Afslutningsrapport marts 2013 Resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport marts 2013 Resultatkontrakt"

Transkript

1 Afslutningsrapport marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende demonstrationsprojekterne: Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning ( ) og Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer ( ) 1. januar december 2012 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Christina Kjærby Operatør: AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Udkærsvej Århus CVR. Nr.: Nordea Bank Reg.nr Konto nr Resumè Projektets overordnede mål er at udvikle, optimere, demonstrere og implementere økonomisk og miljømæssigt bæredygtige forretningsmodeller, og dermed skabe grundlag for udvikling af en alsidig og hensigtsmæssig udnyttelse af biomasseressourcer til energiformål. Vækstforum støtter nærværende projekt med midler til organisering, dokumentation og formidling. Denne kontrakt gælder som aftalegrundlag for projekterne: Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning samt Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer. Projekterne indgår som delprojekter i et interregionalt EU projekt i Kattegat-Skagerak regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets resultater og effekt Aktiviteter i perioden: I perioden fra september til december 2012 har aktiviteterne vedr. pileprojektet været fokuseret på afrapportering og formidling af resultaterne, se publikationsliste nedenfor. Der foreligger således en samlet Evalueringsrapport Pil (publikation 1) med alle hovedresultater fra pileaktiviteterne samt en populærudgave/vejledning Dyrkning af energipil (publikation 2). Desuden foreligger der en række delrapporter med mere detaljeret afrapportering af aktiviteter og resultater (publikation 3-8). Der blev 27. november 2012 afholdt slutkonference for det samlede BioM-projekt, hvor der bl.a. var indlæg om piledyrkning og forretningsperspektiverne og mulighederne for opskalering af piledyrkning. Publikationer og præsentationer fra projektet er efter projektets afslutning tilgængelige på denne hjemmeside: Samlet status for projektets aktiviteter, mål, resultatkrav og opnåede effekter: Der er igennem den samlede projektperiode for pileprojektet gennemført en række aktiviteter vedr. praktisk piledyrkning, energiproduktion, miljøeffekt, landskab, høstteknik, driftsøkonomi, organisering, afsætning og erhvervseffekter ved piledyrkning. Det vurderes, at projektaktiviteterne er gennemført i tilfredsstillende omfang og kvalitet i forhold til projektbeskrivelse og resultatkontrakt. Omfang af piledyrkning: Der er frem til og med foråret 2012 etableret i alt 638 ha med pil i projektområdet. I vinteren er der for første gang høstet pil i større omfang, nemlig 99 ha. Det er således ikke lykkedes at nå målet om ha med pil ved projektperiodens slutning. Dette skyldes i vid udstrækning, at mange landmænd ønsker at se, hvordan de første plantninger udvikler sig, hvilke udbytter der opnås, og hvordan høst og afsætning fungerer i praksis, før de ønsker at etablere yderligere pilemarker. Det samlede pileareal i Danmark er øget fra ca ha i 2008 til ca ha i Set i denne sammenhæng har piledyrkningen i projektområdet spillet en væsentlig rolle i forbindelse med opskalering af piledyrkning. Organisering af piledyrkning: Den lokale koordinatorfunktion (Vestjysk Landboforening, VJL) har løbende medvirket med vurdering af arealer og formidling af viden om dyrkning af pil samt bidraget ved organisering af plantning af pil. VJL har endvidere bistået Vestjysk Pileleverandørforening med organisering, bl.a. i forbindelse med tilplantning men fra vinteren også i forbindelse med høst og afsætning af pil. Vestjysk Pileleverandørforening fortsætter efter projektets udløb som koordinatorfunktion med bistand fra VJL. Projektet har således både bidraget til opbygning af piledyrkningen i projektområdet men også fungeret som model/inspiration for piledyrkning i andre landsdele. Viden om piledyrkning: Der er løbende indsamlet viden om dyrkningen af en del af pilemarkerne, ligesom der er indsamlet udbyttetal fra de høstede pilearealer, hvor det har været muligt. Der er iværksat dyrkningsforsøg med pilesorter samt gødskning og udvaskning fra højbundsjord. Både de praktiske erfaringer og forsøgsresultaterne udgør et vigtigt grundlag for at forbedre rådgivningen om piledyrkning, ligesom den peger på behov for at videreudvikle og demonstrere bedre metoder til bl.a. ukrudtsbekæmpelse, gødskning og høst. Side 2

3 Miljøeffekt ved piledyrkning: Målinger af nitratudvaskning fra gødningsforsøg viser, at udvaskningen af kvælstof fra pil er meget lavere end fra korn. Målinger af miljøeffekt ved piledyrkning på lavbundsarealer viser ligeledes en reduktion af nitratindholdet men i nogle tilfælde et øget fosforindhold i overfladevand fra pilearealet. Pesticidforbruget er væsentligt lavere ved piledyrkning end ved dyrkning af enårige afgrøder. Samlet set kan der opnås en meget betydelig positiv miljøeffekt ved dyrkning af pil fremfor enårige afgrøder, og piledyrkning udgør et omkostningseffektivt virkemiddel både i forhold til at reducere udvaskningen af kvælstof og i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser. Landskabsaspekter ved piledyrkning: Der er udarbejdet en vejledning til vurdering af landskabsaspekter ved dyrkning af pil med anbefalinger til, hvordan pil indplaceres hensigtsmæssigt i landskabet. Økonomi, afsætning og erhvervseffekter ved piledyrkning: Der er gennemført analyser af økonomien ved dyrkning af pil. Analyserne viser, det kan være økonomisk attraktivt at dyrke pil dog afhængig af de alternative afgrødemuligheder og afgrødepriser. Analyserne viser også, at det vigtigt at tilstræbe et højt udbytte og at minimere omkostningerne. Erfaringerne med anvendelse af pileflis i varmeværker er generelt gode, men der skal ved høst og opbevaring være fokus på opfyldelse af de enkelte værkers kvalitetskrav. Afsætningsmulighederne for pileflis vurderes at være gode, men pileflis skal kunne konkurrere med skovflis både mht. pris, kvalitet og forsyningssikkerhed. Piledyrkning kan medføre øget erhvervsaktivitet, dog afhængig af om piledyrkning erstatter aktiviteter med andre afgrøder, eller om der i forvejen er begrænsede aktiviteter i forbindelse med de pågældende arealer. Afledte erhvervseffekter har indtil nu bl.a. omfattet produktion og plantning af plantemateriale samt høst og transport af pileflis. Der formodes at kunne blive behov for videreudvikling og produktion af udstyr til ukrudtsbekæmpelse, gødskning og høst af pil samt evt. også til udvikling af kedler til pileflis og udstyr til videreforarbejdning af pileflis. Formidling: Der er udsendt halvårlige nyhedsmails til den åbne følgegruppe med generel orientering om aktiviteter. I projektområdet er der afholdt temamøde for alle interesserede i oktober 2010, og i oktober 2011 er der afholdt transnationalt seminar om miljø, landskab og forretning ved piledyrkning. I marts 2012 er der gennemført et offentligt info-møde med demonstration af maskiner til høst af pil. Viden fra projektet vurderes derfor i vid udstrækning at være formidlet til forskellige interessenter. Efter projektets afslutning formodes den opnåede viden at blive udnyttet både i projektområdet men også at gavne i andre landsdele, hvor piledyrkning er under udvikling. Erfaringsudveksling mellem lande: Der er afholdt transnationalt pileseminar i Sverige i oktober I marts 2011 er der afholdt studietur til Skåne med deltagelse af en række danske forskere, rådgivere og firmafolk, og der indgik seminar med svenske pileforskere og besøg hos diverse virksomheder med relation til piledyrkning. I april 2012 gennemførtes en studietur til en svensk pileavler og et svensk varmeværk, og der blev holdt flere indlæg. Projektet har således bidraget til overførsel af viden mellem Sverige og Danmark. Perspektivering og fremtidig udvikling: BioM-projektet vedr. piledyrkning har som det første større danske projekt fokuseret på hele værdikæden for dyrkning og afsætning og de forskellige afledte effekter. Omdrejningspunktet har især været den kombinerede produktion af bioenergi og miljøbeskyttelse, og projektet har klart dokumenteret, at piledyrkning kan bidrage med biomasse til energiformål samtidig med, at der kan opnås væsentlige miljøgevinster. BioM-projektet har således illustreret rationalet ved konceptet dyrkning af energipil. Piledyrkning kan være med til at imødegå to meget væsentlige udfordringer, dels at udledningen af drivhusgasser reduceres via en større andel af vedvarende energi og dels, at miljøbe- Side 3

4 lastningen fra jordbrugsproduktionen reduceres. Da der forventes en stigende efterspørgsel efter biomasse til energisektoren, formodes pileflis at kunne yde et væsentligt bidrag til vedvarende energi gennem lokalt produceret biomasse til bl.a. flisfyrede varmeværker. Samtidig kan et skift fra f.eks. korndyrkning til piledyrkning på miljøfølsomme arealer udgøre en mulighed for at bevare produktionen på disse arealer, samtidig med miljøkravene overholdes. Dermed kan piledyrkning også have en række positive erhvervseffekter både nationalt og regionalt. Projektet har dog også illustreret udfordringer for at opnå de mulige gevinster ved piledyrkning. Da biomasse til energi er af forholdsvis lav værdi sammenlignet med fødevareprodukter, er det nødvendigt med stor opmærksomhed på driftsøkonomien ved dyrkningen. Dette forudsætter bl.a. en fortsat udbredelse af optimeret dyrkningspraksis hos pileavlerne, så udbyttet øges og omkostningerne minimeres. Dette kan både ske via rådgivning og via udvikling af ny og forbedret teknologi til f.eks. ukrudtsbekæmpelse og høst. Samtidig vil det ofte være nødvendigt, at den positive miljøeffekt ved piledyrkning bidrager til økonomien ved piledyrkning for, at pil er konkurrencedygtig overfor andre afgrøder. Derudover er det vigtigt, at samhandlen mellem pileavlere og aftagere af pileflis udbygges til gensidig fordel. Dette kan f.eks. være via dyrkningsfællesskaber, som det er demonstreret i den pileleverandørforening, der er etableret i regi af BioM-projektet, og som kan videreudvikles til de lokale forhold forskellige steder i landet. Budget: Budgettet er fulgt som aftalt. Publikationer: 1. Evalueringsrapport pil sammenfattende rapport 2. Dyrkning af energipil kort pjece med hovedkonklusioner 3. Pil i landskabet - Vejledning og anbefalinger om energipils indpasning i landskabet 4. Pil i landskabet Miniguide til hvordan pil plantes under hensyn til landskabet 5. Erfaringer med dyrkning af energipil i Vestjylland Delrapport med opsamling af Vestjysk Landboforenings erfaringer fra arbejdet med piledyrkning 6. Miljøeffekt på lavbund Delrapport om undersøgelserne af miljøeffekt ved piledyrkning på lavbund 7. Følsomhedsanalyser for driftsøkonomi ved dyrkning af energipil Delrapport om driftsøkonomi ved piledyrkning 8. Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø Delrapport om driftsøkonomi og samfundsøkonomi ved piledyrkning Side 4

5 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer Projektets overordnede mål er at udvikle en forretningsmodel, kombinerer energiproduktion med vandmiljøbeskyttelse ved etablering af en pileproduktion i stor skala på landbrugsarealer med særlig risiko for udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, og hvor der af miljømæssige årsager forventes at komme restriktioner i arealanvendelsen. Mål 1 Organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Lokal koordinatorfunktion for piledemonstrationsprojektet, som sigter mod at opbygge en lokalt forankret organisering, der kan videreføre en bæredygtig forretningsmodel for dyrkning og afsætning af energipil ud over projektperioden. Skriftlig redegørelse og anden relevant dokumentation fremsendes i forbindelse med ordinære halvårlige statusredegørelser I forbindelse med projektet er oprettet Vestjysk Piledyrkerforening. Vestjysk Pileleverandørforening fortsætter efter projektets udløb som koordinatorfunktion med bistand fra VJL. I projektet har Vestjysk Landboforening (VJL) løbende arbejdet med at understøtte piledyrkningen i projektområdet. Dette er bl.a. sket ved vurdering af arealers egnethed til piledyrkning, via diverse formidling til landmænd m.fl., f.eks. i form af markvandringer og orienteringsmøder om høst. VJL har endvidere løbende bistået Vestjysk Pileleverandørforening med organisering, bl.a. i forbindelse med tilplantning men fra vinteren også i forbindelse med høst og afsætning af pil. VJLs erfaringer med piledyrkning og organisering af piledyrkning er beskrevet i evalueringsrapporten samt en delrapport. Side 5

6 Resultatkrav 1.2 Der tilstræbes et samlet tilplantet energipileareal i projektområdet på i alt 1500 ha ved projektets udløbsperiode Dokumenteres i forbindelse med ordinære halvårlige statusredegørelser i form af en statusoversigt Mål 2 Dokumentation Der er til og med 2012 etableret 638 ha med pil i projektområdet. Det er således ikke lykkedes at nå målet om ha med pil ved projektperiodens slutning. Det samlede pileareal i Danmark er øget fra ca ha i 2008 til ca ha i Set i denne sammenhæng har piledyrkningen i projektområdet spillet en væsentlig rolle i forbindelse med opskalering af piledyrkning. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Drift koordineres og justeres i forhold til målsætninger og rammebetingelser for området (produktionsmuligheder, miljø, afsætningsmuligheder mv.). Eksempelvis i form af løbende reviderede: Dyrkningsplaner, afsætningsplaner, effektvurderinger mv. Dokumentation i form af afrapportering af dyrkningsplaner, - praksis og effektvurderinger. Opbygning af database om dyrkningsforhold, høst, billeder Der er siden 2010 indført et etableringstilskud, et produktionstilskud samt et tilskud til ekstensivt landbrug, som alle kan søges til pil og andre flerårige energiafgrøder. Endvidere er der blevet mulighed for, at pil kan erstatte dyrkning af efterafgrøder. Disse forbedringer i rammevilkårene har øget incitamentet til at plante pil væsentligt. En vis forventning om øgede priser på biomasse såsom træflis kan også formodes at stimulere interessen. Omvendt dæmper de nuværende meget høje kornpriser interessen for at plante pil på marker, der alternativt kan anvendes til korndyrkning. De første erfaringer med piledyrkning har også vist store udfordringer mht. dyrkningen, ikke mindst ukrudtsbekæmpelse. Side 6

7 Resultatkrav 2.2 Udarbejdelse af forretningsplan til brug som beslutningsgrundlag målrettet lodsejere, aftagere af energipil, beslutningstagere m.fl. Resultatkrav 2.3 Der foreligger dokumentation for det energimæssige rationale. Eksempelvis i form af energiberegninger for nettoproduktion af energi Endelig forretningsplan baseret på resultater og erfaringer i projektet fremsendes til RM i forbindelse med den endelig afrapportering Afrapporteres skriftligt til RM senest i forbindelse med slutrapport Dette er i projektet dokumenteret for en række pilemarker via fotos og indsamling af viden om dyrkning, ligesom de tilgængelige udbyttetal for pil viser stor variation (se bl.a. evalueringsrapporten). For at øge interessen for og udbyttet af piledyrkning yderligere er der derfor brug for at videreudvikle og demonstrere bedre metoder til både ukrudtsbekæmpelse, gødskning og høst samt afklaring mht. logistik og afsætning. I projektet er der arbejdet med analyse af driftsøkonomien ved piledyrkning. Forretningsplanen er udviklet løbende igennem projektet og forbedret i takt med, at datagrundlaget udbygges, ikke mindst via oplysninger om høstomkostninger og høstudbytter. I Evalueringsrapporten og vejledningen Dyrkning af energipil beskrives nøglefaktorer for driftsøkonomien ved piledyrkning. Der er i evalueringsrapporten foretaget en beregning af brutto- og nettoenergiudbytte pr. ha ved piledyrkning. Energiforbruget til dyrkning og transport af pil udgør i størrelsesordenen 2-7 % af energiindholdet i den høstede pileflis, og der er således et stort energiudbytte i forhold til energiforbruget. Side 7

8 Resultatkrav 2.4 Der foreligger dokumentation for det miljømæssige rationale. Eksempelvis i form af næringsstofniveauer i jordvæsken Resultatkrav 2.5 Der foreligger dokumentation for de landskabsmæssige effekter. Eksempelvis i form af effektvurderinger for driftens påvirkning af arealerne Afrapporteres skriftligt til RM senest i forbindelse med slutrapport Afrapporteres skriftligt til RM senest i forbindelse med slutrapport Der er gennemført markforsøg i pil på højbundsjord med måling af næringsstofudvaskning ved forskellige gødningsniveauer samt i en tilstødende nabomark med almindeligt sædskifte med enårige afgrøder. To års målinger viser en særdeles lav udvaskning af kvælstof fra pil (8 kg N/ha/år) sammenlignet med korn (105 kg N/ha/år). Der er også gennemført målinger af miljøeffekt på 2 lokaliteter med pil på lavbundsjord samt drænvandsmålinger på yderligere 3 lavbundslokaliteter med pil. Målingerne viste oftest et betydeligt lavere nitratindhold i udløbsvand end i indløbsvand. I nogle tilfælde blev fosforindholdet dog øget. Der er gennemført miljøøkonomisk analyse, der viser, at piledyrkning udgør et omkostningseffektivt virkemiddel, både i forhold til at reducere udvaskningen af kvælstof og i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det miljømæssige rationale ved piledyrkning er beskrevet i evalueringsrapporten. Det er gennem projektet dokumenteret de landskabelige aspekter ved etablering af pilemarker. Ud fra dette er der udarbejdet en vejledning med anbefalinger vedr. energipils indpasning i landskabet. Vejledningen findes både i en miniudgave målrettet til landmænd samt en udvidet udgave til rådgivere m.fl. Desuden er landskabsaspekterne beskrevet i evalueringsrapporten. Side 8

9 Resultatkrav 2.6 Erfaringsopsamling omkring afsætning og anvendelse af energipil i kraftvarmesektoren Resultatkrav 2.7 Kortlægning af barrierer knyttet til anvendelse af pil til energi produktion og miljøbeskyttelse. Med baggrund i projektets resultater og erfaringer dokumenteres og vurderes barrierer (lovgivningsmæssige, teknologiske m.fl.) Afrapporteres skriftligt til RM senest i forbindelse med slutrapport Afrapporteres skriftligt til RM senest i forbindelse med slutrapport Der er i evalueringsrapporten en erfaringsopsamling vedr. erfaringerne med pileflis anvendt i varmeværker samt en vurdering af afsætningsmulighederne for pileflis. Der vurderes generelt at være gode afsætningsmuligheder for pileflis, men pileflisen skal kunne konkurrere med skovflis, både mht. pris, kvalitet og forsyningssikkerhed. Der er i evalueringsrapporten foretaget en samlet vurdering af muligheder og udfordringer ved dyrkning og anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse. En væsentlig forudsætning for succes med piledyrkning er, at der kan opnås en fornuftig økonomi. Dette skal dels ske vha. ordentlige udbytter via dyrkning på egnede arealer og god dyrkningspraksis, dels vha. minimering af omkostningerne bl.a. via dyrkning på større, rationelle arealer, minimering af transportomkostninger samt organisering af pileavlere i større enheder. Endelig skal afsætningen sikres via klare aftaler mellem pileavlere og aftagere af pileflisen. Side 9

10 Resultatkrav 2.8 I projektet arbejdes med mulighederne for at inddrage regionale virksomheder i aktiviteter i tilknytning til projektets aktiviteter. Eksempelvis i forhold til udvikling og videreudvikling af relevant udstyr og teknologi. Afrapporteres til RM i forbindelse med de ordinære halvårlige statusredegørelser. I forbindelse med slutrapport redegøres for den samlede effekt på den regionale erhvervsudvikling Mål 3 Formidling Der er i evalueringsrapporten foretaget en vurdering af erhvervseffekterne ved piledyrkning. Pileproduktionen har medført inddragelse af lokale maskinstationer i forbindelse med høst, og dette ventes at tage til i takt med, at flere pilearealer er klar til høst. Pilen ventes afsat til flisfyrede varmeværker i området, hvilket vil medføre lokale/regionale aktiviteter vedr. transport og logistik. Projektet har afdækket behov for videreudvikling af udstyr til bl.a. ukrudtsbekæmpelse og gødskning i pil, og det er sandsynligt, at regionale teknologivirksomheder kan bidrage til denne udvikling. Hvor vidt den udvidede piledyrkning vil føre til en større samlet erhvervsaktivitet afhænger i høj grad af, hvilke alternative dyrkningsmuligheder der er på arealerne, dvs. om pileaktiviteter blot erstatter aktiviteter med andre afgrøder, eller om arealerne ikke er så egnet til anden produktion. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Resultaterne er tilgængelige for alle interessenter blandt andet via hjemmeside, udsendelse af pressemeddelelser mv. Etablering af hjemmeside, der løbende formidler projekt og resultater, oplysninger om adresse sendes til RM senest den 1. april 2010 Udarbejdelse af 1-2 pressemeddelelser pr. år Der er ved projektets start etableret en hjemmeside ( hvor projektets aktiviteter og resultater løbende er præsenteret. Efter projektets afslutning er publikationer og præsentationer fra projektet tilgængelige på denne hjemmeside: Side 10

11 Resultatkrav 3.2 Resultater og erfaringer formidles løbende til følgegruppe samt andre interesserede. Blandt andet ved anlæg af demonstrationsmark, årlig temadag og afholdelse af kurser Resultatkrav 3.3 Udarbejdelse af en lettilgængelig publikation, der sammenfatter og perspektiverer projektets resultater og kan bruges f.eks. som dokumentation til beslutningstagere Aktiviteter afrapporteres skriftligt til RM i forbindelse med de ordinære halvårlige statusredegørelser Afrapporteres skriftligt til RM i forbindelse med slutrapport Der er i projektet samlet en mailliste med ca. 140 mailadresser på en lang række formodede interessenter, og der er halvårligt udsendt nyhedsmails til alle på listen. I projektområdet er der i oktober 2010 afholdt temamøde for en åben følgegruppe, og i oktober 2011 er der afholdt pileseminar, ligeledes for alle interesserede. I marts 2012 er der afholdt infomøde med demonstration af forskellige maskiner til høst af pil. Der er i løbet af vækstsæsonen afholdt diverse markvandringer med besigtigelse af forskellige typer pilemarker, forsøg m.m. Der er udvekslet viden om piledyrkning m.m. med svenske pileinteressenter. I oktober 2010 blev der afholdt pileseminar i Sverige, og i marts 2011 blev der gennemført en studietur til Skåne, dels med seminar med indlæg fra svenske pileforskere, dels med besøg hos diverse virksomheder med relation til pil. I april 2012 gennemførtes en studietur for projektgruppen til en svensk pileavler og et svensk varmeværk, der aftager pileflis, ligesom der blev holdt 2 indlæg fra svenske pilefolk. Projektet har således bidraget til overførsel af pileviden mellem Sverige og Danmark. Udover evalueringsrapporten for pileprojektet er der udarbejdet en populærudgave/vejledning Dyrkning af energipil, som opsummerer den opnåede viden. Side 11

12 3. Opfølgning på Økonomi Idet nærværende projekt er et delprojekt I KASKprojektet BioM, hvor også delprojektet Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning ( ) indgår, redegøres samlet for økonomien i de to delprojekter. Dette er I overensstemmelse med aftalegrundlaget, jf. resultatkontrakten. Separat økonomiopfølgning udarbejdes af operatør, på baggrund af fremsendt skabelon. Side 12

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Resultatkontrakt Vedrørende demonstrationsprojekterne: Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning (1-30-76-14-09) og Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende demonstrationsprojekterne:

Resultatkontrakt. Vedrørende demonstrationsprojekterne: Resultatkontrakt Vedrørende demonstrationsprojekterne: Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning (1-30-76-14-09) og Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende demonstrationsprojekterne:

Resultatkontrakt. Vedrørende demonstrationsprojekterne: Resultatkontrakt Vedrørende demonstrationsprojekterne: Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning (1-30-76-14-09) og Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse

Læs mere

Afslutningsrapport marts 2013 Resultatkontrakt

Afslutningsrapport marts 2013 Resultatkontrakt Afslutningsrapport marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende demonstrationsprojekterne: Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning (1-30-76-14-09) og Anvendelse af pil

Læs mere

Dyrkning af energipil. S l 1

Dyrkning af energipil. S l 1 Dyrkning af energipil S l 1 Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af BioMprojektets evalueringsrapport, der er redigeret af: Søren Ugilt Larsen, AgroTech Projektledelse: Hanne Bang Bligaard, AgroTech

Læs mere

Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer

Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer Ansøgning til Vækstforum, Region Midtjylland Projektets titel: Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer Overordnet formål med forprojekt og hovedprojekt Forberedende projekt:

Læs mere

Flerårige energiafgrøder

Flerårige energiafgrøder Flerårige energiafgrøder Søren Ugilt Larsen, AgroTech Karen Jørgensen, Videncentret for Landbrug Uffe Jørgensen, Århus Universitet Plantekongres 2013, Herning, 15. januar 2013 Den Europæiske Union ved

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Energiproduktion på basis af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien Juni 2010 juni 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende Energiproduktion på basis af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien Juni 2010 juni 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Energiproduktion på basis af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien Juni 2010 juni 2013 Journalnummer: 1337624110 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

»Virkemidler til grundvandsbeskyttelse

»Virkemidler til grundvandsbeskyttelse »Virkemidler til grundvandsbeskyttelse når skov ikke er den bedste idé Eja Lund & Tina Andersen»Kortlægning og grundvandsbeskyttelse 40% af Danmark er kortlagt 7000 km 2 er udpeget som NFI Sjælland 5000

Læs mere

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland

Tema: Energiskov. Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland Tema: Energiskov Rasmus Fejer Nielsen Skovdyrkerne Vestjylland 0. Disposition 1. Flisindblik markedsanskuelse 2. Produktet 3. Dyrkning af pil og poppel 4. Økonomi 5. Energiskov 360 6. Afrunding 0. Flis

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Dyrkning af energipil

Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil Plantekongres 2016 Herning, 20. januar 2016 Søren Ugilt Larsen, TI / AU Uffe Jørgensen & Poul Erik Lærke, AU Potentiale og barrierer ved energipil Kortlægning udført for Energistyrelsen

Læs mere

Pile- og poppelflis kan nemt implementeres i eksisterende kraftvarmeforsyning. Hvad er potentialer og barrierer?

Pile- og poppelflis kan nemt implementeres i eksisterende kraftvarmeforsyning. Hvad er potentialer og barrierer? Pile- og poppelflis kan nemt implementeres i eksisterende kraftvarmeforsyning. Hvad er potentialer og barrierer? Bioresource-seminar Aarhus Universitet 22. november 2016 Søren Ugilt Larsen, TI / AU Anders

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 1. juni 2012] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende demonstrationsprojekt: Alger til biogas i Region Midtjylland (1-30-76-10-10) April 2010 april 2013. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende demonstrationsprojekt: Alger til biogas i Region Midtjylland (1-30-76-10-10) April 2010 april 2013. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende demonstrationsprojekt: Alger til biogas i Region Midtjylland (1-30-76-10-10) April 2010 april 2013 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Tilgængelighed af biomasseressourcer et spørgsmål om bæredygtighed

Tilgængelighed af biomasseressourcer et spørgsmål om bæredygtighed Tilgængelighed af biomasseressourcer et spørgsmål om bæredygtighed Uffe Jørgensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø AARHUS UNIVERSITET Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Biomasse er i dag verdens

Læs mere

Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer. Poul Erik Lærke

Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer. Poul Erik Lærke Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer Poul Erik Lærke Agenda Hvordan sikres de åbne ådale der tidligere er blevet afgræsset af kreaturer? Er det muligt at kombinere naturpleje

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Workshop -Biomasse. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Workshop -Biomasse. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Workshop -Biomasse 1 Overordnet strategi Produktion og brug af biomasse til energi i regionen skal for at fremme beskæftigelsen og minimere importen øges væsentligt. Udnyttelsen af restprodukter fra land-og

Læs mere

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER Til gavn for både samfundet og landbruget FOTO: SØREN ULRIK VESTERGAARD INTRODUKTION TIL PROJEKTET 9 meter randzone Randzoner, som vi kender i dag, skaber nogle steder

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Regional Udvikling Skotttenborg

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Uffe Jørgensen Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø DET FACULTY JORDBRUGSVIDENSKABELIGE OF AGRICULTURAL SCIENCES FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Procent

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Skabelon til slutrapport for demonstrationsprojekter under landdistriktsordningen Erhvervsudvikling

Skabelon til slutrapport for demonstrationsprojekter under landdistriktsordningen Erhvervsudvikling Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Skabelon til slutrapport for demonstrationsprojekter under landdistriktsordningen Erhvervsudvikling Skabelonen benyttes til projekter

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Oktober 2012 Indhold Sammendrag... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29.

Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29. Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29. januar 2015 Forbruget af biomasse i Region Midt vil stige

Læs mere

TREFOR Vand. Værdiskabende grundvandsbeskyttelse

TREFOR Vand. Værdiskabende grundvandsbeskyttelse TREFOR Vand Værdiskabende grundvandsbeskyttelse Baggrund Situationen i indvindingsoplandet og vejen frem Nogle indvindingsområder er udfordret af bl.a. intensivt landbrug Nogle jordejere er udfordret af

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER

PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER PRODUKTION AF ENERGI OG MILJØ VED DYRKNING AF PIL PÅ MILJØFØLSOMME AREALER Fase 1. maj - oktober 2008 Aarhus Universitet, DJF AgroTech Dansk Landbrugrådgivning, Landscentret Vestjysk Landboforening Ringkøbing

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug?

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug? Hvorfor? Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling Det bæredyg+ge landbrug? Tværfaglig / holis+sk

Læs mere

»Grundvandsbeskyttelse

»Grundvandsbeskyttelse »Grundvandsbeskyttelse Eja Lund Viborg Vandråd, 15. november 2016 Specialkonsulent ALECTIA A/S Skanderborgvej 190 \ 8260 Viby J \ Danmark Tlf: +45 88 191 010 \ Mob: +45 22 685 672 E-mail: ejlu@alectia.com

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Den moderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø Kontraktens start: 14. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-11-10

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der

Tema. Dyrkning af energipil. Hvis en række forudsætninger er opfyldt, herunder udbytte, afsætning og priser kan der Dyrkning af energipil Dyrkning af energipil er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Tema >> Erik Maegaard, landskonsulent, Landscentret, Planteproduktion. Hvis en række forudsætninger er opfyldt,

Læs mere

Slutafrapportering April 2012

Slutafrapportering April 2012 Slutafrapportering April 2012 Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region

Læs mere

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne AARHUS UNIVERSITET Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne Indlæg ved NJF seminar Kringler Maura Norge, den 18 oktober 2010 af Institutleder Erik Steen Kristensen,

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 5

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 5 Ansøgning om projekt Bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn. Sammenfatning Et levende hegn skal plejes, hvis dets funktion og værdi skal opretholdes! Motiverne for pleje af levende hegn er

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Slutevaluering - Resultatkontrakt

Slutevaluering - Resultatkontrakt Slutevaluering - Resultatkontrakt Vedrørende Naturgassens afløser Udvikling af koncept for solvarme, varmepumper og varmelagring til fjernvarmeforsyning Fra 1. februar 2010 til 31. december 2010 (fristforlænget

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. Vedrørende PLANET RANDERS [ ] Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende PLANET RANDERS [01.08.2010 01.08.2013] Journalnummer: 1-33-76-23-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 UDTAGNING

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Resultatkontrakt Vedrørende Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Kontraktens start: 5. august 2009 Kontraktens slut: 1. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-20-07 Kontraktens parter

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens interaktive stol 1/1 2011 1/5 2012 Journalnummer: 1337623111 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

1. Om projektet. 2. Sådan dyrker man energipil (en miniudgave af dyrkningsvejledningen)

1. Om projektet. 2. Sådan dyrker man energipil (en miniudgave af dyrkningsvejledningen) 1. Om projektet Energipil har en dokumenteret god evne til at opsamle næringsstoffer, inden de bevæger sig ud af rodzonen. Et MVJdemonstrationsprojekt i Gistrup syd for Aalborg har bekræftet, at pil har

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM

Resultatkontrakt. Vedrørende. Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området. [ ] Journalnummer: ESFM Resultatkontrakt Vedrørende Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte i Randers-området [1.1.2008 31.8.2013] Journalnummer: 1-33-76-124-07 ESFM-07-0005 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Afgrøder til biogasanlæg

Afgrøder til biogasanlæg Afgrøder til biogasanlæg Kathrine Hauge Madsen khm@landscentret.dk Indhold Afgrøder til biogas situationen i Danmark Projekt: Demonstration af produktion og dyrkning af energiafgrøder til biogasproduktion

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet?

Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet? Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet? Biomasse og lokal energiproduktion DTU-Risø 30. april 2008 Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Drivkraft:

Læs mere

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER

SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER SÅDAN PÅVIRKER ENERGIAFGRØDER PRISEN PÅ FODER, JORDLEJE OG JORD PLANTEAVLSKONGRES 2013 TIRSDAG D. 15 JANUAR KONTAKT Troels Schmidt trs@agrocura.dk Tlf. 24 94 72 48 Agrocura Finans og Råvarer www.agrocura.dk

Læs mere

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord

FRA MARK TIL VARMEVÆRK. En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord FRA MARK TIL VARMEVÆRK En forretningsmodel for poppelflis dyrket på landbrugsjord Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Skovdyrkerne i Nord- og Østjylland

Læs mere

Energiafgrøder & biogasanlæg

Energiafgrøder & biogasanlæg Energiafgrøder & biogasanlæg Djurs Bioenergi November 2006 Uden energiafgrøder - ingen biogasanlæg I dag kan energiafgrøder ikke blot være med til at sikre miljøet. De er også en forudsætning for at kunne

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 1. august 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 Beretning fra Dansk Planteproduktion Torben Hansen Faglig beretning Carl Åge Pedersen Pause Finanskrisen og landbruget Eva Kjer Hansen EU s fremtidige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere