Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2006"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2. kvartal august 2006 EBITDA 1 er på DKK mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA er faldet med 0,7 pct. til DKK mio. Antallet af kunder steg med 11,8 pct. til 15,7 mio. Periodens resultat er faldet med 58,9 pct. til DKK 561 mio. som følge af ændringen i kapitalstrukturen Forventninger til 2006 Forventningen til omsætningen er uændret på DKK 48,0 mia. Forventningen til EBITDA er uændret på DKK 13,4 mia. Forventningen til årets resultat er uændret på DKK 3,2 mia. 1 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster

2 Indhold Højdepunkter...3 Væsentlige begivenheder...8 Forventninger til Resultatopgørelse mv. for forretningsenhederne Forretningsenheder TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Kabel TV Safe harbor erklæring Finanskalender Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Anlægsinvesteringer Egenkapital Kvartalsvis resultatopgørelse Kvartalsvis balance Kvartalsvis pengestrømsopgørelse Kvartalvise anlægsinvesteringer Kunder Indenlandsk trafik Antal medarbejdere Udvalgte hoved- og nøgletal, H Anvendt regnskabspraksis Betydelige tilkøb og frasalg af virksomheder Ledelsespåtegning Om TDC Børsnotering Kvartalsrapporten er ikke revideret. Side 2 af 34

3 Resultatopgørelse for TDC, resumé DKK mio. 2K K 2006 Ændring i pct. Omsætning ,8 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (8.240) (8.498) (3,1) Andre indtægter og omkostninger ,5 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) (0,7) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.631) (1.590) 2,5 Resultat af primær drift (EBIT) ,3 Særlige poster Resultat af associerede virksomheder ,6 Finansielle poster (163) (731) - Resultat før skat (8,8) Skat af periodens resultat (171) (368) (115,2) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (24,9) Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat (27,2) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (26,7) Minoritetsinteresser (13) (16) (23,1) Periodens resultat, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (58,9) EBITDA-margin i pct. 28,0 27,4 1) Resultat af primær drift (EBIT) er eksklusive særlige poster. 2) Vedrører resultatet i TDC Forlag, som er frasolgt 30. november ) Særlige poster og dagsværdireguleringer indgår flere steder i resultatopgørelsen, således som det fremgår af den detaljerede resultatopgørelse på side 22. Højdepunkter KØBENHAVN, den 3. august TDC Koncernens (TDC) omsætning steg i 2. kvartal 2006 med 1,8 pct. til DKK mio. Resultatet før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) faldt med 0,7 pct. til DKK mio., hvilket primært skyldes, at påsken i 2006 faldt i 2. kvartal, lavere omsætning i TDC Switzerland, højere kundeakkvisitionsomkostninger i TDC Mobil A/S samt opstarten af easymobile og Bité Latvia. Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med 58,9 pct. til DKK 561 mio. som følge af den ændrede kapitalstruktur. TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 0,8 pct. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen udgjorde 11,1 pct. mod 11,2 pct. i 2. kvartal TDC's samlede kundebase steg med 11,8 pct. til 15,7 mio., hvilket hovedsageligt er resultatet af fremgang i TDC Mobile Internationals udenlandske mobilforretninger. Adm. direktør og koncernchef Henning Dyremose udtaler: Vi fortsætter vores betyde- Side 3 af 34

4 lige kundevækst på baggrund af en målrettet positionering inden for vækstområderne mobil- og bredbåndstjenester. TDC har med sin fokuserede strategi passeret den vigtige milepæl på en million indenlandske bredbåndskunder. Derudover er der stor fart på udvidelsen af vores fiberoptiske dækning af Danmark. Vi fastholder vores forventninger til 2006 med vækst i EBITDA på 3,1 pct. Omsætning TDC's omsætning blev på DKK mio. i 2. kvartal 2006 svarende til en stigning på DKK 206 mio. eller 1,8 pct., hvilket primært afspejler højere omsætning i TDC Totalløsninger og TDC Mobile International. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber 2 faldt omsætningen med 0,3 pct. hovedsageligt som følge af lavere omsætning i TDC Switzerland. Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger steg med 3,1 pct. til DKK mio. i 2. kvartal Transmissionsomkostninger og vareforbrug steg med 2,1 pct. til DKK mio., personaleomkostningerne steg 4,0 pct. 3 til DKK mio., mens andre eksterne omkostninger steg med 4,3 pct. til DKK mio. Udviklingen i driftsomkostningerne kan hovedsageligt tilskrives højere transmissionsog kundeakkvisitionsomkostninger i den danske mobilforretning. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber steg driftsomkostningerne med 0,5 pct. i forhold til 2. kvartal Udviklingen fra 2005 til 2006 er påvirket af en række ændringer i ejerandele, herunder investeringer i følgende selskaber: HTCC (konsolideret pr. 1. april 2005), Dotcom Solutions (indregnet pr. 1. juli 2005) og Ascoms division for kommunikationsløsninger, navnet er efterfølgende ændret til sunrise business communications, (indregnet pr. 1. juli 2005). Dertil kommer frasalg af Contactel (frasolgt pr. 2. februar 2006). I den resterende del af denne kvartalsrapport betyder 'korrigeret for tilkøbte og frasolgte selskaber', at de rapporterede tal for henholdsvis TDC koncernen, TDC Totalløsninger og TDC Switzerland er blevet korrigeret for virkningen af disse tilkøb og frasalg. Antal ansatte i TDC (Fuldtidsansatte) K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 Antallet af fuldtidsansatte faldt med 473 eller 2,4 pct. til sammenholdt med 2. kvartal Udviklingen er påvirket af strukturelle forandringer 4, der har medført 455 flere fuldtidsansatte, mens fratrædelsesprogrammer medførte et fald på 614 fuldtidsansatte. EBITDA EBITDA faldt med DKK 21 mio. eller 0,7 pct. til DKK mio. i 2. kvartal Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber udgjorde faldet i EBITDA 1,3 pct. Påskeferien i 2006 havde en positiv indflydelse på den økonomiske vækst i 1. kvartal, men negativ indflydelse i 2. kvartal. Herudover blev EBITDA negativt påvirket af lavere omsætning i TDC Switzerland, højere kundeakkvisitionsomkostninger i den danske mobilforretning samt opstarten af easymobile og Bité Latvia. EBITDA-marginen er faldet fra 28,0 pct. i 2. kvartal 2005 til 27,4 pct. i 2. kvartal Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt EBITDA-marginen med 0,3 procentpoint. 3 Væksten er påvirket af ændringer i ejerandele, som omtalt i note 2. 4 Tilkøb og frasalg af selskaber samt in- og outsourcing. Side 4 af 34

5 EBITDA og EBITDA-margin (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) Finansielle poster ,0 Finansielle poster udgjorde DKK (731) mio., sammenlignet med DKK (163) mio. i 2. kvartal , ,0 1K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 2,5 pct. i forhold til 2. kvartal Faldet skyldes primært lavere afskrivninger mv. i TDC Totalløsninger A/S. Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK mio., hvilket er en stigning på 1,3 pct. Udviklingen skyldes især faldet i afskrivninger mv. Særlige poster Særlige poster udgjorde i 2. kvartal 2006 DKK 408 mio. før skat, hvilket hovedsageligt afspejler den schweiziske domstols afgørelse om samtrafikpriser for fastnettelefoni, som dog delvist modvirkes af omkostninger til de uudnyttede eller annullerede dele af låneaftalerne, omkostninger vedrørende fratrædelsesprogram i TDC Switzerland samt bonusudbetalinger til direktionen. Resultat af associerede virksomheder Resultat af associerede virksomheder udgjorde DKK 94 mio. i 2. kvartal 2006, hvilket er en stigning på DKK 9 mio. eller 10,6 pct. De finansielle poster eksklusive dagsværdireguleringer udgjorde DKK (824) mio., sammenlignet med DKK (158) mio. i 2. kvartal Udviklingen skyldes primært en ændret gearing som følge af finansieringen af det udbetalte udbytte i april De samlede dagsværdireguleringer udgjorde DKK 93 mio. som følge af højere dagsværdi af afdækningen af langsigtet EUR-gæld primært grundet højere EUR rente. Dagsværdireguleringer var DKK (5) mio. i 2. kvartal Resultat før skat Resultat før skat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i 2. kvartal 2005, hvilket svarer til et fald på 8,8 pct. Resultat før skat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med 42,7 pct. til DKK 855 mio., hvilket kan henføres til stigningen i de finansielle udgifter. Skat Skat af periodens resultat udgjorde DKK (368) mio. mod DKK (171) mio. i 2. kvartal Skat af periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer udgjorde DKK (294) mio. mod DKK (166) mio. i 2. kvartal Den effektive skattesats eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er steget fra 11,1 pct. i 2. kvartal 2005 til 34,4 pct. i 2. kvartal Stigningen i den effektive skatteprocent afspejler en væsentligt lavere skatteprocent i 2. kvartal 2005 som følge af den ændrede danske skattelovgivning i 2005, hvilket resulterede i en ikke-tilbagevendende reduktion i udskudt skat bogført i 2. kvartal Side 5 af 34

6 Periodens resultat Periodens resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 988 mio. mod DKK mio. i 2. kvartal Periodens resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med 58,9 pct. til DKK 561 mio., hvilket kan henføres til stigningen i finansielle udgifter. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2. kvartal 2006, hvilket er en stigning på 72,6 pct. i forhold til 2. kvartal Udviklingen skyldes primært en positiv udvikling i driftskapital, betalt selskabsskat og realiserede valutakursreguleringer. Den positive udvikling i driftskapitalen skyldes primært den negative indvirkning i 2. kvartal 2005 som følge af betalt udbytteskat. Driftskapitalen er i 2. kvartal 2006 positivt påvirket af nedbringelse af lagre. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (158) mio. sammenlignet med DKK (1.478) mio. i 2. kvartal Udviklingen afspejler salg af værdipapirer i april Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter var på DKK (10.128) mio. sammenlignet med DKK 278 mio. i 2. kvartal 2005 primært påvirket af udbyttebetaling, indfrielse af EMTN-obligationer og delvist opvejet af provenuet fra seniorlåneaftalen. Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2. kvartal 2006 sammenlignet med DKK mio. ved udgangen af 2. kvartal 2005, hvilket er en stigning på DKK 35,7 mia. Stigningen skyldes hovedsageligt finansieringen af udbetalt udbytte i 2. kvartal I forhold til udgangen af 1. kvartal 2006 er den rentebærende nettogæld steget med DKK 43,2 mia. især drevet af finansieringen af udbetalt udbytte i 2. kvartal Anlægsinvesteringer TDC's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK mio. Dette svarer til en stigning på 0,8 pct. i forhold til 2. kvartal Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen udgjorde 11,1 pct. i 2. kvartal 2006 mod 11,2 pct. i 2. kvartal Anlægsinvesteringer (DKK mio.) K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber steg anlægsinvesteringerne med 0,4 pct. i forhold til 2. kvartal Antal kunder TDC's kundebase udgjorde 15,7 mio. ved udgangen af 2. kvartal 2006 svarende til en stigning på 11,8 pct. i forhold til 2. kvartal Stigningen kan hovedsagelig henføres til kundetilgang i Talkline og Bité. Antallet af kunder i de danske forretninger er steget med 2,5 pct. til 7,7 mio. Udviklingen er først og fremmest en følge af en tilgang af xdsl-, mobil- og kabelmodemkunder, hvilket delvist modvirkes af en nedgang i antallet af fastnetkunder samt dial-upinternetkunder. Kundetallet i den danske mobilforretning er steget med 7,2 pct. til 2,6 mio. Detailforretningens andel heraf voksede 5,3 pct. i forhold til 2. kvartal Stigningen skyldes en vækst i TDC Mobil A/S s detailkunder på , samt en stigning på kunder i Telmore. Antallet af engroskunder i TDC Mobil A/S steg med Væksten i kundebasen i den danske mobilforretning er Side 6 af 34

7 negativt påvirket af en ændring i definitionen af aktive prepaidkunder pr. 1. kvartal 2006, se side 16. Antallet af xdsl-kunder i TDC's danske forretninger er vokset med 25,2 pct. til Antallet af bredbåndskunder udgør , hvilket er en fremgang på 36,2 pct. i forhold til 2. kvartal Antallet af kunder i de udenlandske forretninger er steget med 22,2 pct. til 8,1 mio. som følge af en øget mobilkundebase i specielt Talkline og Bité. Side 7 af 34

8 Væsentlige begivenheder Ekstraordinært udbytte udbetalt i april Baseret på den bemyndigelse, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. februar 2006, besluttede TDC s bestyrelse den 5. april 2006 at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 219,50 pr. aktie af nominelt DKK 5, i alt DKK mio. eksklusive udbytte af egne aktier. Udbyttet blev udbetalt den 11. april Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 6. april Ekstraordinært udbytte udbetalt i juni På basis af den ordinære generalforsamlings beslutning den 26. april 2006 besluttede TDC s bestyrelse på et møde den 21. juni 2006 at udbetale ekstraordinært udbytte på DKK 4,35 pr. aktie af nominelt DKK 5, i alt DKK 862 mio. eksklusive udbytte af egne aktier. Udbyttet blev udbetalt den 29. juni Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 21. juni TDC Switzerland reducerer med 145 medarbejdere TDC besluttede den 17. maj 2006 at gennemføre et fratrædelsesprogram for 145 medarbejdere. TDC Switzerland har i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og fagforeninger udformet en fratrædelsesordning. De samlede omkostninger forbundet med personalereduktionen anslås til DKK 72 mio. før skat. Beløbet er omkostningsført som en særlig post i 2. kvartal Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 17. maj Opsigelse af ADR-program Securities and Exchange Commission ( SEC ) godkendte den 19. april 2006 TDC s ansøgning om at tilbagetrække selskabets American Depository Shares ( ADS er ) under American Depository Receipts (ADR) programmet og aktier fra notering og registrering på New York Stock Exchange. Den 21. juni instruerede TDC Bank of New York som depotbank om at ophøre med udstedelsen af ADS er pr. 26. juni Den 21. juni 2006 udgjorde ADS er 0,16 pct. af TDC A/S aktiekapital. I henhold til den ændrede depotaftale vil Bank of New York kunne sælge alle de resterende deponerede aktier 30 dage efter, at opsigelsesperioden på 90 dage er ophørt. Som følge heraf forventer TDC, at ADR-programmet vil være endeligt bragt til ophør ultimo oktober Se også fondsbørsmeddelelse af 21. juni TDC er stadig registreret hos SEC og er således pålagt at oplyse visse forhold. Fremtidige ledelsesforhold Den 22. juni 2006 blev det offentliggjort at TDC s adm. direktør og koncernchef Henning Dyremose har sagt ja til at blive ny bestyrelsesformand i TDC. Jens Alder forventes at tiltræde som TDC s nye adm. direktør og koncernchef den 1. november Finansdirektør og koncerndirektør Hans Munk Nielsen fortsætter i direktionen. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 22. juni LRIC - TDC Switzerland Den 22. maj 2006 modtog TDC Switzerland en afgørelse fra den schweiziske forbundsdomstol i en retssag om interconnect-priser, som har verseret siden april Siden 1. januar 2000 har Swisscom været forpligtet til at beregne sine priser for interconnectydelser baseret på LRIC princippet 5. TDC Switzerland har imidlertid klaget over de af Swisscom fastlagte priser. For perioden har domstolen endeligt principgodkendt de interconnectpriser, som forbundskommunikationskommissionen (ComCom) fastsatte i juni 5 LRIC betegnelsen anvendes om en prissætningsmodel, som bygger på de langsigtede gennemsnitlige differenceomkostninger i et nybygget og fuld effektivt fastnet. Side 8 af 34

9 2005. De priser, som domstolen nu har godkendt, er væsentligt lavere end de priser, som Swisscom har opkrævet. Domstolen har dog pålagt ComCom at foretage en genberegning på et mindre område. Denne genberegning forventes afsluttet inden udgangen af Priserne for vil blive fastlagt i overensstemmelse med principperne for de endelige priser for Den 4. juli 2006 afsluttede TDC sin vurdering af afgørelsen og gjorte visse antagelser vedrørende det endelige resultat af genberegningen, jf. ovenfor, samt vedrørende de relevante mængder af interconnect-trafik. I overensstemmelse med IFRS har TDC skønnet over den finansielle påvirkning for TDC Switzerland, som kan antages at være så godt som sikker. For perioden skønner TDC således, at afgørelsen vil medføre en indtægt før skat på CHF 186 mio. (DKK 890 mio.). Denne indtægt er medtaget som en særlig post i kvartalsrapporten for 2. kvartal Den forventede påvirkning for 2006 beløber sig til CHF 12 mio. (DKK 57 mio.) før skat og medtages som en reduktion i transmissionsomkostningerne. Som følge af de ovennævnte udeståender vedrørende interconnect-priserne for og samt de relevante trafikmængder, kan det ikke fastlægges præcist, hvornår påvirkningen på TDC's likviditet vil slå igennem. Det forventes, at hovedparten af indtægten vil resultere i betalinger til TDC i løbet af Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse af 4. juli Side 9 af 34

10 Forventninger til 2006 Nedenstående forventninger til 2006 er en opdatering af de forventninger, der blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for 1. kvartal Forventningerne til 2006 bygger på en grundig økonomisk vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som senest er nærmere beskrevet i Form 20F for 2005 af 23. juni Der henvises i øvrigt til safe harbor erklæringen nedenfor. TDC s forventninger til omsætning og EBIT- DA er uændrede på henholdsvis DKK 48,0 mia. og DKK 13,4 mia. i forhold til forventningerne i kvartalsrapporten for 1. kvartal Forventningen til årets resultat er uændret på DKK 3,2 mia. Generelt er alle beløb eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer. Forventninger til 2006 (Ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer) Ændring i DKK mia. pct. TDC koncernen Omsætning 46,588 48,0 3,0 EBITDA 13,003 13,4 3,1 Årets resultat 4,699 3,2 (31,9) TDC Totalløsninger Omsætning 21,631 22,1 2,2 EBITDA 6,648 7,0 5,3 TDC Mobile International Omsætning 16,039 16,8 4,7 EBITDA 2,809 3,0 6,8 TDC Switzerland Omsætning 9,582 9,4 (1,9) EBITDA 2,584 2,5 (3,3) TDC Kabel TV Omsætning 2,107 2,4 13,9 EBITDA 0,470 0,6 27,7 Andre aktiviteter 1 Omsætning (2,771) (2,7) 2,6 EBITDA 0,492 0,3 (39,0) 1) Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer. Side 10 af 34

11 Resultatopgørelse mv. for forretningsenhederne DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland 2K K K K K K 2006 Omsætning, eksterne kunder Omsætning, andre forretningsenheder Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (3.682) (3.760) (3.025) (3.268) (1.724) (1.709) Andre indtægter og omkostninger (6) EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (928) (846) (268) (292) (358) (357) EBIT Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber DKK mio. TDC Kabel TV Andre aktiviteter 1 TDC 2K K K K K K 2006 Omsætning, eksterne kunder Omsætning, andre forretningsenheder 1 2 (538) (678) 0 0 Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (400) (459) (8.240) (8.498) Andre indtægter og omkostninger EBITDA Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (49) (52) (28) (43) (1.631) (1.590) EBIT Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber ) Omfatter TDC A/S, TDC Services og elimineringer. Side 11 af 34

12 Forretningsenheder TDC Totalløsninger TDC Totalløsningers aktiviteter omfatter hovedsagligt den traditionelle danske fastnetforretning (tale, internet og data) samt salg af kombinationsløsninger i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Ungarn. DKK mio. 2K K 2006 Ændring i pct. Omsætning ,5 heraf indland (1,1) Driftsomkostninger (3.682) (3.760) (2,1) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.589) (1.673) (5,3) Andre eksterne omkostninger (1.006) (961) 4,5 Personaleomkostninger (1.087) (1.126) (3,6) Andre indtægter og omkostninger ,5 EBITDA ,7 heraf indland ,1 EBITDA-margin 30,0% 30,4% Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (928) (846) 8,8 EBIT ,9 Omsætningen steg i 2. kvartal 2006 med 2,5 pct. til DKK mio. Stigningen var påvirket af tilkøb og frasalg, idet konsolidering af HTCC og erhvervelsen af Dotcom Solutions samt salget af Contactel samlet set påvirkede omsætningen positivt med i alt DKK 148 mio. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber var der et fald i omsætningen på 0,3 pct. i forhold til 2. kvartal Fastnettelefoni Omsætningen fra fastnettelefoni udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 9,4 pct. i forhold til 2. kvartal Udviklingen kan henføres til et fald på DKK 189 mio. eller 9,3 pct. i detailomsætningen fra fastnettelefoni (PSTN, ISDN mv.) som følge af mindre trafik, samt et fald på DKK 63 mio. eller 10,1 pct. i omsætningen fra engrossalg, som følge af mindre transittrafik. Omsætningen er påvirket negativt af, at påsken i 2006 faldt i 2. kvartal mod 1. kvartal i Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt omsætningen fra fastnettelefoni med 9,1 pct. DKK mio. 2K K 2006 Ændring i pct. Omsætning ,5 Fastnettelefoni (9,4) Detail (9,3) Abonnementer ,2 Trafik (17,3) Engrossalg (10,1) Transittrafik (29,9) Andet (0,9) Udleje af faste kredsløb ,7 Datakommunikation og internettjenester ,8 Terminaler, installationer mv ,4 Øvrige ,2 1) Andet inkluderer ankommende trafik samt trafik fra operatørforvalg og tjenesteudbydere. 2) Omfatter mobiltelefoni og servicetelefontjenester mv. Abonnementsindtægterne fra detailområdet steg med 0,2 pct. til DKK 941 mio. TDC Totalløsninger havde ved udgangen af 2. kvartal 2006 i alt 2,2 mio. danske detailkunder inden for fastnettelefoni, hvilket svarer til et fald på 5,6 pct. i forhold til samme kvartal året før. Antallet af udenlandske detailkunder udgjorde , hvilket er en stigning på , primært som følge af en stigning i HTCC s kundebase Indenlandsk fastnettrafik (Mio. minutter) 2K03 2K04 2K05 2K06 Detailtrafikomsætningen faldt med 17,3 pct. eller DKK 191 mio. til DKK 910 mio., hvilket skyldes en tilbagegang i det indenlandske detailsalg af taleminutter, der faldt med 10,6 pct. til 1,8 mia. minutter. Dette skyldes den generelle udvikling i markedet, hvor trafikken migrerer til enten mobil- eller IP-nettet. Omsætningen fra detailtrafik er også påvirket negativt af, at påsken faldt i 2. kvartal mod 1. kvartal i Trafikomsætningen fra engrossalg faldt med 10,1 pct. til DKK 559 mio. Den danske engrostrafik faldt 19,5 pct. til 1,9 mia. minut- Side 12 af 34

13 ter, mens antallet af engroskunder faldt med 5,7 pct. til Udleje af faste kredsløb Omsætningen fra udleje af faste kredsløb voksede med 14,7 pct. til DKK 421 mio. bl.a. som følge af konsolidering af HTCC og erhvervelsen af TDC Dotcom AB. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber steg omsætningen fra udleje af faste kredsløb med 2,7 pct. i forhold til 2. kvartal Datakommunikation og internettjenester Omsætningen fra datakommunikations- og internettjenester voksede med 5,8 pct. til DKK mio. Dette kan primært henføres til en vækst på 25,2 pct. i antallet af indenlandske xdsl-kunder, der dog opvejes af lavere dial-up internetomsætning. TDC s indenlandske xdsl-kunder, ultimo perioden (1.000) K03 2K04 2K05 2K06 Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber steg omsætningen fra datakommunikationsog internettjenester med 7,4 pct. Andre tjenester Omsætningen fra terminaler, installationer mv. steg med 21,4 pct. eller DKK 151 mio. til DKK 857 mio., hvilket primært kan henføres til vækst i NetDesign samt købet af Dotcom Solutions. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber steg omsætningen fra terminaler, installationer mv. med 1,8 pct. Anden omsætning steg 44,2 pct. til DKK 346 mio., hvilket primært skyldes ændringer i koncerninterne afregninger med effekt fra 2. kvartal Driftsomkostninger Driftsomkostningerne steg med 2,1 pct. eller DKK 78 mio. til DKK mio. Udviklingen er primært forårsaget af konsolidering af HTCC og indregningen af Dotcom Solutions. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt driftsomkostningerne 1,5 pct., hvilket bl.a. skyldes stram omkostningskontrol, der mere end opvejer den negative indvirkning af ændringer af koncerninterne afregninger med effekt fra 2. kvartal EBITDA EBITDA udgjorde DKK mio. i 2. kvartal 2006, hvilket er en stigning på DKK 58 mio. eller 3,7 pct. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber var der en stigning i EBITDA på 2,7 pct., hvilket primært skyldes væksten i antallet af indenlandske xdsl-kunder samt fortsat effektivisering. EBITDA og EBITDA-margin (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 EBITDA-marginen udgjorde 30,4 pct. mod 30,0 pct. i samme kvartal sidste år. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber steg EBITDA-marginen med 0,9 procentpoint primært som følge af fortsat fokus på effektiviseringer. Side 13 af 34

14 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse faldt med 8,8 pct. til DKK 846 mio. Korrigeret for tilkøb og frasalg af selskaber faldt afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse med 12,1 pct. på grund af fuldt afskrevet ADSL-udstyr primært på grund af migration til bredbåndstjenester. Det samlede udenlandske kundetal faldt med 18,4 pct. til ved udgangen af 2. kvartal 2006, hvilket primært skyldes frasalget af Contactel, som delvist opvejes af kundetilgang i HTTC s fastnetforretning. Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 778 mio. i 2. kvartal Dette er en stigning på 21,9 pct. i forhold til 2. kvartal 2005 og skyldes primært lavere afskrivninger mv. samt fremgangen i EBITDA. Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringerne eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber steg med DKK 85 mio. eller 13,2 pct. til DKK 727 mio., hvilket hovedsaglig kan henføres til de tilkøbte selskaber. Hertil kommer en stigning i investeringerne på det danske marked, hvor fokus er på ekspansion og opgradering af den eksisterende bredbåndsinfrastruktur, herunder fiberudrulning, for at kunne imødekomme efterspørgslen efter fremtidige bredbåndstjenester. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen udgjorde 13,6 pct. i 2. kvartal 2006 mod 12,3 pct. i 2. kvartal Kunder TDC Totalløsningers samlede indenlandske kundetal udgjorde 4,0 mio. ved udgangen af 2. kvartal 2006, et fald på 2,2 pct. i forhold til 2. kvartal Antallet af fastnetkunder inklusive engrossalg udgjorde 2,7 mio. svarende til et fald på 5,6 pct., mens antallet af xdsl-kunder steg 25,2 pct. til Antallet af Duét-kunder steg med 10,1 pct. til som følge af lanceringen af nye produkter, mens antallet af kunder med dialup internetforbindelse faldt med 29,5 pct. til Side 14 af 34

15 TDC Mobile International TDC Mobile International omfatter hovedsageligt TDC Mobil A/S, Telmore, Talkline og Bité. DKK mio. 2K K 2006 Ændring i pct. Omsætning ,5 Danske forretninger ,7 Talkline mv ,1 Bitè ,7 Driftsomkostninger (3.025) (3.268) (8,0) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.860) (2.009) (8,0) Andre eksterne omkostninger (921) (1.004) (9,0) Personaleomkostninger (244) (255) (4,5) Andre indtægter og omkostninger (6) 18 - EBITDA (1,3) EBITDA-margin 20,5% 19,2% Danske forretninger (3,3) Talkline mv ,3 Bité (14,0) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (268) (292) (9,0) EBIT (6,6) 1) Talkline mv. inkluderer europæiske service provider aktiviteter, herunder easymobile. Omsætningen i TDC Mobile International udgjorde DKK mio. i 2. kvartal 2006, hvilket er en stigning på 5,5 pct. De samlede driftsomkostninger steg med 8,0 pct. til DKK mio. Dette kan forklares med en stigning på 8,0 pct. i transmissionsomkostninger og vareforbrug, primært som følge af øget trafik. Andre eksterne omkostninger steg 9,0 pct. som følge af højere kundeakkvisitionsomkostninger og opstart af aktiviteter i Bité Latvia samt easymobileselskaber. EBITDA udgjorde DKK 773 mio., hvilket er et fald på DKK 10 mio. eller 1,3 pct. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til øgede kundeakkvisitionsomkostninger samt indvirkningen af opstartsaktiviteter i easymobile og Bité Latvia. Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med 9,0 pct. til DKK 292 mio., hvilket primært skyldes udrulning af UMTS-net i Danmark. Resultatet af primær drift (EBIT) var DKK 481 mio., hvilket svarer til et fald på 6,6 pct. sammenlignet med 2. kvartal 2005 primært på grund af øgede afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse. Anlægsinvesteringerne eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber faldt med 14,6 pct. til DKK 246 mio. sammenholdt med 2. kvartal Målt som andel af omsætningen faldt anlægsinvesteringerne til 6,1 pct. fra 7,6 pct. i 2. kvartal Den danske mobilforretning Den danske mobilforretnings omsætning steg med 8,7 pct. til DKK mio. Den primære årsag til fremgangen er en vækst i trafikomsætningen på 7,8 pct. som følge af øget detail- og engrostrafik, delvist modvirket af lavere mobiltermineringspriser. Fremgangen i trafikomsætningen omfatter blandt andet omsætning på mobildata (SMS, data og indholdstjenester), der steg med 19,0 pct. til DKK 276 mio. Antal solgte mobilminutter udgjorde mio., en stigning på 10,7 pct. i forhold til 2. kvartal kvartal 2006 var kendetegnet ved svagt faldende gennemsnitlige detailpriser sammenlignet med 2. kvartal Prisniveauet for de enkelte produkter har holdt sig relativt stabilt, men kunderne migrerer fortsat mod billigere løsninger. Driftsomkostningerne steg i 2. kvartal 2006 med 14,6 pct. til DKK mio. Stigningen er primært et resultat af en vækst på 13,7 pct. i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hovedsagligt drevet af stigningen i trafikmængden. EBITDA faldt med 3,3 pct. til DKK 580 mio., hvilket skyldes højere kundeakkvisitionsomkostninger og reduktionen i mobiltermineringspriserne. EBITDA-marginen var 30,4 pct. sammenlignet med 34,2 pct. i 2. kvartal Side 15 af 34

16 EBITDA og EBITDA-margin (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 Antallet af indenlandske mobilkunder, inklusive TDC Totalløsningers mobilkunder, udgjorde 2,6 mio. ved udgangen af 2. kvartal TDC Mobile Internationals danske detailforretning udviste vækst på 5,7 pct. i forhold til 2. kvartal Stigningen skyldes en stigning i TDC Mobil A/S på detailkunder, samt en stigning på detailkunder i Telmore. Yderligere steg antallet af engroskunder med i TDC Mobil A/S. Definitionen af taletidskunder er ændret i 2006 således, at denne svarer til definitionen anvendt af IT- og Telestyrelsen. Et taletidskort anses i den nye definition for aktivt, hvis det har været anvendt inden for de seneste 3 måneder mod tidligere inden for de seneste 12 måneder. Såfremt den tidligere definition havde været anvendt, var TDC Mobil A/S s detailmobilkundebase steget med eller 12,2 pct. i forhold til 2. kvartal Talkline har øget antallet af kunder med 20,2 pct. i forhold til 2. kvartal 2005 til 3,5 mio. kunder ved udgangen af 2. kvartal easymobile havde ved udgangen af 2. kvartal 2006 opnået en kundebase på kunder. Sammenlignet med 1. kvartal 2006 er kundebasen i Talkline mv. steget med som følge af vækst i easymobile. Omsætningen steg med 1,1 pct. til DKK mio. drevet primært af omsætning fra easymobile og større kundebase i Talkline, som delvist modvirkes af lavere kommissioner fra netværksoperatører og lavere terminal salg i Talkline. EBITDA udgjorde DKK 144 mio. i 2. kvartal 2006 mod DKK 126 mio. i 2. kvartal Tilbagegangen skyldes opstarten af easymobile-aktiviteterne, men er mere end opvejet af positiv vækst i Talklines mobilforretning. Bité Bité er en litauisk mobiloperatør, der er 100 pct. ejet af TDC Mobile International, som driver mobilnet i Litauen og siden september 2005 også i Letland. Omsætningen i Bité steg med 13,7 pct. til DKK 316 mio. i 2. kvartal EBITDA udgjorde DKK 49 mio., en tilbagegang på 14,0 pct., som kan henføres til opstarten af Bité Latvia. I forhold til 2. kvartal 2005 er kundebasen næsten fordoblet til i alt 2,0 mio. kunder. Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber i den danske mobilforretning steg 16,1 pct. til DKK 159 mio. især drevet af øgede investeringer i GSMnettet. Målt i forhold til omsætningen udgjorde investeringerne 8,3 pct. mod 7,8 pct. i 2. kvartal Talkline mv. Talkline mv. omfatter europæiske tjenesteudbydere, som udgøres af Talkline og easymobile. TDC's tyske datterselskab, Talkline, er tjenesteudbyder inden for mobiltelefoni og ejes 100 pct. af TDC Mobile International. Side 16 af 34

17 TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobil-, fastnet- og internettjenester på det schweiziske marked under navnet sunrise. DKK mio. 2K K 2006 Ændring i pct. Omsætning (2,8) Mobiltelefoni (1,7) Fastnettelefoni (4,5) Internettjenester (4,5) Driftsomkostninger (1.724) (1.709) 0,9 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (859) (817) 4,9 Andre eksterne omkostninger (561) (562) (0,2) Personaleomkostninger (304) (330) (8,6) EBITDA (7,9) EBITDA-margin 26,4% 25,0% Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (358) (357) 0,3 EBIT (18,4) I 2. kvartal 2006 havde TDC Switzerland en omsætning på DKK mio., hvilket svarer til et fald på 2,8 pct. i forhold til samme kvartal i Opgjort i lokal valuta faldt omsætningen med 1,9 pct. Korrigeret for indregningen af sunrise business communications faldt omsætningen 6,9 pct. I forhold til 2. kvartal 2005 steg TDC Switzerlands mobilkundebase med 5,0 pct. Mobilmarkedet i Schweiz er karakteriseret ved en øget konkurrence i form af nye aktører. Faldet i mobiltermineringspriserne i 2005 og den øgede konkurrence har resulteret i faldende detailminutpriser og har samlet resulteret i et fald i omsætningen fra mobilaktiviteterne, som udgjorde DKK mio. i 2. kvartal 2006 mod DKK mio. i 2. kvartal Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med 4,5 pct. til DKK 680 mio. i 2. kvartal 2006, hvilket blandt andet skyldes et fald i antallet af fastnetkunder på 8,0 pct. Der er en positiv påvirkning fra erhvervelsen af sunrise business communications. Omsætningen fra internettjenester udgjorde DKK 189 mio., et fald på 4,5 pct. sammenholdt med 2. kvartal Dette skyldes et fald i antallet af internet dial-up-kunder på 42,1 pct., der delvist er opvejet af en vækst på 29,1 pct. i antallet af xdsl-kunder. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne faldt med 0,9 pct. til DKK mio. Faldet er primært et resultat af lavere transmissionsomkostninger og vareforbrug, som skyldes en reduktion i mobiltermineringspriserne og mindre fastnettrafik. Korrigeret for sunrise business communications faldt driftsomkostningerne med 6,2 pct. EBITDA EBITDA udgjorde DKK 570 mio. og faldt med 7,9 pct. i forhold til 2. kvartal 2005 primært drevet af lavere omsætning. Opgjort i lokal valuta faldt EBITDA med 7,0 pct. TDC Switzerlands EBITDA-margin faldt fra 26,4 pct. til 25,0 pct. i 2. kvartal Korrigeret for indregning af sunrise business communications faldt EBITDA-margin med 0,4 procentpoint. EBITDA og EBITDA-margin (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse faldt med 0,3 pct. til DKK 357 mio. Side 17 af 34

18 Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 213 mio., hvilket er et fald på 18,4 pct. i forhold til 2. kvartal Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringerne eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK 227 mio., hvilket er et fald på 4,6 pct. Dette fald kan primært henføres til lavere investeringer i GSM-nettet delvist opvejet af øgede investeringer i udrulningen af EDGE-nettet. Målt i forhold til omsætningen udgjorde anlægsinvesteringerne 10,0 pct. mod 10,2 pct. i 2. kvartal Kunder TDC Switzerland havde 2,1 mio. kunder ved udgangen af 2. kvartal Dette er et fald på eller 2,0 pct. sammenholdt med 2. kvartal Antallet af mobilkunder steg med eller 5,0 pct. til 1,3 mio., mens antallet af fastnetkunder faldt med eller 8,0 pct. til Derudover er antallet af kunder med dial-upinternetforbindelse faldet med eller 42,1 pct. til , mens xdsl-kundetallet er steget med eller 29,1 pct. til TDC Kabel TV TDC Kabel TV udbyder kabel-tv-tjenester, internetforbindelser og IP-telefoni via kabelmodem i Danmark. TDC Kabel TV fortsætter væksten inden for den traditionelle tv-forretning og samtidig øges udbredelsen af internettjenester fortsat. TDC Kabel TV's omsætning steg med 15,4 pct. til DKK 606 mio. Stigningen er resultatet af en større kundebase inden for såvel traditionelt kabel-tv som bredbåndsområdet. Driftsomkostningerne steg med 14,8 pct. til DKK 459 mio. sammenlignet med 2. kvartal Stigningen kan primært henføres til øgede program- og transmissionsomkostninger som følge af en større kundebase. Endvidere er personaleomkostningerne steget med 14,3 pct. DKK 102 mio. som følge af flere fuldtidsansatte medarbejdere. EBITDA steg med 17,5 pct. til DKK 148 mio. i 2. kvartal EBITDA og EBITDA-margin 6 (søjler i DKK mio. (venstre), linje i pct. (højre)) K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 96 mio. i 2. kvartal 2006 sammenholdt med DKK 77 mio. i 2. kvartal TDC Kabel TV's anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber udgjorde DKK 52 mio. sammenlignet med 6 I 4. kvartal 2005 faldt EBITDA med 11,8 pct., hvilket skyldes en negativ korrektion vedrørende periodiserede oprettelsesindtægter, væsentligst vedrørende tidligere år. Side 18 af 34

19 DKK 60 mio. i 2. kvartal 2005, hvilket især skyldes færre investeringer i kabel-tv-nettet. Anlægsinvesteringerne målt i forhold til omsætningen udgjorde 8,6 pct. mod 11,4 pct. i 2. kvartal Ved udgangen af 2. kvartal 2006 havde TDC Kabel TV kabel-tv-kunder, svarende til en stigning på 3,1 pct., mens antallet af internetkunder er steget med 25,7 pct. til Side 19 af 34

20 Safe harbor erklæring Udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne kvartalsrapport, er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til: udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle indtægter og omkostninger udsagn om vores strategier eller målsætninger, herunder vedrørende specifikke produkter eller tjenester udsagn om den fremtidige økonomiske udvikling udsagn om antagelser, som ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som formoder, imødeser, forventer, har til hensigt, sigter mod, planlægger og lignende udtryk. Listen er ikke udtømmende mht. sådanne ord. Disse udsagn er baseret på planer, skøn og prognoser, og man kan derfor ikke fuldt ud henholde sig til dem. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige fra de strategier, målsætninger, forventninger, estimater og hensigtserklæringer, som TDC eller andre på TDC's vegne har givet udtryk for i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold er blandt andet, men er ikke begrænset til: faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører beslutninger truffet af IT- og Telestyrelsen, som udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet. introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner udviklingen på markedet for multimedieydelser mulighederne for at opnå licenser udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici investeringer i og frasalg af indenog udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn ud fra på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. ændringer i danske regler og lovgivning samt EU-regler stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller Side 20 af 34

21 Finanskalender TDC s finanskalender er som følger (yderligere detaljer kan ses på december Afslutning af finansåret oktober Lukket periode forud for Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2006 begynder 3. august Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal oktober Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal oktober Lukket periode forud for Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2006 begynder 31. december Afslutning af finansåret oktober Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal december Afslutning af finansåret oktober Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2006 Side 21 af 34

22 Resultatopgørelse TDC (DKK mio.) 1H H 2006 Ændring 2K K 2006 Ændring i pct. i pct. Omsætning , ,8 Heraf danske forretninger , ,6 i procent af samlet omsætning 53% 52% 53% 52% Heraf udenlandske forretninger , ,2 i procent af samlet omsætning 47% 48% 47% 48% Transmissionsomkostninger og vareforbrug (8.220) (8.349) (1,6) (4.099) (4.184) (2,1) Andre eksterne omkostninger (4.234) (4.579) (8,1) (2.235) (2.332) (4,3) Personaleomkostninger (3.766) (3.856) (2,4) (1.906) (1.982) (4,0) Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (16.220) (16.784) (3,5) (8.240) (8.498) (3,1) Andre indtægter og omkostninger , ,5 Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) , (0,7) Heraf danske forretninger , ,8 i procent af samlet EBITDA 72% 72% 70% 72% Heraf udenlandske forretninger , (4,1) i procent af samlet EBITDA 28% 28% 30% 28% Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (3.192) (3.171) 0,7 (1.631) (1.590) 2,5 Resultat af primær drift (EBIT) , ,3 Særlige poster 1 (622) (329) 47, Resultat af primær drift (EBIT), inkl. særlige poster , ,3 Resultat af associerede virksomheder , ,6 heraf særlige poster Finansielle poster (414) (1.066) (157,5) (163) (731) - heraf finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer (356) (1.080) - (158) (824) - heraf dagsværdireguleringer (58) ,1 (5) 93 - Resultat før skat (4,2) (8,8) Skat (392) (643) (64,0) (171) (368) (115,2) heraf vedr. resultat før særlige poster og dagsværdireguleringer (572) (792) (38,5) (166) (294) (77,1) heraf vedr. særlige poster og dagsværdireguleringer (17,2) (5) (74) - Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (18,6) (24,9) Periodens resultat af ophørte aktiviteter 25 0 NM 41 0 NM - heraf periodens resultat af ophørte aktiviteter, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer 25 0 NM 40 0 NM - heraf dagsværdireguleringer vedr. ophørte aktiviteter 0 0 NM 1 0 NM - heraf særlige poster vedr. ophørte aktiviteter 0 0 NM 0 0 NM Periodens resultat (19,7) (27,2) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (18,4) (26,7) Minoritetsinteresser (14) (36) (157,1) (13) (16) (23,1) Periodens resultat, ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer (29,6) (58,9) 1) I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis større gevinster og tab ved afhændelse af dattervirksomheder, særlige nedskrivninger for værdiforringelse samt omkostninger til omstruktureringer m.v. Side 22 af 34

23 Balance TDC (DKK mio.) 2K K 2006 Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Pensionsaktiver Andre anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Øvrige omsætningsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt heraf rentebærende tilgodehavender Egenkapital og forpligtelser Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudte skatteforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Pensionsforpligtelser mv Andre langfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Andre kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt heraf rentebærende forpligtelser 0 4 Rentebærende gæld, netto Side 23 af 34

24 Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) 1H H 2006 Ændring i pct. 2K K 2006 Ændring i pct. EBITDA , (0,7) Ændring i driftskapital (467) (658) (40,9) (441) ,0 Øvrige (314) (552) (75,8) (184) (235) (27,7) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat (3,8) ,0 Rentebetalinger, netto (821) (1.030) (25,5) (517) (653) (26,3) Realiserede kursreguleringer (45) 656 NM NM Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat , ,3 Betalt selskabsskat (680) (450) 33,8 (502) (211) 58,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter , ,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter 42 0 NM (61) 0 NM Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,6 Investering i dattervirksomheder (315) (46) 85,4 (315) (17) 94,6 Investering i materielle anlægsaktiver (1.976) (1.960) 0,8 (958) (1.018) (6,3) Investering i immaterielle aktiver (518) (594) (14,7) (304) (309) (1,6) Investering i øvrige anlægsaktiver (5) (4) 20,0 (4) (2) 50,0 Investering i værdipapirer (1.022) (2) 99,8 (136) (2) 98,5 Salg af dattervirksomheder , NM Salg af materielle anlægsaktiver (13,6) (30,8) Salg af associerede virksomheder og øvrige anlægsaktiver 6 25 NM ,0 Salg af værdipapirer NM NM Ændring i lån til associerede virksomheder (1) (2) (100,0) (1) (2) (100,0) Modtagne udbytter fra associerede virksomheder (94,2) (94,1) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (3.023) ,9 (1.476) (154) 89,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (8) (7) 12,5 (2) (4) (100,0) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (3.031) ,6 (1.478) (158) 89,3 Nettoprovenu ved langfristet lånoptagelse NM (1) NM Afdrag på langfristede lån (523) (18.398) NM (149) (5.251) NM Ændring i kortfristede banklån , (84,8) Ændring i rentebærende tilgodehavender ,7 (49) ,5 Ændring i minoritetsinteresser 0 0 NM 0 0 NM Betalt udbytte (2.440) (44.130) NM 0 (44.130) NM Indeholdt udbytteskat 0 15 NM 0 15 NM Køb og salg af egne aktier, netto NM 7 0 NM Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (2.829) (14.577) NM 229 (10.128) NM Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (55) 0 NM 49 0 NM Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (2.884) (14.577) NM 278 (10.128) NM Pengestrømme i alt (1.918) (8.908) NM 331 (7.643) NM Likvider ultimo (76,2) (76,2) Side 24 af 34

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere