Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises."

Transkript

1 Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7. Skader i vinduer. 8. Indvendige vægge. 9. Loftbeklædning. 10 Tagvand på terræn. 11 Vægge i badeværelse. Bygning B: 12 Gulvafløb i fyrrum. Bygning C: 13 Sokkel. 14 Gulve. 15 Facader. 16 Indvendige vægge. 17 Vinduer. 18 Loft. 19 Tag. 20 Spær mv. 21 Revnet tagsten. Punktet udgår efter aftale med klager Vejret på besigtigelsestidspunktet Øvrige forhold Tørvejr let vind ca Klager oplyser, at der ikke er tegnet ejerskifteforsikring. Tilstandsrapporten er dateret xx.xx og er således nu ca. 1 år og 9 mdr. gammel. Beboelsen (A) er opført i 1848 og udhuset (C) i Forligsdrøftelse Man ønsker at afvente Ankenævnets afgørelse.

2 2 af 22 Klagepunkt nr. 1 Skader i sokkel Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Karakteren K2 må være forkert, da sætningen medfører skævheder i gavlen. Sokkelpudsen er ikke afsluttet korrekt ved terræn mod øst. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. I sokkelpudsen mod nord er der revner, skader og stedvis løs puds. Se foto 2, 3 og 4. Sokkelpudsen når ikke over alt ned til terræn og hænger enkelte steder nederst sammen med overskydende mørtel på terræn specielt mod øst. Se foto 5. Sokkelpudsen på gavlen mod nord trænger til at blive repareret. Enkelte andre steder mangler lidt reparation af pudsen. Det må formodes, at en reparation af sokkelpudsen på soklen ved kælderen vil reducere opfugtningen i kælderen. I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K1 Mindre betydende revner i sokkelpuds over terræn samt i sokkelpuds ved overkant sokkel. K2 Partielt manglende vedhæftning af sokkelpuds og revner langs gavlfundament mod vest (skulle være nord). Bemærkningerne i tilstandsrapporten vedrørende soklen må vurderes at være tilfredsstillende. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

3 3 af 22 Klagepunkt nr. 2 Skader i udvendige trapper Der er skævheder og skader i trapper mod nord og vest. Mod øst findes en betontrappe med en stor revne. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Trappen mod nord har skævheder. Se foto 6. Trappen mod vest har skader i puds og mørtelfuger. Se foto 7. Den støbte trappe mod øst har en større revne ved soklen samt mindre revner og skader. Se foto 8. Den støbte trappe mod øst trænger til reparation. Trappen mod nord formodes at være af ældre dato, men synes at fungere, som det må forventes af en gammel trappe. Trappen mod vest trænger til reparation af mørtelfuger og mørtelpuds. I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K2 Revner og betonskader i pudset trappe mod vest. (Skulle være øst). Bemærkningerne i tilstandsrapporten vedrørende trappen mod øst må vurderes at være retvisende. I tilstandsrapporten er der ikke gjort bemærkninger vedrørende trappen mod nord, hvilket set i lyset af ejendommens alder må vurderes at være tilfredsstillende. I tilstandsrapporten er der ikke gjort bemærkninger vedrørende trappen mod vest, hvilket ikke er tilfredsstillende, da der er en del skader i puds og mørtelfuger, som burde være karakteriseret med K2. Reparation af mørtelpuds og mørtelfuger på trappen mod vest kr ,00. Forbedringer

4 4 af 22 Klagepunkt nr. 3 Gulv i vaskerum Der er et hul i betongulvet i vaskerummet. Forholdet skal efter gældende regler ikke anføres i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Under bordet i vaskerummet er der i et hjørne fremført en del rør. Omkring disse rør er der udført en interimistisk stopning med mineraluld. Se foto 9. Normalt ville man lave en udstøbning i gulvet omkring rørene, da den udførte stopning med mineraluld vanskeliggør almindelig rengøring og tilfører skadelige mineraluldsfibre til boligens indeluft. Bygningsdelen er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Da man ofte opbevarer en del forskellige ting under sådan et bryggersbord, kan man ikke med sikkerhed sige, om bygningsdelen har været tilgængelig for besigtigelse i forbindelse med huseftersynet. Såfremt bygningsdelen har været tilgængelig i forbindelse med huseftersynet, burde forholdet have været anført i tilstandsrapporten med karakteren K1. Udstøbning omkring rør i vaskerummets gulv kr ,00. Forbedringer

5 5 af 22 Klagepunkt nr. 4 Fugt i viktualiekælder Der er fugt i vægge og gulv, hvor der ses alger på flere gulvfliser. Stedvis løs vægpuds. Set i lyset af ejendommens alder skal forholdet efter gældende regler ikke anføres i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Kældervæggene har stedvis mørnet puds og betydeligt forhøjet fugtindhold. Se foto 10 og 11. I gulvet er der stedvis betydeligt forhøjet fugtindhold. Desuden mangler en klinke. Se foto 10. Fugtforholdene i kælderens vægge og gulv afviger ikke fra, hvad man må forvente af en kælder, som må formodes etableret i Det er dog ikke forventeligt, at væggenes puds stedvis er defekt og at der mangler en klinke i gulvet. Det må ikke forventes, at en reparation af væggenes puds ændrer fugtforholdene i kælderen. Se også klagepunkt nr. 1. Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Det forhøjede fugtindhold i vægge og gulv burde sammen med skaderne i væggenes puds og den manglende gulvklinke være nævnt i tilstandsrapporten med karakteren K2. Samtidig ville det være en god information at omtale forholdet som almindeligt forekommende i bygninger af samme alder. Reparation af skadet vægpuds og montering af manglende gulvklinke kr ,00. Forbedringer Forbedringen vedrørende vægpudsen skønnes at udgøre kr ,00.

6 6 af 22 Klagepunkt nr. 5 Skader i facader I gavlen mod syd er der en lodret gennemgående revne. Gavlen mod nord buer og er skæv. Desuden er der lodrette revner og store dele af pudsen er løs. Der er større buler i facaden mod øst og over terrassedøren er muren revnet. Desuden er der områder med løs puds. Når der ses bort fra forbytningen af verdenshjørnerne, er bygningsdelen korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. I gavlen mod syd er der en lodret revne, som forløber fra soklen og til underkant vindue på 1. sal. Se foto 12 og 13. Gavlen mod nord har mindre skævheder og revner samt stedvis løs puds. Desuden er der en mindre sætning, som må skønnes at være af ældre dato. Se foto 2, 3, 14 og 15. Facaden mod øst har mindre uregelmæssigheder og enkelte steder lidt puds uden vedhæftning. Desuden er der en mindre revne i overliggeren over terrassedøren. Se foto 16 og 22. Generelt vurderet er facadernes tilstand ikke forskellig fra hvad man må forvente af en bygning, som er opført i I disse bygninger er det helt almindeligt, at man i forbindelse med den regelmæssige overfladebehandling af facaderne må udføre mindre reparationer af puds og revner. Bygningsdelen er i tilstandsrapporten beskrevet således: K1 - Fine revner i facademur mod syd og gavlvæg mod øst (skulle være facade mod V og gavl mod S). K2 Op til flere revner i gavlvæg vendende mod nord. Generelt må det i tilstandsrapporten anførte vedrørende facaderne vurderes at være tilfredsstillende, om end sidstnævnte bemærkning også burde have omtalt mindre skader og enkelte steder lidt puds uden vedhæftning. Forbedringer På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag.

7 7 af 22 Klagepunkt nr. 6 Skader i døre Terrassedøren binder og er blød nederst. Flere indvendige døre binder og er skæve m.v. Bygningsdelene er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Terrassedøren mod øst binder lidt og har lidt begyndende nedbrydning nederst i karmen. Desuden er der opfugtning i en fyldningsplade. Se foto 17. De indvendige døre har enkelte steder små skader og skævheder og mangler enkelte steder justering. Se foto 18. Terrassedøren bør justeres, eftergås og males udvendig. De indvendige døre bør justeres. I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K1 Terrassedør mod nord binder umiddelbart. K0 Ved indvendige døre, som er af ældre dato, kan der forekomme revner i dørpladerne. Set i lyset af ejendommens alder må de i tilstandsrapporten anførte bemærkninger vurderes at være tilfredsstillende. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer Ingen

8 8 af 22 Klagepunkt nr. 7 Skader i vinduer Mod nord og øst er der vinduer med fremskredent råd. Desuden er nogle ruder punkteret. Bygningsdelene er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. En ovenlysrude skønnes punkteret. Vinduerne mod nord har fremskreden nedbrydning. Se foto 15. I den østlige facade er der nedbrydning i fire vinduer i den sydlige del. Se foto 19. I samme vinduer vurderes 9 ruder at være punkteret. I to af disse ruder er punkteringen meget synlig. Det vil være relevant at udskifte de omtalte vinduer mod nord og øst i nær fremtid. I tilstandsrapporten er bygningsdelene beskrevet således: K1 Begyndende tegn på nedbrud i karm- og rammetræ ved vinduer i nordøstlige del af nordfacade. (Skulle være sydøstlige del af facade mod øst). K2 Nedbrud i karm- og rammetræ ved vinduer i gavlvæg mod vest. (Skulle være gavl mod nord). K2 Et kældervindue, to stuevinduer og et vindue i baggang kan ikke åbnes pga. nedbrud i træet. K2 Der er konstateret punkterede termoruder i kældervindue og ved stuevindue. Her næsten 2 år efter huseftersynet kan man ikke med sikkerhed sige, hvor mange punkterede ruder der var i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. På den baggrund må de i tilstandsrapporten anførte bemærkninger vedrørende vinduerne vurderes at være tilfredsstillende. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

9 9 af 22 Klagepunkt nr. 8 Indvendige vægge I gavlen mod syd er der en større skade under et vindue i tagrummet, hvor der muligvis trænger vand ind. Pudsede vægoverflader er ujævne og har buler mv. Store dele af pudsen er løs, således at afrensning af vægge ikke er muligt, uden at hele pudslaget fjernes. Der er sætninger over terrassedøren, hvor en loftbjælke er placeret. Vi frygter, at bjælken er ved at synke. I forbindelse med huseftersynet blev indklagede orienteret om, at bjælken over terrassedøren mod øst var blevet kontrolleret af et forsikringsselskab i forbindelse med en større renovering efter en skade. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. I tagrummet ved den sydlige gavl mangler der reparation af murværket nederst ved to vinduer. Se foto 20. Det ser ikke ud til, at der er risiko for vandindtrængen, da vinduerne er af nyere dato og har en udvendig, tæt, elastisk fuge. De pudsede vægge i stueetagen har mindre ujævnheder og enkelte steder lidt puds uden vedhæftning samt enkelte steder forhøjet fugtindhold specielt i bryggers. Muroverliggeren over terrassedøren mod øst har i væggens pladebeklædning en lodret revne under etagebjælken. Desuden er der en nedbøjning i overliggeren. Se foto 22. Den i tagrummet manglende reparation af murværket ved to vinduer må vurderes at være uden praktisk betydning. Pudsen på de indvendige vægge svarer til den kvalitet, man må forvente at finde i bygninger af samme alder. Nedbøjningen i muroverliggeren over terrassedøren mod øst bør undersøges nærmere, da det er usikkert, om overliggeren fortsat kan bære etagebjælken.

10 10 af 22 I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K1 Revne i væg over vindue i baggang. Den i tilstandsrapporten manglende beskrivelse af væggenes generelle tilstand må vurderes at være tilfredsstillende. Selv om den bygningssagkyndige blev orienteret om, at etagebjælken over terrassedøren var blevet undersøgt i forbindelse med en svampeskade i nyere tid, burde muroverliggerens lodrette revne indvendig og skrå revne udvendig have givet anledning til mistanke om, at muroverliggeren over terrassedøren var defekt. På den baggrund burde forholdet have været anført i tilstandsrapporten med en alvorlig bemærkning og karakteren UN. Eventuelle udgifter til reparation af muroverliggeren kan først endeligt vurderes, når forholdet er undersøgt nærmere. Men såfremt det måtte vise sig nødvendigt, at montere en ny jernbjælke indvendig over muråbningen, kan dette skønsmæssigt udføres for kr ,00. Det er forudsat, at et eventuelt reparationsarbejde udføres i forbindelse med førstkommende malerbehandling af stuens vægge. Forbedringer Ingen

11 11 af 22 Klagepunkt nr. 9 Loftbeklædning I rummet mod syd er der fugt ved loftet. På loftet var der ingen afskalning under besigtigelsen. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. I stuen mod syd er der en mindre revne i loftets overfladebehandling ved gavlen. Samme sted er der ikke synlige tegn på fugt, men der kunne måles svagt forhøjet fugtindhold i loftet. Se foto 23. I samme rum er der mod vest små fugtpletter på et lille område af loftet. Samme sted er der en reparation i loftet samt lidt afskalning af overfladebehandlingen og et svagt forhøjet fugtindhold. Se foto 24. I det uudnyttede tagrum over stuen er der på etagebjælkerne monteret en gulvplade af træ. Hulrummet under denne plade er tilsyneladende helt udfyldt med mineraluld. Se foto 20. Det svagt forhøjede fugtindhold i loftet ved henholdsvis gavlen og facaden mod vest skyldes formodentlig helt eller delvis, at pladebeklædningen støder mod en massiv ydervæg, som periodisk kan opfugtes lidt specielt ved gavlen. Det forhold, at der i tagrummet er monteret en gulvplade uden underliggende ventilation, giver også risiko for fugtophobning i etageadskillelsen. I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K1 Enkelte fine revner/markeringer ved pudset/malerbehandlet loft i sydvendt værelse. I forbindelse med huseftersynet har der formodentlig ikke været tegn på forhøjet fugtindhold i loftet. Såfremt dette lægges til grund, må den i tilstandsrapporten anførte bemærkning vurderes at være retvisende. Derimod burde den manglende ventilation under gulvpladen i tagrummet have givet anledning til en alvorlig bemærkning med karakteren K3. Forbedringer Etablering af nyt gulv i uudnyttet tagrum kr ,00.

12 12 af 22 Klagepunkt nr. 10 Tagvand på terræn Tagvandet ledes ikke bort fra bygningen. Specielt mod sydøst kan der stå vand. Der er tale om almindelig byggeskik, hvorfor klagepunktet afvises. Tagnedløbet mod sydøst er ikke tilsluttet kloak, hvorfor tagvandet ledes ud på terrænet, der ikke har fald væk fra bygningen. Se foto 19. Det er helt almindeligt, at tagvandet fra gamle bygninger ledes ud på terræn. Til gengæld er det også almindeligt kendt, at fremgangsmåden kan give anledning til ekstra opfugtning af bygningsdelene og øge risikoen for sætninger i fundamentet, såfremt terrænet ved tagnedløbet ikke har fald væk fra bygningen. I tilstandsrapporten er forholdet ikke beskrevet. Forholdet burde være anført i tilstandsrapporten med karakteren K2. Tagvandet mod sydøst ledes væk fra bygningen i en flisebelagt rende. Overslagspris kr ,00. Forbedringer

13 13 af 22 Klagepunkt nr. 11 Vægge i badeværelse I tagetagens bruseniche opfylder de lette vægge ikke gældende krav, hvorfor der er risiko for skader. Den bygningssagkyndige havde ikke mulighed for at bedømme, om vægkonstruktionen bag beklædningen er opbygget efter gældende regler, hvorfor klagepunktet afvises. Brusenichen er indvendig beklædt med svejst vinyl. Når der bankes på væggene eller skubbes på væggene i badeværelset, er der intet, som indikerer, at væggen ikke skulle opfylde gældende regler. Se foto 25. Badeværelsets vægge giver ikke anledning til bemærkninger. Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Der er intet at bebrejde den bygningssagkyndige vedrørende væggene i badeværelset på 1. sal. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

14 14 af 22 Klagepunkt nr. 12 Bygning B: Gulvafløb i fyrrum Der er vand, akkumuleringstank mv., men der findes ikke et afløb. I forbindelse med huseftersynet blev det ikke konstateret, at der manglede et afløb, hvorfor klagepunktet afvises. Bygningen er opført i I bygningens fyrrum er der installeret et kedelanlæg og et dobbelt tapsted (to haner på samme tilgangsrør). På fyrrummets loft er der ifølge klager installeret en akkumuleringstank med liter vand. Der ses ikke et gulvafløb i fyrrummet. Det vil absolut være en god idé, at have et gulvafløb i fyrrummet, men ifølge reglerne kræves der ikke et gulvafløb. I tilstandsrapporten er forholdet ikke beskrevet. Der er intet at bebrejde den bygningssagkyndige vedrørende det manglende gulvafløb i fyrrummet. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

15 15 af 22 Klagepunkt nr. 13 Bygning C: Sokkel Der er små skader og skævheder. Forholdet skal efter gældende regler ikke anføres i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Ud fra en samlet vurdering ville skønsmanden undlade at gennemgå bygningen i forbindelse med udarbejdelse af en tilstandsrapport på ejendommen. Den overfladebehandlede sokkel har mindre skævheder og revner. Bygningens sokkel svarer til det man må forvente af en bygning, som er opført i Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Der er intet at bebrejde den bygningssagkyndige vedrørende soklen. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

16 16 af 22 Klagepunkt nr. 14 Bygning C: Gulve Revner i betongulvet er ikke nævnt. Forholdet skal efter gældende regler ikke anføres i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Betongulvet er udstøbt i felter. Mellem disse felter er der små revner, som der altid vil være i et støbeskel. Se foto 26. Revnerne i støbeskellene er helt almindelige og er uden betydning. Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Der er intet at bebrejde den bygningssagkyndige vedrørende gulvet. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

17 17 af 22 Klagepunkt nr. 15 Bygning C: Facader Der er skævheder, buler og områder med løs puds. Østgavlen er utæt mod taget. Forholdet skal efter gældende regler ikke anføres i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Mindre revner og skader i de overfladebehandlede facader. Mod syd buler facaden lidt ud. Manglende tætning mellem tagbelægningen og gavlen mod nord. Se foto 27, 28 og 29. Bygningens facade svarer til det man må forvente af en bygning, som er opført i Der vil formodentlig være behov for at lave mindre reparationer i forbindelse med kommende overfladebehandlinger af facaden. I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K2 Revner og pudsskader langs facader mod vest og øst og ved gavl mod nord. (Skulle være facade mod nord og syd og ved gavl mod øst). Mangelfuld lukning mod tag ved gavlvæg mod nord. (Skulle være mod øst). Der er intet at bebrejde den bygningssagkyndige vedrørende facaden. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

18 18 af 22 Klagepunkt nr. 16 Bygning C: Indvendige vægge I flere rum er der store skader mest mod syd, hvor en del sten og fuger er faldet ned og en del mursten mangler. Der er en revne ved en dør/port mod nord. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Hovedparten af de indvendige vægge er som man må forvente i et udhus fra Den nederste del - ca. 75 cm af bagmuren mod syd er dog så nedbrudt, at teglstenene er faldet ud af væggen. Denne skade har en udstrækning på ca. 10 m. Det kan frygtes, at skaden forringer bygningens stabilitet. Se foto 30 og 31. Den skadede del af bagmuren bør repareres. Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Skaden i bagmuren burde være omtalt i tilstandsrapporten med en alvorlig bemærkning og karakteren K2. Reparation af nedbrudt bagmur kr ,00. Forbedringer Reparationen skønnes ikke at udgøre en forbedring.

19 19 af 22 Klagepunkt nr. 17 Bygning C: Vinduer Ruder mangler i tre vinduer. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Der er tre stk. vinduer uden ruder i facaden mod nord. Der bør monteres ruder i vinduerne. I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K2 Vinduer nedslidte og ikke tætte. Tegn på destruktion af karmog rammetræ. Der er intet at bebrejde den bygningssagkyndige vedrørende den generelle vurdering af vinduerne. Men de manglende ruder burde være omtalt i rapportens ovennævnte punkt. Montering af glas i tre ruder kr ,00. Forbedringer Reparationen skønnes ikke at udgøre en forbedring.

20 20 af 22 Klagepunkt nr. 18 Bygning C: Loft. I vognporten mangler dele af loftet. Forholdet skal efter gældende regler ikke anføres i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Der mangler ca. 2 kvm loft i udhusets vognport. Se foto 32. Loftet har tilsyneladende ingen praktisk funktion, men bør af æstetiske grunde være intakt. Forholdet er ikke beskrevet i tilstandsrapporten. Skaden i loftet burde være omtalt i tilstandsrapporten med karakteren K1. Reparation af loft i vognport kr ,00. Forbedringer Reparationen skønnes ikke at udgøre en forbedring.

21 21 af 22 Klagepunkt nr. 19 Bygning C: Tag. Dele af pladerne har gennemtærede områder, og der er utætheder. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Tagbelægningen af metalplader har stedvis rust, små huller og mindre utætheder. Se foto 33, 34 og 35. Set i lyset af bygningens anvendelse er det formodentlig relevant at reparere utæthederne for at forlænge tagets restlevetid. I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K2 Dele af tagbeklædning fremtræder nedslidt og rusten. Normalt karakteriseres utætheder i tage med K3. Men set i lyset af bygningens alder og anvendelse, må ovennævnte beskrivelse i tilstandsrapporten betegnes som tilfredsstillende. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

22 22 af 22 Klagepunkt nr. 20 Bygning C: Spær mv. Der er møre områder og dele af murremmen er i meget dårlig stand. De gamle spær er ikke forstærkede, men mod vest er nogle nye spær monteret efter en stormskade. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. I bygningens østlige del er der en gammel tagkonstruktion med diverse skævheder og angreb af borebiller. I tagkonstruktionen er der stedvis udført forstærkninger. Se foto 33 og 35. Tagkonstruktionen er som man må forvente i et udhus fra I tilstandsrapporten er bygningsdelen beskrevet således: K1 Spærkonstruktionen er af ældre dato og angrebet af borebiller. Note: Er flere steder blevet forstærket. Der er intet at bebrejde den bygningssagkyndige vedrørende tagkonstruktionen. På baggrund af ovennævnte udarbejdes der ikke et overslag. Forbedringer

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8081 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Forkert/ulovligt udført afløb I badeværelse samt løse fliseri gulvet I bruseniche. Pkt. 2 Massivt opfugtet og afskallet indre skillevæg (bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10.098 Besigtigelse d. 25. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Forkert beskrivelse af sætning af tilbygning. 2. Synligt fald i murværk. 3. Forskel i bredden af plastfuge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8045 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A 1. Revnedannelse i soklen er overset. 2. Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN. 3. 4 alvorlige revnedannelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7215 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. Gulvafløbsskåle i badeværelse og gæstetoilet. Loftet ved rumaftræksventilen i badeværelset. Rørskade ved bidet og lavt vandtryk til bidet

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8024 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Har ikke uddybet, hvor sten- og fugerevner er i husets murværk. 2. På læmuren er der også sten- og fugeudfald i høj del. 3. Karmen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11054 Besigtigelse d. 7. juli 2011 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. Tagkonstruktionen på tilbygningen er konstrueret forkert spær fra tilbygningen er lagt direkte

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad 1: Skade på fundering ved tilbygning Ad 2: Skade på tagkonstruktion på hovedbygning Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10088 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulv i bryggers er sunket samt med et betydeligt antal klinker, der mangler Øvrige forhold: Klager oplyser, at der ikke

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 Besigtigelsesdato: Onsdag d.14. august 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Børge Nielsen-Boe 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Pilevej 3 8450 Hammel Dato: 5-4-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6529 Matr. nr./ejerlav 2hi Hammel By, Hammel EBAS sagsnr. 67572 Rådgiver:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7067 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagepunkterne er i samarbejde med klager opstillet efter følgende fremgangsmåde Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Revnedannelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. Besigtigelsesdato: Mandag den 25. juli 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. Besigtigelsesdato: Mandag den 25. juli 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING J.nr. 11068 Besigtigelsesdato: Mandag den 25. juli 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7231 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Manglende oplysning i tilstandsrapport vedr. sætningsskader/revner i facader. Huset har knæk på midten. Det er målt at det falder ca. 13 cm

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere