LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob Kenneth Søbye mob.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob."

Transkript

1 Majssorter 2013

2 LG s team i Danmark Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning Ole SCHmidt mob Kenneth Søbye mob Casper Kjær mob Leif Lautrup mob Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt. Fotos: Watier Visuel, Agrofoto og Limagrain A/S. Limagrain A/S Limagrain A/S er det danske salgsselskab i Limagrain Europe, som er Europa s største leverandør af udsæd. Limagrain er i Danmark markedets fø rende leverandør af majsudsæd, men har også mange nye spændende sorter inden for hvede, byg, ærte- og rapsudsæd. Det hele distribueres via et solidt forhandlernet. Produkterne markedsføres under branded LG, som er et internationalt brand for udsæd forædlet af Limagrain Europe. Som en del af Limagrain Europe har vi adgang til unikke ressourcer, hvor der konstant bliver investeret i forskning og forædling. LG ANIMAL NUTRITION - Dine køer fortjener det bedste af det bedste! For yderligere information: 2

3 Vælg tidlige sorter med højt udbytte og højest mulig FK-NDF Der kan synes langt fra forædling til foderbord, men hos LG har vi i forædling og produktion konstant fokus på majssorternes foderkvalitet og udbytte. Alle LG majssorter er forædlet til og grundigt afprøvet i danmark Hos LG er der fokus på udvikling og kvalitet hele vejen igennem fra forædling til foderbord. Forædlingen er målrettet og hos LG tilstræbes konstant at finde sorter med det højeste udbytte og de bedste dyrkningsegenskaber i kombination med den enestående fordøjelighed af cellevægge - nemlig FK-NDF. Derudover fokuseres og optimeres alle produktionsgange konstant for at sikre, at frøene er af den absolut bedste kvalitet, når du som landmand skal så dem. Vælg majssorter med den korrekte tidlighed Vi kender endnu ikke slutningen på dette års majssæson, men de tidlige sorter vil have et fortrin, som året er forløbet. Den kølige og våde sommer har forsinket majsens udvikling. Særligt hos de, der fik sået sent. Ingen kender 2013, men vores anbefaling skal lyde at vælge tidlige sorter og gerne fra to tidlighedsgrupper. Derefter skal der vælges sorter med den bedste foderværdi. Malkekøer kvitterer for sorter med en høj energikoncentration og en høj cellevægsfordøjelighed. Dette er egenskaber, som findes i LG Animal Nutrition sorterne, som samtidig giver topudbytte. På siderne finder du majssorterne til I vores brochure majssorter 2013 kan du læse mere information om for skelligheder i valget af majssort, råd til dyrkning, kvalitet og ikke mindst information om LG majssorterne. God fornøjelse! 3

4 LG Animal Nutrition En europæisk succes LG ANIMAL NUTRITION kvalitetsstemplet er velkendt over hele Europa. Kvalitetsstemplet gives til de majssorter, der er bedst egnet til helsæd til malkekøer. LG ANIMAL NUTRITION sorter ligger højest i udbytte og foderværdi blandt alle sorter på markedet, og har tilmed et optimalt stivelsesindhold og højere FK- NDF fordøje lig hed end andre sorter kan matche. Det giver høje udbytter i marken og høj mælkeydelse i stalden. Majssorter som giver et højt energiindhold i majsensilagen sammensat af 32-35% stivelse og den højest mulige FK-NDF, har i utallige fodringsforsøg vist en tydeligt højere mælkeydelse end sorter med samme stivelsesindhold, men lavere FK-NDF. Et udvalg af LG ANIMAL NUTRITION sorter er også afprøvet i fodringsforsøg med rigtig gode resultater, som alle bekræfter at netop ved valg af sorter med høj FK-NDF, kvitterer køerne med en højere mælkeydelse. LG Animal Nutrition sorterne sikrer dig: Højt udbytte og høj dyrkningssikkerhed Højeste foderværdi - høj stivelse og høj FK-NDF Høj sundhed i besætningen Højeste mælkeydelse og det bedste dækningsbidrag HUSK! Du kan beregne hver enkelt majssorts værdi på din bedrift via regnearket på Landmand.dk, som er udviklet af Videnscentret for Landbrug. De majssorter, der har LG ANIMAL NUTRITION stemplet i Danmark, er nøje tildelt det på baggrund af danske fodringsnormer og principper. Til grund ligger også mindst 2 års Landsforsøgresultater. Danmark: + 2,5 kg per ko/dag Forsøg på KFC Foulum: 0,25 L mælk/ko ekstra om dagen for hver ekstra 1% højere FK-NDF. Holland: +0,5 kg per ko/dag. Institut forsøg. Frankrig: + 0,6-2,5 kg per ko/dag. Mange praksis erfaringer. Ungarn: + 0,6-0,9 kg per ko/dag. Institutforsøg. Polen: + 1,5 kg per ko/dag. Institutforsøg. 4

5 For hver ekstra 1% FK-NDF giver en ko 0,25 L mælk mere om dagen Kan du se forskellen? Forskellen findes i planten og dine køer kan mærke den En optimal majshelsædsensilage har et energiindhold omkring 6,8 MJ/kg tørstof - svarende til ca 1,10 kg TS/FE. Energien skal komme fra både stivelse og cellevæggene (FK-NDF). En høj stivelsesprocent kan give et højt energiindhold, men majsensilage er grovfoder, så derfor skal der være balance mellem energibidraget fra stivelse og FK-NDF. For højt stivelsesindhold kan resultere i sur vom, både akut men oftere subklinisk, som måske ikke bemærkes straks, men det går ud over koens generelle helbredstilstand og giver lavere mælkeydelse. Derfor bør stivelsesprocenten ligge fra % og FK-NDF altid så højt som muligt. Majssort med gennemsnitlig FK-NDF Høj vomnedbrydelighed af cellevægge øger ydelsen hos dine køer. Majssort med høj FK-NDF Cellevægsfordøjelighed FK-NDF Fordøjelighed af cellevægge er foruden stivelse den mest betydende faktor for fordøjeligheden af helsædsmajs. Majsensilage består af ca 50 % cellevægsbundne stoffer. Så derfor er en høj fordøjelighed af cellevæggene vigtig, da det giver mulighed for øget foderindtag og højere foderudnyttelse, som direkte kan omsættes til højere mælkeydelse. En høj cellevægsfordøjelighed er sortsspecifik. Derfor skal grundlaget for en maksimal ensilage sikres allerede ved valget af sort. LG ANIMAL NUTRITION sorterne er det optimale valg! FK-NDF værdien som giver et mål for fordøjeligheden, lader sig ikke umiddelbart afsløre ved et kig på planterne, hvor kolberne og plantens størrelse ofte får opmærksomheden. Men når majsen præsenteres for koen på foderbordet, er det tydeligt, at majs ikke bare er majs. I en veltilpasset foderration med det optimale energiindhold vil koen kvittere for en høj FK-NDF med højere ydelse. FK-NDF værdien er tilgængelig for alle sorter, der deltager i Landsforsøgene, så det er let at vælge de bedste sorter til at fodre dine køer med. LG Animal Nutrition Se også efter LG ANIMAL NUTRITION logoet: 5

6 Kolbemajs LG HAR SORTERNE Kolbemajs er oplagt til erstatning for en del af kraftfoderet i rationen og til at opnå større selvforsyningsgrad. Majsstivelsens fordøjelighedsprofil er væsentlig bedre end valset korn, og har en større andel af bypass-stivelse end korn. Det kvitterer især de højestydende køer for. Kolbemajsen har et højt udbytte, som kan bidrage til lavere foderomkostninger og større selvforsyningsgrad, så følsomhed overfor prisudsving på fodermarkedet mindskes. Samtidig forenkles markplanen og flere opgaver kan klares i en arbejdsgang. Vælg kun tidlige sorter Kolbemajs bør ikke høstes før 3-4 uger efter tidspunktet for helsædshøst, da kolben helst skal nå et tørstofindhold på 54-58%. Ellers bliver udbytte nedgangen for stor i forhold til at høste afgrøden som helsæd. Kolbemajs høstet med 40-45% tørstof har for lavt et energiindhold, og der mistes for mange FE i marken ved høst som kolbemajs. Det betyder, at majsen fortsat skal være i vækst og indlejre stivelse i kolben i 3-4 uger efter det optimale høsttidspunkt for helsæd. Typisk stopper majsens vækst senest medio oktober pga lavere temperaturer. Så hvis helsædshøsten først foregår i starten af oktober, skal det nøje vurderes, om majsen kan nå at indlejre så meget mere stivelse, at udbyttetabet ved at høste som kolbemajs ikke bliver for stort. I køligere egne af landet og hvor der er risiko for tidlig frost i efteråret, bør der kun vælges blandt de absolut tidligste sorter til kolbemajs. Høj FK-NDF giver sikkerhed for udbytte og foderværdi Opnår kolberne ikke et tørstofindhold på mere end 50%, bør afgrøden snittes til helsæd - evt med højere stub i stedet for kolbemajs. Derfor skal der vælges tilstrækkeligt tidlige sorter, så modning sikres. Vælges der samtidig sorter med højest mulig FK-NDF giver det mulighed for at lave en optimal helsædsensilage, hvis afgrøden vurderes ikke at nå over 50% tørstof! Slagtekalve bør fodres med kolbemajs Kolbemajs har vist sig som et fremragende foder til slagtekalve. Tilvæksten er uændret i forhold til fodring med kraftfoder, men foderomkostningerne er væsentligt lavere. Kolbemajs er samtidig mere strukturrigt foder i forhold til kraftfoder, og har derfor også en positiv effekt overfor forekomsten af leverbylder. KFC Foulum er i en undersøgelse kommet frem til at op til 60% af foderrationen kan bestå af kolbemajs, uden at det påvirker den daglige tilvækst negativt. Fodereffektiviteten viste sig lidt lavere for kolbemajs i undersøgelsen, men det opvejes af en væsentlig lavere omkostninger per FE ved kolbemajsfodring. VFL Kvæg har beregnet, at ved at lade kolbemajs udgøre 58 % af foderet kan DB per kalv forbedres med over 500 kr i forhold til fodring med 100 % kraftfoder/halm, når der endda er taget højde for alle omkostninger. Kolbemajs øger desuden selvforsyningsgraden via generelt højere udbytter i marken. Se efter kolbemajssymbolet ved sorterne på side

7 LG har til stadighed markedets strengeste krav til kvaliteten af frøet. Det er din garanti for de bedste majsfrø Frøkvalitet Frøkvaliteten er vigtig Kvaliteten af majsfrø må der ikke gåes på kompromis med. Der udsåes kun omkring frø eller mindre per ha, hvor der i en kornmark udsåes adskillige millioner kerner. Derfor er der ikke plads til frø af lav kvalitet. Kvalitet i majsfrø omfatter udover spireevne, også god spireevne under kølige forhold - benævnt koldtest, samt vitalitet, renhed, sortsrenhed, fri for udsædsbårne sygdomme og en kvalitetsbejdsning. Pris og kvalitet hænger i høj grad også sammen, når det gælder majsfrø. Det er kritisk, at spare lidt på majsfrøene og dermed risikere at ende op med frø, der spirer dårligt frem under danske forhold, eller ikke er sortsren. Så får man ikke den vare, man betaler for. Køb derfor kun kvalitetsfrø! Majs skal såes når: Jordtemperaturen er over 8 C (bejdset frø) og over 10 C for ubejdset frø Udsigt til godt vejr med stigende temperaturer og uden væsentlig nedbør Sådybde: 4-5 cm i fugtig jord Majsfrøet skal være koldtestet Alt majsfrø der anvendes i Danmark, skal være koldtestet. Målet med testen er at afprøve om frøet kan spire frem, også når det udsættes for en kuldepåvirkning i form af nedbør eller kulde efter såning. Koldtesten er et redskab for os som frøproducent til at sikre, at der kun kommer frø af høj kvalitet til Danmark, men også en sikkerhed for frøkvaliteten for dig som majsavler. Der er forskel på, hvordan koldtesten udføres af de forskellige frøproducenter og hvor strenge krav, der stilles frøkvaliteten. LG har til stadighed markedets strengeste krav til kvaliteten af frøet. Det er din garanti for de bedste majsfrø, og den giver sammen med vore bedste sorter det bedste grundlag for en succesfuld majsafgrøde. Frøstørrelse Majsfrøets størrelse har normalt ikke betydning for udbytte eller kvalitet så længe vægten for en sæk majsfrø ligger i intervallet kg. Det er normalt andre årsager end frøstørrelsen, der kan føre til fremspiringsproblemer. Som med alt andet frø bør frøstørrelsen tages i betragtning, når frøet såes. Det gælder både ved indstilling af såmaskinen og ved valg af sådybde. Mindre frø bør ikke sås for dybt, ligesom stort frø ikke bør sås for øverligt, da det kræver mere fugt til at sikre fremspiring. Kolbemajs og frøkvalitet 7

8 Økologisk majs øg udbyttesikkerheden Majsensilage er et fremragende stivelsesrigt grovfoder til økologiske malkekøer. Med et stivelsesindhold på % passer majsensilagen perfekt i en græsrig foderration, og det er en billig stivelseskilde. Men der er udfordringer i at dyrke en økologisk majsafgrøde, så den kan snittes til ensilage af topkvalitet. På nogle økologiske bedrifter betragtes majs, som en dyrkningssikker afgrøde. Her er management og pasning i top og klimaforholdene gunstige. For andre er økologisk majs en stor udfordring at få til at lykkes. Ved at holde sig nogle få ting for øje er grundlaget for en god majsavl på plads. Det er sortsvalg, etablering og ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsbekæmpelsen kan der læses mere om på modstående side. Sortsvalg - vælg kun sorter vi har testet økologisk Majssorten skal passe til de klimatiske forhold på lokaliteten. Der er nu så tidlige sorter på markedet, at det ikke bør være et problem at få majsen moden til høst som helsæd. Flere af disse meget tidlige sorter har også en meget kraftig forårsudvikling og dermed en rigtig god konkurrenceevne overfor ukrudtet. ACTIVATE er en af disse nye sorter, som allerede har vist sig meget velegnede til økologisk dyrkning. EMBLEM har vist meget lovende takter i det vanskelige forår TREASURE er stadig den foretrukne sort til økologisk dyrkning og er ligesom AMBITION og ARTIST meget velegnet på stort set alle lokaliter. BEETHOVEN, ASTIANO og AMPEZZO er stærke sorter på bedre lokaliteter. etablering En perfekt etablering af majsen er afgørende for såvel fremspiring som den senere ukrudtsbekæmpelse. Såbeddet skal være fast, meget jævnt/plant og opharvet i en ensartet dybde. Det gør en præcis såning af majsfrøene lettere. Der må ikke være klumpsåninger (flere frø sammen) i rækkerne, da det koster udbytte og giver plads til ukrudt, hvor der mangler planter. Ujævn sådybde resulterer i uens fremspiring og forstyrrer ukrudtsbekæmpelsen. Præcis såning kræver et jævnt LG s ubejdsede majsfrø er koldtestet ubejdset. Din garanti for frø af bedste kvalitet. såbed og omhyggelighed ved såningen. Sådybden bør ikke være mere end 4 cm, medmindre såbedet er meget tørt, eller der er problemer med råger i marken. Dyb såning gør fremspiringen langsommere og øger derved etableringsrisikoen. SÅTID Fra såning til fremspiring er den mest kritiske periode for ubejdset majs. Så derfor ikke ubejdset majs før jordtemperaturen er over 10 C, og der er udsigt til lunt og tørt vejr i så mange dage, at majsen kan nå at spire frem. Kulde og især nedbør er meget risikabelt for majsen, indtil den spirer frem. Regn kan sænke jordtemperaturen drastisk i løbet af få timer. Derfor skal majsen sås i forkanten af en periode med godt vejr, da det er helt afgørende at fremspiringen sker, før der kommer regn. LG anbefaler og leverer ubejdset frø af følgende majssorter til økologisk dyrkning i 2013: treasure Activate Artist Astiano Ambition emblem Beethoven Ampezzo 8

9 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse i majs skal have meget høj prioritet frem til rækkelukningen, uanset om den udføres med eller uden brug af kemi. Radrensning er et vigtigt værktøj til nedsættelse af pesticidforbruget i majs eller helt at undlade brugen af kemi. Radrensning skal udføres på småt ukrudt efter behov. Dvs. at ukrudtet max. bør have 2 løvblade. Kør hellere en gang ekstra end en gang for lidt. Der bør anvendes skærme mellem skær og majsplanter, så majsen ikke dækkes med jord ved de første rensninger. Når majsen har nået 4-6 bladsstadiet, kan skærmene undlades, så kan der hyppes jord ind om planterne til at dække ukrudt i rækkerne. RENE MAJSMARKER UDEN BRUG AF KEMI Det kan lade sig gøre at holde majsene fri for ukrudt også uden brug af kemi. Som beskrevet ovenfor er radrensning det vigtigste våben, men strigling er et godt supplement til radrensningen, mens majsplanterne er små. Striglingen skal foretages på helt småt ukrudt med kun kimblade for at være effektiv og under hensyntagen til majsen, så den ikke skades eller tildækkes. Korrekt og rettidig udført strigling er meget effektiv overfor ukrudtet - også inde i majsrækken, hvor radrenseren ikke er effektiv. Blindstrigling før fremspiring skal ske meget øverligt og inden topspiren er 1 cm. Topspiren må aldrig beskadiges. Ukrudtsbrænding bør kun foretages i majs på marker med et meget højt ukrudtstryk, og skal udføres, mens majsen ikke har mere end 2-3 blade. Vejret efter brænding bør være lunt, så vækstforholdene for majsen er gode. Brændingen sætter typisk majsens udvikling 7-10 dage tilbage, så der bør vælges meget tidlige sorter, hvis der planlægges ukrudtsbrænding i majsen. EFTERAFGRØDER I MAJS Efterafgrøder i majs er oplagt til opfyldelse af efterafgrøde forpligtelser, men er også god fornuft til opsamling af næringsstoffer. Rajgræs har været den oplagte efterafgrøde at etablere mellem majsrækkerne ved at drysse frøene ud med frøudstyr på en radrenser eller en elspreder. Ved blot at uddrysse græsfrøet er der ingen garanti for at frøet kommer i kontakt med fugtig jord og kan spire. Derfor ses ofte en dårlig fremspiringprocent i efterafgrøden. Derfor bør frøet tildækkes eller udsåes med såskær. Efterafgrøden bør udsåes primo juni i forbindelse med den afsluttende radrensning. BEDRE ETABLERING AF EFTERAFGRØDER Majs bliver ofte beskyldt for at have en dårlig næringsstofhusholdning, men er det nu også rimeligt? Med de nuværende kvælstofnormer må det forventes, at udvaskningen fra majs er begrænset. Etableres der tilmed efterafgrøder i majsen, bør majsens kvælstofbelastning ikke overstige niveauerne i andre afgrøder. For at få øget viden om den aktuelle næringsstofhusholdning i danske majsmarker og for at fremme en sikker etablering af efterafgrøder i majs, deltager LG i et GUDP udviklingsprojekt med en række samarbejdspartnere. Projektet skal bl.a. give viden om, hvilke arter af efterafgrøder, der mest effektivt etablerer sig under majsen og opsamler mest kvælstof. Desuden hvordan efterafgrøden teknisk etableres bedst muligt, samt om der er forskel på, hvilke sortstyper af majs, det er bedst at etablere efterafgrøder i. økologisk majs og ipm 9

10 Nye sorter klar til 2013 LG har konstant nye sorter på vej med forbedringer af udbytte, foderkvalitet, sygdomsresistens mv. En række nye LZM sorter er afprøvet i frø af de mest interessante nyheder er tilgængelig til såning allerede i 2013 En række nye sorter står klar til at blive dyrket på de danske marker i De har alle gjort det fantastisk i Landsforsøgene, og er med to afprøvningsår på bagen klar til at blive dyrket i stor skala - til gavn for dine køer og din økonomi! Arcade Arcade er den tidligste nyhed og med en foderkvalitet i top. Arcade er perfekt til helsæd på de køligere lokaliteter, tidlig i modning, et højt stivelsesudbytte og en meget høj FK-NDF. Arcade er kandidat til at få Animal Nutrition kvalitetsstemplet i efteråret Emblem Emblem er en ny meget tid lig sort med topudbytte. Forårsudviklingen er helt i særklasse, og har skilt sig ud fra alle øv rige sorter i det kølige forår i Den kraftige tidlige vækst og en sikker tidlig stivelsesindlejring gør, at EMBLEM bør prøves af alle, der normalt dyrker meget tidlige sorter. Fieldstar Fieldstar er en stærk ny allround sort til helsæd, kolbe- og kernemajs. Stærk forårsudvikling, robust og kraftig plante med et højt udbytte og en god foderkvalitet. En høj bladsundhed og standfasthed i top kendetegner FIELDSTAR, der befinder sig i den meget tidlige ende modningsmæssigt. Monty Er en tidlig sort med flest mulige foderenheder per ha kravet - så er Monty sorten. Kraftig og robust plante med et højt stivelsesindhold og en god cellevægsfordøjelighed. Yukon Yukon er den første og eneste sort på den danske kernemajs sortsliste. Det er en ekstra tidlig sort med et højt udbyttepotentiale. Planten er høj og kraftig, imponerende kolber med lukket svøb. LG anbefaler Yukon til kolbe- og kernemajs, samt helsæd i kølige områder med stor græsandel i rationen. Activate Er den tidligste sort på markedet med konkurrencedygtigt udbytte. Kolben har lukket svøb og bladene er sunde. Foderværdien er i top, stivelsesindholdet højt og FK-NDF meget høj. Vælg ACTIVATE på de køligste lokaliteter, til sen såning eller til økologi. Ambition Stærk og robust all-round sort til alle formål. Standfastheden er i særklasse og resistensen overfor majsøjeplet og majsbladplet er høj. Stivelsesudbyttet er helt i top og udbyttet i foderenheder kan let konkurrere med sildigere sorter. 10

11 LG anbefaler VÆLG TIDLIGE SORTER Højt udbytte og høj foderværdi afhænger i høj grad af, om majsafgrøden har en passende modenhed på høsttidspunktet. Efter et par kølige og regnfulde somre i 2010 og 2011, et sent og koldt forår i 2012, er der god grund til at vælge tidlige sorter på størsteparten af arealet. Der er væsentlig forskel på, hvilken tidlighed, der er den korrekte i de forskellige egne af Danmark. Som udgangspunkt i lune samt kystnære egne vil middeltidlige sorter være det optimale valg, da disse kan omsætte en længere vækstsæson med højere temperaturer til højere udbytter end de tidlige sorter. Her er Aastar, LG , Nitro og LG gode valg. I de kølige egne af landet kan der oftest først såes nogle dage senere end på de lune lokaliteter. Risikoen for tidlig frost i efteråret er større og gennemsnitstemperaturen generelt lavere. Derfor bør de meget tidlige sorter vælges til størstedelen af arealet. Læs mere om de tidlige sorter på side Husk startgødning Startgødning er med til at sikre majsen en god start under alle betingelser. Effekten er størst under ugunstige forhold, men i alle tilfælde vil majsen kvittere med bedre rodudvikling og kraftigere tidlig vækst. Prioriter derfor altid tildeling af N og P sammen med såningen. Ukrudtbekæmpelsen skal være effektiv Ukrudtsbekæmpelsen i majs er sammen med sortsvalget og etableringen de vigtigste grundpiller til en god avl. Hvad enten renholdelsen sker kemisk, mekanisk eller som en kombination heraf er rettidighed afgørende. Der skal behandles første gang på småt ukrudt med max 2 løvblade, hvilket typisk er 3-4 uger efter såning. Der bør følges op med en 2. behandling inden for ca. 2 uger efter første behandling. I foråret 2011 var væksten i både majs og ukrudt i mange tilfælde langsom efter første behandling. Det indbød til at udsætte 2. sprøjtning. Men der var mere vækst i ukrudtet end det umiddelbart var til at se, så 2. sprøjtning skete i mange tilfælde på ukrudt, der var lidt større, end det burde have været. Så vær forsigtig med at udsætte 2. behandling. Vær også klar til en 3. opfølgende behandling mod sent fremspirende arter, som snerlepileurt, natskygge og hanespore, hvis køligt vejr udsætter rækkelukningen væsentligt efter 2. behandling. Pas på med valg af midler til 3. sprøjtning. Nogle midler risikerer at skade majsen allerede fra 6-8 bladsstadiet. Interessen for mekanisk renholdelse af konventionelle majs er stigende og i mange tilfælde et godt supplement til kemisk bekæmpelse. I mange marker er ukrudtstrykket begrænset, og den 2. sprøjtning kan ofte erstattes af en radrensning. Det er især oplagt, hvis der skal etableres efterafgrøder i majsen. BIOGAS MAJS Vælg kun afprøvede sorter til biogasmajs. For at opnå det maksimale hektarudbytte i majs til biogasformål skal der vælges sorter, som med sikkerhed kan nå 30% tørstof, og som samtidig har et maksimalt tørstofudbytte. På de kølige og middelgode lokaliteter er AMBITION, FIELDSTAR, MONTY og CATHY alle meget velegnede til biogasmajs og giver en stor udbyttesikkerhed i alle år. I de lune majsområder giver sildigere sorter ofte det højeste udbytte. LG har gennem flere år givet det højeste udbytte til biomajs, men også CATHY og LG ligger i top på tørstofudbytte. Læs mere på side 8 om renholdelse uden kemi. LG anbefaler 11

12 ACTIVATE FAO 150 YUKON FAO 160 ARCADE FAO 160 NYHED Ekstrem tidlig med stor udbyttesikkerhed på kolde lokaliteter. Activate er til dem, der ønsker en meget tidlig sort, som enten kan høstes tidligt eller sås sent. Activate har et højt udbytte af en høj kvalitet. Dyrkningsegenskaberne er gode med høj kolbeandel og pænt siddende kolber med lukket svøb. Kolber modner harmonisk. Planten har bedre Stay-green end andre ekstrem tidligere sorter Yukon er en ny meget tidlig sort til kolbe- og kernemajs. Yukon egner sig også til bedrifter med en græsrig ration, der ønsker en meget tidlig sort til helsæd. Yukon er dyrkningssikker og bliver færdig - selv i svære år. Den har en meget god fusarium resistens. Yukon er som den eneste sort optaget på den danske kernemajs sortsliste og deltager kun i kernemajsforsøgene Ny meget tidlig sort med foderkvaliteten i top. Arcade er perfekt til helsæd på de køligere lokaliteter - tidlig i modning, højt stivelsesudbytte og et meget højt FK-NDF. En nyhed der kombinerer tidlighed, foderværdi og udbytte fremragende Ekstrem tidlig Meget højt udbytte med god kvalitet Meget højt stivelsesudbytte Kan dyrkes på alle lokaliteter Tidlighed, der sætter nye rammer til kolbekernemajs / også egnet til tidlig helsæd Højt udbytte og stivelsesudbytte Høj kraftig plante og kolber med lukket svøb Kan dyrkes på alle lokaliteter Tidlighed og udbytte i særklasse Højt stivelsesudbytte Meget høj FK-NDF Kandidat til LG AN stemplet Kandidat 2012 SORT Første afpr. år Udbytte NEL20 (fht) Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år Gns. afpr.-år Activate ,8 arcade ,0 artist ,1 Adept ,9 12

13 ARTIST FAO 170 Artist er en meget tidlig sort med et højt udbytte og en fremragende foderkvalitet. Artist i markplanen giver maksimal foderværdi og udbyttesikkerhed. Sorten kan dyrkes i alle områder af landet. Artist har en kraftig forårsudvikling, meget tidlig blomstring og modning samt en høj kuldetolerance i foråret Meget tidlig sort med højt udbytte Maksimal foderværdi - Høj FK-NDF Højt stivelsesudbytte Høj kolbeandel, hvor kolbe og restplante modner harmonisk ADEPT FAO 180 Man kommer ikke uden om Adept. Sorten kan dyrkes på alle lokaliteter og skuffer aldrig. Sorten giver et højt udbytte med en fantastisk foderværdi. Med valget af Adept er man altid sikret ensilage af en meget høj kvalitet Bedste kombination mellem udbytte, foderkvalitet og tidlighed Udbytte på niveau med langt sildigere sorter Fremragende stabilitet - præsterer top foderkvalitet hvert år Kan dyrkes på alle lokaliteter Stivelsesindhold % Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 43,7 6,50 6,39 1,14 1,18 59,5 58,1 41,8 6,42-1,18-60,1-38,9 6,35 6,35 1,19 1,17 59,7 60,4 38,6 6,33 6,36 1,20 1,17 59,6 60,4 Ekstra tidlige sorter 13

14 TREASURE FAO 180 EMBLEM FAO 180 NYHED Aritzo FAO 180 Treasure er et sikkert valg for alle, og som økolog kommer du ikke uden om Treasure. Med Treasure sikres den kraftigste forårsudvikling og en unik jorddækning. Udbyttet ligger på et højt niveau med et meget højt indhold af stivelse, samt FK-NDF på et højt niveau. En meget robust og tolerant plantetype Emblem er en ny meget tidlig sort med topudbytte. Forårsudviklingen er i særklasse og overgår alle andre. Den kraftige vækst sikrer tidlig stivelsesindlejring. Bør afprøves af de, som dyrker meget tidlige sorter. Stor udbyttesikkerhed og stivelsesudbytte helt i top En sikker sort til den kvalitetsbevidste, som ønsker en sort med et højt udbytte, et højt indhold af stivelse og FK-NDF i kombination med nogle gode dyrkningsegenskaber. Aritzo har en flot stærk robust plante og afsluttede kolber Sikker foderleverandør - også i dårlige år Højt stivelsesudbytte og høj FK-NDF Robust plante med høj tolerance Absolut unik afgrødedækning = suveræn konkurrence overfor ukrudt Meget tidlig sort med topudbytte Forårsudvikling i særklasse Tidlig indlejring af stivelse Sikker foderleverandør Topsort med fantastiske egenskaber Højt udbytte og rigtig god foderkvalitet Flot, stærk og robust plante Lukkede svøb SORT Første afpr. år Udbytte Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % NEL20 (fht) 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år Gns. afpr.-år treasure ,5 emblem ,5 aritzo ,9 Fieldstar ,3 ambition ,7 14

15 FIELDSTAR FAO 180 NYHED Fieldstar er en ny stærk all round sort til helsæd, kolbe- og kernemajs. Sorten har en stærk forårsudvikling, robust og kraftig plante. Udbyttet er helt i top i kombination med en god foderkvalitet AMBITION FAO 180 Ambition lever helt op til sine ambitioner. Det er helt klart en topsort, som allerede i 2012 for alvor blev introduceret og vil i 2013 blive en endnu større sort pga. dens høje FE udbytte, stivelsesudbytte og kvalitet i kombination med dens fantastiske dyrkningsegenkaber Ny tidlig sort med stort potentiale Meget højt udbytte og indhold af stivelse Robust og kraftig plantetype Stærk forårsudvikling og robust plante Standfasthed i top Tidlig sort med meget højt udbytte Kraftig og massiv plantetype Meget stresstolerant og standfasthed i top Kan dyrkes på alle lokaliteter God afpasset stay-green Stivelsesindhold % Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS 15 Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 38,2 6,21 6,20 1,20 1,20 57,7 58,6 43,1 6,41-1,17-59,1-39,8 6,29 6,30 1,19 1,19 58,0 58,0 42,8 6,36-1,19-57,7-40,6 6,33 6,21 1,19 1,22 57,6 56,5 Meget tidlige sorter

16 ASTIANO FAO 180 Astiano er en tidlig sort med stort potentiale. Sorten er velegnet til både køligere og lidt bedre områder, hvor der kræves en pålidelig sort. Stabilt højt udbytte og stivelsesudbytte i en god kombination med højt indhold af FK-NDF. Meget kraftig forårsudvikling og en tidlig blomstring AWARD FAO 200 Award egner sig til alle formål - fra ensilage, kolbe- og kernemajs samt biogas. Det er en stivelsesrig sort, som i gode år virkelig viser sit potentiale. Award har en meget god forårsudvikling med store kolber og lukket svøb. Planten er kraftig og bladrig med god stay-green AMPEZZO FAO 200 Ampezzo sikrer en fremragende foderkvalitet og kan dyrkes over hele landet. Ampezzo giver et sikkert udbytte og ligger højt i MJ per kg tørstof. Ampezzo har særdeles gode dyrkningsegenskaber med en sikker forårsudvikling, tidlig blomstring og en stærk middelhøj plante Velegnet til alle områder Yderst stabil sort Højt stivelsesudbytte og høj FK-NDF Kraftig forårsudvikling også god til økologi Højt udbytte og en fantastisk all-round sort Meget kraftig stængel og sundhed i top Store kolber med helt lukket svøb Højt udbytte af fremragende kvalitet God totalfordøjelighed Høj MJ per kg tørstof Stærk middelhøj plante Tidlig, sikker og hurtig modning SORT Første afpr. år Udbytte Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % NEL20 (fht) 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år Gns. afpr.-år astiano ,4 award ,6 ampezzo ,6 monty ,6 atrium ,6 16

17 MONTY FAO 190 NYHED Monty er en tidlig sort. Er flest mulige foderenheder per ha kravet, så er Monty sorten. Kraftig og robust plante med et højt stivelsesindhold og en god cellevægsfordøjelighed. Også en stærk sort til kolbemajs ATRIUM FAO 200 Danmarks bedste sort - udbytte og kvalitet i særklasse. Bedste fordøjelighed af alle sorter. Atrium giver altid et meget højt udbytte af den absolut bedste kvalitet. Atrium var således sorten med den højeste FK-NDF af alle sorter i både 2010 og Atrium bør være et must i markplanen Meget højt udbytte og indhold af stivelse Robust og kraftig plantetype God totalfordøjelighed Høj MJ per kg tørstof Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Danmarks bedste sort Højeste FK-NDF af alle sorter - altid optimal foderkvalitet Gode dyrkningsegenskaber Tidlig blomstring og høj kuldetolerance Stivelsesindhold % Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 37,8 6,24 6,28 1,21 1,18 57,4 58,2 34,2 6,11 6,13 1,24 1,22 57,2 57,5 35,9 6,14 6,29 1,24 1,19 58,6 59,0 38,5 6,27-1,21-58,2-36,1 6,41 6,37 1,16 1,16 61,0 60,5 17 Tidlige sorter

18 AASTAR FAO 210 Danmarks mest dyrkede middeltidlige sort. Aastar giver et udbytte og kvalitet, som ligger på et absolut topniveau - selv i dele af landet, hvor det kan virke utroligt. Aastar har en stærk forårsudvikling og er meget robust gennem hele sæsonen. Aastar sikrer udbytte og højeste kvalitet år efter år LG FAO 211 LG er en stabil sort med et meget højt udbytte og en fantastisk foderkvalitet. LG har en utrolig flot og kraftig plante. En sort der absolut bør indgå i markplanen på de bedre lokaliteter. Testet og har bevist sin styrke i LG Animal Nutrition fodringsforsøg NITRO FAO 220 Nitro ligger på et meget højt niveau, når det gælder udbytte og kvalitet. Nitro har i alle afprøvningsår vist resultater på et meget højt niveau, når det gælder dyrkning, udbytte og kvalitet. Nitro sætter store flotte kolber og giver en ensilage med den bedste foderværdi Udbytte og kvalitet i særklasse Perfekt i majsrige rationer. FK-NDF helt i top Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Sikkert valg for den kvalitetsbevidste Meget højt udbytte og FK-NDF i top Robust og kraftig plantetype Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Perfekt kolbeandel Middeltidlig med stort potentiale Højt udbytte og indhold af FK-NDF Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Høj kuldetolerance SORT Første afpr. år Udbytte Stivelsesudbytte (fht) Tørstof % NEL20 (fht) 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år Gns. afpr.-år AASTAR ,2 LG ,8 NITRO ,8 LG ,9 LG ,9 cathy ,1 18

19 LG FAO 223 LG FAO 220 NYHED CATHY FAO 205 NYHED En af Danmarks absolut højestydende sorter. LG har et kæmpe udbyttepotentiale, hvilket den nu har bevist 3 år i træk. Sorten har en meget kraftig og massiv plante. LG passer perfekt til gode lokaliteter og bør absolut afprøves LG er en ny spændende sort til de bedre lokaliteter. Udbyttet ligger meget højt og sorten kvitterer fuldt ud på gode lokaliteter. Bestemt en sort, der bør afprøves, hvor der dyrkes majs til bioenergi Cathy er en ny spændende sort med et meget stort udbyttepotentiale på de bedre lokaliteter. Udbyttet er i absolut særklasse og indholdet af FK-NDF er middelt, så har man lokaliteten til en lidt senere sort, får man virkelig valuta for pengene med Cathy. Cathy planten er massiv, kraftig og høj Middeltidlig med stort potentiale Højt udbytte og middelhøj FK-NDF Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Høj kuldetolerance Særdeles egnet til biogas En sikker leverandør af energi Meget højt tørstofudbytte Kraftig og robust plante - Høj og tæt som en mur Gode dyrkningsegenskaber Særdeles velegnet i de lunere egne Enormt højt udbytte Robust og kraftig plantetype med god stay-green Stærk forårsudvikling Stivelsesindhold % Foderværdi NEL 20 MJ/kg TS 19 Foderværdi kg TS/FE Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 2011 Gns. afpr.-år 33,1 6,30 6,32 1,20 1,18 60,4 60,6 34,5 6,30 6,24 1,20 1,21 60,1 59,1 34,5 6,30 6,29 1,20 1,20 60,2 59,6 29,4 6,05 6,00 1,27 1,28 58,0 57,0 29,2 5,84-1,32-55,2-33,5 6,01-1,28-56,2 - Middeltidlige sorter

20 Landsforsøgsresultater majs 2011 Atrium 104 Aastar 103 Nitro Formula LG Arcade NYHED NYHED 102 Artist Adept Activate Banguy FK-NDF (fht) LG Ampezzo LG Blanding, majs Monty nyhed NYHED Aritzo Emblem NYHED NYHED Award Treasure Astiano Ambition Fieldstar NYHED Patrick 97 Beethoven Cathy Stivelsesudbytte (fht) (Landsforsøgene 2011) Scan QR-koden med din smartphone, så kommer du direkte på vores hjemmeside. Limagrain A/S - Marsallé Horsens - tlf

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark KerneMAJS 2012 Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark Er du begyndt at fodre med kernemajs? En højere selvforsyningsgrad, en bedre fodringsøkonomi, højere tilvækst og bedre sundhed

Læs mere

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht.

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht. Majssortiment 2015 Silomajs/majshelsæd Augustus Tidlighed - helt i front Udbytte - højere end alle andre Eneste sort med over 40 stivelse Fht. 6,24 6,28 59,6 61,2 1,10 40,2 40,6 113 2013 - MAS06T Exxtens

Læs mere

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21 Sidste nyt LG AnIMAL NUTRITION» Læs mere på side 4 merværdi Ved valg af den rigtige majssort» Læs mere på side 9 MAJS TIL BIOGAS» Læs mere på side 17 Kernemajssorter LG anbefaler» Læs mere på side 21 majs

Læs mere

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 KWS HELSÆD KOLBEMAJS KERNEMAJS RAMIREZ FAO 170 X X X TRITON FAO 180 X X LIMAGRAIN YUKON FAO 160 X LZM 163/81 FAO 160 X X GLORY FAO 170 X X X AMBITION FAO 180 X X X Monty

Læs mere

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf F15001 DLG-FORRETNINGER Nordjylland V. Ringvej 21 9760 Vrå Tlf. 3368 7000 Østjylland Rapsgade 1 8900 Randers Tlf. 3368 6300 Vestjylland Nørgårdsvej 1 7570 Vemb Tlf. 3368 7250 Sydjylland Mjølsvej 60 6230

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

LG fra Limagrain. Dit LG Team i Danmark:

LG fra Limagrain.  Dit LG Team i Danmark: Majssorter 2015 LG fra Limagrain LIMAGRAIN STÅR BAG LG Limagrain er et andelsselskab grundlagt i 1942 med det formål at sikre kvalitetssåsæd til andelshaverne. Ejerkredsen udgøres af 3.500 landmænd i området

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009 BREEDING YOUR PROFIT SEPTEMBER 2009 LG ANIMAL NUTRITION Et kvalitetsstempel der garanterer for helsædsmajs med den højeste foderværdi og med det bedste dækningsbidrag.» Læs mere på side 6 Sådan sikrer

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter Guide til sortsvalg 2017 Tips til succes med majsdyrkning NYT nu interaktivt katalog Scan denne side Majssorter 2017 1 Limagrain Limagrain Europe er en del af Limagrain, som i dag er verdens 4. største

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Sortsforsøg Kolbemajs 2011

Sortsforsøg Kolbemajs 2011 sforsøg Kolbemajs 211 BJAgro har i 211 afprøvet en række majssorter fra 6 forskellige leverandører, for deres egnethed til kolbemajs under danske forhold. Dette er yderst relevant, da denne type foder

Læs mere

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sortskataloget 2016 Velkommen til KWS sortskataloget 2016 2015 har været et udfordrende år for majsen. En vanskelig og sen såning fulgt af en kølig, våd

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018 majssorter 2018 Velkommen til sortskatalog 2018 Interessen for at opnå store udbytter i majs har aldrig været større. Men der er en betingelse for, at højt udbytte i majs er interessant. Nemlig at kvaliteten

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017 KWS majssorter 2017 Velkommen til KWS sortskatalog 2017 Majsen står flot på markerne og lover godt til høsten der nærmer sig. 2016 har indtil nu været et godt år for majsen. Efter såningen så vi kun jævnt

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Majs i Danmark Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion Indhold Areal og klima Dyrkning Udfordringer 1 Majsareal 1000 hektar 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Majs til biogas Kernemajs Kolbemajs

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Hans Kristian Skovrup Krav helsædssorter til malkekøer Højt udbytte af FEN Høj FK NDF > 60 % Min. 6,10 MJ pr. kg tørstof 1,12 kg ts/fe og lavere Min 2 år i forsøg Vælg sort efter beliggenhed REKLAME Forsøg

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Optimer dit grovfoder

Optimer dit grovfoder C M Y CM MY CY CMY K Hunsballe.pdf 03/05/04 8:46:37 AgrowMaize / AgrowGrass konceptet 2-3 Meget tidlige majssorter 4 Tidlige majssorter 5 Middeltidlige majssorter 6 Sildige majssorter 7 Kernemajs / Græs

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016 Majs på godt og ondt Årsmøde 2016 2 Majs på godt og ondt Resultater af majs 2015 (fodring og fedtprocent) Shredlage majs fup og fakta Kolbemajs og alternative stivelseskilder 3 Resultater fra Sønderjylland

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter

Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter Kirstine F. Jørgensen, VFL, Kvæg Mogens Vestergaard, DJF, AU Allan Mikkelsen & Mette Eriksen, KFC Produktionsforsøg på KFC Fodring med kolbemajsensilage

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil

Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Majs 2016 Veni, vidi, vici Julius Cæcar ca. 50 f.kr. Til: Nordjyske grovfoderproducenter Fra: Planteavlskonsulent Lasse Primdal lpo@landbonord.dk 96242597 1 USA November 2016 USA

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen

Pløjefri dyrkning af majs. Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Pløjefri dyrkning af majs Fagkoordinator Planteavl Christian Hansen Disposition Fordele ved pløjefri dyrkning på sandjord Udfordringer Hvad viser forsøgene Nøglen til succes Opbygning af jordens frugtbarhed

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Proterra Maize. DKK 1683 større fortjeneste pr. ha

Proterra Maize. DKK 1683 større fortjeneste pr. ha Proterra Maize DKK 1683 større fortjeneste pr. ha Proterra Maize har mange fordele Når grøngødningen Proterra Maize udsås sammen med majsen, har det store fordele og giver i sidste ende en DKK 1683 større

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Ukrudtet skal bekæmpes Utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse i økologisk majs medfører et stort udbyttetab og en ensilagekvalitet, som ikke er velegnet til højt ydende

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Bedre kvalitet i kornhelsæd

Bedre kvalitet i kornhelsæd Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl - 10 - V/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavvl På nordisk plan arbejdes der med at udvikle et nyt fodervurderingssystem, og det er planlagt, at dette

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om dyrkning af majs v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning Efterafgrøder Høsttider Snitlængde Kolbemajs og moden majs? Majssorter 2001-02 FK NDF 65,0

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Følg majsens udvikling frem mod høst

Følg majsens udvikling frem mod høst Side 1 af 5 28-09-20 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder > Grovfoder > Majshelsæd og kolbemajs > Følg majsens udvikling frem mod høst Følg majsens udvikling frem mod høst Høsten er startet flere steder

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Majshelsæds udvikling i kvalitet og udbytte 2010

Majshelsæds udvikling i kvalitet og udbytte 2010 Majshelsæds udvikling i kvalitet og udbytte 2010 Internt notat ved Ib Sillebak Kristensen, JPM, DJF, Aarhus Universitet. D. 24-1-2011 Indhold 1.1 Resultater fra målt og beregnet TS-indhold.... 1 1.2 Konklusion

Læs mere

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte

Økologisk blandsæd. Markplan/sædskifte Side 1 af 5 Økologisk blandsæd Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål: Dyrkning af proteinrigt foder. Dyrkning af bælgsæd med større dyrkningssikkerhed. Fremavl af ærter med mindre risiko

Læs mere

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer sorter til helsæd Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer Den dyrkede sort Aastar er topscorer i afprøvningen i 2009, både med hensyn til udbytte og FK NDF. Se mere på www.sortinfo.dk Figur 1 viser de

Læs mere

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r

Grøn Viden. Etablering af efterafgrøder. Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et. Elly Møller Hansen. DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r Grøn Viden U N I V E R S I T E T Etablering af efterafgrøder A A R H U S Elly Møller Hansen Det Jordbrugs vid enskabelige Fakul t et DJ F m a r k b ru g n r.331 J a n ua r 20 0 9 2 Markbrug nr. 331 Januar

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh resultater og perspektiver

Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh resultater og perspektiver Grovfoder til slagtekalve (majsensilage og grønh nhø) resultater og perspektiver Mogens Vestergaard Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, DJF, Aarhus Universitet Irene Fisker, Dansk Kvæg Christian

Læs mere

Majs. Konklusioner. Sortsvalg. Til ensilering vælges en majssort med: Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med majssorter til ensilering

Majs. Konklusioner. Sortsvalg. Til ensilering vælges en majssort med: Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med majssorter til ensilering Konklusioner Sortsvalg Sorter af majs til ensilering Set over flere års landsforsøg med sorter af majs til ensilering er det blandt de meget tidlige til tidlige sorter, Eternity, Treasure og Vernal, der

Læs mere

Fugleskader i majs hvor langt er vi nået af Anders Schou

Fugleskader i majs hvor langt er vi nået af Anders Schou Fugleskader i majs hvor langt er vi nået af Anders Schou De økologiske majsmarker blev flere steder sået i den første uge af maj. Kurven for jordtemperaturen var stigende og forholdene var optimale for

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG bedre x4 Til produktion af græsensilage af høj kvalitet UdbytteGræs TørkeGræs Bæredygtigt- Græs FiberGræs Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Klima Jordbund Sædskifte

Klima Jordbund Sædskifte Majshelsæd Majshelsæd er hele majsplanter, som er høstet med en finsnitter og ensileret. Majshelsæd bruges som foder til især kvæg eller til fremstilling af energi i f.eks. et biogasanlæg. Klima Majshelsæd

Læs mere

Produktionsmål Produktionsmålet i majs til ensilering er et udbytte på mindst FE pr. ha under gode dyrkningsforhold.

Produktionsmål Produktionsmålet i majs til ensilering er et udbytte på mindst FE pr. ha under gode dyrkningsforhold. Dyrkningsvejledning Ajourført den 15. maj 2003 Silomajs Produktionsmål Produktionsmålet i majs til ensilering er et udbytte på mindst 9.000 FE pr. ha under gode dyrkningsforhold. Foderværdien skal svare

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering

Hestebønne. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hestebønne Der findes hestebønnesorter til både vår- og efterårssåning. Denne dyrkningsvejledning omhandler kun vårsåede hestebønner. Hestebønne dyrkes normalt til foderbrug. Afgrøden anvendes

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 1. slæt græs er ved at være på trapperne. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Slå koldt vand i blodet og

Læs mere

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK Vingsted 25. november 2015 Arne Munk SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK STØTTET AF mælkeafgiftsfonden PROGRAM Introduktion og kort om projektet Konsulent Arne Munk, SEGES Økologi

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere