Almene vandværker i Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almene vandværker i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Referat repræsentantskabsmøde Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 (kl ), Vandhuset. Mødedeltagere: Bestyrelsen og 57 medlemmer fra 27 ud af samlet 50 vandværker. Kopi af mødereferat: De almene vandværker i Skanderborg Kommune, som er medlem af et (til orientering) Karina Malmberg, FVD, Natur og Miljø, Carsten Vigen Hansen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Tilsyn med kontraventiler, Michael Pilc, Skanderborg Forsyningsselskab. 3. Samarbejde omkring målerdata, Sara (Skanderborg Forsyningsvirksomhed) og Leif (Storring Vandværk). 4. FVD kurser, herunder DDS, Niels Christian, FVD. 5. Krav og regler omkring DDS, Rikke Sørensen, Skanderborg Kommune 6. Kort orientering fra Skanderborg Kommune, Carsten Vigen Hansen, Skanderborg Kommune Kaffepause Repræsentantskabsmøde: Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning - herunder Gennemførte opgaver i 2013 ets arbejdsprogram for Aflæggelse af revideret regnskab samt budget for det nye år 5. Indkomne forslag Drøftelse af vandsamarbejde/vandfond (Steffen D.) 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (alle villige til genvalg) 7. Valg af suppleanter og revisor (alle villige til genvalg) 8. Eventuelt

2 1. Velkomst Steffen Lauridsen bød velkommen, 2. Tilsyn med kontraventiler Michael Pilc gennemgik DDS og tilbageløbssikring. DDS er en risikovurdering af alle risici i en vandforsyning. Hvad kan der ske og hvad er sandsynligheden for at det sker. Der er krav til forsyningerne om DDS. Fokus og overblik bevirker, at der kan forebygges og deles erfaringer. Forsyninger er under forandring så fokus på DDS kan forventes at blive yderlige prioriteret i fremtiden. Tilbageløbssikring og hvilke risici er der forbundet med denne. Der er flere installationer uden kontraventiler, defekte kontraventiler og forkert monterede kontraventiler. Ligeledes kan nye virksomheder og anvendelser komme til eksisterende installationer. Hvad skal man gøre for at sikre sig?? Byggeloven, bygningsreglementet Standarder og autorisationsloven. Byggeloven Forsyningerne kan kun foretage stramninger hvis der sker væsentlige ændringer i installationerne. Hvis der er fare for andre Kommunen er myndighed og skal følge op hvis vandværkerne påpeger et problem Bygningsreglementet der skal kontraventil på installationen Autorisationsloven kommunen skal påse om det er udført autoriseret og installatøren skal følge forsyningernes retningslinier. Standarder (DS1717 og DS439) Beskriver hvordan installationerne skal udføres. Der er desuden en kategorisering af installationerne i risikoklasser. Spørgsmål fra salen hvem skal betale? Det skal ejeren men det kræver måske et påbud så kommunen skal med ind over. En vejledning fra TI foreskriver, at man kontrollerer kontraventiler én gang om året. Hvordan sikrer vandforsyningen det? Hvordan sikrer man at slamsugere har kontraventil? Netop et kritisk punkt, da det sikkert ofte bruges. Kunne vandrådet spørge ind til Kommunens eventuelle aktioner på dette punk? Skovby og Skanderborg har rejst spørgsmålet til Kommunen. Svaret er under vejs. Samtidig er autorisationsloven måske under revision, noget der måske bør påklages. Hvordan skal forsyninger forholde sig til installationer der ikke overholder reglerne. Orientere myndigheden (kommunen) der så kan give påbud. Forsyningen har måske ikke mulighed for at vide hvad der sker på de forskellige ejendomme. Derfor har Herning kommune krav om en kategori 4 til alle virksomheder. Aarhus Vand kræver via brev, at virksomhederne kontrollerer ventilerne.

3 3. Samarbejde omkring målerdata Sara og Leif fortalte om målerdata og samarbejde. Efter SF blev selskabsgjort skulle en ny aftale om målerdata udarbejdes. Den aftale der blev fremlagt var første skud og derfor vil man gerne forsøge at få en mere fornuftig fælles aftale. Der er efterfølgende indledt et samarbejde om et mere ideelt samarbejde til gavn for alle. Der ønskes 4-6 vandværker af forskellig størrelse i en arbejdsgruppe. Første møde er i maj hos SF. Vandværkerne opfordres til at melde sig til arbejdsgruppen. Der blev diskuteret trolove erklæringen, der var grund til meget af de problemer der var ved den første aftale. Et enkelt vandværk havde problemer med betaling for data det må klares imellem værket og Sf efterfølgende. Formanden henstiller til at støtte op omkring tiltaget med arbejdsgruppen. 4. FVD kurser, herunder DDS Niels FVD fortalte om kurser og om andre at FVD s aktiviteter. FVD vil gerne afholde temamøder i Skanderborg hvis der er behov. FVD arbejder for vandværkerne. 2 typer kurser for bestyrelser 3 timer aftenskurser med håndbøger der afholdes efter behov. For driftsansvarlige i henhold til bek om kvalitetssikring på almene vandforsyninger (2013), der skal gennemgå et kursus af 17 beskrevne emner. Der er andre udbydere af kurserne, men FVD har fastsat niveauet til 3 dage incl. overnatning for driftskurset. Kurserne afholdes spredt ud i landet. Derudover er der også mulighed for selvstudie, for den rutinerede driftsansvarlige. Kursusmaterialet udsendes 8 uger før man aflægger prøven. Mulighed for en opsamlingsaften inden aflæggelse af prøve for de forskellige vandråd. Kurserne skal afholdes inden 2014 men skubbes nok frem til Hvis under m3 er der ikke krav om ledelsessystem. Priserne for kurserne er 7.000,- for 3 dages kursus. Hygiejnekurset er 2 dage til 5.000,- kr. 5. Orientering fra Skanderborg Kommune Carsten orienterede og havde en ny kollega Henrik med. Det er kommunens opfattelse at den driftsansvarlige er den der står for driften og ikke bare en VVS er man tilkalder fra tid til anden. Kommunen kan forlange dokumentation for den driftsansvarlige så udarbejd en kontrakt hvis man benytter sig af en VVS er. Mht BNBO så takker kommunen for deltagelsen, der kan fremsendes bemærkninger til Lone frem til maj. Henrik og Rikke begynder med udarbejdelsen af VFP. Kommunen ser frem til en drøftelse med et om tilbageløbssikring af brandhaner. Kommunen vil afholde en aften hvor vandværkerne indkaldes d. 11. juni kl 17:30 på kulturhuset hvor der informeres om kommunens arbejde. Spørgsmål.der spørges til tilsynsfrekvensen..der er 5år men der iværksættes tilsyn i forbindelse med den nye VFP. BNBO er de store forsyninger vil gerne have dem som miljømål. Det er kommunen klar på og det fremgår af byrådsbeslutningen. Mht driftsansvar så er det ikke altid én person hos mindre vandværker kan man gå sammen om en fælles driftsperson flere værker? Det ser kommunen ikke nogen forhindring i, det kræver bare et kursus og at kommunen skal orienteres 6 mdr. efter udarbejdelse af DDS. FDV mener der allerede

4 er udarbejdet lignende aftaler. Der spørges til en nedre grænse men den hedder under 10 forbrugere (så man ikke er et alment vandværk) så ellers. Kaffe. Repræsentantskabsmøde 1. Valg af dirigent og stemmetæller Vagn blev valgt. Rettidig indkaldelse så beslutningsdygtig. Stemmetæller udsættes til evt. brug derfor. 2. Valg af referent Michael er valgt 3. Bestyrelsens beretning 5 best. møder og rep. møde, temamøde om BNBO, møder i det Grønne råd, dialogmøder med Skb. Kommune, med politikerne, i koordinationsforum, om BNBO, FVD regionsmøde, FVD møde om vandråd og koordinationsfora, NST møde om kortlægning af Solbjerg-Fillerup. Der er desuden udfærdiget et høringssvar til politisk indstilling om påbud og rådighedsindskrænkning. Udbud af målere i samarbejde med Skb. F. Arbejdsprogram for 2014 Møder med sagsbehandler fra Skb kommune, BNBO møderfvd, koord. fora. møder mv. Bemærkning måske arbejde med vandfond afh af repr tilbagemelding til punkt senere. Hans Lyck - Hvad er bestyrelsens holdning til BNBO aftaler - Kommunen er fortaler for frivillighed og FVD er for påbud? Svar er at bestyrelsen foretrækker påbud med mindre der er specielle forhold der taler for andet. Følgespørgsmål forlanger et dokumentation for at det er landbruget der er den største risiko for vandforsyningerne. et mener også at der mangler dokumentation. Morten Aslev Vandværk Påpeger, at det er en start???. Svar at kommunen først giver påbud inden de økonomiske konsekvenser for værkerne ligger ligesom en vurdering af værkernes fremtidssikring. et henstiller til at diskussionen tages op igen på BNBO mødet et indkalder til d. 13. Svend Åge Pedersen Virring VV pointerer, at dokumentationen er for ringe og omkostningerne store. Der er primært konstateret BAM man skyder gråspurve med kanonen. et mener også at dokumentationen skal femlægges. Steffen Dall Hørning, er indstillet på at fremtidssikre værdien af kildepladsen efter forsigtighedsprincippet. Beretning godkendt. 4. Regnskab og budget Evald havde udleveret regnskab og budget og gennemgik det. Indtægter 9.100,- Udgifter Møder, kurser, kørsel, kontorhold, porto, gaver edb ,15 Resultat er ,15

5 Beholdning ,80 Negativt resultat pga beslutning på sidste års rep møde om nedsættelse af kontigent. Regnskabet er godkendt. Budget Indtægt Kontingent Udgift Konsulent, møder,kurser,kørepenge,kontor osv ,- Resultat ,- Budget vedtaget 5. Indkomne forslag Drøftelse af vandsamarbejde/vandfond Lovgrundlaget for takster og samarbejde ifht grundvandsbeskyttelse ligger i VFL 52a og b samt 48. Staten kan påbyde et samarbejde med kan ikke i detaljer bestemme hvad og hvordan det skal iværksættes. Steffen Dall gennemgik ets holdning til forudsætninger for samarbejde og investering i en vandfond.nemlig, en samfundsøkonomisk vurdering af værket, sikre sit eget prod. Anlæg, krav til dokumentation af fagligt grundlag og indv oplandet (ene eller fælles). Udgangspunktet bør derfor være en vurdering af værkernes fremtidssikring. Et overslag på omkostninger til BNBO og opland, en opdateret VFP, gennemførte tilsyn og økonomiske overslag over evt. tiltag samt f.eks om man ønsker at fortsætte vandværket osv. Den samlede vurdering skal munde ud i en vurdering af om de samlede omkostninger står i mål med bevarelsen af vandværket. Dermed kan der udarbejdes en udpegning af de fremtidige vandværker og hvilke ikke fremtidige de på sigt skal overtage så de kan ruste sig derpå. Omvendt skal der ikke investeres store summer i de ikke fremtidige vandværker. Steffen gennemgik essensen af DANVA s vejledning om vandsamarbejde (vejledning 79). Følgende hovedpunkter blev vendt: Hvad vil vi samarbejde om Hvem vi vil samarbejde med Hvordan med finansieringen Hvordan organiseres samarbejdet Ad1 det som vandrådet allerede samarbejder om, analyser, vandmålere, drift, rådighedsvagt, mv. grv beskyttelse, BNBO, indsatsplanlægning, skovrejsning, erstatninger, jordkøb, deklarationer, mv. Ad2 enten med os selv, eller med naboerne (historisk, forsyningsmæssigt geografisk), eller med hele kommunen det ene udelukker ikke det andet. Ad3- man betaler selv, generelle opgaver via kontingent (som vandrådet nu), vandfond med kontingent afh af m3 tilladelse, differentieret samarbejde med generelle opgaver og områdespecifikke fonde, kommune garanti til billige lån, kommune tilskud jf. VFL i yderligt liggende områder el. hvor omkostningerne er uforholdsvis store.

6 Ad4 man har nok i sig selv, med vedtægter, Vandfond vedtægter og bestemmelser om beslutningsprocesser bistand, fuld enighed kommunedeltagelse eller? Differentiert samarbejde vandråd til generelle ting og delområder.

7 Eksempel smodel Man bygger videre på det eksisterende frivillige samarbejde med fælles drift, kontorhold, kommunegaranti mv. Kommunen giver påbud og aftaler og finansiering af de enkelte værker Solidarisk vandfond Alle opgaver finansieres af fonden hvor alle skal med (statsligt påbud) og bidrager ifht indv. M3. Sekretariat evt hos større forsyning der driver fonden. Beslutninger tages i styregruppe med vetoret for større forsyninger. Blandingsmodel Udgangspunkt i et men udvidelse. Kommune påbud Hvordan kommer vi videre??? Da der kun er repræsentanter fra ca. halvdelen af vandværkerne i Skanderborg skal der måske udsendes en spørgeskema? Resultatet kan fremlægges på næste års repr. Møde?? Hvad gør vi? Hvis ikke vi gør noget så kan vi forvente at kommunen vil presse påp for at vi tager aktion på den gennemførte grundvandskortlægning. Frede Hørning st. fint fremlæggelse men ikke noget vi kan klare i aften men opfordre til en temaaften med kommune og måske et vandråd fra en anden kommune. Vi skal videre arbejdet. Svar er at Aalborg fremlagde sidste år Kim Galten vi skal gøre noget ellers bliver vi ved med at snakke. Så få nedsat en arbejdsgruppe der kan konsekvensberegne og fremlægge. Der skal ske noget. Virring kan vi samarbejde inden vi skal i gang med den første indsatsplan. Svar det er først der den reelle omfang kendes men vi kan stadigvæk starte op og være klar. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Jens bastrup, Steffen Dall, Steffen Lauridsen alle villige til genvalg der opfordres dog til at villige stiller op. Det var ikke tilfældet. Genvalg til alle 3 for 2 år. 7. Valg af suppleant og revisor Suppleanterne bruges ikke aktivt men de opfordres til det fremover. Begge genvalgt Revisorere genvalgt 8. Eventuelt Vagn Randsoner skal have et. Det er rigtigt at der i forbindelse med Vandplan 2 skal oprettes, der skal arbejde med vandløb og randzoner. Så navnesammenfald indtil efteråret hvor vandplan 2 skal ligge færdig. Formanden sluttede af med at takke for valget og for støtten fra medlemmerne. Tak til bestyrelsesmedlemmerne og Skanderborg Forsyning der er behjælpelige med udsending af referater osv. Der skal desuden henledes til at der er møde om BNBO rapporterne d. 13. maj hos SF.

8 Med venlig hilsen et

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere