M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D"

Transkript

1 Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe en sammenslutning af idrætsforening, skole, institutioner og andre lokale kulturelle aktører, som ønsker at støtte ovennævnte dels moralsk, dels økonomisk og dels kulturelt gennem aktiviteter og arbejde. Det er et formål at skabe de nødvendige og rigtige rammer for ovennævnte ved at bygge, eje og drive halfaciliteter, som økonomisk hviler i sig selv, og stille dem til rådighed for de ovennævnte samt andre med interesser indenfor idræt og kultur. Desuden er det foreningens formål at samle interesserede til medlemsmøder, sammenkomster og underholdning for derved at gøre en indsats for at bevare og udvikle interessen for ovennævnte interessenter for fremtiden. 2.2 Foreningen er almen, ukommerciel og uden politisk tilknytning. 3 Medlemskab 3.1 Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. 3.2 Passive medlemmer kan optages uanset alder. 4 Indmeldelse 4.1 Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre/værge. 4.2 Indmeldelsen er bindende mindst 3 måneder, dog er de første 14 dage at betragte som prøvetid.

2 5 Udmeldelse 5.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 5.2 Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. 6 Kontingent 6.1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 6.2 Indbetalingsterminer og opkrævning fastsættes af bestyrelsen. 7 Restance 7.1 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 7.2 Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald, fremsendes rykkerskrivelse. Hvis kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt orienteres om, at det er slettet af foreningens medlemsliste. 7.3 Optagelse på ny kan kun ske mod betaling af gælden. 8 Udelukkelse og eksklusion 8.1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 9 Ordinær generalforsamling 9.1 Generalforsamlingen er foreningens øvereste myndighed i alle anliggender. 9.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. 9.3 Foreningen ved bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen gennem annoncering i mindst 2 lokale dagblade. 9.4 Alle har adgang til generalforsamlingen. 9.5 Alle aktive medlemmer jf. pkt. 3.1, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. 9.6 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt. 9.7 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel som angivet ovenfor med angivelse af dagsorden. 9.8 Det reviderede regnskab offentliggøres til alle medlemmer ved henvendelse til bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.

3 9.9 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 10 Dagsorden 10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af kasserer 9. Valg af sekretær 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 12. Valg af revisor 13. Valg af revisorsuppleant 14. Eventuelt 11 Generalforsamlingens ledelse 11.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet, jf. vedtægternes pkt. 17 og Valgbare til bestyrelsen er alle der er fyldt 18 år 11.5 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst 1 medlem forlanger det Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 12 Ekstraordinær generalforsamling 12.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

4 13 Bestyrelse 13.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold Bestyrelsen består mindst af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling en og 1 menigt medlem er på valg i lige år, og kassereren, sekretæren og 1 menigt medlem er på valg i ulige år Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede eller når formanden og 1 bestyrelsesmedlem er til stede Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Der tages referat af bestyrelsens beslutninger. 14 Tegningsregel 14.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner over kr. 3000,00 kræves dog underskrift af både formand og kasserer Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 15 Regnskabsår og driftregnskab 15.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift Driftregnskab og status offentliggøres til foreningens medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

5 16 Revision 16.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant, jf. pkt Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftregnskab og status forsynes med påtegning Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Vedtægtsændringer 17.1 Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 18 Opløsning 18.1 For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget Opnås dette flertal på en ekstraordinærgeneralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinærgeneralforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer der er til stede På samme ekstraordinæregeneralforsamling skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige kulturelle/idrætslige formål i foreningens lokalområde og kommune. Således vedtaget den 19/ [Bestyrelsens formand] [Kassereren]

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere