Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj"

Transkript

1 Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om helhedsplanen, der har til formål, at Gellerupparken og Toveshøj via en massiv fysisk forandring, skal omdannes fra udsat bydel til attraktivt byområde. En aftale som Byrådet godkendte d. 19. december Rådhuset 8000 Århus C Telefon Parterne forpligtede sig i udgangspunktet med hver 62,5 mio. kr. til gennemførelsen af helhedsplanen, og man fastslog, at helhedsplanen skal betragtes som en samlet pakke, der skal tiltrædes i sin helhed af henholdsvis Brabrand Boligforenings beboerdemokratiske organer og Århus byråd. Den massive fysiske forandring er afgørende for at nå helhedsplanens ambitioner, og derfor slås det fast i den oprindelige aftale, at En plan af denne størrelse vil berøre områdets beboere, da gennemførelsen vil kræve tilpasning af enkelte blokke herunder nedlæggelse eller omdannelse af eksisterende lejligheder og eventuelt nedrivning i situationer, hvor dette vil være en naturlig følge af planens strategier.. Den 23. april 2008 vedtog Byrådet de organisatoriske rammer for det fortsatte arbejde med helhedsplanen. Samtidig vedtog man at igangsætte et parallelopdrag og en principbeslutning om at flytte 500 kommunale arbejdspladser til området. Helhedsplanen står nu på tærsklen til en ny fase, hvor rammerne for områdets fremtidige fysiske udvikling skal konkretiseres i en dispositionsplan. I den forbindelse er Århus Kommune og Brabrand Boligfor- Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

2 ening nået til enighed om en række centrale elementer, der er nødvendige for at dispositionsplansarbejdet kan igangsættes. Overordnede elementer i helhedsplanen Parterne er enige om, at den forestående udarbejdelse af dispositionsplanen bl.a. skal tage afsæt i programbestyrelsens anbefalinger, parallelopdraget, erfaringer fra Holland og Arkitektur der forandrer (for sidstnævnte henvises der til bilaget Scenarier og principper fra Arkitektur der forandrer ). Dispositionsplanen skal endvidere sigte på at skabe den størst mulige forandring hurtigst muligt, under hensynstagen til lokalplansprocesser og borgerinddragelse mv. Parterne er fortsat enige om de overordnede rammer for, hvordan helhedsplanen fysisk skal forandre Gellerup og Toveshøj. Rammerne fremgår af den oprindelige aftale. Helhedsplanen sigter på at skabe en attraktiv og multifunktionel bydel med blandet beboersammensætning. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt med en gennemgribende fysisk forandring af området, som bryder med de grundlæggende uhensigtsmæssige strukturer i området. Således skal områdets monotone og uhierarkiske strukturer brydes, der skal føres trafik igennem området, så det forbindes med resten af Århus, området skal fortættes og det skal tilføres flere forskellige funktioner som erhverv, kultur og sport mv. Endvidere skal der etableres markant arkitektur og ikonbyggeri. Dertil er parterne enige om, at den kommende dispositionsplan skal indeholde en målsætning om, at der etableres en intern ringvej, der kæder området sammen, og at området fra nord til syd forbindes af en funktionsopdelt grøn kile. Effektmål Med den fysiske forandring ønsker parterne at skabe en positiv udvikling i området, der skal munde ud i, at Gellerup og Toveshøj bliver en attraktiv bydel frem for det udsatte boligområde, det er i dag. For at sikre, at dette mål nås, er parterne enige om, at udviklingen i området løbende skal måles ud fra en række effektmål på områderne beskæftigelse, uddannelse, tryghed & trivsel, demokratisk medborgerskab, sundhed, image, kultur & fritid, en fysisk åben bydel og en blandet beboersammensætning. En række af effektmålene har som målsætning, at Gellerup og Toveshøj på de enkelte parametre skal være som resten af Århus eller bedre, mens andre effektmål, pga. de særlige omstændigheder i området, måler på, om der er en positiv udvikling (Se bilaget Endelige effektmål for helhedsplan Gellerup/Toveshøj). Nye kvarterdannelser Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2 af 8

3 Der er enighed om, at der skal ske en gennemgribende fysisk forandring af området. Formålet er bl.a., som det fremgår af den oprindelige aftale, at der skal skabes nye kvarterer med deres egen identitet. Konkret er der udpeget fire områder, hvor det eksisterende byggeri kan omdannes til nye kvarterer. De nye kvarterer skabes på forskellige måder og antage forskellige former, afhængigt af hvor gennemgribende tiltag, man ønsker at iværksætte. En eller flere af de nuværende blokke kan erstattes af nyt tæt lavt byggeri, eller man kan med infill byggeri og nedrivninger skabe karrestrukturer eller randbebyggelser mellem de eksisterende blokke. Øvrige fysiske forandringer Parterne er endvidere enige om grundlaget for at bearbejde området uden for de 4 potentielle nye kvarterer. Således er der enighed om, at der skal etableres et nyt vejsystem, der forbinder Gellerup og Toveshøj med resten af Århus og sikrer mere gennemgående trafik i området samtidig med, at området bindes sammen af en intern ringgade. Der laves en funktionsopdelt grøn kile med både private, semiprivate og offentlige områder med plads til kultur og aktiviteter. Forbindelsen mellem områderne omkring Bazar Vest og City Vest skabes af en ny bygade med erhverv, kommunale arbejdspladser, institutioner og fortættet boligbyggeri, der giver urbane kvaliteter og skaber liv i området. Endelig skal der etableres et multifunktionelt område på ringvejsarealet med både erhverv og boligmæssig fortætning. Andelen af almene familieboliger Parterne er enige om at skabe forudsætningerne for en blandet beboersammensætning i området. For at understøtte dette er der enighed om, at målet for den fremtidige andel af almene familieboliger i området er 30% senest i Andelen af almene familieboliger nedbringes ved hjælp af såvel salg af almene boliger, sammenlægning af lejligheder, nybyggeri af ejerboliger, andelsboliger, plejeboliger, ældreboliger, ungdomsboliger samt omdannelse til erhverv og nedrivninger i forbindelse med vejgennemføringer og kvarterdannelse. Det skal i fase 2 besluttes i hvilket omfang medejerboliger skal tages i brug. Fase 1 initiativer Parterne er endvidere enige om hurtigst muligt, dvs. allerede i , at igangsætte en række initiativer på kort sigt, fase 1 initiativer, der skal signalere, at der sker noget i området. Fase 1 initiativerne er fysiske indsatser, der på kort sigt giver hurtige synlige forbedringer, øger beboernes tryghed og giver Gellerup et bedre image. Endvidere Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 3 af 8

4 skal fase 1 initiativerne understøtte indfrielsen af effektmålene og den kommende dispositionsplans formål om at skabe en attraktiv bydel. Blandt de initiativer, der påtænkes igangsat, kan nævnes etableringen af nye kvarterer med stemningsskabende identitet, ny belysning i området, kriminalpræventiv oprydning, events der skal styrke områdets image og midlertidige installationer, der viser hvordan området vil forandre sig (se bilag Forslag til fase 1 initiativer). Parterne er derudover enige om, at der i 2010 skal igangsættes et arbejde med salg af en hel blok. Dette indebærer både, at der arbejdes på at skabe de nødvendige lovmæssige forudsætninger i dialog med bl.a. Indenrigsog Socialministeriet, og at der igangsættes en afklaringsarbejde der skal afdække, hvilke incitamenter der er nødvendige for at salg kan realiseres snarest muligt. Såfremt der er gode erfaringer med 1 blok tages der initiativ til salg af en blok yderligere i Hvis dette ikke kan ske allerede i 2011 vil det ske i næste fase. Organisering Parterne har til hensigt at undersøge, om man med fordel kan henlægge hele eller dele af gennemførelsen af helhedsplanen i en form for selskabsdannelse. Formålet med dette er at sikre en smidig gennemførelsesfase, og at økonomien samles et sted, således at indtægter og udgifter falder i samme kasse. Der udestår imidlertid et større afklaringsarbejde vedr. evt. selskabsdannelser, og parterne er derfor enige om, at der i forbindelse med den endelige politiske behandling af dispositionsplanen skal være udarbejdet et beslutningsgrundlag til den politiske styregruppe vedr. organiseringen af det videre arbejde med implementeringen af dispositionsplanen. Proces Parterne er enige om, at implementeringen af helhedsplanen skal ske i en proces, der tager hensyn til og tæt inddrager beboerne i området. Et hensyn, der allerede spillede en central rolle i den oprindelige aftale, hvor man blev enige om tryghedsgarantien til beboerne. Med tryghedsgarantien har beboerne en sikkerhed for, at de ikke skal fraflytte området mod deres vilje som følge af de fysiske omdannelser i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle incitamenter til, at områdets beboere bakker op om de fysiske forandringer, der følger af helhedsplanen. Udover hensynet til beboerne skal processen søges tilrettelagt bedst muligt i forhold til den forandring der ønskes i området samt de markedsafhængige hensyn der nødvendigvis må tages. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 4 af 8

5 I forbindelse med dispositionsplansarbejdet vil der blive udarbejdet en faseopdeling, der tager hensyn til områdets beboere, den overordnede økonomi og områdets forandring. Parterne er enige om, at den kommende proces overordnet kan skitseres på følgende måde. Første fase er umiddelbart at få igangsat selve dispositionsplansarbejdet, der forventes at kunne være afsluttet og politisk vedtaget i både Århus Kommune og Brabrand Boligforening i foråret Før den politiske vedtagelse skal planen i offentlig høring. I den forbindelse er parterne enige om, at der skal etableres en proces, som sikrer en bred inddragelse af såvel beboerne i Gellerup og Toveshøj som borgerne i Århus Kommune. Samtidig med dispositionsplansarbejdet igangsættes fase 1 initiativerne, der har til formål at markere overfor beboerne og omverdenen, at den store forandringsproces er igangsat. Når dispositionsplanen er vedtaget, kan fase 2 påbegyndes.. I denne fase foretages basisinvesteringer i primært infrastruktur, boliger og nye offentlige byfunktioner - som et grundlag for, at der i senere faser kan komme andre investorer på banen. Fase 2 omfatter etableringen af bygaden med de butikker og kontorer som den kan oppebære økonomisk og med dertilhørende flytning af børneinstitutioner, etableringen af ringgaden, tværgående veje, kommunale arbejdspladser, det grønne strøg og en funktionsopdeling af grønne områder, herunder etableringen af boldbaner og andre idræts og fritidsfaciliteter. Dertil kan byparken påbegyndes sammen med etableringen af området langs ringvejen og igangsættelse af initiativer som renoveringer af almene boliger, opførelse af nye boligtyper, herunder penthouses og gavlbyggeri, etablering af kulturinstitutioner i form af øvelokaler og atelier i ombyggede lejligheder og endelig fortsættes salget af almene boliger mv. Parterne er enige om, at en slagkraftig og markant fase 2, under hensynstagen til lokalplansprocesser og beboerinddragelse mv. samt finansieringsmæssige hensyn skal igangsættes hurtigst muligt. Specifikt skal der senest i 2013 påbegyndes: Bygaden Ringvej og sidegader Nedrivning af børneinstitutioner Butikker og kontorer Rammerne for de 500 kommunale arbejdspladser i sammenhæng med bygaden Penthouselejligheder og gavlbyggeri på den sydligste Gudrunsvej blok Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 5 af 8

6 Dette vil indebære nedrivning af 3 blokke, forventeligt salg af 2 blokke og omdannelse svarende til 2 blokke til kommunale arbejdspladser I dispositionsplanen detailplanlægges fase 2 indeholdende ovenstående fase 2 elementer, herunder den konkrete fysiske placering. Igennem hele processen følges områdets udvikling tæt via effektmålene, således at fremdriften er genstand for en systematisk løbende evaluering. Parterne er enige om, at processen skal tilrettelægges således, at den løbende kan inddrage og bygge videre på de erfaringer, som bliver gjort. I 2012 foretages der en vurdering af erfaringerne og på den baggrund aftales en konkret udmøntning af de mulige virkemidler i fase 3 nedrivninger, nybyggeri, salg mv. I forlængelse af fase 2 igangsættes fase 3. I denne fase forudsættes de større nybyggeriprojekter at kunne realiseres gradvist efter, at der i fase 2 er gennemført en række basistiltag. Endvidere fortsætter i fase 3 en række tiltag, som er igangsat i fase 2, sammen med en række nye tiltag - som renovering, salg af almene boliger, nedrivning og omdannelse af blokke og udvikling af ringvejsarealet, færdiggørelse af infrastruktur, etablering af nye bykvarterer og etablering af større kultur- og uddannelsesinstitutioner som ikon-byggerier. Økonomi Der mangler stadig en række analyser, før der kan dannes et retvisende overblik over økonomien vedr. helhedsplanen. Der er dog allerede på nuværende tidspunkt enighed om, at væsentlige dele af initiativerne i helhedsplanen genererer indtægter, der skal kanaliseres ind i det videre helhedsplansarbejder - eks. salg af jorden langs ringvejen, salg af byggeretter og salg af almene boliger. Dertil er der enighed om, at der kan blive behov for yderligere finansiering, herunder fra private og offentlige fonde. Det understreges, at der med de nuværende økonomiske betragtninger alene er tale om modelbetragtninger, der ikke kan danne grundlag for en finansieringsplan. En egentlig finansieringsplan kræver således et mere detaljeret grundlag, der i overensstemmelse med byrådets beslutning d. 23. april 2008 først kan udarbejdes efter dispositionsplanens vedtagelse. De vedlagte økonomiske betragtninger er udarbejdet for at give den politiske styregruppe nogle grundlæggende økonomiske estimater over omfanget af de forandringer der besluttes. En aftale om finansieringen af helhedsplanen afventer således dispositionsplanens vedtagelse. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 6 af 8

7 Det samlede nettofinansieringsbehov fra offentlige instanser og fonde samt boligforening skønnes at være ca. 400 mio. kr. ud fra de foreliggende beregningsforudsætninger. Bilag: Scenarierne og principperne fra Arkitektur der Forandrer 17. Juni 2009 Forslag til fase 1 initiativer Endelige effektmål for helhedsplan Gellerup/Toveshøj Økonomiske forudsætninger for scenarierne Procesplan for udarbejdelsen af en dispositionsplan for Gellerup Parken og Toveshøj Brabrand Boligforening Socialdemokraterne Venstre Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Enhedslisten, De Rød-Grønne Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 7 af 8

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere