Indholdsfortegnelse. side 2. Indledning. side 3 side 4 side 4 side 5. Fra fortid til fremtid At spå om fremtiden Aldersbyrden Boligmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. side 2. Indledning. side 3 side 4 side 4 side 5. Fra fortid til fremtid At spå om fremtiden Aldersbyrden Boligmarkedet"

Transkript

1 Leif Bertelsen november 2000

2 Indholdsfortegnelse Indledning Fra fortid til fremtid At spå om fremtiden Aldersbyrden Boligmarkedet Nye boligpolitiske tiltag Ændring af bestemmelserne om istandsætning ved fraflytning Service Overordnede bygningsmæssige forhold Litteratur side 2 side 3 side 4 side 4 side 5 side 7 side 7 side 7 side 8 side 9 Indholdsfortehgnelse 1

3 Indledning Almene boliger - for alle, står der næsten i lov om almene boliger - men sandheden er en anden. Det viser den analyse som Boligselskabernes Landsforening har fået udarbejdet om situationen på boligmarkedet. For den udarbejdede analyse viser, at der - i perioden 1991 til er sket et betydeligt skred i beboersammensætningen i de almene boligafdelinger - et skred der betyder, at der er flere beboere fra lavindkomstgrupperne, flere ældre og flere enlige. Det kan ikke undre, at der er flere ældre, for der er flere ældre (over 65 år) i det danske samfund. Derfor vil der også være en voksende population af denne befolkningsgruppe i de almene boliger. Men det er bekymrende, at analysen viser en tendens til at flere fra lavindkomstgrupperne - borgere der modtager overføreslsindkomster af forskellig art, har en stor overvægt i de almene boligafdelinger. Der har også været forskellige politiske signaler om, at almene boliger skal sælges, eller udstykkes til ejerlejligheder, eller omdannes til andelsboliger etc. Den almene boligsektor kan ikke være disse signaler overhørig - og er det heller ikke. Men Boligselskabernes Landsforening nøjes ikke med en analyse - eller politiske signaler. Der skal ske mere og andet, så der er udarbejdet et glimrende debatoplæg om, hvad der i fremtiden kan/skal ske med de almene boliger. Der skal en eller anden form for nytænkning til, og her er det debatoplægget fra Boligselskabernes Landsforening komme med en håndfuld forslag. Men der er andre signaler, som bør medtages i overvejelserne om tilpasning af den almene sektor - tilpasning til fremtiden, tilpasning til de almene boliger som vore børn og børnebørn engang skal bebo! Der er personer rundt omkring i verden - også her i landet - som prøver at se i krystalkuglen, hvordan vil strukturen være, hvordan vil befolkningssammensætningen være, hvad med indkomstforhold etc. Og hvad med alle de andre ændringer der sker i vort samfund - hvordan vil disse ændringer påvirke vort ønske om at bo, at bo godt, at bo almennyttig! De kommende beboere har en helt anden forventning til en bolig end vi har set de sidste snese år, en anden forventning til service. Der er måske andre forventninger til beboerdemokratiet, der er måske andre forventninger til... Hvis kurven over den sociale beboersammensætning i den almene sektor skal knækkes, skal der ske radikale ændringer - og de radikale ændringer behøver måske ikke at være salg af eksisterende almene boliger til ejerlejligheder, andelsboliger eller hvad ved jeg. Jeg er af den opfattelse, at der kan ske ændringer - stort set inden for lovgivningens rammer - således, at eksisterende almene boliger kan tiltrækkes af grupper af nye boligtagere. Det kræver, at boligorganisationerne tør satse på de nye beboere, som ikke gider feje fortove, klippe græs, vaske trapper etc., nye beboere, hvor den meste efterspurgte vare er TID. Indledning 2

4 Fra fortid til fremtid Boligselskabernes Landsforening skriver i analyser af boligsituationen følgende: Hovedindtrykket af analysen er, at opdelingen/ segregeringen af boligmarkedet er fortsat i halvfemserne. Beboerne i de almene boliger har sammenlignet med det øvrige boligmarked fået en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, de har haft en ringere indkomstudvikling, de har betydelig lavere formuer, og de er langt mere afhængige af de offentlige indkomstoverførsler. Citat fra Analyser af situationen på boligmarkedet. Over en periode på 6 år, er den udvikling fortsat, som kunne skimtes i begyndelsen af sidste årti. Desværre er der noget som kan tyde på, at udviklingen vil fortsætte, hvis der ikke gribes ind, foretages nytænkning etc. - og Boligselskabernes Landsforening ønsker at griber ind, hvilket klart dokumenteres af debatoplægget. Der er nedsat et udvalg til at fremkomme med forslag til initiativer, således at kurven kan knækkes. Fig. 1: Fra fortid til fremtid social status * At vi går forrest i introduktionerne af variationer over den almene boligform, også i medejerskab, og ved en bredere og mere fleksibel service. Visionen skal være kollektivt drevne og demokratisk styrede boligområder med mange forskellige grader af medejerskab indbygget. * At vi gør en væsentlig indsats for at styrke betjeningen af den enkelte beboer, herunder ved fortsat udvikling af råderetten. *At vi lokalt drøfter, hvordan indretningen af udlejningsreglerne, herunder oprykningsretten, kan indrettes mere hensigtsmæssigt. * At vi fortsat fastholder staten og kommunerne på deres ansvar for løsning af den boligsociale opgave, ikke mindst ved at kunne tilbyde et bredere og mere attraktivt alment produkt. * At vi skaber øget politisk forståelse og grundlag for, at mængden af boliger til rådighed for samfundet ikke må mindskes, men skal øges. Et bedre alment produkt og krav om f. eks. en vis andel af lejeboliger med offentlig anvisningsret i al fremtidig boligbyggrei er veje til at opnå dette. * At vi udvikler koncepter for blandede byggerier, hvor man f. eks. blander ustøttede andelsboliger med almene boliger. Tryghed og service skal være nøgleordene. *At vi aktivt introducerer os selv som gode redskaber, ikke kun i den lokale boligpolitik, men også i den lokale erhvervspolitik. middel historiske data nov 2000 ønsket udvikling mulig udvikling Tidsakse Debatoplægget fra Boligselskabernes Landsforening søger at finde en vej væk fra den konstaterede trend, og det nedsatte udvalg har 8 anbefalinger: * At vi allerede nu forbereder iværksættelsen af et storstilet program for at bringe en halv million almene boliger i overensstemmelse med fremtidens kvalitetskrav. Der er behov for en offensiv bypolitik, og ikke mindst de fremtidige dispositionsfonde kan være et aktivt led heri. Citat fra: Fremtidens almene bolig, debatoplæg En lang række af udvalgets anbefalinger vil kræve betydelige lovændringer. Kan og vil Folketinget - hurtigt - udføre det nødvendige lovgivningsarbejde - for det er spørgsmålet om kort tid før kurven når bundlinien! Der er også et par andre forhold der spiller ind: Hvordan tror vi, at fremtiden vil udvikle sig, og hvordan tror vi, at de nye beboere vil bo? Hvad er det for en vare de nye beboere vil købe? Har de nye beboere nogle valg - valg der går ud over at overleve, eller er det valg om medbestemmelse/medindflydelse på egen bosituation? - ja, det kan vi spørge om Fra fortid til fremtid 3

5 At spå om fremtiden Både her i landet og rundt omkring i verden er der personer som forsker i fremtiden - folk med betydelig indsigt som forsøger at se i krystalkuglen. Fig. 2 Det betyder at der bliver færre til at betale til flere! Og det får betydning for boligsituationen. Der vil - alt andet lige - blive en større andel af ældre i den almene boligsektor. Disse ældre har behov for relativet små boliger - boliger med høj service, let adgang for hjemmepleje, et godt socialt netværk i nærområdet etc. Fig. 4: Pensionsbombe Nu er det ikke sådan, at alt hvad disse fremtidsfolk siger kommer til at passe, men hvis der er tilstrækkelig mange der siger nogenlunde det samme, er der tegn på en trend - en trend som omgivelserne må forholde sig til, evntuelt medtage i sine strategiske overvejelser. Og når fremtidsforskerne siger, at der ikke er signifikant forskel mellem de vestlige lande, så er det habilt at sammenligne på tværs af landegrænser. Aldersbyrden Gennem de seneste år, er der blevet fortalt gentagne gange, at andelen af ældre (65+) i forhold til arbejdsstyrken vil vokse kraftig Kilde: OASDI Figur 23. Den amerikanske tidsindstillede pensionsbombe. Begundstigede som procent af bidragsydere. NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Ikke nok med, at der kommer flere ældre, men de kommende ældre bliver mere velstående - med et andet forbrugsmønster. Fig. 5: Forbrugsmønster $ $ Fig. 3: Aldersbyrden Tyskland Italien $0 under Kilde: US Consumer Expenditure Survey 1995 Figur 16. Hvordan husholdningernes forbrug ændres med alderen. NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Kilde: Eurostat Figur 25. Aldersbyrden i Tyskland og Italien. Antallet af 65+ årige som procentvis andel af den erhvervsaktive befolkning NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Der er altså noget der tyder på, at de ældre har flere økonomiske ressourcer til rådighed til for eksempel, boligudgifter. Fra fortid til fremtid 4

6 Det ændrede forbrugsmønster og andre økonomiske muligheder medfører, at der kommer nye ønsker og krav, blandt andet ønsket om mere service. Ældregenerationen er den gruppe, der får mest ud af den øgede velstand. I Rolf Jensens bog: the dream society, vurderes betydelig vækst i de virksomheder der sælger medfølelse, omsorg og bistand. Virksomhedernes målgruppe vil primært være ældregenerationen - dels fordi denne gruppe har bedre råd end tidligere - til at få et behageligt otium! - dels fordi det er denne gruppe der vokser mest. Denne antagelse er i god harmoni med analyse af forskelle mellem gamle og nye forbrugere, jf. nedenstående: Fig. 6 - Gamle og nye forbrugere Gamle forbrugere Opsøger nemt, bekvemt og gammelkendt Synkronisme Mindre engagement Konformister Mindre velinformerede og oplyste Nye forbrugere Søger efter autenticitet Individualitet Engagement Selvstændige Velinformerede og oplyste Kilde: den nye forbrugers sjæl af David Lewis & Darren Bridger Virksomheder, herunder servicevirksomheder - hel eller halvoffentlig, må altså se i øjnene, at der om få år er en kritisk gruppe der ved hvad de vil - og er helt bekendt med, at de også har de økonomiske ressourcer til at kræve, ønske og betale! Det er altså muligt at ændre aldersbyrden til noget positivt - blot samfundet, erhvervslivet og alle aktørerne prøver at se mulighederne - og handle derefter. Boligmarkedet For år siden blev boligmarkedet ændret - som følge af bedre økonomiske muligheder - således, at det blev muligt for en meget stor del af den danske befolkning af købe eget hus. Der blev blandt andet spekuleret i opsparing og inflation. Men der var også en stor gruppe af befolkningen, der under ingen omstændigheder ønskede at bo i eget hus, blandt andet fordi der følger en række forpligtigelser med: feje fortov, rydde for sne, passe have, forsikringer etc. Og så var der dem der ikke havde andre muligheder end bo til leje. Boligbehovet ændres også efter alder: Unge familier skal have plads til børnene, og de ældre ønsker ikke så meget areal at gøre rent. Fig. 7 - Behovet for store boliger Kilde: Eorostat Figur 13. Efterspørgsl af større boliger vil toppe i løbet af 2000-tallet årige som procent af den britiske voksenpopulation. NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance En anden parameter der gør sig gældende er retten til at bestemme over sin bolig - hvordan boligen indrettes, farver, moderniseringsgraden eller lignende. - og ikke at forglemme: Hvilken historie vil beboerne fortælle til sine gæster! I the dream society, skønnes et betydeligt marked for at sælge eventyr og historie for at signaler emotionelle forbrugere. Det er både dagligvarer og langvarige forbrugsgoder der skal udsende emotionelle signaler. Fra fortid til fremtid 5

7 Jeg læste for kort tid siden, at grønlandsk is skal sælges rundt i verden - netop på grundlag af historien - at det er gammelt is, is der er dannet for år siden eller mere! Dette grønlandske is er måske mere rent, mere miljømæssig rigtigt at anvende i drinks eller hvad ved jeg, men det sælger en historie og sender et signal om livsstil! Det er måske sådanne historier der skal med i et nyt koncept for at udleje gamle almene boliger. Som følge af variationerne i fertiliteten - set over en årrække - sker der ændringer i ejendomsmarkedet. I Alderdommedag er refereret til en undersøgelse, udført af Eurostat, som oplyser om mønsteret for førstegangskøberne til egen bolig. Fig.8 - Førstegangskøbere Kilde: Eurostat Figur 12. Stigninger og fald i førstegangskøbere årige som procent af voksenbefolkningen Grafen viser engelske forhold NOTE: Fra Alderdommedag, af Paul Walance Antallet er førstegangskøbere er ikke alene fordi der er færre af årgangene (babybust fra 1970 erne), men også fordi der er andre forhold der trækker. Den faldende tendens i England, skyldes blandt andet også, at unge har større gæld i 2000 end for blot 15 år siden (studiegæld). Derudover er der livsstilsforhold, karriere og tid, der har indflydelse på unges førstegangskøb af fast ejendom. Fig. 9 - Tid = knaphedsressource Nye forbrugere forsøger - indimellem desperat - at presse endnu flere aktiviteter ind i de ca. 168 ugentlige timer, der nu engang er til rådighed. Ikke så meget af egen fri vilje, men drevet dertil af nødvendighed. Citat fra den nye forbrugers sjæl af David Lewis & Darren Bridger Hvis boligudbudet i den almene sektor er tilstrækkelig fleksibel, der er plads til historie, livsstilssignaler og beboernes særønsker, så er der et potentiale i de nye forbrugere!! Der er - og skal være - plads til alle i den almene boligsektor, og ved passende tiltag må der skabes et grundlag, således at der (igen) bliver beboere fra alle samfundslag. Der skal være plads til: * den unge der for første gang flytter fra barndomshjemmet og kun har sin elevløn, * den erhvervsaktive der har en faguddannelse, * den erhversvsaktive, hvis største ressourcemangel er tid, *og der skal være plads til de seniorer, hvor børnene er flyttet, der ønsker deres egen mindre bolig med historie, *der skal være plads til pensionisten der alene har sin folkepension, * og plads til pensionisten der har en god privat pension. - det er den boligpolistiske opgave for den almene boligsektor her i begyndelsen af 2000-tallet. Fra fortid til fremtid 6

8 Nye Boligpolitiske tiltag Vi behøver ikke at tro på spåmændene M/K, men er der blot et gran af sandhed i spådommene, må vi forholde os til disse. Det er min opfattelse, at der er så mange der har vist en sammenfaldende trend, at det er nødvendigt med nogle nye boligpolitiske tiltag. Forslagene fra Boligselskabernes landsforening er nogle, men det er min opfattelse, at der er andre muligheder, som bør overvejes. Ændringer af bestemmelserne om istandsætning ved fraflytning Som forestående analyser indikerer, ønsker mange nye forbrugere at kunne sætte sit eget præg på hverdagen, boligen m. v. Et andet forhold er, at den ressource som nye forbruger vil efterspørge er tid. Når en almen bolig bliver ledig, bliver den synet, og alt efter hvilken istandsætningsordning der er gældende bliver boligen istandsat efter enten A-ordningen, B-ordningen eller NI-ordningen. Idéen er at hensætte på boligens vedligeholdelseskonto, med en specifikation af NIbeløb. NI-beløbet kan ikke anvendes til løbende forbedringer/indvendig vedligeholdelse af boligen - under boperioden, men skal alene være til rådighed ved fraflytning. Det øvrige beløb kan beboeren disponere over til godkendte arbejder. De godkendte arbejder kan også være egentlige forbedringer/ændringer af boligen. Det har den fordel, at ved overtagelse af en almen bolig, kan den nye beboer anvende hele beløbet incl. NI-beløbet til at indrette den nye bolig - med det særpræg, historie etc. som måtte ønskes. For at tiltrække nye beboere, må/skal det hensatte beløb til vedligeholdelse af selve boligen fastsættes med omhu - under hensyntagen til hvilke beboere den pågældende afdeling ønsker at tiltrække. Det væsentlige ved dette forslag er, at den nye beboer kan anvende beløb fra lejlighedens vedligeholdelseskonto til egentlige boligforbedringer. Jeg tror, at der skal laves en 4. ordning: Der etableres en B-ordning kombineret med NI-ordning. Denne ordning kan så suppleres med råderetsbestemmelserne så den nye beboer får rig mulighed for at sætte sit eget præg på boligen. Denne ordning vil ikke medføre belastning for andre beboere i afdelingen, med mindre beboeren fraflytter inden tilbagebetalingen fra råderetsbestemmelserne er udløbet. Service Den nye forbruger ønsker mere service, netop fordi tid er en ressource den nye forbruger efterspørger Derfor tror jeg, at den nye forbruger i almene boliger har behov for meget service fra boligorganisationen, ejendomsfunktionærerne etc. Der skal åbnes for, at for eksempel viceværten kan udføre mindre opgaver for beboerne - det kan være at hænge billeder op, montere lamper og lignende. Nye Boligpolitiske tiltag 7

9 Boligorganisationen må også være behjælpelig med hjælp til indhentning af projektforslag om boligændringer, prisoverslag etc. Skal der ydes mere service til nogle afdelinger, må konsekvensen nødvendigvis være, at der indføres differentierede administrationsgebyrer for afdelingerne. De nye forbrugere mangler tid, og det må forventes, at afdelinger der indrettes/ombygges specielt med henblik på at tiltrække nye forbrugere, nok ikke kan stille med en afdelingsbestyrelse - og der kommer nok ikke ret mange til afdelingsmødet. Efter reglerne om almene boliger er det afdelingsmødet, der beslutter omfang af blandt andet råderetsbestemmelser, vedligeholdelsesreglement og lignende. Boligorganisationens hovedbestyrelse kan - når der ikke kan oprettes en afdelingsbestyrelse, overtage afdelingsbestyrelsens beføjelser. Ved varetagelse af afdelingens interesse, må hovedbestyrelsen være indstillet på, at give boligorganisationens administration store beføjelser til at træffe de nødvendige beslutninger, for den de nye forbrugere ønsker handling straks efter at idèen er opstået. Mere service kan være: * Mere service fra boligorganisationen, * Meget fleksible viceværtordninger, *Store beføjelser til administrationen * Differentierede administrationsgebyrer, * Aktive beslutninger fra organisationsbestyrelse. Overordnede bygningsmæssige forhold For at kunne tiltrække nye (velstående) pensionister, er der bygningsmæssige forhold der er nødvendige. Det er først og fremmest let adgang til boligen - uanset om beboeren er rask og rørig eller om beboeren er gangbesværet eller benytter kørestol. Selv om der skal være let adgang til boligen, vil de nye forbrugere også sætte pris på sikkerhed, hvorfor der igen er overordnede bygningsmæssige forhold der skal etableres, for eksempel dørtelefon/dørtv. Det må også forventet at nye beboere ønsker parkeringsplads/garage/carport tæt ved boligen hovedindgang. Nye forbrugere ønsker optimale kommunikationsmuligheder, hvorfor der skal være rigelige af tekniske installationer til for eksempel IT, telefon og TV. Disse installationer skal være serviceegnet - og placeres udenfor selve boligen. Der skal også være let adgang til spisefaciliteter udenfor selve boligen - igen fordi de nye forbrugere mangler tid! Nye beboeres ønsker om bygningsmæssige forhold kan være: * Krav om elevator, *Niveaufri adgang til bygningen og boligen, *Gode til- og frakørselsforhold, *Gode parkeringsforhold, * Optimal sikkerhed, *Optimale tekniske installationer. Nye Boligpolitiske tiltag 8

10 Litteratur Boligselskabernes Landsforening: Analyser af situationen på boligmarkedet, 2000 Boligselskabernes Landsforening: Fremtidens almene bolig, Debatoplæg, 2000 Jensen, Rolf: the dream society, 1999 Lewis, David & Brigder, Darren: den nye forbrugers sjæl, 2000 Smith, David: Europa s kurs, 2000 Wallace, Paul: Alderdommedag, 1999 Karup november 2000 Leif Bertelsen tlf Litteratur 9

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Boligpolitisk Program

Boligpolitisk Program Boligpolitisk Program Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 22. november 2014. Boligpolitisk Program 1.0 Indledning Boligen er en helt grundlæggende del af alle danskeres

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de?

Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Singlerne på boligmarkedet: Hvem er de og hvor bor de? Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo?, Vejle 25. november 2010 Toke Haunstrup Christensen, Statens Byggeforskningsinstitut Baggrunden Indtil midten

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Medejerboliger i Grønhøj

Medejerboliger i Grønhøj Medejerboliger i Grønhøj Oktober 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger både på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælles- og naboskab, og at ens bolig ikke

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D.

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D. NOTAT Afdeling - Teglværkshaven Projekt - Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 28.11.2011 Dato - 29.11.2011/rev. 05.12.2011/Per Bro, Thomas Tækker og Solvejg von Barm Spørgsmål: Svar: Bebyggelsen

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Medejerboliger i Kløvermarken

Medejerboliger i Kløvermarken Medejerboliger i Kløvermarken September 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og naboskab, dels at ens

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven

Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven Medejerboliger i Seniorbofællesskabet i Druehaven November 2013 Baggrund Den almene medejerbolig bygger dels på en filosofi om, at mange tiltales af tanken om et lokalt og et forpligtende fælleskab og

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere