CITYRINGEN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CITYRINGEN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE"

Transkript

1 CITYRINGEN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE -Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. juni Fremlagt for offentligheden i perioden mellem den 1. juli 2008 og den x1. oktober Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering (VVM-redegørelse) af anlæg og drift af Cityringen

2 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen, herunder for placering og udbygning af større anlæg som baner. Kommuneplanen fastlægger desuden rammer for, hvad lokalplaner for de enkelte områder i byen kan indeholde. Rammerne fastlægger retningslinier for bestemmelser i lokalplaner om områders anvendelse, bebyggelsens art, højde, udnyttelse m.v. Kommuneplanen revideres normalt hvert fjerde år, men kan ændres i den mellemliggende periode, f.eks. hvis kommunen ønsker at fremme et større anlæg, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Dette kan ske med et kommuneplantillæg. Hvad er VVM og miljøvurdering af planen? VVM: Større enkeltanlæg, herunder også baner, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, forudsætter at der vedtages et kommuneplantillæg, som ud over den normale redegørelse for planens forudsætninger tillige skal indeholde en Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet, (VVM-redegørelse). Dette fremgår af planlovens 11 g og Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om VVM. Miljøvurdering: Efter Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering af en plan, hvis planen antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for anlægsprojekter omfattet af krav om miljøvurdering. Et kommuneplantillægs retsvirkninger Planlovens 12, stk. 2 og 3 En endelig kommuneplan eller et endeligt kommuneplantillæg medfører, at kommunen indenfor byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse. Kommunen kan endvidere indenfor byzoner modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbuddene kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Forbud begrundet med uoverensstemmelse med kommuneplanens rammedel kan endvidere ikke nedlægges, hvor området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Offentlighedsperiode I offentlighedsperioden, som fremgår af bagsiden, har alle ret til at komme med ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til forslaget. Alle skriftlige henvendelser om forslaget vil indgå i den videre behandling. 2

3 REDEGØRELSE Orientering om planforslaget I det følgende redegøres for baggrunden og forudsætningerne for forslaget til kommuneplantillæg for Cityringen. Selve miljøvurderingen, der er fælles for Københavns og Kommuner, er udarbejdet som et særskilt hæfte, der hører til kommuneplantillægget. Formål, baggrund og indhold Staten, Københavns Kommune og Kommune har aftalt at anlægge og finansiere en underjordisk ringbane, Cityringen, under den tætteste del af København og. Folketinget vedtog efterfølgende i juni 2007 Lov om en Cityring og Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. I lovene fastlægges blandt andet linjeføring og stationsplaceringer, samt finansieringen af projektet. Loven blev vedtaget på basis af et omfattende udredningsarbejde, som var gennemført af staten, de to kommuner samt Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Projektet for Cityringen skal vurderes i henhold til VVM-bekendtgørelsen (VVM: Vurdering af Virkning på Miljøet), mens de to kommuneplantillæg for projektet skal vurderes i henhold til bestemmelserne i loven om miljøvurdering af planer og programmer. Efter VVM-bekendtgørelsen skal myndighederne foretage en vurdering af et projekts indvirkning på miljøet. Det gøres ved udarbejdelse og offentliggørelse af en VVM redegørelse med beskrivelse af det pågældende projekts påvirkning af miljøet, hvor miljøbegrebet skal forestås ganske bredt. Det vil sige projektets virkning på mennesker, miljøet (luft, jord, vand, dyr og planter mv.). Projektets indvirkning på kulturarv og byens landskab og evt. miljøafledte socioøkonomiske virkninger skal også vurderes.vvm redegørelsen skal indeholde en oversigt over de væsentligste undersøgte alternativer og de vigtigste grunde til deres fravalg, samt en beskrivelse af konsekvenserne af, hvis anlægget ikke gennemføres - det såkaldte 0-alternativ. VVM redegørelsen er en del af det tilhørende kommuneplantillæg og skal koordineres med udarbejdelsen af andre relevante miljøtilladelser og godkendelser. Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau. Dette sikres bl.a. ved at integrere miljøhensyn i udarbejdelse og vedtagelse af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. Der er en stor grad af overlap mellem de to sæt miljøvurderingsregler. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, som ikke findes i VVM-bekendtgørelsen, omhandler væsentligst beskrivelse af planens/programmets formål, og forbindelsen til andre relevante planer samt foranstaltninger vedrørende overvågning. Desuden er der krav om høring af andre myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen/programmet - både i idefasen og inden der træffes endelig afgørelse om planen/programmet. 3

4 REDEGØRELSE Ved endelig vedtagelse af planen eller programmet, skal miljømyndigheden udarbejde en sammenfattende redegørelser for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Desuden skal der redegøres for, hvorfor den vedtagne plan er valgt sammenholdt med de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Kommunerne har siden vedtagelsen af loven om Cityringen i tæt samarbejde med Metroselskabet udarbejdet et fælles forslag til en VVM-redegørelse for Cityringen. Da kommuneplantillæggene for projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, har arbejdet været tilrettelagt således, at kravene i lov om miljøvurdering af planer og programmer også tilgodeses i VVM-redegørelsen. Kommunerne udarbejder hver for sig forslag til kommuneplantillæg, med VVM-redegørelsen som bilag. I løbet af sensommeren 2007 gennemførtes en indledende høring, hvor borgerne kunne komme med ideer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, der bør indgå i miljøvurderingen og kommuneplantillægget. Høringsperioden blev afsluttet med udarbejdelsen af en hvidbog, som sammenfattede høringsresultatet. Efterfølgende har Københavns og kommuner i tæt samarbejde med Metroselskabet undersøgt, analyseret og beregnet de påvirkninger af miljøet, som et stort anlægsarbejde som Cityringen medfører. Resultaterne af dette arbejde er rapporteret i VVM-redegørelsen. Redegørelsen indeholder et ikke-teknisk resumé samt en efterfølgende teknisk redegørelse.transportministeriet har løbende fulgt fremdriften i arbejdet. Ideen om en egentlig Cityring blev første gang offentliggjort i under arbejdet med det såkaldte "Projekt Basisnet". Projektet, var en grundig analyse af behovet for udbygning af de højklassede kollektive trafikforbindelser i hovedstadsområdet, det såkaldte "Basisnet". For en uddybning henvises til kapitel 5 i VVM- redegørelsen om undersøgte alternativer. Udredning om Metro Staten, Københavns Kommune og Kommune aftalte i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2002 at se nærmere på en videreudvikling af Metroen. Det blev aftalt at igangsætte et udredningsarbejde om mulighederne for at etablere en Cityring som Metroløsning i København og på. Arbejdet blev afsluttet i maj 2005 med fremlæggelsen af en teknisk dokumentationsrapport og en resumérapport. Udredningsarbejdet blev gennemført i et samarbejde mellem Transportministeriet, Finansministeriet, Københavns Kommune, Kommune og (det nu nedlagte) Hovedstadens Udviklingsråd. Ørestadsselskabet (nu Metroselskabet) stod for den tekniske bistand. I forløbet med udredningen blev der afholdt møder med mange forskellige interessenter, der gav vigtige input til udformningen af projektet. 4

5 REDEGØRELSE Det tekniske udgangspunkt for udredningen var "mere af samme slags" forstået på den måde, at principperne og de tekniske løsninger fra den eksisterende Metro, bl.a. stationstype og togstørrelse, er genbrugt, ligesom erfaringerne fra de allerede etablerede Metroetaper er nyttiggjort. Aftale om en Cityring Den 2. december 2005 indgik regeringen, Københavns Kommune og Kommune en principaftale om udbygningen af Cityringen, og regeringen og et flertal af de øvrige politiske partier på Christiansborg indgik den 2. februar 2006 tillige forlig herom. Aftalen om Cityringen indeholder også udvikling af et nyt byområde i Nordhavnen og etablering af en forbindelsesvej mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavnen. Sammen med Cityringen vil det over de næste år betyde en ny udvikling af hovedstaden, som skal være et attraktivt sted for borgere og virksomheder. Cityringen får en linjeføring, der dækker City, brokvartererne og. Cityringen skal anlægges med 17 stationer som placeres således: I City: v/rådhuspladsen, v/christiansborg, Kongens Station, v/frederiks Kirke Østerbro: Station, v/trianglen, v/poul Henningsens Plads, v/vibenshus Runddel : v/rådmandsmarken, Station, v/s Runddel, v/landsarkivet : v/aksel Møllers Have, Station, Vesterbro: v/enghave Plads, Københavns Hovedbanegård. Endvidere anlægges ca. 20 nødskakte i linieføringen, og på baneterrænet ved Vasbygade anlægges Cityringens kontrol- og vedligeholdelsescenter (). Med Cityringen vil der blive etableret et sammenhængende kollektivt transportsystem af høj kvalitet i København og på, der tilbyder passagererne øget komfort, frekvens og hastighed. Cityringen vil betyde, at 85 % af alle indbyggere og arbejds- og studiepladser i de indre bydele vil have mindre end 600 meters luftlinjeafstand til en Metro- eller S-togsstation. Uden en Cityring vil den tilsvarende andel være 60 %. Lov om en Cityring Udredningsrapporten samt principaftalen danner baggrund for det lovforslag om en Cityring, som transportministeren fremsatte i Folketinget den 21. februar

6 REDEGØRELSE Lov om en Cityring (nr. 552 af 6. juni 2007) bemyndiger transportministeren til bl.a. at udstede nærmere regler, der skal lægges til grund ved varetagelsen af de planlægningsmæssige hensyn, og ministeren fastsætter regler for placering og udformning af Cityringen. Transportministeren har på den baggrund udstedt to bekendtgørelser om henholdsvis ikrafttræden af loven, samt om placering og udformning af stationer og skakte m.m. Loven trådte i kraft den 10. juni Loven med tilhørende bekendtgørelser erstatter bestemmelser i planlægnings- og naturfredningslovgivningen. Af 14 fremgår, at de naturfredningsmæssige hensyn vedrørende anvendelse af arealer i forbindelse med projektering og anlæg af Cityringen alene varetages gennem Cityringsloven. Lovens 3 fastslår, at Københavns Kommune og Kommune i fællesskab forestår udarbejdelsen af VVM-redegørelse, herunder høring og eventuel miljøvurdering, for hele Cityringen. Ifølge lovens 4 beslutter transportministeren den endelige linjeføring og placering af stationer,, skakte mm. efter en koordineret indstilling fra Kommune og Københavns Kommune. Transportministeren foretager i den forbindelse høring af Københavns Kommune og Kommune samt Folketingets Trafikudvalg. Ministerens godkendelse træder i stedet for en VVM-tilladelse efter 11g, stk. 4 i lov om planlægning. Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Samtidigt med Lov om en Cityring vedtog Folketinget også Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (nr. 551 af 6. juni 2007). Baggrunden herfor er også den ovennævnte politiske aftale af 2. februar 2006 om udvidelse af Metroen med en Cityring, hvor der samtidigt aftaltes en ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S. Arealudviklingsselskabet I/S har overtaget arealudviklingsaktiviteterne i Ørestadsselskabet I/S og alle aktiviteter fra Københavns Havn A/S, der er opløst. Metroselskabet I/S har overtaget aktiviteterne i Ørestadsselskabet I/S - bortset fra de udskilte arealudviklingsaktiviteter - og i baneselskabet I/S. Samtidig er Ørestadsselskabet I/S og baneselskabet I/S opløst. Metroselskabet I/S står for projektering og anlæg af en Cityring som en Metro samt for 6

7 REDEGØRELSE - FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING drift og vedligehold af den samlede Metro, inkl. de første 3 etaper, der er i drift. Københavns Kommune ejer 50 pct. af Metroselskabet I/S, staten ejer 41,7 pct. og Kommune ejer 8,3 pct. Arealudviklingsselskabet I/S står for arealudvikling på de arealer, som selskabet ejer samt for havnedrift i Københavns Havn. Københavns Kommune ejer 55 pct. og staten ejer 45 pct. af selskabet. Fingerplan 2007 Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning - har erstattet en lang række retningslinier fra Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Det drejer sig især om overordnede principper for by- og landområdet og retningslinier for lokalisering i byområdet men også retningslinier for trafikanlæg - herunder kollektiv trafik. Således er regionplanens retningslinie for Cityringen afløst af følgende i Fingerplan 2007 ( 22): "Den kommunale planlægning skal respektere følgende mulige, fremtidige over ordnede kollektive trafikanlæg: a.... b. En Metrocityring (Københavns og kommuner). c...." Af bemærkningerne fremgår om Cityringen: "Der reserveres areal til en linieføring, som aftalt i trafikforlig mellem staten og Københavns og Kommuner, og som fremgår af Lov om en Cityring." Regional udviklingsplan 2008 Region Hovedstaden har i slutningen af marts 2008 sendt et forslag til en regional udviklingsplan (RUP) med titlen "Danmarks hovedstadsregion - en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst" i høring. Det er hensigten, at planen efter sin vedtagelse, der finder sted i løbet af juni 2008, skal udmøntes i en handlingsplan og konkrete initiativer. Visionen for hovedstadsregionen lyder: Hovedstadsregionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Udviklingsplanen sætter særligt fokus på tre udvalgte temaer - herunder hovedstadsregionens infrastruktur, hvor trafik og trængsel i de centrale bydele udgør en af hovedudfordringerne. Udbygningen af den kollektive trafik i København og omegnskommunerne i form af mere skinnebåren trafik - letbane, Metro og S-tog er et af forbedringsforslagene på kort sigt. 7

8 REDEGØRELSE - FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Kommuneplanlægningen skal ske inden for rammerne af den beskrevne, ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan. Miljøforhold Selve etableringen af betonblandeanlæg for tunnelforing m.v. på de tre tunnelarbejdspladser (Arealet for ved Vasbygade, Sortedams Sø og parken) kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. I overensstemmelse med lovkrav skal disse forslag til miljøgodkendelser offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg. Naturfredningsforhold I afsnit 6 i VVM-redegørelsen/miljørapporten er beskrevet, hvorledes der vil blive taget højde for, at de naturfredningsmæssige forhold vil blive tilgodeset i forbindelse med arbejderne. Byrumsprogrammer Sideløbende med udarbejdelsen af miljøredegørelsen er i Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et principprogram for, hvorledes de fremtidige byrum omkring stationerne kan udformes. Der er ikke tale om konkrete forslag, idet disse først vil blive drøftet med offentlighedens medvirken i perioden efter Imidlertid vil der med stationernes anlæg blive tale om, at en række funktioner på overfladeområderne skal fastlægges af hensyn til fremdriften i Metroprojektet. Det drejer sig om f.eks. trapper, nødudgange, elevatorskakte m.v. Der vil derfor i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af kommuneplantillægget blive taget højde for, at offentligheden tillige informeres herom. Tilladelser i henhold til anden lovgivning Fredskov Ifølge lov om skove (bekendtgørelse nr. 793 af 21. juni 2007) er alle offentlige skove fredskov. På området nord for Vasbygade findes to mindre skovbevoksninger, der er omfattet af bestemmelserne om fredskov.ved etableringen af Cityringens kontrol- og vedligeholdelsescenter () skal der søges om ophævelse af fredskovpligten hos Skov- og Naturstyrelsen. Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer m.v., 26 (beskyttelse af faste fortidsminder). Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes. 8

9 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KØBENHAVNS KOMMUNEPLAN 2005 Planmæssige rammer Københavns Kommuneplan 2005 indeholder allerede retningslinier i hovedstrukturen for etableringen af Metroens 4. etape - Cityringen. I overensstemmelse med projekterings- og anlægsloven er formålet med kommuneplantillægget således at implementere den endelige linieføring og stationsplaceringer samt gøre rede for de miljømæssige a- spekter herved i miljøredegørelsen. Endvidere skal rammerne for lokalplanlægningen i kommuneplanen ændres i de områder, der allerede er rammebelagt, og hvor stationsplaceringer ikke er i overensstemmelse hermed. I Københavns Kommune er ingen af de arealer, der er foreslået for placering af stationer og skakte m.v. omfattet af lokalplaner. Københavns og Kommuner udarbejder hvert sit kommuneplantillæg med en fælles VVM-redegørelse ifølge loven om Cityringen samt en fælles miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg i henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer. Indkaldelse af ideer og synspunkter m.v. Som en del af VVM- og miljøvurderingsprocessen og udarbejdelsen af forslagene til kommuneplantillæg er gennemført en indledende høring, hvor borgerne kunne komme med ideer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, der skulle indgå i det videre arbejde. Henvendelserne vedrørte forhold som kulturminder, arkæologi, fredning, påvirkninger af bygninger, placering af stationer, trafikforhold, byrum og miljøforhold. I en såkaldt hvidbog er samlet alle idéer og forslag, der blev sendt til både Københavns og Kommune. Der er foretaget en indledende vurdering, og der er redegjort for, hvordan bemærkningerne vil indgå i det videre arbejde med VVM-redegørelsen. Kommunalbestyrelse og Borgerrepræsentationen i København tog henholdsvis den 5. og den 29. november 2007 hvidbogen til efterretning. Forslagene til kommuneplantillæg De to forslag til kommuneplantillæg muliggør, at Cityringen kan etableres i en boret tunnel med 17 underjordiske, dybtliggende stationer - 3 i Kommune og 14 i Københavns Kommune. Den fælles miljøvurdering (VVM-redegørelse samt miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg) for hele Cityringen er baseret på, hvordan miljøet vil blive påvirket under anlægsarbejderne, og når Cityringen er sat i drift. Der er desuden foretaget en vurdering af eventuelle konsekvenser af ikke at etablere Cityringen, ligesom der er redegjort for undersøgte alternativer. 9

10 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KØBENHAVNS KOMMUNEPLAN 2005 Der er i miljøvurderingen endvidere taget højde for bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvor kommunalbestyrelserne tidligere har truffet beslutning om, at en særskilt miljøvurdering efter denne lov ikke vil blive udarbejdet.vvm-redegørelsen/miljørapporten er udformet med henblik på også at tilgodese kravene i lov om miljøvurdering. 6 af de 14 områder, hvor der skal placeres stationer i Københavns Kommune, er omfattet af rammer for lokalplanlægningen, hvorimod de resterende 8 områder er vejarealer, der som udgangspunkt ikke er rammebelagt. Rammerne for lokalplanlægningen i Københavns Kommune i de 6 områder skal ændres for at muliggøre stationerne som er en anvendelse til tekniske anlæg (T). Der er tale om følgende områder: Område til offentlige formål (O) ved Kongens, område til offentlige formål (O) og område til boliger (B) ved Frederiks Kirke, område til boliger (B5) ved Jagtvej/Poul Henningsens Plads, område til parkformål (O1) ved Vibenshus Runddel, område til parkformål (O1) ved s Runddel og område til offentlige formål (O3) ved Landsarkivet. Der henvises til forslagene til rammeændringer, som er vist på side Lokalplanlægning I Københavns Kommune vil der blive udarbejdet en lokalplan for det nye kontrol- og vedligeholdelsescenter () på jernbaneterrænet ved Vasbygade. Opførelse af kræver ikke ændrede kommuneplanrammer, da arealet i forvejen er et område til offentlige tekniske anlæg (T). Der påregnes ikke yderligere lokalplanlægning omkring stationer, skakte og tunnelarbejdspladser. Baggrunden er, at det er vurderet, at der alene er tale om anlægsarbejder af midlertidig varighed. Arealerne vil blive retableret efter arbejdernes ophør og fremstå med begrænsede miljømæssige påvirkninger, når Cityringen sættes i drift. Forslag til tillæg til Københavns Kommuneplan 2005 I henhold til 23 c i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) ændres hermed retningslinierne s i kommuneplanens hovedstruktur om "Kollektiv trafik" (afsnittet om Metroring). Endvidere ændres rammerne for lokalplanlægningen for enkeltområder i bydelene Indre By, Østerbro og. De ændrede retningslinier i hovedstrukturen er angivet på næste side. Ændringerne i rammerne er angivet på de efterfølgende sider, der viser de enkelte områder, der i dag har rammer, der ikke umiddelbart muliggør placering af stationer, men hvor dette muliggøres. Kommuneplantillægget er tilvejebragt i overensstemmelse med følgende lovgivning: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Lov nr. 316 af 5/ om miljøvurdering af planer og programmer Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring med tilhørende bekendtgørelser. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10

11 HOVEDSTRUKTUR - RETNINGSLINJE Cityringen Der kan anlægges en dobbeltsporet Cityring i form af en metro i tunnel. Cityringen forbinder Indre By, Østerbro,, og Vesterbro. Der etableres i alt følgende 17 dybtliggende tunnelstationer, hvoraf 14 er i Københavns Kommune: Københavns Hovedbanegård, v/rådhuspladsen, v/christiansborg, Kongens Station, v/frederiks Kirke, Station, v/trianglen, v/poul Henningsens Plads, v/vibenshus Runddel, v/rådmandsmarken, Station, v/s Runddel, v/landsarkivet, v/aksel Møllers Have, Station, v/platanvej samt v/enghave Plads. Langs linieføringen kan anbringes nødskakte i fornødent omfang, og på baneterrænet ved Vasbygade kan opføres Cityringens kontrol- og vedligeholdelsescenter (). VVM - retningslinie Cityringen skal etableres og drives i overensstemmelse med den gennemførte vurdering af anlæggets virkning på miljøet, således at miljøpåvirkningen ligger inden for rammerne af det, der er beskrevet i VVM-redegørelsen og sammenfattet i kapitel 2. Cityringen er vist med sort. Øvrige Metrostrækninger med blåt. Andre baner med rødt. 11

12 RAMMERNE FOR LOKALPLANLÆGNING Oversigt over de steder, hvor Cityringen forløber, og gældende rammer for enkeltområder, hvor der foretages ændringer. Rammerne for lokalplanlægningen ændres for de områder, der er vist på de følgende tegninger: v/poul Henningsens Plads v/vibenhus Runddel B5 O1 v/s Runddel O1 v/landsarkivet O3 v/frederiks Kirke B O O1 Kongens B - B5 Boligformål O - O3 Offentlige formål O1 Fritidsformål m.v. 12

13 RAMMERNE FOR LOKALPLANLÆGNING Område til offentlige formål ved Kongens - O1 ændres til et O1*-område Område til offentligt formål ved s Runddel - O1 ændres til et O1*-område Område til offentlige formål ved Landsarkivet - O3 ændres til et O3*-område Område til boligformål ved Jagtvej/Poul Henningsens Plads - B5 ændres til et B5*-område Område til offentlige formål ved Frederiks Kirke - O ændres til et O*-område, og område til boliger omkring kirken - B ændres til et B*-område Område til offentlige formål ved Vibenshus Runddel - O1 ændres til et O1*-område For samtlige enkeltområder gælder kommuneplanens rammer for de respektive områder samt følgende særlige *-bestemmelse: Der kan inden for området anlægges en dybtliggende station for Cityringen med dertil hørende funktioner. 13

14 14

15 15

16 OFFENTLIGHEDSPERIODE Borgerrepræsentationen har den 11. juni 2008 vedtaget forslag til tillæg til Københavns Kommuneplan 2005 med tilhørende VVM-redegørelse for Cityringen. Offentlighedsperioden varer fra den 1. juli til den 1. oktober Alle har ret til at komme med ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger til forslaget. Alle skriftlige henvendelser om forslaget vil indgå i den videre behandling. HØRING Ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger kan sendes til: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset 1599 København V Telefax: Du kan også afgive dine bemærkninger om forslaget via mail til adressen: YDERLIGERE OPLYSNINGER Henvendelse om planforslaget kan ske til: Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, på telefon Forslag til kommuneplantillæg m.m. kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside: samt på Cityringens hjemmeside: FREMLÆGGELSE I offentlighedsperioden fremlægges eksemplarer af forslag til kommuneplantillæg m.m. hos: KØBENHAVNS BORGERSERVICE Indre By, Jarmers Plads 7 Sundby, AmagerCentret 147, Reberbanegade 3 Valby, Gl. Køge Landevej 3 Vanløse,Vanløse Torv 1, 1.sal Østerbro,Trianglen 1 KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER Hovedbiblioteket, Krystalgade 15 Biblioteket i Solvang Centret, Remisevej 14 Bibliotekshuset Rodosvej, Rodosvej 4 Bispebjerg Bibliotek, Filosofvænget 1 Blågården Bibliotek, Blågårds Plads 5 Brønshøj Bibliotek, Frederikssundsvej 175 Christianshavn Bibliotek,Torvegade 47 Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290 Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15 Bibliotek, Bragesgade 8 B Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3 Sydhavnen Bibliotek,Wagnersvej 19 Tingbjerg Bibliotek, Ruten 14 Valby Bibliotek, Annexstræde 2 Vanløse Bibliotek, Indertoften 3 Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4 Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23 Øbro Bibliotek, Jagtvej 227 Ørnevej Bibliotek, Ørnevej 55 Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19.

17 Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2008

18 Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport Udarbejdet af: Metroselskabet I/S Kommune, Teknisk Direktorat, Plan- og Miljøafdelingen Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Layout: Kommune, Teknisk Direktorat, Plan- og Miljøafdelingen Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Grundkort: Kort- og Matrikelstyrelsen (2004) Orthofoto: DDOby2005. COWI Fotos og illustrationer: COWI ARUP SYSTRA JV Forside foto: Søren Hytting Tryk hos: Schweitzer Kbh Oplag stk. Isbn

19 Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2008

20

21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KORT OM MILJØVURDERINGSPROCESSEN IKKE-TEKNISK RESUMÉ TRAFIK MENNESKER, SUNDHED OG SAMFUND BYRUM OG KULTUR NATUR OVERFLADEVAND GRUNDVAND STØJ VIBRATIONER LUFTFORURENING OG KLIMA OVERSKUDSJORD MATERIALER, ENERGI OG AFFALD SAMLET MILJØMÆSSIG VURDERING BAGGRUND UDREDNING OG LOV OM CITYRINGEN Udredning om Metro Lov om en Cityring PLANMÆSSIGE RAMMER Kort om kommuneplantillæggenes indhold Lokalplanerne BESKRIVELSE AF ANLÆGGET LINJEFØRING OG UDFORMNING TUNNELLER OG SKAKTE Beskrivelse af udformning og konstruktion af tunneller og skakte STATIONER Placering af stationer Beskrivelse af udformning og konstruktion af skakte og stationsrum Beskrivelse af byggemetoder, samt maskiner der skal anvendes BANETEKNIK OG KØRESTRØM TUNNELARBEJDSPLADSER Placering og areal som kræves til arbejdspladserne Indretning af tunnelarbejdspladserne UNDERSØGTE ALTERNATIVER ALTERNATIVET UNDERSØGTE OG FRAVALGTE ALTERNATIVER LOVMÆSSIGE BINDINGER EF HABITAT- OG FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIV NATURBESKYTTELSESFORHOLD Områder med fredninger, samt fredskov Områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, 16 og Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport 3

22 6.2.3 Områder omfattet af Museumsloven Fredede og bevaringsværdige bygninger REGIONALE PLANFORHOLD AREALFORHOLD Permanente arealer Midlertidige arbejdsarealer Rettigheder EKSPROPRIATION Ekspropriationskommissionen Ekspropriationskommissions arbejdsopgaver METODE FOR MILJØVURDERINGEN TRAFIKALE FORHOLD Anlægsfasen Driftsfasen MENNESKER, SUNDHED OG SAMFUND LANDSKAB, BYRUM OG KULTURHISTORIE NATUR OVERFLADEVAND GRUNDVAND OG VANDFORBRUG STØJPÅVIRKNING VIBRATIONER LUFTFORURENING OG KLIMA OVERSKUDSJORD MATERIALER, ENERGI OG AFFALD EKSISTERENDE FORHOLD LANDSKAB, BYRUM OG KULTURHISTORIE Stationer Skakte NATUR OVERFLADEVAND GRUNDVAND OG VANDFORBRUG STØJPÅVIRKNING VIBRATIONER LUFTFORURENING OG KLIMA OVERSKUDSJORD ANLÆG TRAFIKALE KONSEKVENSER Arbejdskørsel Trafi komlægninger Trafi ksikkerhed og barriereeffekter Virkninger på kollektiv trafi k Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport

23 9.2 MENNESKER, SUNDHED OG SAMFUND Virkninger i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering LANDSKAB, BYRUM OG KULTURHISTORIE Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering NATUR Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering OVERFLADEVAND Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering GRUNDVAND OG VANDFORBRUG Virkninger i anlægsfasen Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering STØJPÅVIRKNING Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering VIBRATIONER Anlægsarbejdets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering LUFTFORURENING OG KLIMA Anlægsarbejdets virkninger Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen Overvågning i anlægsfasen Kommunernes vurdering OVERSKUDSJORD Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering MATERIALER, ENERGI OG AFFALD Anlæggets virkninger Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport 5

24 Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering DRIFT TRAFIKALE KONSEKVENSER Overordnede trafi kale konsekvenser Øvrige trafi kale konsekvenser i hovedstadsområdet Passagerprognoser for Cityringen Effekter på den kollektive trafi k Rejsetidsbesparelser Effekter på biltrafi kken Effekter på cyklist- og fodgængertrafi kken Trafi ksikkerhed Overvågning MENNESKER, SUNDHED OG SAMFUND Virkninger i driftsfasen Overvågning Kommunernes vurdering LANDSKAB, BYRUM OG KULTURHISTORIE Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering NATUR Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering OVERFLADEVAND OG SPILDEVAND Anlæggets virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering GRUNDVAND OG VANDFORBRUG Virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering STØJPÅVIRKNING Virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering VIBRATIONER Virkninger Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport

25 Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering LUFTFORURENING OG KLIMA Virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering MATERIALER, ENERGI OG AFFALD Virkninger Afværgeforanstaltninger Overvågning Kommunernes vurdering MANGLENDE VIDEN TRAFIK LANDSKAB, BYRUM OG KULTURHISTORIE NATUR OVERFLADEVAND GRUNDVAND STØJ VIBRATIONER LUFTFORURENING OG KLIMA OVERSKUDSJORD MATERIALER, ENERGI OG AFFALD REFERENCER Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport 7

26 8 Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport

27 1. KORT OM MILJØVURDERINGSPROCESSEN Staten, Københavns Kommune og Kommune har aftalt at anlægge og fi - nansiere en underjordisk ringbane, Cityringen, under den tætteste del af København og. Folketinget vedtog efterfølgende i juni 2007 Lov om en Cityring og Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S. I lovene fastlægges blandt andet linjeføring og stationsplaceringer, samt fi nansieringen af projektet. Loven blev vedtaget på basis af et omfattende udredningsarbejde, som var gennemført af staten, de to kommuner samt Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Projektet for Cityringen skal vurderes i henhold til VVM-bekendtgørelsen (VVM: Vurdering af Virkning på Miljøet), mens de to kommuneplantillæg for projektet skal vurderes i henhold til bestemmelserne i loven om miljøvurdering af planer og programmer. Efter VVM-bekendtgørelsen skal myndighederne foretage en vurdering af et projekts indvirkning på miljøet. Det gøres ved udarbejdelse og offentliggørelse af en VVM redegørelse med beskrivelse af det pågældende projekts påvirkning af miljøet, hvor miljøbegrebet skal forstås ganske bredt. Det vil sige projektets virkning på mennesker, miljøet (luft, jord, vand, dyr og planter mv.). Projektets indvirkning på kulturarv og byens landskab og evt. miljøafledte socioøkonomiske virkninger skal også vurderes. VVM redegørelsen skal indeholde en oversigt over de væsentligste undersøgte alternativer og de vigtigste grunde til deres fravalg, samt en beskrivelse af konsekvenserne af, hvis anlægget ikke gennemføres - det såkaldte 0-alternativ. VVM redegørelsen er en del af det tilhørende kommuneplantillæg og skal koordineres med udarbejdelsen af andre relevante miljøtilladelser og godkendelser. Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau. Dette sikres bl.a. ved at integrere miljøhensyn i udarbejdelse og vedtagelse af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. Der er en stor grad af overlap mellem de to sæt miljøvurderingsregler. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, som ikke fi ndes i VVMbekendtgørelsen, omhandler væsentligst beskrivelse af planens/programmets formål, og forbindelsen til andre relevante planer samt foranstaltninger vedrørende overvågning. Desuden er der krav om høring af andre myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen/programmet - både i idefasen og inden der træffes endelig afgørelse om planen/ programmet. Ved endelig vedtagelse af planen eller programmet, skal miljømyndigheden udarbejde en sammenfattende redegørelser for hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, og hvordan udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport 9

28 Desuden skal der redegøres for, hvorfor den vedtagne plan er valgt sammenholdt med de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Kommunerne har siden vedtagelsen af loven om Cityringen i tæt samarbejde med Metroselskabet udarbejdet et fælles forslag til en VVM-redegørelse for Cityringen. Da kommuneplantillæggene for projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, har arbejdet været tilrettelagt således, at kravene i lov om miljøvurdering af planer og programmer også tilgodeses i VVM-redegørelsen. Kommunerne udarbejder hver for sig forslag til kommuneplantillæg, med VVM-redegørelsen som bilag. I løbet af sensommeren 2007 gennemførtes en indledende høring, hvor borgerne kunne komme med ideer og forslag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, der bør indgå i miljøvurderingen og kommuneplantillægget. Høringsperioden blev afsluttet med udarbejdelsen af en hvidbog, som sammenfattede høringsresultatet. Efterfølgende har Københavns og kommuner i tæt samarbejde med Metroselskabet undersøgt, analyseret og beregnet de påvirkninger af miljøet, som et stort anlægsarbejde som Cityringen medfører. Resultaterne af dette arbejde er rapporteret i denne redegørelse. Redegørelsen indeholder et ikke-teknisk resumé samt en efterfølgende teknisk redegørelse. Transportministeriet har løbende fulgt fremdriften i arbejdet. 10 Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport

29 11 Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport 2. IKKE-TEKNISK RESUMÉ parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken parken v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel v/ s Runddel København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H København H Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Kongens Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen Grønningen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen v/ Trianglen Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Sankt Jacobs Plads Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Koldinggade Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé Kalvebod Allé m Figur 2.1 Oversigt over Cityringens linjeføring og placering af stationer og skakte som fastlagt i Lov om en Cityring. Den endelige linjeføring, udformning og placering af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter (), skakte, kaverner (udgravede underjordiske hulrum til afgreninger og vendespor) m.m. fastlægges efter godkendelse af transportministeren. Afgreningskammer mod Brønshøj Portal til Tunnelarbejdsplads Kommunegrænse Kaverne Station Tunnel Skakt Det primære formål med Cityringen er at sikre en effektiv kollektiv betjening af tætbyen, dvs. Indre By, Østerbro,, Vesterbro og herunder områder, som ikke i dag er banebetjent. Herved vil Metrosystemet sammen med gode skiftemuligheder til S-tog og regionaltog gøre den kollektive trafi k mere attraktiv både for rejsende mellem de ydre byområder og de indre dele af hovedstaden og for rejsende inden for de tætteste dele af hovedstadsområdet. Cityringen vil være et led i at fremtidssikre det kollektive trafi ksystem i hovedstaden. VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i Lov om en Cityring, hvor placeringen af stationer og kontrol- og vedligeholdelsescentret (), samt hovedarbejdspladserne fastlægges. Anlægget, der belyses i denne VVM-redegørelse, er således det projekt, der er vedtaget i loven. Et oversigtskort med angivelse af stationer fremgår af Figur 2.1. Anlægget kan beskrives som et ca. 15,5 km langt tunnelanlæg, der løber i den københavnske og frederiksbergske undergrund i ca m dybde. Tunnellen kommer kun op til overfl aden ved kontrol- og vedligeholdelsescentret () ved Vasbygade, hvorfra Cityringens togdrift vil blive styret, og hvor togene i fremtiden skal rengøres og vedligeholdes. Adgangen til Cityringen for de kommende passagerer vil ske ved de 17 stationer, som er placeret med passende mellemrum langs tunnelstrækningen. Mellem stationerne er der

30 placeret nødskakte, som anlægges af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager, således at passagerer i en nødsituation ikke har længere end ca. 300 m til nærmeste udgang. Stationer og skakte vil blive de eneste synlige tegn i gadebilledet på, at der er et højklasset trafi k- system i byen. Cityringen planlægges trafi keret dels af en linje, der i begge retninger kører hele vejen rundt i ringen, og dels af en linje, der betjener den østlige del af ringen mellem København H og station. Tidsintervallet mellem togene i myldretiderne planlægges til 100 sekunder på den østlige del af ringen og til 200 sekunder på den vestlige del. Selve anlægsarbejdet forventes at blive påbegyndt i sommeren 2010 og afsluttet i 2018, hvor Cityringen tages i brug. Den tunge del af anlægsarbejderne, hvor der udgraves til stationer og skakte og hvor tunnelen bores, forventes at forløbe fra foråret 2011 til Tunnelarbejdspladserne er de pladser, hvorfra man konstruerer selve tunnellen. Antallet og placeringen af tunnelarbejdspladserne er nøje vurderet ud fra pladsmæssige, trafi kale og tekniske hensyn. Det er fra tunnelarbejdspladserne, at det materiale, som tunnelboremaskinen borer ud også kaldet mucken kommer op til overfl aden og skal transporteres bort. Det er også her, tunnelelementerne sænkes ned i tunnelen og køres på små arbejdstog hen til tunnelboremaskinen, hvor de monteres. Det forventes, at overskudsjord og muck genanvendes til landvinding i Nordhavn, ligesom forurenet jord forventes placeret i Nordhavn. 2.1 TRAFIK Anlægget af Cityringen medfører, at der skal foretages nogle store udgravninger ved de 17 stationer og ca. 20 nødskakte. Dette medfører transport fra byggepladserne af muck og transport til pladserne af byggematerialer, især beton. Endvidere skal muck transporteres bort fra de tre tunnelarbejdspladser ved Sortedams Søen, i parken og ved. Trafi kken fra byggepladserne vil i perioder være intens, og det vil være nødvendigt at omlægge trafi kken ved nogle byggepladser. Varigheden og intensiteten af trafi kbelastningen fra tunnelarbejdpladserne afhænger af, hvor hurtigt tunnelboringen foregår, idet en hurtig proces giver høj intensitet i en kortere periode, mens en længere boreperiode giver en lavere trafi kintensitet fordelt over en længere periode. Det er vurderet, at det er muligt at tilrettelægge arbejderne, så trafi karbejdet kan gennemføres forsvarligt med lastbiler, bl.a. ved en detaljeret planlægning og indretning af til- og frakørsler, samt ved anvendelse af hensigtsmæssige transportveje gennem byen. Derudover vil det blive undersøgt nærmere, om transporten fra i Vasbygade kan ske helt eller delvist med pram gennem havnen til Nordhavn. Ud fra et trafi kalt og miljømæssigt synspunkt synes pramløsningen hensigtsmæssig, men det vides på nuværende tidspunkt ikke, om løsningen er teknisk, fysisk og økonomisk gennemførlig. I anlægsfasen vil der ske en række trafi komlægninger. Blandt andet vil Haraldsgade og Platanvej blive lukket for trafi k. Der vil ske en vurdering af konsekvensen af denne omlægning, ligesom der skal udarbejdes en plan der sikrer, at den omlagte trafi k afvikles fornuftigt, og at der ikke sker uhensigtsmæssig omlægning af større trafi kmængder til mindre boligveje. Det er ikke muligt via lovgivning at påbyde bestemte transportruter. 12 Cityringen - VVM-redegørelse og miljørapport

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse Cityringen Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse NØRREBRO Station v/aksel Møllers Have Frederiksberg station Station v/platanvej VESTERBRO 1 Hvad er et kommuneplantillæg Kommuneplanen består

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNE- PLANTILLÆG FORBUDSZONE MOD TUNG TRAFIK

FORSLAG TIL KOMMUNE- PLANTILLÆG FORBUDSZONE MOD TUNG TRAFIK FORSLAG TIL KOMMUNE- PLANTILLÆG FORBUDSZONE MOD TUNG TRAFIK Fotograf: Troels Heien - Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11.06.2008 - Fremlagt for offentligheden i perioden mellem den 25.06.2008 og

Læs mere

Cityringen. VVM-redegørelse og miljørapport. Maj 2008

Cityringen. VVM-redegørelse og miljørapport. Maj 2008 Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2008 Cityringen VVM-redegørelse og mijlørapport Udarbejdet af: Metroselskabet I/S Kommune, Teknisk Direktorat, Plan- og Miljøafdelingen Københavns Kommune,

Læs mere

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD

STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD STORE VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den xx. 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE - RENSNING AF FORURENET JORD PÅ KLØVERPARKEN

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE - RENSNING AF FORURENET JORD PÅ KLØVERPARKEN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE - RENSNING AF FORURENET JORD PÅ KLØVERPARKEN -Offentlig høring fra den 6. maj til den 6. august 2008 -Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. april

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt for metrostationerne ved Gammel Strand og Marmorkirken i Københavns Kommune

Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt for metrostationerne ved Gammel Strand og Marmorkirken i Københavns Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 18. juni 2009 J.nr.: NKN-33-02843 og NKN-33-02855 ssc Afgørelse i sagerne om lokalplanpligt

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

UDVIDELSE AF NORDHAVN OG NY KRYDSTOGTTERMINAL

UDVIDELSE AF NORDHAVN OG NY KRYDSTOGTTERMINAL UDVIDELSE AF NORDHAVN OG NY KRYDSTOGTTERMINAL FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING T1 H1 Borgerrepræsentationen har den 7. maj 2009 besluttet at sende forslag til tillæg

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen Besigtigelsesforretning Øster Søgade CMC Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Søren Sabat,

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Cityringen Lov af 06.06.2007

Cityringen Lov af 06.06.2007 Metroens linieføring, etape 1-3 samt Lov af 06.06.2007 kort Mere af samme slags Ny let, førerløs metrostrækning, t 100 % tunnelstrækning t Godt 15 km dobbeltsporet ringlinje + Godt 1 km dobbeltsporet sidelinje

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft Formålet med dette debatoplæg er at indkalde idéer og forslag i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 32

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen Besigtigelsesforretning Nørrebroparken v/nørrebros Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.045 for området ved Venøsundvej og Tornhøjvej Aalborg Byråd godkendte den 23.

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER T I L L Æ G N R. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt i Byrådet d. 30.06.2010 Offentligt

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab.

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab. Kommuneplantillæg nr. 13 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Omfartsvej ved Ørum Højkildevej Nørremarksvej ØRUM Ørumvej Forslag Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum Tlf.: 79 75

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

KØLEANLÆG I DEN HVIDE KØDBY

KØLEANLÆG I DEN HVIDE KØDBY KØLEANLÆG I DEN HVIDE KØDBY FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Borgerrepræsentationen har den 28. februar 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere