Ledelse og afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og afdelinger"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning: 2013 Godt resultat og god basisindtjening i en sund bank... 9 Udbytte Forventninger Salling Banks forretning Resultatet Balancen Usikkerhed ved indregning og måling Finansielle risici og politikker til styring af disse Interne kontrol1 og risikostyringssystemer for regnskabsaflæggelsen Medarbejdere Kapitalforhold Tilsynsdiamanten Øvrige forhold Begivenheder efter regnskabsårets udløb Finanskalender Corporate Governance Samfundsansvar Det underrepræsenterede køn Årsregnskabet: Resultat1 og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noteoversigt Noter Ledelseshverv Salling Bank gennem 137 år Vi samarbejder med

3 Ledelse og afdelinger Repræsentantskabet Lærer Kristian Dahl Pedersen, Skive (formand) Direktør Steen B. Nielsen, Skive (næstformand) Direktør Per Albæk, Skive Gårdejer, borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Hald Maskinhandler Jan Pedersen, Vinderup Advokat Keld Frederiksen, Vinderup Økonomichef Ian Pedersen, Løgstrup Gårdejer Thorkil Abildgaard, Vile Jobkonsulent Anna Marie Elkjær Nielsen, Hvidbjerg Tømrermester Niels Hansen, Skive Direktør Søren Østergaard Hansen, Balling Trælastassistent Lars Krøgh Jørgensen, Skive Slagtermester Bjarne Harritz Lausen, Stoholm Hotelejer Helle Nygaard, Skive Godsejer Birger Schütte, Eskjær Direktør Palle Michael Steffensen, Skanderborg Gårdejer Anders Spanggaard, Kåstrup Gårdejer Niels Jørgen Jacobsen, Krarup Malermester Jette N. Thomsen, Skive Advokat Christa Westergaard, Skive Tømrermester Erik Østergaard Jensen, Vinderup Trykkeridirektør Lars G. Johannesen, Vinderup Tandlæge Jan Vang Madsen, Vinderup Herreekviperingshandler Jens Tang, Vinderup Skovejer Birger Møller Vestergaard, Lyby Strand Direktør Peter Sloth Dam, Jebjerg Direktør Tommy Korsholt, Bælum Direktør Jesper Dybdahl, Skive Direktør Ulla K. Holm, Skive Bestyrelsen Direktør Per Albæk (formand) Maskinhandler Jan Pedersen (næstformand) Økonomichef Ian Pedersen (formand for revisionsudvalget) Gårdejer, borgmester Peder Chr. Kirkegaard Advokat Keld Frederiksen It1chef Johnny Lindhard Jensen Valgt af medarbejderne HR Konsulent Hanne Birgit Williams Valgt af medarbejderne Direktion Bankdirektør Peter Vinther Christensen Bankens ledergruppe Områdedirektør Ole Andreassen, Privat Områdedirektør Thomas Heilskov, Erhverv Områdedirektør Torben Bjørn1Strunge, Investering Kreditdirektør Lene Dyhrberg Rasmussen Bankens ekspederende afdelinger Hovedkontoret i Skive Frederiksgade 6, Postboks 119, 7800 Skive Tlf Fax BIC: SALLDK22. CVR nr Erhvervsafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Thomas Heilskov Tlf Fax Højslev afdeling Viborgvej 221, 7840 Højslev Leder: Lisbeth Mark Tlf Fax Nykøbing afdeling Algade 28, 7900 Nykøbing Mors Leder: Henrik Vestergaard Tlf Fax Privatafdelingen Frederiksgade 6, 7800 Skive Leder: Lars Bjerre Tlf Fax Roslev afdeling Rybjergvej 1, 7870 Roslev Leder: Gitte Kjærgaard Tlf Fax Stoholm afdeling Vestergade 1, 7850 Stoholm Leder: Charlotte M. Buch Tlf Fax Viborg afdeling Farvervej 1, 8800 Viborg Leder: Doris Mikkelsen Tlf Fax Vinderup afdeling Søndergade 30, 7830 Vinderup Leder: Jens Nipper Tlf Fax Compliance Compliance Officer, cand. jur. Heidi M. Volke Ekstern revision PricewaterhouseCoopers 3

4 Vision og idégrundlag Vision Salling Bank vil være det førende lokale pengeinstitut i vores markedsområde og med handlekraft skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Idégrundlag Salling Bank er en selvstændig lokalbank med historisk tilknytning til Skiveegnen og vil være værdiskabende for aktionærer, kunder og medarbejdere. Bankens primære markedsområde er Skive, Viborg, Morsø og Holstebro kommuner. Salling Bank skal være værdiskabende for aktionærer ved at drive en lønsom forretning. Salling Bank skal være værdiskabende for kunder ved via god rådgivning at dække kundernes behov for finansielle produkter. Salling Bank skal være værdiskabende for medarbejderne ved at sikre et motiverende arbejdsmiljø med ansvar, muligheder for udvikling og uddannelse og en god balance mellem arbejde, familie og fritid. Salling Banks indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder. Salling Banks grundlæggende værdier er: Troværdighed Nærvær Ansvarlighed Rentabilitet Handlekraft Årets motiv Billedkunstner Birte Mølgaard fra Hald Ege er kunstneren bag årets motiv. Birte har en alsidig baggrund, blandt andet fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding og fra Askou1Jensens Tegneskole på Ny Carlsberg Glyptotek. 4

5 Velkommen i Salling Bank Salling Bank blev stiftet den 20. maj 1876 og har dermed dybe, historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Banken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med en aktiekapital på 52,4 mio. kr. Aktiekapitalen er fordelt på over aktionærer, som fortrinsvis bor i vores lokalområde. Bankens aktier handles via Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Bankens kunder er både private, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Kunderne bor fortrinsvis i lokalområdet, men banken har også mange kunder i den øvrige del af Danmark. Banken driver forretning fra syv afdelinger, har 109 ansatte og en balance på 2,8 mia. kr. Tilslutningen til banken har været støt stigende gennem de seneste år, og ved indgangen til 2013 var bankens kundeantal, forretningsomfang og antal aktionærer det største nogensinde. Lokalt engagement I Salling Bank føler vi stort ansvar for udviklingen af det lokalsamfund, vi er en naturlig del af, og vi deltager aktivt både via foreningsarbejde og via økonomiske tilskud til et stort antal idræts1, ungdoms1 og kulturaktiviteter. Banken prioriterer den personlige kontakt til kunderne højt og er organiseret i en flad organisation for at sikre, at ansvar, kompetence og beføjelser følges ad. Salling Banks personalepolitik tager udgangspunkt i et menneskeligt helhedssyn. Det tilstræbes, at den enkelte medarbejder udvikler sig personligt og fagligt under sin ansættelse i banken. Banken opfordrer den enkelte medarbejder til løbende efteruddannelse og understøtter dette økonomisk. Det tilstræbes ligeledes, at den enkelte medarbejder via sine arbejdsforhold kan have god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Det er bankens mål at anvende den nyeste teknologi, når denne enten medfører større rentabilitet eller kan frigøre ressourcer til anvendelse i den personlige kundekontakt. Banken tilbyder kunderne mulighed for at udføre bankforretninger i en selvvalgt kombination mellem personlig kontakt og via netbank. Troværdighed, nærvær, ansvarlighed, rentabilitet og handlekraft er Salling Banks værdier. Salling Banks indtjening, etik og samfundsbevidsthed skal gøre det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder. Vi har igen i år forsøgt at beskrive bankens virke bedst muligt i årsrapporten, og vi henviser til yderligere information på vores hjemmeside. Vi ønsker Dem god fornøjelse med læsningen. På gensyn i Salling Bank. Peter Vinther Christensen Bankdirektør 5

6 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning: Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Salling Bank A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skive den 25. februar 2014 Direktionen Peter Vinther Christensen /Michael Bitsch Johansen Bestyrelsen: Per Albæk Formand Jan Pedersen Peder Chr. Kirkegaard Ian Pedersen Keld Frederiksen Johnny Lindhard Jensen Hanne Birgit Williams 6

7 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Salling Bank A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Salling Bank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Årsregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, derer relevant for bankens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og danske oplysningskrav for finansielle børsnoterede selskaber. 7

8 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Skive den 25. februar 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bjørn Jakobsen statsautoriseret revisor Michael Laursen statsautoriseret revisor 8

9 Ledelsesberetning 2013 Godt resultat og god basisindtjening i en sund bank Årets resultat før skat er på 13,1 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. sidste år. Resultatet anses for tilfredsstillende og er det bedste resultat siden I forhold til 2012 er netto rente1 og gebyrindtægter samt basisindtjeningen forbedret, hvilket hovedsagligt skyldes fusionen med Vinderup Bank i november Basisindtjeningen er således forøget med 6,7 mio. kr. til 36,4 mio. kr. i Salling Bank har haft en afbalanceret og kontrolleret vækst gennem mange år. Bankens engagementer er kendetegnet ved god bonitet og spredning på brancher og enkeltengagementer, og bankens vækst er baseret på traditionelle, ugearede bankforretninger. Det kan yderligere oplyses, at banken ikke har og ikke har haft aktieoptionsbaseret aflønning af ledelsen. Salling Bank har en stærk likviditet, baseret på et solidt indlånsoverskud. Indlånsoverskuddet er på 538 mio. kr. i forhold til 646 mio. kr. sidste år. Likviditetsoverskuddet, opgjort efter lov om finansiel virksomhed er på 220 % i forhold til lovkravet mod 239 % sidste år. Bankens likviditetsmæssige styrke lever fuldt ud op til vores målsætninger. Vi har derfor hverken helt eller delvist gjort brug af individuelle statsgarantier. I 2. kvartal 2013 har Finanstilsynet været på ordinær inspektion i Salling Bank. Forrige ordinære tilsynsbesøg var i 2. kvartal I lighed med forrige tilsynsbesøg var der udelukkende mindre korrektioner. Rapporten kan ses på bankens hjemmeside. De oprindelige forventninger til årets resultat før skat var et positivt resultat. Ved aflæggelse af halvårsrapporten i august var resultatforventningerne 8 11 mio. kr. Resultatforventningerne blev ved aflæggelse af kvartalsrapporten i november indsnævret til 9 11 mio. kr. Den 27. januar 2014 offentliggjorde Salling Bank fondsbørsmeddelelse nr. 1 med en opjustering af resultatforventningerne til et overskud på ca. 13 mio. kr. før skat, primært grundet en positiv udvikling i kursreguleringer. 9

10 Ledelsesberetning Udviklingen i resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger (basisindtjeningen) er på niveau med det forventede. Udviklingen skyldes hovedsagligt fusionen med Vinderup Bank i november Netto rente1 og gebyrindtjeningen er på forventet niveau, og er positivt påvirket af en faldende indlånsrente og gennemsnitlig indlån, en forbedret gebyrindtjening samt reberegning af kursopskrivninger ved delindfrielse af den statslige hybride kernekapital, mens fald i gennemsnitlige udlån og udlånsrente har reduceret indtjeningen. Omkostninger og ordinære afskrivninger på anlægsaktiver er samlet som forventet. Andre driftsudgifter, som er udgifter til nødstedte banker, er højere end forventet. Andre driftsindtægter er højere end forventet, hvilket skyldes tilbageførsel af dagsværdiregulering af udlån. Kursreguleringer har udvist en højere indtjening end forventet for året som helhed, hvilket skyldes større kursreguleringer på aktier. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er som forventet, og ligger samtidigt på et forholdsvist højt niveau på grund af de fortsat svage konjunkturer. Alt i alt overstiger årets resultat før skat de oprindelige forventninger, og svarer til de senest offentliggjorte forventninger. Årets resultat er på 13,1 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. sidste år. Udbytte Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Forventninger Salling Bank opererer med langsigtede planer for en fortsat sund og afbalanceret vækst i forretningsomfang, indtjening og kapitalbase. I 2014 ventes en uændret indtjening på rente1 og gebyrindtægter og et uændret omkostningsniveau. Alt i alt forventer vi en basisindtjening på mio. kr. mod 36 mio. kr. i Der hersker en betydelig markedsusikkerhed med hensyn til næste års kursreguleringer og nedskrivninger. Det er dog vores overbevisning, at nedskrivningerne i 2014 vil være på et lavere niveau end i Alt i alt forventer vi et bedre resultat før skat i 2014 end i Salling Banks forretning Salling Bank er en selvstændig lokalbank med dybe historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Området er bankens primære markedsområde. Banken har med fusionen med Vinderup Bank og etablering af afdelinger i Nykøbing Mors og Viborg udvidet det geografiske forretningsområde for at sikre et bredt funderet fremtidigt vækstgrundlag. Samtidig med forøgelsen af vækstgrundlaget, er bankens klare mål at fastholde de værdier som karakteriserer lokalbanken Salling Bank: troværdighed, nærvær, ansvarlighed, rentabilitet og handlekraft. Bankens engagementer er fordelt med 44 % på privatkunder og 56 % på erhvervskunder. 10

11 Ledelsesberetning Salling Banks hovedaktivitet er traditionel bankdrift. Banken har således en stolt tradition og stor ekspertise inden for indlåns1 og udlånsprodukter, pension, investering og realkredit mv. Til sikring af et højt rådgivningsniveau har Salling Bank gennem årene prioriteret personaleuddannelse, trivsel og sundhed, og den teknologiske base højt. På særlige forretningsområder har banken indgået samarbejdsaftaler med specialiserede sektorvirksomheder, der bistår med rådgivning og uddannelse af bankens medarbejdere. Resultatet Netto rente1 og provisionsindtægter udgør 153,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 26,8 mio. kr. eller 21 % i forhold til året før. Stigningen skyldes hovedsagligt fusionen med Vinderup Bank i november Bankens netto renteindtægter er forøget med 16,4 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er påvirket af en øget rentemarginal som skyldes et større fald i indlånsrenten end i udlånsrenten. Årets renteudgifter er desuden påvirket af reberegning af kursopskrivning og stiftelsesprovision i forbindelse med delindfrielse af den statslige hybride kernekapital. Reberegningen reducerer renteudgiften med 1,6 mio. kr. I 2013 har markedsrenten fortsat været på et historisk lavt niveau og gennemsnitlig været på et lavere niveau end i Placeringen af bankens betydelige overskydende likviditet har derved givet et reduceret renteafkast. Gebyrer og provisionsindtægter er steget med 7,1 mio. kr. Gebyrer og provisionsindtægter er udover fusionen med Vinderup Bank påvirket af stigende aktivitet indenfor værdipapirhandel og depoter samt stigende garantiprovisioner. I garantiprovisioner foretages reservation til forventede modregninger af tab på Totalkreditgarantier. Garantiprovisioner er positiv påvirket af reducerede tabsreservationer samt stigningen i bidragssatserne hos Totalkredit. En betragtelig del af bankens formidlede Totalkreditgarantier er ydet efter modregnings1modellen. Disse garantier skal ikke bogføres under bankens garantistillelser. Modellen giver risiko for fremtidige udsving i bankens provisionsindtægter, idet Totalkredit er berettiget til at modregne eventuelle tab på de formidlede garantier i fremtidige provisioner til banken. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter er faldet med 1,3 mio. kr. Kursregulering af værdipapirer og valuta er et plus på 9,8 mio. kr. mod 8,1 mio. kr. året før. Andre driftsindtægter er på 3,2 mio. kr. mod 13,0 mio. kr. året før. I 2013 indgår tilbageførsel af dagsværdiregulering af udlån med 2,7 mio. kr. I 2012 kan 12,0 mio. kr. henføres til indtægtsført badwill fratrukket fusionsomkostninger i forbindelse med fusionen med Vinderup Bank. Udgifter til personale og administration er på 111,0 mio. kr. mod 92,6 mio. kr. i Årets gennemsnitlige antal heltidsansatte er 110,0 mod 93,5 sidste år. Vi gik ind i 2013 med 107 medarbejdere efter fusionen med Vinderup Bank, som tilførte 11

12 Ledelsesberetning 14 medarbejdere. Der blev ikke foretaget personalereduktion i forbindelse med fusionen. I årets løb er der fratrådt 3 medarbejdere og 1 er gået på efterløn. Der er nyansat 6 medarbejdere. Vi går således ud af 2013 med 109 medarbejdere. Af1 og nedskrivning på immaterielle og materielle aktiver udgør 3,7 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. året før. I 2013 indgår nedskrivninger med 0,9 mio. kr. Andre driftsudgifter udgør 5,8 mio. kr. mod 3,2 mio. kr. sidste år. Udgifterne er udelukkende bankens andel af sektorens betalinger til konkursramte banker samt sektorløsninger via Indskydergarantifonden. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er reduceret med 7,3 mio. kr. i forhold til sidste år. De udgiftsførte tab og nedskrivninger på 33,1 mio. kr. mod 40,4 mio. kr. sidste år ligger på et forholdsvist højt niveau i forhold til tidligere år på grund af de fortsat svage konjunkturer. Resultat før skat er på 13,1 mio. kr. mod 9,5 mio. kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen med 5,7 % mod 4,8 % sidste år. Årets resultat er på 9,7 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. sidste år. Balancen Balancen er reduceret med 200 mio. kr. eller 7 % og er på mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Reduktionen skyldes primært faldet i indlån. Udlån er reduceret 89 mio. kr., svarende til 5 %. Udlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Udlånstilbagegangen skyldes en reduceret låneappetit i markedet. Bankens udlånsmasse har en stor spredning på såvel brancher som på enkeltengagementer. Summen af engagementer, der overstiger 10 % af basiskapitalen, udgør 52,6 % mod 69,9 % sidste år. Heraf udgør kapitalandele m.v. i sektorselskaber 32,0 % points mod 34,5 % points sidste år. Indlån er reduceret med 8 % eller 197 mio. kr. Indlån udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Indlånstilbagegangen skyldes blandt andet skattebetaling i forbindelse med kunders konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparinger, samt at kunderne i stigende omfang har valgt at investere deres formue i værdipapirer. Derudover er en andel af bankens højt forrentede indlånsprodukter med fast rente udløbet i årets løb. 12

13 Ledelsesberetning Domicilejendomme udgør 36,2 mio. kr. mod 36,8 mio. kr. sidste år. Banken ejer udelukkende ejendomme, hvori banken selv driver virksomhed. Efterstillede kapitalindskud udgør 162 mio. kr. mod 169 mio. kr. sidste år. Hybrid kernekapital, der udgør 111 mio. kr. er uopsigelig fra kreditorside, mens de øvrige efterstillede kapitalindskud forfalder i 2015 med 51 mio. kr. Egenkapitalen er på 234,0 mio. kr. efter overførsel af årets resultat og regulering for køb og salg af egne aktier. Kernekapitalprocenten er på 15,5 % og forøget med 3,2 % points i forhold til sidste år. Solvensprocenten er på 16,1 % og forøget med 2,1 % points i forhold til sidste år. Kernekapital1 og solvensprocenten er i 2013 styrket ved hjemtagelse af ny hybrid kernekapital på 70 mio. kr. Samtidig er supplerende kapital på nom. 50 mio. kr. indfriet og statslig hybrid kernekapital er delindfriet med nom. 25 mio. kr. Salling Bank aktien er gennem 2013 steget 32 kurspoints til kurs 201 ultimo. Bankens aktionærkreds udgøres af mere end fortrinsvis lokale aktionærer. Usikkerhed ved indregning og måling Usikkerheder ved indregning og måling er beskrevet i note 37, hvortil vi henviser. Finansielle risici og politikker til styring af disse Kreditrisici Salling Banks kreditgivning tager direkte udgangspunkt i bankens idégrundlag. Salling Bank ønsker at betjene både privatkunder og erhvervskunder med en god økonomi, samt offentlige institutioner. På udlånssiden ønsker banken primært helkunde forhold. Banken udbyder almindeligt forekommende produkter på kreditområdet. På privatkundesiden ønskes primært fokus på udlån til kunder med sund økonomi. På erhvervssiden ønskes primært mindre og mellemstore virksomheder med en passende fordeling inden for detailhandel, bygge1 og anlægsvirksomhed, landbrug, industri1 og anden handels1 og fremstillingsvirksomhed. Salling Banks primære geografiske markedsområde er Skive, Viborg, Morsø og Holstebro kommuner. Kreditgivning til private kunder uden for det primære geografiske markedsområde sker efter følgende principper: Kunden skal have relationer til det primære markedsområde eller kunne tilføre Salling Bank attraktive forretninger. Salling Bank tilstræber at undgå, at eksponeringer uden for det primære mar1 kedsområde overskrider 10 % af det samlede udlån. 13

14 Ledelsesberetning Al kreditgivning i Salling Bank sker efter et princip om forretningsmæssig kalkuleret risiko. Salling Bank bevilger kun kredit til kunder, hvor det kan dokumenteres, at kunden forventeligt kan tilbagebetale kreditterne samt for erhvervsdrivende tillige besidder evnen til at drive virksomheden på forsvarlig og rentabel vis. Forhold hos den konkrete kunde eller i den branche, som kunden agerer i, tillægges betydning ved vurdering af kundens kreditværdighed. Salling Bank foretager altid en subjektiv vurdering af kundens vilje til tilbagebetaling. Salling Bank ønsker ikke en høj eksponering mod engagementer, der efter fradrag for særlig sikre dele og modtagne sikkerheder udgør over 10 procent af Salling Banks basiskapital. Med baggrund i opgørelsen af Tilsynsdiamantens pejlemærke for summen af store engagementer styrer Salling Bank efter, at summen af store engagementer ikke overstiger 100 % af basiskapitalen. Større engagementer behandles af bankens ledelse og kreditkontor. Salling Bank tilstræber en ligelig fordeling mellem privatkunder og erhvervskunder. Udlån og garantier til erhvervskunder må maksimalt udgøre 60 % af bankens samlede udlån og garantier. Salling Bank ønsker, at den samlede kreditrisiko begrænses via en branchemæssig spredning af udlån og garantier. Ingen erhvervssektor må udgøre mere end 15 % af bankens samlede udlån og garantier. Sikkerhed Der sker løbende en fyldestgørende, opdateret og forsigtig værdiansættelse af sikkerheder. Værdiansættelsen af pantsatte sikkerheder sker med baggrund i realisationsværdi, og der sker løbende opfølgning på udviklingen i værdierne af sikkerhed, herunder specielt udviklingen i jordpriser, i forbindelse med opgørelse af sikkerheder for landbrugsengagementer og i værdien af ejendomme i forbindelse med opgørelse af sikkerheder for ejendomsengagementer. Ud over pant i fast ejendom tilstræber Salling Bank at undgå væsentlige risikokoncentrationer på sikkerheder. Engagementer med særlig høj risiko samt nødlidende engagementer Der sker en løbende engagementsklassifikation af nødlidende engagementer og engagementer med særlig høj risiko. I de enkelte afdelinger udarbejdes der handlingsplaner for risikobetonede engagementer. På engagementer med nedskrivninger er opfølgningen og styringen tæt, og der foretages de nødvendige retsskridt, som situationen tilsiger. Endvidere søges der til stadighed efter løsningsforslag, således at engagementet og kundeforholdet kan blive normaliseret. 14

15 Ledelsesberetning Nedskrivninger Der foretages individuelle nedskrivninger på engagementer, såfremt der er indtruffet begivenheder, som har medført en værdiforringelse af engagementet. Nedskrivningerne indberettes løbende fra afdelingerne, og opfølgning finder tillige sted via kreditkontorets periodiske krediteftersyn og engagementsgennemgang. Størrelsen af de enkelte nedskrivninger tilpasses løbende, således at risikoengagementerne til stadighed er forsvarligt afdækket. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Der foretages gruppevise vurdering på kreditrisikogrupper for private kunder samt erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter og tilpasset bankens forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. Markedsrisici Salling Bank er eksponeret over for forskellige typer risici. Det er bankens politik, at der konstant er fokus på risiciene og håndteringen af disse. Banken påtager sig kun de risici, som er i overensstemmelse med bankens forretningsmæssige strategi, og som i øvrigt står mål med bankens kompleksitet. For at sikre at bestyrelsen og direktionen til stadighed er orienteret om udviklingen i risiciene, er der faste procedurer for rapportering til ledelsen. Direktionen modtager løbende rapporteringer vedr. bankens risici, og bestyrelsen orienteres på månedsbasis. Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af, at dagsværdien af aktiver og forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Salling Bank er som andre pengeinstitutter påvirket af en række forskellige markedsforhold. Følgende markedsrisici påvirker Salling Bank: Renterisiko. (Risiko for tab som følge af ændringer i markedsrenten.) Aktierisiko. (Risiko for tab som følge af ændringer i aktiekurser.) 15

16 Ledelsesberetning Valutakursrisiko. (Risiko for tab på positioner i fremmed valuta som følge af ændringer i valutakurser.) Salling Banks markedsrisici opgøres i henhold til Finanstilsynets regler. For at understøtte direktionens daglige ledelse af banken, har bankens bestyrelse fastlagt faste rammer for direktionens investeringsbeføjelser. Renterisiko For alle risikotyper har banken fastsat maksimale øvre eller nedre grænser. Bankens totale renterisiko ved en 1 % stigning i den effektive rente var ultimo 2013 på +2,5 mio. kr. mod 11,4 mio. kr. på samme tidspunkt året før. Renterisikoen udgør +0,7 % af kernekapitalen mod 10,5 % sidste år. Aktierisiko Bankens aktieportefølje er placeret i henholdsvis ejerandele i fællesejede sektorselskaber og ejerandele i børsnoterede danske og udenlandske selskaber. Ejerandele i fællesejede sektorselskaber udgør kr. 74,1 mio. af den samlede aktieportefølje på 105,1 mio. kr. Valutarisiko Bankens valutaposition er, udtrykt ved valutakursindikator 1, på 2,1 % mod 2,9 % sidste år. Bankens valutarisiko er, udtrykt ved valutakursindikator 2, på 0,0 % mod 0,0 % sidste år. Valutaindikator 2 angiver den procentdel af kernekapitalen efter fradrag, der maksimalt mistes i form af kurstab inden for det næste døgn med en sandsynlighedsfaktor på 99,5 %. Likviditetsrisiko For at understøtte direktionens daglige ledelse af banken, har bankens bestyrelse fastlagt faste rammer for direktionens likviditetsbeføjelser. I 152 i lov om finansiel virksomhed stilles specifikke krav til størrelsen af pengeinstitutters likviditet. Likviditeten skal mindst udgøre 10 % af bankens samlede gælds1 og garantiforpligtelser fraregnet efterstillet kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen. Likviditetsoverskuddet i forhold til 10 % 1 kravet er på 220,0 % mod 239,5 % sidste år. Salling Banks likviditet styres og følges løbende ud fra krav i lov om finansiel virksomhed 152. Bestyrelsen har vedtaget at likviditetsoverdækningen i henhold til 10 % kravet skal overopfyldes med minimum 50 %, dvs. udgøre mindst 15 %. Bankens faste likviditetskomité består af bankens regnskabschef og områdedirektørerne for privat, erhverv og investering. Komitéen har til formål at forankre likviditetsopgaven på strategisk niveau og på tværs af organisationen, og herigennem sikre handlekraft og kort reaktionstid. Komitéen overvåger likviditeten på kort og lang sigt, og udarbejder 12 måneders prognoser, stresstest, analyser mv. Udviklingen i udlån og indlån følges på daglig basis. 16

17 Ledelsesberetning Der er udarbejdet handlingsplaner, der iværksættes, hvis likviditetsoverdækningen aktuelt eller i 12 måneders prognoserne kommer under 50 %. Salling Bank har i mange år haft en strategi om, at indlån og udlån skal være i balance for at sikre en god og stabil likviditet. Banken ønsker således primært at basere sin funding på traditionelle kundeindlån, og arbejder løbende på at fastholde en passende løbetid og dermed stabilitet i indlånsporteføljen. Salling banks likviditetsoverskud på 220,0 % svarer til 621 mio. kr. Sidste år var likviditetsoverskuddet på 730 mio. kr. Reduktionen af likviditetsoverskuddet var planlagt. Interne kontrol3 og risikostyringssystemer for regnskabsaflæggelsen I henhold til lov om finansiel virksomhed har bestyrelsen udarbejdet skriftlige retningslinier, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen er angivet. Direktionen skal efter disse retningslinier løbende foretage en vurdering og tilpasning af de interne forretningsgange, for at Salling Bank til stadighed har en forretningsgang der understøtter forretningen. Formålet med kontrollerne er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i rapporteringen. Det skal dog bemærkes, at det ikke er en garanti mod fejl. På de månedsvise bestyrelsesmøder er der gennemgang af bankens perioderegnskab, budgetopfølgning og af direktionens overholdelse af tildelte rammer under direktionsinstruksen. Det giver en løbende opfølgning og diskussion af de anvendte regnskabsmæssige skøn, regnskabsprincipper samt af de risici, banken styres efter. Perioderegnskaberne udarbejdes efter sammen principper som årsregnskabet. I årsrapportens note: Anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn, er angivet de områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet. Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg. Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse, hvoraf et medlem med en særlig sagkundskab er udnævnt til formand. Særlig sagkundskab er kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Formanden for revisionsudvalget er Ian Pedersen. For udvalget er der udarbejdet et kommissorium. De vigtigste opgaver er at: overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, overvåge om virksomhedens interne kontrolsystem fungerer effektivt, overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden 17

18 Ledelsesberetning at indstille forslag om valg af revisor til bestyrelsen Revisionsudvalget arbejder efter en nærmere fastlagt mødeplan og årshjul. Bestyrelsen har gennem revisionsudvalget en god indsigt i de interne kontrol1 og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalgets arbejde giver bestyrelsen et grundlag for vurdering af, om systemerne er effektive og tilstrækkelige i forhold til kompleksiteten af bankens regnskabsaflæggelse. Bestyrelsen kan pålægge revisionsudvalget at forestå yderligere gennemgang af specifikke områder, såfremt bestyrelsen måtte ønske det. Eventuelle ønsker fra bestyrelsen til forbedring af systemerne forelægges direktionen, som herefter har ansvaret for, at de implementeres. Medarbejdere I 2013 var vores medarbejderantal 110,0 omregnet til gennemsnitlige heltidsansatte mod 93,5 i I årets løb er der fratrådt 3 medarbejdere og 1 er gået på efterløn. Der er nyansat 6 medarbejdere. Vi går ud af 2013 med 109 medarbejdere mod 107 medarbejdere ved årets begyndelse. Ultimo 2013 var medarbejdernes gennemsnitsalder 45,2 år, og den gennemsnitlige anciennitet var 12,0 år. Elever Vi har ansat en ny elev i 2013, men vi forventer ikke at ansætte nye elever i Eleverne tilknyttes fra starten Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg, hvor de gennemfører den teoretiske del af uddannelsen. Sammen med den teoretiske uddannelse gennemgår eleverne en alsidig praktisk uddannelse, der sikrer, at de opnår de rette faglige kvalifikationer på alle relevante arbejdsområder inden for pengeinstitutsektoren. Virksomhedspraktikant Vi har et samarbejde med Skive Kommune om at modtage borgere i virksomhedspraktik med henblik på kommunens afdækning af den enkelte borgers arbejdsevne, hvilket har ført til en god aftale om fleksjob til gavn for begge parter. Jobrotation Vi har i 2013 fastansat to jobrotationsvikarer efter udløb af vikariaterne. Vi ansatte vikarerne under jobrotationsordningen i Ligeledes har vi ansat en medarbejder i fleksjob efter afsluttet arbejdsprøvning. Vi vil for begge ordningers vedkommende, også fremadrettet, deltage og være med til at løfte et socialt ansvar i lokalsamfundet. Samtidigt hermed opkvalificeres vores medarbejderes viden og kompetencer gennem videreuddannelse i samme periode. Spændende arbejdspladser Vi har fokus på at drive en sund bank med gode og rentable forretninger. Vi ønsker at være en god bank for vores kunder og en spændende arbejdsplads for vores medarbejdere. Samtidig ønsker vi at leve op til de forventninger, aktionærerne har til os. 18

19 Ledelsesberetning Vi har fokus på at udvikle vores bank og sikre, at den enkelte medarbejder trives og har de fornødne kompetencer til, at vi som bank kan leve op til de forventninger, der stilles til os. Trivsel og arbejdsglæde Vi har fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde både de fysiske rammer og det psykiske arbejdsmiljø. Vi har de senere år gennemført en række aktiviteter med fokus på medarbejdernes trivsel. Kapitalforhold Salling Bank har pr en solvensprocent på 16,1 % og en kernekapitalprocent på 15,5 %. Solvens1 og kernekapitalprocenten er i 2013 styrket ved hjemtagelse af ny hybrid kernekapital på 70 mio. kr. Samtidig er supplerende kapital på nom. 50 mio. kr. indfriet og statslig hybrid kernekapital er delindfriet med nom. 25 mio. kr. Af efterstillede kapitalindskud på i alt nom. 160 mio. kr. er 40 mio. kr. (statslig hybrid kernekapital, Bankpakke II) og 70 mio. (hybrid kernekapital) uopsigelige fra kreditorside, mens de øvrige efterstillede kapitalindskud forfalder i 2015 med 50 mio. kr. Der planlægges optaget ny hybrid kernekapital på mindst 30 mio. kr. i 1. kvartal I bankens kapitalplan forventes ved udløbet af 2019 efterstillede kapitalindskud på mindst nom. 100 mio. kr. mod de nuværende nom. 160 mio. kr. Med virkning fra 2013 er opgørelsesmetoden af det individuelle solvensbehov ændret til den såkaldte 8+ model. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,5 %. Solvensbehovsopgørelsen er ikke omfattet af revisionen af årsregnskabet. Oplysninger i henhold til Bekendtgørelse om kapitaldækning 60, stk. 1 offentliggøres på bankens hjemmeside Den aktuelle solvensoverdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov er på 4,6 % points, svarende til 99 mio. kr. I bankens kapitalplan er solvensmålet fastlagt til bankens individuelle solvensbehov + 3 % point + kapitalbevaringsbufferen (som gradvis indfases i perioden ) + et tillæg til delvis imødegåelse af den modcykliske buffer. Med udgangspunkt i bankens kapitalforhold ultimo 2013 er der foretaget en beregning af konsekvenserne ved implementeringen af CRD IV reglerne med effekt 19

20 Ledelsesberetning primo Efter indførelse af CRD IV vil overdækningen fortsat ligge inden for bankens solvensmål. Tilsynsdiamanten I Tilsynsdiamanten, har Finanstilsynet opstillet fem pejlemærker med grænseværdier for, hvad der som udgangspunkt må anses for værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Salling Bank har gennem flere år anvendt bl.a. disse pejlemærker i bankens risikostyring og ligger med god margin inden for de fem grænseværdier. Det understreger bankens politik om en sund, kontrolleret og afbalanceret udvikling. Eksponeringskategorier i Tilsynsdiamanten Tilsyns3 diamantens Bankens aktuelle grænseværdi værdi Summen af store engagementer max. 125 % 53 % Udlånsvækst max. 20 % 15 % Ejendomseksponering max. 1) 25 % 11 % Funding ratio (udlån/arbejdende kapital) max. 2) 100 % 66 % Likviditetsoverdækning min. 50 % 220 % 1) Procenten for ejendomseksponeringer er den andel af de samlede udlån og garantidebitorer, der vedrører branchen Fast ejendom samt Gennemførelse af byggeprojekter, opgjort før nedskrivninger. 2) Arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer m.v. med restløbetid over 1 år, efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Grafisk fremstillet er Salling Banks placering i Tilsynsdiamanten således: 20

21 Ledelsesberetning Bankens relative råderum i forhold til grænseværdierne fremgår som afstanden mellem diamantens ydre og indre rammer. Finanstilsynet anfører, at et pengeinstitut som udgangspunkt bør ligge inden for Tilsynsdiamantens grænseværdier ved udgangen af Øvrige forhold Salling Bank har ikke indgået aftaler, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med banken overtages som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Der er heller ikke indgået aftaler med bankens medarbejdere om kompensation i tilfælde af fratrædelse eller afskedigelse uden gyldig grund eller i tilfælde af, at deres stillinger nedlægges som følge af et overtagelsestilbud. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke siden regnskabsafslutningen truffet beslutninger eller indtrådt andre hændelser, der i væsentlig omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Finanskalender marts 2014 Generalforsamling 26. marts 2014 Konstituering af bestyrelse og repræsentantskab 7. maj 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal august 2014 Halvårsrapport november 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Corporate Governance lovpligtig redegørelse om virksomhedsledelse Salling Bank efterlever i høj grad Anbefalinger for god selskabsledelse fra Komiteen for god selskabsledelse fra april 2010 med seneste opdatering i maj 2013, samt Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance Anbefalingerne. Vores holdning til begge sæt Anbefalinger er generelt positiv. Samspillet mellem Salling Bank og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) er en forudsætning for Salling Banks fortsatte, positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vores øvrige interessenter. 21

22 Ledelsesberetning Vi lever op til langt de fleste af Anbefalingerne, og for de Anbefalinger, som Salling Bank ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med Anbefalingernes følg eller forklar princip. Nasdaq OMX Copenhagen A/S understreger om følg eller forklar 1 princippet, at det er gennemsigtigheden om selskabernes forhold, der er det bærende element, og det er op til det enkelte selskab at vurdere i hvilket omfang, Anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt for det pågældende selskab. Nedenfor er angivet de væsentligste forhold samt de forhold, som ikke eller delvist følges. En mere detaljeret gennemgang af Corporate Governance findes på Salling Banks hjemmeside, https://www.sallingbank.dk/default.aspx?id=2095. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Salling Bank følger de givne anbefalinger. Salling Bank tilstræber størst mulig åbenhed og udbygger løbende kommunikationen med alle interessenter ved at stille relevant og opdateret materiale til rådighed på Salling Banks hjemmeside. Salling Banks forretningsmodel, mål og visioner tager udgangspunkt i vores forankring i lokalsamfundet. Salling Bank ønsker at være et ansvarligt og værdiskabende pengeinstitut, og arbejder bevidst på at skabe de bedste resultater for såvel vores kunder og lokalsamfundet. Salling Bank s bestyrelse har vedtaget en politik herom, som kan læses på Salling Banks hjemmeside. Bestyrelsen har ligeledes vedtaget en kommunikationspolitik i forhold til dialog med pengeinstituttets interessenter, der forholder sig til både intern og ekstern kommunikation. Bestyrelsen tilstræber desuden at fremme aktivt ejerskab gennem den løbende dialog med bankens aktionærer og bankens forankring og synlighed i lokalsamfundet. Salling Bank ønsker at sikre en samhørighed med alle sine interessenter, herunder aktionærerne, via lokale sponsorater, arrangementer og lignende. Salling Banks indkaldelsesvarsel til generalforsamlinger på min. 3 uger og max. 5 uger giver aktionærerne mulighed for at tage stilling til emnerne på generalforsamlingen. Alle navnenoterede aktionærer indkaldes personligt gennem tilsendelse af indkaldelse, ligesom der sker offentliggørelse via Nasdaq OMX Copenhagen A/S og bankens hjemmeside. Bestyrelsen har på baggrund af Salling Banks størrelse og lokale forankring vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde fysisk generalforsamling. Det er indgået i vurderingen, at der er tilstrækkelige muligheder for at udøve sit ejerskab aktivt på anden måde, f.eks. ved afgivelse af brevstemme, ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller anden fuldmægtig. Det er desuden muligt at afgive elektronisk stemme ved anvendelse af NemID. Salling Banks aktiekapital består af én aktieklasse på stk. aktier á nominelt 100 kr., i alt en aktiekapital på kr. Alle aktier er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Salling Banks aktier er fordelt på ca fortrinsvis lokale aktionærer. 22

23 Ledelsesberetning I henhold til Selskabslovens 55 er Spar Vest Fonden, Skive, anmeldt med 11,04 % og Danske Andelskasser Bank A/S med 11,94 %. Bestyrelsen er bemyndiget til, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, i tiden indtil 22. november 2017 at udvide aktiekapitalen med indtil kr. Bemyndigelsen er givet på den ekstraordinære generalforsamling den 22. november Bestyrelsen blev ved samme lejlighed bemyndiget til, med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen gælder indtil den 22. november Da Salling Bank er et dansk pengeinstitut, der alene henvender sig til danske kunder og investorer, har bestyrelsen ikke fundet det relevant at få oversat materiale til engelsk. Bestyrelsens opgaver og ansvar Det tilstræbes, at bestyrelsen med baggrund i Salling Banks forretningsmodel har faglig kompetence, en god aldersfordeling og bredde (mangfoldighed) i øvrigt, samt bred erhvervsmæssig baggrund. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer sker på baggrund af ovennævnte kriterier, herunder også mangfoldighed i ledelsen. Bankens bestyrelse vil på den ordinære generalforsamling i 2014 stille forslag om ændring af bankens vedtægter, således at der sker en regulering af rekrutteringsbestemmelserne, der fastlægger valgprocedurerne til bankens bestyrelse. Hensigten er, at det fra og med generalforsamlingen i 2015 bliver muligt for bankens bestyrelse at opstille op til 2 kandidater til direkte valg til bankens bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Dette for at sikre, at bestyrelsen til enhver tid opfylder kompetencekravene jævnfør Finanstilsynets regler herom. Der vil samtidig indføres selvevalueringsprocedurer for bankens repræsentantskabsmedlemmer, således at repræsentantskabet i videst muligt omfang til enhver tid kan dække kompetencekravene i bankens bestyrelse jævnfør bankens forretningsmodel. Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af 30 medlemmer. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer vælges af repræsentantskabet blandt dettes medlemmer, mens 3 er medarbejdervalgte. 23

24 Ledelsesberetning For at styrke medlemmernes kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejde tilbyder Salling Bank bl.a. nyvalgte bestyrelsesmedlemmer en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder mulighed for deltagelse i relevante kurser. Det er valgt at oplyse om bestyrelsens beholdning af aktier, for at give aktionærerne en indsigt i bestyrelsens samlede økonomiske interesse i banken. Det skal dog tilføjes at bestyrelsen ikke finder, at ejerandelen i sig selv er en kvalifikation for bestyrelsesmedlemmet. Løbende ændringer i bestyrelsesmedlemmernes og direktionens beholdning offentliggøres i medfør af værdipapirhandelsloven. Loven betyder at bestyrelsens og direktionens handel med Salling Bank aktien i løbet af et kalenderår skal offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagen A/S, såfremt handlerne overstiger EUR. Aktiebeholdninger pr Bestyrelsesmedlem: Per Albæk Jan Pedersen Peder Chr. Kirkegaard Keld Frederiksen Ian Pedersen Hanne Birgit Williams Johnny Lindhardt Jensen Direktion: Peter Vinther Christensen Antal 710 stk. 460 stk. 450 stk. 88 stk. 10 stk. 192 stk. 114 stk stk. Bestyrelsens sammensætning og organisering Det tilstræbes, at bestyrelsen har faglig kompetence, en god aldersfordeling og bredde (mangfoldighed) i øvrigt, samt bred erhvervsmæssig baggrund. Den finansielle lovgivning stiller krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed. I henhold til lovgivningen og Finanstilsynets vejledning samt bestyrelsens årshjul, foretager bestyrelsen mindst en gang årligt en selvevaluering, hvor bestyrelsen drøfter, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver. Årsrapporten indeholder en oversigt over bestyrelsens medlemmer med oplysninger om de enkelte medlemmers baggrund og forudsætninger. For at læse mere om bestyrelsen, se Salling Banks hjemmeside, https://www.sallingbank.dk/default.aspx?id=2092. Bestyrelsen finder det vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer har de nødvendige ressourcer til at kunne yde en aktiv indsats i bestyrelsen. Det nødvendige tidsforbrug til varetagelsen af bestyrelsesmedlemmernes opgaver i bestyrelsen og af medlemmernes andre hverv, vurderes løbende. Det er ligeledes vigtigt, at der er en vis kontinuitet i bestyrelsesarbejdet i et mindre, lokalt pengeinstitut. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Ændringer i bankens vedtægter på generalforsamlingen i 2014 vil medføre, at de bestyrelsesmedlemmer, der vælges direkte på generalforsamlingen opstillet af bestyrelsen, er valgt for 1 år ad gangen. Bestyrelsen har overvejet, om generel 24

25 Ledelsesberetning indførelse af en valgperiode på et år vil være hensigtsmæssig, men finder det af ovenstående årsager ikke velbegrundet. Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Der henvises til oversigten på side 60 over bestyrelsesmedlemmernes og direktionens ledelseshverv. Kompetencer hos bestyrelsen Direktør Per Albæk: Per Albæk har gennem sin erhvervskarriere som ingeniør arbejdet med produktudvikling og salg i ledende stillinger gennem en længere årrække. Per Albæk har sine hovedkompetencer omkring produktion og salg. Hertil kommer mange års erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder, herunder handel og transport. Maskinhandler Jan Pedersen: Jan Pedersen har gennem sit mangeårige virke som landbrugssmed og maskinhandler opbygget sine kompetencer på især landbrugsområdet indenfor handel med landbrugsmaskiner og driftsinventar. Jan Pedersen har desuden mange års erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem i forskellige landbrugsrelaterede virksomheder. Gårdejer og borgmester Peder Chr. Kirkegaard: Peder Chr. Kirkegaard har opbygget en stor viden omkring drift af landbrug og afsætning af landbrugsprodukter i de år, han har drevet sin slægtsgård. De mange forskellige poster, som Peder Chr. Kirkegaard har bestredet gennem årene i kommunalt regi, har ligeledes tilført ham store kompetencer på forvaltningsområdet i kommunalt regi. Advokat Keld Frederiksen: Keld Frederiksen har gennem sin karriere som selvstændig advokat opbygget kompetencer med vægt på det privatretlige område, og har sideløbende specialiseret sig juridisk på området for opførelse og omsætning af fast ejendom. Hertil kommer flere professionelle bestyrelsesposter i såvel ejendomsregi som produktions1 og salgsregi. Økonomichef Ian Pedersen: Ian Pedersen har gennem sin erhvervskarriere bestredet flere ledende stillinger på økonomiområdet hos såvel danske som udenlandske firmaer. Der har været tale om både produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder, herunder særligt med vægt på sportsbranchen. Ian Pedersens kompetencer ligger med hovedvægten på regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber, virksomhedsøkonomi og salg. HR1konsulent Hanne Williams: Hanne Williams har gennem sine mange år i Salling Bank arbejdet med forskellige områder, herunder kunderådgivning og back1up1funktioner i administrationen. Hanne Williams var gennem en længere periode fællestillidsmand for Salling Banks ansatte, og har siddet i bankens bestyrelse som medarbejdervalgt i 8 år i alt. Hanne Williams kompetencer ligger med hovedvægten på de almindelige bankforretninger, samt HR1området i et pengeinstitut. 25

26 Ledelsesberetning Johnny L. Jensen: I hovedparten af den årrække, hvor Johnny L. Jensen har været ansat i Salling Bank, har han arbejdet hovedsageligt med drift og servicering af bankens it1 systemer, herunder har han også deltaget i udviklingen af forskellige sektorløsninger hos bankens it1leverandør. Johnny L. Jensen har i sin karriere arbejdet med ekspedition af bankens kunder og kreditvurdering, og har derfor også et bredt kendskab til, hvorledes bankens daglige drift hænger sammen mellem kundedelen og den administrative del. Bestyrelsesmedlem: Indtrådt: Genvalgt: Udløb af valgperioden: Per Albæk 2005 Ja 2015 Jan Pedersen 2012 Nej 2015 Peder Chr. Kirkegaard 2010 Ja 2014 Keld Frederiksen 2012 Nej 2015 Ian Pedersen 2012 Nej 2014 Bestyrelsen finder, at bestyrelsens mødefrekvens muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde mindst 12 gange om året, herudover afholdes årligt et strategimøde, og derudover mødes bestyrelsen så ofte, det er nødvendigt. Bestyrelsens aldersgrænse er fastsat til 65 år og medlemmerne udtræder senest i forbindelse med førstkommende generalforsamling efter det fyldte 65. år. Bestyrelsen følger de til enhver tid stillede krav om lovpligtige udvalg i bestyrelsesregi. Ledelsens vederlag Salling Bank har ingen form for incitamentsaflønning eller lignende bonusprogrammer for ledelsen eller medarbejderne. Medarbejderne følger det overenskomstmæssige lønsystem og der indgår ikke andre vederlagskomponenter. Den af bestyrelsen vedtagne vederlagspolitik er derfor yderst simpel. Salling Banks vederlagspolitik har til formål, at skabe forudsætningerne for at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed og, at kunne tiltrække og fastholde en kompetent bestyrelse og direktion. Det er repræsentantskabets og bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens og direktions vederlag opfylder målsætningen og afspejler medlemmernes indsats og værdiskabelse for banken. Bestyrelsens vederlag godkendes af repræsentantskabet. Hvert medlem af bestyrelsen modtager et fast årligt vederlag. Størrelsen af vederlaget til formanden, næstformanden, formanden for revisionsudvalget og andre medlemmer fremgår af note 8. Bestyrelsen er ikke incitamentsmæssigt aflønnet. Bestyrelsen fastsætter direktionens ansættelsesforhold, herunder aflønning og fratrædelsesvilkår. Det er bestyrelsens vurdering at vilkårene følger praksis på området, og de evalueres løbende. Direktions vederlag er specificeret i note 8. 26

27 Ledelsesberetning Direktionen har ret til fratrædelsesgodtgørelse på et til to år, hvis ansættelsesforholdet afsluttes på bankens foranledning. Direktionen er ikke incitamentsmæssigt aflønnet. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Salling Bank følger anbefalingen om, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste, strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt for selskabets risikostyring. Årlig risikovurdering er et lovkrav for pengeinstitutter. Det sker i forbindelse med fastlæggelsen af strategien og den løbende opfølgning. Salling Bank har en Whistleblower1ordning. Salling Bank følger anbefalingen om, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor uden at direktionen er til stede. Bestyrelsen og revisionsudvalget afholder mindst et møde årligt uden direktionens deltagelse. Bestyrelsen har gennem revisionsudvalget en løbende, tæt og kritisk dialog med ekstern revisor. Hertil kommer samarbejdet mellem bankens revisionsudvalg og eksterne revision. Salling Bank følger tillige anbefalingen om, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Lovpligtig redegørelse om samfundssansvar (CSR) For Salling Bank er Corporate Social Responsibility (CSR) en integreret del af vores forretning og er indarbejdet både i virksomhedens strategi og politikker. Salling Banks politik for strategisk samfundsansvar tager udgangspunkt i vores forankring i lokalsamfundet og i vores værdier: Troværdighed, nærvær, ansvarlighed, rentabilitet og handlekraft. Vi ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank og at skabe de bedste resultater for såvel kunder, aktionærer, medarbejdere, lokalsamfundet og os selv som bank. Politikken kan læses på bankens hjemmeside. Link til bankens CSR politik: https://www.sallingbank.dk/default.aspx?id=4544 CSR Strategi For at sikre, at arbejdet med CSR har fokus på Salling Banks væsentligste påvirkninger samt interessenters forventninger og krav, har vi udarbejdet en CSR1 politik, der sætter rammerne for virksomhedens arbejde. Politikken omfatter kunder og produkter, medarbejderforhold, lokalsamfundet og leverandører, social ansvarlighed, miljø og klima. Salling Bank har ikke udarbejdet politikker for menneskerettigheder og klimapåvirkninger, men vi overholder og efterlever den til enhver tid gældende dansk lovgivning og EU1 lovgivning, hvor disse forhold er inkorporeret. 27

28 Ledelsesberetning Kunder og produkter Der er hos vores kunder stor efterspørgsel efter selvbetjeningssystemer, og der arbejdes kontinuereligt på at forbedre produkterne og udbygge sikkerhedssystemerne. Samtidig hermed er der stor efterspørgsel efter gennemgang af pension, forsikring, bolig ved formuerådgivning med deltagelse af bankens specialister. Vi har i årets løb inviteret udvalgte kundegrupper til informationsmøder omkring komplekse pensions1 opsparings1 og investeringsprodukter. Det vil, også i det kommende år, være vores mål at yde seriøs helhedsrådgivning. Medarbejderforhold Medarbejderne er en af vores vigtigste ressourcer, og vi er bevidste om, at tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft er afgørende for bankens konkurrencedygtighed fremover. Personalepleje og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er derfor vigtige områder for instituttet, og ledelsen er klar over, at det vil være påkrævet i de kommende år at have fokus på kompetenceudvikling for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede medarbejdere. Lokalsamfundet, leverandører og socialt ansvarlighed Vi spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet, og i 2013 støttede vi fortsat det lokale foreningsliv, til gavn for børn, unge og voksne i vores markedsområde. De foreninger, vi har støttet i 2013, fremgår af vores hjemmeside, og vores opbakning fortsætter i Vi har i 2013 fastansat to jobrotationsvikarer efter udløb af vikariaterne. Vi ansatte vikarerne under jobrotationsordningen i Ligeledes har vi ansat en medarbejder i fleksjob efter afsluttet arbejdsprøvning. Vi vil for begge ordningers vedkommende, også fremadrettet, deltage og være med til at løfte et socialt ansvar i lokalsamfundet. Banken har i 2013 bidraget til samfundet med selskabsskat, moms og lønsumsafgift på i alt 10,4 mio. kr. Miljø og klima Vi benytter os af en række leverandører til indkøb af it, kontorartikler og materialer til opførelse og vedligeholdelse af bankens drift og bankens bygninger. Vi forholder os til, hvordan vi i vores valg af leverandører kan medvirke til at skabe og sikre gode arbejdsforhold og miljøhensyn hos os. 28

29 Ledelsesberetning Vi lever op til arbejdsmiljøloven, og har flere politikker som understøtter det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i hverdagen, der foreskriver sund kost i kantinen, stressforebyggelse, årlige medarbejderudviklingssamtaler, tilskud til motion og rygestop med mere. Disser politikker er tilgængelige på bankens interne netværk, og indarbejdet i de daglige arbejdsgange og rutiner. Lovpligtig redegørelse for det underrepræsenterede køn Bankens bestyrelse vedtog i 2013 en politik og et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og i bankens øvrige ledelsesniveauer. Politik og måltal for det underrepræsenterede køn i bankens ledelse kan læses på bankens hjemmeside, https://www.sallingbank.dk/files/billeder/filer/om%20banken/csr/ligeværdigheds politik.pdf Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, som er valgt af repræsentantskabet Den kønsmæssige fordeling blandt bankens bestyrelsesmedlemmer udgjorde på tidspunktet for bestyrelsens vedtagelse af måltallet for 2013 følgende: 0 % kvinder 100 % mænd Det er bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra 2018 skal udgøre mindst 20 %. Nomineringsprocessen omkring valget til bestyrelsen i 2013 var afsluttet på tidspunktet for bestyrelsens vedtagelse af måltallet, og ultimo december 2013 var kønsfordelingen blandt bankens bestyrelsesmedlemmer uændret. Bestyrelsens måltal er vedtaget som et mål gældende fra Bestyrelsen vil fremover holde repræsentantskabets fokus rettet mod måltallet. Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bankens øvrige ledelsesniveauer Bankens bestyrelse vedtog i 2013 en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bankens øvrige ledelsesniveauer. Den vedtagne politik har til hensigt at skabe grundlaget for en ligelig fordeling mellem kønnene i bankens øvrige ledelsesniveauer. Ved de øvrige ledelsesniveauer forstås de ledende stillinger, der ikke relaterer sig til bestyrelsen, dvs. direktionen, afdelingschefer samt medarbejdere i specialistfunktioner i banken. Det er bankens overordnede og langsigtede mål at opnå en ligelig fordeling mellem kønnene. Banken ønsker at følge op på udviklingen af kønssammensætningen i ledelsen og justere indsatsen undervejs i forhold til målet. Vi har løbende fokus på opfyldelse af de samfundsmæssige krav til mangfoldighed, herunder at kvinder og mænd har lige muligheder for at avancere og tiltræde ledende stillinger og specialiststillinger i Salling Bank. Bankens medarbejdere skal opleve, at de har samme karrieremuligheder. 29

30 Ledelsesberetning Det betyder, at den nuværende fordeling ligger fint i forhold til målsætningen. Dog har vi altid valgt den medarbejder med de bedste kvalifikationer til opslåede leder 1 og specialiststillinger. 30

31 Resultat3 og totalindkomstopgørelse Beløb i kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente1 og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af1 og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Udbytte for regnskabsåret Henlagt til egenkapitalen Totalindkomstopgørelse: Årets resultat Der har ikke været andre former for totalindkomst. 31

32 Balance pr. 31. december Aktiver Beløb i kr. Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt (domicilejendomme) Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Beløb i kr. Note Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

33 Egenkapitalopgørelse Beløb i kr. Note Egenkapital: Aktiekapital primo Udvidelse ved fusion Overkurs ved emission primo Tilgang ved fusion Modregnede omkostninger ved aktieemission Overført overskud primo Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis Tilrettet overført overskud primo Årets overskud eller underskud Tilgang ved salg af egne aktier Afgang ved køb af egne aktier Egenkapital i alt

34 Noteoversigt Noteoversigt 1 Femårsoversigt 2 Fem års nøgletal 3 Renteindtægter 4 Renteudgifter 5 Gebyrer og provisionsindtægter 6 Kursreguleringer 7 Andre driftsindtægter 8 Udgifter til personale og administration 9 Af1 og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 10 Andre driftsudgifter 11 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 12 Skat 13 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 14 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 15 Aktier 16 Immaterielle aktiver 17 Domicilejendomme 18 Øvrige materielle aktiver 19 Udskudte skatteaktiver 20 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 21 Indlån og anden gæld 22 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 23 Efterstillede kapitalindskud 24 Eventualforpligtelser 25 Beholdning og bevægelser i egne aktier i årets løb 26 Solvensopgørelse 27 Ad Kreditrisiko 27a Maksimal kreditrisiko fordelt på balanceposter og ikke balanceførte poster 27b Bankens samlede udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher 27c Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter 27d Kreditrisiko på udlån fordelt på kreditværdighed 27e Beskrivelse af sikkerheder 27f Akkumulerede nedskrivninger og hensættelse 27g Udlån og tilgodehavender, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse 27h Aldersfordeling for udlån i restance, der ikke er nedskrevne 27i Fordeling af udlån, der er individuelt nedskrevne 28 Ad Markedsrisiko 28a Valutarisiko 28b Renterisiko 29 Ad Nærtstående parter 30 Ad Revisionshonorar 31 Ad Uafviklede spotforretninger 32 Ad Afledte finansielle instrumenter 32a Afledte finansielle instrumenter efter restløbetid 32b Afledte finansielle instrumenter opdeling af markedsværdien 33 Dagsværdi af finansielle instrumenter 34 Finansielle risici og politikker for styringen af finansielle risici 35 Følsomhedsoplysninger 36 Anvendt regnskabspraksis 37 Anvendt regnskabspraksis regnskabsmæssige skøn 34

35 Noter 1. Femårsoversigt beløb i mio. kr Hovedtal fra resultatopgørelsen: Netto rente1 og gebyrindtægter ,8 126,9 115,0 116,7 117,4 Kursreguleringer... 9,7 8,0 4,8 6,6 9,8 Andre driftsindtægter... 3,2 13,0 0,2 0,4 0,3 Udgifter til personale og administration ,0 92,6 90,3 85,3 89,8 Af1 og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver... 3,7 2,3 2,9 1,6 2,1 Andre driftsudgifter... 5,8 3,2 4,1 5,5 6,6 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ,1 40,4 28,3 23,7 27,5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder.... 0,0 0,0 10,1 1,5 0,0 Resultat før skat... 13,1 9,4 15,7 9,1 1,5 Skat... 3,4 2,9 10,8 2,6 10,3 Årets resultat... 9,7 6,5 14,9 6,5 1,8 Hovedtal fra balancen Aktiver: Kassebeholdning, kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodeh. til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld m.v Andre passiver og periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Reserver Passiver i alt Ikke3balanceførte poster: Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Ikke1balanceførte poster i alt

36 Noter 2. Fem års nøgletal Solvensprocent... 16,1 % 14,0 % 15,7 % 16,6 % 16.9 % Solvensprocent ved 8 % kravet 2 Kernekapitalprocent... 15,5 % 12,3 % 11,1 % 11,7 % 11,8 % Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster i alt 3 Egenkapitalforrentning før skat... 5,7 % 4,8 % 13,3 % 5,3 % 1,2 % Resultat før skat i % af gennemsnitlig egenkapital. 4 Egenkapitalforrentning efter skat... 4,3 % 3,3 % 12,8 % 3,8 % 1,4 % Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital 5 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,08 kr. 1,07 kr. 0,95 kr. 1,08 kr. 1,01 kr. Bruttoindtægter inkl. kursregulering/sum af omkostninger, afskrivninger, nedskrivninger og andre driftsudgifter 6 Renterisiko... 0,7 % 10,5 % 11,2 % 11,7 % 1,9 % Viser hvor stor en del af kernekapitalen efter fradrag, der tabes ved en stigning i renten på 1 % point 7 Valutaposition... 2,1 % 2,9 % 3,3 % 3,8 % 2,6 % Positionen vist ved valutakursindikator 1 i forhold til kernekapital efter fradrag 8 Valutarisiko... 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % Risikoen vist ved valutakursindikator 2 i forhold til kernekapital efter fradrag 9 Udlån plus nedskr. herpå i forhold til indlån... 82,9 % 79,3 % 87,3 % 88,9 % 95,6 % Udlån + nedskrivninger herpå i % af indlån. 10 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,0% 239,5% 168,1% 197,9% 163,7% Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovkravet (FIL 152) i forhold til lovkravet (10% kravet) 11 Summen af store engagementer... 52,6 % 69,9 % 58,4 % 56,5 % 48,8 % Summen af engagementer over 10 % af basiskapital efter fradrag 12 Andel af tilgodehavender med nedsat rente... 3,4 % 2,2 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % Andel af samlede udlån før nedskrivninger, hvorpå renten er nedsat eller nulstillet 13 Akkumuleret nedskrivningsprocent... 6,4 % 5,3 % 4,3 % 4,0 % 3,5 % Nedskrivninger og hensættelser i alt i % af udlån og garantier 14 Årets nedskrivningsprocent... 1,4 % 1,7 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % Periodens udgiftsførte afskrivninger og nedskrivninger på debitorer i % af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser 15 Årets udlånsvækst... 14,8 % 11,3 % 0,3 % 6,3 % 10,6 % Viser hvor meget udlån ultimo er steget i forhold til primo 16 Udlån i forhold til egenkapital... Angiver udlånet i forhold til egenkapitalen 7,5 8,2 9,6 9,5 9,1 17 Årets resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 18,7 kr. 15,9 kr. 116,5 kr. 21,7 kr. 7,7 kr. Årets resultat efter skat pr. 100 kr. s aktie 18 Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) kr. 430 kr. 610 kr. 632 kr. 601 kr. Viser egenkapitalen ultimo pr. 100 kr. s aktie 19 Børskurs pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) kr. 169 kr. 200 kr. 361 kr. 450 kr. 20 Udbytte pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)... 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Viser det af bestyrelsen foreslåede udbytte pr. 100 kr. s aktie 21 Børskurs/årets resultat pr. aktie... 10,7 10,6 112,1 16,6 58,4 Viser price/earning forholdet 22 Børskurs/indre værdi pr. aktie... Viser børskursen i forhold til aktiens indre værdi 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 36

37 Noter Beløb i kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt jf. herunder Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Renter/terminspræmie af afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillet kapitalindskud Reberegning af efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Obligationer Aktier m.v Valuta Valuta1, rente1, aktie1, råvare1, og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer i alt Salling Bank har ikke pensionspuljeordninger. 37

38 Noter Beløb i kr Andre driftsindtægter Badwill ved fusion Fusionsomkostninger (primært rådgivnings1 og it1konverteringsomkostninger) Tilbageførte dagsværdireguleringer af udlån Andre poster Andre driftsindtægter i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab i alt... Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Personaleudgifter i alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale m.v. og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede (med én decimal) ,0 93,5 Af lønninger til direktion er ikke skattemæssig fratrukket Bestyrelsesvederlaget specificeres således: Formand Næstformand Menige medlemmer Tillæg til formanden for revisionsudvalg Der er ikke etableret særskilte pensionsordninger for bestyrelsen. Direktionen har ét medlem, hvis kontraktlige vederlag udgør t.kr. inkl. pension. Pensionen er bidragsbaseret gennem pensionsforsikringsselskab, og udgiftsføres løbende. Banken har ikke og har ikke haft aktieoptionsbaseret eller bonusbaseret aflønning af direktionen. Der udbetales en kompensation på en årsløn til direktionen ved afskedigelse uden gyldig grund. Såfremt stillingen nedlægges i forbindelse med en sammenlægning er kompensationen på to årslønninger. Øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil er bankens ledergruppe, som har fire medlemmer. Ledergruppens vederlag udgør i alt t.kr. inkl. pension. Pensionen er bidragsbaseret gennem pensionsforsikringsselskab, og udgiftsføres løbende. Banken har ikke og har ikke haft aktieoptionsbaseret eller bonusbaseret aflønning af nogen i ledergruppen

39 Noter Beløb i kr Af3 og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Afskrivninger på immaterielle aktiver Afskrivninger på grunde og ejendomme Nedskrivninger på ejendomme Afskrivninger på maskiner og inventar Afskrivninger i alt Andre driftsudgifter Udgifter til Indskydergarantifonden Andre driftsudgifter i alt Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Bevægelser på individuelle og gruppevise nedskrivninger m.v. i alt Endelige tab som ikke var nedskrevet i tidligere år Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt nedskrivning på udlån m.v

40 Noter Beløb i kr Skat Aktuel skat Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat Skat i alt Resultat før skat Permanente afvigelser til skattemæssig indkomst: Kapitalandele og udbytte Ikke fradragsberettiget andel af løn til direktion (Bankpakke II) Renter og omkostninger Afskrivninger Selskabsskatten udgør 25 % heraf Regulering af eventualskat pga. ændring i skatteprocent Primoregulering af eventualskatter Efterregulering af tidligere års beregnet skat Udgiftsført under selskabsskat i alt Den effektive skattesats udgør % 31 % 13. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Tilgodehavender fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Tilgodehavender fordelt efter restløbetid i alt

41 Noter Beløb i kr Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån fordelt på kategorier: Udlån med adgang til variabel udnyttelse Pantebreve Andre udlån Udlån og andre tilgodehavender fordelt på restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år Aktier m.v. Noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S Noteret på andre børser Andre aktier Øvrige kapitalandele Beholdningen består af: Omsætningsbeholdning af aktier m.v Aktier m.v. i fællesejede sektorselskaber m.v Immaterielle aktiver Samlet kostpris primo Tilgang i årets løb Samlet kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Immaterielle aktiver er værdien af kunderelationer ved fusion. 41

42 Noter Beløb i kr Domicilejendomme Dagsværdi primo Tilgang i årets løb, herunder forbedringer Afskrivninger Værdiændringer, som i årets løb er indregnet i resultatopgørelsen Dagsværdi ultimo Ved måling af domicilejendomme er der anvendt forrentningskrav på mellem 7,75 % og 8,50 %. Der er ikke benyttet eksterne eksperter ved målingen. Seneste offentlige ejendomsvurdering Øvrige materielle aktiver Samlet kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo

43 Noter Beløb i kr Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver vedrørende nedenstående poster: Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Aktier m.v Skattemæssigt underskud Omkostninger til fratrædelsesgodtgørelse m.v Stiftelsesprovisioner af udlån Pensionsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter Fordelt på restløbetid: Anfordringsgæld Indlån og anden gæld samt udstedte obligationer På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Fordelt på restløbetid: På anfordring Til og med tre måneder Over tre måneder og til og med et år Over et år og til og med fem år Over fem år

44 Noter Beløb i kr Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Pensionsforpligtelser for tidligere ansatte Fratrædelsesaftaler med ansatte Jubilæumsgratialer Efterstillede kapitalindskud Består af: Lån i DKK Lån i DKK Hybrid kernekapital etableret Statslig hybrid kernekapital etableret Heraf kan medregnes Lån i DKK forfalder til fuld indfrielse den 1. maj Salling Bank har mulighed for at indfri lånet med 30 dages varsel. Lånet forrentes med 3 måneders CIBOR + 1,25 procentpoint indtil 1. maj Herefter forrentes lånet med 3 måneders CIBOR + 2,75 procentpoint. Lånet er etableret den 1. maj Lånet forventes indfriet senest den 1. maj Lånets hovedstol er 50 mio. kr. Hybrid kernekapital er uopsigeligt fra kreditorside. Lånene forrentes med 11,71 % p.a. indtil den 5. september Herefter forrentes lånene med 3 måneders CIBOR + 10 procentpoint. Desuden udgiftsføres etableringsomkostninger over den forventede løbetid. Banken har mulighed for at indfri lånene fra og med 5. september Lånene er etableret 5. september Etableringsomkostninger udgjorde t.kr. Pr. 31. december 2013 er etableringsomkostninger modregnet i lånene med t.kr. Lånenes hovedstol er 70 mio. kr. Statslig hybrid kernekapital er uopsigeligt fra kreditorside. Lånet forrentes med 10,48 % p.a. Desuden udgiftsføres etableringsomkostninger over den forventede løbetid. Såfremt lånet ikke er indfriet forinden, opskrives hovedstolen med 5 procentpoint hhv. 2. november 2014 og 2. november Banken har mulighed for at indfri lånet med et varsel på 60 dage. Lånet er etableret 2. november Etableringsomkostninger udgjorde 409 t.kr. Pr. 31. december 2013 er etableringsomkostninger modregnet i lånet med 194 t.kr. Lånets hovedstol er 40 mio. kr. 24. Eventualforpligtelser Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings1 og konverteringsgarantier Øvrige eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler: Øvrige forpligtelser

45 Noter Beløb i kr Beholdning og bevægelser i egne aktier i årets løb Primo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 0,6 % 3,4 % Tilgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 2,6 % 1,5 % Samlet købspris i kr Afgang: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 2,9 % 4,3 % Samlet salgspris i kr Ultimo: Antal egne aktier i stk Pålydende værdi i kr Procent af aktiekapitalen... 0,2 % 0,6 % Markedsværdien af egne aktier i kr Køb og salg af egne aktier foretages løbende via marketmaker. Afgang i 2012 er påvirket af, at et stort antal egne aktier blev anvendt ved fusionen. 45

46 Noter Beløb i kr Solvensopgørelse Egenkapital ifølge balancen Hybrid kernekapital Statslig hybrid kernekapital % af summen af kapitalandele over 10 % Immaterielle aktiver Aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter fradrag Efterstillede kapitalindskud % af summen af kapitalandele over 10 % Basiskapital Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt... 15,5 % 12,3 % Solvensprocent ifølge FIL 124, stk ,1 % 14,0 % 27. AD KREDITRISIKO 27a Maksimal kreditrisiko fordelt på balanceposter og ikke balanceførte poster Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Andre aktiver Balanceførte poster i alt Garantier (eventualforpligtelser) Kredittilsagn Ikke balanceførte poster i alt Kreditrisiko i alt

47 Noter Beløb i kr b Bankens samlede udlån og garantidebitorer er procentuelt fordelt således på sektorer og brancher Offentlige myndigheder % Erhverv: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri % 10 % Industri og råstofudvinding... 5 % 4 % Energiforsyning... 1 % 1 % Bygge og anlæg... 4 % 4 % Handel % 11 % Transport, hotel og restaurant... 1 % 2 % Information og kommunikation... 1 % 1 % Finansiering og forsikring... 6 % 6 % Fast ejendom % 11 % Øvrige erhverv... 6 % 7 % Erhverv i alt % 57 % Private % 43 % I alt % 100 % 27c Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 20 % Modpart med risikovægt 100 % d Kreditrisiko på udlån fordelt på kreditværdighed Vi inddeler alle kunder i kreditrisikogrupper på baggrund af kundernes økonomi, historiske engagementsforløb og andre individuelle kriterier. På den baggrund kan kreditkvaliteten i bankens udlån skematiseres således: Høj kreditværdighed % 37 % Middel kreditværdighed % 36 % Svag kreditværdighed % 13 % Ingen kreditværdighed (nedskrivningsengagementer) % 14 % 100 % 100 % 47

48 Noter Beløb i kr e Beskrivelse af sikkerheder Bankens kreditrisiko med kunder søges i videst mulig omfang reduceret via sikkerheder i fysiske aktiver, værdipapirer, bank1 indeståender, livspolicer, kautioner, transporter m.v.. De hyppigst anvendte sikkerheder er pant i fast ejendom, biler og værdipapirer samt indtrædelsesret i livspolicer. Værdien af sikkerheder overvåges løbende. Sikkerhedernes belåningsværdi opgøres forsigtigt i henhold til bankens forretningsgang. I tabellen herunder er vist de nominelle værdier af modtagne pantesikkerheder uden reduktion opdelt i 3 hovedposter. Der foretages altid en reduktion i værdien til afdækning af realisationsrisiko og 1omkostninger. I takt med løbende afvikling af det enkelte engagementet kan der i visse tilfælde opstå en sikkerhedsmæssig overdækning. Omvendt er der ligeledes engagementer, hvor værdien af sikkerheder ikke kan dække den aktuelle gæld. Nominelle sikkerheder fordelt på hovedkategorier: Værdipapirer (kursværdi) og kontanter Fast ejendom Løsøre

49 Noter Beløb i kr f Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser Nedskrevet og hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser i alt Akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantidebitorer ultimo året... 6,4 % 5,3 % af de akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgør nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger primo Andre bevægelser (tilgang ved fusion) Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger primo Andre bevægelser (tilgang ved fusion) Nedskrivninger henholdsvis værdireguleringer i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Tilgodehavender med standset renteberegning udgør

50 Noter Beløb i kr g Udlån og tilgodehavender, hvorpå der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse Salling Bank har delvist nedskrevet en del af bankens udlån og tilgodehavender, idet der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. For de således nedskrevne udlån og tilgodehavender udgør: For tilgodehavender med individuelle nedskrivninger: Værdien af udlån og tilgodehavender før nedskrivning Værdien af udlån og tilgodehavender efter nedskrivning For tilgodehavender med gruppevise nedskrivninger: Værdien af udlån og tilgodehavender før nedskrivning Værdien af udlån og tilgodehavender efter nedskrivning h Aldersfordeling for udlån i restance, der ikke er nedskrevne 0190 dage Over 90 dage i Fordeling af udlån, der er individuelt nedskrevne Ultimo 2013 Ultimo 2012 Udlån Nedskrivning Udlån Nedskrivning Økonomiske vanskeligheder Rekonstruktion eller konkurs Overtræk og restancer Sandsynlighed for konkurs Andre nødlidende engagementer Værdi af sikkerheder

51 Noter Beløb i kr AD MARKEDSRISIKO 28a Valutarisiko Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag... 2,1 % 2,9 % Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag... 0,0 % 0,0 % 28b Renterisiko Renterisiko på DKK Renterisiko på øvrige valutaer Renterisiko på gældsinstrumenter m.v. i alt Ad Nærtstående parter Banken har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser, stiftet for medlemmerne i bankens direktion og bestyrelse. Lån: Direktion Bestyrelse Sikkerhedsstillelser: Der er pant i fast ejendom på i alt nominelt tkr Væsentlige vilkår: Engagementer med medlemmer af bankens bestyrelse indgås på normale forretningsmæssige vilkår. Engagementer med personalerepræsentanter i bestyrelsen indgås på personalevilkår. Rentesatserne i 2013 ligger i intervallet 3,21 % 1 5,03 %. 30 Ad Revisionshonorar Honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed Honorar for andre ydelser

52 Noter Beløb i kr. 31 Ad Uafviklede spotforretninger Nominel værdi Markedsværdien Positiv Negativ Netto Valutaforretninger, køb Valutaforretninger, salg Renteforretninger, køb Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb Aktieforretninger, salg I alt I alt AD AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 32a Afledte finansielle instrumenter efter restløbetid Valutakontrakter: Restløbetid Op til tre måneder Nominel værdi Netto markeds1 værdi Restløbetid Tre måneder til et år Nominel værdi Netto markeds1 værdi Restløbetid Et til fem år Nominel værdi Netto markeds1 værdi Afledte finansielle instrumenter i alt Nominel værdi Netto markeds1 værdi Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps I alt I alt

53 Noter Beløb i kr. 32b Afledte finansielle instrumenter opdeling af markedsværdien Valutakontrakter: Markedsværdi Gennemsnitlig markedsværdi Markedsværdi af ikke1garanterede kontrakter Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps I alt I alt Netto Markedsværdi Netto Markedsværdi

54 Noter Beløb i kr. 33 Dagsværdi af finansielle instrumenter Bemærk1 ning Regnskabsværdi Dagsværdi Regnskabsværdi Dagsværdi Finansielle aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker... Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til 1 amortiseret kostpris Aktier m.v Finansielle forpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Dagsværdi er den værdi, som et finansielt instrument har i en frivillig handel mellem to uafhængige parter. Dagsværdier er tilgængelige for finansielle instrumenter, der dagligt handles på etablerede markeder som f.eks. Nasdaq. For finansielle instrumenter, hvor der ikke eksisterer sådanne markeder, opgøres dagsværdien på baggrund af antagelser, skøn og værdiansættelsesteknikker. 1 For udlån vurderes dagsværdien at svare til den nedskrevne værdi, reguleret for stiftelsesprovisioner. Bankens udlån tilpasses løbende de gældende markedsvilkår, hvorfor den amortiserede kostpris anses for at afspejle dagsværdien. Dagsværdien for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker opgøres efter samme principper som for udlån, idet banken dog ikke p.t. har foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. 2 Aktier m.v. og afledte finansielle instrumenter er i regnskabet målt til dagsværdi således, at indregnede værdier svarer til dagsværdien. 3 Dagsværdien for finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter svarer tilnærmelsesvist til de regnskabsførte værdier. Dette skøn er baseret på, at forpligtelserne har en relativ kort løbetid. 4 Udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud er værdiansat til amortiseret kostpris. Dagsværdien anses på baggrund af en forholdsvis kort restløbetid på udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud for tilnærmelsesvist at være tilsvarende på baggrund af et skøn over markedets afkastkrav til investeringer af denne type. 54

55 Noter 34. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici Salling Bank er eksponeret over for forskellige finansielle risici, som styres på forskellige niveauer i organisationen. Bankens finansielle risici udgøres af: Kreditrisiko: Risiko for tab som følge af, at modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser. Markedsrisiko: Risiko for tab som følge af, at dagsværdien for bankens aktiver eller forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Likviditetsrisiko: Risiko for tab som følge af, at finansieringsomkostningerne stiger uforholdsmæssigt meget, risikoen for at banken afskæres fra at indgå nye forretninger som følge af manglende finansiering eller ultimativt risikoen for, at banken ikke kan honorere indgåede betalingsforpligtelser ved forfald som følge af manglende finansiering. Salling Banks politikker og mål for styring af finansielle risici fremgår af tre separate afsnit i ledelsesberetningen benævnt "Finansielle risici og politikker til styring af disse", jf. side 13 i ledelsesberetningen for kreditrisiko, side 15 i ledelsesberetningen for markedsrisiko og side 16 i ledelsesberetningen for likviditetsrisiko. 35. Følsomhedsoplysninger Renterisiko Følsomhedsberegningen i relation til bankens renterisiko tager udgangspunkt i renterisikonøgletallet, der indberettes til Finanstilsynet. Dette nøgletal viser effekten på kernekapitalen efter fradrag ved en renteændring på 1 procentpoint svarende til 100 basispoint. Beregningen viser, at hvis den gennemsnitlige rente den 31. december 2013 havde været 100 basispoint højere ville dagsværdien af fastforrentede aktiver og forpligtelser alt andet lige være 2,5 mio. kr. lavere på grund af den samlede positive renterisiko. Sidste år ville resultatet have været 1,4 mio. kr. højere på grund af den samlede negative renterisiko. Bankens samlede renterisiko er dog opgjort under forudsætning af, at alle bankens fastforrentede aktiver og passiver m.v. var værdiansat til dagsværdi. Idet mange poster i balancen ikke reguleres til dagsværdier, er det relevant at se på den del af renterisikoen, der vedrører poster i handelsbeholdningen, og netop værdiansættes til dagsværdier. Det drejer sig især om bankens fastforrentede obligationer, hvorpå renterisikoen er positiv og udgør 7,6 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. sidste år. Valutarisiko Følsomhedsberegningen i relation til bankens valutarisiko tager udgangspunkt i valutaindikator 11 nøgletallet, der indberettes til Finanstilsynet. Valutakursindikator 1 udtrykker et forenklet mål for omfanget af instituttets positioner i fremmed valuta, og beregnes som den største af summen af alle de korte valutapositioner og summen af alle de lange valutapositioner. Hvis banken den 31. december 2013 havde oplevet et tab på valutapositionerne på 2,5 pct. af valutaindikator 1, ville årets resultat før skat alt andet lige være 0,2 mio.kr. lavere mod 0,2 mio. kr. sidste år. Aktierisiko Hvis værdien af bankens aktiebeholdning den 31. december 2013 havde været 10 pct. lavere, ville årets resultat før skat alt andet lige være 10,5 mio.kr. lavere mod 9,6 mio. kr. sidste år som følge af en negativ dagsværdiregulering af aktieporteføljen. Ejendomsrisiko Hvis værdien af bankens ejendomme den 31. december 2013 havde været 10 pct. lavere, ville den negative værdiregulering af ejendomme alt andet lige udgøre 3,6 mio.kr. før skat mod 3,7 mio. kr. sidste år. 55

56 Noter 36. Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis for indregning og målingen af bankens kapitalindskud i datacentralen BEC er ændret. Hidtil har kapitalindskuddet været indregnet i regnskabsposten Aktier m.v.. Efter Finanstilsynets seneste fortolkning skal kapitalindskuddet i BEC indregnes i regnskabsposten Andre aktiver som et depositum. Hertil kommer, at banken i regnskabsposten Aktier m.v. skal indregne en kapitalandel målt til dagsværdi i form af bankens andel af de opsparede reserver i BEC. Bankens andel af de opsparede reserver i BEC har ikke hidtil været indregnet. Ændringen har følgende beløbsmæssig indvirkning på nedenstående regnskabsposter i resultatopgørelse og balance: tkr Resultatopgørelse Kursreguleringer Skat Årets resultat Balance Aktier mv Andre aktiver Udskudt skatteaktiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Der er foretaget tilpasninger af sammenligningstal, noteoplysninger og femårsoversigter. Årsregnskabet er bortset fra ovenstående ændring aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver eller forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil hhv. tilgå og fragå banken, og der kan foretages en pålidelig værdimåling. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne be1 eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostningerne indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger på domicilejendomme direkte på egenkapitalen. Finansielle instrumenter indregnes på afviklingsdagen. Finansielle instrumenter måles i balancen til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 56

57 Noter Aktier m.v. og afledte finansielle instrumenter er i regnskabet målt til dagsværdi således, at indregnede værdier svarer til dagsværdien. For udlån vurderes dagsværdien at svare til den nedskrevne værdi, reguleret for stiftelsesprovisioner m.v. Dagsværdien for tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker opgøres efter samme principper som for udlån, idet banken dog ikke p.t. har foretaget nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud er værdiansat til amortiseret kostpris. Dagsværdien anses tilnærmelsesvist at være tilsvarende. Dagsværdien for finansielle forpligtelser i form af indlån og gæld til kreditinstitutter svarer tilnærmelsesvist til de regnskabsførte værdier. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede (fusionerede) virksomheder indregnes i regnskabet fra overtagelsestidspunktet hhv. fusionsdagen. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne identificerede aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle aktiver og nedskrives. Negative forskelsbeløb (badwill) indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. Omkostninger, der kan henføres til virksomhedssammenslutninger, indregnes direkte i resultatopgørelsen. Såfremt der ved sammenslutningen fremkommer badwill modregnes omkostningerne heri. Udlån og tilgodehavender Udlån og tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris. Stiftelsesprovisioner og lignende indtægter, som udgør en integreret del af et udlåns effektive forrentning, indregnes i resultatopgørelsen over løbetiden med den effektive rente for det pågældende udlån. Der foretages nedskrivninger på grundlag af en kombination af individuelle vurderinger af udlån og vurderinger af grupperede udlån. Det vurderes, om der enten individuelt eller på grupperet basis er objektive indikationer for værdiforringelse. Ved objektiv indikation for værdiforringelse beregnes nedskrivninger ved tilbagediskontering af forventede fremtidige betalinger. Konstaterede tab er afskrevet. Det samlede beløb for nedskrivninger og tab er udgiftsført i resultatopgørelsen. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med to grupper fordelt på privatkunder og erhvervskunder. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Ejendomspriser og arbejdsløshed er variabler, der afspejler indtrufne begivenheder, og indeholder derfor ikke den forventede udvikling, som det f.eks. er tilfældet for produkter, der prissættes på et aktivt marked. På baggrund af allerede indtrufne begivenheder i samfundet, har ledelsen derfor foretaget et skøn over den forventede udvikling i disse to variabler, og har på den baggrund korrigeret modellens estimater. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Salling Bank har derfor vurderet, om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for bankens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, der danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning for både privatkunder og erhvervskunder. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, der knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Garantidebitorer Hensættelser til tab på garantier foretages på grundlag af en kombination af individuelle og gruppevise vurderinger. De gruppevise hensættelser svarer til den forudbetalte garantiprovision. Det samlede beløb for hensættelser og tab er udgiftsført i resultatopgørelsen. 57

58 Noter Obligationer og aktier Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdi. Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter, er værdiansat til en tilnærmet dagsværdi beregnet ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmetoder. Immaterielle aktiver Kunderelationer erhvervet i forbindelse med virksomhedssammenslutninger indregnes til kostpris og afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid. Levetiden er ansat til 7 år. Grunde og bygninger Domicilejendomme værdiansættes til markedsværdi på baggrund af afkastmodellen. Ved domicilejendomme forstås ejendomme, der hovedsageligt anvendes til drift af bankens egne afdelinger. Bygninger afskrives over en periode på indtil 50 år med en scrapværdi på 40 % af den offentlige kontantvurdering pr. 1. januar 1996 eller en senere anskaffelsespris. Installationer afskrives over den forventede levetid. Øvrige materielle aktiver Maskiner og inventar er opført til anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne, der er lineære og individuelle, varierer mellem 15 % og 50 % pr. år. Udenlandske mellemværender Mellemværender i og beholdninger af fremmed valuta er optaget til de gældende kurser på statusdagen. Ikke kursfastsatte valutaer er værdiansat til en skønnet kurs. Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes efter valutakursen på transaktionsdagen. Finansielle instrumenter Terminsforretninger samt rente1 og valutaswaps optages til markedsværdien ultimo regnskabsåret. Alle kursreguleringer, såvel realiserede som urealiserede, er ført over resultatopgørelsen. Beregning af gennemsnitlige markedsværdier foretages på grundlag af kvartalsvise opgørelser. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat hensættes med gældende skattesatser af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Hensatte forpligtelser Den kapitaliserede værdi af udækkede pensionstilsagn hensættes som forpligtelse baseret på en tilbagediskonteret værdi af fremtidige betalinger. Den kapitaliserede værdi af fratrædelsesaftaler og jubilæumsgodtgørelser afsættes som forpligtelse, baseret på levetidstabeller og en vurdering af sandsynligheden for, at hændelserne indtræffer. Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud optages i balancen til amortiseret kostpris. Etableringsomkostninger udgiftsføres over lånets forventede løbetid. 58

59 Noter 37. Anvendt regnskabspraksis regnskabsmæssige skøn Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af pengeinstituttets ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for regnskabet er følgende: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Ved sikkerhedsvurdering af landbrugsengagementer har vi anvendt en hektarpris på 150 t.kr. Til vurdering af behovet for gruppevise nedskrivninger anvender vi en segmenteringsmodel, som er udviklet af Lokale Pengeinstitutter. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen mellem konstaterede tab i de enkelte grupper og et antal signifikante, forklarende makroøkonomiske variable. Modelestimaterne tilpasses bankens tabshistorik og ledelsesmæssige vurderinger. Ved opgørelsen af bankens solvensbehov og tilstrækkelige basiskapital foretages kapitalreservation til dækning af et 20 % haircut på hektarprisen for de landbrugsengagementer, der er nedskrevet eller viser væsentlige svaghedstegn, og som er større end 2% af bankens basiskapital. Hensættelser til tab på garantier, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti. 59

60 Ledelseshverv Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Bestyrelsesmedlemmerne og direktionen beklæder følgende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder: Bestyrelsen Direktør Per Albæk: Maskinhandler Jan Pedersen: Gårdejer Peder Chr. Kirkegaard: Advokat Keld Frederiksen: Adm. direktør i PN Beslag A/S Direktør i Albæk ApS Bestyrelsesformand i Stykgodscentret A/S Bestyrelsesformand i Stykgodscentret Holding A/S Bestyrelsesformand i Creativ Company Holding A/S Bestyrelsesformand i Creativ Company A/S Direktør i Vinderup Maskinforretning A/S Direktør i Vinderup Maskiner ApS Direktør i Ejendomsselskabet Vindmask ApS Direktør i Vindmask Holding ApS Bestyrelsesmedlem i Vinderup Maskinforretning A/S Bestyrelsesmedlem i Ejd. selskabet Hotel Vinderup A/S Bestyrelsesmedlem i Thorsens Chipskartofler A/S Gårdejer Borgmester i Skive Bestyrelsesformand i Royal Consul ApS Bestyrelsesformand i Danske Udlejere Bestyrelsesmedlem i Grundejernes Investeringsfond Bestyrelsesformand i B.F. Malketeknik A/S Bestyrelsesmedlem i Royal Consul Int. ApS Øvrige bestyrelsesmedlemmer beklæder ingen andre ledelseshverv. Direktion Bankdirektør Peter Vinther Christensen: Konsul for Litauen Sagkyndig dommer i Vestre Landsret Bestyrelsesmedlem i Finanssektorens Arbejdsgiverforening Bestyrelsesformand i Finanssektorens Uddannelsescenter Bestyrelsesformand for Skive Handelsskole 60

61 Salling Bank gennem 137 år 1876 Banken stiftes Banken flytter til sin nuværende placering i Frederiksgade 6 og får ny adm. direktør, Th. Alstrup Chr. Werner bliver ny adm. direktør Banken opretter sin første filial i Roslev Den 421årige selvstændige bank sælges til Den Danske Landmandsbank på en ekstraordinær generalforsamling den 13. juli Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling Bank starter den 1. oktober med Mehlsen1Madsen som formand og L. P. Werner som adm. direktør og P. Goul som vicedirektør Banken genopretter sin filial i Roslev, og hovedsædet får en hårdt tiltrængt udvidelse af lokalerne Aktiekapitalen når den første mio. kr Bankens anden filial åbnes i Stoholm Bankens aktiekapital forhøjes til 1,5 mio. kr Th. Nielsen indtræder i direktionen, der tillige består af bankdirektør P. Goul Banken opretter filial i Durup Bankdirektør P. Goul går på pension og erstattes af P. H. Steenberg Bankbussen starter med at besøge 15 holdepladser Banken opretter filialer i Balling, Breum, 1972 Egeris og Højslev Bankdirektør Th. Nielsen går på pension. P. H. Steenberg udnævnes til adm. direktør og H. J. Christensen til direktør indtil 1974, hvor han bliver direktør i Morsø Bank Banken kan fejre hele 2 jubilæer en hundredårsdag for bankens start og en halvtredsårsdag for bankens genstart som selvstændig Bankdirektør P. H. Steenberg går på pension, og Poul Erik Bastrup bliver ny adm. direktør Banken opretter sin ungdomsbank, Punktet Forbygningen til Skive Theater købes og indgår i en gennemgribende ombygning af hovedkontoret Bankens aktiekapital er nu på 30 mio. kr Bankdirektør Peter Vinther Christensen afløser Poul Erik Bastrup som adm. direktør Banken byder aktionær nr velkommen Afdelingerne i Balling og Breum gennemgår en omfattende modernisering Direkte TV fra Salling Banks generalforsamling Banken byder velkommen til aktionær nr Yderligere 3 afdelinger Durup, Roslev og Højslev gennemgår en omfattende modernisering Bankens regnskab er det 3. bedste i bankens 1231årige historie Alle medarbejdere deltager i bankens hidtil største udviklingsprojekt Salling Banks bærende værdier. På grund af den teknologiske udvikling kører bankbussen sin sidste tur Salling Bank fejrer sit 125 års jubilæum med udgivelse af den meget populære jubilæumsbog, udstilling i banken og en stor reception den 19. maj i hovedkontoret for aktionærer, kunder og forretningsforbindelser Bankens ungdomsbank Punktet flytter på nettet Nyindretning af hovedkontoret i Frederiksgade, således at det er tilpasset bankens nye organisationsstruktur Banken åbner ny afdeling på Egeris Butikstorv. Afdelingen i Stoholm gennemgår en omfattende modernisering Bankens to afdelinger i det sydlige Skive sammenlægges, og har fremover forretningssted på Egeris Butikstorv under navnet Egeris afdeling Banken etablerer Fjernkundeafdelingen i hovedkontoret afdelingen betjener kunder uden for vort lokalområde. Vi samler vore rådgivere fra Breum, Durup og Roslev i Roslevafdelingen der er fortsat åbent for ekspedition i Breum og Durup. Holdet til en ny Viborg afdeling ansættes med udgangspunkt fra hovedkontoret startes markedsføring og kundebetjening i Viborg Banken åbner den 25. maj ny afdeling i Viborg Banken indretter 80 kvadratmeter på 1. og på 2. sal mellem Skive Theater og banken. Lokalerne har stået tomme siden overtagelsen i Banken lukker ekspeditionsstederne i Balling, Breum og Durup. De udenbys aktiviteter samles i afdelingen i Viborg. Ved udgangen af året lukker afdelingen på Egeris Torv og aktiviteterne flyttes til hovedkontoret i Frederiksgade Banken gennemfører en nyindretning af hovedkontoret i Frederiksgade, Skive Banken åbner ny afdeling i Nykøbing Mors Banken fusionerer med Vinderup Bank Bankens pengeautomater kan nu udbetale euro. 61

62 Vi samarbejder med Totalkredit som samarbejdspartner I Salling Bank har vi Totalkredit som samarbejdspartner. Med egne realkreditprodukter på hylden kan vi sammen med Totalkredits rådgivningssystem tilbyde en meget høj kvalitet i rådgivnings1 situationer. Lokale vurderingsansvarlige og egen realkreditafdeling er ensbetydende med korte ekspeditionstider. Er der behov for et realkreditlån, foregår hele lånesagsekspeditionen hos os, og du behøver ikke at drøfte din økonomi med andre. Privatsikring Du kan tale med os om både dine forsikringer og din privatøkonomi. En række pengeinstitutter er indgået i et samarbejde med Privatsikring. Vi indgår i dette samarbejde, så du med fordel kan tegne gode, billige private forsikringer, der dur, når det gælder. Du bestemmer selv selvrisikoen og sammensætningen af de enkelte dækninger; derfor bestemmer du også selv prisen på dine forsikringer. Vi tager os af selve tegningen og kan også sørge for, at betalingen af dine præmier sker via betalingsservice over din konto. Privatsikring ordner skadebehandlingen og alt det forsikringstekniske. Letpension Letpension er stiftet af over 100 pengeinstitutter med cirka filialer over hele Danmark. Vi har sat pension og forsikring sammen på en enkel og moderne måde, der gør det let for dig at få overblik over din pension og forsikring. Du møder Letpension i Salling Bank. Her er det din egen lokale rådgiver, der sammen med dig skræddersyr din pension og forsikring, så den passer til det sted i livet, hvor du er lige nu. PFA Pension I Salling Bank har vi et samarbejde med PFA Pension om livsforsikringsprodukter. Vores livsforsikringer er tegnet som gruppelivsforsikringer hos PFA Pension. Ved at betragte alle vores kunder som én stor gruppe, opnår vi en meget enkel administration og store rabatter, der kommer dig til gode. BankInvest BankInvest er en førende kapitalforvalter og udbyder af investerings1 foreninger i Norden med en samlet formue under forvaltning og administration på 88 milliarder kroner. Formålet for BankInvest er at levere aktiv kapitalforvaltning og opsparingsprodukter af høj international kvalitet til kunder i ind1 og udland. BankInvest blev etableret i 1969, og har i dag ca. 120 medarbejdere. Sparinvest Sparinvest blev etableret i 1968 som Danmarks første børsnoterede investeringsforening og har siden udviklet sig til et internationalt kapitalforvaltningshus. I dag forvalter Sparinvest en samlet kapital på 70 mia. kr. og udbyder langsigtede investeringsprodukter i 14 europæiske lande. 62

63 Vi samarbejder med DLR Kredit DLR blev stiftet i 1960 under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond og havde frem til 1. juli 2000 eget lovgrundlag, men blev pr. 1. juli 2000 ligestillet med øvrige realkreditinstitutter. Med virkning fra 1. januar 2001 blev DLR omdannet til aktieselskab under navnet DLR Kredit A/S. Ejerkredsen bag DLR Kredit A/S er regionale og lokale pengeinstitutter. Udover udlån til landbrugs1, skovbrugs1 og gartneriejendomme yder DLR Kredit tillige lån til private beboelsesejendomme til udlejning, til private andelsboliger, kontor1 og forretningsejendomme, almene boliger samt industri1 og håndværksejendomme og andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde. Lokale Pengeinstitutter Lokale Pengeinstitutter er en forening for omkring 70 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark. Medlemskredsen omfatter dermed stort set alle danske pengeinstitutter med udpræget lokal forankring. Langt de fleste af foreningens medlemmer er i øvrigt også medlemmer af Finansrådet. Med Lokale Pengeinstitutter som fælles talerør har de enkelte medlemmer god mulighed for at blive hørt og øve indflydelse på udviklingen i finanssektoren og i det samfund, som sektoren er en del af. Det er foreningens vigtigste opgave at skaffe medlemmerne de bedst mulige rammer for udøvelse af deres virksomhed. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter er oprettet i 1966 af en række selvstændige pengeinstitutter og godkendt af Justitsministeriet til varetagelse af særlige forvaltningsopgaver. I forbindelse med afviklingen af Overformynderiet er Forvaltningsinsti1 tuttet godkendt til at forvalte såvel umyndiges midler som myndiges båndlagte midler. Ligeledes forvalter de kapitaler tilhørende fonde. De indleverede kapitaler forvaltes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler og med de aftaler, der træffes med hver enkelt kapitalejer. Pengeinstitutterne, der står bag, garanterer for instituttets virksomhed og forpligtelser. Forvaltningsinstituttet er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og af Justitsministeriet. Finanssektorens Uddannelsescenter I samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg tilbyder vi medarbejdere en bred vifte af kursustilbud på såvel det faglige som det personlige og ledelsesmæssige område. Finanssektorens Uddannelsescenter udbyder såvel finansielle grund1 og efteruddannelser som leder1, salgs1, kommunikations1 og elevuddannelse. Desuden udbyder centret workshops, seminarer og konferencer. Desuden har centret et nært og aktivt samarbejde med en meget stor del af den finansielle sektor. 63

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord Generalforsamling Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2014: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2014.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2014: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2014. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2014: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2014. Skive, den 7. maj 2014 Bedste 1. kvartal nogensinde Periodens resultat

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015. Skive, den 5.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015. Skive, den 5. X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2015: Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015. Rekordresultat og opjustering af resultatforventningerne Skive, den 5.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere