Årsrapport. CVR:-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18"

Transkript

1 Årsrapport 2014 CVR:-nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen 10 Beretning 13 Koncern- og årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse 17 Balance 18 Pengestrømsopgørelse 20 Noter, herunder anvendt regnskabspraksis 21 3

4 4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Kamstrup A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 23. marts 2015 Direktion: 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Kamstrup A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Kamstrup A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 23. marts 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 6

7 7

8 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg T: F: W: kamstrup.com E: CVR-nr.: Stiftet den 28. august 1931 (grundlagt 1946). Hjemsted i Skanderborg. Bestyrelse Jørgen Wisborg, formand Flemming Rasmussen, næstformand Torben B. Pedersen Dan Korsgaard Tina H. Amdisen Tove Mikkonen Direktion Per Asmussen Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Bruun s Galleri 8100 Aarhus C Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 23. marts

9 Ledelsesberetning Koncernoversigt Kamstrup A/S 100% Kamstrup B.V. Holland 100% Kamstrup Sp. z o.o. Polen 50% Fischer-Kamstrup A/S Danmark 100% Kamstrup Instrumentation Ltd. Storbritannien 100% Kamstrup Services SAS Frankrig 100% Kamstrup AS Norge 100% Kamstrup AB Sverige 100% Kamstrup Karlskrona AB Sverige 100% Zao Kamstrup Rusland 100% Energy-Lab ApS Danmark 100% Kamstrup South Africa (Pty) Ltd. Sydafrika 100% Kamstrup International A/S Danmark 100% Kamstrup, Inc. USA 100% Kamstrup Metering Solutions Private Limited Indien 100% Kamstrup Water Metering L.L.C. USA 100% 100% Kamstrup Austria GmbH Østrig Kamstrup Chile SpA Chile 9

10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen Mio kr Hovedtal Nettoomsætning 1.382, , , ,4 918,0 Resultat af ordinær primær drift 238,5 186,9 197,9 209,6 122,0 Resultat af finansielle poster -3,6-5,4-7,7-5,1-7,1 Resultat før skat 260,5 182,5 191,0 205,1 115,7 Årets resultat 206,1 145,7 144,7 151,7 93,8 Anlægsaktiver 320,5 310,0 301,9 249,5 198,5 Omsætningsaktiver 498,9 441,1 420,7 394,8 411,8 Aktiver i alt 819,4 751,1 722,6 644,3 610,3 Aktiekapital 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Egenkapital 472,8 415,7 375,3 349,1 293,4 Hensatte forpligtelser 40,3 42,2 31,9 20,2 9,5 Kortfristet gæld 233,8 215,5 248,1 201,6 225,6 Gældsforpligtelser 346,7 293,2 315,4 275,0 304,7 Investering i materielle anlægsaktiver -61,1-46,0-77,9-71,3-20,4 Pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet 152,6 172,8 54,7 42,3 121,1 Nøgletal Overskudsgrad Afkastningsgrad Likviditetsgrad Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapitalforrentning Gennemsnitligt antal ansatte

11 Ledelsesberetning De i oversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad Afkastningsgrad Likviditetsgrad Egenkapitalandel Egenkapitalforrentning Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig investeret kapital* Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Årets resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital *Investeret kapital: Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital 11

12 12

13 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktivitet Koncernen Kamstrup A/S udvikler, producerer og sælger elektroniske energi- og brugsvandsmålere og tilhørende aflæsningssystemer til forsyningsselskaber og andre brugere i hele verden. Hovedkontoret ligger i Stilling, syd for Århus og huser udvikling, administration, salg og automatiseret produktion. Som grundprincip udvikler virksomheden selv alle sine produkter og producerer dem på sine højt automatiserede fabrikker i Skandinavien. På verdensbasis har Kamstrup afdelinger i Sverige, Norge, Storbritannien, Holland, Polen, Frankrig, Rusland, Estland, Finland, Tyskland, Schweiz, Østrig, Spanien, Tjekkiet, Rumænien, Serbien, Dubai, Indien, Kina, USA, Chile og Sydafrika. I øvrige lande sælges og markedsføres via et netværk af distributører. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat De fleste markeder globalt set har i 2014 oplevet en moderat vækst i salget af intelligente energi- og vandmålere. Det er i 2014 lykkedes at vinde større andele på en række markeder på trods af, at konkurrencen stadig skærpes. Det har ført til en vækst på 7% i En væsentlig årsag til væksten findes i resultaterne af de seneste års indsats inden for produktudvikling, hvor en række succesfulde produktlanceringer er blevet gennemført. Disse har forstærket Kamstrups konkurrenceevne, dels gennem produkternes øgede funktionalitet og dels ved reduktioner i fremstillingsomkostningerne. Løbende investeringer i fabriksautomatisering har også bidraget til disse reduktioner og dermed til større konkurrencekraft, foruden at sikre et højt og konsistent kvalitetsniveau, der ligeledes har medvirket til et kraftigt fald i kvalitetsomkostninger. En lang række løbende forbedringer gennem Leanaktiviteter har også forbedret produktiviteten. På trods af store investeringer i 2014 er Kamstrup i en finansiel gunstig position. En yderligere stigning i indsatsen på markedsføring og produktudvikling har igen i 2014 øget kapacitetsomkostningerne og forventes at føre til fortsat stigende markedsandele. I lyset af markedets udvikling og de store omkostninger til udvikling af fremtidige markeder og produkter i 2014 betragtes årsresultatet som særdeles tilfredsstillende. Med effekt fra 30. juni 2014 er selskabets gasdivision, beliggende i Holland, frasolgt. Det vurderes at denne aktivitet har større muligheder for en positiv udvikling udenfor Kamstrup. Frasalget har givet en positiv resultatvirkning. Den 1. oktober 2014 overtog Kamstrup aktiviteten i Saseco ApS. Formålet med denne akkvisition er at styrke Kamstrup indenfor analyseværktøjer for energi- og vandforbrug, til brug i sammenhæng med de systemer som virksomheden leverer til kunderne. Det overtagne ebutler software tilbyder kunderne betydelige analysemuligheder i et nyt og brugervenligt system. Hvis der ses alene på den fortsatte virksomhed var væksten i 2014 på 9%. Markedet og forventninger til fremtiden I 2015 forventes Kamstrup at vinde yderligere markedsandele på en række markeder med en stigende omsætning til følge. Dette primært som et resultat af indsatsen indenfor produktudvikling og produktionsteknisk udvikling samt salgsaktiviteter på flere markeder. Kamstrup planlægger fortsat at investere en væsentlig del af det løbende resultat i ny produktudvikling og produktionsteknisk udvikling i de kommende år. Vi forventer vækst igen i 2015 og et lidt lavere resultat end i 2014, væsentligst med baggrund i engangsindtægt på frasalg af Gas-aktiviteten i Risici Kamstrup producerer, sælger og installerer primært energiog brugsvandsmålere og tilhørende fjernaflæsningssystemer. Behovet/markedet er nogenlunde stabilt, geografisk er der vækstpotentiale. Der vurderes ikke at være væsentlige generelle risici, når der bortses fra risikoen ved ikke at være på forkanten med den teknologiske udvikling, have høj produktkvalitet og ved at agere i et konkurrencepræget marked. Kamstrups følsomhed over for finansielle risici er meget begrænset. Behovet for anvendelse af rente- og valutasikringsinstrumenter vurderes løbende og sker alene ud fra kommercielle behov med henblik på sikring af de fremtidige pengestrømme. Tabsrisikoen på kunder søges generelt afdækket via kreditrammer og indhentning af kreditoplysninger. Kamstrup har en høj kreditværdighed. Viden ressourcer Kamstrup har stabile, kompetente og veluddannede medarbejdere. Virksomhedens beliggenhed muliggør fortsat rekruttering af veluddannede medarbejdere indenfor teknologi og økonomi m.v. 13

14 Ledelsesberetning Kønsmæssig sammensætning af ledelsen Det er virksomhedens opfattelse at diversitet herunder repræsentationen af begge køn kan styrke samarbejdet og arbejdsmiljø. Virksomheden har derfor en politik om at have en kønsfordeling, der afspejler fordelingen i rekrutteringsgrundlaget. Kamstrup er en global højteknologisk virksomhed, hvor en specialiseret høj faglig kompetence er af afgørende betydning. Det betyder at rekrutteringsgrundlaget for en lang række lederstillinger i Kamstrup er kandidater med en uddannelse fra de tekniske uddannelsesinstitutioner. Andelen af kvindelige ingeniører med en diplomingeniøruddannelse inden for elektronik/it er mindre end 4% og andelen af kvindelige ingeniører med en civilingeniøruddannelse inden for elektronik/it er mindre end 3%. Disse uddannelsesretninger er et naturligt rekrutteringsgrundlag for en stor del af lederstillingerne i en teknologivirksomhed som Kamstrup. Det øverste ledelseslag i Kamstrup, som defineres direktion, funktionschefer, afdelingsledere og lignende, består af 61 ledere, hvoraf andelen af kvindelige ledere udgør 11,5% Det er virksomhedens mål at andelen af ledere af det underrepræsenterede køn mindst følger andelen i rekrutteringsgrundlaget. Virksomheden har følgende politikker for at leve op til målsætningen: Der gennemføres periodisk medarbejderudviklingssamtaler, der medvirker til at afklare medarbejdernes ambitioner og kompetencer i forhold til ledelse.der tilbydes lederuddannelse til medarbejdere, hvor det er relevant. Virksomheden gennemfører periodisk medarbejderundersøgelser, der giver lederne medarbejdernes vurdering af og tilbagemelding omkring udførelsen af lederopgaven. Ved rekruttering af ledere er virksomheden særlig opmærksom på om kandidater af det underrepræsenterede køn er repræsenteret. Måltal for underrepræsenteret køn i bestyrelsen Kamstrups generalforsamlingsvalgte bestyrelse udpeges af moderselskabet OK a.m.b.a. og består af repræsentanter fra OK s direktion og bestyrelse samt et eksternt medlem. Der henvises til moderselskabets OK s årsrapport for Samfundsansvar (CSR) Siden januar 2010 har Kamstrup været tilsluttet FN Global Compact. FN Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. Det er startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. FN Global Compact opfordrer virksomheder til at støtte op om ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption, og til at implementere disse internt i deres praksis. Kamstrup vil fortsætte med at gennemføre tiltag indenfor disse CSR-områder og årligt rapportere resultaterne til FN Global Compact. Denne årlige rapportering kan findes på Gennem en dyb kundeforståelse inspirerer vi til at levere overlegen kvalitet og banebrydende innovation. 14

15 Inspire Lead Deliver 15

16 16

17 Resultatopgørelse Koncern Moderselskab tkr. Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger 2,3, Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Resultat i dattervirksomheder Resultat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Overfør resultat

18 Balance Aktiver Koncern Moderselskab tkr. Note AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 8 Færdiggjorte udviklingsprojekter Koncerngoodwill Udviklingsprojekter under udførelse Materielle anlægsaktiver 9 Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under udførelse Finansielle anlægsaktiviteter Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer i arbejde Færdigvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Salgsværdi af systemleverancer Tilgodehavende hos dattervirksomheder Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Udskudt skat Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

19 Balance Passiver Koncern Moderselskab tkr. Note PASSIVER Egenkapital 13 Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 16 Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leasingforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Salgsværdi af systemleverancer Forudbetaling fra kunder Leverandørgæld Gæld til dattervirksomheder Gæld til associerede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter 18 Nærtstående parter 21 19

20 Pengestrømsopgørelse Koncern tkr. Note Nettoomsætning Omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Salg af virksomhed Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Deposita Pengestrøm til investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Realkreditinstitutter Kreditinstitutter Aktionærerne: Udbetalt udbytte Pengestrøm til finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider i solgt virksomhed Likvider, ultimo Likvider ultimo består af: Likvide beholdninger Tilgodehavender/gæld til tilknyttede virksomheder, cashpool

21 Noter Koncern Moderselskab tkr Segmentoplysninger (omsætningsfordeling) Europa 91% 93% 89% 91% Øvrige 9% 7% 11% 9% 100% 100% 100% 100% System & Service 37% 35% 39% 37% Komponenter 63% 65% 61% 63% 100% 100% 100% 100% 2. Personaleomkostninger Gager og lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger indregnes således: Produktion Distribution Administration Gennemsnitligt antal medarbejdere I moderselskabets personaleomkostninger indgår vederlag til direktion og bestyrelsen med tkr. (2013: tkr). 3. Ned- og afskrivninger Immaterielle anlægsaktiviteter Materielle anlægsaktiviteter Ned- og afskrivninger indregnes således: Produktion Distribution Administration

22 Noter Koncern Moderselskab tkr Honorarer til gerneralforsamlingsvalgt revisor Honorar vedr. lovpligtig revision Erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser I løbet af 2014 skiftede KPMG Danmark til EY s internationale netværk. Ovenstående honorar til generalforsamlings. valgt revisor er således EY for 2014 og KPMG for For 2014 udgør honorar til KPMG vedrørende lovpligtig revision 388 tkr. 5. Finansielle indtægter Finansielle indtægter dattervirksomheder Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger dattervirksomheder Andre finansielle omkostninger Skat af årets resultat Aktuelt sambeskatningsbidrag Skat i filialer Udskudt skat Nedsættelse af skatteprocenten Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat af årets resultat indregnes således: Skat i resultatopgørelsen Skat via egenkapitalen

23 Noter Koncern tkr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse I alt 8. Immaterielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar Valutakursregulering i udenlandske virksomheder Tilgang Afgang Afgang ved salg af virksomhed Overført Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Valutakursregulering i udenlandske virksomheder Afgang Afgang ved salg af virksomhed Ned- og afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 2-5 år 5 år Moderselskab Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Overført Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Afgang Ned- og afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 2-5 år 5 år 23

24 Noter Koncern tkr. Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og anlæg under udførelse I alt 9. Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar Valutakursreg. i udenlandske virksomheder Tilgang Afgang Afgang ved salg af virksomhed Overført Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Valutakursreg. i udenlandske virksomheder Ned- og afskrivninger Afgang Afgang ved salg af virksomhed Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 25 år 5 år 3-7 år I materielle anlægsaktiver indgår finansielle leasingsaktiver med regnskabsmæssig værdi på i alt Moderselskab Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Overført Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Ned- og afskrivninger Afgang Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over 25 år 5 år 3-7 år

25 Noter Modervirksomhed tkr Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Reguleringer 1. januar Valutakursregulering Årets resultat før skat Negativ indre værdi i dattervirksomheder til modregning i tilgodehavender Skat af årets resultat Udbytte Afgang ved salg af virksomhed Reguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Navn Hjemsted Stemme- og ejerandel Kamstrup B.V. NL 100% Kamstrup Sp. z o.o. PL 100% Kamstrup Instrumentation Ltd. GB 100% Energy-Lab ApS DK 100% Kamstrup AS NO 100% Kamstrup Services SAS FR 100% Kamstrup AB SE 100% Kamstrup Karlskrona AB SE 100% Zao Kamstrup RU 100% Kamstrup South Africa (Pty) Ltd. ZA 100% Kamstrup Austria GmbH AU 100% Kamstrup Metering Solutions Private Limited IN 100% Kamstrup International A/S DK 100% Kamstrup, Inc. US 100% Kamstrup Water Metering L.L.C. US 100% Kamstrup Chile SpA CL 100% 25

26 Noter tkr. Koncern Moderselskab 11. Kapitalandele i associerede virksomheder Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum 31. december Reguleringer 1. januar Årets resultat før skat Skat af årets resultat Udbytte Reguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Navn Hjemsted Stemme- og ejerandel Fischer-Kamstrup A/S DK 50% Koncern Moderselskab 12. Salgsværdi af systemleverancer Systemleverancer Acontofaktureringer Der indregnes således: Systemleverancer (aktiver) Systemleverancer (passiver)

27 Noter tkr. 13. Egenkapital Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Koncern Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital 1. januar Udloddet udbytte Overført via resultatdisponeringen Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat på egenkapitalen Valutakursregulering udenlandske dattervirksomheder Egenkapital 1. januar Udloddet udbytte Overført via resultatdisponeringen Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat på egenkapitalen Valutakursregulering udenlandske dattervirksomheder Egenkapital 31. december I alt 27

28 Noter tkr. 13. Egenkapital fortsat Aktiekapital Nettoopskrivning efter indre værdis metode Modervirksomhed Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital 1. januar Udloddet udbytte Overført via resultatdisponeringen Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat på egenkapitalen Valutakursregulering udenlandske dattervirksomheder Egenkapital 1. januar Udloddet udbytte Overført via resultatdisponeringen Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat på egenkapitalen Valutakursregulering udenlandske dattervirksomheder Egenkapital 31. december I alt Aktiekapitalen består af aktier á 500 kr. Alle aktier har samme stemmerettigheder. 28

29 Noter Koncern Moderselskab tkr Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Årets udskudte skat Nedsættelse af skatteprocenten Udskudt skat 31. december Udskudt skattegæld Udskudt skattetilgodehavende Udskudt skat vedrører: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Urealiseret koncernavance Indirekte produktionsomkostninger Tab på debitorer og øvrig periodisering Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser 1. januar Anvendt i året Hensat for året Andre hensatte forpligtelser 31. december Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive: 0-1 år år år

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere