Hals Sparekasse Torvet Hals CVR-nr Årsrapport Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:"

Transkript

1 Hals Sparekasse Torvet Hals CVR-nr Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

2 Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse Oplysninger om sparekassen 3-5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors påtegning 7-8 Side Ledelsesberetning 9-15 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter Koncernregnskab Noter til koncernregnskab 44-45

3 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 3 Oplysninger om sparekassen Hals Sparekasse Torvet 1, 9370 Hals CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aalborg Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen, Hals (formand) genvalgt for perioden Bogholder Bodil Busk Jensen, Hou (næstformand) genvalgt for perioden Fru Lis Plenge, Hals genvalgt for perioden Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø, Hou genvalg for perioden Direktør Poul Møller, V. Hassing nyvalgt for perioden Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen, Hou nyvalgt for perioden Fhv. Statsaut. revisor Erik Steen Christensen, Aalborg nyvalgt for perioden Direktør Jens Højer, Gandrup nyvalgt for perioden Direktion Einar Larsen, Direktør Personale Souschef Steen Andersen Afdelingsleder Mogens Kjeldsen Fuldmægtig Yrsa Kristensen Fuldmægtig Jacob Thomsen Fuldmægtig Dorte Nygaard Olesen Assistent Benthe Wagner Assistent Inger Krog Møller Assistent Inger Nørkær Nielsen Assistent Hanne Pedersen Assistent Jane Bruun Kristensen Assistent Anna-Marie Hagbard Mortensen Assistent Ena Bødker Frederiksen Assistent Søren Ramsgaard-Jensen Assistent Dorte Torp Sudergaard Kontorassistent Jane Sørensen Kontorassistent Knud Nielsen

4 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 4 Revisionsudvalg Fhv. statsaut. revisor Erik Steen Christensen, formand og uafhængig medlem Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen Bogholder Bodil Busk Jensen Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Voergaardvej Aalborg SV Filialer Hals Sparekasse Halsvej 270, Vester Hassing 9310 Vodskov Telefon: Telefax: Hals Sparekasse Brogade 26, Hou 9370 Hals Telefon:

5 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 5 Sparekassens repræsentantskab Fhv. statsautoriseret revisor Erik Steen Christensen, Aalborg Fisker Ole Christensen, Hals Bagermester Steen Christensen, Hals Fru Jonna Hansen, Hals Murermester Mogens Munch Hansen, Gandrup Direktør Jens Kousholt Højer, Gandrup Overlærer Peder M. Jacobsen, Vester Hassing Fhv. gårdejer Aage Bach Jensen, Hals Lærer Bjarne Jensen, Hals Bogholder Bodil Busk Jensen, Hou Lods Ernst Jensen, Hals Mekaniker Martin Jensen, Hals El-installatør Michael Lund Jensen, Hals El-installatør Poul Erik Jensen, Hals Gårdejer Erling Johannesen, Hou Halinspektør Jens Erik Jørgensen, V. Hassing Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen, Hou Isenkræmmer Lone Larsen, Hals Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø, Hou Direktør Poul Møller, V. Hassing Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen, Hals Assurandør Knud Nielsen, Hals Specialkonsulent Lise Nordklitgaard, V. Hassing Murermester Dan Olsen, Hou Fru Lis Plenge, Hals Fuldmægtig Mona Richard, Hals Revisor Keld Jul Vagner, Hou

6 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 6 Ledelsespåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt koncernens og sparekassens årsrapport for 2012 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hals, den 21. marts Direktion Einar Larsen Direktør Bestyrelse Birgitte Melgaard Nielsen Bodil Busk Jensen Lis Plenge formand næstformand Poul Møller Lone Nørgaard Lyngsø Peter Sloth Vagner Karlsen Erik Steen Christensen Jens Kousholt Højer

7 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 7 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Hals Sparekasse Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Hals Sparekasse koncernen for regnskabsåret 2012, omfattende resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2012 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31.december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 21. marts 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Bjørn Statsaut. revisor

9 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Hovedaktiviteten i Hals Sparekasse er at udøve pengeinstitutvirksomhed, i henhold til gældende lovgivning, og herved udbyde et bredt sortiment af sparekasseprodukter til vore privat- og erhvervskunder. Kundegrundlaget er primært baseret i sparekassens lokale markedsområder. Sparekassen har afdelinger i Vester Hassing og Hou. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Hals Sparekasse kan i 2012 konstatere et overskud på t.kr mod et overskud på i Resultatet anses som tilfredsstillende, under hensyntagen til den aktuelle situation på markedet, men er dog lidt mindre end det forventede resultat før nedskrivninger og kursreguleringer udtrykt i halvsårsrapporten for Netto rente- og gebyrindtægter, er i 2012 faldet med i forhold til 2011, hvilket primært skyldes et fald i netto renteindtægt samt en stigning i afgivne gebyr og provisioner. Værdipapirområdet bidrager i 2012 positivt til sparekassens resultat. De samlede kursgevinster på værdipapirer og valuta udgør mod 805 i Der har i årets løb været et fald i omkostningerne på 108 eller 0,6%, hvor der var budgetteret med en lille omkostningsstigning. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør mod t.kr sidste år. Den fortsatte stramme økonomiske situation for vore privat- og erhvervskunder har også i 2012 betydet et yderligere behov for nedskrivninger på vore udlån, men dog mindre end i Sparekasssens balance er i 2012 steget med til , hvilket er en stigning på 7,3%. Stigningen i balancen kan primært henføres til øget indlån fra såvel nye som bestående kunder. Sparekassens indlån andrager i alt , hvilket er en stigning på i forhold til sidste år, svarende til en stigning på 8,3%. Sparekassens traditionelle udlån er steget, og udgør ved udgangen af mod sidste år eller en stigning på 2,3%. Udlånsstigningen skyldes primært tilgang af nye kunder. Sparekassens egenkapital udgør ved udgangen af 2012 i alt , heraf garantkapital Dette danner baggrund for en solvens på 25,1% mod lovens krav på 8%. Vi kan således konstatere, at sparekassen fortsat er meget velkonsolideret.

10 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 10 Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter viser et fald på 6,5 % fra i 2011 til i Den primære årsag hertil er et fald nettorenteindtægter der viser et fald på til , hvilket primært skyldes faldende rente indtægter af sparekassens obligationsbeholdning. Sparekassens obligationsbeholdning er af forsigtighedsgrunde placeret i meget korte obligationer, der i det nuværende marked giver en lav rente. Gebyr og provisionsindtægter viser en stigning på 1.229, der primært stammer fra øget aktivitet på realkreditområdet i forbindelse med låneomlægninger og hjemtagelse af nye lån. Kursregulering værdipapirer mv. Årets samlede kursregulering udgør t.kr mod sidste år 805 altså en stigning på 599. Vor fondsbeholdning er primært anbragt i korte obligationer, der har bidraget med en negativ kursregulering på 16. Vor sektor-aktiebeholdning har givet en positiv kursregulering på t.kr 36, der primært kan henføres til kursregulering af beholdning i kredit -og finansieringsinstitutter. Øvrige kursreguleringer har bidraget positivt med 1.384, der hovedsageligt stammer fra kursregulering af erhvervsobligationer. Udgifter til personale mv. og administration Sparekassens udgifter til personale og administration udgør mod i 2011 eller et fald på 0,6 %. Der var budgetteret med en omkostningsstigning på 1,3% og afvigelsen skyldes primært færre personaleomkostninger i forbindelse med fratrådte medarbejdere. Andre driftsudgifter Posten t.kr 908 udgør bidrag til Garantifonden for Indskydere og Investorer samt bidrag og hensættelse på garanti overfor Garantifonden for Indskydere og Investorer Afviklings-og restruktureringsafdeling.

11 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 11 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån m.v. andrager mod sidste år Med baggrund i de fortsat stramme konjunkturmæssige forhold har vi også i 2012 måttet øge vore nedskrivninger på udlån på såvel private- som erhvervsudlån. Det samlede nedskrivningsbehov er dog mindre end budgetteret. For 2013 forventer vi at nedskrivningerne vil være højere end i 2012 med de nuværende konjunkturforventninger. Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed Resultatet udgør -186 mod 115 i 2011, eller et fald på 301. Der har i 2012 været fuld udlejning af udlejningsejendommene, og der er afholdt nødvendige vedligeholdelsesudgifter. Resultatet er ekstraordinært påvirket af nedskrivning af ejendommen i forbindelse med udførelsen af nyt tag på ejendommen i Vester Hassing, hvor sparekassens filial ligger. Forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab. Netto-overskuddet på foreslåes disponeret således: Overført til reserver Overført vedr. skat af garantrenter -51 Foreslået renter til garantkapital 207 Balance Udlån Sparekassens udlån andrager ultimo året mod i Udlån til amortiseret kostpris andrager medens udlån til dagsværdi udgør Udlån til dagsværdi vedrører erhvervsobligationer, der i henhold til reglerne skal bogføres under udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi. De traditionelle udlån viser en stigning på 2,3% i forhold til 2011, hvilket er tilfredsstillende i forhold til vore forventninger, og kan primært henføres til øget kundetilgang. Fondsbeholdning Den samlede beholdning af obligationer og aktier udgør Af den samlede beholdning udgør obligationerne og aktierne Af den samlede aktiebeholdning udgør sektorselskaber som DLR Kredit, Nets, SDC etc og børsnoterede aktier 0. Sparekassen har ikke i 2012 haft aktier i handelsbeholdning. En stor del af obligationsbeholdningen er overladt til professionel porteføljepleje hos eksterne samarbejdspartnere. Vi har fået et renteafkast på obligationerne på mod t.kr i Faldet i renteafkast skyldes, at sparekassen, under hensyntagen til den relativt store obligationsbeholdning, fører en meget forsigtig investeringspolitik, og obligationsbeholdningen derfor er overvejende placeret i meget korte obligationer med heraf følgende lavt renteafkast. Vi må dog samtidig konstatere en negativ kursregulering på obligationsbeholdningen på -16, hvilket er acceptabelt under hensyntagen til markedssituationen. På vores beholdning af sektoraktier kan vi konstatere en positiv kursregulering på 36.

12 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 12 Datterselskab Aktier i sparekassens datterselskab Torvet Hals A/S er optaget til 3.610, hvilket svarer til selskabets indre værdi. Selskabet ejer to ejendomme, hvoraf en er beliggende i Hals og en i Vester Hassing. Ejendommen i Vester Hassing rummer bl.a. sparekassens filial. Grunde og bygninger Domicilejendomme, dvs. ejendomme, hvorfra der drives pengeinstitutvirksomhed udgør i alt i sparekassens regnskab, på koncernniveau Indlån Sparekassens indlån udgør mod i Dette er en stigning på eller 8,3%. Stigningen skyldes den generelle opsparingslyst hos nuværende kunder samt god kundetilgang. Med baggrund i indlånsstigningen i 2011 på 0,1. % anser vi udviklingen som meget tilfredsstillende. Garantier De samlede garantier udgør mod i 2011 eller en stigning på eller 35,6 %. Stigningen skyldes primært, at sparekassens tinglysningsgarantier er steget på grund af større aktivitet på realkreditområdet. Egenkapital og solvens Den samlede egenkapital er steget med t.kr 803 fra til t.kr Garantkapitalen udgør af den samlede egenkapital. Garantkapitalen er fordelt på garanter. Solvensprocenten opgjort efter Lov om Finansiel Virksomhed 124 stk.2 udgør 25,1 % mod 26,7 % i Lovens krav er p.t. 8 %. Sparekassen står således stadig godt rustet til at imødekomme en fortsat positiv udvikling i forretningsomfanget. Likviditet Sparekassens likviditet er opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed og udgør ved udgangen af ,1 procent. Sparekassen har herved en overdækning på 483,1 procent, svarende til i forhold til kravene i Lov om finansiel virksomhed. Sparekassen har derved et særdeles stærkt likviditetsberedskab der sikrer, at sparekassen har likviditet til fortsat udvikling i forretningsomfanget. Medarbejdere I regnskabsåret har der været beskæftiget 12 heltidsansatte samt 5 deltidsansatte medarbejdere, svarende til ca. 15,2 medarbejdere omregnet til heltidsansatte.

13 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 13 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt øvrige forhold, som ændrer vurderingen af årsrapporten. Risici Sparekassen driver traditionel pengeinstitut virksomhed og har ikke særlige risici udover de for branchen generelle. Der henvises til note 25, hvor de finansielle risici omtales. Videnressourcer Sparekassen tilstræber en løbende opdatering af personalets uddannelse gennem deltagelse på relevante kurser, dels på Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg samt uddannelsessamarbejde med andre sparekasser og samarbejdspartnere. Kapitaldækningsregler Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Sparekassen vurderer løbende behovet og arbejdet med at der i risikostyring indføres gradvist mere anvancerede modeller. Vedrørende risikostyring henvises til note 25 i årsregnskabet. Sparekassen har en solvens på 25,1% (26,7% i 2011), hvilket er en overdækning i forhold til lovens krav på 17,1%. Sparekassen skal udover at opgøre sin solvens, også opgøre sit individuelle solvensbehov. Sparekassen vurderer løbende sin metode til opgørelsen af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelsen af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor er beskrevet i særskilt redegørelse. Det internt opgjorte solvensbehov er på 10,5%. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 14,6%. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktivitet. Finanstilsynet har med virkning pr. 20. december 2012 indført en ny metode til opgørelse af solvensbehovet, den såkaldte 8+ metode, dog således at der er metodefrihed i en overgangsperiode indtil 1.april Sparekassen har anvendt reservationsmetoden ved opgørelse af solvensbehovet pr Vi har dog foreløbigt beregnet et solvensbehov på 11,6% efter 8+ metoden, og der er således stadig en solvensmæssig overdækning på 13,5%. Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte individuelle solvensbehov.vi har valgt at offentliggøre disse oplysninger på hjemmesiden hvortil der henvises. Afviklingsberedskabet Sparekassen har i forbindelse med etablering af afviklingsberedskabet udarbejdet forretningsgange til sikring af overholdelse af de særlige krav, der følger af den nye bekendtgørelse om afviklingsberedskab. Dette er sket i samarbejde med sparekassens datacentral SDC, og det er herfter ledelsens vurdering, at sparekassen lever op til kravene i bekendtgørelsen.

14 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 14 Tilsynsdiamanten. Finanstilsynet har indført en tilsynsdiamant for pengeinstitutter. Diamanten indeholder 5 pejlemærker og grænseværdier som Finanstilsynet anbefaler pengeinstitutterne at holde sig indenfor. Vi har beregnet følgende værdier: Finanstilsynets diamant Anbefaling Hals Sparekasse Summen af store engagementer max. 125% 23,7 % Udlånsvækst max. 20% 2,7 % Funding ratio max. 1% 0,37 % Likviditetsoverdækning Over 50% 483,1 % Ejendomseksponering max. 25% 6 % Som det fremgår af diamanten ligger Hals Sparekasse indenfor alle pejlemærkerne. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentlige usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af årsregnskabet. Vi skal henvise til beskrivelsen heraf i note 2. Ledelseshverv Bogholder Bodil Busk Jensen er bestyrelsesmedlem i XL Serigrafi A/S, Fredericia. Direktør Poul Møller er bestyrelsesformand i PM Træ A/S, Vester Hassing. Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen er bestyrelsesmedlem i Roblon A/S, Frederikshavn og Grundfos GBW, Sunderland. Direktør Jens K. Højer er bestyrelsesmedlem i FurnX A/S, Højer A/S, Højer Møbler A/S samt OJ Skolemøbler A/S, Vester Hassing

15 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 15 Corporate Governance God virksomhedsledelse (Corporate Governance) i sparekassen handler om, at sparekassen styrer efter samspillet mellem vore interessenter, det være sig garanter, kunder, leverandører, medarbejdere og det lokalsamfund, som vi er en integreret del af. Vi mener, at sparekassen lever op til langt hovedparten af anbefalingerne. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til de væsentligste anbefalinger på området på sparekassens hjemmeside https://www.portalbank.dk/halsspar/sparekassen/corporate%20governance/ ligesom vi løbende følger udviklingen. Forventet udvikling 2013 Vi forventer fortsat svære vilkår for pengeinstitutdrift i Det er vores forventning, at nedskrivningsniveauet vil være højere i 2013 med baggrund i nuværende konjunkturforhold. På grund af de usikre konjunkturforhold indeholder denne post en høj grad af usikkerhed. Vi forventer i 2013 en fortsat kundetilgang og fremgang i forretningsomfanget, hvilket vil påvirke sparekassens resultat. Vi forventer et resultat før nedskrivninger og kursregulering på 2,0-3,0 mio. Afslutning Sparekassens bestyrelse og ledelse retter en tak til vore trofaste kunder for den gode opbakning, der er omkring Hals Sparekasse, samt til repræsentantskab og personale for et godt samarbejde i det forløbne år.

16 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 16 Resultatopgørelse for 2012 Note 2012 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 80 0 Udgifter til personale og administration Af-og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat (af årets resultat) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Forslag til rente af garantkapital Heraf skat Overført til næste år Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst

17 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 17 Balance pr Aktiver Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Garantkapital Overført overskud eller underskud Renter af garantkapital Egenkapital Passiver i alt Øvrige noter herunder eventualforpligtelser 20-26

18 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 18 Egenkapitalopgørelse for 2012 Garantkapital Opskrivnings Henlæggelser Reserve for netto opskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Renter af garantkapital. t.kr I alt Egenkapital Ny indbetalt garantkapital Tilbagebetalt garantkapital Årets totalindkomst Udlodning til garanter Skat af forslag til udlodning Egenkapital Ny indbetalt garantkapital Tilbagebetalt garantkapital Årets totalindkomst Udlodning til garanter Skat af forslag til udlodning Egenkapital

19 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 19 Noter Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Anvendt regnskabspraksis regnskabsmæssige skøn 3. Femårsoversigt 4. Renteindtægter 5. Renteudgifter 6. Gebyr og provisionsindtægter 7. Kursreguleringer 8. Udgifter til personale og administration 9. Andre driftsudgifter 10. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 11. Skat 12. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og cenralbanker fordelt efter restløbetid 13. Udlån og andre tilgodehavender 14. Obligationer til dagsværdi 15. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16. Domicilejendomme 17. Øvrige materielle aktiver 18. Udskudte skatteaktiver 19. Indlån og anden gæld 20. Eventualforpligtelser 21. Koncernforhold 22. Valutaeksponering 23. Nærtstående partner 24. Kapitalkrav 25. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 26. Fem år i få tal

20 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsregnskabet er aflagt i Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år for så vidt angår renteudgiften til garantkapital. Ændringen er en konsekvens af en præcisering af de danske regnskabsregler, således at regnskabspraksis bringes i overensstemmelse med IFRS. Tidligere blev renten indregnet som en omkostning i årsregnskabet. Fra og med 2012 vil renten til garantkapitalen blive reguleret via egenkapitalen i lighed med behandling af udbytte af kapitalandele. For 2012 betyder ændringen, at årets resultat forøges med t.kr 207 før skat og t.kr 156 efter skat. For sammenligningstallene for 2011 betyder ændringen, at årets resultat forøges med t.kr 232 før skat og t.kr 174 efter skat. Ændringen betyder ligeledes, at egenkapitalen pr forøges med t.kr 207 og pr med t.kr 232. Sammenligningstal og hoved- og nøgletal for er ændret i overensstemmelse hermed. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme, direkte på egenkapitalen.

21 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 21 Finansielle instrumenter indregnes på afviklingstidspunktet. Koncernregnskab Der foretages konsolidering af dattervirksomheden Torvet Hals A/S. Koncernregnskabet udarbejdes på baggrund af regnskaber for sparekassen og dattervirksomheden. Udarbejdelsen af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter, omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjeneste og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Det regnskab, der anvendes til brug for konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med modervirksomhedens regnskabspraksis. Kapitalandelen i dattervirksomheden udlignes med dattervirksomhedens netto aktiver opgjort til dagsværdi. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration. Udgifter til personale og administration omfatter løn, gager, sociale omkostninger og pensioner mv. til sparekassens personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder jubilæumsgratialer, barsel og fratrædelsesgodtgørelser mv. indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Sparekassen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger indbetales overenskomstmæssige bidrag. Sparekassen har herudover ingen forpligtelser til yderligere bidrag. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter indeholder udgifter af sekundær karakter i forhold til sparekassens aktiviteter, herunder bidrag til sektorløsninger.

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bank Års rapport 2013

Bank Års rapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 7 Intern revisions erklæringer 8 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere