Indholdsfortegnelse. side 2. Indledning. side 3 side 4 side 4 side 5. Fra fortid til fremtid At spå om fremtiden Aldersbyrden Boligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. side 2. Indledning. side 3 side 4 side 4 side 5. Fra fortid til fremtid At spå om fremtiden Aldersbyrden Boligmarkedet"

Transkript

1 Leif Bertelsen november 2000

2 Indholdsfortegnelse Indledning Fra fortid til fremtid At spå om fremtiden Aldersbyrden Boligmarkedet Nye boligpolitiske tiltag Ændring af bestemmelserne om istandsætning ved fraflytning Service Overordnede bygningsmæssige forhold Litteratur side 2 side 3 side 4 side 4 side 5 side 7 side 7 side 7 side 8 side 9 Indholdsfortehgnelse 1

3 Indledning Almene boliger - for alle, står der næsten i lov om almene boliger - men sandheden er en anden. Det viser den analyse som Boligselskabernes Landsforening har fået udarbejdet om situationen på boligmarkedet. For den udarbejdede analyse viser, at der - i perioden 1991 til er sket et betydeligt skred i beboersammensætningen i de almene boligafdelinger - et skred der betyder, at der er flere beboere fra lavindkomstgrupperne, flere ældre og flere enlige. Det kan ikke undre, at der er flere ældre, for der er flere ældre (over 65 år) i det danske samfund. Derfor vil der også være en voksende population af denne befolkningsgruppe i de almene boliger. Men det er bekymrende, at analysen viser en tendens til at flere fra lavindkomstgrupperne - borgere der modtager overføreslsindkomster af forskellig art, har en stor overvægt i de almene boligafdelinger. Der har også været forskellige politiske signaler om, at almene boliger skal sælges, eller udstykkes til ejerlejligheder, eller omdannes til andelsboliger etc. Den almene boligsektor kan ikke være disse signaler overhørig - og er det heller ikke. Men Boligselskabernes Landsforening nøjes ikke med en analyse - eller politiske signaler. Der skal ske mere og andet, så der er udarbejdet et glimrende debatoplæg om, hvad der i fremtiden kan/skal ske med de almene boliger. Der skal en eller anden form for nytænkning til, og her er det debatoplægget fra Boligselskabernes Landsforening komme med en håndfuld forslag. Men der er andre signaler, som bør medtages i overvejelserne om tilpasning af den almene sektor - tilpasning til fremtiden, tilpasning til de almene boliger som vore børn og børnebørn engang skal bebo! Der er personer rundt omkring i verden - også her i landet - som prøver at se i krystalkuglen, hvordan vil strukturen være, hvordan vil befolkningssammensætningen være, hvad med indkomstforhold etc. Og hvad med alle de andre ændringer der sker i vort samfund - hvordan vil disse ændringer påvirke vort ønske om at bo, at bo godt, at bo almennyttig! De kommende beboere har en helt anden forventning til en bolig end vi har set de sidste snese år, en anden forventning til service. Der er måske andre forventninger til beboerdemokratiet, der er måske andre forventninger til... Hvis kurven over den sociale beboersammensætning i den almene sektor skal knækkes, skal der ske radikale ændringer - og de radikale ændringer behøver måske ikke at være salg af eksisterende almene boliger til ejerlejligheder, andelsboliger eller hvad ved jeg. Jeg er af den opfattelse, at der kan ske ændringer - stort set inden for lovgivningens rammer - således, at eksisterende almene boliger kan tiltrækkes af grupper af nye boligtagere. Det kræver, at boligorganisationerne tør satse på de nye beboere, som ikke gider feje fortove, klippe græs, vaske trapper etc., nye beboere, hvor den meste efterspurgte vare er TID. Indledning 2

4 Fra fortid til fremtid Boligselskabernes Landsforening skriver i analyser af boligsituationen følgende: Hovedindtrykket af analysen er, at opdelingen/ segregeringen af boligmarkedet er fortsat i halvfemserne. Beboerne i de almene boliger har sammenlignet med det øvrige boligmarked fået en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, de har haft en ringere indkomstudvikling, de har betydelig lavere formuer, og de er langt mere afhængige af de offentlige indkomstoverførsler. Citat fra Analyser af situationen på boligmarkedet. Over en periode på 6 år, er den udvikling fortsat, som kunne skimtes i begyndelsen af sidste årti. Desværre er der noget som kan tyde på, at udviklingen vil fortsætte, hvis der ikke gribes ind, foretages nytænkning etc. - og Boligselskabernes Landsforening ønsker at griber ind, hvilket klart dokumenteres af debatoplægget. Der er nedsat et udvalg til at fremkomme med forslag til initiativer, således at kurven kan knækkes. Fig. 1: Fra fortid til fremtid social status * At vi går forrest i introduktionerne af variationer over den almene boligform, også i medejerskab, og ved en bredere og mere fleksibel service. Visionen skal være kollektivt drevne og demokratisk styrede boligområder med mange forskellige grader af medejerskab indbygget. * At vi gør en væsentlig indsats for at styrke betjeningen af den enkelte beboer, herunder ved fortsat udvikling af råderetten. *At vi lokalt drøfter, hvordan indretningen af udlejningsreglerne, herunder oprykningsretten, kan indrettes mere hensigtsmæssigt. * At vi fortsat fastholder staten og kommunerne på deres ansvar for løsning af den boligsociale opgave, ikke mindst ved at kunne tilbyde et bredere og mere attraktivt alment produkt. * At vi skaber øget politisk forståelse og grundlag for, at mængden af boliger til rådighed for samfundet ikke må mindskes, men skal øges. Et bedre alment produkt og krav om f. eks. en vis andel af lejeboliger med offentlig anvisningsret i al fremtidig boligbyggrei er veje til at opnå dette. * At vi udvikler koncepter for blandede byggerier, hvor man f. eks. blander ustøttede andelsboliger med almene boliger. Tryghed og service skal være nøgleordene. *At vi aktivt introducerer os selv som gode redskaber, ikke kun i den lokale boligpolitik, men også i den lokale erhvervspolitik. middel historiske data nov 2000 ønsket udvikling mulig udvikling Tidsakse Debatoplægget fra Boligselskabernes Landsforening søger at finde en vej væk fra den konstaterede trend, og det nedsatte udvalg har 8 anbefalinger: * At vi allerede nu forbereder iværksættelsen af et storstilet program for at bringe en halv million almene boliger i overensstemmelse med fremtidens kvalitetskrav. Der er behov for en offensiv bypolitik, og ikke mindst de fremtidige dispositionsfonde kan være et aktivt led heri. Citat fra: Fremtidens almene bolig, debatoplæg En lang række af udvalgets anbefalinger vil kræve betydelige lovændringer. Kan og vil Folketinget - hurtigt - udføre det nødvendige lovgivningsarbejde - for det er spørgsmålet om kort tid før kurven når bundlinien! Der er også et par andre forhold der spiller ind: Hvordan tror vi, at fremtiden vil udvikle sig, og hvordan tror vi, at de nye beboere vil bo? Hvad er det for en vare de nye beboere vil købe? Har de nye beboere nogle valg - valg der går ud over at overleve, eller er det valg om medbestemmelse/medindflydelse på egen bosituation? - ja, det kan vi spørge om Fra fortid til fremtid 3

5 At spå om fremtiden Både her i landet og rundt omkring i verden er der personer som forsker i fremtiden - folk med betydelig indsigt som forsøger at se i krystalkuglen. Fig. 2 Det betyder at der bliver færre til at betale til flere! Og det får betydning for boligsituationen. Der vil - alt andet lige - blive en større andel af ældre i den almene boligsektor. Disse ældre har behov for relativet små boliger - boliger med høj service, let adgang for hjemmepleje, et godt socialt netværk i nærområdet etc. Fig. 4: Pensionsbombe Nu er det ikke sådan, at alt hvad disse fremtidsfolk siger kommer til at passe, men hvis der er tilstrækkelig mange der siger nogenlunde det samme, er der tegn på en trend - en trend som omgivelserne må forholde sig til, evntuelt medtage i sine strategiske overvejelser. Og når fremtidsforskerne siger, at der ikke er signifikant forskel mellem de vestlige lande, så er det habilt at sammenligne på tværs af landegrænser. Aldersbyrden Gennem de seneste år, er der blevet fortalt gentagne gange, at andelen af ældre (65+) i forhold til arbejdsstyrken vil vokse kraftig Kilde: OASDI Figur 23. Den amerikanske tidsindstillede pensionsbombe. Begundstigede som procent af bidragsydere. NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Ikke nok med, at der kommer flere ældre, men de kommende ældre bliver mere velstående - med et andet forbrugsmønster. Fig. 5: Forbrugsmønster $ $ Fig. 3: Aldersbyrden Tyskland Italien $0 under Kilde: US Consumer Expenditure Survey 1995 Figur 16. Hvordan husholdningernes forbrug ændres med alderen. NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Kilde: Eurostat Figur 25. Aldersbyrden i Tyskland og Italien. Antallet af 65+ årige som procentvis andel af den erhvervsaktive befolkning NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Der er altså noget der tyder på, at de ældre har flere økonomiske ressourcer til rådighed til for eksempel, boligudgifter. Fra fortid til fremtid 4

6 Det ændrede forbrugsmønster og andre økonomiske muligheder medfører, at der kommer nye ønsker og krav, blandt andet ønsket om mere service. Ældregenerationen er den gruppe, der får mest ud af den øgede velstand. I Rolf Jensens bog: the dream society, vurderes betydelig vækst i de virksomheder der sælger medfølelse, omsorg og bistand. Virksomhedernes målgruppe vil primært være ældregenerationen - dels fordi denne gruppe har bedre råd end tidligere - til at få et behageligt otium! - dels fordi det er denne gruppe der vokser mest. Denne antagelse er i god harmoni med analyse af forskelle mellem gamle og nye forbrugere, jf. nedenstående: Fig. 6 - Gamle og nye forbrugere Gamle forbrugere Opsøger nemt, bekvemt og gammelkendt Synkronisme Mindre engagement Konformister Mindre velinformerede og oplyste Nye forbrugere Søger efter autenticitet Individualitet Engagement Selvstændige Velinformerede og oplyste Kilde: den nye forbrugers sjæl af David Lewis & Darren Bridger Virksomheder, herunder servicevirksomheder - hel eller halvoffentlig, må altså se i øjnene, at der om få år er en kritisk gruppe der ved hvad de vil - og er helt bekendt med, at de også har de økonomiske ressourcer til at kræve, ønske og betale! Det er altså muligt at ændre aldersbyrden til noget positivt - blot samfundet, erhvervslivet og alle aktørerne prøver at se mulighederne - og handle derefter. Boligmarkedet For år siden blev boligmarkedet ændret - som følge af bedre økonomiske muligheder - således, at det blev muligt for en meget stor del af den danske befolkning af købe eget hus. Der blev blandt andet spekuleret i opsparing og inflation. Men der var også en stor gruppe af befolkningen, der under ingen omstændigheder ønskede at bo i eget hus, blandt andet fordi der følger en række forpligtigelser med: feje fortov, rydde for sne, passe have, forsikringer etc. Og så var der dem der ikke havde andre muligheder end bo til leje. Boligbehovet ændres også efter alder: Unge familier skal have plads til børnene, og de ældre ønsker ikke så meget areal at gøre rent. Fig. 7 - Behovet for store boliger Kilde: Eorostat Figur 13. Efterspørgsl af større boliger vil toppe i løbet af 2000-tallet årige som procent af den britiske voksenpopulation. NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance En anden parameter der gør sig gældende er retten til at bestemme over sin bolig - hvordan boligen indrettes, farver, moderniseringsgraden eller lignende. - og ikke at forglemme: Hvilken historie vil beboerne fortælle til sine gæster! I the dream society, skønnes et betydeligt marked for at sælge eventyr og historie for at signaler emotionelle forbrugere. Det er både dagligvarer og langvarige forbrugsgoder der skal udsende emotionelle signaler. Fra fortid til fremtid 5

7 Jeg læste for kort tid siden, at grønlandsk is skal sælges rundt i verden - netop på grundlag af historien - at det er gammelt is, is der er dannet for år siden eller mere! Dette grønlandske is er måske mere rent, mere miljømæssig rigtigt at anvende i drinks eller hvad ved jeg, men det sælger en historie og sender et signal om livsstil! Det er måske sådanne historier der skal med i et nyt koncept for at udleje gamle almene boliger. Som følge af variationerne i fertiliteten - set over en årrække - sker der ændringer i ejendomsmarkedet. I Alderdommedag er refereret til en undersøgelse, udført af Eurostat, som oplyser om mønsteret for førstegangskøberne til egen bolig. Fig.8 - Førstegangskøbere Kilde: Eurostat Figur 12. Stigninger og fald i førstegangskøbere årige som procent af voksenbefolkningen Grafen viser engelske forhold NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Antallet er førstegangskøbere er ikke alene fordi der er færre af årgangene (babybust fra 1970 erne), men også fordi der er andre forhold der trækker. Den faldende tendens i England, skyldes blandt andet også, at unge har større gæld i 2000 end for blot 15 år siden (studiegæld). Derudover er der livsstilsforhold, karriere og tid, der har indflydelse på unges førstegangskøb af fast ejendom. Fig. 9 - Tid = knaphedsressource Nye forbrugere forsøger - indimellem desperat - at presse endnu flere aktiviteter ind i de ca. 168 ugentlige timer, der nu engang er til rådighed. Ikke så meget af egen fri vilje, men drevet dertil af nødvendighed. Citat fra den nye forbrugers sjæl af David Lewis & Darren Bridger Hvis boligudbudet i den almene sektor er tilstrækkelig fleksibel, der er plads til historie, livsstilssignaler og beboernes særønsker, så er der et potentiale i de nye forbrugere!! Der er - og skal være - plads til alle i den almene boligsektor, og ved passende tiltag må der skabes et grundlag, således at der (igen) bliver beboere fra alle samfundslag. Der skal være plads til: * den unge der for første gang flytter fra barndomshjemmet og kun har sin elevløn, * den erhvervsaktive der har en faguddannelse, * den erhversvsaktive, hvis største ressourcemangel er tid, *og der skal være plads til de seniorer, hvor børnene er flyttet, der ønsker deres egen mindre bolig med historie, *der skal være plads til pensionisten der alene har sin folkepension, * og plads til pensionisten der har en god privat pension. - det er den boligpolistiske opgave for den almene boligsektor her i begyndelsen af 2000-tallet. Fra fortid til fremtid 6

8 Nye Boligpolitiske tiltag Vi behøver ikke at tro på spåmændene M/K, men er der blot et gran af sandhed i spådommene, må vi forholde os til disse. Det er min opfattelse, at der er så mange der har vist en sammenfaldende trend, at det er nødvendigt med nogle nye boligpolitiske tiltag. Forslagene fra Boligselskabernes landsforening er nogle, men det er min opfattelse, at der er andre muligheder, som bør overvejes. Ændringer af bestemmelserne om istandsætning ved fraflytning Som forestående analyser indikerer, ønsker mange nye forbrugere at kunne sætte sit eget præg på hverdagen, boligen m. v. Et andet forhold er, at den ressource som nye forbruger vil efterspørge er tid. Når en almen bolig bliver ledig, bliver den synet, og alt efter hvilken istandsætningsordning der er gældende bliver boligen istandsat efter enten A-ordningen, B-ordningen eller NI-ordningen. Idéen er at hensætte på boligens vedligeholdelseskonto, med en specifikation af NIbeløb. NI-beløbet kan ikke anvendes til løbende forbedringer/indvendig vedligeholdelse af boligen - under boperioden, men skal alene være til rådighed ved fraflytning. Det øvrige beløb kan beboeren disponere over til godkendte arbejder. De godkendte arbejder kan også være egentlige forbedringer/ændringer af boligen. Det har den fordel, at ved overtagelse af en almen bolig, kan den nye beboer anvende hele beløbet incl. NI-beløbet til at indrette den nye bolig - med det særpræg, historie etc. som måtte ønskes. For at tiltrække nye beboere, må/skal det hensatte beløb til vedligeholdelse af selve boligen fastsættes med omhu - under hensyntagen til hvilke beboere den pågældende afdeling ønsker at tiltrække. Det væsentlige ved dette forslag er, at den nye beboer kan anvende beløb fra lejlighedens vedligeholdelseskonto til egentlige boligforbedringer. Jeg tror, at der skal laves en 4. ordning: Der etableres en B-ordning kombineret med NI-ordning. Denne ordning kan så suppleres med råderetsbestemmelserne så den nye beboer får rig mulighed for at sætte sit eget præg på boligen. Denne ordning vil ikke medføre belastning for andre beboere i afdelingen, med mindre beboeren fraflytter inden tilbagebetalingen fra råderetsbestemmelserne er udløbet. Service Den nye forbruger ønsker mere service, netop fordi tid er en ressource den nye forbruger efterspørger Derfor tror jeg, at den nye forbruger i almene boliger har behov for meget service fra boligorganisationen, ejendomsfunktionærerne etc. Der skal åbnes for, at for eksempel viceværten kan udføre mindre opgaver for beboerne - det kan være at hænge billeder op, montere lamper og lignende. Nye Boligpolitiske tiltag 7

9 Boligorganisationen må også være behjælpelig med hjælp til indhentning af projektforslag om boligændringer, prisoverslag etc. Skal der ydes mere service til nogle afdelinger, må konsekvensen nødvendigvis være, at der indføres differentierede administrationsgebyrer for afdelingerne. De nye forbrugere mangler tid, og det må forventes, at afdelinger der indrettes/ombygges specielt med henblik på at tiltrække nye forbrugere, nok ikke kan stille med en afdelingsbestyrelse - og der kommer nok ikke ret mange til afdelingsmødet. Efter reglerne om almene boliger er det afdelingsmødet, der beslutter omfang af blandt andet råderetsbestemmelser, vedligeholdelsesreglement og lignende. Boligorganisationens hovedbestyrelse kan - når der ikke kan oprettes en afdelingsbestyrelse, overtage afdelingsbestyrelsens beføjelser. Ved varetagelse af afdelingens interesse, må hovedbestyrelsen være indstillet på, at give boligorganisationens administration store beføjelser til at træffe de nødvendige beslutninger, for den de nye forbrugere ønsker handling straks efter at idèen er opstået. Mere service kan være: * Mere service fra boligorganisationen, * Meget fleksible viceværtordninger, *Store beføjelser til administrationen * Differentierede administrationsgebyrer, * Aktive beslutninger fra organisationsbestyrelse. Overordnede bygningsmæssige forhold For at kunne tiltrække nye (velstående) pensionister, er der bygningsmæssige forhold der er nødvendige. Det er først og fremmest let adgang til boligen - uanset om beboeren er rask og rørig eller om beboeren er gangbesværet eller benytter kørestol. Selv om der skal være let adgang til boligen, vil de nye forbrugere også sætte pris på sikkerhed, hvorfor der igen er overordnede bygningsmæssige forhold der skal etableres, for eksempel dørtelefon/dørtv. Det må også forventet at nye beboere ønsker parkeringsplads/garage/carport tæt ved boligen hovedindgang. Nye forbrugere ønsker optimale kommunikationsmuligheder, hvorfor der skal være rigelige af tekniske installationer til for eksempel IT, telefon og TV. Disse installationer skal være serviceegnet - og placeres udenfor selve boligen. Der skal også være let adgang til spisefaciliteter udenfor selve boligen - igen fordi de nye forbrugere mangler tid! Nye beboeres ønsker om bygningsmæssige forhold kan være: * Krav om elevator, *Niveaufri adgang til bygningen og boligen, *Gode til- og frakørselsforhold, *Gode parkeringsforhold, * Optimal sikkerhed, *Optimale tekniske installationer. Nye Boligpolitiske tiltag 8

10 Litteratur Boligselskabernes Landsforening: Analyser af situationen på boligmarkedet, 2000 Boligselskabernes Landsforening: Fremtidens almene bolig, Debatoplæg, 2000 Jensen, Rolf: the dream society, 1999 Lewis, David & Brigder, Darren: den nye forbrugers sjæl, 2000 Smith, David: Europa s kurs, 2000 Wallace, Paul: Alderdommedag, 1999 Karup november 2000 Leif Bertelsen tlf Litteratur 9

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere