GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03"

Transkript

1 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET OG EN KORTFATTET BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORMÅL LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE DELOMRÅDE I DELOMRÅDE II UDSTYKNINGER VEJ- OG STIFORHOLD TEKNISK FORSYNING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING DELOMRÅDE I DELOMRÅDE II BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN DELOMRÅDE I DELOMRÅDE II STØJFORHOLD UBEBYGGEDE AREALER SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE CENTERFORENING/GRUNDEJERFORENING OPHÆVELSER PÅTALERET...8 RETSVIRKNINGER...9 LOKALPLANKORT Lokalplanen er udarbejdet af Galten kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i samarbejde med Arkitekterne Jürgensen & Mathiassen maa. - maj 1997.

3 1 Redegørelse for lokalplanens forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning for området og en kortfattet beskrivelse af lokalplanens indhold. Redegørelse: Denne lokalplan gælder for et område mellem Schødtsmindevej og Hørslevvej i Skovby. Lokalplanen har til formål at sikre en fortsat udbygning af området som centerområde. Lokalplanen erstatter den tidligere lokalplan for området 2.C.1-02, der aflyses. Lokalplanområdet udlægges dels til centerbebyggelse og dels til boligbebyggelse. Delområde I udlægges til centerbebyggelse, hvilket vil sige bebyggelse indeholdende butikker, liberale erhverv såsom læge, tandlæge, revisor, arkitekt og ingeniør, bank, sparekasse samt offentlige formål såsom bibliotek, postkontor m.v. Delområde II udlægges til boligbebyggelse udformet som tæt-lav bebyggelse. I delområde I s vestlige del er der allerede opført bebyggelse. For området i sin helhed er det hensigten at skabe en bebyggelse med et egentligt centerpræg. Dette opnås ved, at bebyggelsen placeres omkring torvearealet, ved en bebyggelsesprocent på 60 for hver enkelt grund, grundstørrelser der kan være mindre end 700 m² samt forbud mod at indrette beboelse i stueetagen i de dele af bebyggelsen, der vender ud mod stier og torvearealet. Lokalplanområdet vejbetjenes fra henholdsvis Hørslevvej og Schødtsmindevej med indkørsel til de for området nødvendige parkeringspladser. Herudover er der gennem området udlagt en intern vej med forbindelse fra Schødtsmindevej. Centerforhold De i lokalplanens delområde I udlagte arealer til butikker, liberale erhverv m.v. forventes at kunne dække behovet i det fremtidige fuldt udbyggede Skovbyområde.

4 2 Galten kommune Lokalplan 2.C.1-03 For et centerområde med boligareal i Skovby. I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning - Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994, fastsættes herved i lokalplan 2.C.1-03 følgende bestemmelser for de 2 nævnte områder: 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at danne plangrundlag for områdets fortsatte udbygning dels som centerområde, og dels som boligområde, at sikre en hensigtsmæssig udbygning af området, herunder etablering af hensigtsmæssige parkerings- og tilkørselsforhold, at afløse lokalplan 2.C Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 6 ei, 6 dz, 6 dø, 6 eb og 6 ed Skovby by, Skovby samt alle parceller, der efter lokalplanens offentliggørelse udstykkes fra ejendommene indenfor lokalplanens område. Området opdeles i to delområder, der benævnes I og II. Delområde I er til centerbebyggelse medens delområde II er til boligbebyggelse udformet som tæt-lav byggeri. 3 Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I: Området må kun anvendes til erhvervsformål Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til erhverv som følgende: Butikker, kontorer, klinikker, offentlige formål som efter byrådets skøn naturligt hører til i området.

5 Der må inden for områderne ikke opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som værksteds-, fabriks- eller vognmandsvirksomhed. Dog kan der, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, indrettes mindre værksteds- eller fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker og beboelse. 3.2 Delområde II: Området må kun anvendes til boligformål udformet som tæt-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav boligbebyggelse forstås: Klyngehuse rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse. Ingen del af bebyggelsen må opføres med vandrette lejlighedsskel Galten Byråd kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver liberale erhverv - f.eks. frisørsalon, læge-, tegne-, og revisionsvirksomhed - som sædvanligt udøves i boligområder. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig forøget parkering, trafik eller på anden måde giver gener Mindst 20% af det samlede område skal indrettes som fælles friareal f.eks. boldspil, nærlegeplads, ophold, fælleshus m.v. og beplantet område (herunder plantebælter ud mod Hørslevvej og inde mod centerområde). 4 Udstykninger. 4.1 Udstykning af området skal ske efter en af Galten byråd godkendt bebyggelsesplan. 4.2 Inden for området kan grunde mindre end 700 m² tillades. 5 Vej- og stiforhold. 5.1 Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med beliggenhed som vist på kortbilag nr. 1: - vej - i en bredde af 6 m - stier - i en bredde af 3 m 5.2 Fra lokalplanområdet må der kun etableres to overkørsler til Schødtsmindevej og tre overkørsler til Hørslevvej.

6 4 5.3 Der skal indrettes parkeringspladser svarende til mindst én bilplads for 50 m² bruttoetageareal til erhverv i delområde I samt mindst 1½ parkeringsplads til hver bolig i delområde II. 6 Teknisk forsyning. 6.1 Der må ikke etableres direkte elopvarmning i området. 6.2 Elledninger, herunder til belysning af veje og andre færdselsarealer må ikke fremføres som luftledninger, men alene som jordkabler. 6.3 I ny bebyggelse skal varmebehovet fremover dækkes med naturgasforsyning. 6.4 Området skal forsynes med vand fra Skovby Vandværk I/S. 6.5 Den enkelte ejer er pligtig til at tåle etablering og vedligeholdelse af de for lokalplanområdet nødvendige tekniske installationer. Ejerne er ligeledes pligtig til at underskrive de deklarationer, som pågældende forsyningsselskab måtte forlange. 7 Bebyggelsens omfang og placering. 7.1 Delområde I: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60. Ved beregning af bebyggelsesprocenten kan arealer der er udlagt til veje og stier ikke indgå i grundstykkets areal Bebyggelsen skal opføres med facaden eller gavlen parallel med den eksisterende bebyggelse i området Bebyggelsen skal opføres inden for de på kortbilag nr. 1 viste byggefelter, og skal respektere byggelinien på 5 m til eksisterende bebyggelse Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 4,5 m målt fra terræn (eller et at bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade Bebyggelsen må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage.

7 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (eller et af bygningsmyndigheden fastsat niveauplan). 7.2 Delområde II: Bebyggelsen skal ske på grundlag af en af Galten byråd godkendt bebyggelsesplan Bebyggelsesplanen skal redegøre for følgende forhold: Placering af beboelse og evt. fælleshus, samt disses udendørs opholdsarealer. Placering af udhuse og småbygninger i henhold til bygningsreglementet for småhuse kap. 13 og garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Bygningsprofiler, facader og materialer. Bebyggelsens omfang og evt. tilbygningsmuligheder til fuld udnyttelse af det maksimale antal etagemeter. Terrænreguleringer. Beplantning og indretning af områdets fælles friarealer, herunderlegepladser o. lign. Områdets interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutning til tilgrænsende veje og stier Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Der gælder dog, at en bebyggelses må opføres med en bebyggelsesprocent på indtil 35, såfremt hele området planlægges under eet. Bebyggelsesprocenten regnes i forhold til lokalplanens områdegrænse Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn, målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodning reguleret terræn, eller et i forhold til bygningsreglementet fastlagt niveauplan Ingen del af bebyggelsen må opføres i mere end 1½ etage.

8 6 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. 8.1 Delområde I: Ved ny bebyggelse skal der ved materialevalg og ydre udformning tilstræbes en god helhedsvirkning med omgivelserne Ydervægge skal opføres i blank mur eller vandskuret. Såfremt der bygges med taghældning skal gavlende være murede. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 8.2 Delområde II: Bebyggelsen skal opføres, se den fremtræder med en god helhedsvirkning. Tilbygninger skal opføres, så de tilpasser sig helhedsvirkningen Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Galten kommune i hvert enkelt tilfælde Facadevægge skal hovedsaligt opføres i blank eller vandskuret teglmur. Mindre facadepartier kan udføres i plade-/træmaterialer, som ikke er blanke eller reflekterende. Ved opførelse af byggeri med taghældning skal gavle være tilsvarende facader i teglmur. Tagflader må ikke udføres med reflekterende eller blanke materialer. 9 Støjforhold. 9.1 Ved opførelse af boligbebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende fra trafikstøj på mindst én facade samt på bebyggelsens opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. 10 Ubebyggede arealer Ved boligbebyggelse skal de udendørs opholdsarealer udgøre mindst 50 % af boligetageareal.

9 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. Dog kan der, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, opstilles containere uden særskilt indhegning Af hensyn til afskærmning mod trafikstøj skal der langs Hørslevvej etableres et beplantningsbælte i minimum 6 m s bredde som vist på kortbilag nr. 1. Beplantningsbæltet etableres minimum i 1 m s afstand fra vejskel. Eventuel yderligere støjafskærmning mod Hørslevvej kan etableres udenfor og i kombination med beplantningsbæltet, dog skal afskærmningens side ud mod Hørslevvej fremtræde som beplantet. Af hensyn til visuel afskærmning mod centerområdet, skal der langs skel hertil etableres et beplantningsbælte i minimum 3 m s bredde. Beplantningsbæltet kan etableres centeret omkring skellinien. Ved udformning af beplantningsbælter og evt. støjafskærmning skal der tages hensyn til oversigtsforholdene ved vejtilslutninger. Den konkrete løsning af dette skal godkendes af Galten byråd Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra Galten byråd. Reguleringer på maksimalt +/- 0,5 m kan dog finde sted uden tilladelse. 11 Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i 5 nævnte parkeringspladser er etableret. 12 Centerforening/grundejerforening Der henvises til deklaration angående grundejerforening mv., tinglyst den på ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. 13 Ophævelser Lokalplan 2.C.1-02 for centerområde, tinglyst den 1. juli 1992 ophæves.

10 8 15 Potaleret vedr(2jrende overholdelse at ncervcerende lokalplan har alene Galten byrod. Soledes vedtaget til offentlig fremlceggelse: Galten byrad, den 18. juni / I hen hold til 27 i "Bekendtg0relse foranstoende lokalplan endeligt. at lov om planlcegning" vedtages Galten byrod, den 8. oktober 1997 ~ "/ /!~~~ Mogens Winther kommunaldirekt0r

11 9 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelig plan ifølge bekendtgørelse af lov om planlægning 17. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet - det vil sige fra den 27. august kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt bebyggelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggeri m.v. iflg. 13 stk. 2 i bekendtgørelse af lov om planlægning. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge bekendtgørelse af lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jævnfør ovenfor. Galten kommune Teknik- og miljøforvaltningen

12 Skovby by, Skovby 6.el m.fl.... Galten kommune S0ndergade Galten tlf.: Lokalplan 2.C.1-03 I medf0r af bestemmelserne i lovbekendtg0relse nr. 746 af 16. august 1994 om planlcegning begceres herved den af kommunalbestyrelsen vedtagne og som bilag vedhceftede lokalplan 2.C.1-03 tinglyst pa de af planen omfattende ejendomme, samt parceller der udstykkes fra disse med bindende virkning for nuvcerende og fremtidige ejere. J J j J Lokalplanen tinglyses servitutstiftende pa matr. nr. 6. j, 6 ~, 6 ~, 6.Q og 6 Q alle Skovby by, Skovby. P8taleberettiget er Galten kommune. Afi sning at lokalplan 2.C.1-02 Som pataleberettiget i he1 ld til lokalplan 2.C.1-02 tinglyst den 1. juli 1992 meddeles hermed tilladelse I, at OVennffivnte lokalplan aflyses pa f01gende matr. nre: J J J J 6.a, 6.dz, 6 ~, 6.e-b og 6.e:.d alle Skovby by, Skovby. I

13

14 Boligområde ved Centeret i Skovby

15 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED CENTERET I SKOVBY. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Lokalplanens Forord.. 1 redegørelse. Lokalplanens baggrund og formål.. 1 Lokalplanens ide og indhold. 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. 3 Retsvirkninger. 4 Lokalplanens 1 Lokalplanens formål. 6 bestemmelser. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering. 7 6 Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering 8 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Støjforhold 10 Ubebyggede arealer Særlige forudsætninger for ibrugtagen 8 12 Centerforening og grundejerforening Ophævelse af eksisterende lokalplan Påtaleret.. 8 Vedtagelsespåtegning. 9 Kortbilag nr. 1 Matrikelkort 5 Kortbilag nr. 2 - Lokalplankort 10

16 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE FORORD Tillæg til Lokalplan nr. 2.C1-03. Galten Byråd fremlægger hermed et tillæg til den eksisterende lokalplan nr. 2.C1 03. Lokalplantillægget skal sikre mulighed for etablering af 3 tæt/lav boliger ved Centeret i Skovby. Lokalplanen. Galten Byråd har i overensstemmelse med Lov om planlægning 24 fremlagt lokalplan nr. 2.C1-03 til offentlig fremlæggelse fra den 10. september 2003 til den 5. november 2003 Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger, som gav anledning til ændringer. Lokalplanen er offentligt bekendtgjort I Galten Folkeblad Onsdag den 14. januar 2004 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL. Baggrund. Baggrunden for dette tillæg til lokalplan 2.C1-03 er Byrådets ønske om at sikre grundlag for at færdigudbygge området mellem det nuværende tæt/lave boligområde og centeret i Skovby. Formål. Formålet med at omdanne en del af centerområdet til boligområde er at afslutte udbygningen i området med byggeri i overensstemmelse med den omkringliggende bebyggelse. Området har stået halvfærdigt i en længere årrække, og derfor vil en udbygning med 3 tæt/lave boliger kunne færdiggøre området, både med hensyn til bebyggelse, men også med hensyn til parkerings- og torvearealerne. LOKALPLANENS IDE OG INDHOLD. Områdets beliggenhed. Lokalplantillæggets område er beliggende mellem Lægehuset og det nye tæt/lave boligområde i Skovby. Det samlede areal, der ændres fra centerområde til boligområde, udgør ca. 700 m 2 SIDE 1

17 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE Områdets ide og indhold. Ideen med boligområdet er som tidlige nævnt at færdiggøre arealet mellem det nuværende center- og boligområde. De kommende 3 boliger vil blive trafikbetjent fra Hørslevvej. Med udbygning af boligerne skal p-arealet og adgangen til lægehuset færdiggøres, ligesom der skal sikres direkte adgang for en ambulance til lægehuset. Bolig- og centerområdet. Området opdeles i to delområder: Delområde I udlægges til fælles areal for centerområdet og de tre boliger, stiareal og torv, i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Delområde II udlægges til tæt/ boligbebyggelse for 3 boliger i overensstemmelse med kortbilag 2. Bebyggelsen kan etableres som tæt/lav boligbebyggelse i en etage uden tagetage. Husenes tage må opføres med en taghældning varierende fra 25 o til 30 o. Udvendige bygningssider skal opføres i de traditionelle bygningsmaterialer i form af teglsten m.v., og dele af facader, tage, udhuse og lignende kan udføres i andre materialer med farver inden for jordfarveskalaen. Kommunen kan imidlertid godkende alternative materialer, hvis de skønnes at kunne indpasses i områdets arkitektur. Andre forhold. Arkæologi, området skønnes ikke at indeholde arkæologiske forhold i undergrunden. Forurening, området skønnes ikke at være forurenet på nogen måde. SIDE 2

18 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING. Kommuneplan. Tillæg til lokalplan nr. 2.C1-03 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser for delområde 2.C1, Skovby. Der udarbejdes derfor et tillæg til kommuneplanen, der inddrager lokalplanens delområde II i kommuneplanens rammeområde 2.B2. Tekniske anlæg. Elforsyningen til lokalplanområdet skal ske fra Galten Elværk. Varmeforsyningen til området skal ske i overensstemmelse med kommunens varmeforsyningsplan. Området er i varmeplanen udlagt til naturgasforsyning. Spildevandet skal ledes til Skovby Renseanlæg i overensstemmelse med spildevandsplanen. Vandforsyningen til området skal ske fra Skovby Vandværk. Dræn. Området et drænet, og drænene skal respekteres i forbindelse med byggemodningen. SIDE 3

19 TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 2.C1-03 REDEGØRELSE LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Lov om planlægning ikke retligt eller faktisk etableres forhold indenfor lokalplanområdet, som er i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelse af lokalplanforslaget, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke en handlepligt til at ændre lovlige, bestående forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Retten til at anvende en ejendom i strid med lokalplanen bortfalder, hvis retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år ( 56). Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Når en lokalplan har udlagt en ejendom til offentlige formål, kan ejeren efter 48 forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. Byrådets afgørelser om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning, kan påklages til Naturklagenævnet under Miljø- og Energiministeriet for så vidt angår retlige forhold, jfr. 58. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. 60 i planloven. Naturklagenævnet, Frederiksberggade 15, 1360 København K. SIDE 4

20 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER MATRIKELKORT Signaturforklaring: Lokalplangrænser Galten kommune, Søndergade Galten Tillæg til Lokalplan nr. 2.B1-03 Kortbilag nr.1 Boligområde i Skovby til tæt/lav boligbebyggelse. Sign. FR/bd Dato Rev: Mål: ca.1:2.000 Side 5

21 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER TILLÆG TIL LOKALPLAN NR 2.C1 03, for et boligområde ved centeret i Skovby. I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål. 1.1 Det er lokalplanens formål: at åbne mulighed for etablering af 3 tæt/lav boliger, at færdiggøre arealerne omkring torvet og at dette tillæg indarbejdes i den gældende lokalplan nr. 2.C Områdets afgrænsning og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1. Området omfatter følgende matr. numre: Del af matr. nr. 6ei Skovby by, Skovby samt alle parceller, der efter den 01. august 2003 udstykkes inden for området. Lokalplanens område er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse. 3.1 Lokalplanens område opdeles i 2 delområder: Delområde I Delområde II centerområde og fællesarealer tæt/lav boligbebyggelse Bestemmelser for delområde I. 3.2 Se 3.1.1, og i lokalplan 2.C1-03. Side 6

22 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER Bestemmelser for delområde II. 3.3 Delområde II udlægges til tæt/lav boligbebyggelse, se i øvrigt 3.2.1, og i lokalplan 2.C Udstykning. Se 4.1 og 4.2 i lokalplan 2.C Veje, stier og parkering. Se 5.1, 5.2 og 5.3 i lokalplan 2.C Indenfor delområde I skal anlægges 22 p-pladser for centeret og boligerne. I forlængelse af P-pladsen kan anlægges yderligere 3 pladser for boligerne. P-pladsen skal udføres med fast belægning i form af asfalt eller fliser. 6 Teknisk forsyning. Se 6 i lokalplan 2.C Bebyggelsens omfang og placering. Se 7.1 og 7.2 i lokalplan 2.C1-03. Affaldssortering. 7.3 Inden for den enkelte parcel skal der sikres areal til kildesortering af affald, herunder papir, metal, glas, kompostering og almindelig renovation. Der skal sikres fast belægning mellem boligvej og affaldsstativer. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden. Se 8 i lokalplan 2.C Støjforhold. Se 9 i lokalplan 2.C1-03. Side 7

23 TILLÆG TIL LOKALPLAN 2.C1-03 BESTEMMELSER 10 Ubebyggede arealer. Se 10 i lokalplan 2.C Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. Se 11 i lokalplan 2.C Centerforening og Grundejerforening. Se 12 i lokalplan 2.C Ophævelser. Se 13 i lokalplan 2.C Påtaleret. Se 15 i lokalplan 2.C1-03. Side 8

24

25 LOKALPLAN NR. 3.B6-01 KORTBILAG NR m Lægehus Brugsen Eks. Andelsboliger Frisør Kiosk 22 P-Pladser Hørslevvej Galten kommune, Søndergade Galten Tillæg til lokalplan nr. 2.C1-03 Kortbilag nr. 2 Boligområde ved Centret i Skovby Sign. FR/hl Dato Rev: Mål:ca.1:500 SIDE10

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere