NOTAT. 14. marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 14. marts 2008"

Transkript

1 NOTAT 14. marts 2008 Svar på Kommissionens høring om evt. revision af Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed 1. Generelt Indledningsvis ønsker det danske Kulturministerium at takke Kommissionen for denne lejlighed til at deltage i debatten om, hvorvidt der er behov for at revidere Kommissionens meddelelse fra 2001 om anvendelse af statsstøttereglerne på public service- radio- og tv-virksomhed - den såkaldte radio- og tv-meddelelse. Kulturministeriet er enig med Kommissionen i, at området for elektroniske medier udvikler sig hastigt og at det derfor kan være nyttigt at undersøge nærmere, om reglerne for sådan virksomhed fortsat er tidssvarende. Spørgsmålet om finansiering af public service-medievirksomhed er et meget vigtigt emne i denne sammenhæng. Ministeriet ønsker imidlertid at påpege, at medieudviklingen foregår forskelligt i de enkelte medlemsstater, afhængigt af bl.a. kulturelle forskelle og individuelle traditioner. Fælles for europæiske public service-virksomheder er, at de skal opfylde demokratiske, sociale og kulturelle behov i samfundet hvilket fremgår af Amsterdam Protokollen og at de skal sikres selvstændighed og uafhængighed. Inden for disse overordnede rammer skal medlemsstaterne selv tilrettelægge den detaljerede regulering af public service-virksomheden, herunder også finansieringen af den, i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Derfor bør en eventuel revision af Kommissionens meddelelse efter Kulturministeriets opfattelse generelt bevare den nuværende meddelelses overordnede niveau og ikke opstille mere konkrete detaljerede regler. Derudover bemærker ministeriet overordnet, at den danske regering som bekendt har anlagt sag ved Retten i Første Instans med påstand om annullation af Kommissionens statsstøttebeslutning af 19. maj 2003 vedrørende TV2/Danmark A/S. De synspunkter, som regeringen har gjort gældende under retssagen, forudsættes bekendt, og bemærkningerne i dette høringssvar kan under ingen omstændigheder tages til indtægt for andre synspunkter end dem, som regeringen har fremført under retssagen. For så vidt angår spørgsmålet om den nuværende konkurrencesituation inden for den audiovisuelle mediesektor henvises til vedlagte bilag. J.Nr

2 Side 2 2. Vurdering af støttens forenelighed efter EF-traktatens artikel 86, stk. 2, sammenholdt med radio- og tv-meddelelsen 2.1. Overensstemmelse med Kommissionens beslutning og rammebestemmelser om kompensation for offentlige tjeneste Kommissionens beslutning og rammebestemmelser om statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste angiver en række betingelser for, at støtten kan anses for forenelig med fællesmarkedet. En række af disse betingelser svarer til de betingelser, der allerede er opregnet i den gældende radio- og tv-meddelelse. Til eksempel kan nævnes Kommissions mulighed for at gribe ind i forhold til åbenlyst forkert definition af public service, hhv. definition af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, samt kravet om, at opgaven (public service-forpligtelserne) skal være overdraget ved én eller flere retsakter. Derimod er beslutningen og rammebestemmelserne noget mere vidtgående og detaljerede end den gældende radio- og tv-meddelelse, når det drejer sig om spørgsmålet om beregning af kompensation og overkompensation. Det fremgår således bl.a. af rammebestemmelserne, at den retsakt, hvormed opgaven/forpligtelsen overdrages virksomheden, skal angive parametrene for beregning, kontrol og revision af kompensationen samt forholdsreglerne til undgåelse af og for tilbagebetaling af overkompensation. I den forbindelse skal bemærkes, at en forpligtelse til at udøve public service radioog tv-virksomhed er væsensforskellig fra en forpligtelse til at udføre en hvilken som helst anden tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Det er således også af Kommissionen, jf. den gældende radio- og tv-meddelelses afsnit 2 anerkendt som legitimt, at en public service-virksomhed kan pålægges et bredt public service mandat, der sigter mod en velafbalanceret og varieret programflade, som dels sikrer virksomheden et vist seer- og lyttertal, dels sikrer, at samfundets demokratiske, sociale og kulturelle behov opfyldes. Det vil ikke harmonere med det brede mandat, hvis størrelsen af kompensationen i den retsakt, hvormed forpligtelsen pålægges virksomheden, er opgjort på grundlag af et detaljeret regnestykke med udgangspunkt i en række konkrete delopgaver, der hver især berettiger til et givet kompensationsbeløb. Dels vil det være praktisk uhåndterbart med en sådan specificering af kompensationsbeløbet. Public service radio- og tv-virksomhed er således som al anden medievirksomhed dynamisk i sin natur det vil sige, at programflader mv. justeres i lyset af de initiativer, der tages i andre radio- og tv-foretagender, netop med henblik på at opretholde public service foretagendets position på mediemarkedet. Hvis enhver sådan justering eksempelvis tilførsel af ekstra

3 Side 3 ressourcer til én tv-kanal mod besparelser andetsteds i virksomheden skulle føre til justering i beregningen af kompensationen for alle berørte delopgaver, ville det betyde et utal af løbende justeringer af mandatet/retsakten. Men mere principielt vil det betyde en ikke acceptabel indgriben i public servicevirksomhedens redaktionelle frihed, hvis alle sådanne dispositioner i realiteten ville skulle kræve forudgående godkendelse i form af et justeret mandat. På den baggrund finder Kulturministeriet som helhed ikke, at beslutningen og rammebestemmelserne bør danne udgangspunkt for en eventuel revision af radioog tv-meddelelsen. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke i disse bestemmelser er enkeltelementer, som det vil kunne være hensigtsmæssigt at overveje. Det gælder særligt muligheden for ved opgørelsen af kompensationen at medtage en rimelig fortjeneste samt muligheden for at operere med en udsvingsmargin, jf. nedenfor Definition af public service-opgaver Public service-virksomheden er i Danmark organiseret på to niveauer det landsdækkende og det regionale. Det landsdækkende niveau består af de to landsdækkende public servicevirksomheder, DR (Danmarks Radio) og TV 2/DANMARK A/S. DR er en selvstændig offentlig institution, mens TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab. DRs public service-virksomhed omfatter bl.a. 2 landsdækkende tv-kanaler samt en række radiokanaler, medens TV 2/DANMARK A/S er ansvarlig for en landsdækkende public service tv-kanal samt en landsdækkende radiokanal med public service-forpligtelser på nyhedsområdet. Herudover driver TV 2/DANMARK A/S kommerciel medievirksomhed. DRs virksomhed finansieres hovedsageligt gennem DRs andel af licensafgifterne. TV 2/DANMARK A/S public servicevirksomhed finansieres primært af reklameindtægter, og TV 2/DANMARK A/S har ikke siden 2005 modtaget bidrag fra licensmidlerne. Det regionale niveau består af otte regionale TV 2-virksomheder samt DRs ni regionale radioer. De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige institutioner, hvis primære formål er at udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen i virksomhedens område i regionale vinduer på programfladen på TV 2/DANMARK A/S landsdækkende public service tv-kanal. De regionale TV 2- virksomheders virksomhed finansieres hovedsageligt gennem disses andel af licensafgifterne. Radio- og fjernsynslovens 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, indeholder den overordnede fastsættelse af, hvad der skal forstås ved begrebet public service.

4 Side 4 Ifølge lovens 10 skal den samlede public service-virksomhed via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. DRs og de regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne er fastsat i public service-kontrakter mellem kulturministeren samt DR og de enkelte regionale TV 2-virksomheder. Public service-kontraktsinstrumentet blev introduceret i 2003 for DR, TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder. Public service-kontrakten for TV 2/DANMARK blev ultimo 2003 i forbindelse med omdannelsen af TV 2/DANMARK til statsligt aktieselskab erstattet af en public service-tilladelse meddelt af kulturministeren i relation til selskabets landsdækkende public service tv-kanal. *** I det følgende sker der en nærmere omtale af definitionen af public serviceopgaverne for DR som værende Danmarks eneste landsdækkende licensfinansierede public service-virksomhed. DRs public service-forpligtelser er aktuelt fastsat i en public service-kontrakt indgået mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december Kontrakten er indgået for en 4-årig periode svarende til perioden for den senest indgåede politiske medieaftale for perioden DR er ifølge kontrakten forpligtet over for hele befolkningen til via fjernsyn, radio og internet eller lignende at sikre et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. I det samlede udbud af programmer og tjenester skal DR opfylde en række nærmere angivne public service-formål. Herudover er DR forpligtet til at tilbyde public service-indhold dvs. indhold i form af tekst, lyd og billeder, der opfylder kulturelle, sociale og demokratiske behov i det danske samfund på alle relevante teknologiske platforme. DR skal lægge vægt på at producere public service-tjenester, der er specielt udviklet til disse platforme. Der er i kontrakten angivet en række specifikke forpligtelser i relation til bl.a. nyheder, undervisningsprogrammer og tjenester, børn og unge, dansk dramatik,

5 Side 5 dansk musik, dansksprogede programmer, kultur- og idrætsprogrammer og online-virksomhed. I relation til DRs public service on-line-virksomhed er det bl.a. fastsat i kontrakten, at DR skal drive internetaktiviteter med indhold og tjenester, der bruger internettets formidlingsformer og som bidrager til DRs public service-formål som angivet i kontrakten. DRs internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, indhold til børn og unge, uddannelsestilbud, seerservice, debatfora, communities og anden brugerinddragelse samt produktioner med billed, lyd og tekst. DR skal stille dette indhold til rådighed streamet og til download til modtagelse på stationære eller mobile platforme. Som noget nyt blev der i forbindelse med indgåelsen af DRs aktuelle public service-kontrakt indført krav om en Værditest af nye public service-tjenester. DR skal i henhold til denne værditest underkaste nye public service-tjenester, herunder on-demand tjenester, en intern prøve for at sikre, at tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet. Ved en ny tjeneste forstås et større sammenhængende, konkret initiativ på en given platform, der ikke allerede er pålagt DR i medfør af kontrakten på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Ved vurderingen af hvilke tjenester, der skal underkastes værditesten, skal DR tage udgangspunkt i kriterier om tjenestens effekt, finansielle størrelse, nyhed i forhold til DRs aktiviteter og public service-forpligtelser samt initiativets varighed. Vurderingen af om en ny tjeneste opfylder kulturelle, demokratiske eller sociale behov i det danske samfund skal basere sig på om tjenesten tilfører en merværdi for samfundet og/eller det enkelte individ, og om tjenesten er almindeligt tilgængelig for danskerne. DR skal forelægge de foretagne værditests af nye tjenester og resultatet heraf for Radio- og tv-nævnet til udtalelse inden aktiviteterne påbegyndes. Radio- og tvnævnet er et af kulturministeren nedsat nævn, der bl.a. har til opgave at udtale sig om DRs redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakten, jf. nærmere under punkt 2.3. DR skal afvente nævnets udtalelse inden de pågældende nye aktiviteter iværksættes af DR, idet den endelige afgørelse om iværksættelse træffes af DRs ledelse. Nævnet skal offentliggøre nævnets udtalelser om de af DR udførte værditests. Det er i overensstemmelse med Amsterdam Protokollen og de overordnede principper i Kommissionens gældende radio- og tv-meddelelse op til medlemsstaterne at definere public service-opgaverne, idet disse skal opfylde de demokratiske, sociale og kulturelle behov i samfundet. Dette er i realiteten blot en særlig udmøntning af den generelle anerkendelse af, at det er i overensstemmelse med Unionens fælles værdier, at medlemsstaternes myndigheder har en vigtig rolle og vide skønsbeføjelser ved tilrettelæggelsen af tjenesteydelser af almen økonomisk

6 Side 6 interesse, således som det senest er bekræftet i Protokollen til Lissabon-Traktaten om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. Kulturministeriet finder, at præmissen om opfyldelse af demokratiske, sociale og kulturelle behov i samfundet er og fortsat skal være den grundlæggende ramme for medlemsstaternes definition af public service-opgaverne. Udgangspunktet for medlemsstaternes definition skal således fortsat være, at alt public service-indhold det være sig i form af programmer eller andre tjenester og uanset hvilken teknologisk platform det distribueres på, skal opfylde kulturelle, sociale og demokratiske behov i samfundet. Det må i den forbindelse være op til de enkelte medlemslande at identificere og udforme de nationale foranstaltninger i form af lovgivning eller anden officiel akt, som sikrer, at der foreligger en så præcis definition som muligt af public serviceopgaverne, herunder i forhold til andre aktiviteter end public service-aktiviteter og i forhold til nye medieaktiviteter. Disse foranstaltninger skal naturligvis iagttage de i meddelelsen omtalte krav om adskillelse af public service-aktiviteter og andre aktiviter. Valget af konkrete foranstaltninger beror i vidt omfang på de forskellige nationale forhold, herunder de nationale forudsætninger for public service-reguleringen og myndighedsstrukturen. Der bør derfor ved en eventuel revision af meddelelsen ikke fastsættes detaljerede anvisninger for medlemsstaternes valg af afklarende foranstaltninger. Derimod vil det muligvis kunne være gavnligt med en yderligere afklaring i form af en eksemplificering i meddelelsen af mulige foranstaltninger Mandat og tilsyn DRs overordnede public service-opgaver er fastsat ved lov og disse opgaver er specificeret i de 4-årige public service-kontrakter, som indgås mellem DR og kulturministeren. Således er det i radio- og fjernsynslovens 12 fastsat, at DR skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i lovens 10 nævnte principper (omtalt ovenfor under punkt 2.2.), og at DRs udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og DR. Radio- og fjernsynsloven er vedtaget af Folketinget på baggrund af forslag fremsat af regeringen. I lovforslaget er angivet en række nærmere forpligtelser, som vil blive fastsat i public service-kontrakten. Forud for lovforslagets fremsættelse, behandling og vedtagelse i Folketinget har lovforslaget været undergivet en bred offentlig høring. DR er en uafhængig institution, og det er DRs bestyrelse og direktion, der har kompetencen til at beslutte, hvorledes de fastsatte public service-forpligtelser konkret skal opfyldes.

7 Side 7 Således er det i DRs public service-kontrakt fastsat, at DRs bestyrelse inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og kontrakten, har ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse af programvirksomheden. DRs public service-kontrakt er offentlig tilgængelig. Kulturministeren har i henhold til radio- og fjernsynslovens 39 nedsat et af DR uafhængigt nævn Radio- og tv-nævnet, hvori bl.a. lytter- og seerorganisationerne er repræsenteret. Nævnet har bl.a. til opgave at gennemgå DRs årlige redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakten og udtale sig herom (omtalt ovenfor under punkt 2.2.). Nævnets udtalelser er offentlige. Rigsrevisionen påser, at de regnskabsmæssige oplysninger i public service-redegørelsen er korrekte, og at der foreligger en tilfredsstillende dokumentation for øvrige talmæssige oplysninger, der har betydning for vurdering af redegørelsen. Der er ikke mulighed for anvendelse af sanktioner i forbindelse med public service-kontrakten. Tredjemand har ikke ifølge lovgivningen særlige muligheder for at gribe ind over for påståede overtrædelser af DRs public service-forpligtelser. Dog har lytter- og seerorganisationerne ifølge public service-kontrakten ret til en formaliseret dialog med DR om programvirksomheden. Henvendelser eller klager vedrørende enkeltprogrammer i DR henvises af Radio- og tv-nævnet til DRs egen behandling. Der er i public service-kontrakten indført en mekanisme, hvorefter nævnets årlige udtalelse om DRs redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakten samt DRs bemærkninger hertil skal forelægges de partier, som står bag Medieaftalen, og som har godkendt DRs public service-kontrakt, med henblik på at drøfte eventuelle justeringer af kontrakten. Der har ikke i relation til rammerne for public service-virksomheden været anledning til at etablere et særskilt klage- eller sanktionssystem med henblik på behandlling af klager fra private aktører. Tredjemand kan i relation til DRs og andre medievirksomheders overholdelse af særskilt lovgivning såsom konkurrencelovgivningen m.v. naturligvis benytte de klagemuligheder, der er anvist i denne lovgivning (se nedenfor under punkt 2.7.). Samlet er det Kulturministeriets opfattelse, at de nuværende retningslinier i meddelelsen om overdragelse af public service-mandatet og etableringen af et tilsyn med opfyldelsen af public service-forpligtelserne er tilstrækkelige, og at der således ikke er behov for yderligere regulering herom på europæisk niveau Todelt finansiering af public service radio- og tv-foretagender Kommissionens spørgsmål til dette emne retter sig ikke mod todelt finansiering af public service-foretagender som sådan, men mere mod spørgsmålet om betalingstjenester, herunder særligt hvorvidt - og i givet fald på hvilke vilkår - en given tjeneste, som er omfattet af public service-mandatet, kan være finansieret af både offentlige midler og brugerbetaling. Kulturministeriet har noteret, at

8 Side 8 Kommissionen i Explanatory memorandum ikke anser tjenester, hvor der alene opkræves betaling for transmission o.l., for betalingstjenester. Ikke desto mindre finder ministeriet det fortsat lidt uklart, hvordan Kommissionen i praksis definerer betalingstjenester. DR kan i henhold til den danske radio- og fjernsynslov generelt ikke opkræve brugerbetaling for sine public service-ydelser. En undtagelse er dog virksomhed i tilknytning til de ensembler, som DR driver af bl.a. historiske årsager, og som er med til at understøtte DR s rolle som kulturskaber og kulturformidler, samt entrebetaling i forbindelse med større arrangementer (eksempelvis Melodi Grand Prix). Hvis sådanne former for virksomhed er omfattet af, hvad Kommissionen forstår ved begrebet "betalingstjenester", er det ministeriets opfattelse, at de nævnte undtagelser illustrerer, at det bør være op til national beslutning, i hvilket omfang - og på hvilke vilkår - betalingstjenester vil kunne omfattes af public servicemandatet, herunder hvorvidt de skal begrænses til tjenester, der ikke udbydes på markedet Krav om gennemsigtighed DR og de regionale public service-foretagender har efter radio- og fjernsynsloven mulighed for at udøve anden (dvs. kommerciel) virksomhed i tilknytning til public service-virksomheden med henblik på at udnytte institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab mv. Både DR og de regionale public service-foretagender udnytter denne mulighed. Anden virksomhed skal efter loven foregå på konkurrencemæssige vilkår. Der er derfor i en bekendtgørelse fra Kulturministeriet stillet krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem public service virksomheden og anden virksomhed, jf. også Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2005/81/EF om ændring af direktiv nr. 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder. For så vidt angår DR kan kravet om regnskabsmæssig adskillelse opfyldes ved, at den anden virksomhed finder sted strukturelt adskilt fra public service - virksomheden dvs i selvstændige selskaber. En tilsvarende mulighed findes ikke for de regionale public service-foretagender. Det vil efter Kulturministeriets opfattelse være klart for vidtgående at kræve strukturel adskillelse i alle tilfælde, da den anden virksomhed typisk finder sted i mange forskellige organisatoriske enheder i virksomheden og i flere tilfælde er af meget begrænset omfang. Det bør være op til public service-broadcasteren eller eventuelt den nationale myndighed at afgøre, hvornår anden virksomhed antager et omfang, hvor det er hensigtsmæssigt at udskille den i et selvstændigt selskab. Til illustration kan nævnes, at DR har udskilt størsteparten af broadcast-infrastrukturen i selvstændige selskaber.

9 Side Proportionalitetskriteriet udelukkelse af overkompensation Som nævnt under 2.1. finder Kulturministeriet ikke, at det giver mening i forbindelse med public service-virksomhed at stille krav på EU-plan om fastlæggelse af parametre for fastsættelse af kompensationsbeløbet. Derimod finder Kulturministeriet det hensigtsmæssigt, at der såfremt Kommissionen vælger at revidere radio- og fjernsynsmeddelelsen indarbejdes en bestemmelse, hvorefter det præciseres, at der er mulighed for overførsel af over- /underskud mellem år inden for en given periode, sådan som det også er muligt efter rammebestemmelserne. Det er således meget begrænsende for public service virksomhedernes flerårige finansielle planlægning og vanskeligt at administrere i praksis - såfremt forbuddet mod overkompensation skal tolkes restriktivt som et krav om år-for-år balance. Det er Kulturministeriets vurdering, at den nærmere fastlæggelse af hvilke omstændigheder, der kan berettige udsving det enkelte år, er et nationalt anliggende. Tilsvarende gælder fastlæggelsen af et eventuelt maksimum for størrelsen af udsvinget, der bedst kan træffes på grundlag af et kendskab til og en vurdering af den pågældende public service-virksomheds særlige forhold. Da hovedformålet med en sådan udsvingsmulighed er at give public service-virksomhederne øget fleksibilitet med hensyntagen til, om en given aktivitet finder sted det ene år eller det andet, ses der ikke at være grundlag for særlig øremærkning af anvendelsen af overførte overskud. Det gælder særligt, hvis aktiviteter og finansiering er fastlagt for en længere årrække for eksempel i forbindelse med flerårige politiske aftaler. Tilsvarende finder Kulturministeriet det hensigtsmæssigt, hvis det ved en eventuel revision af radio- og fjernsynsmeddelelsen præciseres, at kompensationsbeløbet - sådan som det også er tilfældet efter rammebestemelserne kan omfatte en rimelig fortjeneste. Størrelsen af en sådan fortjeneste bør i givet fald fastlægges nationalt på baggrund af en nærmere analyse af kapitalforrentningen i tilsvarende virksomheder i de senere år (evt. under inddragelse af udenlandske virksomheder). Det vil i den forbindelse være naturligt at sikre, at den rimelige fortjeneste ikke overstiger den gennemsnitlige forrentning i branchen. Muligheden for en rimelig fortjeneste bør også omfatte offentligt ejede foretagender, uagtet om de drives i selskabsform eller ej. Herved skabes bl.a. et incitament for virksomhedens ledelse og medarbejdere til at realisere ikke forudsatte - effektivitetsgevinster, der kan komme fortagendet, programvirksomheden og dermed seerne til gode i efterfølgende år. Det bør også anerkendes, at den statslige finansiering af public service-tv virksomheder, der er offentligt ejede foretagender, under ingen omstændigheder udgør en overkompensation, der udgør statsstøtte, hvis den benyttes til opbygning af en egenkapital i det omfang det er nødvendigt for at sikre virksomheden på længere sigt. I så fald bør opgørelsen af det accepterede overskud ikke nødvendigvis tage udgangspunkt i kapitalforrentningen i tilsvarende virksomheder,

10 Side 10 men fastlægges nationalt på baggrund af en vurdering af den enkelte virksomheds økonomiske situation. Eksempelvis kan nævnes behovet for opbygning af egenkapital i TV 2/DANMARK, jf. de verserende retssager herom. Endvidere kan nævnes behovet for at spare op til nyinvesteringer. Frem for direkte at finansiere en investering ved offentlige tilskud, hvilket der efter rammebestemmelserne ses at være mulighed for, vil en sådan investering kunne finansieres ved opsparing i kraft af årlige regnskabsmæssige overskud. Til eksempel kan nævnes DR s behov for opsparing til meget betydelige udgifter i forbindelse med samling af virksomheden i et nyt ejet byggeri (DR Byen) i I det omfang, den samlede kompensation over en given licensperiode har oversteget de samlede nettoudgifter ved public service-virksomheden i perioden, vil der være grundlag for ex-post at opgøre størrelsen af den samlede overkompensation. Efter Kultuministeriets opfattelse vil det være i overensstemmelse med statsstøttereglerne, såfremt denne ex post-opgjorte overkompensation enten tilbagebetales eller modregnes (fratrækkes) i den statslige finansiering, der ydes i en efterfølgende licensperiode Proportionalitetskriteriet udelukkelse af markedsforvridninger, der ikke er nødvendige for udførelsen af public service opgaven Ad Hvilke muligheder har private aktører i Danmark for at klage over public service foretagenders påståede konkurrencebegrænsende adfærd? Konkurrencerådet har fuld kompetence til at vurdere public service foretagenders overholdelse af konkurrencereglerne, herunder overholdelsen af 6 og 11 i konkurrenceloven og artikel 81 og 82 i traktaten. Public service tv-stationerne skal således udover den aktuelle speciallovgivning tillige iagttage konkurrencereglerne både for så vidt angår public service virksomhed såvel som anden virksomhed. Af speciallovgivning vedrørende public service foretagender skal fremhæves, at Radio og tv-nævnet er tillagt kompetence til at vurdere, hvorvidt tv-stationerne opfylder public service kontrakterne med Kulturministeriet, jf. 40, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, mens Rigsrevisionen og Kulturministeriet i fællesskab har kompetence til at vurdere den regnskabsmæssige adskillelse mellem virksomhedernes public service virksomhed og anden virksomhed, jf. 11 i bekendtgørelsen om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed. Private aktører har ikke ifølge radio- og fjernsynslovgivningen mulighed for at anfægte og få bedømt påståede overtrædelser af DRs public service forpligtelser,

11 Side 11 men kan for så vidt angår overtrædelser at den generelle konkurrencelovgivning benytte de klagemuligheder, der findes i medfør af denne lovgivning. Der henvises til omtalen af tredjemands klagemuligheder under afsnit 2.3. Mandat og tilsyn. Sikrer disse muligheder tilstrækkelig og effektiv kontrol? Konkurrencerådets mulighed for effektiv kontrol af public service tv-stationernes overholdelse af konkurrencereglerne, i forhold til speciallovgivningen, afgrænses af konkurrencelovens 2, stk. 2, hvorefter der ikke kan gribes ind overfor en konkurrencebegrænsning i strid med bestemmelserne i konkurrencelovens 6 og 11, hvis der er tale om en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Afgørelsen af, hvorvidt en konkurrencebegrænsning er omfattet af bestemmelsen træffes af den minister, under hvis ressortområde den pågældende regulering henhører (i dette tilfælde Kulturministeren), jf. konkurrencelovens 2, stk. 4. Tages der hensyn til indtægtsfald, som skyldes en påvist konkurrencebegrænsende adfærd (f.eks. underbudspriser), når det skal afgøres, om public service foretagenderne har fået overkompensation? Nej, men efter Kulturministeriets opfattelse sikrer den i afsnit 2.5. omtalte bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed, at prisen på den enkelte vare og tjenesteydelse, som DR afsætter som led i sin kommercielle virksomhed, fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske konkurrenceforvridning overfor private eller offentlige konkurrenter. Samtidig skal der ved prisfastsættelsen sikres dækning for langsigtede gennemsnitsomkostninger for de kommercielle aktiviteter som helhed samt en rimelig avance. Ad Hvad angår public service foretagendernes eventuelle konkurrencebegrænsende adfærd (især påstande om underbudspriser), bør radio- og tv-meddelelsen så indeholde bestemmelser om, at public service foretagenderne skal respektere markedsvilkårene i forbindelse med deres kommercielle aktiviteter i overensstemmelse med Kommissionens beslutningspraksis, herunder også velegnede kontrolmekanismer? Der kan muligvis være fordele ved, at meddelelsen indeholder en bestemmelse om, at public service foretagenderne skal respektere markedsvilkårene i forbindelse med deres kommercielle aktiviteter, idet det vil bidrage til at synliggøre vigtigheden af, at public service aktiviteterne og finansieringen heraf ikke misbruges til konkurrencemæssige markedsforvridninger. Det vil dog meget afhænge af den konkrete udformning af en sådan bestemmelse, herunder hvad der præcist menes med at respektere markedsvilkårene, hvad den samlede virkning af en sådan bestemmelse vil være.

12 Side 12 Den umiddelbart mest oplagte metode til at sikre gennemsigtighed og dermed også kontrol med, at public service virksomhederne driver deres kommercielle aktiviteter på markedsvilkår, ville være at udskille sådanne kommercielle aktiviteter i selvstændige selskaber. Som nævnt under afsnit 2.5 vil det imidlertid efter Kulturministeriets opfattelse være klart for vidtgående at stille krav herom i alle tilfælde. Der er også mulighed for at fremme gennemsigtigheden og dermed kontrolmuligheden gennem krav om delregnskaber for hhv. public service virksomheden og anden virksomhed. Den danske bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed bestemmer,, at der skal udarbejdes sådanne delregnskaber. Som tidligere nævnt under C bestemmer bekendtgørelsen også, at prisen for den enkelte vare eller tjenesteydelse, som public service foretagendet afsætter som led i anden virksomhed, skal fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske konkurrenceforvridning overfor private eller offentlige konkurrenter. Ad Bør metoden til afsløring af underbudspriser afklares yderligere, ved at der eventuelt medtages andre kriterier, som kan anvendes i stedet for den metode, der er omhandlet i den nuværende radio- og tv-meddelelse? De bedes henvise til kriterier, der har været anvendt på public service foretagendernes prismæssige adfærd i Danmark, og som kan tjene som eksempel på god praksis. Det fremgår af den danske bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed og anden virksomhed, at der ved prisfastsættelsen skal sikres dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger forbundet med anden virksomhed som helhed samt en rimelig avance. Beregningen af de langsigtede omkostninger skal inkludere de direkte og indirekte omkostninger, også på sigt, som er forbundet med produktionen af de varer og tjenesteydelser, der produceres eller afsættes som led i anden virksomhed, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 2. Bestemmelsen skal ses i forlængelse af konkurrencelovens forbud mod dominerende virksomheders misbrug af dominans ved at benytte predatory pricing. Public service foretagenderne er følgelig underlagt et forbud mod at anvende predatory pricing uanset om de er dominerende eller ej. Ad Bør radio- og tv-meddelelsen indeholde klarere bestemmelser om offentlig finansiering af vigtige sportsrettigheder? Hvilke yderligere krav mener De i bekræftende fald bør medtages i radio- og tv-meddelelsen, og hvordan skal de specielt løse potentielle konkurrencemæssige problemer, der skyldes statsfinansiering? Eller mener De, at potentielt negative virkninger for konkurrencen som følge af public service foretagenders erhvervelse af sådanne rettigheder kan behandles tilstrækkeligt i henhold til kartel- og monopolreglerne?

13 Side 13 Der er ikke nogen erfaring med konkurrencemæssige problemer i forbindelse med offentlig finansiering af vigtige sportsrettigheder. I Danmark har diskussionerne om sportsrettighederne især vedrørt rettigheder til visning af det danske fodboldlandsholds hjemmekampe og af kampene mellem klubberne i den bedste fodboldrække (Superligaen). Salget af begge disse typer rettigheder har været behandlet af Konkurrencerådet. Tv-rettighederne til Superligaen er netop blevet udbudt på markedsvilkår inspireret af Kommissionens praksis på området, hvilket på ny fik public service tv-kanalerne til at indgå i konkurrencen om rettighederne. Konkurrencerådet definerede selvstændige markeder for såvel Superligaen som dansk landsholdsfodbold. Rettighederne blev udbudt i pakker med et vilkår om no single buyer for en periode på tre år. En af public service tv-kanalerne indgik i et budkonsortie som vandt en af rettighedspakkerne. Det danske fodboldlandsholds hjemmekampe udbydes for afgrænsede perioder (pt. 4 år) af gangen. For tiden er rettighederne overdraget til de to public service tv-kanaler mens udebanekampene gennemgående er erhvervet af kommercielle tv-kanaler Andre spørgsmål Mindre medlemsstater har særlige problemer især med finansieringen af public service medievirksomhed, idet der er et mindre befolkningsunderlag til at betale for public service-ydelse på samme kvalitetsniveau, som store landes virksomheder skal levere. 3. Afsluttende bemærkninger Virkningen af eventuelle ændringer i de gældende regler afhænger i sagens natur af ændringernes substans. Det er et væsentligt formål med reglerne, at de skal medvirke til at sikre public service-medievirksomhedernes fortsatte udvikling som skaber og formidler af kunst og kultur samt deres rolle for den demokratiske debat. Public service-virksomhederne er per tradition garant for kulturel mangfoldighed og høj kvalitet i kraft af deres pålagte opgaver. Af hensyn til mediernes uafhængighed er det vigtigt, at reguleringen er overordnet og overlader detailstyringen til medlemsstaterne selv. I lyset af medlemsstaternes forskellige kulturer og traditioner på medieområdet er det mest hensigtsmæssigt, at EU-reguleringen ikke fastlægger detaljerede regler på området, men giver plads til, at nationale regler kan tage højde for de specifikke nationale forhold. Dertil kommer, at mere detaljerede EU-regler risikerer - især for mindre medlemsstater at medføre nye administrative byrder, uden at det nødvendigvis resulterer i bedre regulering.

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer I det følgende værditestes tjenesten Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer. I Indledningen

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i butikker I det følgende værditestes tjenesten Skærme i butikker. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt at den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 292 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. oktober 2011 11/05089-5 /tlr-dep Kommissionens forslag til nye statsstøtteregler for tjenesteydelser

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) (Gennemførelse af medieaftale

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1)

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1) BEK nr 102 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-236 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1288 af 18/11/2015

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere