Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): FORSK 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet DANETV baner vejen for danske miljøteknologier globalt Aktivitetsplan nr Fremtidens energiteknologier og -systemer 1.2 Fra viden om miljø, vand og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger 1.4 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter A. EU ETV verifikationsenhed DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier) vil opbygge en komplet akkrediteret verifikationsenhed under EU ETV (Environmental Technology Verification) programmet. DANETVsamarbejdet er i øjeblikket den eneste danske part, som har tilkendegivet interesse for at være EU verifikationsenhed. Derudover har 6-8 andre europæiske organisationer tilkendegivet interesse, men ingen af disse har, så vidt vides, tidligere udført verifikationer. DANETV vil udvide udbuddet af verifikation fra 4 til 7 teknologiområder, som omfatter de 3 områder, der indgår i pilotfasen af EU ETV programmet, samt 4 områder, der ifølge EU vil blive inddraget på et senere tidspunkt. DANETV vil udvide udbuddet med verifikation af teknologier til ballastvandbehandling som beskrevet i det amerikanske ETV program. DANETV vil dermed gøre udbuddet af ETV teknologiområder bredere og sikre DANETV s verifikationer en officiel EU ETV status. Det er besluttet at indgå samarbejde med DS Certificering, der vil søge om akkreditering af en verifikationsenhed. De kommercielle aspekter vil for de oprindelige DANETV-partnere være baseret på henholdsvis ekspertbistand til verifikation og som uafhængige testenheder i forbindelse med verifikationer. Når EU ETV programmets 3-årige pilotfase er overstået, forventes ETV at være en fuldt kommerciel aktivitet i EU, formentlig støttet via nationale og regionale støttemidler til de virksomheder, der får udført en teknologiverifikation. DANETV vil yde formidling om det nye EU ETV program og mulighederne herunder for danske SMV'er. Blandt andet vil DANETV udvikle et ETVcheck som en standardydelse, hvor DANETV og en virksomhed diskuterer muligheder og eventuelle fordele ved at få udarbejdet ETV for et eller flere af virksomhedens produkter. B. Som en ny ydelse vil DANETV etablere samarbejdsmodeller med udenlandske - særligt asiatiske - ETV programmer, dette samarbejde skal dække bredt blandt DANETVs teknologiområder. Desuden vil DANETV arbejde for at etablere et globalt netværk for verifikations- og testenheder samt deltage i internationalt standardiseringsarbejde om en ISO ETV procedure. Samarbejdsverifikationer er endnu et meget nyt begreb, og tilliden til kvaliteten under de respektive programmer skal derfor opbygges. Dette vil formentlig pågå også efter, at der er etableret en ISO ETV standard. Aktivitetsplanens indhold A. EU ETV verifikationsenhed I de kommende år vil DANETV opbygge en komplet akkrediteret EU verifikationsenhed (under navnet DANETV). Enheden forankres hos DS Certificering under Dansk Standard og skal akkrediteres i henhold til ISO

2 17020 samt EU ETV s generelle verifikationsprotokol for at kunne arbejde som officiel EU ETV enhed. Oprindeligt varetog hver partner i DANETV både verifikation og test, men EU kræver upartiskhed i test- og verifikationsarbejdet. Derfor er det besluttet at indgå samarbejde med DS Certificering, der vil søge om akkreditering af en verifikationsenhed baseret på ekspertbistand fra DANETV. Test kan fortsat varetages af DANETV testenhederne hos AgroTech, DHI, FORCE Technology, Teknologisk Institut og DELTA. Som led i deres udvikling udarbejder DS Certificering i øjeblikket grundlaget for den nye driftsmodel uden for denne aktivitetsplan DS Certificering er ved at blive akkrediteret som verifikationsenhed hos DANAK, akkrediteringen forventes at foreligge inden udgangen af 2012 med enkelte forbehold, da operationen af enheden ikke er i drift. Disse forhold vi da skulle afklare i 2013, hvor verifikationsenheden for alvor kommer i drift. Hos hver af de 5 DANETV-partnere udpeges der en Test Center ansvarlig. DHI vil være overordnet koordinator. EU har udvalgt 3 ud af 7 teknologiområder til en 3-årig pilotfase, men har åbnet mulighed for, at flere teknologiområder kan inddrages allerede fra DANETV har valgt at tilbyde verifikation inden for alle 7 teknologiområder og vil sammen med bl.a. den danske og den franske miljøstyrelse arbejde for, at flere områder inkluderes så hurtigt som muligt. De 7 teknologiområder er: 1) Vandbehandling og monitering; 2) Materialer, affald og ressourcer; 3) Energiteknologier; 4) Jord og grundvandsmonitering og -oprensning; 5) Renere produktion og processer; 6) Miljøteknologier til landbruget og 7) Luftmonitering og -rensning. Område 1-3 er inkluderet i EU's pilotprogram. Områderne 2, 5 og til dels 4 har ikke tidligere været udbudt af DANETV. Deltagelse i EU's tekniske arbejdsgrupper vil være en af verifikationsenhedens arbejdsopgaver, som forventes varetaget af DANETV-eksperter fra de oprindelige DANETV partnere. Aktiviteterne forventes at bestå i to møder årligt inden for hvert af de tre pilotteknologiområder, udarbejdelse af teknologispecifikke guidelines og kommentering af produktspecifikke verifikationsprotokoller fra andre EU ETV verifikationsenheder. Udarbejdelse af den nødvendige kvalitetsplan for DANETV s arbejde som verifikationsenhed under EU ETV pilotprogrammet varetages af DS Certificering uden for denne aktivitetsplan. De kvalitetsmanualer, der er udarbejdet tidligere for DANETV s GTS partnere, skal revideres til udelukkende at dække GTS partnernes arbejde som testenheder. Samtidig skal det sikres, at de er i overensstemmelse med EU ETV s generelle verifikationsprotokol. Hvor det er muligt, vil testenhederne sammen etablere standarder for deres arbejde, og disse vil blive samlet i en metodedatabase sammen med andre relevante metodebeskrivelser. Herved minimeres udviklingsomkostningerne, driften af testenhederne effektiviseres, og udgifterne for teknologivirksomhederne kan således nedbringes. De to væsentligste barrierer for ETV er: 1) ordningen og de fordele, ETV har for virksomhederne endnu ikke er kendt i markedet 2) at udførelsen af verifikation og test er omkostningstung. DANETV vil derfor arbejde for at udbrede kendskabet til EU s ETV-ordning og hjælpe virksomhederne med ansøgning om ekstern finansiering, da udførelse af EU ETV verifikationer hos DANETV samt test i denne resultatkontraktperiode vil ske på kommerciel basis. Derudover vil muligheden for at gennemføre test med reducerede omkostninger og uændret kvalitet igennem etablering af

3 testenheder uden for Danmark blive undersøgt og eventuelt forfulgt. B. DANETV har i 2012 etableret kontakt med ETV programmerne i Asien (Korea, Japan, Philippinerne og Kina). Baseret på tidligere erfaringerne fra samarbejdet med USA og Canada vil DANETV udarbejde modeller for udførelse af verifikationer i samarbejde med interesserede asiatiske ETV programmer. Generelt vil DANETV arbejde for at kunne udføre verifikationer sammen med alle andre eksisterende ETV-programmer. En barriere her kan være manglende interesse for samarbejde fra enkelte programmer (f.eks. USA), problemer i forhold til sikring af tilstrækkelig kvalitet i test og verifikationer udført i andre verdensdele samt høje omkostninger som følge af de mange deltagende parter. Som led i dette arbejde udbredes forankringen af samarbejdsverifikationer i DANETV organisationen. Indtil videre har der været samarbejde inden for teknologiområdet Vandbehandling- og monitering, og det er også inden for dette område, de første kontakter til Asien er skabt. Strategien er derfor at udføre verifikationer inkl. test med flere af de asiatiske ETV programmer inden for vandområdet, men derudover også at afprøve samarbejde inden for andre teknologiområder, hvad enten det bliver i samarbejde med Nordamerika eller Asien. Verifikation og test i samarbejde med andre ETV programmer er krævende, da arbejdet skal udføres i overensstemmelse med både EU ETV programmets krav og de samarbejdende ETV programmers procedurer. Der vil derfor blive udarbejdet og afprøvet specifikke samarbejdsmodeller. Endelig vil DANETV arbejde for at etablere et globalt netværk for verifikations- og testenheder med f.eks. afholdelse af virtuelle møder med henblik på at understøtte udviklingen af internationale verifikationer. Formål og målgruppe Formål og rationale EU ETV verifikationsenhed Hovedformålet er at opbygge en akkrediteret, dansk verifikationsenhed med henblik på at stille verifikationer, der anerkendes i hele Europa, til rådighed for danske teknologiproducenter. Både producenterne bag de nu godt 25 gennemførte verifikationer og producenter med interesse for fremtidige verifikationer har efterspurgt dette. Miljøstyrelsen har udtalt, at ETV er en vigtig del af den danske satsning på at fremme miljøeffektive teknologier. Målgruppen er først og fremmest små og mellemstore producenter af nye miljøteknologier, idet disse har særligt behov for dokumentation fra en anerkendt og uvildig tredjepart for, at deres teknologier virker, hvis de skal kunne slå igennem på nye markeder. Interessen for ETV fra SMV ernes side kunne i øvrigt tydeligt ses af debatindlæggene på bedreinnovation.dk. En gensidig international anerkendelse af en verifikation er afgørende, da den sikrer, at en teknologi, som er verificeret i Danmark under EU ETV pilotprogrammet, også anerkendes på det globale marked. På baggrund af omfattende aktiviteter for at opnå gensidig international anerkendelse af ETV og etablere samarbejdsverifikationer har DANETV, som eneste opererende europæiske og globalt anerkendte verifikationsenhed, en unik chance for at opnå en førerposition i EU inden for samarbejde med andre ETV programmer og dermed for at understøtte danske virksomheders markedsføring og afsætning af miljøteknologier i samarbejdslandene.

4 Et globalt netværk for verifikations- og testenheder vil have fokus på samarbejde og vil sikre danske teknologivirksomheder den seneste globale ETV viden samt understøtte mulighederne for gennemførelse af samarbejdsverifikationer af danske teknologier. Målgruppe FORA har i 2009 identificeret 720 virksomheder i Danmark, som udvikler og sælger miljøeffektive teknologier. Heraf er 87 % SMV er, svarende til godt 600 virksomheder. ETV vil være relevant for SMV er, der producerer teknologier, for hvilke der ikke findes produktstandarder eller typegodkendelser, hvor deres produkter er komplekse og hovedsageligt er rettet imod salg til virksomheder. Derudover skal de have en vis størrelse for at kunne finansiere en ETV. Det virker derfor plausibelt at antage, at der findes mindst 300 danske SMV er, for hvilke ETV kan være relevant. En anden Copenhagen Cleantech Cluster rapport udarbejdet af Oxford Research i 2011 angiver, at behovet for test og demonstration af cleantech teknologier er stigende. De har fået svar fra 30 % af i alt adspurgte. 75 % af deltagerne i undersøgelsen angav, at de enten har eller forventer at teste og/eller demonstrere egne cleantech produkter i fremtiden. Desuden fremgår det, at behovet for større test, f.eks. i fuldskala- eller under realistiske pilotskalaforhold, forventes at stige. Målgruppeeffekt For danske virksomheder er det centralt, at der er adgang til verifikation via en dansk verifikationsenhed, som er anerkendt og respekteret i Europa og globalt, så ETV kan indfri sit potentiale som et stærkt værktøj inden for markedsføring og salg. Dette kan netop opnås på grund af Danmarks stærke position i EU ETV samarbejdet. I dag findes der ETV programmer i Nordamerika og flere lande i Asien, hvor særligt Asien, og herunder Kina, har interesse for kommende dansk eksport. DANETV s etablering af samarbejdsmodeller med udenlandske ETV programmer vil kunne understøtte danske teknologivirksomheders markedsføring og muligheder på disse markeder. En rundspørge blandt flere af de virksomheder, DANETV har udført verifikationer for, har vist, at de generelt er godt tilfredse med verifikationen, og at de bruger den i deres markedsføring. Der er også set eksempler på, at verifikationen i store organisationer kan bruges i intern træning af salgsagenter og har medført salg af patentrettigheder baseret på den gode dokumentation. Der fremhæves dog to vigtige ting. Først og fremmest er det væsentligt, at ETV-ordningen bliver generelt anderkendt i f.eks. hele EU. For det andet opfattes verifikationen inkl. test som meget omkostningstung, hvorfor det for de fleste virksomheder vil være nødvendigt med tilskud for at kunne gennemføre en ETV. DANETV har erfaret, at de interesserede danske virksomheder nu er villige til at lægge en større egenbetaling end i de første år efter DANETV s start. De har i flere tilfælde betalt ca. 50 % af omkostningerne til test og verifikation, hvilket viser, at de ser et potentiale for øget salg ved hjælp af en verifikation. F.eks. findes der nu inden for landbrugsteknologi en teknologiliste hos Miljøstyrelsen, som leverandørerne kun kan blive optaget på, såfremt de har en verifikation. Inden for det voksende marked for solceller har Forbrugerrådet desuden taget initiativ til en omfattende verifikation af danske teknologier med henblik på at give køberne en reel chance for at sammenligne de nye produkter, der ofte er udviklet af små, mindre kendte virksomheder. EU har lavet en rundspørge omkring ETV, der viste, at der blandt indkøbere er 11 %, som stoler på teknologileverandørens angivne ydeevne, mens 57

5 % vil spørge efter beviser for den angivne ydeevne. Endelig mener 26 % ikke, at de har nogen mulighed for at kontrollere den angivne ydeevne. Dette er en af EU's bevæggrunde for at etablere ETV ordningen. Inden for pilotfasens løbetid på godt to år, fra de første verifikationsenheder, heriblandt DANETV, er akkrediterede og klar til at operere, forventer EU ETV pilot programmet, at der vil blive verificeret omkring 100 teknologier, hvoraf halvdelen forventes udført for små og mellemstore virksomheder (SMV er). Nationale og internationale samarbejdspartnere Takket være erfaringerne fra de allerede gennemførte verifikationer, DHI s deltagelse i udviklingen af EU's ETV program og Miljøstyrelsens aktive deltagelse i EU ETV styregruppen har Danmark en enestående mulighed for at få en central rolle i EU ETV programmet og være med til at arbejde for udbredelse af kendskabet til ETV. EU ETV verifikationsenhed Miljøstyrelsen vil blive en vigtig samarbejdspartner, da den repræsenterer Danmark i EU ETV styregruppen. Miljøstyrelsen ønsker, at Danmark skal have en verifikationsenhed og har opfordret DANETV til at blive akkrediteret verifikationsenhed under EU ETV programmet. DS Certificering forventes i løbet af 2012 at indgå som partner i DANETV. Der er underskrevet en hensigtserklæring om dette samarbejde. DANETV vil gennem deltagelse i EU ETV s tekniske arbejdsgrupper samarbejde med tekniske ETV eksperter samt eksperter fra andre EU ETV verifikationsenheder. Der er især forventninger til et samarbejde med den kommende franske verifikationsenhed, der som DANETV vil blive stykket sammen af mange organisationer med forskellige ekspertiser, og som på nationalt plan vil udbyde samtlige 7 teknologiområder. DANETV vil gerne skabe et internationalt netværk for verifikations- og testenheder med henblik på at styrke det internationale samarbejde om ETV. I dette netværk forventes de europæiske ETV-aktører at deltage, men DANETV vil derudover styrke kontakten til de asiatiske ETV-programmer i Korea, Japan, Philippinerne og Kina samt bibeholde kontakt med ETV programmerne i USA og Canada. Der er etableret en international arbejdsgruppe for ETV (IWG ETV), der i 2012 indsender forslag til ISO om at udarbejde en egentlig international standard for ETV, baseret på ETV procedurer udarbejdet af blandt andet DHI. DANETV vil deltage som ETV ekspert i dette arbejde i ISO via deltagelse det danske standardiseringsudvalg, samt i den internationale arbejdsgruppe under TC 207. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Aktiviteten er en fortsættelse af DANETV samarbejdet imellem 5 GTS virksomheder med etablering af en EU verifikationsenhed i samarbejde med DS Certificering. Denne aktivitetsbeskrivelse udgør den samlede, integrerede beskrivelse af hele aktiviteten og indsendes af DHI på alle 5 GTS virksomheders vegne. Aktiviteten koordineres i øvrigt med de 5 GTS virksomheders respektive resultatkontraktansøgninger. Aktiviteten koordineres og administreres af DHI. Der vil ske en koordinering i forhold til projekter, som indeholder test og udvikling af innovative miljøteknologier i de 5 GTS-institutter, således at det tidligt vurderes, om ETV er relevant for den aktuelle kunde. Aktiviteterne i DANETV koordineres med Miljøstyrelsens ETV-initiativ for

6 verifikation af miljøeffektive landbrugsteknologier (VERA). DANETV vil styrke samarbejdet med innovationsnetværk som Vand i Byer, Innovationsnetværk for Miljøteknologi og VE-net, men også andre organisationer, der arbejder på at fremme væksten inden for dansk energiog miljøteknologi, f.eks. Copenhagen Cleantech Cluster, DAKOFA, interesserede regionale væksthuse, Dansk Industri og Eksportrådet. Formidlings- og spredningseffekt: Miljøstyrelsen har lagt op til, at der etableres et ETV-partnerskab med partnere fra bl.a. DANETV, DS Certificering og Miljøstyrelsen. Et sådant partnerskab vil blandt andet fokusere på koordinering og samarbejde med det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), men også på andre finansieringsmuligheder i f.eks. Energistyrelsen, Fornyelsesfonden, CleanTEKmidt og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Derudover vil samarbejde med andre af Miljøstyrelsens partnerskaber og generelle netværks- og matchmakingaktiviteter indgå. Indsatsen over for de små og mellemstore danske virksomheder vil blive intensiveret med henblik på at informere om mulighederne i EU ETV programmet og mulighederne for at benytte ETV som springbræt for at komme ind på de internationale markeder via samarbejdsverifikationer. Kontakten til danske virksomheder baseres på et ETV-tjek, hvor DANETV og en virksomhed diskuterer muligheder for og eventuelle fordele ved at få udarbejdet ETV for et eller flere af deres produkter. Desuden diskuteres mulighederne for at få test, som er udført med god kvalitetskontrol, inkluderet i en fremtidig verifikation samt mulighederne for senere opdatering af verifikationen. Det planlægges at udføre og dokumentere 60 ETV-tjek. Tilsvarende vil DANETV informere Innovationsagenterne om ETV for at sikre, at de har ETV med i overvejelserne, når de giver henvisninger i forbindelse med innovationscheck af SMV er. På lignende vis vil DANETV sikre, at innovationsnetværk, væksthuse og andre samarbejdspartnere bliver informeret om ETV, og hvor det skønnes relevant, kan DANETV deltage i deres arrangementer og møder med præsentation af ETV. DANETV vil på hjemmesiderne og informere om ETV aktiviteter og offentliggøre verifikationsrapporter og verifikater. Sidstnævnte vil desuden bliver offentliggjort af EU - formentlig på EU ETV pilotprogrammets hjemmeside Resultaterne fra verifikationerne vil blive formidlet dels igennem producenternes markedsføringsmateriale og dels igennem tekniske artikler udarbejdet af GTS-institutterne samt via teknologispecifikke formidlingsmøder. Ved hjælp af det internationale netværk for verifikations- og testenheder vil DANETV sikre sig international bevågenhed, og danske teknologileverandører vil kunne få glæde af de indgange, DANETV har etableret til de pågældende markeder i Nordamerika og Asien. Milepæle år 2013 I beskrivelsen af milepæle nedenfor refererer nummereringen A-C til de produkter og aktiviteter under de tre hovedområder, som er beskrevet under Nye tjenesteydelser og Aktivitetsplanens indhold. Såfremt milepælen helt eller delvist er relateret til FoU aktiviteter, der medfinansieres af RK midler, er det pågældende FoU projekt, som er beskrevet under Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter, angivet i parentes. EU ETV verifikationsenhed Type*

7 A Fuld akkreditering opnået af en verifikationsenhed i samarbejde 3 med DS Certificering. A Udbuddet af verifikationsområder udvidet til også at inkludere 2 teknologiområdet Materialer, affald og ressourcer og den første verifikation inden for dette teknologiområde gennemført A Kvalitetsmanualer for hver af de 5 testenheder udarbejdet. 2 A Database for metodebeskrivelser etableret 2 B Interessen hos asiatiske ETV-programmer for gennemførelse af 2 samarbejdsverifikationer kortlagt. B Samarbejdsmodeller med interesserede ETV-programmer 3 udarbejdet. B Globalt netværk for verifikations- og testenheder etableret og 2 udmøntet i mindst ét konkret samarbejde om verifikation, hvor DANETV er involveret. Formidling til SMV er C Kendskabet til ETV øget ved deltagelse i to teknologispecifikke formidlingsmøder. 1 C Minimum 20 ETV tjek gennemført på danske SMV er samt 10 af 1 disse henvist til udførelse af ETV-screening (Quick Scan) hos DS Certificering. C Bidrag ydet til 5 danske virksomheders ansøgning om finansiering 1 til gennemførelse af verifikation og test. 3 af disse skal resultere i en positiv respons fra finansieringskilde. C Innovationsagentordningen introduceret til ETV med det formål at 1 opnå 30 henvisninger til DANETV via ordningen. C ETV præsenteret i én teknisk artikel pr. test-delcenter. 1 Milepæle år 2014 EU ETV verifikationsenhed A Udbuddet af verifikationsområder udvidet til også at inkludere 3 teknologiområderne Jord & grundvandsmonitering og - oprensning og Renere produktion og processer. A De to DANETV teknologiområder Luft og Landbrug accepteret i 2 EU ETV programmet via deltagelse i EU ETV s tekniske arbejdsgrupper og anden mødeaktivitet. B To verifikationer gennemført i samarbejde med et andet ETV 2 program, heraf minimum én med et asiatisk ETV program. B Udbuddet udvidet med verifikation af teknologier til 2 ballastvandbehandling som beskrevet i det amerikanske ETV program. Formidling til SMV er C Kendskabet til ETV øget ved deltagelse i to teknologispecifikke 1 formidlingsmøder. C Minimum 20 ETV tjek gennemført på danske SMV er samt 10 af 1 disse henvist til udførelse af ETV-screening (Quick Scan) hos DS Certificering. C Bidrag ydet til 5 danske virksomheders ansøgning om finansiering 1 til gennemførelse af verifikation og test. 3 af disse skal resultere i en positiv respons fra finansieringskilde. C ETV præsenteret i én teknisk artikel pr. test-delcenter. 1 Milepæle år 2015 EU ETV verifikationsenhed A Retningslinier for gyldigheden af verifikater udarbejdet via 3 deltagelse i EU ETV s tekniske arbejdsgrupper og anden mødeaktivitet.

8 B verifikationer gennemført i samarbejde med et andet ETV 2 program, heraf minimum én med et asiatisk ETV program. B ISO-standard for ETV foreligger som minimum i udkast. 1 Formidling til SMV er C Kendskabet til ETV øget ved deltagelse ito teknologispecifikke 1 formidlingsmøder. C Minimum 20 ETV tjek gennemført på danske SMV er samt 10 af 1 disse henvist til udførelse af ETV-screening (Quick Scan) hos DS Certificering. C Bidrag ydet til 5 danske virksomheders ansøgning om finansiering 1 til gennemførelse af verifikation og test. 3 af disse skal resultere i en positiv respons fra finansieringskilde. C ETV præsenteret i én teknisk artikel pr. test-delcenter. 1 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt *Type: 1) Videnspredning i dansk erhvervsliv; 2) Kompetenceopbygning; 3) Udvikling af teknologisk service

Hvad og hvem er DANETV?

Hvad og hvem er DANETV? Hvad og hvem er DANETV? Dansk Center for Klima- og Miljøteknologi verifikation - DANETV Et samarbejde mellem 5 GTS (Godkendte Teknologiske Service Institutter) DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology,

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14, REFERAT Styregruppemøde nummer 15 Mandag den 31. januar 2011, 10.00 14.30 Sted: DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Trine Erdal (TRE), FORCE

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N.

Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N. REFERAT Styregruppemøde nummer 16 Mandag den 21. marts 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: AgroTech, Agro Food Park 15 (tidligere Udkærsvej 15), 8200 Århus N. Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere

Læs mere

DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier. Samarbejdsaftale. under

DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier. Samarbejdsaftale. under DANETV Teknologiverifikation til fremme af energi- og miljøeffektive teknologier Samarbejdsaftale under Resultatkontrakt med Forsknings- og Innovationsstyrelsen Januar 2011 Side 1/8 Samarbejdsaftale er

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 19, REFERAT Styregruppemøde nummer 20 Torsdag den 5. januar 2012, kl. 10.00 14.30 Sted: DELTA Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson (MTA), DHI Indkaldte Arne Grønkjær Hansen (AGH), TI Marianne Kyed Ørbæk (MKO),

Læs mere

Forretningsplan

Forretningsplan ETV - Environmental Technology Verifikation Forretningsplan 10-12 Initialer: MKO Afdeling: 2 Dato: 18. december 09 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Resume...2 3. Mission / Mål...2 4.

Læs mere

4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV

4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV 4.2 Aktivitetsområde 10: Styrket miljøteknologi gennem verifikation, DANETV Ansøgning om tværgående infrastrukturaktivitet AgroTech, Delta, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut Aktivitetsområde:

Læs mere

Miljøteknologi og certificering. Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer

Miljøteknologi og certificering. Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer Miljøteknologi og certificering Henrik Bang Jensen, Landbrug og Fødevarer 1 Vi arbejder med Sikre de bedste rammebetingelser for erhvervet EU-lovgivning Dansk lovgivning Koordinering af den politiske indsats

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 17, REFERAT Styregruppemøde nummer 18 Torsdag den 25. august 2011, kl. 10.00 14.00 Sted: Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C. Lokale 509 ÅR. Bygning 1. Udarbejdet af: Mette T. Andersson,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning

Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning Test og verifikation af miljøteknologi under ny EU ETV ordning Markedsmodning af Cleantech-løsninger, 30. Oktober 2012 Trine Erdal (FORCE) Mette Tjener Andersson (DHI) Environmental Technology Verification

Læs mere

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG)

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG) Formål af ny miljø teknologi med det formål, at efterprøve relevante objektive og troværdige beviser, for ydeevnen af den nye teknologi, som en virksomhed vil markedsføre. Omfang en skal omfatte de prøvningsresultater,

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16,

Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16, REFERAT Styregruppemøde nummer 17 Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 10.00 14.30 Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby. Referent: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Arne Grønkjær Hansen

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 11, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde

REFERAT. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 11, herunder gennemgang af aftalte aktiviteter. Opdatering af dagsorden for dette møde REFERAT Styregruppemøde nummer 12 DANETV Torsdag 24. juni 2010, 12.00 16.30 FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Deltagere Arne Grønkjær Hansen (AGH),

Læs mere

Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten

Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten Procedure for ansøgning om optagelse på Teknologilisten For at en teknologi kan optages på Miljøstyrelsens teknologiliste, kræves det, at teknologiens miljøeffekt er tilstrækkelig veldokumenteret. Der

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Verifikationscenter for miljøteknologier til jordbrugssektoren. Forretningsplan 2010 2014

Verifikationscenter for miljøteknologier til jordbrugssektoren. Forretningsplan 2010 2014 Verifikationscenter for miljøteknologier til jordbrugssektoren Forretningsplan 2010 2014 Februar 2010 1. Introduktion Denne forretningsplan dækker DANETV verifikationscentret for jordbrugsrettede miljøteknologier.

Læs mere

istockphoto Genvej til markedet med EU s pilotprogram for verifikation af miljøteknologier

istockphoto Genvej til markedet med EU s pilotprogram for verifikation af miljøteknologier istockphoto Genvej til markedet med EU s pilotprogram for verifikation af miljøteknologier ØGET FOKUS PÅ NY MILJØTEKNOLOGI I EU Innovation er drivkraften bag den økonomiske vækst i EU. Desværre er der

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12.

Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12. Styregruppemøde nummer 2 ETV Danmark Tirsdag d. 4. november, 12.00-16.00, Force, Park Allé 345, 2605 Brøndby FORCE byder på frokost 12.00-12.30 Navn Firma Initialer Status Bjørn Malmgren-Hansen TI LJ Til

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699

InnovationsAgenterne. Innovationssystemet. Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 InnovationsAgenterne Innovationssystemet Kai Ormstrup Jensen DELTA koj@delta.dk Tlf.: 25131699 Formål med Innovationsagent ordningen At bringe teknologisk viden og inspiration til SMVerne og identificere

Læs mere

Verifikation af miljøteknologier målrettet landbruget. Technology Outlook. AgroTech

Verifikation af miljøteknologier målrettet landbruget. Technology Outlook. AgroTech Verifikation af miljøteknologier målrettet landbruget Technology Outlook Udarbejdet af: Peter Kai, Arne Grønkjær Hansen, Martin Nørregaard Hansen og Thorkild Q Frandsen AgroTech 25. september 2014 AgroTech

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Begrænset udbud af effektmåling af MUDP

Begrænset udbud af effektmåling af MUDP RENERE LUFT OG MINDRE STØJ Begrænset udbud af effektmåling af MUDP VAND OG KLIMATILPASNING FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER Orienteringsmøde den 3. oktober

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 6

Aktivitetsplan nr.: 6 Aktivitetsplan: Viden og Vækst for SMV er Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 6 Resultaterne af arbejdet under aktivitetsplanen omfatter

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere