Ry, Kære pårørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ry, 01.10.2013. Kære pårørende"

Transkript

1 Ry, Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet af pårørende blev dermed væsentligt forøget. I den forbindelse er ledelse og pårørenderåd blevet enige om at erstatte det hidtidige pårørenderåd med en pårørendeforening. Det samarbejde mellem ledelse og pårørende, der hidtil er blevet varetaget af pårørenderådet, vil fremover varetages af pårørendeforeningens bestyrelse. På den måde kan vi både i forening og i bestyrelse arbejde med og samarbejde om de forskellige opgaver. I den nye organisation er det vigtigt, at de pårørende bliver bredt repræsenterede og især vigtigt, at de nytilkomne bosteder bliver inddraget. Derfor håber vi på en stor tilslutning fra alle afdelinger af Bostederne til vores stiftende generalforsamling, så vi i fællesskab kan få ideer til, hvad foreningen kan bidrage med og lægge grundlaget for et levende samarbejde fremover. Vi får den bedst tænkelige start på generalforsamlingen: Handikapchef i Skanderborg Kommune Jan Møller Iversen kommer og fortæller om Skanderborg Kommunes nyligt udarbejdede pårørendepolitik. Med venlig hilsen på vegne af det afgående pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Karen Grove Vedhæftet: 1. Dagsorden til stiftende generalforsamling for Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg. 2. Aftale for det formaliserede samarbejde mellem ledelse og Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg 3. Forslag til vedtægter for Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg Tilmelding til eller senest

2 Vedhæftet 1. Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg Stiftende Generalforsamling Torsdag den kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdes i Udeholdets kantine på Dovergård, Hårbyvej 2-4, Firgårde, 8680 Ry. 19:00 Velkomst ved formand for det fungerende pårørenderåd Karen Grove 19:10 Gæstetaler: Handikapchef Jan Møller Iversen fortæller om Skanderborg Kommunes nyligt udarbejdede pårørendepolitik. Herefter er der tid til spørgsmål og dialog 20:00 Pause med kaffe og kage 20:15 Stiftende generalforsamling for Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg. 1. Præsentation af forslag til vedtægter udarbejdet af repræsentanter for det tidligere pårørenderåd. 2. Diskussion af og evt. vedtagelse af de foreslåede vedtægter 3. Valg af bestyrelse. 4. Eventuelt.

3 Vedhæftet 2. Aftale for det formaliserede samarbejde mellem ledelse og Pårørendeforeningen ved Bostederne Skanderborg. I forbindelse med at Pårørenderådet ved Bostederne i Skanderborg omdannes til Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg, har Bostedernes ledelse og foreningens repræsentanter den indgået følgende aftale om det kommende formaliserede samarbejde: Indledning: Bostedernes beboere er myndige personer. Bostedernes opgave er at hjælpe og støtte dem i varetagelsen af deres liv. Dette skal ske på en sådan måde, at den enkelte selv får mest mulig indflydelse på egen tilværelse. Den pårørende er en central kilde til information og spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats. Den pårørende kan sidde med vigtige brikker til at forstå brugerens livssituation - brikker som kan være afgørende i forhold til at planlægge den rigtige, fremadrettede indsats. Bostederne betragter de pårørende som værdifulde samarbejdspartnere, der kan være en støtte for beboerne i hverdagen. Samarbejdets form: Det formaliserede samarbejde mellem ledelse og pårørende varetages af repræsentanter for afdelingsledelserne og bestyrelsen i pårørendeforeningen, jævnfør foreningens vedtægter. Arbejdsområde: Pårørendeforeningen kan bl.a. bruges til værdimæssige og etiske drøftelser. I bestyrelsen kan alle emner, der har betydning for borgerens hverdag tages op på et generelt niveau. På samarbejdsmøder med ledelsen må der ikke drøftes forhold eller oplysninger, som vedrører den enkelte bruger, og de temaer, som drøftes, må ikke krænke brugerens selvbestemmelse Foreningens opgaver er på et overordnet plan at drøfte Bostedernes samlede aktiviteter, herunder Drift: Økonomi, organisering, bygningsændringer, indretning, udefrakommende beslutninger m.v. Pædagogik: Pædagogiske arbejdsmetoder, retningslinjer, omgangsform, etik, motion, kost, ferie m.v. Personale: Arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, faglige kompetencer m.v. Pårørende: samarbejde, information m.v. Andre opgaver kan være i fællesskab at tage initiativ til og gennemføre sociale arrangementer, aktiviteter af enhver slags, søge fonde m.v. De enkelte opgaver kan eventuelt gennemføres ved nedsættelse af ad hoc udvalg. Møder: Bestyrelsen holder samarbejdsmøder med ledelsesrepræsentanter fra Bostederne minimum 2 gange årligt. Dagsorden til disse møder fremsendes af bestyrelsen efter forudgående aftale med ledelsen, således at begge parter kan bidrage til dagsordenen.

4 Vedhæftet 3. Vedtægter for Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg Pårørenderådet stiftes som en umiddelbar fortsættelse af og afløsning for det eksisterende pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg, og pårørenderådet fortsætter som sådan indtil pårørendeforeningens første bestyrelse vælges på den stiftende generalforsamling den 07. november Navn: Foreningens navn er Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg. 2 Hjemsted: Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune. 3 Formål: Foreningens formål er at skabe størst mulig kvalitet i den indsats, der ydes overfor beboeren. Redskabet til dette er samarbejde og åben dialog mellem alle implicerede: beboer-professionel-pårørende. Desuden at varetage beboerens interesser overfor omverdenen gennem samarbejde med PRISK (Pårørende I Skanderborg Kommune) og kommunen. 4 Medlemmer: Som foreningens medlemmer kan optages beboernes pårørende og andre med personlig tilknytning til en beboer, som vil fremme foreningens formål. 5 Generalforsamling: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts eller april måned. Ordinær generalforsamling afholdes efter skriftlig indkaldelse pr. almindelig post eller med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og evt. godkendelse heraf 4. Fastsættelse af årskontingent 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 01. februar 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter 7. Eventuelt

5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter skriftlig indkaldelse fra bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af begrundet dagsorden, når enten bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne ønsker det (¼ af medlemmerne repræsenterende ¼ af beboerne). Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det eller de punkter, der har begrundet indkaldelsen og som er optaget på dagsordenen. Beslutninger på generalforsamling træffes ved simpelt flertal (1 stemme = 1 beboer). Beslutning om vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for beslutningen. 6 Kontingent: Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent for et år af gangen. 7 Bestyrelse: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5-7 medlemmer plus 2 suppleanter. Foreningen ledes af bestyrelsen, som konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter valget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Revisor og suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. I ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige årstal de øvrige. 8 Regnskab og revision: Generalforsamlingen vælger en revisor samt en revisor suppleant. Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet føres af foreningens kasserer. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest ved udgangen af februar måned. 9 Opløsning: Opløses foreningen, overgår dens eventuelle formue til alment velgørende formål med tilknytning til arbejdet for psykisk udviklingshæmmede i Skanderborg Kommune

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere