Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune"

Transkript

1 Høringsudgave Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan Kolding Kommune September

2 Indholdsfortegnelse side 1. Baggrund 3 2. Resumé 3 3. Lov om miljøvurdering 3 4. Screening og afgrænsning 3 5. Metode 4 6. Planens hovedformål og indhold 4 7. Sammenhæng med andre planer 5 8. Miljømålsætninger på EU-niveau 7 9. Miljøvurdering Nedlæggelse af Lunderskov og Jordrup Renseanlæg og overpumpning til Vamdrup Forbedret rensningen af spildevand i det åbne land Foranstaltninger Alternativer Overvågning Kilder Bilag 11 J.nr.: 11/

3 1. Baggrund Næsten alle steder, hvor der sker afløb af spildevand gennem håndvaske, køkkenvaske, fra vaskemaskiner, toiletter m.v. ledes vandet til en eller anden form for rensning, inden det ledes tilbage til naturen. Nu om dage ledes spildevandet fra langt de fleste husstande og virksomheder til større kommunale renseanlæg, hvor det for år siden typisk kun var i de større byer, at spildevandet blev renset i kommunale renseanlæg. I mindre byer og på landet blev spildevandet ledt mere eller mindre urenset ud i den nærmeste drænledning, vandløb eller sø. I dag renser de store moderne kommunale renseanlæg spildevandet meget effektivt. Det rensede spildevand kan som regel ledes ud i vandløb eller i havet uden synlige skadevirkning på vandmiljøet. Efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en samlet spildevandsplan, der beskriver, hvordan spildevandet bortledes og renses. Dette gælder både de aktuelle forhold, men også hvilke tiltag og investeringer, der forventes gennemført i planperioden. 2. Resumé Med spildevandsplanen lægges der op til en nedlæggelse af Lunderskov og Jordrup Renseanlæg og overpumpning af spildevandet til Vamdrup Renseanlæg. Dette vurderes samlet set at give nogle klare forbedringer for vandmiljøet. Reduktionen i vandføringen i Jordrup Bæk og Drabæks Mølleå vil blive minimal, og det vurderes, at dyre- og plantelivet i de to vandløb ikke vil blive påvirket af det. Forøgelsen af vandføringen i Kongeåen som følge af tilledning af mere renset spildevand vil blive meget begrænset. Risikoen for oversvømmelse vurderes derfor til at være meget lille. Driftsmæssigt opnås der el-besparelser med reduceret co 2 udledning til følge. Spildevandsplanen lægger også op til at op mod ca ejendomme i det åbne land, der endnu ikke har etableret forbedret spildevandsrensning, kloakeres. Dette vil også give klare forbedringer for vandmiljøet, idet udledningerne af organisk materiale (BI 5 ), kvælstof og fosfor reduceres med henholdsvis kg, kg og kg pr. år. Samlet vil det gavne miljøtilstanden i vandløbene i de pågældende områder. Desuden vil det gavne tilstanden i Kolding Fjord og Hejls Nor, der er et Natura 2000 område. Den samlede vurdering er, at gennemførelse af spildevandsplanens projekter har en klar positiv indvirkning på miljøtilstanden i vandløb, søer og kystområder. Desuden giver de forbedrede hygiejniske forhold, lokalt i det pågældende vandmiljø. 3. Lov om miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24/ ) 3, nr. 3, skal der udarbejdes en miljøvurdering af de planer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, såfremt det vurderes, at planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. En kommunal spildevandsplan falder indenfor den type sektorplaner, der umiddelbart skal miljøvurderes efter loven. 4. Screening og afgrænsning Der er foretaget en screening af de forskellige fysiske tiltag spildevandsplanen lægger op til. En screening viser, at følgende tiltag vurderes at skulle miljøvurderes: Nedlæggelse af Lunderskov og Jordrup Renseanlæg og overpumpning til Vamdrup. Forbedret rensningen af spildevand i det åbne land. 3

4 Der er efter screeningen foretaget en afgrænsning til at foretage miljøvurderingen i forhold til følgende: vand (vandløb miljøtilstand og vandføring), folkesundhed (hygiejne) og klima (energiforbrug). Skemaer med screeningerne ses i bilaget 5. Metode Miljøvurderingen er foretaget ud fra oplysninger om recipienternes miljøforhold, herunder miljøtilstand og relevante, kendte miljøproblemer. Desuden data om renseanlæggenes tilførsel og afløb af spildevand samt data om vandløbenes vandføringer. De eventuelle indvirkninger på miljøet af tiltagene i spildevandsplanen er vurderet i forhold til bl.a. de fastsatte miljømålsætninger. 6. Planens hovedformål og indhold Formålet med spildevandsplanen er at beskriver, hvordan Kolding Kommune som spildevandsog miljømyndighed og Kolding Spildevand a/s som forsyningsselskab sikrer, at kommunens borgere og virksomheder kan aflede og få renset spildevandet på en effektiv og stabil måde. Planen skal sikre, at spildevand og overfladevand ikke er årsag til manglende opfyldelse af miljøkrav til vandløb, søer, kystområder og grundvand. Planen beskriver også, hvordan kommunen vil reducere udledningerne af spildevand, der kan forringe badevandskvaliteten, - typisk i forbindelse med kraftig regnvejr i sommerperioden. Planen og dens retningslinjer skal sikre ensartet behandling af borgere og virksomheder i forbindelse med gennemførelse af spildevandsplanen. Planen skal sikre åbenhed om hvad, der skal ske på spildevandsområdet i de forskellige dele af kommunen og hvornår. Endelig danner planen det juridiske grundlag for forskellige beslutninger og afgørelser, som kommunen måtte træffe på spildevandsområdet. Planen er en revision af den hidtil gældende plan, der dækker perioden Efter lovgivningen skal en spildevandsplan revideres, når der sker væsentlige ændringer i spildevandsanlæggene eller forhold, der har indflydelse på håndteringen af spildevandet i kommunen. Revision eller ajourføring af planen sker oftest i form af vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen. Typisk hvert fjerde år sker der en hovedrevision, hvor planen rettes til efter aktuelle forhold og hvor planlagte forhold beskrives. En spildevandsplan eller et tillæg til planen udsendes i offentlig høring inden politisk vedtagelse i kommunen. Med spildevandsplanen fortsætter arbejdet med at forenkle den overordnede kloakstruktur. Med nedlæggelse af Jordrup og Lunderskov Renseanlæg arbejdes der mod at samle spildevandsrensningen i hele kommunen på kun tre renseanlæg. Renoveringen af kloaksystemerne, herunder separering af regnvand og spildevand, fortsætter for dels at driftsoptimere og forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande og dels for at bevare den kapital kloaksystemerne repræsenterer. I det åbne land tages der fat på at etablere forbedret spildevandsrensning på de ca ejendomme, hvor spildevandet endnu ikke renses godt nok. I forhold til tidligere planer sættes der mere fokus på forebyggelse af tilledninger af miljøfarlige stoffer til regnvandssystemerne. Sikring af badevandskvaliteten vil også være et fokusområde. 4

5 7. Sammenhæng med andre planer Spildevandsplanen relaterer sig til en lang række love og planer. Disse er listet op og beskrevet i spildevandsplanens afsnit I planmæssig sammenhæng er alle områder, der i kommuneplanen er udlagt til byudvikling, medtaget i spildevandsplanens plandel, således at det sikret, at der fremover vil kunne ske afledning af spildevand fra disse områder. På miljøområdet forholder spildevandsplanen sig til de gældende regionplaner, der rummer en lang række retningslinjer i forhold til spildevand og miljøkvalitetsmål for vandløb, søer og kystvande. Retningslinjerne i regionplanerne for henholdsvis Vejle Amt og Sønderjyllands Amt fremgår af nedenstående skema. Retningslinje Vejle Amts Regionplan Sønderjyllands Amts Regionplan Vandløb Udledninger af organisk stof og miljøfremmede stoffer fra renseanlæg, ukloakerede ejendomme, regnvandsbetingede udløb, dambrug m.m. skal reduceres i de tilfælde, hvor udledningen hinder, at vandløbenes målsætninger kan opfyldes. Spildevand, der udledes til vandløb, skal renses på en sådan måde, at der nedstrøms udledningen kan opretholdes en faunaklasse 5 eller bedre. For vandløb, der er målsat til afledning af vand, herunder spildevand, kan der accepteres en faunaklasse 4 eller bedre. Spildevandsudledninger må ikke give anledning til synlig forurening, uæstetiske forhold eller uhygiejniske forhold i vandløbene. Søer Udledning af spildevand, miljøfarlige stoffer og andre påvirkninger må ikke forhindre målsætningen for søer i at blive opfyldt. Udledning af utilstrækkeligt renset spildevand skal bringes til ophør. Såfremt målsætningen i særligt forureningsfølsomme vandløb ikke er opfyldt, skal der ske en forbedring af rensningen af spildevandet fra ejendomme i oplandet til disse vandløb, før der kan ske udledning. Rensningsniveauet på udledningerne skal forbedres til et niveau, der mindst svarer til biologisk rensning med ammoniakfjernelse. Det betyder, at der mindst skal etableres typegodkendte SO-anlæg. Tilledning af spildevand via udløb eller dræn direkte eller indirekte til særligt forureningsfølsomme søer skal begrænses mest muligt. 5

6 Såfremt målsætningen ikke er opfyldt, skal spildevandet fra beboelser i det åbne land mindst renses biologisk med fosforfjernelse (OP-anlæg) før udledning til søer eller til vandløb med udløb til søer. Kystvande Kystvande skal generelt sikres et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Desuden skal der være gode hygiejniske og æstetiske forhold. Spildevandsudledninger må ikke give anledning til synlig forurening, uæstetiske - eller uhygiejniske forhold i søerne. Vandkvaliteten i fjordene, Lillebælt og Vadehavet skal som udgangspunkt sikres gennem opretholdelse af de rensningskrav og udlederkravværdi er for organisk stof, fosfor og kvælstof, der er fastlagt for udledninger fra kommunale spildevandsanlæg og industrielle udledninger i Vandmiljøplanen. Udlederkrav for øvrige stoffer fastlægges på grundlag af de enkelte udledningers indhold af forurenende stoffer. Det skal i den forbindelse sikres, at udledningerne ikke strider mod recipientkvalitetsmålsætningernes kvalitetskrav. Husspildevand Farlige stoffer til vandområderne I oplandet til vandløb, søer eller fjord og hav, hvor målsætningen ikke er opfyldt eller hvor der forekommer dårligt badevandskvalitet og hvor spildevandsudledningen fra ejendomme udgør en væsentlig årsag, skal der ske en reduktion, som fastlægges i de kommunale spildevandsplaner. Udledninger af spildevand må ikke medføre overskridelse af de fastsatte vandkvalitetskrav. Derudover må koncentrationer af giftige stoffer i vand, sediment og organismer ikke være højere end baggrundsværdierne for de enkelte stoffer. For at sikre opfyldelsen af målsætningerne og dermed god vandkvalitet i de mest forureningsfølsomme vige og nor, skal udledningerne af spildevand til disse vandområder nedbringes mest muligt. Der skal både ske en forbedring af rensningen af spildevandet fra ejendomme med direkte og indirekte spildevandsudledninger. Spildevandsrensningen skal som minimum have et niveau, der sikrer mod uhygiejnisk udledning. Det betyder, at renseniveauet på udledningerne skal forbedres til et niveau, der svarer til biologisk rensning (der skal mindst etableres typegodkendte O-anlæg). Vilkår og udlederkrav for farlige stoffer skal fastsættes således, at recipientkvalitetsmålsætningernes kvalitetskrav for de enkelte vandområder vil kunne sikres opfyldt. Tilførslen til vandområderne af visse farlige 6

7 stoffer skal nedbringes mest muligt gennem anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi direkte ved forureningskilden inden udledning af processpildevand til de kommunale renseanlæg eller til egen direkte udledning. Større kommunale renseanlæg Større private renseanlæg Nedsivningsanlæg Reduktion af vandføring Nye fælleskloakerede oplande For kommunale anlæg, som hindrer en opfyldelse af målsætningen for vandområderne, skal der enten stilles krav om forbedret rensning eller skal en afskæring af spildevandet. For større, private spildevandsanlæg som hindrer opfyldelse af målsætningerne for vandområderne, eller er årsag til dårlig badevandskvalitet skal der stilles krav om forbedret rensning. I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker må der ikke etableres nedsivningsanlæg med en belastning på over 30 PE, samt anlæg til nedsivning af processpildevand og overfladevand fra offentlige veje og parkeringsarealer for mere end 20 biler. Kommunen skal ved nye regnudledninger etablere foranstaltninger, der reducerer vandføringen inden udledning finder sted til recipient. Der må ikke gives tilladelse til overløb fra nye fælleskloakerede oplande. Ved nedsivning for anlæg over 30 personækvivalenter i områder med almindelige og særlige drikkevandsinteresser skal ansøgeren skaffe dokumentation for, at nedsivningen ikke kan skade grundvandsressourcen. Eksisterende fælleskloakerede oplande Der skal ved revision af tilladelser til overløb fra eksisterende fælleskloakerede oplande sættes fokus på den nuværende recipientpåvirkning og om nødvendigt ske en skærpelse i overløbsfrekvensen eller etableres sparebassiner. 8. Miljømålsætninger på EU-niveau Den danske del af vadehavet er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, både af hensyn til fugleinteresser (Ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde) og andre naturinteresser (habitatområde) og er dermed en del af Natura 2000 netværket. Netværkets formål er at sikre opretholdelse eller i givet fald genopretning af en gunstig bevaringsstatus for de beskyttede arter og naturtyper i deres naturlige udbredelsesområde. Den sydlige del af Lillebælt og Hejls Nor er også udpeget som Natura 2000 område. 7

8 Alle tre kystområder modtager renset spildevand fra kommunale renseanlæg i Kolding Kommune og fra ukloakerede ejendomme i det åbne land. 9. Miljøvurdering 9.1 Nedlæggelse af Lunderskov og Jordrup Renseanlæg og overpumpning til Vamdrup Kapaciteten på Lunderskov Renseanlæg udnyttes fuldt ud og vil formentlig blive overskredet i løbet af få år. Det indebærer, at anlægget fremover i spidsbelastninger vil blive overbelastet med risiko for at spildevandet ikke renses godt nok i forhold til kravværdierne. Det vil betyde en yderligere belastning og forurening af Drabæks Mølleå, Kolding Å og i sidste ende Kolding Fjord. Miljøtilstanden i Drabæks Mølleå er tilfredsstillende, men med en forøgelse af tilledning af forurenende stoffer, vil der være risiko for, at miljømålsætningen ikke vil kunne opfyldes. Med nedlæggelsen af de to renseanlæg fjernes der vand i form af renset spildevand fra Kolding Å systemet. Det fører til en reduceret vandføring i henholdsvis Drabæks Mølleå og Jordrup Bæk. Det kunne være til skade for plante- og dyrelivet i de to vandløb. Omvendt vil der komme en forøgelse af vandmængden i Kongeåen, der modtager det rensede spildevand fra Vamdrup Renseanlæg. Det kunne give anledning til øget risiko for oversvømmelse i området Vandføringen i Jordrup Bæk ovenfor udledningen af det rensede spildevand fra Jordrup Renseanlæg vurderes til at være tilstrækkelig til, at der kan opretholdes et varieret smådyrsliv og en god fiskebestand. De seneste undersøgelser viser, at miljøtilstanden vurderet ud fra smådyrslivet er tilfredsstillende og at der er god og naturlig ørredbestand Ved renseanlægget er medianminimumsvandføringen i Jordrup Bæk er på ca. 9 l/sek. Tørvejrs vandmængden fra Jordrup Renseanlæg, som er den mængde vand Jordrup Bæk mister i de kritiske situationer, ligger på ca. 6 l/sek. Det vil sige, at den nedre del af vandløbet mister 6 l/sek. af de samlede 15 l/sek. Dette vurderes på baggrund af ovenstående ikke at være et problem for natur- og miljøtilstanden i vandløbet. Selvom Jordrup Renseanlæg overholder kravene til udledningen vil det klart være til gavn for vandkvaliteten i Jordrup Bæk, at udledningen af renset spildevand ophører. Den nedre del af Drabæks Mølleå mister ca. 12 l/sek. ved nedlæggelsen af Lunderskov Renseanlæg. Medianminimumsvandføringen i vandløbet ved renseanlægget er på ca. 22 l/sek. Så lige som med Jordrup Bæk vil der være tilstrækkeligt vand til at opretholde en god miljøtilstand, ligesom ophør af udledning af renset spildevand klart vil være til gavn for natur- og miljøtilstanden i Drabæks Mølleå. Nedlæggelsen af Jordrup og Lunderskov Renseanlæg vil også være til gavn for miljøtilstanden i Kolding Fjord, der lider under for store tilledninger af næringsstoffer. Fra de to renseanlæg udledes der ca. 300 kg fosfor, omkring 1500 kg kvælstof og 2160 kg organisk stof. I Kongeåen, der fremover får tilledt yderligere 18 liter renset spildevand i sekundet, er medianmaksimumvandføringen på omkring 904 l/sek. Det er en forøgelse på ca. 2 %. Risikoen for oversvømmelse ved Kongeåen som følge af det ekstra spildevand må derfor vurderes som værende yderst begrænset. 8

9 Der er en meget stor overskudskapacitet på Vamdrup Renseanlæg, og det vil nemt kunne klare den forøgede tilledning af urenset spildevand. Samtidig er renseprocesserne på anlægget mere effektive end på anlæggene i Lunderskov og Jordrup. Eksempelvis renser anlægget i Vamdrup kvælstof ned til omkring 2,5 mg/l, hvor anlægget i Lunderskov kun kan rense ned til omkring 8 mg/l. Det vurderes, at alle krav til udledningen fra Vamdrup Renseanlæg også fremover vil kunne overholdes og at Kongeåen nedenfor udledningen vil kunne opfylde miljømålsætningen. Til Vadehavet, der i sidste ende modtager spildevandet fra Vamdrup Renseanlæg vil der være en lille forøgelse af næringsstoffer. Forøgelsen vil dog i forhold til de samlede tilførsler til Vadehavet være yderst beskeden og vil på ingen måder få en synlig effekt i Vadehavet. Nedlæggelsen af renseanlæggene i Lunderskov og Jordrup vil give nogle markante driftsbesparelser, ikke mindst i forhold til el-forbruget. Selvom der skal bruges en del strøm til at pumpe spildevandet til Vamdrup, vil der nettomæssigt set ske et meget betydeligt fald i el-forbruget. Det vil medføre en reduktionen af CO2 udledningen. 9.2 Forbedret rensningen af spildevand i det åbne land Af de ca ejendomme i Kolding Kommune, hvor der skal etableres forbedret rensning af spildevandet, vurderes det, at ca. 90 %, svarende til ca. 990 ejendomme, vil blive kloakeret og dermed koblet til et kommunalt renseanlæg. Rensningen af spildevandet på ejendomme i det åbne land, hvor spildevandet blot løber gennem en simpel bundfældningstank, er ret beskeden. Som regel ender spildevandet derfra i nærmeste drænledning eller vandløb. Ved at tilkoble op mod 1000 ejendomme til kommunale renseanlæg, hvor rensningen er langt mere effektiv, skånes vandmiljøet for ca kg BI 5 (organisk materiale), kg kvælstof og kg fosfor. De ejendomme, der kloakeres, ligger primært i oplandet til Kolding Fjord og især i oplandet til Hejls Nor. Kloakeringen her vil hjælpe med til at opnå en gunstig bevaringsstatus for de beskyttede arter og naturtyper i området. Det spildevand, der i mere eller mindre urenset tilstand ledes ud i drænledninger, grøfter og vandløb, udgør en sundhedsrisiko for mennesker, idet der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i spildevandet. Nogle steder sker udledningen af spildevandet diffust på jordoverfladen, hvor mennesker færdes. En kloakering vil helt fjerne spildevandet fra grøfter og vandløb og dermed eliminere sundhedsrisikoen. 10. Foranstaltninger For at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse bør følgende foranstaltninger gennemføres: 9

10 En systematisk gennemgang og registrering af alle regnbetingede udløb fra renseanlæg og kloaksystemer. Overløbsbygværker, der endnu ikke har fået installeret måleudstyr til registrering af overløb, overløbsvarighed og overløbsmængde, skal have dette installeret. Således vil man kunne beregne de udledte mængder af fosfor, kvælstof og organisk materiale. Der skal ske en målrettet indsats i forhold til at sikre at overløb af spildevand ikke giver anledning til dårlig badevandskvalitet ved kommunens kyster og badestrande. Procedurebeskrivelse for driften af regnvands- og spildevandsbassiner og overfaldsbygværker, med angivelse af driftspraksis omkring vurdering af oprensningsbehov for bassinanlæg med overløb. En vurdering af de miljømæssige forhold i forbindelse med større ændringer på det eksisterende ledningssystem og i forbindelse med den overordnede projektering af kloakering af nye udstykninger. 11. Alternativer I forhold til nedlæggelse af Jordrup Renseanlæg og overpumpning til Lunderskov Renseanlæg har det været overvejet, at overpumpe spildevandet til Vester Nebel by og derfra videre til Kolding Centralrenseanlæg. Ved et såkaldt 0-alternativ (hvor der ikke foretages ændringer) vil der være risiko for øget forurening af Drabæks Mølleå, fordi Lunderskov Renseanlægs kapacitet sandsynligvis overskrides. I forbindelse med etablering af forbedret rensning af spildevandet i det åbne land kunne man have valgt, at en langt højere andel af de pågældende ejendomme skulle etablere lokale renseforanstaltninger. En høj andel der kloakeres, svarende til ca. 90 % af de resterende 1100 ejendomme, vurderes som den miljømæssigt bedste løsning og samtidig den mest langtidssikrede løsning, - også for de enkelte ejendomme. Ved 0-alternativet ville forureningen af de mindre vandløb fortsætte. Endvidere vil den dårlige miljøtilstand i bl.a. Hejls Nor kunne blive fastholdt, hvis der ikke etableres bedre rensning af spildevandet i det åbne land. 12. Overvågning Miljøtilstanden i vandløbene, der hvor der sker udløb fra kommunale renseanlæg, undersøges løbende af Naturstyrelsen Ribe, idet de hvert eller hvert andet år foretager biologiske vandløbsbedømmelser efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Renseanlæggene udfører en egenkontrol samt en ret omfattende overvågning af indløb, udløb samt renseprocesserne på anlæggene for at sikre en optimal drift. Der må forventes forbedringer af tilstanden i vandløbene i de områder, hvor der sker kloakering af ejendomme i det åbne land. Disse forbedringer vil blive dokumenteret. Dels gennem Naturstyrelsen Ribes generelle overvågning af tilstanden i vandløbene. Kolding Kommune vil i 10

11 udvalgte områder og udvalgte vandløb foretage undersøgelser, der kan dokumentere effekten af den forbedrede rensning af spildevandet eller kloakeringen. 13. Kilder - Miljøportalen, WinBio-databasen med data fra undersøgelser af fisk og smådyr i vandløb - DTU Aqua, Udsætningsplan for Kolding Å, Vejle Amt, beregnede data fra vandføringsmålinger - Naturstyrelsen Ribe, beregnede data fra vandføringsmålinger - Kolding Spildevand a/s, Miljø og arbejdsmiljøredegørelse Bilag Skemaer til screening. Se følgende sider. 11

12 Miljø- og sundhedsscreening - Spildevandsplan Kolding Kommune Tiltag: Nedlæggelse af Lunderskov og Jordrup Renseanlæg Status: Spildevandet fra Lunderskov by og nogle omkringliggende småbyer renses på Lunderskov Renseanlæg. Det rensede spildevand ledes ud i Drabæks Mølleå, der løber til Åkær Å, Kolding Å og Kolding Fjord. Spildevandet fra Jordrup by renses på Jordrup Renseanlæg og afledes til Jordrup Bæk, der løber til Åkær Å, Kolding Å og Kolding Fjord. Planlagt tiltag: Lunderskov Renseanlæg nedlægges. Spildevandet ledes til renseanlægget i Vamdrup. Der vil i et vist omfang ske separatkloakering i Lunderskov, således at en del af regnvandet ikke ledes til Vamdrup, med fortsat ender i Drabæks Mølleå. Forud for nedlæggelsen af Lunderskov Renseanlæg nedlægges Jordrup Renseanlæg og spildevandet føres til Lunderskov Renseanlæg. Baggrund for tiltag: Renseanlægget i Lunderskov er overbelastet i forhold til dets kapacitet. Renseanlægget i Vamdrup har derimod ret stor overskudskapacitet. Ved at nedlægge anlægget i Lunderskov kan der opnås en driftsbesparelse. Renseanlægget i Jordrup er et ret lille anlæg på kun ca. 700 PE. Det nedlægges for at opnå driftsmæssige fordele og besparelser. Miljøpåvirkning: Parameter Natur Jordbund Vand Luft Klima * Særlige forhold Der flyttes vand fra et vandløbssystem til et andet. Reduktion af spildevand til vandløb. Mindre energi forbrug Befolkning - levevilkår Folkesundhed Landskab Kulturarv Ressourcer *Miljøpåvirkning, sammenfattet: Rød: Væsentlig negativ påvirkning Gul: Påvirkning afhængig af udførelse Grøn: Positiv eller neutral påvirkning Konsekvensvurdering: Det rensede spildevand flyttes fra Kolding Å systemet til Kongeå systemet. Ved at flytte spildevand fra et vandløbssystem til et andet, vil der være risiko for reduktion af vandføringen i det system, der mister vandet. Dette kunne være til skade for plante- og dyrelivet i vandløbet. Omvendt vil der i det vandløb, der tilføres yderligere vand, være risiko for oversvømmelse. Afbødende foranstaltninger: Der foretages separering af en del af regnvandet og spildevandet i Lunderskov. En del af regnvandet bliver således i oplandet og ledes til Drabæks Mølleå. Konklusion: Tiltaget kan have så væsentlige indvirkninger, at dette skal miljøvurderes. Miljøindvirkningerne ses på vandløbssystemerne. 12

13 Miljø- og sundhedsscreening - Spildevandsplan Kolding Kommune Tiltag: Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Status: I Kolding Kommune mangler der at blive etableret forbedret rensning af spildevandet på ca ejendomme i det åbne land. Planlagt tiltag: Størstedelen af de 1100 ejendomme forventes tilsluttet det offentlige kloaknet. På de øvrige ejendomme skal der laves lokale renseforanstaltninger. Baggrund for tiltag: I henhold til lov om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land har de tidligere amter udpeget områder, hvor der skal etableres bedre rensning, idet vandløb, søer eller kystområder påvirkes væsentligt af spildevandet fra ejendommene. For at forbedringerne kan gennemføres, skal de pågældende områder fremgå af kommunernes spildevandsplaner. Miljøpåvirkning: Parameter Natur Jordbund Vand Luft Klima Befolkning - levevilkår Folkesundhed * Særlige forhold Færre forurenende stoffer til vandmiljøet Forbedrede hygiejniske forhold Landskab Kulturarv Ressourcer *Miljøpåvirkning, sammenfattet: Rød: Væsentlig negativ påvirkning Gul: Påvirkning afhængig af udførelse Grøn: Positiv eller neutral påvirkning Konsekvensvurdering: Udledningen af næringsstoffer og organisk materiale til vandløb, søer og kystområder vil blive reduceret. Med en mindre mængde utilstrækkeligt renset spildevand vil de hygiejniske forhold blive forbedret, idet der kommer færre potentielt sygdomsfremkaldende bakterier ud i vandmiljøet. Afbødende foranstaltninger: Der vil ikke være nogen negative indvirkninger på miljøet ved tiltaget. Konklusion: Tiltaget kan have så væsentlige indvirkninger, at dette skal miljøvurderes. Miljøindvirkningerne ses på vandløb, søer og kystområder. Desuden en indvirkning på hygiejniske forhold. 13

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Miljøvurdering. Spildevandsplan Ny Kolding Kommune

Miljøvurdering. Spildevandsplan Ny Kolding Kommune Miljøvurdering Spildevandsplan 2007-2013 Ny Kolding Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. RESUMÉ 2 3. LOV OM MILJØVURDERING 3 4. AFGRÆNSNING 4 5. METODE 4 6. PLANENS HOVEDFORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr. 21. Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 21 By- og Udviklingsforvaltningen Sommerhusområde ved Grønninghoved Strand - omfattet af lokalplan 1333-61 Sagsnr. 15/15549 September 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 6

Spildevandsplan Tillæg nr. 6 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 6 Etablering af ny spildevandsledning til overpumpning af spildevand fra Lunderskov- til Vamdrup renseanlæg By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Oktober 2013

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013 om spildevandsrensning i det åbne land Projektansvarlig: Natur v/henrik Thue Pedersen vurderingen er påbegyndt den: 27.

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2024 Tillæg I til spildevandsplan 2013-2024 Udgivet af Vordingborg Kommune 2016 Udarbejdet af: Spildevandsgruppen i samarbejde med Vordingborg Forsyning Vordingborg Kommune

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5 RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 5 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I BLENSTRUP DELOPLAND N2.1 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG Renset spildevand fra et af BioKubes renseanlæg er så rent at det kan udledes direkte til recipient. Flere steder i udlandet, hvor der

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Hillerød Kommune. Februar 2013. SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering

Hillerød Kommune. Februar 2013. SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering Hillerød Kommune Februar 2013 SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering PROJEKT Miljøvurdering Hillerød Kommune Projekt nr. 207424 Dokument nr. 126299615 Version 1 Forslag til spildevandsplan og miljøvurderingen

Læs mere

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune

2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2. Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020 for Skanderborg Kommune Indhold 1 Spildevandsplanen for Skanderborg Kommune 2016-2020 ------------------------3 1.1 Spildevandsplanen ------------------------------------------------------------3

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2015-2015

Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2015-2015 Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2015-2015 november 2014 Miljøvurdering er udarbejdet af: Natur & Miljø Ebeltoft Administrationsbygning Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land

Februar 2016 Susan Dyrting. Spildevandsplan. Det åbne land Februar 2016 Susan Dyrting Spildevandsplan Det åbne land Spildevandsplanen 2012 2022 Lægger de overordnede rammerne for håndtering af spildevand Udgør det retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandlingen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere