Hals Sparekasse Torvet Hals CVR-nr Årsrapport Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:"

Transkript

1 Hals Sparekasse Torvet Hals CVR-nr Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

2 Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse Oplysninger om sparekassen 3-5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors påtegning 7-8 Side Ledelsesberetning 9-15 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter Koncernregnskab Noter til koncernregnskab 44-45

3 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 3 Oplysninger om sparekassen Hals Sparekasse Torvet 1, 9370 Hals CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aalborg Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen, Hals (formand) genvalgt for perioden Bogholder Bodil Busk Jensen, Hou (næstformand) genvalgt for perioden Fru Lis Plenge, Hals genvalgt for perioden Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø, Hou genvalg for perioden Direktør Poul Møller, V. Hassing nyvalgt for perioden Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen, Hou nyvalgt for perioden Fhv. Statsaut. revisor Erik Steen Christensen, Aalborg nyvalgt for perioden Direktør Jens Højer, Gandrup nyvalgt for perioden Direktion Einar Larsen, Direktør Personale Souschef Steen Andersen Afdelingsleder Mogens Kjeldsen Fuldmægtig Yrsa Kristensen Fuldmægtig Jacob Thomsen Fuldmægtig Dorte Nygaard Olesen Assistent Benthe Wagner Assistent Inger Krog Møller Assistent Inger Nørkær Nielsen Assistent Hanne Pedersen Assistent Jane Bruun Kristensen Assistent Anna-Marie Hagbard Mortensen Assistent Ena Bødker Frederiksen Assistent Søren Ramsgaard-Jensen Assistent Dorte Torp Sudergaard Kontorassistent Jane Sørensen Kontorassistent Knud Nielsen

4 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 4 Revisionsudvalg Fhv. statsaut. revisor Erik Steen Christensen, formand og uafhængig medlem Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen Bogholder Bodil Busk Jensen Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Voergaardvej Aalborg SV Filialer Hals Sparekasse Halsvej 270, Vester Hassing 9310 Vodskov Telefon: Telefax: Hals Sparekasse Brogade 26, Hou 9370 Hals Telefon:

5 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 5 Sparekassens repræsentantskab Fhv. statsautoriseret revisor Erik Steen Christensen, Aalborg Fisker Ole Christensen, Hals Bagermester Steen Christensen, Hals Fru Jonna Hansen, Hals Murermester Mogens Munch Hansen, Gandrup Direktør Jens Kousholt Højer, Gandrup Overlærer Peder M. Jacobsen, Vester Hassing Fhv. gårdejer Aage Bach Jensen, Hals Lærer Bjarne Jensen, Hals Bogholder Bodil Busk Jensen, Hou Lods Ernst Jensen, Hals Mekaniker Martin Jensen, Hals El-installatør Michael Lund Jensen, Hals El-installatør Poul Erik Jensen, Hals Gårdejer Erling Johannesen, Hou Halinspektør Jens Erik Jørgensen, V. Hassing Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen, Hou Isenkræmmer Lone Larsen, Hals Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø, Hou Direktør Poul Møller, V. Hassing Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen, Hals Assurandør Knud Nielsen, Hals Specialkonsulent Lise Nordklitgaard, V. Hassing Murermester Dan Olsen, Hou Fru Lis Plenge, Hals Fuldmægtig Mona Richard, Hals Revisor Keld Jul Vagner, Hou

6 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 6 Ledelsespåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt koncernens og sparekassens årsrapport for 2012 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hals, den 21. marts Direktion Einar Larsen Direktør Bestyrelse Birgitte Melgaard Nielsen Bodil Busk Jensen Lis Plenge formand næstformand Poul Møller Lone Nørgaard Lyngsø Peter Sloth Vagner Karlsen Erik Steen Christensen Jens Kousholt Højer

7 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 7 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Hals Sparekasse Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Hals Sparekasse koncernen for regnskabsåret 2012, omfattende resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2012 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31.december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 21. marts 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Bjørn Statsaut. revisor

9 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Hovedaktiviteten i Hals Sparekasse er at udøve pengeinstitutvirksomhed, i henhold til gældende lovgivning, og herved udbyde et bredt sortiment af sparekasseprodukter til vore privat- og erhvervskunder. Kundegrundlaget er primært baseret i sparekassens lokale markedsområder. Sparekassen har afdelinger i Vester Hassing og Hou. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Hals Sparekasse kan i 2012 konstatere et overskud på t.kr mod et overskud på i Resultatet anses som tilfredsstillende, under hensyntagen til den aktuelle situation på markedet, men er dog lidt mindre end det forventede resultat før nedskrivninger og kursreguleringer udtrykt i halvsårsrapporten for Netto rente- og gebyrindtægter, er i 2012 faldet med i forhold til 2011, hvilket primært skyldes et fald i netto renteindtægt samt en stigning i afgivne gebyr og provisioner. Værdipapirområdet bidrager i 2012 positivt til sparekassens resultat. De samlede kursgevinster på værdipapirer og valuta udgør mod 805 i Der har i årets løb været et fald i omkostningerne på 108 eller 0,6%, hvor der var budgetteret med en lille omkostningsstigning. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør mod t.kr sidste år. Den fortsatte stramme økonomiske situation for vore privat- og erhvervskunder har også i 2012 betydet et yderligere behov for nedskrivninger på vore udlån, men dog mindre end i Sparekasssens balance er i 2012 steget med til , hvilket er en stigning på 7,3%. Stigningen i balancen kan primært henføres til øget indlån fra såvel nye som bestående kunder. Sparekassens indlån andrager i alt , hvilket er en stigning på i forhold til sidste år, svarende til en stigning på 8,3%. Sparekassens traditionelle udlån er steget, og udgør ved udgangen af mod sidste år eller en stigning på 2,3%. Udlånsstigningen skyldes primært tilgang af nye kunder. Sparekassens egenkapital udgør ved udgangen af 2012 i alt , heraf garantkapital Dette danner baggrund for en solvens på 25,1% mod lovens krav på 8%. Vi kan således konstatere, at sparekassen fortsat er meget velkonsolideret.

10 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 10 Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter viser et fald på 6,5 % fra i 2011 til i Den primære årsag hertil er et fald nettorenteindtægter der viser et fald på til , hvilket primært skyldes faldende rente indtægter af sparekassens obligationsbeholdning. Sparekassens obligationsbeholdning er af forsigtighedsgrunde placeret i meget korte obligationer, der i det nuværende marked giver en lav rente. Gebyr og provisionsindtægter viser en stigning på 1.229, der primært stammer fra øget aktivitet på realkreditområdet i forbindelse med låneomlægninger og hjemtagelse af nye lån. Kursregulering værdipapirer mv. Årets samlede kursregulering udgør t.kr mod sidste år 805 altså en stigning på 599. Vor fondsbeholdning er primært anbragt i korte obligationer, der har bidraget med en negativ kursregulering på 16. Vor sektor-aktiebeholdning har givet en positiv kursregulering på t.kr 36, der primært kan henføres til kursregulering af beholdning i kredit -og finansieringsinstitutter. Øvrige kursreguleringer har bidraget positivt med 1.384, der hovedsageligt stammer fra kursregulering af erhvervsobligationer. Udgifter til personale mv. og administration Sparekassens udgifter til personale og administration udgør mod i 2011 eller et fald på 0,6 %. Der var budgetteret med en omkostningsstigning på 1,3% og afvigelsen skyldes primært færre personaleomkostninger i forbindelse med fratrådte medarbejdere. Andre driftsudgifter Posten t.kr 908 udgør bidrag til Garantifonden for Indskydere og Investorer samt bidrag og hensættelse på garanti overfor Garantifonden for Indskydere og Investorer Afviklings-og restruktureringsafdeling.

11 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 11 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån m.v. andrager mod sidste år Med baggrund i de fortsat stramme konjunkturmæssige forhold har vi også i 2012 måttet øge vore nedskrivninger på udlån på såvel private- som erhvervsudlån. Det samlede nedskrivningsbehov er dog mindre end budgetteret. For 2013 forventer vi at nedskrivningerne vil være højere end i 2012 med de nuværende konjunkturforventninger. Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed Resultatet udgør -186 mod 115 i 2011, eller et fald på 301. Der har i 2012 været fuld udlejning af udlejningsejendommene, og der er afholdt nødvendige vedligeholdelsesudgifter. Resultatet er ekstraordinært påvirket af nedskrivning af ejendommen i forbindelse med udførelsen af nyt tag på ejendommen i Vester Hassing, hvor sparekassens filial ligger. Forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab. Netto-overskuddet på foreslåes disponeret således: Overført til reserver Overført vedr. skat af garantrenter -51 Foreslået renter til garantkapital 207 Balance Udlån Sparekassens udlån andrager ultimo året mod i Udlån til amortiseret kostpris andrager medens udlån til dagsværdi udgør Udlån til dagsværdi vedrører erhvervsobligationer, der i henhold til reglerne skal bogføres under udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi. De traditionelle udlån viser en stigning på 2,3% i forhold til 2011, hvilket er tilfredsstillende i forhold til vore forventninger, og kan primært henføres til øget kundetilgang. Fondsbeholdning Den samlede beholdning af obligationer og aktier udgør Af den samlede beholdning udgør obligationerne og aktierne Af den samlede aktiebeholdning udgør sektorselskaber som DLR Kredit, Nets, SDC etc og børsnoterede aktier 0. Sparekassen har ikke i 2012 haft aktier i handelsbeholdning. En stor del af obligationsbeholdningen er overladt til professionel porteføljepleje hos eksterne samarbejdspartnere. Vi har fået et renteafkast på obligationerne på mod t.kr i Faldet i renteafkast skyldes, at sparekassen, under hensyntagen til den relativt store obligationsbeholdning, fører en meget forsigtig investeringspolitik, og obligationsbeholdningen derfor er overvejende placeret i meget korte obligationer med heraf følgende lavt renteafkast. Vi må dog samtidig konstatere en negativ kursregulering på obligationsbeholdningen på -16, hvilket er acceptabelt under hensyntagen til markedssituationen. På vores beholdning af sektoraktier kan vi konstatere en positiv kursregulering på 36.

12 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 12 Datterselskab Aktier i sparekassens datterselskab Torvet Hals A/S er optaget til 3.610, hvilket svarer til selskabets indre værdi. Selskabet ejer to ejendomme, hvoraf en er beliggende i Hals og en i Vester Hassing. Ejendommen i Vester Hassing rummer bl.a. sparekassens filial. Grunde og bygninger Domicilejendomme, dvs. ejendomme, hvorfra der drives pengeinstitutvirksomhed udgør i alt i sparekassens regnskab, på koncernniveau Indlån Sparekassens indlån udgør mod i Dette er en stigning på eller 8,3%. Stigningen skyldes den generelle opsparingslyst hos nuværende kunder samt god kundetilgang. Med baggrund i indlånsstigningen i 2011 på 0,1. % anser vi udviklingen som meget tilfredsstillende. Garantier De samlede garantier udgør mod i 2011 eller en stigning på eller 35,6 %. Stigningen skyldes primært, at sparekassens tinglysningsgarantier er steget på grund af større aktivitet på realkreditområdet. Egenkapital og solvens Den samlede egenkapital er steget med t.kr 803 fra til t.kr Garantkapitalen udgør af den samlede egenkapital. Garantkapitalen er fordelt på garanter. Solvensprocenten opgjort efter Lov om Finansiel Virksomhed 124 stk.2 udgør 25,1 % mod 26,7 % i Lovens krav er p.t. 8 %. Sparekassen står således stadig godt rustet til at imødekomme en fortsat positiv udvikling i forretningsomfanget. Likviditet Sparekassens likviditet er opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed og udgør ved udgangen af ,1 procent. Sparekassen har herved en overdækning på 483,1 procent, svarende til i forhold til kravene i Lov om finansiel virksomhed. Sparekassen har derved et særdeles stærkt likviditetsberedskab der sikrer, at sparekassen har likviditet til fortsat udvikling i forretningsomfanget. Medarbejdere I regnskabsåret har der været beskæftiget 12 heltidsansatte samt 5 deltidsansatte medarbejdere, svarende til ca. 15,2 medarbejdere omregnet til heltidsansatte.

13 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 13 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt øvrige forhold, som ændrer vurderingen af årsrapporten. Risici Sparekassen driver traditionel pengeinstitut virksomhed og har ikke særlige risici udover de for branchen generelle. Der henvises til note 25, hvor de finansielle risici omtales. Videnressourcer Sparekassen tilstræber en løbende opdatering af personalets uddannelse gennem deltagelse på relevante kurser, dels på Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg samt uddannelsessamarbejde med andre sparekasser og samarbejdspartnere. Kapitaldækningsregler Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Sparekassen vurderer løbende behovet og arbejdet med at der i risikostyring indføres gradvist mere anvancerede modeller. Vedrørende risikostyring henvises til note 25 i årsregnskabet. Sparekassen har en solvens på 25,1% (26,7% i 2011), hvilket er en overdækning i forhold til lovens krav på 17,1%. Sparekassen skal udover at opgøre sin solvens, også opgøre sit individuelle solvensbehov. Sparekassen vurderer løbende sin metode til opgørelsen af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelsen af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor er beskrevet i særskilt redegørelse. Det internt opgjorte solvensbehov er på 10,5%. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 14,6%. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktivitet. Finanstilsynet har med virkning pr. 20. december 2012 indført en ny metode til opgørelse af solvensbehovet, den såkaldte 8+ metode, dog således at der er metodefrihed i en overgangsperiode indtil 1.april Sparekassen har anvendt reservationsmetoden ved opgørelse af solvensbehovet pr Vi har dog foreløbigt beregnet et solvensbehov på 11,6% efter 8+ metoden, og der er således stadig en solvensmæssig overdækning på 13,5%. Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte individuelle solvensbehov.vi har valgt at offentliggøre disse oplysninger på hjemmesiden hvortil der henvises. Afviklingsberedskabet Sparekassen har i forbindelse med etablering af afviklingsberedskabet udarbejdet forretningsgange til sikring af overholdelse af de særlige krav, der følger af den nye bekendtgørelse om afviklingsberedskab. Dette er sket i samarbejde med sparekassens datacentral SDC, og det er herfter ledelsens vurdering, at sparekassen lever op til kravene i bekendtgørelsen.

14 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 14 Tilsynsdiamanten. Finanstilsynet har indført en tilsynsdiamant for pengeinstitutter. Diamanten indeholder 5 pejlemærker og grænseværdier som Finanstilsynet anbefaler pengeinstitutterne at holde sig indenfor. Vi har beregnet følgende værdier: Finanstilsynets diamant Anbefaling Hals Sparekasse Summen af store engagementer max. 125% 23,7 % Udlånsvækst max. 20% 2,7 % Funding ratio max. 1% 0,37 % Likviditetsoverdækning Over 50% 483,1 % Ejendomseksponering max. 25% 6 % Som det fremgår af diamanten ligger Hals Sparekasse indenfor alle pejlemærkerne. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentlige usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af årsregnskabet. Vi skal henvise til beskrivelsen heraf i note 2. Ledelseshverv Bogholder Bodil Busk Jensen er bestyrelsesmedlem i XL Serigrafi A/S, Fredericia. Direktør Poul Møller er bestyrelsesformand i PM Træ A/S, Vester Hassing. Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen er bestyrelsesmedlem i Roblon A/S, Frederikshavn og Grundfos GBW, Sunderland. Direktør Jens K. Højer er bestyrelsesmedlem i FurnX A/S, Højer A/S, Højer Møbler A/S samt OJ Skolemøbler A/S, Vester Hassing

15 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 15 Corporate Governance God virksomhedsledelse (Corporate Governance) i sparekassen handler om, at sparekassen styrer efter samspillet mellem vore interessenter, det være sig garanter, kunder, leverandører, medarbejdere og det lokalsamfund, som vi er en integreret del af. Vi mener, at sparekassen lever op til langt hovedparten af anbefalingerne. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til de væsentligste anbefalinger på området på sparekassens hjemmeside https://www.portalbank.dk/halsspar/sparekassen/corporate%20governance/ ligesom vi løbende følger udviklingen. Forventet udvikling 2013 Vi forventer fortsat svære vilkår for pengeinstitutdrift i Det er vores forventning, at nedskrivningsniveauet vil være højere i 2013 med baggrund i nuværende konjunkturforhold. På grund af de usikre konjunkturforhold indeholder denne post en høj grad af usikkerhed. Vi forventer i 2013 en fortsat kundetilgang og fremgang i forretningsomfanget, hvilket vil påvirke sparekassens resultat. Vi forventer et resultat før nedskrivninger og kursregulering på 2,0-3,0 mio. Afslutning Sparekassens bestyrelse og ledelse retter en tak til vore trofaste kunder for den gode opbakning, der er omkring Hals Sparekasse, samt til repræsentantskab og personale for et godt samarbejde i det forløbne år.

16 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 16 Resultatopgørelse for 2012 Note 2012 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 80 0 Udgifter til personale og administration Af-og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat (af årets resultat) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Forslag til rente af garantkapital Heraf skat Overført til næste år Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst

17 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 17 Balance pr Aktiver Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Garantkapital Overført overskud eller underskud Renter af garantkapital Egenkapital Passiver i alt Øvrige noter herunder eventualforpligtelser 20-26

18 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 18 Egenkapitalopgørelse for 2012 Garantkapital Opskrivnings Henlæggelser Reserve for netto opskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Renter af garantkapital. t.kr I alt Egenkapital Ny indbetalt garantkapital Tilbagebetalt garantkapital Årets totalindkomst Udlodning til garanter Skat af forslag til udlodning Egenkapital Ny indbetalt garantkapital Tilbagebetalt garantkapital Årets totalindkomst Udlodning til garanter Skat af forslag til udlodning Egenkapital

19 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 19 Noter Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Anvendt regnskabspraksis regnskabsmæssige skøn 3. Femårsoversigt 4. Renteindtægter 5. Renteudgifter 6. Gebyr og provisionsindtægter 7. Kursreguleringer 8. Udgifter til personale og administration 9. Andre driftsudgifter 10. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 11. Skat 12. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og cenralbanker fordelt efter restløbetid 13. Udlån og andre tilgodehavender 14. Obligationer til dagsværdi 15. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16. Domicilejendomme 17. Øvrige materielle aktiver 18. Udskudte skatteaktiver 19. Indlån og anden gæld 20. Eventualforpligtelser 21. Koncernforhold 22. Valutaeksponering 23. Nærtstående partner 24. Kapitalkrav 25. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 26. Fem år i få tal

20 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsregnskabet er aflagt i Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år for så vidt angår renteudgiften til garantkapital. Ændringen er en konsekvens af en præcisering af de danske regnskabsregler, således at regnskabspraksis bringes i overensstemmelse med IFRS. Tidligere blev renten indregnet som en omkostning i årsregnskabet. Fra og med 2012 vil renten til garantkapitalen blive reguleret via egenkapitalen i lighed med behandling af udbytte af kapitalandele. For 2012 betyder ændringen, at årets resultat forøges med t.kr 207 før skat og t.kr 156 efter skat. For sammenligningstallene for 2011 betyder ændringen, at årets resultat forøges med t.kr 232 før skat og t.kr 174 efter skat. Ændringen betyder ligeledes, at egenkapitalen pr forøges med t.kr 207 og pr med t.kr 232. Sammenligningstal og hoved- og nøgletal for er ændret i overensstemmelse hermed. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme, direkte på egenkapitalen.

21 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 21 Finansielle instrumenter indregnes på afviklingstidspunktet. Koncernregnskab Der foretages konsolidering af dattervirksomheden Torvet Hals A/S. Koncernregnskabet udarbejdes på baggrund af regnskaber for sparekassen og dattervirksomheden. Udarbejdelsen af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter, omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjeneste og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Det regnskab, der anvendes til brug for konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med modervirksomhedens regnskabspraksis. Kapitalandelen i dattervirksomheden udlignes med dattervirksomhedens netto aktiver opgjort til dagsværdi. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration. Udgifter til personale og administration omfatter løn, gager, sociale omkostninger og pensioner mv. til sparekassens personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder jubilæumsgratialer, barsel og fratrædelsesgodtgørelser mv. indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Sparekassen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger indbetales overenskomstmæssige bidrag. Sparekassen har herudover ingen forpligtelser til yderligere bidrag. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter indeholder udgifter af sekundær karakter i forhold til sparekassens aktiviteter, herunder bidrag til sektorløsninger.

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2014. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 26. marts 2015 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2014. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 26. marts 2015 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2014 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 26. marts 2015 Dirigent: Årsrapport 2014 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 17 82 76 18. Årsrapport 2007. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 27. marts 2008 Dirigent

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 17 82 76 18. Årsrapport 2007. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 27. marts 2008 Dirigent Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 17 82 76 18 Årsrapport 2007 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 27. marts 2008 Dirigent Årsrapport 2007 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere