VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF"

Transkript

1 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske som udenlandske film, herunder børnefilm. Efter bestyrelsens bestemmelse kan biografens lokaliteter anvendes til andre kulturelle aktiviteter, dog uden at institutionen deltager økonomisk heri og eventuelt mod betaling af leje. Institutionen kan selv arrangere sådanne aktiviteter. Efter aftale med foreninger og interessegrupper kan der forevises film, der specielt tilgodeser særlige f.eks. alders- og interesseområder. 3 - Drift: Ry Biografs drift finansieres i videst muligt omfang ved billetsalg, salg af reklamer samt kiosksalg. Indtægter kan ligeledes komme ved salg af forestillinger til Skanderborg Kommune, som kan anvende dem til børnehaver, skoler, plejehjem eller andre aktiviteter, Skanderborg Kommune måtte ønske at støtte. Et eventuelt driftsoverskud ved Ry Biograf tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til imødegåelse af eventuelt underskud samt til hensættelse til nye investeringer og udbygning af biografens aktiviteter. 4 - Åbningsstatus: Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelse udarbejdes status. Åbningsstatus pr. 9. januar Medlemmer: Som medlemmer kan optages personer, der er interesseret i Ry Biograf, dens drift og virksomhed. Medlemmerne kan dels være aktive og dels passive. Aktive medlemmer optages på biografens aktivitetsliste. Disse medlemmer forestår sammen med bestyrelsen den daglige drift af biografen. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af biografens formue eller udbytte af nogen art. Medlemmer hæfter ikke personligt for biografens gæld. Medlemsskabet giver alene ret til at deltage i biografens drift, ret til at give møde på institutionens generalforsamling og afgive stemme her. Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen. 1

2 6 - Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldes sker ved offentliggørelse på Ry Biografs hjemmeside, ved meddelelse pr. mail til de medlemmer, der har tilmeldt sig biografens nyhedsmail, samt ved opslag i biografens forhal med mindst 4 ugers varsel og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 1 uge før generalforsamlingen kan skriftlige materialer, f.eks. regnskab, budget, indkomne forslag afhentes i biografen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der er indmeldt senest 2 måneder før indkaldelse af generalforsamlingen, og som på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen ikke er i kontingentrestance. Intet medlem kan afgive mere end 1 stemme. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Afstemningen gøres skriftlig, såfremt 5 medlemmer ønsker det. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent. 2

3 7 - Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker det. Bestyrelsen indkalder omgående til generalforsamlingen med 14 dages varsel. Dagsorden og forslag tilsendes medlemmerne. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker lige som indkaldelse til rodinær generalforsamling. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at indkaldelsen derudover skal ske ved annoncering i et i Ry almindeligt udbredt ugeblad eller dagblad. 8 - Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges således for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesvalg sker ved almindelig stemmeflerhed. Opnår 2 eller flere kandidater ens antal stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen ens antal stemmer, afgøres valget ved almindelig lodtrækning. Afstemningen er skriftlig. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, i prioriteret rækkefølge være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal vælges. De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Der vælges mindst 2 suppleanter. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men man hæfter ikke personligt for Ry Biografs gæld. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af biografens midler. Eventuelt ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen. Aktive medlemmer og ansatte har adgang til bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, medmindre formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker mødet lukket. 3

4 9 - Bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens konstitution skal ske senest 8 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent, dog mindst hver anden måned. Formanden indkalder mødedeltagerne. Hun/han giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Bestyrelsen drager omsorg for udførelsen af de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Til hjælp ved den daglige drift kan bestyrelsen nedsætte udvalg. Arbejdet i udvalgene og den daglige drift forestås af valgte bestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige - og aktive - medlemmer af biografen. Bestyrelsen drager omsorg for, at biografens udvalg arbejder således, at den daglige drift af biografen fungerer. Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige koordinator i biografen. Koordinatorens arbejdsopgaver fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af biografen, herunder dens repertoire og økonomi i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagne budget, ligesom den skal påse, at bogføringen sker troværdigt. Bestyrelsen kan til varetagelse af de daglige forretninger nedsætte et forretningsudvalg (FU) bestående af bestyrelsesformand, kasserer og sekretær. FU handler under ansvar overfor bestyrelsen, der fastlægger dets kompetence og opgaver. 4

5 10 -Økonomi: Regnskabsåret følger kalenderåret. Hvert år inden 15. februar udarbejder kassereren driftsregnskab og status for biografen. Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges af generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed for en periode på 2 år, således at 1 revisor er på valg hvert år. Regnskabet forsynes med de valgte revisorers revisionspåtegning. Regnskabet fremlægges til godkendelse ved den ordinære generalforsamling. Eventuelle større investeringer kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum Vedtægtsændringer: Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse af 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum Opløsning af institutionen: Skulle forholdene udvikle sig således, at det skønnes umuligt at fortsætte Ry Biografs virksomhed, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum træffe beslutning om Ry Biografs lukning og institutionens ophør. Ophører Ry Biograf, har dens bestyrelse ansvaret for, at den økonomiske opgørelse i anledning af Ry Biografs nedlæggelse foretages, og at biografens nettoformue anvendes efter indgåede aftaler. Den siddende bestyrelse skal ved Ry Biografs nedlæggelse og institutionens ophør fungere videre, indtil det økonomiske opgør er gennemført efter loven eller overgået til godkendt likvidation. Det ved likvidationen forekommende overskud skal efter godkendelse af generalforsamlingen komme kulturelle formål i Skanderborg Kommune til gode. Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 9. januar Samt ændringer vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger, den 10. april 1986, den 4. april 1990, den 20. juni 2002, den 29. april 2003 samt generalforsamlingen 21. marts

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere