Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker"

Transkript

1 Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker

2 Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens ret. Formål 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art for ejendomme under foreningen. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag. Foreningens beslutninger til gennemførelse af foreningens formål er bindende for medlemmerne. Foreningen er pligtig til efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med anlæg, der er på arealerne, samt at vedligeholde disse. Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige ordensreglement. Ordensreglementet skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal. Reglementet træder i kraft, når det er udsendt til medlemmerne. Medlemmerne og deres forhold til foreningen Medlemmerne 4 Ved medlem forstås de, der er ejere af en ejendom, uanset antal personer (en ejendom = et medlem). Foreningens medlemmer er ejere af grunde, der er udstykket af matr 8 fe Vrold under Skanderborg jorder. Grundejerforeningen er berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer at beslutte, at ejere af grunde uden for foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. En sammenslutning af grundejerforeninger skal godkendes på både en ordinær generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling efter den 15. august. Ejendomsoverdragelse mv. 5 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er pågældende fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan ikke rette krav mod dennes formue. Den ny ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen. Både den tidligere og den ny ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningens kasserer og oplyse om ejendommens adresse og om den nye ejers navn og aktuelle bopæl. Det påhviler i øvrigt altid det aktuelle medlem at underrette foreningen om enhver adresseændring. 1

3 Medlemmers hæftelse og kontingentbetaling 6 Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser over for tredjemand men pro rata (dvs. at forpligtelser fordeles ligeligt mellem alle medlemmer i foreningen). Dette gælder også for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Hvert medlem betaler for ejendommen, han/hun ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. august for det pågældende regnskabsår, der går fra den 1. maj til den 30. april. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indbetaling af kontingent skal efter bestyrelsens ønske ske til en af bestyrelsen angivet konto i bank eller giro eller til foreningens kasserer. Der sendes et indbetalingskort pr. mail eller post til medlemmet. Hvis der ikke betales til tiden sendes et rykkerbrev med frist på 10 dage. Hvis der stadig ikke betales, sendes andet rykkerbrev med gebyr på 100 kr. og 10 dages frist. Hvis der fortsat ikke betales, sendes tredje rykkerbrev efter 1. oktober med gebyr på yderligere 100 kr. og 10 dages frist, hvori nævnes, at det pågældende beløb kan inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 dage at betale restancen. Efter dette fjerde rykkerbrev sker retslig inddrivelse. Bestyrelsen kan i forløbet, men har ikke pligt dertil, rette personlig henvendelse til restanten. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant. Er restancen ikke betalt senest 1. maj det følgende år, fortabes retten til at stille forslag og til at deltage i den kommende generalforsamling, og pågældende er ikke valgbar. Generalforsamlinger, afstemning mv. 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Samtidig fremsendes dagsorden fastsat af bestyrelsen samt regnskab, budget og indkomne forslag eventuelt med bilag. Materialet sendes som brev eller mail til adressen i medlemsprotokollen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Der kræves mindst ti fremmødte medlemmer, for at der kan vedtages beslutninger, hvortil der kræves 2/3 af de afgivne stemmer. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor. 4. Rettidigt indkomne forslag. 2

4 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling 9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære generalforsamling og afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 10% af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, indgiver skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen. Medlemmerne skal anføre, hvad dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde. Når begæringen er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter modtagelsen. Dog kan ekstraordinær generalforsamling ikke afholdes i perioden 1. juli til 15. august. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. Afvikling af generalforsamlingen 10 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende punkternes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har 2 stemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog 11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brevstemme. Der skrives referat af det passerede på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Kvalificeret flertal 11 Der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen til beslutninger vedrørende følgende: - Anvendelse af fællesarealer, - ændring af foreningens vedtægter, - ordensreglement, - bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, - krav om yderligere indskud fra medlemmernes side og - optagelse af lån. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk over for tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, krav om yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt for gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer 3

5 12 Bestyrelsen består af fem medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig så vidt muligt umiddelbart efter generalforsamlingen, dog senest 10 dage efter denne med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvis formanden ikke længere kan deltage i bestyrelsesarbejdet, indtræder næstformanden som formand ind til næste generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der vælges henholdsvis 2 og 3 nye medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Der vælges en første og en anden suppleant for et år ad gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, følger pågældende valgperioden for det bestyrelsesmedlem, der er udtrådt. Bestyrelsen vælger, hvem der skal have den udtrådtes stilling i bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i pågældendes sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil næstkommende generalforsamling, dog ikke med medlemmer der er i restance til foreningen. Samtlige foreningsmedlemmer skal straks orienteres om suppleringen. Hvis mindst 5 medlemmer rejser indsigelse mod suppleringen, skal bestyrelsen straks indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at gennemføre valg. Bestyrelsens kompetence 13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og varetager foreningens formål og interesser. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg. Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. På foreningens konti kan kun hæves af kasserer efter fuldmagt fra bestyrelsen. Der fremlægges kontoudskrift ved hvert bestyrelsesmøde. Der skrives referat, som udsendes til bestyrelsen inden 14 dage. Er der ikke indsigelser inden 8 dage, anses referatet som godkendt. 14 Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen. Revisor og regnskab Revisors kompetence 15 Revisoren gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og sikrer, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter pågældende indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt. Regnskabsåret og revision 4

6 16 Foreningens regnskabsår er 1. maj til 30. april. Regnskabet skal sendes til revisor inden den 10. maj. Revisor skal have revideret regnskabet såvel talmæssigt som kritisk senest den 20. maj. Særlige bestemmelser 17 Fremkommer der spørgsmål, denne vedtægt ikke nævner, skal bestyrelsen efter bedste overbevisning løse dette, men skal dog fremlægge spørgsmålet til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særligt vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 18 Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklarationer eller kommunal vedtægt, godkendelse m.v. Vedtagelse 19 Ovenstående vedtægt er vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. juni Bestyrelsens underskrifter Tommy Pedersen Bente Atzen Lars Nielsen Michael Schjødt Rasmussen Edyta Christiansen 5

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget.

frentidige fæi1es interesser af enhver art i forbindelse med VEDTÆGTER for tilendebragt og hovedparten af parcellerne er bebygget. v )r {. i, VEDTÆGTER for GRI'}TDE.TERFOREIIINGEIT AKACI EVE.J L. Navn, h-iensted Foreningens navn er Grundejerforeningen AKACIEVEJ 2. Foreningens hjensted er Fløng by, Høje Taastrup kommune,?aastrup er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere