Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker"

Transkript

1 Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker 1

2 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår 2009 Arbejdsgruppe Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Bernt Munch, Pedersker vv (fmd) Arne Espersen, Pedersker vv (driftsl.) Trygve S. Lund, Sømarken vv (fmd) Jens Hjorth Jensen, Sømarken vv Eivind Hansen, Sømarken vv (driftsl.) Kirsten Harboe, husejer Solveig Nielsen, Husejer Kurt Jørgensen, husejer Flemming Frederiksen, husejer Margit Kamprad, husejer Steffen Munch, landmand Hans Ole Bech, BRK, Teknik & Miljø Jørgen Jespersen, BRK, Teknik & Miljø Redigeret af Jørgen Jespersen og Jan T. van Gilse Layout og fotos BRK GEUS (forsidefoto) Forord Målet med denne indsatsplan er langsigtet beskyttelse af grundvandet der indvindes til Pedersker Vandværk og Sømarken Vandværk. De to vandværker er begge private og drives på andelsbasis (amba). De indvinder henholdsvis ca og ca m³ om året (2006). Forsyningsområderne er på henholdsvis 3,3 km² og 13,0 km², dvs. tilsammen knap 3 % af Bornholms areal. Indsatsplanen bygger på den særlige grundvandskortlægning som regionskommunen gennemførte i for vandværkerne på Sydbornholm. Kortlægningen er afrapporteret af NIRAS A/S, som nævnt i referencelisten. Afsnit 2 i denne pjece giver et kort resumé af kortlægningens resultater. Planen er udarbejdet efter reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner. Alle grundejere og beboere i de i afsnit 1 omtalte nærområder blev inviteret til et orienteringsmøde d. 15. januar Her blev der nedsat én arbejdsgruppe (se margin) som har udarbejdet denne fælles indsatsplan for begge vandværker. Et forslag til indsatsplan har været udsendt i 12 ugers offentlig høring i sommeren Under offentlighedsperioden indkom der ingen indsigelser eller ændringsforslag. Men pga. nye modelberegninger er et af de oprindelige nærområder taget ud af planen, se afsnit 1. Kommunalbestyrelsen har d. 19. februar 2009 efter indstilling fra arbejdsgruppen vedtaget planen med den nævnte ændring. Sømarken Vandværk vil senest to år efter planens vedtagelse i kommunalbestyrelsen indkalde arbejdsgruppen for at drøfte om der er behov for justeringer i planen. Kortmateriale Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, COWI og BRK 2

3 Bevar det rene vand I Danmark betragter vi rent drikkevand som en selvfølge. Vi åbner bare for vandhanen. De fleste steder hentes drikkevandet op af undergrunden og gennemgår en simpel filtrering. Enkelt og billigt. Vi behøver ikke dyre vandfabrikker i Danmark. Det et unikt gode, som vi skal passe på. Derfor har vi lavet denne plan. Her kan du se hvad vandværket, erhvervslivet og du selv som borger kan gøre for at bidrage til fortsat rent drikkevand i Pedersker og Sømarken. Indholdsfortegnelse Forord Hvilke arealer omfatter planen? Grundvandskortlægningens resultater Planens indhold indsats 1-2 om om landbrugsdrift indsats 3-4 om Pedersker by mm indsats 5-7 om vandværksdrift indsats 8-9 om private brønde, boringer mm Afslutning Referenceliste

4 1. Hvilke arealer omfatter planen? Pedersker Vandværk, der primært forsynes Pedersker by, har én kildeplads med én boring, beliggende ved selve vandværket midt i Pedersker by. Vandværket påtænker at etablere en ny boring i Lynggårdsskoven nord for byen, i et område, hvor også Bornholms Forsyning, som driver Smålyngsværket, påtænker en ny boring. Sømarken Vandværk, der primært forsyner sommerhusområderne i Sømarken, har 3 kildepladser: Trekanten, med 2 aktive boringer umiddelbart syd for Pedersker by med indvinding fra det samme grundvandsmagasin som Pedersker Vandværk. De to kildepladser behandles derfor i det følgende som een kildeplads, Pedersker/Trekanten. Ved vandværket, med 2 boringer nær selve vandværket ved Bonaveddevejen og Mosen, med én boring nord for Strandvejen øst for Baunevej. Vandværkerne er ledningsmæssigt forbundne indbyrdes og med nabovandværkerne Smålyngen Vandværk og Strandmarken Vandværk til brug i nødsituationer mm. Den nordlige del af nærområdet til kildepladsen Pedersker/Trekanten indgår ikke i denne indsatsplan, men i stedet i indsatsplanen fr Smålyngsværket, som udarbejdes parallelt med den foreliggende plan. Udover de nævnte 3 nærområder indeholdt det oprindelige planforslag et 4. nærområde til en planlagt boring ved Lille Gadegård for Sømarken Vandværk. Nye modelberegninger har siden vist at nærområdet skal være større. Derfor er det udtaget af denne plan. Der vil snarest blive udarbejdet en særlig indsatsplan for det rigtige nærområde. På de følgende sider er en gennemgang af grundvandskortlægningens resultater med hovedvægt på grundvandets sårbarhed i nærområderne. 4

5 NÆROMRÅDER hvad er det? På kortet nedenfor er vist de såkaldte nærområder til de enkelte kildepladser. Det er den del af oplandet hvor grundvandet er mindre end 30 år undervejs til boringerne ifølge de modelberegninger der er lavet som led i grundvandskortlægningen. Størstedelen af det vand der pumpes op fra en boring, kommer fra nærområdet. Det vand som boringen trækker fra resten af oplandet (uden for nærområdet), vil have lang transportvej og -tid. Derfor vil evt. uønskede stoffer i vandet oftest være enten nedbrudt eller fortyndet tilstrækkeligt, inden vandet når frem til boringen. Det er begrundelsen for at denne indsatsplan kun omhandler de arealer, der ligger i nærområderne. Modelberegningerne er det bedst mulige bud på en beskrivelse af virkeligheden ud fra den foreliggende viden. Men da der i sagens natur er en vis usikkerhed ved sådanne beregninger, har arbejdsgruppen set på om der skulle være anlæg eller aktiviteter i en randzone på ca.100 m omkring nærområderne som evt. bør inddrages i planlægningen. Pedersker/ Trekanten Mosen Ved vandværket 5

6 2. Grundvandskortlægningens resultater Kildeplads 1, Pedersker/Trekanten Pederskers boring (DGU nr ) fra 1949 er 60 m dyb med indvinding fra Grønne Skifre; boringens forerør går kun 2,4 m under terræn. Sømarken har 2 boringer ved Trekanten ( og ) etableret i 1979 og 1982; de er henholdsvis 96 og 77 m dybe og indvinder også fra de Grønne Skifre. Boringerne er de mest ydende til vandværket, med m3 årligt. Forerør er ført henholdsvis 9,5 og 7 m under terræn. veje og bygninger natur skov landbrug Arealanvendelse i nærområde til kildeplads 1, Pedersker/trekanten Det fælles nærområde omfatter 88 ha med Pedersker by og omkringliggende landbrugsområde; en mindre del er skovdækket. Der er kun én aktiv landbrugsbedrift (Slettegård) inden for nærområdet. Der er en enkelt mindre håndværksvirksomhed i byen. Kloakledning til renseanlæg løber gennem området. Boringerne er ret dårligt beskyttet, da der er mindre end 2,5-5 m lerlagsdække over de Grønne Skifre. Boringerne står frit i skiferen og indstrømningen til boringerne er ujævnt fordelt, men en stor del sker i en dybde af m; blandingsvandet er tidsbestemt til midten af 1940erne. Der er målt et beskedent nitratindhold i boringerne, formentlig på grund af tilstrømning af overfladenært grundvand. Det vurderes ikke at der er risiko for markant stigning i nitratindholdet. Boringerne ved Trekanten har forhøjet sulfatindhold, formentlig som følge af den sænkning af grundvandsspejlet, som selve indvindingen forårsager. Men det vurderes ikke at kunne give vandværkerne problemer. I nogle af boringerne er der et lille indhold af nikkel, nok som følge af grundvandssænkning og der er desuden i alle boringer et forhøjet *) DGU nr. henviser til databasen over boringer som Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser vedligeholder. 6

7 Luftfoto med nærområde for kildeplads 1, Pedersker/Trekanten, indvindingsboringerne og 300 m-zonen omkring boringerne (indsats 8 og 9) 7

8 bor-indhold som skyldes naturlige geologiske forhold; vandværket skal have opmærksomheden rettet på disse forhold; det kan blive nødvendigt med opblanding med andet grundvand eller etablering af nye boringer (som jo planlægges hos begge vandværker). I Pederskers boring er målt små koncentrationer af BAM, hvilket kan skyldes terrænnær indstrømning kombineret med at en stor del af nærområdet er bebygget område. BAM er et nedbrydningsprodukt efter ukrudtmidlet Prefix eller Casoron. Alle boringerne i området er - som de fleste vandværksboringer på Bornholm - sårbare over for større spild af pesticider, olieprodukter og klorerede opløsningsmidler. Kildeplads 2. Ved vandværket Her er 2 boringer ( og ) fra 1965 og De yder tilsammen m3 årligt. De indvinder fra Silur-skifre og er henholdsvis 68 og 147 m dybe. Forerør er ført henholdsvis 24 m og 20 m under terræn. Nærområdet udgør 95 ha, hvoraf den sydlige del er sommerhusområde og naturområde og den nordlige del er landbrugsområde. Der er ingen aktive gårdanlæg i nærområdet, men tæt på området ligger én mindre bedrift (Pilegård). Kloakledning til renseanlæg forløber gennem området. veje og bygninger natur skov landbrug Arealanvendelse i nærområde til kildeplads 2, Ved vandværket Boringerne er forholdsvis dårligt beskyttet for overfladisk påvirkning, da der er mindre end 5 m lerlagsdække over de Grønne Skifre. Boringerne står frit i skiferen og indstrømningen til boringerne er ujævnt fordelt, men sker fortrinsvis i stor dybde (40-68 m). Blandingsvandet er tidsbestemt til at være fra midten af 1940erne. I begge boringer er der et forhøjet bor-indhold betinget af de naturlige geologiske forhold; vandværket skal have opmærksomheden rettet på disse forhold; det kan blive nødvendigt med opblanding med andet grundvand eller etablering af nye boringer. 8

9 Luftfoto med nærområde for kildeplads 2, Ved vandværket, indvindingsboringerne og 300 m-zonen omkring boringerne (indsats 8 og 9) 9

10 Kildeplads 3, Mosen Her er een boringer, fra Den yder m3 årligt fra forskellige skiferlag. Boringen er 108 m dyb og forerør er ført 18 m under terræn. Nærområdet udgør 90 ha, størstedelen er landbrugsområde, og en mindre del naturog skovområde. veje og bygninger natur skov landbrug Arealanvendelse i nærområde til kildeplads 3, Mosen Der er 2 aktive gårdanlæg (Grubbegård og St. Hullegård) i nærområdet. Desuden ligger Sydbornholms Privatskole i den nordligste del af området. Lige vest for nærområdet sker der indvinding af grus i flere grusgrave, og en del af nærområdet er udlagt i Regionkommuneplanen som råstofindvindingsområde (grus). Kloakledning til renseanlæg forløber gennem området. Der er målt nitratindhold i boring , men det vurderes alligevel, at grundvandet til boringerne ikke er sårbart over for nitrat, som følge af reduktionskapacitet i jordlagene og stor indstrømningsdybde til boringerne. Sårbarhed over for sulfat vurderes kun til stede, hvis grundvandsspejlet afsænkes yderligere. Grundvandsforholdene og sårbarhed svarer meget til kildeplads 2. Grundvandet vurderes således ikke sårbart over for nitrat og for sulfat. Der er også her et forhøjet borindhold betinget af de naturlige geologiske forhold. 10

11 Luftfoto med nærområde for kildeplads 3, Mosen med indvindingsboringen og 300 m-zonen omkring boringen (indsats 8 og 9). 11

12 3. Planens indhold Planen indeholder i alt 9 indsatser. Indsats 1-2 om landbrugsdrift Indsats 1 stiller ikke nye krav til bedrifterne, men sætter fokus på overholdelse af de eksisterende regler. Spild eller udledning af pesticider, kemikalier eller brændstof i forbindelse med håndtering kan udgøre et alvorligt problem, fordi der er tale om koncentreret spild på et lille areal (punktkilde-forurening). Derfor er det vigtigt at der på de gårdanlæg i nærområderne, hvor der håndteres sådanne stoffer er vaske- og fyldeplads. Man skal også have opmærksomhed rettet mod olie- og dieseltanke. Disse kan tæres op indefra og medføre forurening, som kan blive meget kostbart for ejeren. Tankgrav og overdækning anbefales kraftigt, ligesom god erhvervsforsikring. Teknik & Miljø s landbrugstilsyn bliver i nærområderne udvidet, dels ved øget hyppighed af tilsyn med husdyrbrug, dels ved også at omfatte større planteavl uden dyr, med fokus på de her omtalte emner. Indsats 2 handler om anvendelse af kommunalt spildevandsslam. Slam har høj gødningsværdi og afsættes derfor til landbrug, når det overholder de statslige grænseværdier for miljøfremmede stoffer. Men ud fra et forsigtighedsprincip har kommunalbestyrelsen i Regionkommuneplan 2005 fastlagt, at der ikke vil blive indgået nye kontrakter om udbringning af kommunalt spildevandsslam på arealer i nærområder. Det gælder alle nærområder på Bornholm og er blevet effektivt fra 2008 som resultat af nyt udbud i 2007 om afsætning af slammet.. 12

13 1 Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm. Regionskommunens lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i nærområderne lægge særlig vægt på korrekt og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer. Tilsynet udvides i nærområderne til også omfatte større planteavl uden husdyr. Ejendomme inden for nærområderne hvor der håndteres pesticider mm, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning af sprøjte. Man kan dog vaske sprøjte eller foretage påfyldning ude i marken, hvis man har det rette udstyr. Ellers må man indgå aftale om brug af vaske- og fyldepladser uden for nærområdet. Kravet skal være opfyldt inden udgangen af Teknik & Miljø skal kontrollere opfyldelsen som led i tilsynet med landbrug. 2 Ikke udspredning af kommunalt spildevandsslam For at mindske risiko for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer må der ikke udbringes spildevandsslam fra de kommunale rensningsanlæg på landbrugsarealer i nærområderne. 13

14 Indsats 3-4 om Pedersker by og del af sommerhusområdet i Sømarken Indsats 3 skal skærpe opmærksomheden både hos beboere og småvirksomheder omkring trusler for grundvandet; altså at man er særlig varsom med brug af og spild af kemikalier, både i haven, på gårdsplads eller i indkørsel, fortov, håndværksvirksomhed osv. Samtidig bør beboerne og virksomheder i disse områder gøres særligt opmærksom på reglerne om olietanke. Et større spild af olie kan ødelægge en kildeplads. Pedersker hovedgade Indsats 4. Pedersker by er kloakeret for en hel del år siden. Det kan ikke udelukkes at der er utætheder i ældre kloakledninger og det kan give risiko for nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet. Bornholm Forsyning a/s er indstillet på at vurdere risikoen for grundvandsforurening fra kloaknettet og vil i øvrigt omlægge en del afskærende ledninger som følge af nedlæggelse af rensningsanlægget i Østre Sømarken. 14

15 3 Skånsom havedrift og check af villaolietanke For at mindske risikoen for forurening af kildeplads 1, Pedersker/Trekanten fra byområdet skal Teknik & Miljø i samarbejde med vandværkerne iværksætte en informationskampagne (gentaget hvert 5. år) om risikoen for drikkevandet ved spild eller overforbrug af kemikalier og med gode råd om skånsom havedrift. Desuden gøres opmærksom på de nye regler om villaolietanke. Teknik & Miljø laver første informationskampagne i En tilsvarende kampagne gennemføres i det sommerhusområde, der ligger i nærområdet til kildeplads 2, Ved vandværket. 4 Check af kloaknettet i Pedersker og afskærende kloakledninger Bornholms Forsyning A/S, der driver kloaknettet på Bornholm, skal senest i 2009 få foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet fra kloaknettet i Pedersker og afskærende ledninger i de omhandlede nærområder. 15

16 Indsats 5-7 om vandværksdrift Indsats 5 handler om overvågning. Det er vigtigt at følge udviklingen i grundvandskvaliteten på den enkelte kildeplads og i nærområdet; det vil her bl.a. være fornuftigt at undersøge for stoffer der kan være et problem eller specielt fænomen i områderne, f.eks. bor, nitrat, sulfat og BAM. På grund af registreret jordforurening på en ejendom i Pedersker by bør der i Pederskerboringen måles for triklor-forbindelser. Desuden bør der i undersøgelsesboringen ved Trekanten undersøges for dels organiske forbindelser NVOC, dels AMPA (fra Roundup). Pedersker Vandværk Indsats 6 skal sikre, at vandindvindingen ikke forringer grundvandskvaliteten. Erfaringerne viser, at selve vandindvindingen kan true grundvandskvaliteten, hvis den ikke tilrettelægges nøje. Vandindvinding medfører grundvandssænkning. Afhængig af hvor meget der pumpes hvor hurtigt og fra hvilke typer grundvandsmagasin, kan der ske ændring i grundvandskemien fordi luftens ilt får adgang til jordlag som altid før har været vandfyldt. Derfor er det vigtigt at tilrettelægge indvindingen fra den enkelte boring, så grundvandssænkningen ikke bliver for stor. Sømarken Vandværk Det der har betydning, er dels hvordan boringens pumpe er dimensioneret, dvs. hvor meget der kan pumpes op pr. time, dels hvor ofte der pumpes, og endelig hvor meget der pumpes samlet set fra boringen. Regionskommunen fastsætter inden udgangen af i et tillæg til indvindingstilladelsen for Sømarken Vandværk - et loft over den årlige indvinding fra hver enkelt kildeplads. Tilsvarende for Pedersker, hvis der etableres en ny boring og den nuværende boring opretholdes. 16

17 5 Overvågningsprogram for grundvandskvalitet De to vandværker skal i samarbejde med Regionskommunen udarbejde et udvidet overvågningsprogram som kan følge udviklingen i grundvandskvaliteten ved samtlige nærområder. Programmet vil indeholde undersøgelser i såvel indvindingsboringer som særlige overvågningsboringer. Programmet udarbejdes i 2008 og træder i funktion fra Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladserne Sømarken vandværk skal sikre at indvindingen fra de enkelte boringer fortsat er afpasset i forhold til boringernes bæreevne. Begge vandværker skal tilrettelægge oppumpningsmønstret i boringerne, så der kun er få stop/start af pumpen i boringen. Begge vandværker skal fortsætte med regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden i sine boringer. 17

18 Indsats 7 skal sikre at vandværksboringerne ikke forurenes med overfladevand eller ved indsivning fra overfladenært grundvand. Sømarken Vandværk har i 2007 ombygget sine boringer til overjordiske stationer, så nedsivning skulle være helt udelukket. I Pederskers boring bør forerøret forlænges til en større dybde (f.eks. 15 m) for at undgå indsivning fra de terrænnære jordlag. Ingen af vandværkerne har ubenyttede vandværksboringer stående. Indsats 8-9 om private brønde og boringer og nedsivningsanlæg Indsats 8 handler om private brønde og boringer, som nogle steder kan fungere som åbne sår ned til det dybereliggende grundvand. Der er ingen aktive private brønde og boringer i nærområderne. Men der er sikkert nogle ubenyttede brønde og boringer. Hvis de skal sløjfes, skal det ske på den rigtige måde, så overfladevand ikke kan trænge igennem. Det kræver autorisation som brøndborer at sløjfe en brønd eller boring. Privat boring Denne indsats kan være voldsom for Pedersker Vandværk, fordi der er så mange ejendomme inden for 300 m zonen; derfor vil kommunen, når vandværket har registreret brønde og boringer her, vurdere om sløjfning kan minimeres eller helt undgås, hvis vandværket etablerer den forerørs-forlængelse, som er anbefalet under indsats 7. Indsats 9 er fastlagt i Regionkommuneplan 2005 for at skal mindske risikoen for miljøfremmede stoffer i grundvandet. I den del af et nærområde, der ligger mere end 300 m fra vandværksboringer vil der kun blive givet tilladelse til nye nedsivningsanlæg, hvis en konkret vurdering af den enkelte ansøgning i forhold til grundvandsinteresserne; det gælder både anlæg for husspildevand og evt større anlæg. 18

19 7 Kvalitetssikring af indvindingsboringer For at undgå at vandværksboringerne evt. skulle kunne forurenes med overfladevand eller ved indsivning fra overfladenært grundvand skal vandværket sikre at forerør og topudformning er tætte. Disse foranstaltninger gennemføres over en periode til og med Styr på ubenyttede private brønde og boringer Vandværket skal inden medio 2009 undersøge, om der i nærområderne findes ubenyttede brønde og boringer indenfor 300 m fra vandværksboringerne. Herefter skal regionskommunen i samarbejde med vandværket tage stilling til om disse evt. skal sløjfes. Sløjfningen bekostes af vandværket. For resten af nærområdet skal vandværket inden 2011 gennemføre en kortlægning af ubenyttede brønde og boringer og regionskommunen skal i samarbejde med vandværket vurdere, hvorvidt der er behov for at kræve sløjfning. Sløjfningen bekostes af ejeren. 9 Begrænsning vedr. nye nedsivningsanlæg I nærområderne giver regionskommunen ikke tilladelse til nedsivningsanlæg mindre end 300 m fra vandværksboringer. Uden for 300 m-zonen gives kun tilladelse, hvis en nærmere vurdering i forhold til grundvandsinteresserne giver grundlag herfor. 19

20 4. Afslutning Jordforureningsloven Der er indenfor nærområderne registreret 2 grunde kortlagt efter jordforureningsloven, men med så beskeden forurening, at der ikke er grundlag for at fjerne jorden eller foretage andre foranstaltninger af hensyn til grundvandet, bortset fra måling for triklor-forbindelser i boringen i Pedersker by (se indsats 5). Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i vandforsyningslovens 13 a-d. Klage Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Planens gennemførelse For at gennemføre indsatserne i denne plan kan Regionskommunen bl.a. anvende de regler, der er nævnt nedenfor. Påbud om ændring af vaske- og fyldepladser i landbruget Regionskommunen kan give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening (miljøbeskyttelseslovens 42, og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug). Påbud om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Regionskommunen kan give påbud til den enkelte grundejer om tiltag der beskytter drikkevandet mod forurening eller påbud om sløjfning af overflødige brønde eller boringer (vandforsyningslovens 36 mm). Pålæg om rådighedsindskrænkninger m.m. Hvis der for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening ikke kan opnås frivillig aftale med ejeren af en ejendom i nærområdet, kan regionskommunen pålægge de nødvendige rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger mod fuld erstatning (miljøbeskyttelseslovens 26a). 20

21 Fra 2. arbejdsgruppemøde den på Sydbornholms Privatskole Referenceliste Niras A/S (maj 2007): Vandværker på Sydbornholm. Detailkortlægning af grundvandets sårbarhed. Rapportdel og bilagsdel. Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr af 13. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v., nr. 71 af 17. januar 2007 Miljøministeriet: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug mm, nr af 20. december 2006 Bornholms Regionskommune (juni 2006): Regionkommuneplan

22 22

23 23

24 24

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Klemensker Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af drikkevandet i Klemensker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver FORSIDE Bornholms Regionskommune

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø Tejn Vandværk Bornholms Bohnebakken 20 Regionskommune Tejn Natur & Miljø 3770 Allinge Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Fremtidssikring af drikkevandet i Tejn Natur & Miljø Titel: Fremtidssikring af Drikkevandet

Læs mere

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer Vejledning Til indretning af boringer Januar 2010 Forord Det er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskytte grundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette kan du gøre

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Hvad siger loven Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Boringer. ATV- møde den 6. november 2012 PAGE 1 Dagens emner Bekendtgørelse og vejledning status

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Boderne Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Boderne Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Boderne Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Boderne Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk, Hjørring Vandselskab A/S.

Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk, Hjørring Vandselskab A/S. Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk, Hjørring Vandselskab A/S. 1 Indhold 1. Baggrund for handleplanen....3 2. Resumé....3

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016

Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54, 7330 Brande 11. august 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 11. august 2016 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 104.2951 Ansøger har

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere