) 24 ECTS 6 ECTS 3. semester Ergoterapeutisk intervention: Rehabilitering og habilitering 4. semester Ergoterapeutisk praksis, deltagelse og tilgængelighed 5. semester Projektledelse, arbejdsmiljø og tværprofessionelt samarbejde 6. semester Innovation, kvalitetsudvikling og ergoterapeutisk praksis 30 ECTS 6 ECTS (teori) 18 ECTS 12 ECTS 4 ECTS (teori) 25,5 ECTS 4,5 ECTS 10 ECTS (teori) 10,5 ECTS 19,5 ECTS 2 ECTS* (teori) 6 ECTS* (teori) 7. semester Ergoterapeutisk udviklingsarbejde 30 ECTS 10 ECTS* (teori/praksis) * Valgfrie elementer i fællesdelen (1-4 semester) udgør 10 ECTS-point, og er underordnet til og styret af de fælles obligatoriske temaer fast i uddannelsesbekendtgørelsen. Valgfriheden i fællesdele dreje sig om f.eks. målgruppe, diagnosetype, arbejdsform, som studerende kan vælge at arbejde med under det obligatoriske tema. Ændringer i valgfrie elementer inden for fællesdelen aftales i fælleskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. For studerende, som tilbydes individuelt tilrettelagt forløb som følge af perioder med sygdom, orlov eller andet, vil den progression, som er skitseret i skemaet ovenfor, ikke kunne fastholdes. Den studerendes holdtilknytning vil ligeledes ikke kunne garanteres ved individuelt tilrettelagte forløb. 2.4 Prøver på uddannelsen Semesterets prøver kan bestå af en samlet prøve eller to delprøver, der tilsammen udgør semesterprøven. Der er mødepligt til den kliniske uddannelse. Opfyldelse af mødepligten er en forudsætning for, at studerende kan gå til den kliniske prøve. I øvrigt gælder reglerne i Eksamensbekendtgørelsen. 2.5 Tidsmæssig placering af prøverne Prøver placeres i forbindelse med afslutningen af et semester/tema, og karaktergivningen offentligøres ved afslutningen af semesteret. 6

7 Teoretisk/ klinisk Intern/ ekstern Mundtlig/ skriftlig Individuel/ gruppe ECTS point 1. semester Grundlæggende ergoterapi Teoretisk Intern Mundtlig Individuel semester Somatisk/psykiatrisk rehabilitering Teoretisk Ekstern Mundtlig Individuel semester Rehabilitering/habilitering inden for somatik, psykiatri eller børn Teoretisk Intern Skriftlig Individuel semester Delprøve a Klinisk undervisning Delprøve b Hjælpemiddelformidling og boligindretning eller Interventioner i lokalmiljøer Klinisk Intern Mundtlig Individuel 12 Teoretisk Intern Mundtlig Individuel semester Delprøve a Arbejdsmiljø, beskæftigelsesrehabilitering og tværprofessionelt samarbejde Delprøve b Tværprofessionelt forløb, Københavns Professionshøjskole Teoretisk Ekstern Skriftlig Individuel 20 Teoretisk Intern Mundtlig Gruppe semester Delprøve a Innovation og kvalitetsudvikling Teoretisk Intern Skriftlig Individuel 15 Delprøve b Klinisk undervisning Klinisk Intern Mundtlig Individuel semester Delprøve a Valgfrie uddannelseselementer Delprøve b: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Teoretisk Intern Skriftlig Individuel 10 Teoretisk Ekstern Mundtligt Individuel 20 Alle prøver fremgår af eksamensbeviset. For øvrige forhold omkring prøver, se studieordningens kapitel 7. 7

8 2.6 Temaer på hele uddannelsen T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Temaer for uddannelsens første to år Tema: Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Temaet orienteres mod aktivitet og deltagelse i hverdagslivet med fokus på grundlæggende ergoterapeutiske begreber i relation til menneskelig aktivitet. Aktivitetsanalyse anvendes som metode til at identificere aktiviteters terapeutiske potentiale. Der arbejdes med aktivitetsvidenskab, det ergoterapeutiske paradigme, professionsetik samt dannelse og ergoterapeutisk professionsidentitet. Temaet omfatter det ergoterapeutiske arbejds- og ansvarsområde. Vidensøgning og informationsteknologi anvendes på et grundlæggende niveau. Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser Temaet orienteres mod samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser med henblik på at optimere menneskets sundhed og livskvalitet. Der er fokus på aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutiske modeller, redskaber og metoder. Temaet omfatter sundhedsadfærd og sygdomsopfattelser med vægt på kroppens struktur og funktion samt menneskets fysiske, mentale, sociale og kulturelle forudsætninger og omgivelsernes betydning for aktivitet. Der arbejdes med borgerrettet kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Der anvendes grundlæggende videnskabelig metode. Tema: Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Temaet orienteres mod tværprofessionelle og helhedsorienterede indsatser i samarbejdet med borgere og patienter med aktivitetsproblemer. Der er fokus på ergoterapeutisk intervention med udgangspunkt i den ergoterapeutiske arbejdsproces. Der arbejdes med nationale og internationale klassifikationer med fokus på borgeres og patienters fysiske og mentale udvikling og sundhed. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på professionsidentitet, herunder ergoterapeuters roller i samarbejdsrelationer. Tema: Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Temaet orienteres mod ergoterapeutisk praksis i samarbejde med borgere og patienter på individ og/eller gruppeniveau, herunder kommunikation og læring som en del af en helhedsorienteret indsats. Der er fokus på evidensbaserede interventionsmetoder rettet mod borgeres og patienters funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes med udvikling af faglige og personlige kompetencer med fokus på relationelle og kommunikative færdigheder. Der arbejdes med udvikling af tværprofessionelle kompetencer med henblik på koordinerede og sammenhængende forløb. Tema: Sundhedsfremme og forebyggelse, arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse Temaet retter sig mod arbejdsmiljø, arbejdsfastholdelse og beskæftigelsesrehabilitering. Endvidere retter temaet sig mod levevilkårenes og arbejdets betydning for sundhed, aktivitet og deltagelse, herunder sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse inden for arbejdsmiljøområdet. Projektledelse er et selvstændigt forløb, som er integreret i temaets fokusområder. Tema: Tværprofessionelt arbejde Temaet retter sig mod ergoterapeutisk praksis i det tværprofessionelle samarbejde. Der er fokus på at lære at agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer. Gennem teori og klinisk undervisning får man som studerende et bredt kendskab til kunne arbejde selvstændigt, fagprofessionelt og tværgående med afsæt i et borgerperspektiv og med borger- og patientcentrerede ydelser. Tema: Kvalitetsudvikling og innovation Temaet er rettet mod kvalitetsudvikling og innovation. Kvalitetsudvikling ses som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at udøve evidensbaseret praksis. Dette tema inkluderer klinisk undervisning, hvor der arbejdes med prejekter med henblik på at udvikle en innovativ og iværksættende professionsudøvelse inden for ergoterapeutens arbejdsområder. Antal ECTS T8 Tema: Ergoterapeutisk praksis og ergoterapeutisk udviklingsarbejde 18 8

9 T9 T10 Temaet er rettet mod ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis med fokus på ergoterapeutiske kompetencer og kerneydelser. Temaet afsluttes et forløb, der leder frem til professionsbachelorprojektet. Tema. Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed inden for innovation, teknologi, forsknings og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt. Det valgfrie uddannelseselement kan bestå at teoretiske, kliniske tværfaglige eller tværsektorielle forløb, der udbydes på egen eller udenlandsk relevant uddannelse. Den studerende har tillige mulighed for selv at tilrettelægge et individuelt forløb i andre praksisfællesskaber. Tema: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Temaet er rettet mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab. I forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekt er der fokus på udvikling af færdigheder i videnskabsteori og videnskabelig metodik. Genstandsfeltet for bachelorprojektet er aktivitetsudførelse, ergoterapiteori, aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutisk praksis I alt 210 9

10 2.7 ECTS fordeling Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsen, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point fremgår af nedenstående skema Fagområder Antal ECTS* Sundhedsvidenskabelige fag i alt 147 Heraf ergoterapi* 123 Heraf sygdomslære* 14 Heraf videnskabsteori, forskningsmetodik, etik 10 Naturvidenskabelige fag i alt 21 Heraf anatomi* 9,5 Heraf fysiologi* 11,5 Humanistiske fag i alt 21 Heraf psykologi* 9 Heraf pædagogik/kommunikation/formidling 12 Samfundsvidenskabelige fag i alt 21 Heraf social- og sundhedspolitik og lovgivning 10 Heraf sociologi 11 I alt 210 Fag markeret med * fremgår af Ergoterapeutuddannelsens Fællesdel, Bilag A 10

11 3.0 Uddannelsens semestre Ergoterapeutuddannelsen er opbygget af syv semestre á 30 ECTS. Uddannelsen har udarbejdet detaljerede semesterbeskrivelser, hvor semesterets mål for læringsudbytte, indhold, pensum samt prøvekriterier fremgår. Semesterbeskrivelser er tilgængelige på Københavns Professionshøjskoles intranet for studerende og ansatte, IntraPol. Inden et nyt semester påbegyndes, skal prøver på forudgående semestre have været aflagt. 3.1 Første semester: Grundlæggende ergoterapi i teori og praksis Semestret indeholder: Tema 1, Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet (20 ECTS) Tema 2, Menneske, aktivitet og omgivelser (10 ECTS) Beskrivelse af temaerne findes i afsnit Indhold Semestret handler om grundlæggende forståelse af den ergoterapeutiske teori og tankegang, herunder aktiviteters betydning for menneskets sundhed og velbefindende. Til forståelse af sammenhæng mellem sundhed, aktivitet og deltagelse introduceres til kroppens opbygning og struktur, kommunikations- og gruppeprocesser samt de sociale og kulturelle omgivelsers betydning. Der introduceres til psykologiske modeller til at kunne forstå etablering og vedligeholdelse af en terapeutisk relation, og de studerende undervises i forskellige interviewredskaber til ergoterapeutisk intervention. Endvidere introduceres de studerende til forskellige forståelser af analyse og aktivitet samt lærer at udarbejde aktivitetsanalyser Mål for læringsudbytte Efter første semester er målet for læringsudbytte, at den studerende kan: Viden Redegøre for betydningen af aktivitet og deltagelse i sammenhæng med livsvilkår og omgivelsernes indflydelse på menneskets fysiske og mentale sundhed og livskvalitet Beskrive kulturens betydning for menneskers sundhedsadfærd og relaterede behov samt kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og sygdom Redegøre for ergoterapeutiske undersøgelses- og analysemetoder Redegøre for sundhedssystemer, og beskrive ergoterapeutens rolle heri Reflektere over etiske problemstillinger i ergoterapeutisk praksis Redegøre for anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og beskrive den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationer Gengive videnskabsteori og forskningsmetode Færdigheder Beskrive samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet Anvende ergoterapeutiske undersøgelses-, og analysemetoder Følge relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge teori Kompetencer Identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder Prøven Prøven på 1. semester består af en individuel, skriftlig synopsis samt en efterfølgende mundtlig prøve. Såvel synopsis som den mundtlige prøve indgår i bedømmelsen. Prøven bedømmes efter 7 trins skalaen af en intern eksaminator. Specifikke prøvekriterier og formkrav fremgår af semesterbeskrivelsen for første semester. 11

12 3.1.4 Forudsætningskrav forud for semestrets prøve 1. En skriftlig opgave om aktivitets- og livsbalance, der imødekommer kravene til opgaven som beskrevet i forløbsbeskrivelse til Aflagt Mutiple Choice i anatomi med med minimum 60 % korrekte svar. Se endvidere afsnit Andet Semester: Anvendelse af ergoterapiteori og analysemodeller i rehabilitering Semestret indeholder to temaer: Tema 1, Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: 10 ECTS Tema 2, Menneske, aktivitet og omgivelser: 20 ECTS Beskrivelse af temaerne findes i afsnit Indhold Semestrets har fokus på anvendelse af ergoterapi og analysemodeller i rehabilitering. Der arbejdes med genoptræning, behandling og kompenserende foranstaltninger i forhold til at muliggøre aktivitet og deltagelse for patienter med aktivitetsproblemer. Semestret indeholder indføring i menneskets almene udvikling i alle livsfaser. Der arbejdes med en ergoterapeutisk arbejdsproces med fokus på målsætning, planlægning, intervention. Her inddrages somatisk og psykiatrisk sygdomslære, samt viden til forståelse af sygdomme i forhold til funktionsevnenedsættelse og rehabilitering. Der indgår fire ugers klinisk undervisning med fokus på ergoterapeutiske kerneydelser. Forud for klinisk undervisning indgår ergonomi og forflytningskursus del I Mål for læringsudbytte Efter andet semester er målet for læringsudbytte, at den studerende kan: Viden Argumentere for betydningen af aktivitet og deltagelse i sammenhæng med livsvilkår og omgivelsernes indflydelse på menneskets fysiske og mentale sundhed og livskvalitet Reflektere over kulturens betydning for menneskers sundhedsadfærd og relaterede behov samt kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og sygdom Redegøre for ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for habilitering og rehabilitering Redegøre for sundhedssystemer, og beskrive ergoterapeutens rolle heri Redegøre for borgerens/ patientens mål Reflektere over etiske problemstillinger i ergoterapeutisk praksis Redegøre for og reflektere over anvendelsen kommunikationsteorier og -metoder og kan beskrive den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationer Beskrive standarder og metoder for patientsikkerhed Beskrive egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder Redegøre for videnskabsteori og forskningsmetode Færdigheder Undersøge samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet Undersøge aktiviteters terapeutiske potentiale Undersøge aktivitetsbehov i samarbejde med borger og patient, set i relation til sundhed og livskvalitet, samt planlægge indsatser, der understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse Anvende ergoterapeutiske undersøgelses-, og analysemetoder Anvende/afprøve professionsrelevant informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og skelne empiri, teori og forskningsmetoder 12

13 Kompetencer Identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder Prøven Prøven på 2. semester er individuel, mundtlig prøve med fokus på somatisk/psykiatrisk rehabilitering. Prøven bedømmes efter 7 trins skalaen med ekstern censor. Specifikke prøvekriterier og formkrav fremgår af beskrivelsen for andet semester Forudsætningskrav forud for semestrets prøve 1. Bevægelsesanalyse med efterfølgende multiple choice opgave med minimum 60 % korrekte svar. 2. Skriftlig opgave ( tegn) omhandlende somatisk rehabilitering, som opfylder kravene, se Oplæg til forudsætningskrav. 3. Gennemførsel af ergonomi- og forflytningskursus del I. 4. Deltagelse i 2 af 3 vejledninger samt i fremlæggelsen på det psykiatriske forløb 5. Fremmøde på minimum 90 procent af den samlede kliniske undervisningsperiode (148 timer) Se endvidere afsnit Tredje Semester: Ergoterapeutisk intervention: Rehabilitering og habilitering Semestret indeholder: Tema 3, Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse, som muliggør aktivitet og deltagelse (30 ECTS) Beskrivelse af temaerne findes i afsnit Indhold Semestret har fokus på rehabilitering og habilitering, herunder genoptræning, behandling og kompenserende foranstaltninger for borgere/patienter med nedsat funktionsevne. Der tages udgangspunkt i den fysiske, psykiske og sociale udvikling med henblik på at fremme sundhed og muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn, unge, voksne og ældre. Der arbejdes med ergoterapeutisk intervention herunder undersøgelses- og behandlingsmetoder, vejledning og rådgivning. Der undervises i neuroanatomi, neurofysiologi, neuro-plasticitet og generel neurologi, som en forudsætning for at kunne indgå i neuro-rehabilitering. Der undervises i recovery og psykosocial rehabilitering. Desuden undervises der i teori om og metoder til sanseintegration, og der introduceres til anvendelse af teknologi i en rehabiliterende sammenhæng Mål for læringsudbytte Efter tredje semester er målet for læringsudbytte, at den studerende kan: Viden Redegøre for teknologi, der kan understøtte deltagelse i hverdagslivets aktiviteter Beskrive professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning Reflektere over borgerens/ patientens mål Diskutere anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan beskrive den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationer Redegøre for videnskabsteori og forskningsmetode Færdigheder 13

14 Forklare samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet Undersøge og forklare ergoterapeutiske indsatser og anvende metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere og formidle aktiviteters terapeutiske potentiale Anvende ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, og interventionsmetoder inden for habilitering og rehabilitering Anvende/afprøve professionsrelevant informations-og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og analysere empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Identificere udøvelsen af evidensbaseret praksis Identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder Identificere anvendelsen af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Prøven Prøven på 3. semester er en individuel, skriftlig prøve med fokus på alle forløb i semesteret Prøven bedømmes efter 7 trins skalaen af en intern eksaminator. Specifikke prøvekriterier og formkrav fremgår af beskrivelsen for tredje semester Forudsætningskrav forud for semestrets prøve 1. Gennemførsel af multiple choice opgave i neurologi med minimum 50% korrekte svar 2. Gennemførsel af multiple choice opgave i psykiatri og psykologi med minimum 50% korrekte svar. 3. Aktiv deltagelse i formidling på forløb Deltagelse i 2 af de 3 vejledninger samt i fremlæggelsen i forløb 3.3 (SI børn) 5. Gennemførsel af ergonomi og forflytningskursus del II. Se endvidere afsnit Fjerde Semester: Ergoterapeutisk praksis, deltagelse og tilgængelighed Semestret indeholder: Tema 4, Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer (30 ECTS) Beskrivelse af temaerne findes i afsnit Indhold Semestret indeholder otte ugers klinisk undervisning med fokus på udøvelse af ergoterapi, klinisk ræsonnering og grundlæggende ergoterapeutiske kompetencer, herunder at kunne etablere og vedligeholde en terapeutisk relation. Efter klinisk undervisning følger et forløb med valgfrie uddannelseselementer. I sidste del af semestret er fokus rettet mod bolig- og lokalmiljøer, hvor omdrejningspunktet er mennesker, der har begrænset mulighed for deltagelse i samfundet og mennesker, som er i risiko for at udvikle aktivitetsproblemer, som følge af sygdom, psykiske og/eller sociale problemer. Semestret afsluttes med et forløb om hjælpemiddelformidling og boligindretning, samt tilgængelighed i den enkelte borgers lokale miljø Mål for læringsudbytte Efter fjerde semester er målet for læringsudbytte, at den studerende kan: Viden Begrunde anvendelsen af teknologi, der kan understøtte deltagelse i hverdagslivets aktiviteter, og kan reflektere over teknologiens terapeutiske potentiale for relevante målgrupper 14

15 Beskrive professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning Redegøre for innovation og kreativitet som metode til forandring Redegøre for metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling Beskrive og reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv Viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis. Færdigheder Forklare samspillet mellem menneske, aktivitet og omgivelser til fremme af menneskers deltagelse i hverdagslivets aktiviteter med henblik på at optimere sundhed og livskvalitet Undersøge og forklare ergoterapeutiske indsatser og anvende metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere og formidle aktiviteters terapeutiske potentiale Organisere samarbejde og udvikle partnerskaber på individniveau i relevante kontekster og kan forklare betydningen af kulturelle overbevisninger, værdier og valg, Planlægge og udføre ledelse, koordinering, vejledning og rådgivning i relevante kontekster Undersøge og analysere aktivitetsbehov i samarbejde med borger og patient, set i relation til sundhed og livskvalitet samt gennemføre indsatser, der understøtter og udvikler borgers og patients ressourcer og mestring af aktivitet og deltagelse Anvende undersøgelses-, analyse-, interventions-, og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering Udføre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning om borger- og patientforløb inden for forberedelse, udførelse og efterbehandling i ergoterapeutisk praksis Udføre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Anvende/afprøve professionsrelevant informations-, kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer Redegøre for metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og vurdere empiri, teori og forskningsmetoder samt planlægge og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Indgå i samarbejde samt vurdere og prioritere ergoterapeutiske indsatser Vurdere og strukturere anvendelse af ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Identificere udøvelsen af evidensbaseret praksis Udvikle kreative eller innovative løsninger på aktivitetsproblemer Identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder Identificere behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklingsog projektarbejde af relevans for ergoterapi Ræsonnere over kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter Strukturere tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Identificere anvendelsen af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Prøven Prøven på 4. semester består af to delprøver. En intern, individuel, mundtlig klinisk delprøve samt en individuel mundtligt prøve med fokus på enten Hjælpemiddelformidling og boligindretning eller Interventioner i lokalmiljøer. Begge prøver bedømmes efter 7 trins skalaen af en intern eksaminator. 15

16 Specifikke prøvekriterier og formkrav fremgår af beskrivelsen for 4. semester Forudsætningskrav forud for semestrets prøve Delprøve a: 1. Fremmøde på minimum 90 % (296 timer) i det kliniske undervisningsforløb. 2. Gennemføre aktivitet relateret til det kliniske undervisningsforløb. Delprøve b: 3. Aktiv deltagelse ved undervisningen i de valgfrie uddannelseselementer. 4. Gennemførelse af quiz i Lovgivning ift. hjælpemiddelformidling og kompenserende foranstaltninger. Se endvidere afsnit Femte Semester: Projektledelse, arbejdsmiljø og tværprofessionelt samarbejde Semestret indeholder: Tema 5, Sundhedsfremme og forebyggelse, arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse (15 ECTS) Tema 6, Tværprofessionelt arbejde (15 ECTS) Beskrivelse af temaerne findes i afsnit Indhold Semesteret indledes med forløbet: Projektledelse og ledelse, herunder innovation del I. Dernæst retter semestret sig mod ergoterapeutisk indsats inden for sundhedsfremmende og forebyggende arbejde inden for arbejdsmiljøområdet. Der er fokus på sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljøfaktorer, ergonomi og rådgivning. Derudover arbejdes der med arbejdsfastholdelse, tilbagevenden til arbejde (TTA) samt beskæftigelsesrehabilitering for personer uden for arbejdsmarkedet. Klinisk undervisning har fokus på ergoterapeutisk intervention i det tværprofessionelle samarbejde. Semesteret afsluttes med et tværprofessionelt uddannelseselement i samarbejde med de øvrige professionsuddannelser på Københavns Professionshøjskole. Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at den studerende kan agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige skel i sammenhænge, hvor professionerne indgår i forskellige typer af samarbejdsformer Mål for læringsudbytte Efter femte semester er målet for læringsudbytte, at den studerende kan: Viden Analysere kulturens betydning for menneskers sundhedsadfærd og relaterede behov samt kulturens betydning for aktivitet, deltagelse og indflydelse på sundhed og sygdom Begrunde anvendelsen af teknologi, der kan understøtte deltagelse i hverdagslivets aktiviteter og kan reflektere over teknologiens terapeutiske potentiale for relevante målgrupper Redegøre for sundhedssystemer og reflektere over ergoterapeutens rolle, kommunikation og samarbejde og det at skabe sammenhængende borger- og patientforløb Argumentere for professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning Reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Reflektere over professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge 16

17 Reflektere over juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer Identificere en relevant tværprofessionel problemstilling og relatere den til en koordineret indsats Færdigheder Analysere og vurdere ergoterapeutiske indsatser og metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere aktiviteters terapeutiske potentiale Planlægge og udføre ledelse, koordinering, vejledning og rådgivning i relevante kontekster Anvende undersøgelses-, analyse-, interventions-, og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering Udføre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge Anvende/afprøve professionsrelevant informations-og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og vurdere empiri, teori og forskningsmetoder samt planlægge og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Anvende og vurdere målrettet kommunikation i tværprofessionelle sammenhænge, rettet mod borgere/brugere/patienter/pårørende Vurdere rammer, muligheder og barriere i det tværprofessionelle samarbejde Kompetencer Indgå i samarbejde samt vurdere og prioritere ergoterapeutiske indsatser Identificere udøvelsen af evidensbaseret praksis Strukturere udvikling, implementering og formidling af nye teknologier i forskellige kontekster i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktører Udvikle kreative eller innovative løsninger på aktivitetsproblemer Identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder Identificere behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklingsog projektarbejde af relevans for ergoterapi Strukturere tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patients muligheder for aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab Ræsonnere over kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter Argumentere for anvendelsen af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Holde sig fagligt ajour i forhold til evidensbaseret praksis og forskning, og på den baggrund identificere og ræsonnere over egne læreprocesser og udviklingsbehov Agere i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen og andres professions ansvar Prøven Prøven på 5. semester består af to delprøver. Delprøve a er en skriftlig, individuel prøve med fokus på arbejdsmiljø, beskæftigelsesrehabilitering og tværprofessionelt samarbejde. Prøven bedømmes efter 7 trins skalaen med en ekstern censor. Delprøve b er en mundtlig gruppeprøve med fokus på tværprofessionelt samarbejde. Prøven bedømmes efter 7 trins skalaen af en intern eksaminator. Specifikke prøvekriterier og formkrav fremgår af beskrivelsen for 5. semester Forudsætningskrav forud for semestrets prøve Delprøve a: 1. I forløb 5.1: En individuel skriftlig projektplan over praksisprojektet. Denne skal indeholde milepæls- og aktivitetsplan, organisations- og kulturanalyse. Derudover indgår overvejelser om projektledelse og ledelses rolle i organisationen. 2. I forløb 5.2: En opgave i ergonomisk undersøgelse og intervention, der indeholder både synopsis og fremlæggelse, hvor den skriftlige synopsis danner udgangspunkt for en mundtlig 17

18 formidling i klynger. Den skriftlige synopsis, den mundtlige fremlæggelse og opponentfunktion skal vurderes opfyldt af den tilstedeværende underviser. 3. I forløb 5.3: Deltagelse og fremlæggelse af en poster med fokus på forløbets faglige tema; Arbejdsfastholdelse eller tilbagevenden til arbejde. Poster, fremlæggelse og opponentfunktion skal vurderes opfyldt af den tilstedeværende underviser. 4. I forløb 6.1. Deltagelsespligt på minimum 90 procent af den samlede kliniske undervisningsperiode (111 timer). Delprøve b: 5. I forløb Læs mere på Se endvidere afsnit Sjette Semester: Innovation, kvalitetsudvikling og ergoterapeutisk praksis Semestret indeholder: Tema 7, Kvalitetsudvikling og innovation (12 ECTS) Tema 8, Ergoterapeutisk praksis og tværprofessionelle relationer (18 ECTS) Beskrivelse af temaerne findes i afsnit Indhold Første del af semestret er rettet mod kvalitetsudvikling som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at udøve evidensbaseret praksis. Videnskabelig teori og metode anvendes til at opnå forståelse for dokumentation, kvalitetsudvikling og evidensbaseret praksis. Der sættes fokus på utraditionelle og nye arbejdsområder med baggrund i professionens udvikling, herunder innovation del II. I forbindelse med den kliniske undervisning arbejdes der med prejekter med henblik på at udvikle en innovativ og iværksættende professionsudøvelse inden for ergoterapeutens arbejdsområder. Semestrets anden del består af klinisk undervisning på 10 uger, og er rettet mod ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis med fokus på ergoterapeutiske kompetencer og kerneydelser. Efter klinisk undervisning afsluttes semesteret med optakt til bachelorforløbet på syvende semester Mål for læringsudbytte Efter sjette semester er målet for læringsudbytte, at den studerende kan: Viden Begrunde innovation og kreativitet som metode til forandring af praksis samt planlægge implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Reflektere over metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling Argumentere for professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Færdigheder Analysere og vurdere ergoterapeutiske indsatser og metoder til at skabe relevante løsninger og handlinger i samarbejde med borger og patient i relation til hverdagsliv, sundhed og livskvalitet, herunder vurdere aktiviteters terapeutiske potentiale Organisere samarbejde og udvikle partnerskaber på individ- og gruppeniveau i relevante kontekster og kan forklare betydningen af kulturelle overbevisninger, værdier og valg Planlægge og udføre ledelse, koordinering, vejledning og rådgivning i relevante kontekster Anvende ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions-, og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation 18

19 Udføre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning om borger- og patientforløb inden for forberedelse, udførelse og efterbehandling i ergoterapeutisk praksis og i tværprofessionel praksis Anvende metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt planlægge og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde Kompetencer Indgå i samarbejde samt vurdere og prioritere ergoterapeutiske indsatser Identificere og vurdere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forskellige kontekster Vurdere og strukturere anvendelse af ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Identificere og diskutere evidensbaseret praksis Strukturere udvikling, implementering og formidling af nye teknologier i forskellige kontekster i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktører Udvikle kreative løsninger på aktivitetsproblemer samt udvikle og strukturere implementering af potentielle innovative løsninger i en given kontekst Identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder Identificere behov for at indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklingsog projektarbejde af relevans for ergoterapi Udføre og ræsonnere over ergoterapifagligt og tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patients muligheder for aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab Strukturere, lede og kvalitetsudvikle ergoterapeutiske indsatser i en tværprofessionel kontekst Ræsonnere over kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter Strukturere og udvikle tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Argumentere for anvendelsen af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Forklare og reflektere over anvendelsen af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Holde sig fagligt ajour i forhold til evidensbaseret praksis og forskning og på den baggrund identificere og ræsonnere over egne læreprocesser og udviklingsbehov Prøven Prøven på 6. semester består af to delprøver. Delprøve a er en individuel, skriftlig prøve med fokus på innovation og kvalitetsudvikling. Delprøve b er en individuel, mundtlig klinisk prøve. Begge prøver er internt bedømt. Begge prøver bedømmes efter 7 trins skalaen af en intern eksaminator Forudsætningskrav forud for semestrets prøve Delprøve a: 1. Deltagelsespligt på minimum 90 procent af den første kliniske undervisningsperiode (111 timer) på sjette semester 2. Udarbejdelse og fremlæggelse af en digital quiz med fokus på EBP, kvalitetsudvikling og innovation. Delprøve b: 3. Fremmøde på minimum 90 procent af den anden kliniske undervisningsperiode (370 timer) på sjette semester Se endvidere afsnit

20 3.7 Syvende Semester: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Semestret indeholder to temaer: Tema 9, Valgfrie uddannelseselementer (10 ECTS) Tema 10, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde (20 ECTS) Beskrivelse af temaerne findes i afsnit Indhold Semestret indledes med valgfrie uddannelseselementer, hvor den studerende har mulighed for at fordybe sig inden for et valgfrit område, og dermed tone sin uddannelse. Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed inden for innovation, teknologi, forsknings og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt. Det valgfrie uddannelseselement kan bestå af teoretiske, kliniske tværfaglige eller tværsektorielle forløb, der udbydes på egen, anden eller udenlandsk relevant uddannelse. Den studerende har tillige mulighed for at tilrettelægge et individuelt forløb. Dette skal godkendes af Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Anden del af semestret er rettet mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab ved udarbejdelse af bachelorprojekt. Der er fokus på udvikling af færdigheder i videnskabsteori og videnskabelig metodik. Genstandsfeltet for bachelorprojektet er aktivitetsudførelse, ergoterapiteori og/eller aktivitetsvidenskab. Derudover skal bachelorprojektet være af relevans for ergoterapeutisk praksis Mål for læringsudbytte Efter syvende semester er målet for læringsudbytte, at den studerende kan: Viden Diskutere ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Begrunde innovation og kreativitet som metode til forandring af praksis, og planlægge implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper Argumentere for professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsenet Reflektere over og diskutere videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Færdigheder Vurdere og begrunde ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions-, og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder Anvende innovative løsninger på praksisrelevante problemstillinger Kompetencer Identificere og vurdere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forskellige kontekster Identificere og diskutere evidensbaseret praksis Strukturere udvikling, implementering og formidling af nye teknologier i forskellige kontekster i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktører Identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder Identificere behov for samt indgå i faglig udvikling gennem deltagelse i forsknings-, udviklings- og projektarbejde af relevans for ergoterapi Udføre og ræsonnere over ergoterapifagligt og tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patienters muligheder for aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab Strukturere, lede og kvalitetsudvikle ergoterapeutiske indsatser i en tværprofessionel kontekst 20

21 Vurdere teknologier i samarbejde med relevante aktører herunder kvalitetssikring i offentlige og private kontekster Forklare og reflektere over anvendelsen af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, Holde sig fagligt ajour i forhold til evidensbaseret praksis og forskning og på den baggrund identificere og ræsonnere over egne læreprocesser og udviklingsbehov Prøven Eksamen på 7. semester består af to delprøver: Delprøve a (tema 9, valgfrie uddannelseselementer) er et individuel skriftligt portfoliobidrag, der bedømmes bestået/ikke bestået af en intern eksaminator. Delprøve b (tema 10. ergoterapeutisk udviklingsarbejde) er en mundtlig prøve der bedømmes efter 7 trins skalaen med ekstern censor. Grundlaget for den mundtlige prøve er bachelorprojektet. Det er en forudsætning for deltagelse i prøven, at bachelorprojektet er afleveret inden for den fastsatte frist. Øvrige prøvekriterier og formkrav fremgår af beskrivelsen for 7. semester Forudsætningskrav forud for semeterets prøve Delprøve b: 1. Aktiv deltagelse i formidlingsforløbet, som afslutter tema Professionsbachelorprojektet Krav til professionsbachelorprojektet Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes evne til at arbejde med en faglig problemstilling med afsæt i praksis og inddragelse af relevant teori og metode. I bachelorprojektet skal den studerende demonstrere sin selvstændige anvendelse af professionens arbejdsformer og undersøgelsesmetoder, og der skal inddrages resultater fra praksisrelaterede udviklings-, forsøgs- og forskningsarbejde samt forskningsbaseret litteratur af relevans for problemstillingen. Bachelorprøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives en samlet karakter. Bachelorprojektet kan udarbejdes monofagligt eller tværprofessionelt. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Bachelorprojektet kan først afsluttes, når alle andre prøver på uddannelsen er bestået, og den studerende har opnået 190 ECTS på uddannelsen. Der indgår ikke kliniske ECTS point i bachelorprojektet på Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. 4.0 Klinisk undervisning Undervisningsperioder med klinisk undervisning på uddannelsen er placeret således, at de understøtter den studerendes udvikling af læringsudbytte i de enkelte semestre. Det forventes, at den studerende arbejder i en progressiv læreproces, der går fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Der arbejdes med en såkaldt portfolio, som anvendes som arbejdsredskab i den kliniske undervisning for at styrke den studerendes forståelse af sammenhængen mellem ergoterapeutuddannelsens teoretiske og praktiske dele Klinisk undervisning skal: Tilrettelægges på godkendte kliniske undervisningssteder (Kriterier for godkendelse fremgår i punkt 4.1.4) Varetages af kliniske vejledere, som har pædagogiske kvalifikationer svarende til mindst en 1/6 diplom, i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og uddannelsesinstitutionens undervisere 21

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.3 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

Studieordning 2016 Ergoterapeut

Studieordning 2016 Ergoterapeut Studieordning 2016 Ergoterapeut Godkendt i direktionen 1. december 2016 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Studieordning for. Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole Studieordning for Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole Senest revideret 8. marts 2019 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Dimittendprofil...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen 2016 Indhold 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Ergoterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien

Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Læringsudbytter 5. semester AUH Psykiatrien Temaer i praktikken: Den arbejdsproces, herunder evidensbaseret praksis Sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation Tværprofessionelt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Studieordning VIA Ergoterapeut- uddannelsen

Studieordning VIA Ergoterapeut- uddannelsen Studieordning VIA Ergoterapeut- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 14. august 2018 og gælder fra 27. august 2018. Indhold 1 Professionens formål og uddannelsens formål 6 1.1 Dimittendprofil 6

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen

Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Læringsudbytter 4. semester AUH Psykiatrien

Læringsudbytter 4. semester AUH Psykiatrien Læringsudbytter 4. semester AUH Psykiatrien Temaer i praktikken: Den ergoterapeutiske arbejdsproces, herunder evidensbaseret praksis Tværprofessionelt tværsektorielt samarbejde Samarbejde med borger/patienter

Læs mere

University College Lillebælt. Studieordning Ergoterapeutuddannelsen. 3. udkast Dato: Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt. Studieordning Ergoterapeutuddannelsen. 3. udkast Dato: Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen 3. udkast Dato: 30.06.2016 Ergoterapeutuddannelsen [Dobbeltklik > vælg logo eller slet] [Dobbeltklik > vælg logo eller slet] [Dobbeltklik

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2017

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2017 Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2017 Side 1 af 58 Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fælles del... 6 2. Fælles del af studieordningen... 6 3. Fordelingen af

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Ergoterapi Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om ergoterapeutuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 5 Fordeling af ECTS

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 7. semester Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Institut for sundhedsuddannelse 3 7. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1.

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 5. semester Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis og tværprofessionelle kontekster Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 5.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr 503 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Ergoterapi

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Ergoterapi www.ucsj.dk STUDIEORDNING FOR UDDNNELSEN TIL PROFESSIONSCHELOR I Ergoterapi 2016 INDHOLD FORORD... 3 DEL 1 - FKT OM ERGOTERPEUTUDDNNELSEN... 4 1.1 Studieordning... 4 1.2 Oversigt over uddannelsen.... 5

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Ledelse. dokumentation. kvalitetsudvikling af ergoterapi

Ledelse. dokumentation. kvalitetsudvikling af ergoterapi Møde med kliniske undervisere d. 7.04.2011 ERG508 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 5. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 832 af 13/08/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.434.121 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret )

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret ) Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret 2016-2017) Side 1 af 29 Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fælles og institutionel del... 5 2.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen

Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Feedback skema Kliniske underviseres rolle ved intern og ekstern prøve Temadag ledere og kliniske undervisere Praktikkoordinator Anne Karin Petersen Læringsprocesser og baggrundsmaterialer udvikling af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere