Rapport Projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Projekt 2012-5"

Transkript

1 Rapport Projekt Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1

2 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet. s. 8 Læringspunkter..s. 11 Bilag.s. 13 Indledning Denne rapport omhandler det pilotprojekt, som Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond valgte at støtte med en bevilling i Projektet har drejet sig om implementering af konceptet Tillidsbaseret Lean i NCC, Råhus Øst og blev gennemført i perioden november 2012 og august Processen er foregået på to pladser: Dels Havvigen på Islands Brygge i København og på Rå Silo på det gamle Frihavns område i Nordhavn i København. I alt har 45 timelønnede og 10 funktionærer været direkte involveret i projektet. Den interne projektledelse er forestået af produktionsdirektør Lars Scheibel (projektejer), afdelingschef Jesper Gaarde samt produktionschef Thomas Kruse. Den eksterne projektledelse er forestået af konsulentvirksomheden LivingLean, som også har leveret den eksterne proceskonsulentstøtte og som har udviklet konceptet Tillidsbaseret Lean. Partnerne Stina Trojlsgaard, Kurt Hansen og Torben Vang samt studerende Ronnie Hansen har fungeret som primære konsulenter på projektet. Udviklingsfonden har fulgt projektet via en Følgegruppe, som har bestået af Steen Boesen, 3F; Jørn Jensen, Dansk Byggeri; Jesper Weihe, 3F samt Lone Thrane, Byggeriets Uddannelse. Endvidere har projektet haft et tæt samarbejde med AMU Nordjylland om AMU-kurser. Denne rapport beskriver kun overordnet indholdet i og resultaterne af projektet. Såfremt der ønskes uddybende oplysninger, kan LivingLean kontaktes. Side 2

3 Resume Formålet med projektet var at vise, at det ved hjælp af Tillidsbaseret Lean er muligt i en byggeproces at øge produktiviteten og kvaliteten samtidig med at trivslen og samarbejdet forbedres. Projekt Tillidsbaseret Lean i NCC bygger på en betydelig støttebevilling fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Projektet blev gennemført på to af NCC Råhus pladser Havvigen og Rå Silo og med hjælp fra 5 sjak timelønnede, deres ledere og funktionærer. Projektet blev opstartet i november 2012 og sluttede i august 2013 selve procesaktiviteterne foregik i månederne januar til juni Udover foranalyse og evaluering har projektet bestået af 2 hovedfaser Konstruktionsfasen og Afprøvningsfasen. Undervejs er forskellige procesaktiviteter afprøvet og fire hovedaktiviteter har vist sig duelige: Tavlemøder; Workshops; Temakurser (AMU kurser) samt Sparring. Især sparringssessionerne (om lean og om Ledelse/samarbejde) har haft overraskende effekt. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, idet Byggetiden er reduceret mellem 25 % til 40 %, hvilket er markant også selvom gentagelseseffekten tages i betragtning. Faktisk blev den fulde gentagelseseffekt opnået betydeligt hurtigere end sædvanligt. Spildet er reduceret fra 10 % til 50 % på varierende indsatsområder Lønindtjeningen blandt de timelønnede er forbedret med op til 3 gange over den almindelige lønudvikling på pladserne Trivslen er steget fra 4,0 til 4,4 på en skala, hvor 5 er højest. Endvidere er der som et meget synligt resultat udarbejdet en Værktøjskasse, som bidrager til forankringen af konceptet. Samtidig skal værktøjskassen virke som opstartshjælp på nye byggepladser. Ledelsen i NCC Råhus har på baggrund af resultaterne besluttet at implementere Tillidsbaseret Lean i resten af enheden. Og andre enheder er gået i gang med konceptet i pilotprojekter. 3F og Dansk Byggeri har sammen indstillet NCC Danmark til at modtage ProcesPrisen 2013 for projektet. Prisen uddeles af Boligfonden Kuben og Lean Construction DK. Side 3

4 Baggrund Projektets mål har været at udvikle nye metoder til produktivitetsforøgelse til gavn for NCC og for byggebranchen. Dette er sket ved en målrettet udvikling af bedre arbejdsprocesser og af bedre samarbejds- og ledelsesprocesser. Samtidig har projektet arbejdet for anerkendelse af formel kompetenceudvikling som integreret middel til at nå de forretningsmæssige mål. Projektet har bygget på en massiv medarbejderinddragelse, således at medarbejderne er blevet involveret direkte i løsningsforslag; og at der allerede tidligt i projektet er sket en forankring af next practice i processer. Projektet har således udviklet en ny model for optimering af arbejdsprocesserne og samarbejdet på en byggeplads: Tillidsbaseret Lean i NCC. NCC og byggebranchen som helhed er i en konkurrencesituation, som dels omfatter et generelt presset marked og dels stigende konkurrence fra udlandet. Der er behov for at finde nye veje til højere effektivitet uden at det går ud over trivsel og kvalitet. Derfor har ambitionen i projektet været at styrke konkurrenceevnen og fastholde arbejdspladser. NCC Beton & Råhus havde i en periode ovevejet forskellige tiltag, der kunne forbedre produktiviteten. Man har tidligere gjort en del erfaringer med LEAN, men erfaringerne var, at det ikke i fuldt omfang har været muligt at fastholde metoderne i det daglige arbejde og gøre brug af det fulde potentiale. Derfor var antagelsen, at der er et betydeligt effektiviseringspotentiale, som vil kunne realiseres gennem udvikling af nye processer; såvel inden for arbejdsprocesser som indenfor for ledelse og samarbejde. NCC Beton & Råhus gennemførte med støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond en foranalyse med det formål at få tydeliggjort, hvilke indsatser og konkrete mål, der ville kunne opnås ved at gennemføre Projekt Tillidsbaseret Lean. Analysefasen har givet en baggrundsforståelse for de aktuelle arbejdsgange og aktuelle udfordringer på pladserne. Dette er sket via fokusgruppeinterviews, pladsobservationer, kompetenceafdækning samt analyse af kvantitative data. På baggrund af for analysen blev der udarbejdet en projektplan, som beskrev projektets faser og forventede procesaktiviteter. Alt sammen ud fra de præmisser og krav, som de involverede byggepladser i NCC opstillede. Det var også herudfra, at de konkrete indsatsområder i projektet blev defineret: En synlig produktivitetsforøgelse på de involverede pladser En mærkbar forbedring af ledelses- og samarbejdsprocesserne Styrke konkurrenceevnen som følge af bedre arbejds- og samarbejdsprocesser Højere personlig effektivitet og trivsel via kompetenceudvikling Sikre forankring og spredning, der igen sikrer en vedvarende effekt Udvikle en next practice standard, der kan anvendes bredt i branchen Side 4

5 Hvad er Tillidsbaseret Lean? Tillidsbaseret Lean kombinerer den grundlæggende leanmetode, som generelt anvendes til effektiviseringer, med Tillidsbaseret Ledelse og Samarbejde, som er særligt virkningsfuld i forandringsprocesser. Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Leanmetoden sikrer, at man gør det rigtige på den rigtige måde og at man til stadighed forbedrer indsatsen. Leanmetoden er isoleret set et meget effektivt værktøj til optimering af arbejdsprocesser; og mange virksomheder har høstet markante produktivitetsforbedringsresultater med lean. Imidlertid forudsætter en vedvarende effekt af lean, at der etableres en tilsvarende stærk ledelsesog samarbejdskultur. Det drejer om involvering og motivation samt om forventningsafstemning og gensidig commitment. Tillid har en afgørende betydning heri. I Tillidsbaseret Lean fokuseres særligt på følgende lean principper: Identificere og skabe værdi for kunden, på den mest effektive måde Synliggøre værdistrømme igennem forretningen, som leverer værdi til kunden, så vi kan fjerne spild Flow igennem processerne, så værdien skabes ubrudt gennem hele værdikæden Der skabes behovsstyret træk fra kunden og hele vejen op igennem værdikæden Målet er perfektion, altid lidt bedre gennem løbende forbedringer og afprøvning af nye idéer Tilsvarende fokuseres der på følgende tillidsprincipper: Tillid handler om respekt gennem en stærk ledelses- og samarbejdskultur. Involvering og motivation af medarbejderne. Delegering og plads til ansvar Spilleregler som gør, at relationer bliver mere afstemte og fleksible. Synlighed og åbenhed om trivsel og forventninger Tillidsmetoden motiver således ledelses og samarbejdsprocesser, mens leanmetoden faciliterer arbejdsprocesserne. De to metoder smeltes så at sige sammen i et fælles koncept, hvor det hårde og det bløde blandes i en nøje afstemt proces. Side 5

6 Projektet blev bygget om fire procesfaser: Projekt Tillidsbaseret Lean Projektforløbet Analyse Konstruktionsfasen Hvad virker hvad virker ikke? Afprøvningsfasen Det, der virker, gøres Evalue ring Situationsbestemt implementering Projektet strakte sig over en ganske lang periode 8-9 måneder -, hvor projektet kom ind i medarbejdernes dagligdag via on-the-job-training. Proceskonsulentindsatsen var i perioden også ganske massiv, idet der i perioder blev gennemført op til flere ugentlige procesaktiviteter. Det skal dog understreges, at tidsforbruget også er udtryk for, at der var tale om et pilotudviklingsprojekt, hvor der også blev anvendt tid på konstruktion og afprøvning. Ved en ren implementering af Tillidsbaseret Lean kan ressourceforbruget reduceres betydeligt. En afgørende metode har været den såkaldte Situationsbestemte Implementering, som har været anvendt i alle fire faser. Metoden går i al sin enkelhed ud på, at proceskonsulentassistancen gennemførtes meget fleksibelt, og i størst muligt omfang tilpassede sig deltagernes aktuelle vilkår på pladserne. Omvendt blev selve målstyringen holdt meget fast. Som nævnt blev der foretaget en foranalyse før selve projektet blev igangsat. Et centralt element i for-analysen var gennemførelsen af en potentialemåling (se figur) POSITION POTENTIALE Målingen, som gennemførtes både blandt timelønnede og funktionærer, havde til formål, dels at skabe overblik over nu-situationen og samtidig lade de involverede vurdere, hvor langt man kunne forbedre indsatsen på en række områder. Ideen bag dette var, at denne tidlige involvering ville skabe et commitment og ejerskab. Potentialemålingen er under selve projektet blevet gentaget. Side 6

7 Konstruktionsfasen er den proces, hvor værktøjer og aktiviteter blev udviklet og pilotafprøvet både hver for sig og sammen. Rettesnoren var de fastlagte indsatsområder; og dermed fokus på effektivitet, trivsel og kvalitet. Det var kendetegnende for denne fase, at det drejede sig om involvering af alle aktører ud fra devisen Lyt, Lær og Prøv. Hurtigt i denne fase centredes procesaktiviteterne om Tavlemøder, Workshops, Temakurser (AMU), og Sparringssessioner. Fokus var blandt andet på input til, hvor der er fremmere og hæmmere af effektivitet, trivsel og kvalitet. Fremmere er det, som gør den enkelte mere effektiv i dagligdagen, blandt andet fordi vedkommende er involveret, informeret og kompetent, og samtidigt indgår i et team, der vil det sammen; og som støtter hinanden i at levere det bedste. Hæmmere er tilsvarende alt det som i dagligdagen fører væk fra større effektivitet, højere trivsel og bedre kvalitet f.eks. dårlig arbejdstilrettelæggelse, lav team spirit, accept af unødige fejl. I Afprøvningsfasen blev erfaringerne og øvrige input fra konstruktionsfasen direkte anvendt til at udforme det endelige koncept, som skulle vise sit værd efterfølgende. Formålet var at bruge konceptet i et struktureret forløb henover en periode. Det var vigtigt, aktiviteterne blev en integreret del af hverdagen. Det var således et selvstændigt succeskriterium, at deltagerne uopfordret anvendte metoder, redskaber mv. i deres daglige arbejde og at forbedringer på de tre områder (effektivitet, trivsel og kvalitet) kunne dokumenteres jf. indsatsområderne. I afprøvningsfasen blev det cementeret, at de fire anvendte procesaktiviteter havde en god virkning; og de blev det fortsatte omdrejningspunkt for konsulentassistancen: Tavlemøder: Disse møder blev afholdt på pladsen med det enkelte sjak og med ad hoc deltagelse af funktionærer, herunder ledere. Mødet blev som regel holdt hver uge., Dagsordenen for møderne var typisk Løbende Forbedringer, som foregik i en struktureret, men åben dialog. Det er jo medarbejderne (der er midt i arbejdsprocessen), som ved, hvor værdi tilføres, og hvor der f.eks. er spild, og som kan udfordre spildet i hverdagen. Workshops: Undervejs blev der afholdt korte workshops typisk af et par timers varighed. Indholdet spændte vidt; men drejede sig om emner, der i den aktuelle situation enten var en hæmmer eller en fremmer. Samarbejde, kommunikation, værdistrømanalyse, 5S og kompetencematrix er eksempler på disse emner. Også disse møder holdes på pladsen med det enkelte sjak og med ad hoc deltagelse af funktionærer, herunder ledere. Temakurser: Temakurserne var AMU-kurser, og repræsenterede som sådan direkte den formelle kompetenceudvikling, som også var et mål med projektet. Set i et overordnet perspektiv ville projektet forsøge at skabe accept både blandt de timelønnede og i ledelsen, at formel kompetenceudvikling kan være en løftestang til at nå såvel de nære mål som de forretningsmæssige mål. Side 7

8 I og med at der af gode grunde ikke findes et selvstændigt AMU-mål, der eksklusivt omfatter Tillidsbaseret Lean-konceptets, har projektet anvendt eksisterende, konkrete AMU-mål. Det drejede sig f.eks. om Introduktion til lean eller Sjakbajsen som leder. Nogle af disse kurser holdtes på pladsen med det enkelte sjak og med ad hoc deltagelse af funktionærer, herunder ledere. A Disse kurser blev gennemført i godt og tæt samarbejde med AMU-Nordjylland. Sparringssessioner: Med henblik på at kunne adressere individuelle og teammæssige sparringsbehov gennemførtes løbende sparringssessioner. Sessionerne gennemførtes på pladserne, og var især målrettet sjakbajser og arbejdsledere men andre deltog også efter behov i sessionerne. Sjakbajserne spillede en central rolle i projektet som kulturbærere af next practice. Resultatet Resultatet er fremkommet ved indsamling af dokumentation og registreringer fra centralt hold i NCC samt på de involverede pladser. Ligeledes er data indsamlet ved interview med timelønnede, sjakbajser, arbejdsledere samt øvrige funktionærer. Efter bearbejdelsen, har NCC verificeret resultatet der ses nedenfor. Det overordnede mål for projektet var som nævnt at øge effektiviteten, hæve kvaliteten samt at forbedre trivslen. I starten af projektet blev der identificeret en række indsatsområder, som der blev arbejdet med i projektet. Projektet har dog vist et resultat som går videre end indsatsområderne. NCC og LivingLean har derfor valgt at vægte følgende resultat som til fulde indfrier målet for projektet. I løbet af projektperioden er byggetiden pr. etage er blevet reduceret mellem 25 og 40 % hvilket er markant også selvom gentagelseseffekten tages i betragtning. Ifølge teorier om gentagelseseffekten, indtræffer denne først fuld ud efter 7 enheder. Dette skete langt hurtigere i processen, helt ned til 2 enheder. Reduktionen ses måske endnu tydeligere af timeforbruget pr etage, hvor eksempelvis de sidste etager på Rå Silo blev færdiggjort med godt 400 timer færre end antallet af timer på de midterste etager. Lønindtjeningen for de timelønnede blev ligeledes forbedret markant i projektforløbet. Stigningen var på hhv. 7,01 % på Havvig og 6,73 % på Rå Silo. Dette var altså en forbedring med op til 3 gange over den almindelige lønudvikling på pladserne. Ligeledes blev det vurderet at spildet er blevet væsentligt reduceret. Der var en generel opfattelse af at spildet blev reduceret af både timelønnede og funktionærer. Spildreduktionen varierede fra 10 % til 50 % på forskellige indsatsområder dette gælder både planlægning, ventetid på materialer, forbedret arbejdsprocesser osv. Endvidere steg trivslen ligeledes i projektperioden fra 4,0 til 4,4 på en skala, hvor 5 er højest. Dette er imponerende, idet man kunne have forventet en faldende trivsel når byggehastigheden forøges så markant. En væsentlig udfordring i al forandring er forankringen af de nye gode vaner. For at sikre dette samt mulige udbredelse af Tillidsbaseret Lean blev der udviklet en praktisk værktøjskasse der indeholder 9 praktisk anvendelige værktøjer til brug i branchen. Endvidere har NCC valgt at udbrede Tillidsbaseret Lean i resten af enheden, ligesom andre Side 8

9 enheder har taget metoden til sig. I denne forbindelse, er der blevet udnævnt en række interne ambassadører, som skal medvirke til forankringen og udbredelsen af Tillidsbaseret Lean i NCC. Projektet har derved vist, at det er muligt at få en effekt på de bundlinje-relateret parametre samtidig med at trivsel tilsvarende stiger. Dette er ikke naturligt at forvente, idet forandringsprocesser og effektivisering ikke nødvendigvis giver mere trivsel. Tidsanvendelsen: For at eksemplificere effektiviseringen på tidsanvendelsen, kan en række eksempler fremhæves. Byggetiden blev i løbet af processen væsentligt forbedret, også taget gentagelseseffekten i betragtning. Inddragelse: Det involverende forum, der blev skabt blandt de timelønnede ift. tavlemøderne og i arbejdsprocessen, var en meget væsentlig årsag til, at så mange forbedringsforslag kom frem. Tilsvarende gjaldt naturligvis det ledelsesmæssige fokus, der blev sat på involvering overfor ideer og forbedringsforslag. Der blev hele tiden sat fokus på; hvad har fungeret godt? Hvad kan vi gøre bedre til næste gang? Den inddragende tilgang, som er et væsentligt fokuspunkt i Tillidsbaseret Lean, betød at alle timelønnede, selv de mere stille, kom med forslag til forbedringer. Ligeledes viste lean værktøjet værdistrømanalysen sig effektiv i denne sammenhæng, både fordi værktøjet gav de timelønnede en visuel oversigt over processen (og gav dem derved en ny måde at anskue sammenhængen i deres arbejde). Alt dette betød, at der fra etage til etage kom mange kompetente løsningsforslag som medvirkede til en forenklet byggeproces. Det centrale var, at når forslagen fra de timelønnede kom, skulle de afprøves, ikke bare forkastes. Herved oplevede de timelønnede at blive taget alvorligt, få anerkendelse og blive inddraget i processen. Alt, lige fra små til store forbedringsforslag, blev imødekommet og kunne reducere tidsforbruget pr etage. For eksempel fra lys på pladsen når det var mørkt, til de helt store tidsbesparende forslag: Eksempelvis, ved underløb af stålsøjler, skulle de timelønnede i første omgang støbe en betonkant i bunden af søjlen, som skulle hærde før montering. Men sjakket fandt ud af, at ved at lægge en pølseisolering ind i bunden af søjlen, og benytte et lille hul i søjlen, kunne den fortyndet beton komme direkte i søjlen. Herved opnåede de samme resultat, blot langt hurtigere. Dette arbejde besparede flere dages arbejde og var samtidig ergonomisk langt bedre for de timelønnede, som blev belastet hårdt rent fysisk, ved netop dette arbejde. Et andet eksempel var, at sikkerhedsbrædderne blev monteret inden monteringen, så dette ikke skulle gøres under montering. Forberedelsen gjorde, at arbejdet havde et bedre flow, og var tidsbesparende, fordi arbejdet var gjort på forhånd i samme arbejdsgang. Dette var i denne sammenhæng ganske tidsbesparende. Eksemplerne som viste at tidsanvendelsen var markant forbedret i processen havde ud over en tidsreducerende effekt også en lang række andre fordele, så som bedre ergonomi, mere sikkerhed samt bedre trivslen. Spild: Et andet væsentligt områder der har vist sig markant forbedret i projektet er spild. Her oplevede timelønnede, arbejdsledere og funktionærer en spild reduktion i spændet mellem %. Da spild reduktionen indgår på mange forskellige områder, og i mange sammenhæng som ikke kan isoleres, har det ikke været muligt at fastsætte et endeligt, samlet tal for reduktionen, men i stedet et spænd. Ud over de traditionelle spildtyper indgik også de nye Tillidsbaseret Lean spildtyper; så som dårlig kommunikation, ringe samarbejde etc. Side 9

10 Bedre planlægning: Eksempelvis, blev der reduceret meget spild ved den løbende, synlige planlægning som sjakkene fik etableret. Dette skete ifa. daglige koordineringsmøder, informations- og tavlemøder samt ikke mindst en bedre løbende aktiv dialog på pladsen omkring arbejdsprocesserne. Derved opnåede sjakkene et langt bedre flow i arbejdsgangen, gjorde tingene i den rigtige rækkefølge og havde langt mere fokus på at gøre tingen rigtigt første gang. Dette udmøntede sig i et bedre overblik over hvem-gør-hvad, tidsplanlægning og koordinering af eks kranbrug og arbejdsgange. En af de væsentlige årsager til denne spildreduktion var ud over bedre planlægning også forbedret kommunikation sjakket imellem samt sjak og ledelsen imellem. Ved at sætte stærkt fokus på kommunikation samt opsætte spilleregler omkring kommunikationen, blev det mere legalt at stille spørgsmål og sige til og fra til ledelsen og kollegerne. Her igennem blev der også af sjakket - opfordret til at spørge en ekstra gang hvis man var i tvivl, sige fra og sige til hvis man så noget, som man tænkte var forkert eller kunne gøres på en smartere måde. Ligeledes blev alle også opfordret til at være mere aktive til at tænke to skridt længere frem og aktivt bidrage til den daglige planlægning. Den forbedrede kommunikation viste også at der blev lavet færre fejl, idet der blev åbnet op for at stille dumme spørgsmål, bede om at få forklaret arbejdsopgaven igen, og spørge hvis man var i tvivl. Dette indgik også i de interne aftaler og spilleregler som sjakkene indgik. Orden og systematisering: Ligeledes var der mange konkrete eksempler på spildforbedringer ift. orden og bedre systematisering. En af de helt store udfordringer på mange byggepladser, er den løbende oprydning og systematisering af materialer og værktøjer. Dette var også et emne som blev berørt mange gange igennem projektet. Timelønnede såvel som ledelsen oplevede, at ved at sætte fokus på dette, blev der holdt bedre orden og at tingene blev sat i systemer som gjorde arbejdet langt lettere. Eksempelvis blev bøjlerne på Rå Silo systematiseret med oversigts kort og anvisninger til bøjle størrelse, hvilket resulterede i et væsentligt reduktions af spild fordi det blev langt lettere at finde frem til den rigtige bøjle hurtigt. Dertil fremgik det af interviewene med timelønnede, sjakbajser og arbejdsledere at der endvidere var en lang række af eksempler af løbende forbedringer som reducerede spildet, eksempelvis en større beton spand der resulterede i langt færre kranløft. Levering af materialer og brug af udstyr. Trivsel: Interviewene med timelønnede, arbejdsledere og funktionærer viste også at trivslen blev forbedret gennem processen, også på trods af mere effektivitet og kvalitet. Der blev i projektet arbejdet med den gode kommunikation og samarbejdet i sjakket. Her opstillede sjakkene spilleregler for det gode samarbejde og kommunikation samt udfyldte kompetenceoversigt for sjakket og drøftede hvordan de ønskede sidemandoplæringen skulle foregå. Dette havde både en effekt på bl.a. den enkelte timelønnedes arbejdsglæde, arbejdsflowet samt reduktion af ex. fejl og omarbejde. Ligeledes var der en klar kompetenceudvikling hos de timelønnede igennem projektet idet der blev iværksat sidemandsoplæring og kurser på pladsen. Der blev endvidere arbejdet med sparring af ledere, hvilket gjorde at ledergruppen (sjakbajser og arbejdsledere) fik flere redskaber til at håndtere svære situationer samt at skabe motivation og styrke de timelønnede i at være selvledende. Eksempelvis, blev lederne mere bevidst om at håndtere eventuelle konflikter og udfordringer den enkelte timelønnede kunne stå med, ved at snakke/sparre med de timelønnede løbende, spørge mere ind til problemstillingerne løbende og forsøge at finde fælles løsninger inden problemet blevet stort. Ligeledes blev der arbejdet med sjakbajsens rolle, afklaring af rollen samt værktøjer til at styrke den enkelte timelønnede. Side 10

11 Læringspunkter Et så omfattende projekt, som Tillidsbaseret Lean i NCC har været, har naturligvis givet en lang række læringspunkter, som kan anvendes i fremtiden. Antallet er meget stort; og derfor gengives her kun de væsentligste set i forhold til projektets formål: Kommunikation, Som i alle forandringsprojekter er kommunikationsdelen afgørende projektet burde have været kommunikeret tydeligere ud før opstart. Såvel blandt timelønnede som funktionærer blev projektet mødt med en vis skepsis, fordi projektet stort set ikke var igennem en modningsfase. Ledelsesopbakning, Ligesom kommunikation er ledelsens involvering essentiel. Projektet burde tidligere have sikret ledelsens attention og opbakning. Selvom projektet bygger på en Buttom Up proces, så er det alligevel afgørende med en ledelsesinvolvering. Derfor intensiveredes denne involvering et stykke inde i konstruktionsfasen; hvor topledelsen gik i spidsen for at aktivere mellemlederlaget. Uddannelse, Det kan betale sig at uddanne sig. Denne erkendelse blev tydelig undervejs i takt med at de timelønnede erhvervede de formelle kompetencer via AMU-kurserne og handlingskompetencerne via on-the-job-training. Set i et overordnet perspektiv udgør viljen og muligheden for at uddanne sig et af de stærkeste midler til at nå de langsigtede mål også de forretningsmæssige. Derfor en systematisk kompetenceudvikling både en praksisnær forudsætning for øget produktivitet på byggepladserne; og så kan det være en afgørende konkurrenceparameter. Inden projektstart var der en vis bekymring for om det eksisterende uddannelsessystem (AMU) har den fleksibilitet, logistik og pædagogik, der nødvendig for at skabe den udviklingsmæssige synergi. Eksempelvis at kurserne afholdes i klasselokaler væk fra pladserne, på traditionelle skoletidspunkter, og med hele dages varighed. Imidlertid er det oplevelsen, ar de afholdte kurser har fungeret godt og har været en succes ud fra de præmisser, som de nu en gang skal afvikles på. For god ordens skyld skal det nævnes, at projektets kurser blev afholdt på pladserne, og at AMU Nordjylland gik professionel ind i opgaveløsningen. I forhold til de fremtidige uddannelsestilbud er læringen fra projektet, at det med fordel kan overvejes at give underviserne endnu større muligheder for at fungere som sparringspartner eller konsulent for kursisterne. Afsættet bør helst være den helt aktuelle arbejdssituation og arbejdsopgaver på byggepladserne. Det vil sige endnu mere praksisnær undervisning. Og eventuelt en kursusafvikling i et joint venture med de aktuelle arbejdsgivere. Sparringssessioner, Det viste sig, at sparingssessionerne både de individuelle og de kollektive fik en meget betydelig effekt i forhold til at rykke på holdninger og adfærd. Det er måske det helt afgørende læringspunkt. Umiddelbart kan det ses som en omkostningstung procesaktivitet; men tilsyneladende er det den, som sikre at de nye metoder bliver til gode vaner. Og så er der tale om en investering, som i forhold til indtjeningspotentialet er yderst begrænset.. Sammenhæng, Implementering af Tillidsbaseret Lean vil naturligt kunne støtte den sammenhæng, der skal være mellem den strategiske udvikling og den der til hørende nødvendige implementering af forandringer ude i den yderste arbejdsproces i en virksomhed. Side 11

12 Konkurrencefordele, Specifikt for bygge- og anlægsbranchen kan et certificeringskrav fra bygherrer formentlig give certificerede anlægsvirksomheder en fordel i forhold til øvrige aktører. Omkostningsfordele, Ud over de faktuelle besparelser ved kortere byggetider og mindre spild; vil virksomheden opnå at blive opfattet som en bedre arbejdsplads. Det indebærer, at virksomheden både kan stille større krav til sine medarbejdere; men også at virksomheden vil kunne fastholde og satse på kernemedarbejdere. Hvori adskiller Tillidsbaseret Lean sig andre Lean- og forandringsledelsesmetoder? Som nævnt under afsnitte Hvad er Tillidsbaseret Lean? har konceptet smeltet en række grundlæggende metoder sammen. Udover denne integration har projektet i NCC vist tre helt afgørende forskelle; som har en tæt sammenhæng med proceskonsulentindsatsen. Det drejer sig om: Situationsbestemt implementering, Målet ligger helt fast (som her: effektivitet og trivsel); men implementeringen sker med øje for de aktuelle vilkår i virksomheden og på pladsen også selvom de ændrer sig undervejs. Fleksibilitet, Det kræver meget stor procesfleksibilitet: Proceskonsulenterne skal kunne magte hurtigt at flytte procesindsatsen på en bred bane uden at målet tabes af sigte eller bliver forsinket.. Involvering, I stedet for at få fortalt, hvad løsningen er; skal medarbejderne selv vælge de bedste løsninger. Der er tale om målstyrede og brugerdrevne forandringsprocesser det skaber ejerskab og forankring. Side 12

13 Bilag Nedenfor er medtaget en række bilag, som uddyber og dokumenterer projektforløbet. Som tidligere nævnt står konsulentvirksomheden LivingLean til rådighed for uddybende kommentarer. Dokumentation Indsatsområderne: Ved projektets start blev der identificeret en række indsatsområder, som der blev arbejdet med i processen. Disse blev udvalgt på baggrund af en foranalyse der involverede timelønnede såvel som funktionærer. I alt blev der udvalgt 7 indsatsområder, hvortil et yderligere senere blev tillagt: Ting til tiden Spild Sikkerhed (færre nærved ulykker flere risikovurderinger) Lønindtjening Fra fravær til nærvær Samarbejde og Ledelse Forankring Tid anvendt pr cyklus (etage) I forbindelse med evalueringen blev de valgte indsatsområder gennemgået, og viste følgende: Planlægning/Leverancer: Mål for ting til tiden er inden for aftalt tidspunkt (ikke for tidligt eller for sent, overholdelse af kunde/leverandøraftaler) Det gælder materialer og informationer. Generelt er det sådan, at både planlægning og leverancer er svære at kvantificere. Derfor må dette indsatsområde bygge på et skøn. Endvidere overlapper dette indsatsområde med indsatsområdet omkring spild hvorfor der henvises til dette for det skønsmæssige resultat. Der blev dog i den kvantitative del af evalueringen indsamlet en række udsagt som viste en lang række forbedringer på dette område; eksempelvis blev der bedre kommunikation, information samt planlægning af processer og arbejdsgange. Dette gjaldt alt lige fra ferieplanlægningen til bedre planlægning af den daglige arbejdsgang med brug af tavler og oversigter der involverede hele sjakket. Spild: Mål for at værdiskabende aktiviteter (det kunden vil betale for) øges 15 %; herunder omarbejde, ventetid, lede tid, transport, fejl, overproduktion, bevægelse, mm. Evalueringen af projektet viser, at der har været stor vilje og evne til at spotte spild. Dette både i det daglige arbejde, ved gennemførsel af værdistrømanalyse samt gennem fokus på spild gennem Side 13

14 uddannelse af spildspottere i sjakkene. Der har i projektet været et stigende fokus på spild og evalueringen viste, at fokus var bredt funderet i sjakkene dvs. at flere og flere aktivt tog del i at sætte fokus på spild. I løbet af processen stod det klart, at det var vanskeligt at opgøre spildniveauet kvantitativt, hvorfor der her også er tale om et skøn. Der er tale om en lang række forbedringspunkter som har reduceret spildet lige fra små indsatser til de helt store. Derfor må det vurderes at spildet reduceres fra 25 % til 40 %. Eksempler på reducerede spildområder var; kortere ventetid på materialer, forbedret processer, tilgængeligt materialer og udstyr, bedre organisering (herunder udnyttelse af rette kompetencer), reducerede antal fejl (fokus på rigtig første gang) Sikkerhed (færre nærved ulykker og risikovurderinger) Mål for systematiske risikovurderinger, så nærved ulykker og ulykker undgås Opgørelsen af ulykker og risikovurderinger viser at Havvigen udmærkede sig ved at der ikke er nogen nær ved hændelser opgjort efter 16 risikovurderinger. Der var 3 nær ved hændelser på Rå Silo i projektperioden. Lønindtjening: Mål for at lønindtjeningen for de involverede timelønnede kan hæves med op til 5 % af gennemsnits lønindtjeningen i 2012 Lønindtjeningen for sjakkene på de to pladser hhv. Havvig og Rå Silo steg markant i projektperioden. I forhold til gennemsnitsakkorden i 2012 for hele Råhus Øst steg gennemsnitsakkorden 1. halvår af 2013 med 2,25 %. På Havvig steg akkorden i gennemsnit med 7,01 %. På Rå Silo steg akkorden i gennemsnit med 6,73 %. De to involverede pladser havde altså en procentmæssig lønstigning på ca. tre gange mere end stigningen for hele Råhus. Fra fravær til nærvær Mål for at sygefraværet kan sænkes til under 2,9 %, samtidig med at trivslen måles højere ud fra HKI-målepunkterne herom (den interne NCC trivselsundersøgelse); endelig skal personaleomsætningen blandt kernemedarbejdere ikke være højere end 20 %. Sygefraværet: er opgjort ud fra de almindelige fraværsstatistikker son NCC udarbejder. Fraværet for Havvig udgør i projektperioden 2,77 %, hvilket opfylder målet. Fraværet på Rå Silo har været højere 5, 09 % -, hvoraf ca. 1,5 % skyldes fravær som følge af sygdom i familiekredsen. I stedet for den traditionelle HKI blev der gennemført en Smiley-måling ved projektets start og afslutning. Smiley-målingen erstatter derfor den først planlagte HKI-måling. Side 14

15 Trivsel: Smiley-måling viste at de timelønnede oplevede at trivslen ved projektets start var på 4,0 og ved projektafslutning var på 4,4. Dette udgør derved en procentmæssig stigning på 10 %, Medarbejderomsætningen: for sjakkene i projektperioden var 7,8 % - altså langt under niveauet i indsatsområdet. Samarbejde og ledelse: Mål for at vurderingen skal hæves fra 5 til 8, jf. målestokken fra fokusgruppeinterviews og HKIundersøgelsen. Det er ligeledes gældende for dette indsatsområde, at HKI-målingen er erstattet af Smileymålingen da denne blev udført ved opstart og afslutning af processen. Samarbejde: Smiley-målingen viste, ved projektets afslutning, scorede de timelønnede samarbejdet til 4,2 (på en skala fra 1-5, hvoraf 5 udgør den højeste score), til sammenligning scorede samme gruppe samarbejdet til 3,9 ved projektets start. Der er altså tale om en stigning på 8 %. Ledelse: Smiley-målingen viste, at de timelønnede ved projektets afslutning scorede ledelse til 4,1 (på en skala fra 1-5, hvoraf 5 udgøre den højeste score) og til sammenligning ved projektets start scorede ledelse til 3,8. Der er derved en stigning på 8 %. Både samarbejde og ledelse var i forvejen vurderet højt (3,9 og 4,2 på en skala, hvoraf 5 udgør den højeste score), og alligevel er scoren steget 6 % på begge områder. Forankring: Mål for at forankringen lykkes via overlevering af Best practice sker via audit ud fra et Tillidsbaseret Lean scorecard. I løbet af projektet udvikles et værktøj, som både kan anvendes til at måle før og efter situationen; men som også kan anvendes, når gode vaner skal overdrages fra en person til en anden eller fra et sjak til et andet. Værktøjet bliver generelt, således at det kan anvendes bredt i branchen. Et af de vigtigste indikationer på forankring af Tillidsbaseret Lean er, at NCC har valgt at udbrede metoden til resten af Råhus. Ligeledes har NCC afdelingen Infrastruktur tilsvarende valgt at udbrede Tillidsbaseret Lean metoden. Det betyder at metoden bliver en naturlig del af arbejdet og derved forankres. En forankring metodik er ligeledes blevet udviklet igennem forløbet en Tillidsbaseret Lean værktøjskasse som er operationelle og simple værktøjer til at indføre Tillidsbaseret Ledelse samt at videreudvikle dette. Herved videreføres de Best practice erfaringer som blev uddraget fra NCC Tillidsbaseret Lean processen. Den oplevede forankring blandt de timelønnede er ligeledes interessant at pointere. Smileymålingen indeholdt 4 spørgsmål omhandlende forankring. Målingen viste en fremgang ift. oplevet forankring. De timelønnede vurderede forankringen til 4,0 ved projektafslutning, hvor de i starten af projektet vurderede denne til 3,3. Dette er derved en procentmæssig stigning på 21 %. Side 15

16 Værktøjskassen: Projekt Tillidsbaseret Lean For at sikre forankringen af projektet samt mulig udbredelse af Tillidsbaseret Lean, blev en værktøjskasse udviklet, indeholdende i alt 9 grundværktøjer omkring Tillidsbaseret Lean. Der er udviklet en A3 på hvert grundværktøj som beskriver processen for værktøjet. Tilsvarende hører en beskrivende præsentation til hver af disse værktøjer. De 9 grundværktøjer er: Tavlemøder 5S Planlægning Værdistrømanalyser Samarbejde Trivsel Kompetenceoversigt Spildspotter Selvledelse Nogle eksempler på grundværkøjerne: Kompetenceoversigt Spildspotter Tavlemøder Samarbejde Side 16

17 Billeddokumentation: Der er igennem projektet taget mange billeder til dokumentation. Her følger en række af disse nogle som før/efter og andre som dokumentation fra pladsen. Orden og systematisering: Før Efter Før Efter Side 17

18 God oversigt over planer over planer Dårlig placering af oversigt God orden/struktur Værdistrømanalyse Tavlemødet Side 18

19 Konsulenterne bag LivingLean fra tanke til handling Øst Lean og LivingValue mødtes første gang på en konference i USA i sommeren Her viste det sig hurtigt, at de to virksomheder havde meget tilfælles; en tro på at tilfredse medarbejdere skaber bedre resultater og et mål om at hjælpe virksomheder til bedre effektivitet. Samtidig var der en tydelig synergi mellem de to virksomheders eksisterende koncepter hhv. Lean og Tillidsbaseret Ledelse- og samarbejde en stærk cocktail sammen! Herfra tog samarbejdet hastig form og konceptet Tillidsbaseret Lean blev en realitet. Kurt Hansen er leanmaster, bachelor i læreprocesser, certificeret konsulent og manden bag firmaet Østlean. Kurt fungerer både som konsulent, underviser og mentor/coach. Hans erfaringer spænder vidt, da han i mere end 20 år har arbejdet i og med forskellige virksomheder i både Danmark og udlandet, herunder lean implementering, leanledelse, teambuilding mm. Kurt er desuden udvikler af dialogspil omkring trivsel, lean og teamudvikling. Stina Trojlsgaard er bachelor og master i psykolog fra London. Stina har gennemført ValueMe undersøgelsen, blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser, som danner grundlag for Tillidsbaseret Ledelse. Stina har mange års erfaring med coaching af top- og mellem ledere samt stor erfaring i implementering i Tillidsbaseret Ledelse og samarbejde. Stina er ligeledes erfaren kursus- og foredragsholder. Torben Vang er uddannet som økonom fra CBS med speciale i personaleudvikling og arbejdssociologi og har med mange års erfaring som HR-Direktør opnået en stærk ballast indenfor ledelses- og medarbejderudvikling. Torben har i en årrække arbejdet med strategiske forandringsprocesser i krydsfeltet mellem forretningsudvikling og HR. Etablerede i forbindelse hermed i 2006 Kompetencemægleren, og har tillige siden 2009 arbejdet med Tillidsbaseret Ledelse i LivingValue/LivingLean. Side 19

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde

Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Antropologer for at øge medindflydelsen på plejecentret Johan Riis Minde Rapport 1 Plejecentret Johan Riis Minde i Morsø Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats

TRIVSELSFREMME DER VIRKER. Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSFREMME DER VIRKER Gode råd og evaluering af projekt Trivsel som forebyggende indsats TRIVSELSREMME OG FOKUS PÅ NEDSÆTTELSE AF SYGEFRAVÆR Projektet Trivsel som forebyggende indsats er forløbet over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Koordinering af delydelserne... 4 4. Delydelse 1 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Tillidsbaseret Lean et læringsperspektiv

Tillidsbaseret Lean et læringsperspektiv 2014 Tillidsbaseret Lean et læringsperspektiv SPECIALE I VIRKSOMHEDSLEDELSE VED ROSKILDE UNIVERSITET FORFATTER: RONNIE CHRISTIAN HANSEN STUDIE NR. 40175 VEJLEDER: JØRGEN RAVN ELKJÆR AFLEVERINGSDATO: 28/4-2014

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere