VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i Skanderborg kommune. Foreningen skal ved tilmelding til turneringer, i arbejdet med sponsorer og annoncering m.v. anvende: HI Skanderborg. Foreningens klubfarve er gul og grøn. Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra, hvis afdelingen indgår sportsligt samarbejde med anden forening/klub uden for HI. 2. Foreningens formål er gennem afdelinger, familie og andre fællesskaber at skabe mulighed for aktiv idrætsudøvelse, samt at fremme interessen for idræt og samvær. Kapitel 2. Medlemsforhold. 3. Medlemskab er åbent for alle. Der optages aktive og passive medlemmer. Optagelse af medlemmer, såvel aktive som passive, sker ved skriftlig meddelelse til den eller de afdelinger hvor medlemskab ønskes, eller ved tilmelding til en afdelings aktivitet via foreningens elektroniske medlems- og kontingentregistrering. For medlemmer under 15 år skal registreringen foretages af en værge. 4. Medlemmerne har pligt til at følge foreningens vedtægter og de beslutninger generalforsamlinger og bestyrelser har truffet, samt ved sin optræden vise sig som en værdig repræsentant for HI Skanderborg og sporten. 5. Medlemmerne har ret til at tage aktiv del i den træning og de kampe eller konkurrencer afdelingen forestår eller deltager i. Aktiv deltagelse sker under hensyn til træningsniveau og tilstand. 6. Passive medlemmer har ret og pligt til at virke i den enkelte afdelings interesse. 7. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til den enkelte afdeling. Udmeldelse er dog betinget af, at al kontingent til og med indeværende kontingentperiode er betalt. Udmeldt er også et medlem, der ikke har fornyet sin elektroniske registrering ved sidste frist for tilmelding til en ny sæson. Et elektronisk medlemskab er dog gældende indtil skyldig kontingent er betalt. 8. Eksklusion, såvel af aktive og passive medlemmer, kan finde sted når et medlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af denne vedtægt, på anden måde har optrådt i strid med de beslutninger en generalforsamling eller bestyrelse har truffet eller har optrådt på en for HI Skanderborg eller sporten uværdig måde. Eksklusion sker efter anmodning fra den enkelte afdeling og efter beslutning i hovedbestyrelsen og kræver at mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse træffer beslutning herom, og efter at medlemmet har haft lejlighed til at udtale sig over for hovedbestyrelsen. Kapitel 3. Ordinære generalforsamlinger. 9. Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 10. Afdelingsgeneralforsamlinger afholdes af hver afdeling og en gang årligt i februar/marts måned og inden afholdelse af hovedgeneralforsamlingen. 11. Aktive og passive medlemmer samt værger for aktive medlemmer under 15 år kan deltage i gene-ralforsamlingerne. Medlemmer af HI s Venner kan deltage i hovedgeneralforsamlingen. 12. Indkaldelse, dagsorden m.v. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved bekendtgørelse af tid, sted i lokalt blad, samt på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingens dagsorden kan ses på hoved-afdelingens hhv. afdelingens hjemmeside.. Vedtægter for HI Skanderborg - vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 2011 Side 1 af 5

2 Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter og navne på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, herunder oplysning om, hvorvidt de pågældende modtager genvalg: nr. 1. Valg af dirigent. nr. 2. Beretning. nr. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. nr. 4. Fremtidig virksomhed. nr. 5. Indkomne forslag. nr. 6. nr. 7. Budget og kontingentfastsættelse. Hovedgeneralforsamling: Valg af: a. formand, b. næstformand/sekretær, c. hovedkasserer, d. en suppleant, På valg er "Funktion og navn" Valgperioden for Hovedformand, næstformand/sekretær og hovedkasserer er 2 år, således at hovedformand og hovedkasserer afgår ved generalforsamlingen på ulige årstal, næstformand / sekretær ved generalforsamlingen på lige årstal. Suppleanten vælges ved den årlige generalforsamling for 1 år. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant, for 1 år, i henhold til 19. nr. 8. Afdelingsgeneralforsamling: Valg af ledelse i henhold til 24 stk. 3. På valg er "Funktion og navn". 13. Stemmeret. Ethvert aktivt medlem af en afdeling har stemmeret på afdelingens generalforsam-ling. For aktive medlemmer under 15 år udøves stemmeretten ved en værge. Er værgen tillige aktivt medlem, kan der stemmes både som værge og som aktivt medlem. Stemmeretten udøves personligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ethvert aktivt medlem samt bestyrelsen i HI s Venner, der ikke er aktive medlemmer, har stem-meret på hovedgeneralforsamlingen. Ved udøvelse af stemmeret her gælder samme regler som ved afdelingsgeneralforsamlingen. 14. Taleret på generalforsamlingen har såvel aktive som passive medlemmer. På hovedgeneralforsamlingen tillige medlemmer af HI s Venner. 15. Valgbare på hovedgeneralforsamlingen er kun aktive, værger for aktive medlemmer og repræ-sentanter for HI s Venners bestyrelse fra det fyldte 18 år. På afdelingsgeneralforsamlingerne dog aktive medlemmer fyldt 15 år. Til formand og kasserer dog fyldt 18 år. En afdelingsformand kan ikke vælges til en af funktionerne i 12, stk. 1, nr. 7 a d. 16. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal offentliggøres ved opslag i Niels Ebbesen Hallen og fremgå af foreningens hjemmeside senest 15 dage før generalforsamlingen. 17. Beslutninger på generalforsamlingerne træffes ved simpel stemmeflerhed og normalt ved håndsoprækning. Ethvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem kan dog kræve skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Kapitel 4. Ekstraordinære generalforsamlinger 18. Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen (hoved- /afdelingsbestyrelse), og skal indkaldes, når mindst 25 eller 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen, der snarest og inden 30 dage indkalder (annoncerer) til ekstraordinær generalforsamling efter de samme regler som for ordinære generalforsamlinger efter 12 og 16. Vedtægter for HI Skanderborg - vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 2011 Side 2 af 5

3 Kapitel 5. Regnskab, kontingent og tilskud fra kommunen. 19. Regnskab: HI Skanderborg er én forening. De enkelte afdelingers bogførte formue ( egenkapital ) administreres af afdelingen indtil afdelingen ophører eller går i venteposition. Det påhviler generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i hovedforeningen og afdelingerne at påse og sikre, at foreningens/afdelingernes formue forvaltes i overensstemmelse med HI Skanderborgs vedtægter og formål. Det er bestyrelsernes ansvar, at regnskabet føres og medlemsregistrering sker i overensstemmelse med de retningslinjer Skanderborg kommune udsteder for tilskudsordninger for Folkeoplysende virksomhed. Afdelingerne kan lade den elektroniske administration af kontingent og medlemsregistrering varetage af en fælles funktion nedsat i overensstemmelse med beslutninger herom truffet i medfør af 23. Afdelinger, der indgår sportsligt samarbejde en med anden forening uden for HI, skal udover afdelingens eget regnskab/budget føre et selvstændigt regnskab/budget for samarbejdet. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt for 1 år på hovedgeneralforsamlingen. Endvidere vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. 20 stk. 1. Kontingent. Aktive medlemmer betaler et kontingent. Kontingentet fastsættes på afdelingernes generalforsamling og består af et afdelingskontingent for hver idrætsafdeling som medlemskab vedrører. Kontingent betales ved den elektroniske tilmelding til en af foreningens aktiviteter, medmindre der foreligger skriftlig aftale om anden form for betaling. Af disse afdelingskontingenter tilfalder der hovedkassen et grundkontingent, som fastsættes på den ordinære hovedgeneralforsamling. 20 stk. 2. Passive medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af afdelingen. Kontingentet tilfalder ubeskåret afdelingen. 21. Kontingentrestancer udover 3 måneder kan efter beslutning i hovedbestyrelsen medføre udelukkelse fra medlemskab og aktiviteter i samtlige af foreningens afdelinger. Kapitel 6. Hoved- og afdelingsbestyrelser. 22. Hovedbestyrelsen udgøres af de i medfør af 12, stk. 1, nr. 7 valgte, samt afdelings formændene og formanden for HI s Venner. stede, Afdelingsformanden kan udpege næstformand eller kasserer som suppleant til hvert enkelt møde eller for en nærmere aftalt periode. Hovedformanden indkalder til bestyrelsesmøder, normalt med 8 dages varsel. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til herunder enten hovedformand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstfor- mandens. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse. Dette gælder også ved optagelse af lån samt underskrivelse af dokumenter af almengældende art. 23. Hovedgeneralforsamlingen og/eller hovedbestyrelsen kan etablere fælles funktioner og ad. hoc grupper til at varetage medlemsregistrering, registrering af økonomiske transaktioner og andre tværgående opgaver/projekter i relation til foreningen og dens afdelinger. Sådanne funktioner handler under ansvar overfor hovedbestyrelsen. 24 stk. 1. Afdelinger. Foreningen er opdelt i afdelinger, der hver repræsenterer en idrætsgren. 24 stk. 2. Etablering. Afdelinger kan etableres efter ansøgning til hovedbestyrelsen og etableres når mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse træffer beslutning herom. Vedtægter for HI Skanderborg - vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 2011 Side 3 af 5

4 24 stk. 3. Bestyrelse. Hver afdeling vælger i henhold til 12 en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år således at formand og sekretær afgår ved ulige årstal, næstformand og kasse- rer ved lige årstal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en valgperiode på 1 år. Bestyrelserne er ansvarlige for og varetager den daglige ledelse, og afdelingskassereren fører af- delingens løbende regnskaber samt betaler løbende udgifter. Afdelingerne kan varetage den daglige drift i samarbejde med en eller flere, af de i medfør af 23, af hovedgeneralforsamlingen eller hovedbestyrelsen nedsatte ad. hoc grupper. 24 stk. 4. Vakance. Ved en evt. vakance i en afdelingsbestyrelse kan denne i valgperioden supplere sig selv. 24 stk. 5. Forretningsorden. De nærmere retningslinjer for afdelingens ledelse og drift fastsættes i forretningsordner udarbejdet af afdelingen og godkendt af hovedbestyrelsen. Forretningsordenen skal beskrive omfanget af samarbejdet med en eller flere af foreningens ad. hoc grupper nedsat i medfør af 23. Samarbejde kan endvidere etableres ved fremlæggelse af beslutningsreferat med konkret anmodning. Kapitel 7. Vedtægter og ophævelse. 25. Vedtægtsændringer kan kun ske efter forslag fremsendt til behandling på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 26 stk. 1. Ophævelser/Venteposition/Solidarisk hæftelse:. Afdelinger: Beslutning om en afdelings ophævelse hhv. venteposition kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling efter de samme regler som anført under 18 anført. Ophævelser: Ved en afdelings ophævelse skal aktiverne tilfalde foreningens hovedkasse. Ophævelse kræver, at mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse kan tilslutte sig beslutningen Venteposition: Hvis en afdeling går i venteposition opbevares aktiverne af hovedkassen. Hvis afdelingen går i venteposition med negativ formue må sportsrekvisitter m. v. ikke realiseres med henblik på nedskrivning af gæld. En afdeling kan gå i venteposition i maksimalt 2 år regnet fra beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt afdelingen ikke har optaget fornyet aktivitet inden venteperiodens udløb, betragtes afdelingen som ophævet. Overgang fra venteposition til fornyet opstart af aktiviteter sker efter bestemmelserne i 24 stk. 2. Venteposition kræver, at mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse kan tilslutte sig beslutningen. i Solidarisk hæftelse: HI Skanderborg hæfter for de forpligtelser de enkelte afdelinger påtager sig overfor tredjemand. Dette gælder også såfremt der er tale om svigagtige forhold, hvor den besvegne er god tro. Hvis en afdeling opløses eller går i venteposition med negativ egenkapital indløser afdelingerne og hovedkassen solidarisk den negative egenkapital. Som fordelingsnøgle anvendes den konsoliderede formuespecifikation ved senest afsluttede regnskab. De enkelte afdelinger hæfter solidarisk for udgifter til sagkyndig bistand i form af advokat og revision, der påføres foreningen på grund af myndighedskrav mod foreningen eller dennes repræsentanter. Ved fordelingen af omkostningerne anvendes samme model som ovenfor ( egenkapital ). For afdelinger, der har indgået sportsligt samarbejde med en anden forening/klub uden for HI, hæftes der kun solidarisk for afdelingens egenkapital ved afdelingens senest afsluttede regnskab. Vedtægter for HI Skanderborg - vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 2011 Side 4 af 5

5 26 stk. 2. Foreningen: Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves endvidere, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ikke 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, indkaldes til en ny hovedgeneralforsamling, hvor beslutning kan træffes med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning skal foreningens midler komme idrætten i Skanderborg Kommune til gode, og hovedgeneralforsamlingen træffer beslutning om midlernes fordeling. Denne vedtægt er behandlet og vedtaget foreningens hovedgeneralforsamling den 24. marts Samtidig ophæves foreningens vedtægt af 27. november 1997 med senere ændringer Skanderborg 24. marts 2011 Kjeld Hansen Formand Kristian Thomsen Dirigent Foreningens vedtægter: Første vedtægt 22. maj 1975 med revision september 1985, december 1994 og september Anden vedtægt hovedgeneralforsamlingen 27. november 1997, med revision på hovedgeneralforsamlingerne 25. november 1999, 30. november 2000, ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2001, hovedgeneralforsamlingerne 29. november 2001, 27. november 2003, 25. november 2004 og 26. november Vedtægter for HI Skanderborg - vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. marts 2011 Side 5 af 5

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere