Årsberetning Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

2 Indhold Året der gik Klinisk Virksomhed Patientundersøgelser Gruppeundersøgelser Udredningsopgaver Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) Toksikologien i arbejdsmedicinen Highlights ASUSI-projektet OSH - Organisationsændringer, Stress og Helbred Overfladebehandling i Maniitsoq Undersøgelse af kriminalteknikere og retsmedicinsk personale for skader efter identifikation af katastrofeofre. 13 Miljøgiften PCB skader fostret - antyder ny forskning Undervisning og formidling Undervisning Bedømmelsesarbejde Deltagelse i kongresser, konferencer mv Forskning Publikationer Afhandlinger Bøger, rapporter og tekstbogskapitler Foredrag og posters Organisatorisk arbejde Forskningsprojekter under udførelse Personale ISSN Produktion: Lyngs Bogtrykkeri, 9300 Sæby 2

3 3

4 Året der gik Året 2010 har været præget af, at afdelingen den 1. april blev fysisk samlet på Bispebjerg Hospital. Forud lå flere års forberedelser for at sikre en høj faglig standard i den nye og større afdeling. Den 4. juni blev den nye afdeling indviet med seminar og reception. Det blev en fin dag med taler, hvor de mange gæster også fik mulighed for at se afdelingens nyistandsatte lokaler. Fusionen medførte ikke længere ventetid til kliniske undersøgelser eller færre forskningsinitiativer, men der kom færre henvisninger over forår og sommer. Vi kan kun gætte om årsagerne. Vi har i hele perioden sikret en ventetid fra henvisning til undersøgelse på højst 4 uger, idet vi vægter kort ventetid meget højt, fordi vi ved, at hurtig afklaring og behandling forbedrer chancerne for arbejdsfastholdelse blev også året, hvor vores læger dagligt besvarer telefonopkald fra sundhedsprofessionelle, arbejdsmiljøprofessionelle og borgere, der har arbejdsmedicinske spørgsmål. analyse af afdelingens opgaver, så der kan komme en god dialog med hensyn til, hvilke forventninger man har til de fremtidige aktiviteter, vi skal løse i afdelingen. Afdelingen har i 2010 udarbejdet 2 udredningsrapporter for Arbejdsskadestyrelsen, den ene om arbejdsbetingede blodpropper i benene og den anden om hånd-armlidelser. Rapporterne sammenfatter den aktuelle viden og anvendes af Arbejdsskadestyrelsen som beslutningsgrundlag for anerkendelse af arbejdsbetingede sygdomme. Vi mener, det er vigtigt, at vi som arbejdsmedicinere prioriterer denne type opgaver højt. Andre udrednings- og dokumentationsopgaver har været de arbejdsmedicinske artikler i den elektroniske lægehåndbog for praktiserende læger og offentligheden (www.laegehaandbogen.dk) og arbejdsmedicinske rådgivningsopgaver for Arbejdstilsynet. Hospitalerne er under pres økonomisk. Det fik afdelingen at mærke, da der medio 2010 blev udmeldt besparelser svarende til 28% af den samlede budgetramme. Dette gav en ret utryg overgang til den nye afdeling, idet besparelsen ikke kunne undgå at gå ud over antallet af ansatte i afdelingen. Primært er besparelsen taget af bordet, indtil der er foretaget en nærmere analyse af afdelingens samlede aktiviteter. Heldigvis førte dette ikke til besparelser på andre af hospitalets afdelinger. Vi håber, at afdelingen bliver inddraget i den forestående Forskningsenheden danner rammen om den stigende forskningsaktivitet, som er helt afhængig af eksterne forskningsmidler. Det kræver ressourcer at udarbejde forskningsansøgninger, men gode projektbeskrivelser er også en del af forskningsprocessen, og eksterne vurderinger af vores forskning er en ønskelig og nødvendig del af kvalitetssikringen. Grundlaget for arbejdet er en ny forskningsstrategi , der beskriver hele seks forskningsfelter spændende fra stress og sygefravær over bevægeapparatlidelser til hjertesygdom 4

5 og forplantning. Hele lægestaben bidrager aktivt til forskning og udvikling - i 2010 udgik der i alt 21 ansøgninger fra afdelingen med en samlet ansøgningssum på 89,5 millioner. Heraf blev der bevilget i alt 29,6 mill kr til 10 ansøgninger fra Forskningsrådet, Arbejdsmiljøforskningsfonden, Trygfonden og flere andre forskningsfonde et resultat vi finder tilfredsstillende. Der er i 2010 forsvaret 2 PhD-afhandlinger, og 5 nye PhD-studerende er startet. Herudover har vi haft 2 specialestuderende og 2 forskningsårsstuderende, - aktiviteter vi håber at kunne fortsætte og udbygge i de kommende år. Vi har i 2010 offentliggjort i alt 49 videnskabelige arbejder i internationale tidsskrifter. Alle forskningsresultater og igangværende forskningsprojekter er systematisk anført i årsberetningen, og enkelte er nærmere omtalt under highlights. opgaver både for kommuner, virksomheder samt gennemført udviklingsprojekter som TILPAS, ligesom der er gennemført flere mindfulness-kurser. Opgaverne beskrives yderligere i årsberetningen. Denne årsberetning byder igen i år på opgørelser af afdelingens kliniske aktivitet samt formidlings- og forskningsaktivitet. Lilli Kirkeskov Ledende overlæge, Phd Jens Peter Bonde Professor, overlæge, dr. med Giftlinjen giver rådgivning til sundhedsprofessionelle og borgere, der ønsker råd om lægemiddel, rusmiddel- og kemiske forgiftninger. Speciallæger fra AMED varetager den lægelige rådgivningsfunktion i Giftlinjen. Giftlinjen har haft et stigende antal henvendelse gennem de 5 år, den har bestået, og er nu oppe på samlet henvendelser. Med det aktuelle aktivitetsniveau udnyttes den kapacitet, der er til rådighed. Vi arbejder derfor på at optimere kvaliteten i rådgivningen og nedsætte ventetiden. Center for Arbejdsfastholdelse varetager indtægtsdækkende opgaver vedrørende arbejdsfastholdelse. Der har i 2010 været gennemført 5

6 Klinisk virksomhed Patientundersøgelser Fra 1. april til 31. december 2010 er der i alt foretaget førstegangsundersøgelser. Af disse er 358 (26%) henvist fra Arbejdsskadestyrelsen. Fordelingen af henviste, undersøgte og afsluttede personer fremgår af Figur 1. Som det ses, var aktiviteten lavere i april-juli. Årsagen hertil er nok, at afdelingen blev fysisk samlet i april. Det kan have ført til, at henviserne kom i tvivl om muligheden for at henvise og om de nye henvisningsprocedurer. Der er i andre Regioner set en lignende tendens ved sammenlægning af afdelinger. Antallet af henvisninger er steget på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, BBH i de sidste 4 måneder, og er her på niveau med eller over antallet af henvisninger i De praktiserende læger stod for 55 % af henvisningerne til almindelig undersøgelse, fagforeningerne for 21% og de resterende 24% blev henvist af andre instanser f.eks. hospitalsafdelinger, praktiserende speciallæger og erhvervsvirksomheder (se Figur 2). Hertil kommer ca. 400 henvisninger til speciallægeundersøgelse fra bl.a. Arbejdsskadestyrelsen, som er udført som en del af afdelingens almindelige arbejdsopgaver. I perioden april-december 2010 blev der i alt afsluttet forløb. Bevægeapparatlidelser udgør 42% af samtlige undersøgte, 11% er psykosociale lidelser og 8% lungelidelser. Fordelingen på forskellige diagnoser fremgår af Tabel 1 sammenlignet med hele Det fremgår, at kun 2% har drejet sig om arbejdsmedicinsk rådgivning af gravide kvinder, - et lavt tal der formentligt skyldes uensartet kodning. Fordelingen på diagnoser skal tages med forbehold, idet registreringssystemet er nyetableret og ikke endeligt opdateret. 250 Antal april maj juni juli aug sep okt nov dec Henviste Undersøgte Afsluttede Antal ASK EGEN LÆGE FAGFORENING KOMMUNE ANDET Figur 1. Henviste, undersøgte og afsluttede forløb 2010 fordelt på måned. Figur 2. Antal henviste til AMED, BBH, fordelt på henviser i

7 Diagnose 2009 % 2010* % Bevægeapparat Psyko-social Lungesygdomme Kræft Graviditet Hud Neurologi Hvide fingre Forgiftninger og ulykker Andet I alt *Tallene dækker perioden apr. dec Tabel 1. Afsluttede forløb 2009 og 2010 (antal, procenct) fordelt på diagnose Gruppeundersøgelser Gruppeundersøgelser medfører undersøgelse af de enkelte personer på afdelingen og herudover ofte virksomhedsbesøg. De enkelte undersøgte får oplysninger om deres egne undersøgelsesresultater, og der udarbejdes en afsluttende rapport med tilbagemelding til virksomhed og medarbejdere med de samlede resultater af undersøgelserne i anonymiseret form. Der er gennemført flere gruppeundersøgelser på AMED i Der er således foretaget gruppeundersøgelser af medarbejdere, der arbejder med epoxy- og isocyanater ved overfladebehandling, operationspersonale der har fået gener ved arbejde med nye operationsmasker og af brandmænd der havde anvendt nyt udstyr til brandslukning. Endvidere er der undersøgelser af kræftforekomst ved renseanlæg, og af ansatte der har arbejdet med henholdsvis kviksølv, bly og PCB. 7

8 Udredningsopgaver På afdelingen foretages ud over individuelle patientundersøgelser og gruppeundersøgelser også andre typer opgaver. Således har vi blandt andet deltaget i udfærdigelse af Lægehåndbog til Almen praksis for det arbejdsmedicinske område, således at de alment praktiserende læger får let adgang til opdatering af viden på det arbejdsmedicinske område. Der er udført to større udredningsopgaver for Arbejdsmiljøforskningsfonden/ Arbejdsskadestyrelsen vedrørende gennemgang af den viden, der foreligger vedrørende arbejdsbetingede blodpropper i benene og hånd-arm lidelser. Udredningsopgaverne skal anvendes af Arbejdsskadestyrelsen som dokumentationsgrundlag for, om der er nye lidelser, der kan anerkendes i Arbejdsskadestyrelsen. For Arbejdstilsynet har afdelingen deltaget i flere udrednings- og dokumentationsopgaver. Eksempler på opgaver fremgår af nedenstående Tabel 2. PCB og helbredskonsekvenser Cystotatika-håndtering på apotek Udredning af kræflidelser. Reklame til hospitalslæger Lægehåndbogen Gravidpolitik for narkosesygeplejersker Partikelforurening i Lufthavnen Arbejdstilsynsopgaver Metyl-metalkrylat og graviditet Tilrettelæggelser af helbredsundersøgelser Strålingsattester Elektromagnetisk stråling Organisk støv i væksthuse (et arbejdsmiljøproblem?) Røgfri miljøer oplæg MRSA og arbejdsmiljø Center for ArbejdsFastholdelse (CAF) Center for Arbejdsfastholdelse (CAF) udfører tværfaglige udredninger og rådgivning i samarbejde med patienter, arbejdsplads og jobcenter. Opgaven består i at skabe en ny balance mellem arbejde og helbred. Tabel 2. Udrednings- og dokumentationsopgaver foretaget på AMED 2010 Kontakt/udredning før første møde på arbejdspladsen Møde med arbejdsplads og aftaler videre frem Hurtig tværfaglig håndtering Fastholdelse og forebyggelse Eksempel på at det nytter Patient på vej til udstødning fra arbejdsmarkedet Finde ressourcer og løsninger hos patient og på arbejdsplads Ændret balance arbejde - ressourcer Forandringer på arbejdspladsen Illustrering af CAFs tværfaglige udredning og støtte til arbejdsfastholdelse 8

9 CAF inddrager arbejdsmedicin, arbejdspsykologi, fysioterapi/ergoterapi samt social og /arbejdsmarkedsfaglighed, hvor det er relevant. Den socialfaglige konsulent er typisk koordinator både internt og i forhold til inddragelse af relevante eksterne samarbejdspartnere. I 2010 har CAF rådgivet 255 personer, heraf 192 med arbejdspladstilknytning, og 51 personer har deltaget i sundhedsfremmekursus med fokus på mindfulness, stresshåndtering og arbejdsfastholdelse. Henvisningerne i 2010 kommer fortrinsvis fra jobcentrene (71), offentlige virksomheder (75) samt via interventionsprojektet TILPAS, der omhandler tilpasning af social- og sundhedsassistenters arbejdsforhold (Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospitaler) finansieret af Forebyggelsesfonden og interventionsprojektet EA, der omhandler udvikling af et etnisk arbejdsfastholdelsesberedskab finansieret af Integrationsministeriet. Kernen i CAFs arbejde er at kombinere individuel, tværfaglig rådgivning, kurser og arbejdsmiljøindsats på de berørte arbejdspladser. Aktuelt har CAF indledt et samarbejde med Afdeling for Psykosocial Kræftforskning under Kræftens Bekæmpelse med henblik på at udrede senfølger af kræft og iværksætte en arbejdsmarkedsrehabilitering og rådgivning angående arbejdsforhold. Mange kræftlidelser kan i dag behandles, men der er hos nogle patienter kroniske senfølger, der også kan påvirke arbejdsevnen. I dag mangler den rådgivning til patienter, virksomheder og jobcentre. Der er ligeledes indgået samarbejde med Sverige og Interreg-sekretariatet om et udviklingsarbejde omkring de grænsegængeproblematikker, der opstår i forbindelse med sygemeldinger, når man bor i Sverige og arbejder i Danmark og vice versa. Et ønske om at løse dette har i 2010 haft både svensk og dansk politisk bevågenhed. Pjecen Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende, som i 2010 er til rådighed for bl.a. hospitalernes reumatologiske afdelinger, er udarbejdet med konsulentbistand fra CAF, som efterfølgende har deltaget i Tænketank: VISION leddegigt 2020, Institut for Fremtidsforskning. Afsluttes marts Toksikologien i arbejdsmedicinen Toksikologien fylder stadigt mere i Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling både forskningsmæssigt og driftsmæssigt. Eksempler på afdelingens toksikologiske forskning fremgår af projektoversigten med både miljø-toksikologi og reproduktions-toksikologi. De seneste år har vi løst stadig flere toksikologiske udredningsopgaver for Arbejdstilsynet. Efter at Giftlinien har åbnet for henvendelser fra offentligheden i 2006, har antallet af opkald været støt stigende, og er nu oppe på Heraf er tæt ved 2/3 inden for det arbejds- og miljømedicinske område, dvs. de vedrører kemi fra arbejdspladser og husholdning, giftige dyr, planter og svampe. Afdelingen bidrager til Giftlinien med sammenlagt 2 årsværk, idet vi holder en daglig bagvagt fordelt på 6 over- og afdelingslæger. Herudover udbygger og vedligeholder vi et omfattende dokumentationsmateriale til brug for besvarelse af forespørgsler om akutte forgiftninger. Med åbning for forespørgsler fra borgere i 2006, får afdelingen en stadig mere forpligtende rolle i det landsdækkende beredskab ved kemiske ulykker og katastrofer. Endelig har vi brugt en del kræfter på at deltage i et EU-arbejde omkring tilgængeligheden af produktoplysninger i forbindelse med rådgivning ved akutte forgiftninger. Giftlinjen på telefon eller for læger i akutte situationer svarer gerne på spørgsmål om akutte forgiftninger, også fra arbejdsmedicinere. Kronisk toksikologi, eller spørgsmål om knap så akutte eksponeringer hjælper vi gerne med på afdelingens Hotline på telefon

10 Highlights ASUSI-projektet Af Sigurd Mikkelsen årsagssammenhængene er komplicerede, og at det fortsat er usikkert, om indsatser for et bedre psykosocialt arbejdsmiljø vil medføre et lavere sygefravær. ASUSI-projektet er ved at være afsluttet. Projektets tema var Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social arv og Intervention. Projektet omfatter en række delstudier: - sygefravær og sygedagpenge, - social arv, arbejdsmarkedstilknytning og sygefravær, to befolkningsundersøgelser af årsager til sygefravær og en stor hospitalsundersøgelse af arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet. Nogle hovedfund: Projektets resultater er afrapporteret til Arbejdsmiljøforskningsfonden, i 3 PhD-afhandlinger, 7 artikler i internationale tidsskrifter, 1 engelsksproget artikel i et dansk tidsskrift, og 1 kapitel i en dansk lærebog. En 4. PhD-afhandling er på vej til bedømmelse. Sygefraværet i Danmark har været nogenlunde konstant gennem de sidste år. Stigningen i sygedagpengeudgifter gennem de sidste ca. 20 år skyldes overvejende lovgivningsændringer. Der er en klar social arv med hensyn til arbejdsmarkedstilknytning og sygefravær. Der er meget store forskelle i sygefravær mellem de forskellige socioøkonomiske grupper, jo lavere status jo højere sygefravær. Disse forskelle kunne ikke forklares ved forskelle i andre faktorer (helbred, arbejdsmiljø, alkohol, rygning etc). Selvvurderet helbred og hyppigheden af lægebesøg havde en meget stærk sammenhæng med sygefravær. Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Arbejdskraftsundersøgelserne: Fravær i mindst en hel uge pga. sygdom, i % af alle beskæftigede 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø så umiddelbart ud til at have betydning for sygefraværet, men når der blev kontrolleret for andre faktorers betydning, forsvandt disse sammenhænge. Det betyder, at Reference: Arbejdsmiljoeforskningsfonden/Rapporter/ASUSI-slutrapport%20pdf.ashx 10

11 OSH - Organisationsændringer, Stress og Helbred Af Martin Nielsen og Bo Netterstrøm OSH projektet går ud på at undersøge arbejdsmiljø, stress, trivsel og helbred hos ansatte i amter og kommuner under strukturreformen, hvor 14 amter blev til 5 regioner, og 275 kommuner lagt sammen til 98. Ved større ændringer i organisationer må forventes ulemper i form af tidsforbrug og omkostninger ved forandringer, oplæring i nye metoder, arbejdsgange, IT-systemer osv, driftsstop ved flytning, ændring af telefon- og IT-systemer m.v. usikkerhed, utryghed, tvivl, nedsat motivation og produktivitet hos medarbejderne, øget sygefravær, øget personaleomsætning og vikardækning og rekruttering af nye medarbejdere Nedenstående anbefalinger i forbindelse med organisationsændringer baserer sig på litteraturen, samtaler med de ansatte og fokusgruppeinterviews med et mindre udsnit af administrative medarbejdere oprindeligt ansat ved rådhuse i 5 kommuner og på 2 amtsgårde. Anbefalinger At personalerepræsentanter inddrages i at vurdere forventelige positive og negative effekter At der udarbejdes planer og ansvarsfordeling for håndtering af de forventede negative effekter undervejs At ledere i nødvendigt omfang undervises/instrueres i håndtering af de problemer, der måtte vise sig undervejs, herunder personalets bekymringer At personalet bredt orienteres om de forventede positive effekter, der begrunder beslutningen om forandring, om forandringsprocessen, om hvem der har ansvaret for hvad, og om hvor man skal henvende sig ved problemer, etc. At ledelsen tager ansvar for løbende opfølgning på, om beslutninger udføres i praksis, om målene nås, og om der opstår problemer, der skal håndteres Ledere (og sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsmiljøråd givere m.fl.) må både i dagligdagen, og især under organisationsforandringer, forholde sig til et bredt spektrum af ovennævnte faktorer i arbejdsmiljøet, der ikke har haft en tydelig plads i tidligere anvendte spørgeskemaer, og forholde sig til, at faktorernes betydning kan være forskellig for forskellige personer i forskellige situationer. Det kræver lydhørhed over for medarbejdernes forskellige behov og opmærksomhed på, at behovene ændres gennem faserne af en forandrings proces for at udøve en ledelse, der giver medarbejderne de bedst mulige betingelser for at udnytte deres kompetencer til gavn for organisationens opgaver. Forskere må forholde sig til, at medarbejderne er fremkommet med nogle bud på faktorer med betydning for trivsel og helbred, som ikke indgår i tidligere anvendte spørgeskemaer, f.eks. omfanget af forandringer, tillid og troværdighed, ledelsesformer samt kultur- og holdnings forskelle. Der kan derfor være behov for at afprøve med an- 11

12 dre metoder, hvor mange medarbejdere, der føler sig ramt af disse faktorer, og i hvilken grad de hænger sammen med mål for trivsel, helbred, produktivitet osv. Og om der kan findes forklaringer på, hvilke personer og situationer der giver forudsætninger for at opleve en ændring henholdsvis positivt eller negativt. Reference: Rapport på vej på hjemmesiden/i afdelingens skriftserie. Titel: Oplevelser og anbefalinger i forbindelse med Strukturreformen Fokusgruppeinterviews i Projekt Organisationsændringer, Stress og Helbred (OSH). Mitte Skjold, Martin Lindhardt Nielsen og Bo Netterstrøm. Overfladebehandling i Maniitsoq Af Patricia Duch og Niels Ebbehøj Overfladebehandlingsprodukter giver fra tid til anden anledning til luftvejssymptomer (1) selv ved en tilsyneladende beskeden eksponering. En netop offentliggjort PhD-afhandling (2) fra NFA, beskriver svære lungeskader på mus ved indånding af en i byggeindustrien almindelig brugt aerosol. Via Giftlinjen er afdelingen involveret i udredning af en hændelse fra Maniitsoq i Grønland, hvor 42 personer var på sygehus med hoste, åndenød og temperaturforhøjelse efter eksponering for et gulvplejemiddel med Alkylalkoxysiloxan. 35 liter af produktet var udbredt i løbet af 3 timer med en airless sprøjte, og der var ikke anvendt åndedrætsværn. Alle blev udskrevet efter få dage, men ved opfølgning 2 måneder senere var der stadig flere med fornemmelse af åndenød ved anstrengelse. Det er aftalt, at der bliver gennemført en kemisk og fysisk karakteristik af aerosolen fra produktet, og at toksiciteten bliver testet i NFAs musemodel i løbet af Reference: 1. Ebbehøj NE, Bang J.Respiratory symptoms after the use of a painting primer product spray. Ugeskr Laeger Sep 22 ;170(39):

13 Undersøgelse af kriminalteknikere og retsmedicinsk personale for skader efter identifikation af katastrofeofre Af Peter Jacobsen Afdelingen har i 2010 sammen med Bispebjerg Hospitals Dermatologiske og Lungemedicinske afdelinger undersøgt kriminalteknikere og retsmedicinere for følger efter identifikation af døde under ekstreme forhold. Efter tsunamien i Sydøstasien i 2004 udførte et dansk hold af kriminalteknikere og retsmedicinsk personale på 165 personer identifikationsarbejde i et omfattende internationalt samarbejde. I 2008 offentliggjorde en svensk rapport oplysninger om luftvejsproblemer blandt svensk retsmedicinsk personale, som blev tilskrevet udsættelse for desinfektionsmidler og andre kemiske produkter i Thailand. En efterfølgende enquete til danske kriminalteknikere tydede på, at der også kunne være hud og luftvejsproblemer i denne gruppe. Reference: Melkas S, Svartengren K, Nordquist E, Carlstedt-Duke B, Svartengren M. Hög exponering för luftvägsirriterande ämnen vid identifiering av tsunamioffer. Läkartidningen 2008; 105: Anonymous. Health concerns associated with disaster victim identification after a tsunami Thailand, December 26, 2004 March 31, MMWR 2005; 54: Fireogtyve af 152, som besvarede spørgeskemaet, beskrev helbredsproblemer relateret til opholdet i Thailand og deltog i den kliniske undersøgelse. Ved denne skønnedes, at 9 personer havde tilstande, som muligvis eller sandsynligvis var relateret til opholdet i Thailand. 5 havde hudlidelser og 3 luftvejslidelser. Der påvistes ingen sammenhæng mellem sygdom og udsættelse for specifikke kemikalier. Konklusionen på undersøgelsen var, at arbejde i en katastrofezone kan påvirke helbredet, herunder forårsage eller forværre hud- og luftvejslidelser. Det var et problem, at undersøgelsen først blev udført 5 år efter udsendelsen, og det blev foreslået, at arbejdsvilkårene og de forbundne risici i fremtiden bør vurderes, inden hjælpepersonale udsendes til belastende arbejdsopgaver, og at der planlægges helbredskontrol efter hjemkomsten. 13

14 Miljøgiften PCB skader fosteret - antyder ny forskning Af Jens Peter Bonde Polyklorerede bifenyler (PCB) er en gruppe industrikemikalier, som i tiden efter 2. verdenskrig og frem til forbudet i 1970 erne har haft mange anvendelser. Der er fremstillet omkring 1½ mio. tons PCB verden over, og da stofferne kun nedbrydes meget langsomt kan man fortsat måle små mængder af disse stoffer i blodet hos de fleste mennesker også i den danske befolkning. Der har gennem tiden været en række tragiske forureningsulykker, hvor store befolkningsgrupper har været udsat for PCB for eksempel i forurenet risolie. Kvinder med forgiftning under svangerskabet fik børn præget af misvækst, hudforandringer og deforme tænder. Spørgsmålet er, om også nutidens små mængder PCB er skadelige for fosteret. Svaret på det spørgsmål har både betydning for vores vurdering af PCBs farlighed, men også for vurderingen af om miljøgifte i ufatteligt små koncentrationer (milliard-dele gram) overhovedet spiller en sundhedsmæssig rolle. Undersøgelser i USA og Sverige har vist noget lignende, men resultaterne har ikke kunnet eftervises i Ungarn og på Færøerne. Befolkningsundersøgelser af sundhedsskadelige effekter af miljøgifte er forbundet med mange fejlkilder, og der er derfor desværre fortsat ingen fuldstændig afklaring. Om kort tid offentliggøres resultatet af det hidtil mest omfattende studie af denne problemstilling, som er baseret på 12 store europæiske fødselskohorter, hvori også indgår de her nævnte befolkningsgrupper i Grønland, Ukraine og Polen. Forhåbentligt gives her et klarere svar. Reference: Wojtyniak BJ, Rabczenko D, Jönsson BA, Zvezday V, Pedersen HS, Rylander L, Toft G, Ludwicki JK, Góralczyk K, Lesovaya A, Hagmar L and Bonde JP. Association of maternal serum concentrations of 2,2, 4,4 5,5 -hexachlorobiphenyl (CB-153) and 1,1-dichloro-2,2-bis (p-chlorophenyl)-ethylene (p,p -DDE) levels with birth weight, gestational age and preterm births in Inuit and European populations. Environ Health. 2010; 9:56 Sagen har fået fornyet aktualitet, idet det har vist sig, at fugemidler i danske boliger afgasser PCB til indeluften. Derfor har afdelingen deltaget i et internationalt projekt om sammenhængen mellem indholdet af disse forureningsstoffer i blodet blandt gravide kvinder og fødselsvægten. I studiet indgik både lande med ret høje koncentrationer som Grønland (se Figur) og lande med væsentligt mindre koncentrationer som Polen og Ukraine. Vi undersøgte i alt 1450 kvinder og deres børn, og vi fandt, at jo højere koncentrationen af PCB var i blodet, jo mindre var barnets vægt ved fødslen - en sammenhæng der ikke kunne forklares af andre forhold som eksempelvis for tidlig fødsel og tobaksrygning. Undersøgelsen støtter således mistanken om, at disse miljøgifte selv ved meget lave koncentrationer kan have en skadelig virkning. Fede fisk, sæl og hval kan indeholde meget PCB og andre miljøgifte. En ensidig indtagelse af denne ellers sunde kost kan derfor medføre højere koncentrationer af disse svært nedbrydelige stoffer i blodet. 14

15 15

16 Undervisning og formidling Undervisning 1. Prægraduat undervisning i arbejdsmedicin for 8. semester medicinstuderende, 2 ugers kursus marts og oktober. Forelæsninger, holdundervisning og kliniktimer (JPB, NEH, AK, OL, JFT, PS, HM, MB, LK, NE) 2. Methods in Psychosocial Epidemiology. Internationalt GRASPHkursus. KolleKolle November 2010 (JPB, SM: kursusledere) 3. The Stress Hormone Response. Internationalt GRASPH-kursus. KolleKolle November 2010 (SM) 4. Physiological markers of stress. Internationalt GRASPH-kursus. KolleKolle November 2010 (BN) 5. Environmental Epidemiology. Prægraduat kursus, Københavns Universitet (JPB forelæsninger/holdundervisning). 6. Bonde J.P., Er svært nedbrydelige stoffer et helbredsproblem? Oplæg på Sundhedsstyrelsens workshop om kemikalier og helbredseffekter, Eigtveds Pakhus, Stress- årsager, forebyggelse og behandling, Bo Netterstrøm, 2010: Contra FTF Næstved kommune Universitetets lederforum Nordjyllands elforsyning Roskilde Festival Københavns kommune Gl. Hellerup Mulernes skoler Næstved kommune 8. Prægraduat undervisning i klinisk socialmedicin og rehabilitering for medicinstuderende på 10. semester. 6 rul af 2 uger med efterfølgende mundtlig eksamination (JB, OSM og MB) 9. OSH-projektet. AMFFkonference ( BN) 10. Speciallægekursus i almen medicin, undervisning i stress og stresshåndtering, d , 24.8., (NHE underviser) 11. Trivsel og Arbejdsglæde, foredrag om trivselsprojektet ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Hillerød Hospital Regionens Hospitalsapotek, Herlev (NHE underviser). 12. Hvorfor får fængselsbetjente traumer og PTSD? Workshop på Nordiske Fængselsfunktionærers Unions Konference, København (MB underviser) 13. Psykisk arbejdsmiljø i kriminalforsorgen. Undervisning af behandlere ved Falck Heath Care. København (MB underviser) 14. Tavshed om vold og trusler skaber stress i fængslerne. Fagligt interview i Fængselsfunktionæren (MB) 15. Chefen skal forebygge udbrændthed. Fagligt interview i Urban, (MB) 16. Når arbejdet følger med hjem. Fagligt interview i Femina, (MB) 17. Temamøde om voksenmobning, Danske Bioanalytikere, Region Hovedstaden, (AGCJ) 18. Sundhedsfaglig diplomuddannelse i arbejdsmiljø: Det psykosociale arbejdsmiljø (AGCJ) 19. Prægraduat undervisning i Health Design: What is health and what is stress, how can nature be health promoting? Københavns Universitet, Life (AGCJ) 16

17 20. Undervisning på TTAuddannelsens 3 første hold: Tværfaglig rådgivning og støtte til arbejdsfastholdelse, NFA/Forebyggelsesfonden, februar og marts 2010 (HN,KD,NL,BJ og CV) 21. Helbred og arbejdsliv, 4 kurser af 4 dage for social- og sundhedsassistenter, TILPASprojektet, Hillerød Hospital/Forebyggelsesfonden, første halvår 2010 (BJ,NL,HN og AGCJ) 22. Mentor til brug for introduktion af nye kolleger, Serviceafdelingen, Hillerød Hospital, juni og december 2010 (BJ og CV) 23. Workshop om etnisk arbejdsfastholdelsesberedskab for virksomheder og jobcentre, Integrationsministeriets Hold Fast kampagne, 15 og 16 marts 2010 (CV) 24. Undervisningsforløb for fysioterapeutstuderende: Social- og Arbejdsmedicin, UUC, Fysioterapeutskolen, Hillerød (NL, AS og MLN) 25. Undervisning af jobkonsulenter: Tværfaglig vurdering og faglige kommentarer på baggrund af gennemgang af 112 sager, Rudersdal Jobcenter, (MLN,CV og KD) 26. Metoden Somatic Experience, anvendt ved stress og belastning, præsenteret for erfakreds, virksomheder, (AS) 27. Arbejdsskadekonference, TIB, oplæg om arbejdsfastholdelse (HN) 28. Tværfaglig udredning og støtte til arbejdsfastholdelse: Præsentation af arbejdsmetoden for personalegruppen på virksomhederne (BJ) : Socialpsykiatrien Psykiatriske plejehjem Lindevangen Botilbuddet Lyngdal 30. Temamøde om kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet. Lærerkollegiet, Engskolen på Vesterbro.7. januar 2010 (OL, PN) 31. Temamøde om TTA for sagsbehandlere i fagbevægelsen. Uddannelsescenteret, Bispebjerg Hospital, 23. marts 2010 (LK, JFT, NE, HN, OL, CB, MLN) 32. Deltagelse i Tænketank vedr. Vision Leddegigt 2020, Instituttet for Fremtidsforskning, (KD) 33. Udfordringer i Arbejdsmiljøet. LO Miljøkonference. København (LK). 34. Status for arbejdsmedicin på BBH. LO Storkøbenhavn (LK, OSM) 35. Hvor er arbejdsmedicinen på vej hen? FOA Miljøkonference. Middelfart (LK) 36. House of Prince: Et eksempel på kortlægning af ergonomiske belastninger. Temamøde for SR og TR, NNF Ringsted (JFT) 37. Forsikringsakademiet: Skimmelsvamp udfordringer og konsekvenser. Rungsted (HM). 38. Undervisning af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. LO-skolen. 4 dage (OSM) 39. Prevention of stress at work. Master of Public Health-uddannelsen og Erasmus Mundus, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, (MLN). 29. Ebbehøj NE. Workshop om udvikling af gode projekter til Forebyggelsesfonden. Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg. 17

18 Bedømmelsesarbejde PhD-afhandling: Martin Lindhardt Nielsen, Københavns Universitet, 2010 (JPB) Improving the diagnostic criteria for work-related upper limb disorders (ULDs) for use in prevention and patient care MRC, Epidemiology Ressource Center. Overseas Consultee i en Delphi process (SM) PhD-afhandling: Palle Bo Pallesen, Københavns Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Marie Frederiksen, Københavns Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Trine Rønde, Københavns Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Jesper Rasmussen, Odense Universitet, 2010 (JPB) PhD-afhandling: Aksel Skovgaard Clausen, Roskilde Universitets Center (OSM) Disputats: Erik Høst, Københavns Universitet, 2010 (JPB) Reducing the impact of occupationally-related musculoskeletal disorders MRC report for Arthritis Research UK. MRC Epidemiology Ressource Center. Overseas Consultee i en Delphi process (SM) Deltagelse i kongresser, konferencer, videnskabelige møder og studiebesøg 1. The fourth ICOH-WOPS conference on psychosocial factors at work, Amsterdam juni (SM, JFT, JPB, BN, NHE, MLN)) 2. Stressforskningskonference, Bispebjerg Hospital, 11 november 2010: 7th Danish Stress Research Conference, November (JFT, HM, JPB, BN, NHE, MLN m.fl.) 3. Øresundsmøde, Tema: Härdplaster. 29 oktober 2010 (SM, CB, EBP, JPB). 18

19 Forskning PUBLIKATIONER (forfattere fra AMED fed skrift) 1: Allesøe K, Hundrup YA, Thomsen JF, Osler M. Psychosocial work environment and risk of ischaemic heart disease in women: the Danish Nurse Cohort Study. Occup Environ Med. 2010; 67: : Andersen I, Borritz M, Christensen KB, Diderichsen F. Changing job-related burnout after intervention a quasi-experimental study in six human service organisations. Work and Stress 2010; 52: : Andersen LL, Mortensen OS, Hansen JV, Burr H. A prospective cohort study on severe pain as a risk factor for long-term sickness absence in blue- and white-collar workers. Occup Environ Med : Andersen LL, Zebis MK, Pedersen MT, Roessler KK, Andersen CH, Pedersen MM, Feveile H, Mortensen OS, Sjøgaard G. Protocol for Work place adjusted Intelligent physical exercise reducing Musculoskeletal pain in Shoulder and neck (VIMS): a cluster randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord Aug 5;11:173. 5: Andersen LL, Andersen CH, Mortensen OS, Poulsen OM, Bjørnlund IB, Zebis MK. Muscle activation and perceived loading during rehabilitation exercises: comparison of dumbbells and elastic resistance. Phys Ther Apr;90(4): : Axelsson J, Bonde JP, Giwercman YL, Rylander L, Giwercman A. Gene-environment interaction and male reproductive function. Asian J Androl May;12(3): : Bonde JP. Male reproductive organs are at risk from environmental hazards. Asian J Androl Mar;12(2): : Borritz M, Christensen KB, Bültmann U, Rugulies R, Lund T, Andersen I, Villadsen E, Diderichsen F, Kristensen TS. Impact of burnout and psychosocial work characteristics on future long-term sickness absence. Prospective results of the Danish PUMA-study among human service workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2010;52(10): : Brauer C, Mikkelsen S. The influence of individual and contextual psychosocial work factors on the perception of the indoor environment at work: a multilevel analysis. Int Arch Occup Environ Health Aug;83(6): : Eller NH, Kristiansen J, Hansen AM. Long-term effects of psychosocial factors of home and work on biomarkers of stress. Int J Psychophysiol Oct : Gyntelberg F, Hein HO, Suadicani P. Determinants of Obesity Among Men with the Lewis Double-Negative Blood Group: A Genetic Marker of Obesity-The Copenhagen Male Study. Metab Syndr Relat Disord Nov : Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Physical work demands, hypertension status, and risk of ischemic heart disease and all-cause mortality in the Copenhagen Male Study. Scand J Work Environ Health Nov;36(6): : Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Long work hours and physical fitness: 30-year risk of ischaemic heart disease and all-cause mortality among middle-aged Caucasian men. Heart Oct;96(20):

20 14: Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Physical demands at work, physical fitness, and 30-year ischaemic heart disease and all-cause mortality in the Copenhagen Male Study. Scand J Work Environ Health Sep;36(5): : Holtermann A, Mortensen OS, Burr H, Søgaard K, Gyntelberg F, Suadicani P. Fitness, work, and leisure-time physical activity and ischaemic heart disease and all-cause mortality among men with preexisting cardiovascular disease. Scand J Work Environ Health Sep;36(5): : Holtermann A, Jørgensen MB, Gram B, Christensen JR, Faber A, Overgaard K, Ektor-Andersen J, Mortensen OS, Sjøgaard G, Søgaard K. Worksite interventions for preventing physical deterioration among employees in job-groups with high physical work demands: background, design and conceptual model of FINALE. BMC Public Health Mar 9;10: : Ibfelt E, Bonde JP, Hansen J. Exposure to metal welding fume particles and risk for cardiovascular disease in Denmark: a prospective cohort study. Occup Environ Med Nov;67(11): : Jay K, Frisch D, Hansen K, Zebis MK, Andersen CH, Mortensen OS, Andersen LL. Kettlebell training for musculoskeletal and cardiovascular health: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health Nov : Jensen HK, Wieclaw J, Munch-Hansen T, Thulstrup AM, Bonde JP. Does dissatisfaction with psychosocial work climate predict depressive, anxiety and substance abuse disorders? A prospective study of Danish public service employees. J Epidemiol Community Health Sep;64(9): : Jensen LK, Friche C. Implementation of new working methods in the floor-laying trade: Long-term effects on knee load and knee complaints. Am J Ind Med Jun;53(6): : Jensen LK, Rytter S, Bonde JP. Exposure assessment of kneeling work activities among floor layers. Appl Ergon Mar;41(2): Epub 2009 Sep : Jensen MS, Rebordosa C, Thulstrup AM, Toft G, Sørensen HT, Bonde JP, Henriksen TB, Olsen J. Maternal use of acetaminophen, ibuprofen, and acetylsalicylic acid during pregnancy and risk of cryptorchidism. Epidemiology Nov;21(6): : Jensen MS, Toft G, Thulstrup AM, Henriksen TB, Olsen J, Christensen K, Bonde JP. Cryptorchidism concordance in monozygotic and dizygotic twin brothers, full brothers, and half-brothers. Fertil Steril Jan;93(1): Epub 2008 Nov : Kolstad HA, Hansen AM, Kærgaard A, Thomsen JF, Kaerlev L, Mikkelsen S, Grynderup MB, Mors O, Rugulies R, Kristensen AS, Andersen JH, Bonde JP. Job Strain and the Risk of Depression: Is Reporting Biased? Am J Epidemiol Nov : Kolstad HA, Erlandsen M, Frost P, Bonde JP. Should we warn against night shifts to prevent breast cancer? Occup Environ Med Nov;67(11):797. Epub 2010 Aug : Kristensen SL, Ramlau-Hansen CH, Ernst E, Olsen SF, Bonde JP, Vested A, Toft G. A very large proportion of young Danish women have polycystic ovaries: is a revision of the Rotterdam criteria needed? Hum Reprod Dec;25(12): : Laustsen JM, Jensen MS, Thulstrup AM, Gabel P, Toft G, Bonde JP, Olsen J, Ramlau-Hansen CH. Does breastfeeding influence future sperm quality and reproductive hormones? Int J Androl Jun 9. 28: Meyer HW, Suadicani P, Nielsen PA, Sigsgaard T, Gyntelberg F. Moulds in floor dust - a particular problem in mechanically ventilated rooms? A study of adolescent schoolboys under the Danish moulds in buildings program. Scand J Work Environ Health Nov : Meyer HW, Skov PS. Occupational rhinosinusitis due to etoposide, an antineoplastic agent. Scand J Work Environ Health May;36(3): : Morales-Suárez-Varela M, Kaerlev L, Zhu JL, Llopis-González A, Gimeno-Clemente N, Nohr EA, Bonde JP, Olsen J. Risk of infection 20

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015.

Christensen R, Christensen JR, Justesen JB, Bredahl TVG. Adherence to physical activity in a workplace setting a casestudy. B M J Open. 2015. Studieadjunkt Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Institut for Idræt og Biomekanik E-mail: jrchristensen@health.sdu.dk, jrchristensen@health.sdu.dk Mobil: 93507088, 93507088 Publikationer Christensen

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hovedelementer i foredrag Hvad er nedslidning? Dokumentation for nedslidning

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst

Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne. Velkomst Formidlingsmøde om Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne Velkomst Formidlingsmøde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 11. marts 2011 Formidlingsmøde Forskningsprojekt:

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning.

Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Statusnotat for 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Budget, regnskab og personale Budgettet for 2013 var på 10.7 mio. og inkluderede en ny særskilt forskningsbevilling fra hospitalet

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Blandt arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark

Blandt arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark Debat Er det virksomheden, der er patienten? Tage Søndergård Kristensen Det har i mange år været god latin, at det er virksomheden der er patienten, og at forebyggelse er bedre end behandling. I denne

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Curriculum Vitae for Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Curriculum Vitae for Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen Curriculum Vitae for Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen Ansættelser 2012- Forsker, det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø 2009-2012 Ph.d-studerende, det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Klinik og forskning vedr. stress på AMK v. Morten Vejs Willert (psykolog, ph.d.) Ledende overl., ph.d. Ane Marie Thulstrup Professor, ph.d. Henrik Kolstad Psykolog Psykolog Birgitte

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ankestyrelsen (2014), Årsrapport 2013, København. Arbejdsskadestyrelsen (2009-2013), Årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, København.

Ankestyrelsen (2014), Årsrapport 2013, København. Arbejdsskadestyrelsen (2009-2013), Årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, København. Litteraturliste Litteraturliste Agenda (2014), Arbejdsskadeafgiften løber løbsk, 12. marts 2014, Andersen, H. L. (2010), Essays on Causal Relations in Labour Market Status and Health, PhD-afhandling,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen

Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter. Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø Fra nedslidning og stress til guldkorn og diamanter Afskedssymposium 30-5-2008 Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø: De fire faser Krise og offentlig hetz Den lange vej

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere