Årsberetning Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

2 Indhold Året der gik Klinisk Virksomhed Patientundersøgelser Gruppeundersøgelser Udredningsopgaver Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) Toksikologien i arbejdsmedicinen Highlights ASUSI-projektet OSH - Organisationsændringer, Stress og Helbred Overfladebehandling i Maniitsoq Undersøgelse af kriminalteknikere og retsmedicinsk personale for skader efter identifikation af katastrofeofre. 13 Miljøgiften PCB skader fostret - antyder ny forskning Undervisning og formidling Undervisning Bedømmelsesarbejde Deltagelse i kongresser, konferencer mv Forskning Publikationer Afhandlinger Bøger, rapporter og tekstbogskapitler Foredrag og posters Organisatorisk arbejde Forskningsprojekter under udførelse Personale ISSN Produktion: Lyngs Bogtrykkeri, 9300 Sæby 2

3 3

4 Året der gik Året 2010 har været præget af, at afdelingen den 1. april blev fysisk samlet på Bispebjerg Hospital. Forud lå flere års forberedelser for at sikre en høj faglig standard i den nye og større afdeling. Den 4. juni blev den nye afdeling indviet med seminar og reception. Det blev en fin dag med taler, hvor de mange gæster også fik mulighed for at se afdelingens nyistandsatte lokaler. Fusionen medførte ikke længere ventetid til kliniske undersøgelser eller færre forskningsinitiativer, men der kom færre henvisninger over forår og sommer. Vi kan kun gætte om årsagerne. Vi har i hele perioden sikret en ventetid fra henvisning til undersøgelse på højst 4 uger, idet vi vægter kort ventetid meget højt, fordi vi ved, at hurtig afklaring og behandling forbedrer chancerne for arbejdsfastholdelse blev også året, hvor vores læger dagligt besvarer telefonopkald fra sundhedsprofessionelle, arbejdsmiljøprofessionelle og borgere, der har arbejdsmedicinske spørgsmål. analyse af afdelingens opgaver, så der kan komme en god dialog med hensyn til, hvilke forventninger man har til de fremtidige aktiviteter, vi skal løse i afdelingen. Afdelingen har i 2010 udarbejdet 2 udredningsrapporter for Arbejdsskadestyrelsen, den ene om arbejdsbetingede blodpropper i benene og den anden om hånd-armlidelser. Rapporterne sammenfatter den aktuelle viden og anvendes af Arbejdsskadestyrelsen som beslutningsgrundlag for anerkendelse af arbejdsbetingede sygdomme. Vi mener, det er vigtigt, at vi som arbejdsmedicinere prioriterer denne type opgaver højt. Andre udrednings- og dokumentationsopgaver har været de arbejdsmedicinske artikler i den elektroniske lægehåndbog for praktiserende læger og offentligheden (www.laegehaandbogen.dk) og arbejdsmedicinske rådgivningsopgaver for Arbejdstilsynet. Hospitalerne er under pres økonomisk. Det fik afdelingen at mærke, da der medio 2010 blev udmeldt besparelser svarende til 28% af den samlede budgetramme. Dette gav en ret utryg overgang til den nye afdeling, idet besparelsen ikke kunne undgå at gå ud over antallet af ansatte i afdelingen. Primært er besparelsen taget af bordet, indtil der er foretaget en nærmere analyse af afdelingens samlede aktiviteter. Heldigvis førte dette ikke til besparelser på andre af hospitalets afdelinger. Vi håber, at afdelingen bliver inddraget i den forestående Forskningsenheden danner rammen om den stigende forskningsaktivitet, som er helt afhængig af eksterne forskningsmidler. Det kræver ressourcer at udarbejde forskningsansøgninger, men gode projektbeskrivelser er også en del af forskningsprocessen, og eksterne vurderinger af vores forskning er en ønskelig og nødvendig del af kvalitetssikringen. Grundlaget for arbejdet er en ny forskningsstrategi , der beskriver hele seks forskningsfelter spændende fra stress og sygefravær over bevægeapparatlidelser til hjertesygdom 4

5 og forplantning. Hele lægestaben bidrager aktivt til forskning og udvikling - i 2010 udgik der i alt 21 ansøgninger fra afdelingen med en samlet ansøgningssum på 89,5 millioner. Heraf blev der bevilget i alt 29,6 mill kr til 10 ansøgninger fra Forskningsrådet, Arbejdsmiljøforskningsfonden, Trygfonden og flere andre forskningsfonde et resultat vi finder tilfredsstillende. Der er i 2010 forsvaret 2 PhD-afhandlinger, og 5 nye PhD-studerende er startet. Herudover har vi haft 2 specialestuderende og 2 forskningsårsstuderende, - aktiviteter vi håber at kunne fortsætte og udbygge i de kommende år. Vi har i 2010 offentliggjort i alt 49 videnskabelige arbejder i internationale tidsskrifter. Alle forskningsresultater og igangværende forskningsprojekter er systematisk anført i årsberetningen, og enkelte er nærmere omtalt under highlights. opgaver både for kommuner, virksomheder samt gennemført udviklingsprojekter som TILPAS, ligesom der er gennemført flere mindfulness-kurser. Opgaverne beskrives yderligere i årsberetningen. Denne årsberetning byder igen i år på opgørelser af afdelingens kliniske aktivitet samt formidlings- og forskningsaktivitet. Lilli Kirkeskov Ledende overlæge, Phd Jens Peter Bonde Professor, overlæge, dr. med Giftlinjen giver rådgivning til sundhedsprofessionelle og borgere, der ønsker råd om lægemiddel, rusmiddel- og kemiske forgiftninger. Speciallæger fra AMED varetager den lægelige rådgivningsfunktion i Giftlinjen. Giftlinjen har haft et stigende antal henvendelse gennem de 5 år, den har bestået, og er nu oppe på samlet henvendelser. Med det aktuelle aktivitetsniveau udnyttes den kapacitet, der er til rådighed. Vi arbejder derfor på at optimere kvaliteten i rådgivningen og nedsætte ventetiden. Center for Arbejdsfastholdelse varetager indtægtsdækkende opgaver vedrørende arbejdsfastholdelse. Der har i 2010 været gennemført 5

6 Klinisk virksomhed Patientundersøgelser Fra 1. april til 31. december 2010 er der i alt foretaget førstegangsundersøgelser. Af disse er 358 (26%) henvist fra Arbejdsskadestyrelsen. Fordelingen af henviste, undersøgte og afsluttede personer fremgår af Figur 1. Som det ses, var aktiviteten lavere i april-juli. Årsagen hertil er nok, at afdelingen blev fysisk samlet i april. Det kan have ført til, at henviserne kom i tvivl om muligheden for at henvise og om de nye henvisningsprocedurer. Der er i andre Regioner set en lignende tendens ved sammenlægning af afdelinger. Antallet af henvisninger er steget på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, BBH i de sidste 4 måneder, og er her på niveau med eller over antallet af henvisninger i De praktiserende læger stod for 55 % af henvisningerne til almindelig undersøgelse, fagforeningerne for 21% og de resterende 24% blev henvist af andre instanser f.eks. hospitalsafdelinger, praktiserende speciallæger og erhvervsvirksomheder (se Figur 2). Hertil kommer ca. 400 henvisninger til speciallægeundersøgelse fra bl.a. Arbejdsskadestyrelsen, som er udført som en del af afdelingens almindelige arbejdsopgaver. I perioden april-december 2010 blev der i alt afsluttet forløb. Bevægeapparatlidelser udgør 42% af samtlige undersøgte, 11% er psykosociale lidelser og 8% lungelidelser. Fordelingen på forskellige diagnoser fremgår af Tabel 1 sammenlignet med hele Det fremgår, at kun 2% har drejet sig om arbejdsmedicinsk rådgivning af gravide kvinder, - et lavt tal der formentligt skyldes uensartet kodning. Fordelingen på diagnoser skal tages med forbehold, idet registreringssystemet er nyetableret og ikke endeligt opdateret. 250 Antal april maj juni juli aug sep okt nov dec Henviste Undersøgte Afsluttede Antal ASK EGEN LÆGE FAGFORENING KOMMUNE ANDET Figur 1. Henviste, undersøgte og afsluttede forløb 2010 fordelt på måned. Figur 2. Antal henviste til AMED, BBH, fordelt på henviser i

7 Diagnose 2009 % 2010* % Bevægeapparat Psyko-social Lungesygdomme Kræft Graviditet Hud Neurologi Hvide fingre Forgiftninger og ulykker Andet I alt *Tallene dækker perioden apr. dec Tabel 1. Afsluttede forløb 2009 og 2010 (antal, procenct) fordelt på diagnose Gruppeundersøgelser Gruppeundersøgelser medfører undersøgelse af de enkelte personer på afdelingen og herudover ofte virksomhedsbesøg. De enkelte undersøgte får oplysninger om deres egne undersøgelsesresultater, og der udarbejdes en afsluttende rapport med tilbagemelding til virksomhed og medarbejdere med de samlede resultater af undersøgelserne i anonymiseret form. Der er gennemført flere gruppeundersøgelser på AMED i Der er således foretaget gruppeundersøgelser af medarbejdere, der arbejder med epoxy- og isocyanater ved overfladebehandling, operationspersonale der har fået gener ved arbejde med nye operationsmasker og af brandmænd der havde anvendt nyt udstyr til brandslukning. Endvidere er der undersøgelser af kræftforekomst ved renseanlæg, og af ansatte der har arbejdet med henholdsvis kviksølv, bly og PCB. 7

8 Udredningsopgaver På afdelingen foretages ud over individuelle patientundersøgelser og gruppeundersøgelser også andre typer opgaver. Således har vi blandt andet deltaget i udfærdigelse af Lægehåndbog til Almen praksis for det arbejdsmedicinske område, således at de alment praktiserende læger får let adgang til opdatering af viden på det arbejdsmedicinske område. Der er udført to større udredningsopgaver for Arbejdsmiljøforskningsfonden/ Arbejdsskadestyrelsen vedrørende gennemgang af den viden, der foreligger vedrørende arbejdsbetingede blodpropper i benene og hånd-arm lidelser. Udredningsopgaverne skal anvendes af Arbejdsskadestyrelsen som dokumentationsgrundlag for, om der er nye lidelser, der kan anerkendes i Arbejdsskadestyrelsen. For Arbejdstilsynet har afdelingen deltaget i flere udrednings- og dokumentationsopgaver. Eksempler på opgaver fremgår af nedenstående Tabel 2. PCB og helbredskonsekvenser Cystotatika-håndtering på apotek Udredning af kræflidelser. Reklame til hospitalslæger Lægehåndbogen Gravidpolitik for narkosesygeplejersker Partikelforurening i Lufthavnen Arbejdstilsynsopgaver Metyl-metalkrylat og graviditet Tilrettelæggelser af helbredsundersøgelser Strålingsattester Elektromagnetisk stråling Organisk støv i væksthuse (et arbejdsmiljøproblem?) Røgfri miljøer oplæg MRSA og arbejdsmiljø Center for ArbejdsFastholdelse (CAF) Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) udfører tværfaglige udredninger og rådgivning i samarbejde med patienter, arbejdsplads og jobcenter. Opgaven består i at skabe en ny balance mellem arbejde og helbred. Tabel 2. Udrednings- og dokumentationsopgaver foretaget på AMED 2010 Kontakt/udredning før første møde på arbejdspladsen Møde med arbejdsplads og aftaler videre frem Hurtig tværfaglig håndtering Fastholdelse og forebyggelse Eksempel på at det nytter Patient på vej til udstødning fra arbejdsmarkedet Finde ressourcer og løsninger hos patient og på arbejdsplads Ændret balance arbejde - ressourcer Forandringer på arbejdspladsen Illustrering af CAFs tværfaglige udredning og støtte til arbejdsfastholdelse 8

9 CAF inddrager arbejdsmedicin, arbejdspsykologi, fysioterapi/ergoterapi samt social og /arbejdsmarkedsfaglighed, hvor det er relevant. Den socialfaglige konsulent er typisk koordinator både internt og i forhold til inddragelse af relevante eksterne samarbejdspartnere. I 2010 har CAF rådgivet 255 personer, heraf 192 med arbejdspladstilknytning, og 51 personer har deltaget i sundhedsfremmekursus med fokus på mindfulness, stresshåndtering og arbejdsfastholdelse. Henvisningerne i 2010 kommer fortrinsvis fra jobcentrene (71), offentlige virksomheder (75) samt via interventionsprojektet TILPAS, der omhandler tilpasning af social- og sundhedsassistenters arbejdsforhold (Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospitaler) finansieret af Forebyggelsesfonden og interventionsprojektet EA, der omhandler udvikling af et etnisk arbejdsfastholdelsesberedskab finansieret af Integrationsministeriet. Kernen i CAFs arbejde er at kombinere individuel, tværfaglig rådgivning, kurser og arbejdsmiljøindsats på de berørte arbejdspladser. Aktuelt har CAF indledt et samarbejde med Afdeling for Psykosocial Kræftforskning under Kræftens Bekæmpelse med henblik på at udrede senfølger af kræft og iværksætte en arbejdsmarkedsrehabilitering og rådgivning angående arbejdsforhold. Mange kræftlidelser kan i dag behandles, men der er hos nogle patienter kroniske senfølger, der også kan påvirke arbejdsevnen. I dag mangler den rådgivning til patienter, virksomheder og jobcentre. Der er ligeledes indgået samarbejde med Sverige og Interreg-sekretariatet om et udviklingsarbejde omkring de grænsegængeproblematikker, der opstår i forbindelse med sygemeldinger, når man bor i Sverige og arbejder i Danmark og vice versa. Et ønske om at løse dette har i 2010 haft både svensk og dansk politisk bevågenhed. Pjecen Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende, som i 2010 er til rådighed for bl.a. hospitalernes reumatologiske afdelinger, er udarbejdet med konsulentbistand fra CAF, som efterfølgende har deltaget i Tænketank: VISION leddegigt 2020, Institut for Fremtidsforskning. Afsluttes marts Toksikologien i arbejdsmedicinen Toksikologien fylder stadigt mere i Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling både forskningsmæssigt og driftsmæssigt. Eksempler på afdelingens toksikologiske forskning fremgår af projektoversigten med både miljø-toksikologi og reproduktions-toksikologi. De seneste år har vi løst stadig flere toksikologiske udredningsopgaver for Arbejdstilsynet. Efter at Giftlinien har åbnet for henvendelser fra offentligheden i 2006, har antallet af opkald været støt stigende, og er nu oppe på Heraf er tæt ved 2/3 inden for det arbejds- og miljømedicinske område, dvs. de vedrører kemi fra arbejdspladser og husholdning, giftige dyr, planter og svampe. Afdelingen bidrager til Giftlinien med sammenlagt 2 årsværk, idet vi holder en daglig bagvagt fordelt på 6 over- og afdelingslæger. Herudover udbygger og vedligeholder vi et omfattende dokumentationsmateriale til brug for besvarelse af forespørgsler om akutte forgiftninger. Med åbning for forespørgsler fra borgere i 2006, får afdelingen en stadig mere forpligtende rolle i det landsdækkende beredskab ved kemiske ulykker og katastrofer. Endelig har vi brugt en del kræfter på at deltage i et EU-arbejde omkring tilgængeligheden af produktoplysninger i forbindelse med rådgivning ved akutte forgiftninger. Giftlinjen på telefon eller for læger i akutte situationer svarer gerne på spørgsmål om akutte forgiftninger, også fra arbejdsmedicinere. Kronisk toksikologi, eller spørgsmål om knap så akutte eksponeringer hjælper vi gerne med på afdelingens Hotline på telefon

10 Highlights ASUSI-projektet Af Sigurd Mikkelsen årsagssammenhængene er komplicerede, og at det fortsat er usikkert, om indsatser for et bedre psykosocialt arbejdsmiljø vil medføre et lavere sygefravær. ASUSI-projektet er ved at være afsluttet. Projektets tema var Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social arv og Intervention. Projektet omfatter en række delstudier: - sygefravær og sygedagpenge, - social arv, arbejdsmarkedstilknytning og sygefravær, to befolkningsundersøgelser af årsager til sygefravær og en stor hospitalsundersøgelse af arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet. Nogle hovedfund: Projektets resultater er afrapporteret til Arbejdsmiljøforskningsfonden, i 3 PhD-afhandlinger, 7 artikler i internationale tidsskrifter, 1 engelsksproget artikel i et dansk tidsskrift, og 1 kapitel i en dansk lærebog. En 4. PhD-afhandling er på vej til bedømmelse. Sygefraværet i Danmark har været nogenlunde konstant gennem de sidste år. Stigningen i sygedagpengeudgifter gennem de sidste ca. 20 år skyldes overvejende lovgivningsændringer. Der er en klar social arv med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning og sygefravær. Der er meget store forskelle i sygefravær mellem de forskellige socioøkonomiske grupper, jo lavere status jo højere sygefravær. Disse forskelle kunne ikke forklares ved forskelle i andre faktorer (helbred, arbejdsmiljø, alkohol, rygning etc). Selvvurderet helbred og hyppigheden af lægebesøg havde en meget stærk sammenhæng med sygefravær. Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Arbejdskraftsundersøgelserne: Fravær i mindst en hel uge pga. sygdom, i % af alle beskæftigede 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø så umiddelbart ud til at have betydning for sygefraværet, men når der blev kontrolleret for andre faktorers betydning, forsvandt disse sammenhænge. Det betyder, at Reference: Arbejdsmiljoeforskningsfonden/Rapporter/ASUSI-slutrapport%20pdf.ashx 10

11 OSH - Organisationsændringer, Stress og Helbred Af Martin Nielsen og Bo Netterstrøm OSH projektet går ud på at undersøge arbejdsmiljø, stress, trivsel og helbred hos ansatte i amter og kommuner under strukturreformen, hvor 14 amter blev til 5 regioner, og 275 kommuner lagt sammen til 98. Ved større ændringer i organisationer må forventes ulemper i form af tidsforbrug og omkostninger ved forandringer, oplæring i nye metoder, arbejdsgange, IT-systemer osv, driftsstop ved flytning, ændring af telefon- og IT-systemer m.v. usikkerhed, utryghed, tvivl, nedsat motivation og produktivitet hos medarbejderne, øget sygefravær, øget personaleomsætning og vikardækning og rekruttering af nye medarbejdere Nedenstående anbefalinger i forbindelse med organisationsændringer baserer sig på litteraturen, samtaler med de ansatte og fokusgruppeinterviews med et mindre udsnit af administrative medarbejdere oprindeligt ansat ved rådhuse i 5 kommuner og på 2 amtsgårde. Anbefalinger At personalerepræsentanter inddrages i at vurdere forventelige positive og negative effekter At der udarbejdes planer og ansvarsfordeling for håndtering af de forventede negative effekter undervejs At ledere i nødvendigt omfang undervises/instrueres i håndtering af de problemer, der måtte vise sig undervejs, herunder personalets bekymringer At personalet bredt orienteres om de forventede positive effekter, der begrunder beslutningen om forandring, om forandringsprocessen, om hvem der har ansvaret for hvad, og om hvor man skal henvende sig ved problemer, etc. At ledelsen tager ansvar for løbende opfølgning på, om beslutninger udføres i praksis, om målene nås, og om der opstår problemer, der skal håndteres Ledere (og sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsmiljøråd givere m.fl.) må både i dagligdagen, og især under organisationsforandringer, forholde sig til et bredt spektrum af ovennævnte faktorer i arbejdsmiljøet, der ikke har haft en tydelig plads i tidligere anvendte spørgeskemaer, og forholde sig til, at faktorernes betydning kan være forskellig for forskellige personer i forskellige situationer. Det kræver lydhørhed over for medarbejdernes forskellige behov og opmærksomhed på, at behovene ændres gennem faserne af en forandrings proces for at udøve en ledelse, der giver medarbejderne de bedst mulige betingelser for at udnytte deres kompetencer til gavn for organisationens opgaver. Forskere må forholde sig til, at medarbejderne er fremkommet med nogle bud på faktorer med betydning for trivsel og helbred, som ikke indgår i tidligere anvendte spørgeskemaer, f.eks. omfanget af forandringer, tillid og troværdighed, ledelsesformer samt kultur- og holdnings forskelle. Der kan derfor være behov for at afprøve med an- 11

12 dre metoder, hvor mange medarbejdere, der føler sig ramt af disse faktorer, og i hvilken grad de hænger sammen med mål for trivsel, helbred, produktivitet osv. Og om der kan findes forklaringer på, hvilke personer og situationer der giver forudsætninger for at opleve en ændring henholdsvis positivt eller negativt. Reference: Rapport på vej på hjemmesiden/i afdelingens skriftserie. Titel: Oplevelser og anbefalinger i forbindelse med Strukturreformen Fokusgruppeinterviews i Projekt Organisationsændringer, Stress og Helbred (OSH). Mitte Skjold, Martin Lindhardt Nielsen og Bo Netterstrøm. Overfladebehandling i Maniitsoq Af Patricia Duch og Niels Ebbehøj Overfladebehandlingsprodukter giver fra tid til anden anledning til luftvejssymptomer (1) selv ved en tilsyneladende beskeden eksponering. En netop offentliggjort PhD-afhandling (2) fra NFA, beskriver svære lungeskader på mus ved indånding af en i byggeindustrien almindelig brugt aerosol. Via Giftlinjen er afdelingen involveret i udredning af en hændelse fra Maniitsoq i Grønland, hvor 42 personer var på sygehus med hoste, åndenød og temperaturforhøjelse efter eksponering for et gulvplejemiddel med Alkylalkoxysiloxan. 35 liter af produktet var udbredt i løbet af 3 timer med en airless sprøjte, og der var ikke anvendt åndedrætsværn. Alle blev udskrevet efter få dage, men ved opfølgning 2 måneder senere var der stadig flere med fornemmelse af åndenød ved anstrengelse. Det er aftalt, at der bliver gennemført en kemisk og fysisk karakteristik af aerosolen fra produktet, og at toksiciteten bliver testet i NFAs musemodel i løbet af Reference: 1. Ebbehøj NE, Bang J.Respiratory symptoms after the use of a painting primer product spray. Ugeskr Laeger Sep 22 ;170(39):

13 Undersøgelse af kriminalteknikere og retsmedicinsk personale for skader efter identifikation af katastrofeofre Af Peter Jacobsen Afdelingen har i 2010 sammen med Bispebjerg Hospitals Dermatologiske og Lungemedicinske afdelinger undersøgt kriminalteknikere og retsmedicinere for følger efter identifikation af døde under ekstreme forhold. Efter tsunamien i Sydøstasien i 2004 udførte et dansk hold af kriminalteknikere og retsmedicinsk personale på 165 personer identifikationsarbejde i et omfattende internationalt samarbejde. I 2008 offentliggjorde en svensk rapport oplysninger om luftvejsproblemer blandt svensk retsmedicinsk personale, som blev tilskrevet udsættelse for desinfektionsmidler og andre kemiske produkter i Thailand. En efterfølgende enquete til danske kriminalteknikere tydede på, at der også kunne være hud og luftvejsproblemer i denne gruppe. Reference: Melkas S, Svartengren K, Nordquist E, Carlstedt-Duke B, Svartengren M. Hög exponering för luftvägsirriterande ämnen vid identifiering av tsunamioffer. Läkartidningen 2008; 105: Anonymous. Health concerns associated with disaster victim identification after a tsunami Thailand, December 26, 2004 March 31, MMWR 2005; 54: Fireogtyve af 152, som besvarede spørgeskemaet, beskrev helbredsproblemer relateret til opholdet i Thailand og deltog i den kliniske undersøgelse. Ved denne skønnedes, at 9 personer havde tilstande, som muligvis eller sandsynligvis var relateret til opholdet i Thailand. 5 havde hudlidelser og 3 luftvejslidelser. Der påvistes ingen sammenhæng mellem sygdom og udsættelse for specifikke kemikalier. Konklusionen på undersøgelsen var, at arbejde i en katastrofezone kan påvirke helbredet, herunder forårsage eller forværre hud- og luftvejslidelser. Det var et problem, at undersøgelsen først blev udført 5 år efter udsendelsen, og det blev foreslået, at arbejdsvilkårene og de forbundne risici i fremtiden bør vurderes, inden hjælpepersonale udsendes til belastende arbejdsopgaver, og at der planlægges helbredskontrol efter hjemkomsten. 13

14 Miljøgiften PCB skader fosteret - antyder ny forskning Af Jens Peter Bonde Polyklorerede bifenyler (PCB) er en gruppe industrikemikalier, som i tiden efter 2. verdenskrig og frem til forbudet i 1970 erne har haft mange anvendelser. Der er fremstillet omkring 1½ mio. tons PCB verden over, og da stofferne kun nedbrydes meget langsomt kan man fortsat måle små mængder af disse stoffer i blodet hos de fleste mennesker også i den danske befolkning. Der har gennem tiden været en række tragiske forureningsulykker, hvor store befolkningsgrupper har været udsat for PCB for eksempel i forurenet risolie. Kvinder med forgiftning under svangerskabet fik børn præget af misvækst, hudforandringer og deforme tænder. Spørgsmålet er, om også nutidens små mængder PCB er skadelige for fosteret. Svaret på det spørgsmål har både betydning for vores vurdering af PCBs farlighed, men også for vurderingen af om miljøgifte i ufatteligt små koncentrationer (milliard-dele gram) overhovedet spiller en sundhedsmæssig rolle. Undersøgelser i USA og Sverige har vist noget lignende, men resultaterne har ikke kunnet eftervises i Ungarn og på Færøerne. Befolkningsundersøgelser af sundhedsskadelige effekter af miljøgifte er forbundet med mange fejlkilder, og der er derfor desværre fortsat ingen fuldstændig afklaring. Om kort tid offentliggøres resultatet af det hidtil mest omfattende studie af denne problemstilling, som er baseret på 12 store europæiske fødselskohorter, hvori også indgår de her nævnte befolkningsgrupper i Grønland, Ukraine og Polen. Forhåbentligt gives her et klarere svar. Reference: Wojtyniak BJ, Rabczenko D, Jönsson BA, Zvezday V, Pedersen HS, Rylander L, Toft G, Ludwicki JK, Góralczyk K, Lesovaya A, Hagmar L and Bonde JP. Association of maternal serum concentrations of 2,2, 4,4 5,5 -hexachlorobiphenyl (CB-153) and 1,1-dichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl)-ethylene (p,p -DDE) levels with birth weight, gestational age and preterm births in Inuit and European populations. Environ Health. 2010; 9:56 Sagen har fået fornyet aktualitet, idet det har vist sig, at fugemidler i danske boliger afgasser PCB til indeluften. Derfor har afdelingen deltaget i et internationalt projekt om sammenhængen mellem indholdet af disse forureningsstoffer i blodet blandt gravide kvinder og fødselsvægten. I studiet indgik både lande med ret høje koncentrationer som Grønland (se Figur) og lande med væsentligt mindre koncentrationer som Polen og Ukraine. Vi undersøgte i alt 1450 kvinder og deres børn, og vi fandt, at jo højere koncentrationen af PCB var i blodet, jo mindre var barnets vægt ved fødslen - en sammenhæng der ikke kunne forklares af andre forhold som eksempelvis for tidlig fødsel og tobaksrygning. Undersøgelsen støtter således mistanken om, at disse miljøgifte selv ved meget lave koncentrationer kan have en skadelig virkning. Fede fisk, sæl og hval kan indeholde meget PCB og andre miljøgifte. En ensidig indtagelse af denne ellers sunde kost kan derfor medføre højere koncentrationer af disse svært nedbrydelige stoffer i blodet. 14

15 15

16 Undervisning og formidling Undervisning 1. Prægraduat undervisning i arbejdsmedicin for 8. semester medicinstuderende, 2 ugers kursus marts og oktober. Forelæsninger, holdundervisning og kliniktimer (JPB, NEH, AK, OL, JFT, PS, HM, MB, LK, NE) 2. Methods in Psychosocial Epidemiology. Internationalt GRASPHkursus. KolleKolle November 2010 (JPB, SM: kursusledere) 3. The Stress Hormone Response. Internationalt GRASPH-kursus. KolleKolle November 2010 (SM) 4. Physiological markers of stress. Internationalt GRASPH-kursus. KolleKolle November 2010 (BN) 5. Environmental Epidemiology. Prægraduat kursus, Københavns Universitet (JPB forelæsninger/holdundervisning). 6. Bonde J.P., Er svært nedbrydelige stoffer et helbredsproblem? Oplæg på Sundhedsstyrelsens workshop om kemikalier og helbredseffekter, Eigtveds Pakhus, Stress- årsager, forebyggelse og behandling, Bo Netterstrøm, 2010: Contra FTF Næstved kommune Universitetets lederforum Nordjyllands elforsyning Roskilde Festival Københavns kommune Gl. Hellerup Mulernes skoler Næstved kommune 8. Prægraduat undervisning i klinisk socialmedicin og rehabilitering for medicinstuderende på 10. semester. 6 rul af 2 uger med efterfølgende mundtlig eksamination (JB, OSM og MB) 9. OSH-projektet. AMFFkonference ( BN) 10. Speciallægekursus i almen medicin, undervisning i stress og stresshåndtering, d , 24.8., (NHE underviser) 11. Trivsel og Arbejdsglæde, foredrag om trivselsprojektet ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Hospital Regionens Hospitalsapotek, Herlev (NHE underviser). 12. Hvorfor får fængselsbetjente traumer og PTSD? Workshop på Nordiske Fængselsfunktionærers Unions Konference, København (MB underviser) 13. Psykisk arbejdsmiljø i kriminalforsorgen. Undervisning af behandlere ved Falck Heath Care. København (MB underviser) 14. Tavshed om vold og trusler skaber stress i fængslerne. Fagligt interview i Fængselsfunktionæren (MB) 15. Chefen skal forebygge udbrændthed. Fagligt interview i Urban, (MB) 16. Når arbejdet følger med hjem. Fagligt interview i Femina, (MB) 17. Temamøde om voksenmobning, Danske Bioanalytikere, Region Hovedstaden, (AGCJ) 18. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i arbejdsmiljø: Det psykosociale arbejdsmiljø (AGCJ) 19. Prægraduat undervisning i Health Design: What is health and what is stress, how can nature be health promoting? Københavns Universitet, Life (AGCJ) 16

17 20. Undervisning på TTAuddannelsens 3 første hold: Tværfaglig rådgivning og støtte til arbejdsfastholdelse, NFA/Forebyggelsesfonden, februar og marts 2010 (HN,KD,NL,BJ og CV) 21. Helbred og arbejdsliv, 4 kurser af 4 dage for social- og sundhedsassistenter, TILPASprojektet, Hillerød Hospital/Forebyggelsesfonden, første halvår 2010 (BJ,NL,HN og AGCJ) 22. Mentor til brug for introduktion af nye kolleger, Serviceafdelingen, Hillerød Hospital, juni og december 2010 (BJ og CV) 23. Workshop om etnisk arbejdsfastholdelsesberedskab for virksomheder og jobcentre, Integrationsministeriets Hold Fast kampagne, 15 og 16 marts 2010 (CV) 24. Undervisningsforløb for fysioterapeutstuderende: Social- og Arbejdsmedicin, UUC, Fysioterapeutskolen, Hillerød (NL, AS og MLN) 25. Undervisning af jobkonsulenter: Tværfaglig vurdering og faglige kommentarer på baggrund af gennemgang af 112 sager, Rudersdal Jobcenter, (MLN,CV og KD) 26. Metoden Somatic Experience, anvendt ved stress og belastning, præsenteret for erfakreds, virksomheder, (AS) 27. Arbejdsskadekonference, TIB, oplæg om arbejdsfastholdelse (HN) 28. Tværfaglig udredning og støtte til arbejdsfastholdelse: Præsentation af arbejdsmetoden for personalegruppen på virksomhederne (BJ) : Socialpsykiatrien Psykiatriske plejehjem Lindevangen Botilbuddet Lyngdal 30. Temamøde om kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet. Lærerkollegiet, Engskolen på Vesterbro.7. januar 2010 (OL, PN) 31. Temamøde om TTA for sagsbehandlere i fagbevægelsen. Uddannelsescenteret, Bispebjerg Hospital, 23. marts 2010 (LK, JFT, NE, HN, OL, CB, MLN) 32. Deltagelse i Tænketank vedr. Vision Leddegigt 2020, Instituttet for Fremtidsforskning, (KD) 33. Udfordringer i Arbejdsmiljøet. LO Miljøkonference. København (LK). 34. Status for arbejdsmedicin på BBH. LO Storkøbenhavn (LK, OSM) 35. Hvor er arbejdsmedicinen på vej hen? FOA Miljøkonference. Middelfart (LK) 36. House of Prince: Et eksempel på kortlægning af ergonomiske belastninger. Temamøde for SR og TR, NNF Ringsted (JFT) 37. Forsikringsakademiet: Skimmelsvamp udfordringer og konsekvenser. Rungsted (HM). 38. Undervisning af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. LO-skolen. 4 dage (OSM) 39. Prevention of stress at work. Master of Public Health-uddannelsen og Erasmus Mundus, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, (MLN). 29. Ebbehøj NE. Workshop om udvikling af gode projekter til Forebyggelsesfonden. Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg. 17

18 Bedømmelsesarbejde PhD-afhandling: Martin Lindhardt Nielsen, Københavns Universitet, 2010 (JPB) Improving the diagnostic criteria for work-related upper limb disorders (ULDs) for use in prevention and patient care MRC, Epidemiology Ressource Center. Overseas Consultee i en Delphi process (SM) PhD-afhandling: Palle Bo Pallesen, Københavns Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Marie Frederiksen, Københavns Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Trine Rønde, Københavns Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Jesper Rasmussen, Odense Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Aksel Skovgaard Clausen, Roskilde Universitets Center (OSM) Disputats: Erik Høst, Københavns Universitet, 2010 (JPB) Reducing the impact of occupationally-related musculoskeletal disorders MRC report for Arthritis Research UK. MRC Epidemiology Ressource Center. Overseas Consultee i en Delphi process (SM) Deltagelse i kongresser, konferencer, videnskabelige møder og studiebesøg 1. The fourth ICOH-WOPS conference on psychosocial factors at work, Amsterdam juni (SM, JFT, JPB, BN, NHE, MLN)) 2. Stressforskningskonference, Bispebjerg Hospital, 11 november 2010: 7th Danish Stress Research Conference, November (JFT, HM, JPB, BN, NHE, MLN m.fl.) 3. Øresundsmøde, Tema: Härdplaster. 29 oktober 2010 (SM, CB, EBP, JPB). 18

19 Forskning PUBLIKATIONER (forfattere fra AMED fed skrift) 1: Allesøe K, Hundrup YA, Thomsen JF, Osler M. Psychosocial work environment and risk of ischaemic heart disease in women: the Danish Nurse Cohort Study. Occup Environ Med. 2010; 67: : Andersen I, Borritz M, Christensen KB, Diderichsen F. Changing job-related burnout after intervention a quasi-experimental study in six human service organisations. Work and Stress 2010; 52: : Andersen LL, Mortensen OS, Hansen JV, Burr H. A prospective cohort study on severe pain as a risk factor for long-term sickness absence in blue- and white-collar workers. Occup Environ Med : Andersen LL, Zebis MK, Pedersen MT, Roessler KK, Andersen CH, Pedersen MM, Feveile H, Mortensen OS, Sjøgaard G. Protocol for Work place adjusted Intelligent physical exercise reducing Musculoskeletal pain in Shoulder and neck (VIMS): a cluster randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord Aug 5;11:173. 5: Andersen LL, Andersen CH, Mortensen OS, Poulsen OM, Bjørnlund IB, Zebis MK. Muscle activation and perceived loading during rehabilitation exercises: comparison of dumbbells and elastic resistance. Phys Ther Apr;90(4): : Axelsson J, Bonde JP, Giwercman YL, Rylander L, Giwercman A. Gene-environment interaction and male reproductive function. Asian J Androl May;12(3): : Bonde JP. Male reproductive organs are at risk from environmental hazards. Asian J Androl Mar;12(2): : Borritz M, Christensen KB, Bültmann U, Rugulies R, Lund T, Andersen I, Villadsen E, Diderichsen F, Kristensen TS. Impact of burnout and psychosocial work characteristics on future long-term sickness absence. Prospective results of the Danish PUMA-study among human service workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2010;52(10): : Brauer C, Mikkelsen S. The influence of individual and contextual psychosocial work factors on the perception of the indoor environment at work: a multilevel analysis. Int Arch Occup Environ Health Aug;83(6): : Eller NH, Kristiansen J, Hansen AM. Long-term effects of psychosocial factors of home and work on biomarkers of stress. Int J Psychophysiol Oct : Gyntelberg F, Hein HO, Suadicani P. Determinants of Obesity Among Men with the Lewis Double-Negative Blood Group: A Genetic Marker of Obesity-The Copenhagen Male Study. Metab Syndr Relat Disord Nov : Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Physical work demands, hypertension status, and risk of ischemic heart disease and all-cause mortality in the Copenhagen Male Study. Scand J Work Environ Health Nov;36(6): : Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Long work hours and physical fitness: 30-year risk of ischaemic heart disease and all-cause mortality among middle-aged Caucasian men. Heart Oct;96(20):

20 14: Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Physical demands at work, physical fitness, and 30-year ischaemic heart disease and all-cause mortality in the Copenhagen Male Study. Scand J Work Environ Health Sep;36(5): : Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Fitness, work, and leisure-time physical activity and ischaemic heart disease and all-cause mortality among men with preexisting cardiovascular disease. Scand J Work Environ Health Sep;36(5): : Holtermann A, Jørgensen MB, Gram B, Christensen JR, Faber A, Overgaard K, Ektor-Andersen J, Mortensen OS, Sjøgaard G, Søgaard K. Worksite interventions for preventing physical deterioration among employees in job-groups with high physical work demands: background, design and conceptual model of FINALE. BMC Public Health Mar 9;10: : Ibfelt E, Bonde JP, Hansen J. Exposure to metal welding fume particles and risk for cardiovascular disease in Denmark: a prospective cohort study. Occup Environ Med Nov;67(11): : Jay K, Frisch D, Hansen K, Zebis MK, Andersen CH, Mortensen OS, Andersen LL. Kettlebell training for musculoskeletal and cardiovascular health: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health Nov : Jensen HK, Wieclaw J, Munch-Hansen T, Thulstrup AM, Bonde JP. Does dissatisfaction with psychosocial work climate predict depressive, anxiety and substance abuse disorders? A prospective study of Danish public service employees. J Epidemiol Community Health Sep;64(9): : Jensen LK, Friche C. Implementation of new working methods in the floor-laying trade: Long-term effects on knee load and knee complaints. Am J Ind Med Jun;53(6): : Jensen LK, Rytter S, Bonde JP. Exposure assessment of kneeling work activities among floor layers. Appl Ergon Mar;41(2): Epub 2009 Sep : Jensen MS, Rebordosa C, Thulstrup AM, Toft G, Sørensen HT, Bonde JP, Henriksen TB, Olsen J. Maternal use of acetaminophen, ibuprofen, and acetylsalicylic acid during pregnancy and risk of cryptorchidism. Epidemiology Nov;21(6): : Jensen MS, Toft G, Thulstrup AM, Henriksen TB, Olsen J, Christensen K, Bonde JP. Cryptorchidism concordance in monozygotic and dizygotic twin brothers, full brothers, and half-brothers. Fertil Steril Jan;93(1): Epub 2008 Nov : Kolstad HA, Hansen AM, Kærgaard A, Thomsen JF, Kaerlev L, Mikkelsen S, Grynderup MB, Mors O, Rugulies R, Kristensen AS, Andersen JH, Bonde JP. Job Strain and the Risk of Depression: Is Reporting Biased? Am J Epidemiol Nov : Kolstad HA, Erlandsen M, Frost P, Bonde JP. Should we warn against night shifts to prevent breast cancer? Occup Environ Med Nov;67(11):797. Epub 2010 Aug : Kristensen SL, Ramlau-Hansen CH, Ernst E, Olsen SF, Bonde JP, Vested A, Toft G. A very large proportion of young Danish women have polycystic ovaries: is a revision of the Rotterdam criteria needed? Hum Reprod Dec;25(12): : Laustsen JM, Jensen MS, Thulstrup AM, Gabel P, Toft G, Bonde JP, Olsen J, Ramlau-Hansen CH. Does breastfeeding influence future sperm quality and reproductive hormones? Int J Androl Jun 9. 28: Meyer HW, Suadicani P, Nielsen PA, Sigsgaard T, Gyntelberg F. Moulds in floor dust - a particular problem in mechanically ventilated rooms? A study of adolescent schoolboys under the Danish moulds in buildings program. Scand J Work Environ Health Nov : Meyer HW, Skov PS. Occupational rhinosinusitis due to etoposide, an antineoplastic agent. Scand J Work Environ Health May;36(3): : Morales-Suárez-Varela M, Kaerlev L, Zhu JL, Llopis-González A, Gimeno-Clemente N, Nohr EA, Bonde JP, Olsen J. Risk of infection 20

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Afsluttende formidlingsmøde FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Professor Karen Søgaard, SDU Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA 26. og 28. oktober 2011 Overordnet

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT MORTEN VILLUMSEN PHD FELLOW, MSC IN CLINICAL SCIENCE

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan?

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan? Aktuelle udfordringer for ARBEJDSMEDICINEN Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2007 Jens Peter Bonde ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: At forebygge arbejdsrelaterede

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Ida E. H. Madsen, Ph.D, Seniorforsker Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker, ph.d. Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mit foredrag 1. Udbredelse og

Læs mere

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Hermann Burr * BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed burr.hermann@baua.bund.de Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012

Invitation og program. Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde. 29 februar. 2. marts 2012 Invitation og program Arbejds og Miljømedicinsk Årsmøde 29 februar. 2. marts 2012 Tilmelding inden 10. februar 2012 Husk! Igen i år sessioner med frie foredrag og årets høst af posters. Frist for abstracts

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer

Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Arbejdsrettet rehabilitering af langtidssygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer Projekt 31-2008-09 Reiner Rugulies & Marie Martin Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA Arbejdsmiljøforskningsfondens

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning. Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008 Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.dk Sygefravær en fælles udfordring Flere og flere bliver sygemeldte Hver

Læs mere

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet?

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. Stipendiat Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin. Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Arbejdsmedicin Vejle Sygehus, d. 15. november 2002. Til stede: Niels Ebbehøj, David Sherson, Jane Frølund Thomsen, Sigve Christensen, Per Sabro, Gert Thomsen,

Læs mere

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. studerende Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 25-01-2017 2 Projekt Arbejdsskadesystem

Læs mere

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015.

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015. Studieadjunkt Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Institut for Idræt og Biomekanik E-mail: jrchristensen@health.sdu.dk, jrchristensen@health.sdu.dk Mobil: 93507088, 93507088 Publikationer Christensen

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011

Plan for oplægget. Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! 04-02-2011 Forebyggelse. Er også et spørgsmål om fysisk træning! Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvilke ergonomiske forebyggelses tiltag har effekt

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Negative sociale relationer på arbejdspladsen

Negative sociale relationer på arbejdspladsen Negative sociale relationer på arbejdspladsen - Gå-hjem møde 8. maj 2017 i Århus Annie Høgh Projektleder Sponsorer: Det Frie Forskningsråd & Arbejdsmiljøforskningsfonden Mekanismer bag udvikling af negative

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Work and Organisational Psychology - group members

Work and Organisational Psychology - group members Work and Organisational Psychology - group members Annie Høgh, Professor Ann-Louise Holten, Associate Professor Janne Skakon, Assistant Professor Paul M. Conway, Postdoc Slide 1 The group s main research

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression?

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Foredrag af seniorforsker Ida E. H. Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Indhold 1. Depression: hvad, hvorfor

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

MSB og arbejdsrelaterede belastninger. Overlæge Ole Steen Mortensen Arbejdsmedicinsk afdeling Holbæk Sygehus

MSB og arbejdsrelaterede belastninger. Overlæge Ole Steen Mortensen Arbejdsmedicinsk afdeling Holbæk Sygehus MSB og arbejdsrelaterede belastninger. Overlæge Ole Steen Mortensen Arbejdsmedicinsk afdeling Holbæk Sygehus Plan for indlægget Præsentation Arbejdsmedicin Muskelskelet besvær Arbejdsmiljø og belastninger

Læs mere

Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær. Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA

Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær. Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvor står vi i dag? Kan vi forhindre opståen

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

13/03/2016. Arbejdsmiljø og tilbagetrækning: årsager og helbredskonsekvenser. Dependence ratio stiger. DASAM årsmøde Nyborg 10.03.

13/03/2016. Arbejdsmiljø og tilbagetrækning: årsager og helbredskonsekvenser. Dependence ratio stiger. DASAM årsmøde Nyborg 10.03. Navn oplægsholder Navn KUenhed Arbejdsmiljø og tilbagetrækning: årsager og helbredskonsekvenser Jens Peter Bonde Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital, København DASAM årsmøde Nyborg

Læs mere

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden?

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet Workshop 50, Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg Strand 2. marts 13.00-14.30 Dagens emner Påvirker arbejdsmarkedet arbejdsmiljøet?

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Miljømedicinske cases fra Forgiftningsrådgivningen Bispebjerg Hospital. Peter Jacobsen

Miljømedicinske cases fra Forgiftningsrådgivningen Bispebjerg Hospital. Peter Jacobsen Miljømedicinske cases fra Forgiftningsrådgivningen Bispebjerg Hospital Peter Jacobsen Log koncentration Sammenhæng mellem eksponering og antal eksponerede Ulykker/selvmord Arbejdsmiljø Generelle miljø

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Formidlingsmøde om hårdt fysisk arbejde og hjertekarsygdom

Formidlingsmøde om hårdt fysisk arbejde og hjertekarsygdom Formidlingsmøde om hårdt fysisk arbejde og hjertekarsygdom Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Andreas Holtermann & Mette Korshøj Dagens program Velkomst og kort introduktion Hvad ved vi om

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Hvad ved vi Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom, og omkring

Læs mere

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Pernille Due Workshop: Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 Centret

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION

OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION Merete Labriola, PhD, Sociale Ydelser og Velfærd, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Thomas Lund, PhD, Beskæftigelse og Integration, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 08:2009

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

12/11/2015. Mobning og depression, årsag og virkning? Kan mobning på arbejdspladsen medføre sygdom? MODENA projektet 2010-2014

12/11/2015. Mobning og depression, årsag og virkning? Kan mobning på arbejdspladsen medføre sygdom? MODENA projektet 2010-2014 Bispebjerg Mobning og depression, årsag og virkning? Navn oplægsholder Navn KUenhed Jens Peter Bonde Professor, overlæge, dr.med. Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater

Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater Projektgruppe for Forskning i Sygefravær, Arbejdsophør og Tilbagevenden til arbejde Nye forskningsresultater Ute Bültmann, Seniorforsker AMFF s Midtvejskonference 3. November 2005 Baggrund Det samlede

Læs mere

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred hvad ved vi?

Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred hvad ved vi? Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred hvad ved vi? Ida E. H. Madsen, Ph.d., Seniorforsker NFAs gå-hjem-møde, d. 21. Oktober 2015 Indhold 1. Mulige mekanismer og modeller for psykosocialt arbejdsmiljø 2.

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen ASUSI-projektet - et projekt om Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Delprojekt: Sygefravær og sygedagpenge i Danmark gennem de sidste år v/ Kristina Johansen - Elsebeth Lynge September 8 Center for Forskning

Læs mere

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 StøjRisk Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 Thomas Winther Frederiksen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Zara Ann Stokholm,

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Forskningsnetværk. Kenneth Jay

Forskningsnetværk. Kenneth Jay CV Uddannelse/ansættelsessted PhD, Syddansk Universitet, Odense & Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; 2013 31 maj 2016 MSc. Human fysiologi, Københavns Universitet; august 2009 maj 2011 BSc.

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hovedelementer i foredrag Hvad er nedslidning? Dokumentation for nedslidning

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Infertilitet sygdomme der ikke forebygges Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Politikkens prognose PS. Der er heldigvis en regnefejl på faktor 10 fødselstallet er 55.000 hvilket

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Birgitte Halle Projektleder og koordinator Aarhus kommune bhal@aarhus.dk Rikke Voldsgaard Risager Vicepræsident for innovation Blue Ocean Robotics rvr@blue-ocean-fobotics.com

Læs mere