Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op."

Transkript

1 Referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde mandag den 21. november Tilstede: 33 repræsentanter ud af repræsentantskabets 47 medlemmer. Organisationsbestyrelsen. Hans Peter Hollænder, Nina Frederiksen fra administrationen. Poul Erik Mikkelsen fra NAB-SØBO Nyt. Jens Erik Nielsen bød velkommen og foretog herefter navneopråb for at konstatere, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der var mødt op. Jens Erik Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne, at bestyrelsesmedlem Poul Erik Jørgensen blev valgt som dirigent. Herefter blev mødet suspenderet indtil aftensmaden var spist. 1. Valg af dirigent. Poul Erik Jørgensen blev valgt. Dirigenten startede med at takke for valget og konstaterede under henvisning til foreningens vedtægter 10 st. 2, at mødet var lovligt indkaldt, samt at mødet var beslutning sd ygtigt. 2. Formanden orienterer om bestyrelsens arbejde i den forløbne periode. Formanden orienterer om arbejdet i den forløbne periode. Bestyrelsen har valgt at orientere om følgende: a. Nybyggeri, herunder afd. 32 Damgade/Ringgade b. Salg af SØBO-Net c. Arbejdet med målsætninger a. Nybyggeri afd. 32 Damgade/Ringgade. Efter en besværlig opstart - på byggesagens etape 1. med 29 boliger - med blød bund og efterfølgende sandpudefundering følger byggeriet stort set den reviderede tidsplan, og vi forventer, at indflytning kan ske i perioden 15. august i. september2012. I forhold til den oprindelige tidsplan bliver byggeriet forsinket. Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet, at genhusning for de kommende beboere kan finde sted. Det betyder, at beboere som, i en periode står uden bolig fordi de, evt, har fået solgt deres bolig jf. den oprindelige tidsplan er sikret en anden bolig i boligforeningen. Rejsegildet blev markeret den 1. juli i strålende vejr og glade mennesker til en kop øl og ringriderpølser. Håndværkerne havde sørget for adgangsforhold så byggeriet kunne blive besigtiget. R:\Data_Alssund\Sobo\Dokurnenter \ÅRTILTAG\Repræsentantskabsmøder ord, og ekstra samt lister\referater\referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde doc

2 2 I 2. etape på 36 boliger afholdt vil. spadestik den 1. november. Borgmester Aase Nygaard valgte at tage 1. spadestik med en gravko, hvorimod boligforeningens næstformand Hanne Petz valgte den traditionelle metode at grave. Vi har aftalt, at der skal være et Åbent Hus arrangement inden indflytningen i 1. etape. Åbent Hus arrangementet følges derefter op af et informations/udlejningsmøde for 2. etape. Fremtidigt byggeri Vi har indgivet ønske om kvote kommunalt tilsagn på nybyggeri af Ca. 30 boliger på Dybbølsiden. Grunden er en industrigrund beliggende på Bülowsvej tæt ved afd. 29 på Nordvesthavns vej. Boligerne skal opføres som etagebyggeri med udsigt over Alssund og samtidig tage højde for lysindfaldet i eftermiddags- og aftenstimerne. Vi har meddelt kommunens Planafdeling, at foreningen er interesseret i et grund stykke på Borgmester Andersens Vej. Arealet som er beliggende i nærheden af Sønderborg Firmasport er p.t. udlagt til fritidsformål. Men efter opførelsen af Multihallen på Dybbølsiden er det vel næppe realistisk, at der på arealet vil blive opført noget til idrætsformål. Begge projekter er med på den samlede prioriteringsliste for kommende nybyggerier som boligorganisationerne i Sønderborg Kommune er enige om. b. Salg af SØBO-Net. Organisationsbestyrelsen har truffet endelig beslutning om salg af SØBO-Net. Efter forhandlinger med flere interessenter faldt valget på Syd Energi Net til at overtage SØBO-Net med virkning fra 1. maj Vi er glade for, at det blev Syd Energi Net som overtager nettet. Forretningsfører Hans Peter Hollænder fortalte supplerende, at alle 537, der er på SØBO Net, i forbindelse med salget, kan få et års gratis internet med en 30/30 Mbit forbindelse. Endvidere er vi glade for, at vor fremtidige leverandør er SE, der er et andelsselskab, der geninvesterer i infrastruktur og i området og ikke en kapitalfond eller lignende, som skal have udbytte ud. Der vil være en glidende overgang fra Dansk Kabel TV til Syd Energi. SE overtager formelt nettet pr. 1. maj Fra uge 47 begynder detailplanlægningen i en projektgruppe mellem Søbo og SE. Det forventes, at det starter med de afdelinger, der er tilsluttet krydsfeltet på Grundtvig Allé, da det for krydsfeltet i Frederikparken gælder, at det også forsynet 90 private andelsboliger i 4 foreninger, der selvstændigt skal tage stilling til sagen på enten ekstraordinære generalforsamlinger/beboermøder her i efteråret eller senest på ordinære generalforsamlinger i februar Der vil komme yderligere information til de enkelte afdelinger. Det vil være muligt også at få TV signaler via SE, men deres kerneforretning er internet. Jens Erik Nielsen fortalte, at aftalen giver SE ret til at møde op på de næste 2 års afdelingsmøder for at fortælle om mulighederne i nettet. Søbo har en interesse i, at så mange som muligt benytter sig af tilbuddet, da der forfalder en ekstrabetaling, hvis 75 % af de 537 lejere er på efter 2 år. Nordborg Andeisboligforen ing har netop på erfaringsudvekslingsmøde mellem de 2 bestyrelser fortalt om deres gode erfaringer med SE, da de var den første boligforening, som indgik aftale med SE.

3 3 c. Målsætninger for Boligforeningen SØBO. Organisationsbestyrelsen har nedsat et udvalg til at arbejde med målsætninger og foretage en ajourføring af foreningens forvaltningsrevision. Udvalget består af Hanne Petz, Jens Erik Nielsen, Hans Peter Hollænder, Nina Frederiksen og Jette P. Kristensen. I takt med at organisationsbestyrelsen godkender de enkelte afsnit i Forvaltnings revisionen vil disse blev lagt på foreningens hjemmeside. Vi vil igen opfordre afdelingsbestyrelserne til at benytte foreningens hjemmeside til af få lagt referater fra bl.a. afdelingsbestyrelsesmøder ind. For der bliver vel afholdt afdelingsbestyrelsesmøder. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve afd.14 og 16, som benytter denne facilitet, og som kan være en inspirationskilde til andre. Referater og andre nyheder fra afdelingerne skal bare afleveres i administrationen, som så foretager det videre fornødne. Med disse ord overgav formanden orienteringen til repræsentantskabsmødet. Afd Jørgen Brodersen - vil Søbo modtage en refusion fra grundsælger p.g.a ekstra udgifter til forbedring af de dårlige jordforhold? Jens Erik Nielsen svarede, at der ikke kunne påvises blød bund på de steder, hvor jordbundsundersøgelserne er foregået. De uforudsete udgifter vil indgå i byggeregnskabet. Afd Lis Karup - hvornår får beboerne tilbud om internet fra Syd Energi? Hans Peter Hollænder oplyste, at alle vil modtage informationsskrivelse fra Syd Energi i starten af det nye år. Afd.2 - Harry Hansen - meddelte, at problemer med blød bund skyldes måske at Mølledammen tidligere har dækket en del af grunden. Jens Erik Nielsen oplyste, at ingeniørerne ikke har været opmærksomme på disse forhold. Afd Evald Külper - hvem betaler for istandsættelse ved fraflytning når Søbo tilbyder at genhuse de kommende beboere på Damgade. Jens Erik Nielsen oplyste, at istandsættelsen skal udføres af fraflytter. Afd Erling Jürgensen - vil indtægterne ved salg af SØBO Net dække anlægsudgifterne. Jens Erik Nielsen meddelte, at der vil være et underskud. Afd Ejnar Duus - beboerne i afdelingen ville gerne have haft besked om salget af SØBO Net på et tidligere tidspunkt. Jens Erik Nielsen oplyste, at punktet har været drøftet på afdelingsmødet og på formandsmødet. Nyheden blev offentliggjort på hjemmesiden den samme dag som aftalen blev indgået med Syd Energi. Afd Flemming Christoffersen - hvem afholder ekstra udgifterne til fundering på etape II. Jens Erik Nielsen oplyste, at der er afsat penge i budgettet til uforudsete udgifter. Afd Zohair Divan - kan opsigelsen til Dansk Kabel Tv ske kollektivt. Hans Peter Hollænder oplyste, at vi vil forsøge, om det kan lade sig gøre. Afd.2 - Hans Bonefeld - hvornår er der planlagt Åbent Hus arrangement. Jens Erik Nilsen oplyste, at bestyrelsen endnu ikke har fastsat et tidspunkt, men forventer at arrangementet vil finde sted umiddelbart inden indflytning. 3. Evaluering af årets afdelingsmøder. Organisationsbestyrelsen har evalueret afdelingsmøderne på bestyrelsesmødet den Bestyrelsen har besluttet, at møderne i 2012 atter skal afholdes på

4 4 Sønderborg Vandrehjem. Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen har truffet aftale om dirigent og referent i god tid inden mødet. Organisationsbestyrelsen opfordrede endvidere til, at afdelingsbestyrelsen deltager aktivt i afdelingsmødet og evt. fremlægger forslag, budget og regnskab. Afd Nils Højsager Jessen - afdelingsmødet forløb fint. Medarbejderne fra administrationen må gerne være synlig på møderne. Afd Jørgen Brodersen - havde et godt og konstruktivt møde med dejlig forplejning. 4. Nyt fra Antenneforeningen oci DOA. Jørgen Brodersen orienterede fra møderne i DOA. TV2 bliver betalingskanal dette medfører at pakke I bliver dyrere. Foreningen Antennen udtræder af samarbejdet i DOA, hvilket medfører en opdeling af nettet. Der blev afholdt repræsentantskabsmøde den Foreningen har medlemmer og der leveres signal til forbrugere. Bestyrelsen i DOA ønsker flere HD programmer, hvilket forhandles med Stofa. DOA forventer, at samtlige kanaler i løbet af 2012 bliver sendt som MPEG4. DOA har modtaget flere tilbud fra nye udbydere. Stofas tilbud var dog det mest fordelagtige. Ny kontrakt med Stofa forventes på plads inden for 2-3 måneder. De nye pakker og priser findes på DOA s hjemmeside. Næste møde i DOA afholdes den DOAforventer, atflere programmerfremovervil blive betalingskanaler. Dette vil medføre yderligere prisstigninger. Flere repræsentanter mente ikke, at dette ville ske. Afd. 2 - Hans Bonefeld - hvorfor stiger priserne. Jørgen Brodersen meddelte, at det skyldes, at TV2 bliver en betalingskanal. Afd. 26 Zohair Diwan vil gerne erstatte signalet fra Stofa med en stueantenne. Hvad er organisationsbestyrelsen holdning. Jens Erik Nielsen meddelte at den enkelte beboer har mulighed for at fravælge Stofa. Aftalen er indgået af den enkelte beboer der også selv betaler for programmerne. 5. Kursus for repræsentantskabsmedlemmer på Mommark Handelsskole. Poul Erik Jørgensen orienterede om det planlagte kursus den Kurset afholdes sammen med repræsentanterne fra NAB. Kurset er stadig under planlægning, men vil formodentligt komme til at indeholde følgende emner: økonomi, sociale tiltag i boligområderne, byggekvoter og nybyggeri, renovering af det eksisterende byggeri m.v. Kursusudvalget modtager gerne gode ideer og input til kurset. Kontakt venligst Poul Erik Jørgensen. 6. Eventuelt. Afd Lis Karup er det nye byggeri på Damgade kun for midaldrende? Jens Erik Nielsen oplyste, at der ved udlejningsmødet i november 2010 var flest midaldrende der fik forhåndsreserveret en bolig. Lis Karup havde endvidere et spørgsmål til udlejning af de små lejligheder på Udsigten. Må der bo to personer i boligen? Hans Peter Hollænder - boligerne var oprindeligt tiltænkt enlige. Der må være 2 personer pr. rum. Afd Martha Thomsen - påtænker Søbo at medvirke i arbejdet omkring Sønderborg som kulturhovedstad, og findes der et samarbejde med delstaten Schleswig. Hans Peter Hollænder - nej det er ikke aftalt tiltag i den forbindelse, men Der Nordschleswiger bliver orienteret, når der er sket nye tiltag f.eks. rejsegilde, spadestik m.v.

5 5 Afd Flemming Christoffersen såfremt Søbo kan erhverve en grund ved Sønderskoven, må der bygges helt op til skov eller skal der være et brandbælte på 300 meter. Hans Peter Hollænder meddelte, at det formentlig ikke bliver noget problem. Formanden takkede dirigenten for gennemførelse af mødet og repræsentantskabet for et godt og konstruktivt møde med mange gode debatter. Jéns Erik Nielsen formand Poul Erik Jørgensen dirigent

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere