GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03"

Transkript

1 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET OG EN KORTFATTET BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE DELOMRÅDE I DELOMRÅDE II UDSTYKNINGER VEJ- OG STIFORHOLD TEKNISK FORSYNING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING DELOMRÅDE I DELOMRÅDE II BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN DELOMRÅDE I DELOMRÅDE II STØJFORHOLD UBEBYGGEDE AREALER SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE CENTERFORENING/GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSER PÅTALERET...8 RETSVIRKNINGER...9 LOKALPLANKORT Lokalplanen er udarbejdet af Galten kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i samarbejde med Arkitekterne Jürgensen & Mathiassen maa. - maj 1997.

3 1 Redegørelse for lokalplanens forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning for området og en kortfattet beskrivelse af lokalplanens indhold. Redegørelse: Denne lokalplan gælder for et område mellem Schødtsmindevej og Hørslevvej i Skovby. Lokalplanen har til formål at sikre en fortsat udbygning af området som centerområde. Lokalplanen erstatter den tidligere lokalplan for området 2.C.1-02, der aflyses. Lokalplanområdet udlægges dels til centerbebyggelse og dels til boligbebyggelse. Delområde I udlægges til centerbebyggelse, hvilket vil sige bebyggelse indeholdende butikker, liberale erhverv såsom læge, tandlæge, revisor, arkitekt og ingeniør, bank, sparekasse samt offentlige formål såsom bibliotek, postkontor m.v. Delområde II udlægges til boligbebyggelse udformet som tæt-lav bebyggelse. I delområde I s vestlige del er der allerede opført bebyggelse. For området i sin helhed er det hensigten at skabe en bebyggelse med et egentligt centerpræg. Dette opnås ved, at bebyggelsen placeres omkring torvearealet, ved en bebyggelsesprocent på 60 for hver enkelt grund, grundstørrelser der kan være mindre end 700 m² samt forbud mod at indrette beboelse i stueetagen i de dele af bebyggelsen, der vender ud mod stier og torvearealet. Lokalplanområdet vejbetjenes fra henholdsvis Hørslevvej og Schødtsmindevej med indkørsel til de for området nødvendige parkeringspladser. Herudover er der gennem området udlagt en intern vej med forbindelse fra Schødtsmindevej. Centerforhold De i lokalplanens delområde I udlagte arealer til butikker, liberale erhverv m.v. forventes at kunne dække behovet i det fremtidige fuldt udbyggede Skovbyområde.

4 2 Galten kommune Lokalplan 2.C.1-03 For et centerområde med boligareal i Skovby. I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning - Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994, fastsættes herved i lokalplan 2.C.1-03 følgende bestemmelser for de 2 nævnte områder: 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at danne plangrundlag for områdets fortsatte udbygning dels som centerområde, og dels som boligområde, at sikre en hensigtsmæssig udbygning af området, herunder etablering af hensigtsmæssige parkerings- og tilkørselsforhold, at afløse lokalplan 2.C Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 6 ei, 6 dz, 6 dø, 6 eb og 6 ed Skovby by, Skovby samt alle parceller, der efter lokalplanens offentliggørelse udstykkes fra ejendommene indenfor lokalplanens område. Området opdeles i to delområder, der benævnes I og II. Delområde I er til centerbebyggelse medens delområde II er til boligbebyggelse udformet som tæt-lav byggeri. 3 Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I: Området må kun anvendes til erhvervsformål Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv som følgende: Butikker, kontorer, klinikker, offentlige formål som efter byrådets skøn naturligt hører til i området.

5 Der må inden for områderne ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som værksteds-, fabriks- eller vognmandsvirksomhed. Dog kan der, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, indrettes mindre værksteds- eller fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker og beboelse. 3.2 Delområde II: Området må kun anvendes til boligformål udformet som tæt-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav boligbebyggelse forstås: Klyngehuse rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse. Ingen del af bebyggelsen må opføres med vandrette lejlighedsskel Galten Byråd kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver liberale erhverv - f.eks. frisørsalon, læge-, tegne-, og revisionsvirksomhed - som sædvanligt udøves i boligområder. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig forøget parkering, trafik eller på anden måde giver gener Mindst 20% af det samlede område skal indrettes som fælles friareal f.eks. boldspil, nærlegeplads, ophold, fælleshus m.v. og beplantet område (herunder plantebælter ud mod Hørslevvej og inde mod centerområde). 4 Udstykninger. 4.1 Udstykning af området skal ske efter en af Galten byråd godkendt bebyggelsesplan. 4.2 Inden for området kan grunde mindre end 700 m² tillades. 5 Vej- og stiforhold. 5.1 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med beliggenhed som vist på kortbilag nr. 1: - vej - i en bredde af 6 m - stier - i en bredde af 3 m 5.2 Fra lokalplanområdet må der kun etableres to overkørsler til Schødtsmindevej og tre overkørsler til Hørslevvej.

6 4 5.3 Der skal indrettes parkeringspladser svarende til mindst én bilplads for 50 m² bruttoetageareal til erhverv i delområde I samt mindst 1½ parkeringsplads til hver bolig i delområde II. 6 Teknisk forsyning. 6.1 Der må ikke etableres direkte elopvarmning i området. 6.2 Elledninger, herunder til belysning af veje og andre færdselsarealer må ikke fremføres som luftledninger, men alene som jordkabler. 6.3 I ny bebyggelse skal varmebehovet fremover dækkes med naturgasforsyning. 6.4 Området skal forsynes med vand fra Skovby Vandværk I/S. 6.5 Den enkelte ejer er pligtig til at tåle etablering og vedligeholdelse af de for lokalplanområdet nødvendige tekniske installationer. Ejerne er ligeledes pligtig til at underskrive de deklarationer, som pågældende forsyningsselskab måtte forlange. 7 Bebyggelsens omfang og placering. 7.1 Delområde I: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60. Ved beregning af bebyggelsesprocenten kan arealer der er udlagt til veje og stier ikke indgå i grundstykkets areal Bebyggelsen skal opføres med facaden eller gavlen parallel med den eksisterende bebyggelse i området Bebyggelsen skal opføres inden for de på kortbilag nr. 1 viste byggefelter, og skal respektere byggelinien på 5 m til eksisterende bebyggelse Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 4,5 m målt fra terræn (eller et at bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade Bebyggelsen må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage.

7 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (eller et af bygningsmyndigheden fastsat niveauplan). 7.2 Delområde II: Bebyggelsen skal ske på grundlag af en af Galten byråd godkendt bebyggelsesplan Bebyggelsesplanen skal redegøre for følgende forhold: Placering af beboelse og evt. fælleshus, samt disses udendørs opholdsarealer. Placering af udhuse og småbygninger i henhold til bygningsreglementet for småhuse kap. 13 og garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Bygningsprofiler, facader og materialer. Bebyggelsens omfang og evt. tilbygningsmuligheder til fuld udnyttelse af det maksimale antal etagemeter. Terrænreguleringer. Beplantning og indretning af områdets fælles friarealer, herunderlegepladser o. lign. Områdets interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutning til tilgrænsende veje og stier Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Der gælder dog, at en bebyggelses må opføres med en bebyggelsesprocent på indtil 35, såfremt hele området planlægges under eet. Bebyggelsesprocenten regnes i forhold til lokalplanens områdegrænse Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn, målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodning reguleret terræn, eller et i forhold til bygningsreglementet fastlagt niveauplan Ingen del af bebyggelsen må opføres i mere end 1½ etage.

8 6 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. 8.1 Delområde I: Ved ny bebyggelse skal der ved materialevalg og ydre udformning tilstræbes en god helhedsvirkning med omgivelserne Ydervægge skal opføres i blank mur eller vandskuret. Såfremt der bygges med taghældning skal gavlende være murede. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.2 Delområde II: Bebyggelsen skal opføres, se den fremtræder med en god helhedsvirkning. Tilbygninger skal opføres, så de tilpasser sig helhedsvirkningen Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Galten kommune i hvert enkelt tilfælde Facadevægge skal hovedsaligt opføres i blank eller vandskuret teglmur. Mindre facadepartier kan udføres i plade-/træmaterialer, som ikke er blanke eller reflekterende. Ved opførelse af byggeri med taghældning skal gavle være tilsvarende facader i teglmur. Tagflader må ikke udføres med reflekterende eller blanke materialer. 9 Støjforhold. 9.1 Ved opførelse af boligbebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende fra trafikstøj på mindst én facade samt på bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. 10 Ubebyggede arealer Ved boligbebyggelse skal de udendørs opholdsarealer udgøre mindst 50 % af boligetageareal.

9 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. Dog kan der, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, opstilles containere uden særskilt indhegning Af hensyn til afskærmning mod trafikstøj skal der langs Hørslevvej etableres et beplantningsbælte i minimum 6 m s bredde som vist på kortbilag nr. 1. Beplantningsbæltet etableres minimum i 1 m s afstand fra vejskel. Eventuel yderligere støjafskærmning mod Hørslevvej kan etableres udenfor og i kombination med beplantningsbæltet, dog skal afskærmningens side ud mod Hørslevvej fremtræde som beplantet. Af hensyn til visuel afskærmning mod centerområdet, skal der langs skel hertil etableres et beplantningsbælte i minimum 3 m s bredde. Beplantningsbæltet kan etableres centeret omkring skellinien. Ved udformning af beplantningsbælter og evt. støjafskærmning skal der tages hensyn til oversigtsforholdene ved vejtilslutninger. Den konkrete løsning af dette skal godkendes af Galten byråd Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra Galten byråd. Reguleringer på maksimalt +/- 0,5 m kan dog finde sted uden tilladelse. 11 Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i 5 nævnte parkeringspladser er etableret. 12 Centerforening/grundejerforening Der henvises til deklaration angående grundejerforening mv., tinglyst den på ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. 13 Ophævelser Lokalplan 2.C.1-02 for centerområde, tinglyst den 1. juli 1992 ophæves.

10 8 15 Potaleret vedr(2jrende overholdelse at ncervcerende lokalplan har alene Galten byrod. Soledes vedtaget til offentlig fremlceggelse: Galten byrad, den 18. juni / I hen hold til 27 i "Bekendtg0relse foranstoende lokalplan endeligt. at lov om planlcegning" vedtages Galten byrod, den 8. oktober 1997 ~ "/ /!~~~ Mogens Winther kommunaldirekt0r

11 9 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelig plan ifølge bekendtgørelse af lov om planlægning 17. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet - det vil sige fra den 27. august kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt bebyggelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggeri m.v. iflg. 13 stk. 2 i bekendtgørelse af lov om planlægning. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge bekendtgørelse af lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jævnfør ovenfor. Galten kommune Teknik- og miljøforvaltningen

12 Skovby by, Skovby 6.el m.fl.... Galten kommune S0ndergade Galten tlf.: Lokalplan 2.C.1-03 I medf0r af bestemmelserne i lovbekendtg0relse nr. 746 af 16. august 1994 om planlcegning begceres herved den af kommunalbestyrelsen vedtagne og som bilag vedhceftede lokalplan 2.C.1-03 tinglyst pa de af planen omfattende ejendomme, samt parceller der udstykkes fra disse med bindende virkning for nuvcerende og fremtidige ejere. J J j J Lokalplanen tinglyses servitutstiftende pa matr. nr. 6. j, 6 ~, 6 ~, 6.Q og 6 Q alle Skovby by, Skovby. P8taleberettiget er Galten kommune. Afi sning at lokalplan 2.C.1-02 Som pataleberettiget i he1 ld til lokalplan 2.C.1-02 tinglyst den 1. juli 1992 meddeles hermed tilladelse I, at OVennffivnte lokalplan aflyses pa f01gende matr. nre: J J J J 6.a, 6.dz, 6 ~, 6.e-b og 6.e:.d alle Skovby by, Skovby. I

13

14 Boligområde ved Centeret i Skovby

15 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED CENTERET I SKOVBY. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Lokalplanens Forord.. 1 redegørelse. Lokalplanens baggrund og formål.. 1 Lokalplanens ide og indhold. 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. 3 Retsvirkninger. 4 Lokalplanens 1 Lokalplanens formål. 6 bestemmelser. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering. 7 6 Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering 8 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Støjforhold 10 Ubebyggede arealer Særlige forudsætninger for ibrugtagen 8 12 Centerforening og grundejerforening Ophævelse af eksisterende lokalplan Påtaleret.. 8 Vedtagelsespåtegning. 9 Kortbilag nr. 1 Matrikelkort 5 Kortbilag nr. 2 - Lokalplankort 10

16 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE FORORD Tillæg til Lokalplan nr. 2.C1-03. Galten Byråd fremlægger hermed et tillæg til den eksisterende lokalplan nr. 2.C1 03. Lokalplantillægget skal sikre mulighed for etablering af 3 tæt/lav boliger ved Centeret i Skovby. Lokalplanen. Galten Byråd har i overensstemmelse med Lov om planlægning 24 fremlagt lokalplan nr. 2.C1-03 til offentlig fremlæggelse fra den 10. september 2003 til den 5. november 2003 Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger, som gav anledning til ændringer. Lokalplanen er offentligt bekendtgjort I Galten Folkeblad Onsdag den 14. januar 2004 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL. Baggrund. Baggrunden for dette tillæg til lokalplan 2.C1-03 er Byrådets ønske om at sikre grundlag for at færdigudbygge området mellem det nuværende tæt/lave boligområde og centeret i Skovby. Formål. Formålet med at omdanne en del af centerområdet til boligområde er at afslutte udbygningen i området med byggeri i overensstemmelse med den omkringliggende bebyggelse. Området har stået halvfærdigt i en længere årrække, og derfor vil en udbygning med 3 tæt/lave boliger kunne færdiggøre området, både med hensyn til bebyggelse, men også med hensyn til parkerings- og torvearealerne. LOKALPLANENS IDE OG INDHOLD. Områdets beliggenhed. Lokalplantillæggets område er beliggende mellem Lægehuset og det nye tæt/lave boligområde i Skovby. Det samlede areal, der ændres fra centerområde til boligområde, udgør ca. 700 m 2 SIDE 1

17 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE Områdets ide og indhold. Ideen med boligområdet er som tidlige nævnt at færdiggøre arealet mellem det nuværende center- og boligområde. De kommende 3 boliger vil blive trafikbetjent fra Hørslevvej. Med udbygning af boligerne skal p-arealet og adgangen til lægehuset færdiggøres, ligesom der skal sikres direkte adgang for en ambulance til lægehuset. Bolig- og centerområdet. Området opdeles i to delområder: Delområde I udlægges til fælles areal for centerområdet og de tre boliger, stiareal og torv, i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Delområde II udlægges til tæt/ boligbebyggelse for 3 boliger i overensstemmelse med kortbilag 2. Bebyggelsen kan etableres som tæt/lav boligbebyggelse i en etage uden tagetage. Husenes tage må opføres med en taghældning varierende fra 25 o til 30 o. Udvendige bygningssider skal opføres i de traditionelle bygningsmaterialer i form af teglsten m.v., og dele af facader, tage, udhuse og lignende kan udføres i andre materialer med farver inden for jordfarveskalaen. Kommunen kan imidlertid godkende alternative materialer, hvis de skønnes at kunne indpasses i områdets arkitektur. Andre forhold. Arkæologi, området skønnes ikke at indeholde arkæologiske forhold i undergrunden. Forurening, området skønnes ikke at være forurenet på nogen måde. SIDE 2

18 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING. Kommuneplan. Tillæg til lokalplan nr. 2.C1-03 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser for delområde 2.C1, Skovby. Der udarbejdes derfor et tillæg til kommuneplanen, der inddrager lokalplanens delområde II i kommuneplanens rammeområde 2.B2. Tekniske anlæg. Elforsyningen til lokalplanområdet skal ske fra Galten Elværk. Varmeforsyningen til området skal ske i overensstemmelse med kommunens varmeforsyningsplan. Området er i varmeplanen udlagt til naturgasforsyning. Spildevandet skal ledes til Skovby Renseanlæg i overensstemmelse med spildevandsplanen. Vandforsyningen til området skal ske fra Skovby Vandværk. Dræn. Området et drænet, og drænene skal respekteres i forbindelse med byggemodningen. SIDE 3

19 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om planlægning ikke retligt eller faktisk etableres forhold indenfor lokalplanområdet, som er i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelse af lokalplanforslaget, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke en handlepligt til at ændre lovlige, bestående forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Retten til at anvende en ejendom i strid med lokalplanen bortfalder, hvis retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år ( 56). Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Når en lokalplan har udlagt en ejendom til offentlige formål, kan ejeren efter 48 forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. Byrådets afgørelser om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning, kan påklages til Naturklagenævnet under Miljø- og Energiministeriet for så vidt angår retlige forhold, jfr. 58. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. 60 i planloven. Naturklagenævnet, Frederiksberggade 15, 1360 København K. SIDE 4

20 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER MATRIKELKORT Signaturforklaring: Lokalplangrænser Galten kommune, Søndergade Galten Tillæg til Lokalplan nr. 2.B1-03 Kortbilag nr.1 Boligområde i Skovby til tæt/lav boligbebyggelse. Sign. FR/bd Dato Rev: Mål: ca.1:2.000 Side 5

21 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER TILLÆG TIL LOKALPLAN NR 2.C1 03, for et boligområde ved centeret i Skovby. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål. 1.1 Det er lokalplanens formål: at åbne mulighed for etablering af 3 tæt/lav boliger, at færdiggøre arealerne omkring torvet og at dette tillæg indarbejdes i den gældende lokalplan nr. 2.C Områdets afgrænsning og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1. Området omfatter følgende matr. numre: Del af matr. nr. 6ei Skovby by, Skovby samt alle parceller, der efter den 01. august 2003 udstykkes inden for området. Lokalplanens område er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse. 3.1 Lokalplanens område opdeles i 2 delområder: Delområde I Delområde II centerområde og fællesarealer tæt/lav boligbebyggelse Bestemmelser for delområde I. 3.2 Se 3.1.1, og i lokalplan 2.C1-03. Side 6

22 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER Bestemmelser for delområde II. 3.3 Delområde II udlægges til tæt/lav boligbebyggelse, se i øvrigt 3.2.1, og i lokalplan 2.C Udstykning. Se 4.1 og 4.2 i lokalplan 2.C Veje, stier og parkering. Se 5.1, 5.2 og 5.3 i lokalplan 2.C Indenfor delområde I skal anlægges 22 p-pladser for centeret og boligerne. I forlængelse af P-pladsen kan anlægges yderligere 3 pladser for boligerne. P-pladsen skal udføres med fast belægning i form af asfalt eller fliser. 6 Teknisk forsyning. Se 6 i lokalplan 2.C Bebyggelsens omfang og placering. Se 7.1 og 7.2 i lokalplan 2.C1-03. Affaldssortering. 7.3 Inden for den enkelte parcel skal der sikres areal til kildesortering af affald, herunder papir, metal, glas, kompostering og almindelig renovation. Der skal sikres fast belægning mellem boligvej og affaldsstativer. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. Se 8 i lokalplan 2.C Støjforhold. Se 9 i lokalplan 2.C1-03. Side 7

23 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER 10 Ubebyggede arealer. Se 10 i lokalplan 2.C Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. Se 11 i lokalplan 2.C Centerforening og Grundejerforening. Se 12 i lokalplan 2.C Ophævelser. Se 13 i lokalplan 2.C Påtaleret. Se 15 i lokalplan 2.C1-03. Side 8

24

25 LOKALPLAN NR. 3.B6-01 KORTBILAG NR m Lægehus Brugsen Eks. Andelsboliger Frisør Kiosk 22 P-Pladser Hørslevvej Galten kommune, Søndergade Galten Tillæg til lokalplan nr. 2.C1-03 Kortbilag nr. 2 Boligområde ved Centret i Skovby Sign. FR/hl Dato Rev: Mål:ca.1:500 SIDE10

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere