Årsberetning Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

2 Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede renseanlæg. Fotograf: Jeppe Michael Jensen m.fl. Design og tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. 2

3 Indhold 5 Fokus på kunderne og fremtiden 7 Et effektivt forsyningsselskab 9 Væsentlige investeringer 11 Billigere drift og større investeringer 13 Rent spildevand fra Mølleåværket 14 Bedre genanvendelse af affaldet 16 Renere drikkevand 20 Regnvand og spildevand hver for sig 23 Øget samarbejde og trivsel 24 Selskabsstruktur 26 Lyngby-Taarbæk Forsynings miljøresultater Indhold 3

4 Det rensede spildevand fra Mølleåværket er nu så rent, at det kan føres tilbage til vandløb og søer. 4 Forord

5 Fokus på kunderne og fremtiden Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S arbejder for at sikre vores kunder vand, affald og spildevandshåndtering til de lavest mulige driftsomkostninger og takster. I 2014 fortsatte vi således de seneste års initiativer med at investere, effektivisere og arbejde med innovative løsninger inden for drikkevand, spildevand og affald. Og vi satte yderligere skub i projekter, der sikrer rent drikkevand og rent spildevand i fremtiden, begrænser oversvømmelser ved regnskyl og øger genanvendelsen af affald. Gennem de seneste seks år har Lyngby-Taarbæk Forsyning formået at effektivisere driften med 44 procent, når man indregner pristallet, og selskabet placerer sig dermed blandt de mest effektive forsyningsselskaber i landet. Vores medarbejdere er den væsentligste grund til den stadig mere effektive drift. Vi har organiseret os på nye måder, så vi samarbejder på tværs om at løse de fælles opgaver. Dermed kan vi sætte ind, hvor behovet er størst og mest akut. På Mølleåværket A/S er det rensede spildevand nu så rent, at det kan ledes tilbage til vandløb og søer. Det skyldes de seneste års investeringer i avancerede rensemetoder og fortsat bedre styring af værket. Desuden planlægger vi at etablere et nyt anlæg, der kan udnytte biogas og overskudsvarme til at producere el og varmt vand til fjernvarme. Vi har indført nye systemer til at planlægge og prioritere renoveringerne af vandledninger. På kloakområdet arbejder vi på at udvikle et tilsvarende system, og med begge systemer i brug kan vi optimere og koordinere renoveringerne. Det begrænser omfanget af akutte og dyre reparationer og skaber færre gener for beboere og virksomheder. Lyngby-Taarbæk Forsyning er således inde i en rivende udvikling frem mod målet i vores Strategi 2020 om at blive Nordsjællands førende forsyningsselskab. Kommuner og forsyningsselskaber nord for København arbejder på analyser og undersøgelser med henblik på eventuel fusion eller tættere samarbejde på tværs af forsyningerne. Vi deltager i analyserne i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Både Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Mølleåværket A/S fik i 2014 nye bestyrelsesmedlemmer, og for første gang er selskabernes kunder, forbrugerne, repræsenteret. Vi vil gerne takke både bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i selskaberne for den store indsats, som har gjort det muligt at opnå de gode resultater. Per Plannthin Peter Linde Peter Broen Direktør Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Forord 5

6 6 Effektivitet Vores projektafdeling gør det nemmere at koordinere gravearbejder i forbindelse med vandledninger og kloakker.

7 Et effektivt forsyningsselskab Lyngby-Taarbæk Forsyning fastholdt i 2014 en position blandt de mest effektive forsyningsselskaber i landet. Ifølge brancheorganisationen DANVA s benchmarking er Lyngby-Taarbæk Forsyning det syvende mest effektive selskab af 61 forsyningsselskaber i landet. Benchmarkingen er baseret på selskabernes drift, omkostninger og takster. Lyngby-Taarbæk Forsyning har siden 2009, hvor selskabets aktiviteter blev udskilt fra Lyngby-Taarbæk Kommune, arbejdet målrettet på at tilpasse og effektivisere organisationen. Det er blandt andet sket på disse områder: Medarbejdernes kompetencer er blevet styrket, og vi har ansat medarbejdere med nye og bredere kompetencer, så vi reducerer køb af ydelser fra eksterne leverandører. Den enkelte medarbejder har fået et større ansvar i det daglige arbejde. I 2013 indførte vi en teamstruktur, som blev yderligere indarbejdet i 2014 for at styrke medarbejdernes samarbejde på tværs af organisationen. Desuden har vi indledt etableringen af et fælles driftscenter for vand, spildevand og affald. Vi har etableret en projektafdeling, som forbedrer mulighederne for at koordinere projekter inden for vand, spildevand og affald. Vores initiativer for at styrke medarbejdernes kompetencer og deres faglige niveau omfatter også samarbejde med andre forsyningsselskaber i Nordsjælland og hovedstadsområdet. Det giver medarbejderne muligheder for at udveksle erfaringer om projektledelse, økonomi og metoder samt danne netværk med andre selskabers medarbejdere. De seneste to år har Lyngby-Taarbæk Forsyning desuden haft øget fokus på medarbejdernes trivsel for at minimere sygefraværet. Antallet af sygedage er næsten blevet halveret siden Desuden havde vi i 2014 fokus på medarbejdernes arbejdsglæde. Vi arbejdede blandt andet med emnet på et seminar, og i Trivselsgruppen havde vi en række tiltag med samme fokus. Lyngby-Taarbæk Forsyning er som landets øvrige forsyningsselskaber underlagt skrappe krav om effektiviseringer fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Siden 2009, hvor sekretariatet indledte sit arbejde, har vi mere end overholdt kravene. For vores kunder har de seneste års forbedrede effektivitet således vist sig i form af faldende driftsomkostninger, bedre service og en række større anlægsprojekter, der sikrer forsyningerne og beskytter miljøet i fremtiden. Effektivitet 7

8 Et nyt anlæg på Mølleåværket skal udnytte biogas fra tankene med spildevand til at producere el og fjernvarme. 8 Investeringer

9 Væsentlige investeringer I Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder vi målrettet efter vores langsigtede Strategi 2020, og vi står i de kommende år over for store investeringer på en række væsentlige områder: Klimaprojekter, der skal begrænse oversvømmelser ved regnskyl. Fortsat renovering af vandledninger, så spildet fra utætte rør kan minimeres. Fortsat renovering af kloakledninger skal mindske risikoen for brud og tilstoppede kloakker. Nye elektroniske vandmålere, der automatisk aflæser forbruget. Et nyt vandværk, der skal sikre større fremtidige forsyninger af drikkevand af høj kvalitet. Et nyt anlæg på Mølleåværket, der skal producere el og fjernvarme. Fortsat bedre rensning af spildevandet, så det rensede vand kan ledes tilbage til vandløb og søer. Genåbningen af Fæstningskanalen i det centrale Lyngby som opsamlingsbassin for regnvand bliver i de kommende år et af regionens største klimaprojekter, der samtidig giver borgerne nye rekreative muligheder. Det første ideoplæg er budgetteret til 278 millioner kr. Derudover har vi mange steder i kommunen planlagt andre LAR-projekter (lokal afledning af regnvand) for at imødegå problemerne med oversvømmelse. I 2015 indleder Lyngby-Taarbæk Forsyning et pilotprojekt, hvor vi udskifter de hidtidige vandmålere med nye elektroniske vandmålere. De nye vandmålere gør det lettere at opdage et unormalt forhøjet vandforbrug hos den enkelte forbruger. Samtidig letter målerne selskabets administration og bidrager således til at effektivisere driften. Vi forventer, at pilotprojektet munder ud i en udskiftning af alle vandmålere over de næste fem år. På Mølleåværket tager vi i 2015 det første skridt mod en ny type forsyningsvirksomhed. Vi investerer i en biogasturbine, der kan producere el, og en varmeveksler, der udnytte overskudsvarme til at producere varmt vand til fjernvarme. Salget af de to energiformer vil i fremtiden sikre os en årlig indtægt på over 8 millioner kr., som dermed bidrager til at holde omkostningerne nede. Desuden fortsætter vi de seneste års effektiviseringer af driften på værket og investerer fortsat i bedre rensning af spildevandet. Efter planen kan det rensede spildevand, der efterhånden nu lige så rent som drikkevand, ledes tilbage til vandløb og søer. Dermed kan spildevandet indgå i ferskvandets og grundvandets kredsløb og bidrage til at sikre de fremtidige forsyninger af drikkevand samt genoprette vandmiljøet i vores region. Det er afgørende at prioritere renoveringerne af de mange hundrede kilometer vandledninger og kloakker og sætte ind, hvor behovet er størst, så vi får mest muligt ud af investeringerne. Derfor arbejder vi med langsigtede planer, der for spildevand rækker helt frem til For drikkevand er der planlagt projekter frem til Investeringer 9

10 Økonomiske hoved- og nøgletal 2014 Lyngby-Taarbæk forsyning Service A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk forsyning Spildevand A/S Lyngby-Taarbæk forsyning Vand A/S Lyngby-Taarbæk forsyning Affald A/S Hovedtal (tkr.) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringssaktiviteten Pengestrøm fra finansieringssaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad 2,3% -13,8% 30,2% 26,2% -2,0% Afkast af den investerede kapital - -1,2% 3,4% 3,5% -15,9% Bruttomargin - -9,4% - - 5,7% Soliditetsgrad 26,6% 85,6% 78,5% 77,3% 2,1% Egenkapitalforrentning 32,4% -1,2% 3,0% 2,5% 0,0% Definitioner på nøgletal: Overskudsgrad Afkast af den investerede kapital Bruttomargin Soliditetsgrad Egenkapitalforrentning (Resultat af primær drift X 100) / Nettoomsætning (Resultat af primær drift X 100) / Gennemsnitlig investeret kapital (Bruttoresultat X 100) / Nettoomsætningen (Egenkapital ultimo X 100) / Passiver i alt ultimo (Ordinært resultat efter skat X 100) / Gennemsnitlig egenkapital Lyngby-Taarbæk forsyning har de seneste år investeret mange millioner kroner i at sikre vores kunder sikker forsyning af vand og håndtering af spildevand og affald. 10 Økonomi

11 Billigere drift og højt investeringsniveau Økonomisk set har Lyngby-Taarbæk Forsyning oplevet en meget tilfredsstillende udvikling, siden selskaberne blev stiftet i Vi har haft som mål løbende at effektivisere vores virksomhed samt være på forkant med de krav om effektivisering, som landets forsyningsselskaber bliver underlagt fra Forsyningssekretariatet. I 2014 lykkedes det for sjette år i træk at nedbringe selskabets faktiske driftsomkostninger, og vi forventer en fortsat reduktion på 2-3 procent på de forskellige forretningsområder. Figuren herunder viser, at driftsomkostninger i alle selskaber er faldet i forhold til På området for drikkevand har Lyngby-Taarbæk Forsyning haft et højt investeringsniveau de seneste år. Vi har udskiftet mange kilometer vandledninger for at sikre forsyningerne for vores kunder og minimere vandspildet. Vi skal fortsat udbygge kloaksystemet for at imødekomme klimaudfordringerne, og vi har prioriteret at lægge vægt på at øge forsyningssikkerheden ved at bygge et nyt og mere effektivt vandværk. Disse investeringer betyder, at omkostningerne og taksterne vil stige på disse områder. På Mølleåværket færdiggjorde vi i 2013 store investeringer i et MBR-anlæg, Membran Bioreaktor. Herefter er vi vendt tilbage til et investeringsniveau, der kan betegnes som mere normalt. Vi følger således de investeringsplaner, som bestyrelsen har godkendt, dog med tidsforskydninger af enkelte projekter. Inden for spildevand faldt investeringsniveauet i 2014, da nogle projekter måtte rykkes til senere. Det skyldes dels manglende godkendelse fra myndighederne af projekter, som ellers var planlagt til at blive sat i gang i 2014, dels at vi har ansat nye projektledere i løbet af året. Faktiske driftsomkostninger i selskaberne Mio. kr ,0 57,0 57,6 57,1 52,5 34,5 30,9 27,9 22,2 21,5 18,0 18,4 21,4 14,3 15,1 17,1 12,8 12,0 10,7 13,9 14,1 12,6 Mølleåværket Spildevand Vand Affald 56,3 55, Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Faktiske investeringer 0,0 14,6 33,5 69,3 19,2 12,3 10,0 27,1 36,5 Mølleåværket Spildevand Vand ,3 68,8 31,9 9,2 27,2 32,0 30,0 26,6 26,9 Økonomi 11

12 Renset spildevand i tal 2014: m3 2013: m3 2012: m3 2011: m3 2010: m3 Mølleåværket er renseanlæg for ca husstande i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner. 12 Mølleåværket

13 Rent spildevand fra Mølleåværket Mølleåværket er blandt de mest avancerede og effektive renseanlæg til spildevand. Vi har løbende fokus på at effektivisere driften, og på fem år er det lykkedes os at reducere driftsomkostningerne med 40 procent fra 34,5 millioner kr. i 2010 til 21,5 millioner kr. i Gennem de seneste år har vi investeret i nye rensemetoder, blandt andet et avanceret MBR-anlæg, Membran Bioreaktor, der især fjerner fosfor og kvælstof. Den sidste del af dette anlæg bliver taget i brug i Det rensede spildevand fra værket er nu så rent, at det kan ledes tilbage til vandløb og søer i området. Dermed kan det rensede spildevand sikre vandets kredsløb i regionen og bidrage til at genoprette vandmiljøet i søer med ringe gennemstrømning af vand. Indtil videre ledes det rensede spildevand dog fortsat ud i Øresund gennem en rørledning. Værket modtager spildevand fra ca husstande og virksomheder i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner. I 2014 modtog værket ca. 10 millioner kubikmeter spildevand, hvilket er på niveau med de tidligere år. Omkring halvdelen af spildevandet er regnvand, og derfor varierer den totale tilførsel af spildevand fra år til år i forhold til mængden af regnvand. Nye anlæg leverer el og fjernvarme I 2014 arbejdede vi på at projektere et avanceret anlæg, som skal udnytte den store mængde biogas, der produceres i tankene, når det næringsholdige slam bliver nedbrudt. En del af biogassen bruges i en eksisterende ovn, der omdanner spildevandsslam til aske. Resten af biogassen skal brændes af i en ny gasturbine, der producerer el. Overskudsvarmen fra ovnen og røggassen fra gasturbinen føres herefter gennem en ny varmeveksler, der producerer varmt vand til fjernvarme. Det er planen, at værket skal sælge det varme vand til Holte Fjernvarme. Vandet skal derfor føres gennem en ny 400 meter lang fjernvarmeledning til den eksisterende transmissionsledning ved Helsingør-motorvejen. Den producerede el bliver solgt og leveret til det eksisterende el-net. Vi forventer at opnå en samlet årlig indtægt på over 8 millioner kr. fra salg af varmt vand til fjernvarme og el, når anlægget efter planen er klar til drift i Dette projekt viser, at spildevand er en væsentlig ressource, som i fremtiden kan styrke værkets effektive drift. Værkets indtægter fra fjernvarme og el kan således mindske takststigninger for vores kunder. I 2014 arbejdede vi også på at reducere lugtgenerne for de nærmeste naboer. Lugtgenerne stammer fra åbne indløb af spildevand, og derfor er disse indløb blevet overdækket. Desuden bliver luften trukket gennem kulfiltre for at fjerne så meget af lugten som muligt. Mølleåværket 13

14 Øget affaldssortering er i fokus i de kommende år Pris for affaldshåndtering for en gennemsnits husstand pr. år Husholdning-grundtakst Dagrenovation sæk/år Moms 14 Affald

15 Bedre genanvendelse af affaldet Borgere og virksomheder i Danmark skal i fremtiden hjælpe endnu mere med at sortere affald, så værdifulde ressourcer kan genanvendes mange gange. Det gælder især papir, plast, glas og metaller. Målsætningen i regeringens ressourcestrategi fra 2013 Danmark uden affald er, at halvdelen af affaldet fra husholdninger skal genanvendes i Det er mere end dobbelt så meget som i Ny ordning med sortering af affald Ressourcestrategien stiller krav til landets kommuner om at styrke indsatsen på affaldsområdet, og Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennem 2014 arbejdet på at planlægge en ny ordning med affaldssortering i fire dele: papir, plast, glas, metal samt farligt affald. I foråret 2014 afholdte Lyngby-Taarbæk Kommune to velbesøgte møder for borgerne, hvor der var en god dialog om mulighederne med affaldssortering. På baggrund af denne dialog og ønsker fra kommunalbestyrelsen indhentede Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2014 tilbud fra mulige leverandører af beholdere til ordningen og transport af det sorterede affald til genanvendelse. Dermed er vi godt rustet til at føre kommunalbestyrelsens beslutning om affaldssortering ud i livet. Første etape af den nye ordning indledes i start 2016, hvor ca rækkehuse og villaer i kommunens østligste kvarterer i Taarbæk og Hjortekær efter planen får leveret nye affaldsbeholdere. De ca rækkehuse og villaer i den øvrige del af kommunen vil ifølge planen få nye beholdere i løbet af Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med at forberede en kommunikationsstrategi for dialog med beboerne om den nye ordning. Vidste du at 30 plastflasker kan blive til en ny fleece-trøje 500 metaldåser kan blive til en ny cykel Derudover har Lyngby-Taarbæk Forsyning fået et tilskud fra Miljøstyrelsen til to projekter i forbindelse med den nye affaldsordning. Det ene projekt undersøger beboeres vaner fra affald til beholder, så vi får et bedre indblik i hindringerne for at sortere husstandens affald. De erfaringer skal bruges til at afprøve enkle tiltag, der kan hjælpe beboere til at sortere affaldet, såkaldt nudging eller et venligt skub i den rigtige retning. Det andet projekt sigter på at styrke kommunikationen med beboerne om affaldssorteringen. Vi vil være til stede i området med en kampagnevogn for at svare på spørgsmål og møde borgerne umiddelbart efter leveringen af de nye affaldsbeholdere. Miljøstyrelsen vil i øvrigt dele resultaterne fra begge projekter med kommuner landet over. Genbrugspladsen Genbrugspladsens brugere udtrykker stor tilfredshed med pladsen, og mange har bemærket, at både pladsen og medarbejdernes opholdsrum er blevet frisket op. Mængderne af indsamlet affald var i 2014 på samme høje niveau som de tidligere år. Omkring to tredjedele af det afleverede affald bliver genanvendt. Lyngby-Taarbæk Forsyning vil nøje følge udviklingen på pladsen, når den nye ordning med indsamling af affald til genanvendelse hos de enkelte husstande bliver indført. Hvis mængderne til genbrugspladsen falder, vil vi tilpasse antallet af containere og tømningen til det fremtidige behov. Genanvendeligt affald fra én husstand Forventet indsamlet affald ved en kommende affaldsordning. Papir 113 kg Glas 53 kg Metal 9 kg Plast 19 kg I alt 194 kg Miljøboks til farligt affald: 10 kg (batterier, malingrester, elektronik mv.) Affald 15

16 16 Drikkevand Vi investerer løbende i nye vandledninger.

17 Renere drikkevand Lyngby-Taarbæk Forsyning leverer drikkevand af høj kvalitet til vores kunder. Det viser de løbende analyser, som foretages flere gange om ugen. Analyserne omfatter både vandet fra Sjælsø Vandværk og vores egne værker, Lyngby Vandværk og Dybendal Vandværk, samt vandtårne og ledningsnet. I 2014 indførte Lyngby-Taarbæk Forsyning kvalitetssystemet DDS (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed). Systemet rummer en lang række rutiner, som skal minimere risici for forurening af drikkevandet. Det er blandt andet hygiejneregler for medarbejderne og risikovurderinger for vandværker og vandledninger. I efteråret 2014 gennemførte vi for første gang en analyse af drikkevandets indhold af fluor. Det blev aktuelt, da flere medier berettede om sundhedsskadelige fluor-stoffer i drikkevand flere steder i landet. Analysen viste, at drikkevandet fra Lyngby-Taarbæk Forsyning s to vandværker enten ikke indeholder fluor eller indeholder så lidt, at det næsten ikke kan måles. Der er endnu ikke et krav fra myndighederne at måle fluor i drikkevand. Nyt vandværk ved DTU I Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder vi på at sikre vores kunder den fortsatte forsyning af drikkevand af høj kvalitet mange år ud i fremtiden. Vores to eksisterende vandværker står over for store renoveringer, og derfor har vi gennem 2014 arbejdet på en plan om at erstatte disse to vandværker med et nyt og moderne vandværk ved DTU i Lyngby. Det nye vandværk skal efter planen sættes i drift i Placeringen ved DTU er ideel, fordi Lyngby-Taarbæk Forsyning har store forsyningsledninger til de to vandtårne på området. Det giver mulighed for fortsat at levere vand fra de eksisterende kilder, og samtidig tilføre forsyninger fra en mulig ny kildeplads i Dyrehaven. Med det nye vandværk kan Lyngby-Taarbæk Forsyning opnå en egenforsyning af vand på to tredjedele af det årlige forbrug på ca. 3 mio. kubikmeter vand. Hidtil har vi købt to tredjedele af forbruget hos Sjælsø Vandværk uden for kommunen. Det nye vandværk giver mulighed for en bedre vandkvalitet og større sikkerhed for vandforsyningen. Vandværket er planlagt som et åbent værk, hvor gæster kan følge processen gennem glasfacader. Desuden har vi indledt en dialog med DTU om et samarbejde, så studerende kan få indblik i værkets funktioner. Mindre vandspild Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennem de seneste år arbejdet målrettet efter en prioriteret plan, så vandledninger med flest brud bliver udskiftet først. Det har medført, at vandspildet er reduceret fra 9,85 procent i 2011 til 8,0 procent i Det har yderligere haft den positive effekt, at der er markant færre brud på vores vandledninger. I 2014 renoverede Lyngby-Taarbæk Forsyning næsten 6 km vandledninger og udskiftede ca vandmålere. Drikkevand 17

18 Vand i tal 3 mio. kubikmeter = mængden af vand, som vi i 2014 sendte ud til vores kunder. 56 år = vandledningernes gennemsnitsalder. 212 km = den samlede længde af alle Lyngby-Taarbæk Forsynings vandledninger. 2 mio. kubikmeter vand køber vi årligt fra Sjælsø Vandværk. 1 mio. kubikmeter vand produceres på vores to egne vandværker. Udviklingen i vandspild (Procent af den udpumpede vandmængde) 2014: 8, : 8,80 En prioriteret plan for udskiftning af udtjente vandledninger medfører færre brud og akutte gravearbejder. 2012: 9, : 9,85 18 Drikkevand

19 Årlig vandpris for en gennemsnitlig husstand i Nordsjællandske kommuner priser Egedal Helsingør Rudersdal Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Hillerød Hørsholm Lyngby-Taarbæk Nordvand kr Spildevand Vand En gennemsnitlig husstands vandudgift i Lyngby-Taarbæk Vand Spildevand Moms og afgifter 40 procents besparelse I 2009 betalte en gennemsnitlig husstand i Lyngby- Taarbæk omkring kr. om året for drikkevand og afledning af spildevand. Siden har Lyngby-Taarbæk Forsyning gennemført store effektiviseringer af driften, så regningen i 2014 lød på omkring kr. samtidig med, at vi øgede investeringerne væsentligt. Alene inden for de seneste tre år har vi formået at spare omkring 38 procent på driftsbudgettet. I 2015 er den samlede pris for vand og afledning af spildevand sat op fra 49,65 kr. pr. kubikmeter til 58,46 kr. Stigningen skyldes øgede investeringer i kloaksystemet samt klimaløsninger, der skal begrænse oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Desuden har staten sat visse afgifter på vand og spildevand op. Med de fortsatte store investeringer forventer vi stigende takster, men en stadig mere effektiv drift. Vandprisen for en husstand 2015 Egedal Helsingør Rudersdal Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Drikkevand 19

20 Regnvand og spildevand hver for sig Både forsyningsselskabets bestyrelser og kommunalbestyrelsen ønsker, at regnvand betragtes som en ressource, der så vidt muligt skal tilføre Lyngby-Taarbæk værdi i form af rekreative områder. På den baggrund har Lyngby-Taarbæk Forsyning de seneste år arbejdet med at etablere separate kloakker til at aflede henholdsvis regnvand fra veje og spildevand fra husstande. Adskillelsen af regnvand og spildevand giver mulighed for at lede regnvand til opsamlingsbassiner eller direkte ud i vandløb, når der kommer store mængder regn. Vi arbejder også med lokal afledning af regnvand i regnbede, faskiner og åbne jordbassiner. Dermed kan vi få en væsentlig mindre og mere jævn tilstrømning af spildevand til renseanlægget Mølleåværket, så værket kan opnå en endnu mere stabil og effektiv drift. Omkring halvdelen af de ca. 10 millioner kubikmeter spildevand pr. år til værket er regnvand. I 2013 afsluttede vi et samlet projekt med at separere af regnvand på Chr. Winthers Vej og Sophus Schandorphs Vej. Vi har i samarbejde med kommunen planlagt en række yderligere projekter i Sorgenfri Nord og i Bondebyen, hvor vi forventer at indlede gravearbejdet i Vi planlægger også at fraseparere regnvand i den nordlige del af Taarbæk i løbet af Desuden samarbejder vi med Nordvand i Gladsaxe og Gentofte kommuner om fælles projekter med fraseparering af regnvand. Tilslutningsbidrag retur for faskiner Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker i sin nye spildevandsplan at give husejere incitament til at etablere faskiner, der kan aflede regnvand på egen grund. Ordningen trådte i kraft i januar 2015, og husejeren kan mod at opfylde nogle betingelser få tilbagebetalt 40 procent af tilslutningsbidraget. Tilbagebetalingen svarer til ca kr., som i stedet for kan bruges til at etablere faskiner. Renovering af kloakker I 2014 var Lyngby-Taarbæk Forsyning med til at udvikle et nyt værktøj, der skal skabe en endnu bedre planlægning og prioritering af de kommende års kloakrenoveringer. Det strategiske planlægningsværktøj, STRAP, implementeres i 2015 og er et værktøj til at indeksere kloakkerne efter deres tilstand, antallet af henvendelser om rotter og projekter som den nye letbane, så den løbende renovering kan planlægges bedst muligt. Desuden kan renoveringerne koordineres med andre gravearbejder som vandprojekter, fjernevarmeprojekter og arbejder med ny asfalt på vejene. Dermed vil beboerne opleve færre gravearbejder og færre tilfælde, hvor et afsluttet gravearbejde efter kort tid afløses af et nyt. Vi forventer desuden, at arbejdet med værktøjet STRAP og en øget tv-inspektion af kloakkerne medfører færre akutte reparationer som følge af stoppede kloakker, utætheder og sætninger i veje. Akutte graveopgaver er dyrere end planlagte opgaver, og dermed forventer vi i de kommende år at kunne udnytte vores ressourcer bedre og undgå driftsforstyrrelser i kloaknettet. Lyngby-Taarbæk Forsyning fortsatte i 2014 med at renovere kloakker, blandt andet på Holmelinsvej, Irmelinsvej, Birkestien, Granparken samt i Taarbæk. Fæstningskanalen: Rekreativt område og klimatilpasning I 2017 kan det hidtil største projekt for at beskytte det centrale Lyngby mod oversvømmelser ved kraftig regn og skybrud begynde at tage form. Åbningen af den 127 år gamle og fredede Fæstningskanal kan dermed skabe et nyt grønt byrum med vandløb, der strækker sig fra Lyngby centrum til Helsingør-motorvejen ved Ermelunden. Systemet af kanal og rørledninger vil efter planen fungere som et sammenhængende opsamlingsbassin, der kan tage imod regnvand fra store dele af byen. Herfra kan regnvandet ledes videre til Mølleåen. Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennem 2014 arbejdet med forberedelserne til projektet, blandt andet med: 20 Spildevand

21 Spildevand i tal Vidste du, at Lyngby-Taarbæk Forsyning ejer: 440 km kloakledninger 47 pumpestationer 30 regnvandsbassiner 63 overløbsbygværker Under dette grønne område ved Brovænget i Virum findes et af kommunens mange underjordiske bassiner, der opsamler regnvand. Arkæologiske og historiske undersøgelser af kanalområdet. Modelberegninger af vandets forløb til, gennem og fra kanalen. En plan og en VVM-proces for udarbejdelsen af en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet). En plan for at flytte Haveforeningen Ermelund. En plan for informationen om projektet til kommunens borgere. Der er oprettet en politisk styregruppe for projektet samt en følgegruppe med interessenter, der har en interesse i projektet. Spildevand 21

22 Medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Forsyning har øget fokus på at samarbejde på tværs af organisationen og dermed sikre en mere effektiv drift. 22 Personale

23 Øget samarbejde og trivsel Medarbejderne er Lyngby-Taarbæk Forsynings vigtigste ressource, og derfor sætter virksomhedens ledelse medarbejdernes trivsel højt. I juni holdt vi i DGI-Byen en temadag om arbejdsglæde og virksomhedens strategi 2020, og i 2015 planlægger vi at gennemføre en måling af trivsel og arbejdsglæde. Målet er, at medarbejderne bliver bedre til at tage selvstændige initiativer, bedre til at anerkende hinanden, samt bedre til at sige til og fra og hermed styrke trivslen og arbejdsglæden. I 2014 har vi udarbejdet en stresspolitik for at øge medarbejdernes trivsel og i tide blive opmærksom på mulige stress-symptomer. Som led i den nye stresspolitik har vi haft foredrag om stress, og de enkelte afdelinger har haft arrangementer for at styrke medarbejdernes trivsel. I 2015 indfører vi en sundhedsordning, som tilbyder alle medarbejdere et sundhedstjek og en opfølgende samtale om sund livsstil. Desuden arbejder vi fortsat med vores politik for sygefravær, så vi kan holde antallet af sygedage nede. Det er glædeligt, at vi i 2014 oplevede et fald i sygefraværet for tredje år i træk. Fokus på kompetencer Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder fortsat på at styrke udbuddet af kompetencer blandt medarbejderne, og i 2014 indledte vi en kortlægning og dokumentation af medarbejdernes kompetencer. Kortlægningen skal blandt andet øge fokus på at løse opgaver og styrke samarbejdet mellem medarbejderne på tværs af organisationen. Desuden har vi optimeret rekrutteringen af nye medarbejdere med et nyt rekrutteringssystem. Det omfatter en DISC personlighedsanalyse og en mere målrettet proces efter ansøgere, der passer til Lyngby-Taarbæk Forsynings behov. Som led i den fortsatte udbygning af kompetencerne forventer vi at ansætte en kommunikationsmedarbejder, der skal styrke selskabets interne kommunikation med medarbejderne og eksterne kommunikation med kunder, ejere, samarbejdspartnere og andre interessenter. Der skal også arbejdes videre med at udvikle vores hjemmeside og intranet. Medarbejdere i tal 80 medarbejdere 23 kvinder 57 mænd Gennemsnitsalder: 48 år Sygedage pr. medarbejder 2014: 6,4 dage ekskl. langtidssyge 8,9 dage inkl. langtidssyge 2013: 6,8 dage ekskl. langtidssyge 11,6 dage inkl. langtidssyge 2012: 8,65 dage ekskl. langtidssyge 15,8 dage inkl. langtidssyge Personale 23

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Årsberetning 2013 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN

Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN Halsnæs Forsyning ET KIG IND I FREMTIDEN 5 vigtige indsatsområder FREM MOD 2018 Effektiv forretningsdrift, samarbejde, sikker drift, øget kundefokus og strategisk kompetenceudvikling. Det er Halsnæs Forsynings

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?

Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden.

URA: b. Undersøge muligheden for at deltage i et miljøudviklingsprojekt under Teknologiudviklingsfonden. Side 1/7 Status for Mål 2014 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter a. Fortsætte kloakseparering, etape 2, i kvarteret omkring Bukkeballevej

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 22 Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013, kl. 17.30 19.30 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning

Årsberetning 2013. Furesø Forsyning Årsberetning 2013 Furesø Forsyning 02 > Indhold 03 05 Velkommen til Furesø Forsyning 06 Beretning for året 2013 08 Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Velkommen. Sit, fru Kristof!

Velkommen. Sit, fru Kristof! * Velkommen Sit, fru Kristof! Velkomst David og Katrine Dagens Program Tid 13.30-14.30 Tema 14.30-15.00 Affald Præsentationsrunde Regnvand 15.00-15.30 Pause 15.30-16.00 Byhaver 16.00-16.30 Energiopgaver

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter

Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand. Miljøansvarlighed. 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Halvårsstatus for mål 2013 for Hørsholm Vand Miljøansvarlighed 1. Målsætning: Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Færdiggøre kloakseparering i kvarteret omkring Bukkeballevej til at sikre

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 7. april 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 7. april 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: REFERAT Dato: 7. april 2014 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 25 Mødedato: Mandag den 7. april 2014, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i 2015-2016... 10 Side 2 af 14 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere