Hals Sparekasse Torvet Hals CVR-nr Årsrapport Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:"

Transkript

1 Hals Sparekasse Torvet Hals CVR-nr Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

2 Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse Oplysninger om sparekassen 3-5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors påtegning 7-8 Side Ledelsesberetning 9-15 Resultat- og totalindkomstopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter Koncernregnskab Noter til koncernregnskab 44-45

3 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 3 Oplysninger om sparekassen Hals Sparekasse Torvet 1, 9370 Hals CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aalborg Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen, Hals (formand) genvalgt for perioden Bogholder Bodil Busk Jensen, Hou (næstformand) genvalgt for perioden Fru Lis Plenge, Hals genvalgt for perioden Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø, Hou genvalg for perioden Direktør Poul Møller, V. Hassing nyvalgt for perioden Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen, Hou nyvalgt for perioden Fhv. Statsaut. revisor Erik Steen Christensen, Aalborg nyvalgt for perioden Direktør Jens Højer, Gandrup nyvalgt for perioden Direktion Einar Larsen, Direktør Personale Souschef Steen Andersen Afdelingsleder Mogens Kjeldsen Fuldmægtig Yrsa Kristensen Fuldmægtig Jacob Thomsen Fuldmægtig Dorte Nygaard Olesen Assistent Benthe Wagner Assistent Inger Krog Møller Assistent Inger Nørkær Nielsen Assistent Hanne Pedersen Assistent Jane Bruun Kristensen Assistent Anna-Marie Hagbard Mortensen Assistent Ena Bødker Frederiksen Assistent Søren Ramsgaard-Jensen Assistent Dorte Torp Sudergaard Kontorassistent Jane Sørensen Kontorassistent Knud Nielsen

4 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 4 Revisionsudvalg Fhv. statsaut. revisor Erik Steen Christensen, formand og uafhængig medlem Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen Bogholder Bodil Busk Jensen Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Voergaardvej Aalborg SV Filialer Hals Sparekasse Halsvej 270, Vester Hassing 9310 Vodskov Telefon: Telefax: Hals Sparekasse Brogade 26, Hou 9370 Hals Telefon:

5 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 5 Sparekassens repræsentantskab Fhv. statsautoriseret revisor Erik Steen Christensen, Aalborg Fisker Ole Christensen, Hals Bagermester Steen Christensen, Hals Fru Jonna Hansen, Hals Murermester Mogens Munch Hansen, Gandrup Direktør Jens Kousholt Højer, Gandrup Overlærer Peder M. Jacobsen, Vester Hassing Fhv. gårdejer Aage Bach Jensen, Hals Lærer Bjarne Jensen, Hals Bogholder Bodil Busk Jensen, Hou Lods Ernst Jensen, Hals Mekaniker Martin Jensen, Hals El-installatør Michael Lund Jensen, Hals El-installatør Poul Erik Jensen, Hals Gårdejer Erling Johannesen, Hou Halinspektør Jens Erik Jørgensen, V. Hassing Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen, Hou Isenkræmmer Lone Larsen, Hals Senioranklager Lone Nørgaard Lyngsø, Hou Direktør Poul Møller, V. Hassing Sygeplejerske Birgitte Melgaard Nielsen, Hals Assurandør Knud Nielsen, Hals Specialkonsulent Lise Nordklitgaard, V. Hassing Murermester Dan Olsen, Hou Fru Lis Plenge, Hals Fuldmægtig Mona Richard, Hals Revisor Keld Jul Vagner, Hou

6 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 6 Ledelsespåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt koncernens og sparekassens årsrapport for 2012 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hals, den 21. marts Direktion Einar Larsen Direktør Bestyrelse Birgitte Melgaard Nielsen Bodil Busk Jensen Lis Plenge formand næstformand Poul Møller Lone Nørgaard Lyngsø Peter Sloth Vagner Karlsen Erik Steen Christensen Jens Kousholt Højer

7 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 7 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Hals Sparekasse Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Hals Sparekasse koncernen for regnskabsåret 2012, omfattende resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

8 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2012 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31.december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 21. marts 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Bjørn Statsaut. revisor

9 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Hovedaktiviteten i Hals Sparekasse er at udøve pengeinstitutvirksomhed, i henhold til gældende lovgivning, og herved udbyde et bredt sortiment af sparekasseprodukter til vore privat- og erhvervskunder. Kundegrundlaget er primært baseret i sparekassens lokale markedsområder. Sparekassen har afdelinger i Vester Hassing og Hou. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Hals Sparekasse kan i 2012 konstatere et overskud på t.kr mod et overskud på i Resultatet anses som tilfredsstillende, under hensyntagen til den aktuelle situation på markedet, men er dog lidt mindre end det forventede resultat før nedskrivninger og kursreguleringer udtrykt i halvsårsrapporten for Netto rente- og gebyrindtægter, er i 2012 faldet med i forhold til 2011, hvilket primært skyldes et fald i netto renteindtægt samt en stigning i afgivne gebyr og provisioner. Værdipapirområdet bidrager i 2012 positivt til sparekassens resultat. De samlede kursgevinster på værdipapirer og valuta udgør mod 805 i Der har i årets løb været et fald i omkostningerne på 108 eller 0,6%, hvor der var budgetteret med en lille omkostningsstigning. Nedskrivninger på udlån m.v. udgør mod t.kr sidste år. Den fortsatte stramme økonomiske situation for vore privat- og erhvervskunder har også i 2012 betydet et yderligere behov for nedskrivninger på vore udlån, men dog mindre end i Sparekasssens balance er i 2012 steget med til , hvilket er en stigning på 7,3%. Stigningen i balancen kan primært henføres til øget indlån fra såvel nye som bestående kunder. Sparekassens indlån andrager i alt , hvilket er en stigning på i forhold til sidste år, svarende til en stigning på 8,3%. Sparekassens traditionelle udlån er steget, og udgør ved udgangen af mod sidste år eller en stigning på 2,3%. Udlånsstigningen skyldes primært tilgang af nye kunder. Sparekassens egenkapital udgør ved udgangen af 2012 i alt , heraf garantkapital Dette danner baggrund for en solvens på 25,1% mod lovens krav på 8%. Vi kan således konstatere, at sparekassen fortsat er meget velkonsolideret.

10 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 10 Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter viser et fald på 6,5 % fra i 2011 til i Den primære årsag hertil er et fald nettorenteindtægter der viser et fald på til , hvilket primært skyldes faldende rente indtægter af sparekassens obligationsbeholdning. Sparekassens obligationsbeholdning er af forsigtighedsgrunde placeret i meget korte obligationer, der i det nuværende marked giver en lav rente. Gebyr og provisionsindtægter viser en stigning på 1.229, der primært stammer fra øget aktivitet på realkreditområdet i forbindelse med låneomlægninger og hjemtagelse af nye lån. Kursregulering værdipapirer mv. Årets samlede kursregulering udgør t.kr mod sidste år 805 altså en stigning på 599. Vor fondsbeholdning er primært anbragt i korte obligationer, der har bidraget med en negativ kursregulering på 16. Vor sektor-aktiebeholdning har givet en positiv kursregulering på t.kr 36, der primært kan henføres til kursregulering af beholdning i kredit -og finansieringsinstitutter. Øvrige kursreguleringer har bidraget positivt med 1.384, der hovedsageligt stammer fra kursregulering af erhvervsobligationer. Udgifter til personale mv. og administration Sparekassens udgifter til personale og administration udgør mod i 2011 eller et fald på 0,6 %. Der var budgetteret med en omkostningsstigning på 1,3% og afvigelsen skyldes primært færre personaleomkostninger i forbindelse med fratrådte medarbejdere. Andre driftsudgifter Posten t.kr 908 udgør bidrag til Garantifonden for Indskydere og Investorer samt bidrag og hensættelse på garanti overfor Garantifonden for Indskydere og Investorer Afviklings-og restruktureringsafdeling.

11 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 11 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivninger på udlån m.v. andrager mod sidste år Med baggrund i de fortsat stramme konjunkturmæssige forhold har vi også i 2012 måttet øge vore nedskrivninger på udlån på såvel private- som erhvervsudlån. Det samlede nedskrivningsbehov er dog mindre end budgetteret. For 2013 forventer vi at nedskrivningerne vil være højere end i 2012 med de nuværende konjunkturforventninger. Resultat af kapitalandele i tilknyttet virksomhed Resultatet udgør -186 mod 115 i 2011, eller et fald på 301. Der har i 2012 været fuld udlejning af udlejningsejendommene, og der er afholdt nødvendige vedligeholdelsesudgifter. Resultatet er ekstraordinært påvirket af nedskrivning af ejendommen i forbindelse med udførelsen af nyt tag på ejendommen i Vester Hassing, hvor sparekassens filial ligger. Forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab. Netto-overskuddet på foreslåes disponeret således: Overført til reserver Overført vedr. skat af garantrenter -51 Foreslået renter til garantkapital 207 Balance Udlån Sparekassens udlån andrager ultimo året mod i Udlån til amortiseret kostpris andrager medens udlån til dagsværdi udgør Udlån til dagsværdi vedrører erhvervsobligationer, der i henhold til reglerne skal bogføres under udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi. De traditionelle udlån viser en stigning på 2,3% i forhold til 2011, hvilket er tilfredsstillende i forhold til vore forventninger, og kan primært henføres til øget kundetilgang. Fondsbeholdning Den samlede beholdning af obligationer og aktier udgør Af den samlede beholdning udgør obligationerne og aktierne Af den samlede aktiebeholdning udgør sektorselskaber som DLR Kredit, Nets, SDC etc og børsnoterede aktier 0. Sparekassen har ikke i 2012 haft aktier i handelsbeholdning. En stor del af obligationsbeholdningen er overladt til professionel porteføljepleje hos eksterne samarbejdspartnere. Vi har fået et renteafkast på obligationerne på mod t.kr i Faldet i renteafkast skyldes, at sparekassen, under hensyntagen til den relativt store obligationsbeholdning, fører en meget forsigtig investeringspolitik, og obligationsbeholdningen derfor er overvejende placeret i meget korte obligationer med heraf følgende lavt renteafkast. Vi må dog samtidig konstatere en negativ kursregulering på obligationsbeholdningen på -16, hvilket er acceptabelt under hensyntagen til markedssituationen. På vores beholdning af sektoraktier kan vi konstatere en positiv kursregulering på 36.

12 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 12 Datterselskab Aktier i sparekassens datterselskab Torvet Hals A/S er optaget til 3.610, hvilket svarer til selskabets indre værdi. Selskabet ejer to ejendomme, hvoraf en er beliggende i Hals og en i Vester Hassing. Ejendommen i Vester Hassing rummer bl.a. sparekassens filial. Grunde og bygninger Domicilejendomme, dvs. ejendomme, hvorfra der drives pengeinstitutvirksomhed udgør i alt i sparekassens regnskab, på koncernniveau Indlån Sparekassens indlån udgør mod i Dette er en stigning på eller 8,3%. Stigningen skyldes den generelle opsparingslyst hos nuværende kunder samt god kundetilgang. Med baggrund i indlånsstigningen i 2011 på 0,1. % anser vi udviklingen som meget tilfredsstillende. Garantier De samlede garantier udgør mod i 2011 eller en stigning på eller 35,6 %. Stigningen skyldes primært, at sparekassens tinglysningsgarantier er steget på grund af større aktivitet på realkreditområdet. Egenkapital og solvens Den samlede egenkapital er steget med t.kr 803 fra til t.kr Garantkapitalen udgør af den samlede egenkapital. Garantkapitalen er fordelt på garanter. Solvensprocenten opgjort efter Lov om Finansiel Virksomhed 124 stk.2 udgør 25,1 % mod 26,7 % i Lovens krav er p.t. 8 %. Sparekassen står således stadig godt rustet til at imødekomme en fortsat positiv udvikling i forretningsomfanget. Likviditet Sparekassens likviditet er opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed og udgør ved udgangen af ,1 procent. Sparekassen har herved en overdækning på 483,1 procent, svarende til i forhold til kravene i Lov om finansiel virksomhed. Sparekassen har derved et særdeles stærkt likviditetsberedskab der sikrer, at sparekassen har likviditet til fortsat udvikling i forretningsomfanget. Medarbejdere I regnskabsåret har der været beskæftiget 12 heltidsansatte samt 5 deltidsansatte medarbejdere, svarende til ca. 15,2 medarbejdere omregnet til heltidsansatte.

13 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 13 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt øvrige forhold, som ændrer vurderingen af årsrapporten. Risici Sparekassen driver traditionel pengeinstitut virksomhed og har ikke særlige risici udover de for branchen generelle. Der henvises til note 25, hvor de finansielle risici omtales. Videnressourcer Sparekassen tilstræber en løbende opdatering af personalets uddannelse gennem deltagelse på relevante kurser, dels på Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg samt uddannelsessamarbejde med andre sparekasser og samarbejdspartnere. Kapitaldækningsregler Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Sparekassen vurderer løbende behovet og arbejdet med at der i risikostyring indføres gradvist mere anvancerede modeller. Vedrørende risikostyring henvises til note 25 i årsregnskabet. Sparekassen har en solvens på 25,1% (26,7% i 2011), hvilket er en overdækning i forhold til lovens krav på 17,1%. Sparekassen skal udover at opgøre sin solvens, også opgøre sit individuelle solvensbehov. Sparekassen vurderer løbende sin metode til opgørelsen af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelsen af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor er beskrevet i særskilt redegørelse. Det internt opgjorte solvensbehov er på 10,5%. Sparekassen har således en solvensmæssig friværdi på 14,6%. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktivitet. Finanstilsynet har med virkning pr. 20. december 2012 indført en ny metode til opgørelse af solvensbehovet, den såkaldte 8+ metode, dog således at der er metodefrihed i en overgangsperiode indtil 1.april Sparekassen har anvendt reservationsmetoden ved opgørelse af solvensbehovet pr Vi har dog foreløbigt beregnet et solvensbehov på 11,6% efter 8+ metoden, og der er således stadig en solvensmæssig overdækning på 13,5%. Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte individuelle solvensbehov.vi har valgt at offentliggøre disse oplysninger på hjemmesiden hvortil der henvises. Afviklingsberedskabet Sparekassen har i forbindelse med etablering af afviklingsberedskabet udarbejdet forretningsgange til sikring af overholdelse af de særlige krav, der følger af den nye bekendtgørelse om afviklingsberedskab. Dette er sket i samarbejde med sparekassens datacentral SDC, og det er herfter ledelsens vurdering, at sparekassen lever op til kravene i bekendtgørelsen.

14 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 14 Tilsynsdiamanten. Finanstilsynet har indført en tilsynsdiamant for pengeinstitutter. Diamanten indeholder 5 pejlemærker og grænseværdier som Finanstilsynet anbefaler pengeinstitutterne at holde sig indenfor. Vi har beregnet følgende værdier: Finanstilsynets diamant Anbefaling Hals Sparekasse Summen af store engagementer max. 125% 23,7 % Udlånsvækst max. 20% 2,7 % Funding ratio max. 1% 0,37 % Likviditetsoverdækning Over 50% 483,1 % Ejendomseksponering max. 25% 6 % Som det fremgår af diamanten ligger Hals Sparekasse indenfor alle pejlemærkerne. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentlige usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til det retvisende billede af årsregnskabet. Vi skal henvise til beskrivelsen heraf i note 2. Ledelseshverv Bogholder Bodil Busk Jensen er bestyrelsesmedlem i XL Serigrafi A/S, Fredericia. Direktør Poul Møller er bestyrelsesformand i PM Træ A/S, Vester Hassing. Direktør Peter Sloth Vagner Karlsen er bestyrelsesmedlem i Roblon A/S, Frederikshavn og Grundfos GBW, Sunderland. Direktør Jens K. Højer er bestyrelsesmedlem i FurnX A/S, Højer A/S, Højer Møbler A/S samt OJ Skolemøbler A/S, Vester Hassing

15 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 15 Corporate Governance God virksomhedsledelse (Corporate Governance) i sparekassen handler om, at sparekassen styrer efter samspillet mellem vore interessenter, det være sig garanter, kunder, leverandører, medarbejdere og det lokalsamfund, som vi er en integreret del af. Vi mener, at sparekassen lever op til langt hovedparten af anbefalingerne. Vi redegør for sparekassens stillingtagen til de væsentligste anbefalinger på området på sparekassens hjemmeside https://www.portalbank.dk/halsspar/sparekassen/corporate%20governance/ ligesom vi løbende følger udviklingen. Forventet udvikling 2013 Vi forventer fortsat svære vilkår for pengeinstitutdrift i Det er vores forventning, at nedskrivningsniveauet vil være højere i 2013 med baggrund i nuværende konjunkturforhold. På grund af de usikre konjunkturforhold indeholder denne post en høj grad af usikkerhed. Vi forventer i 2013 en fortsat kundetilgang og fremgang i forretningsomfanget, hvilket vil påvirke sparekassens resultat. Vi forventer et resultat før nedskrivninger og kursregulering på 2,0-3,0 mio. Afslutning Sparekassens bestyrelse og ledelse retter en tak til vore trofaste kunder for den gode opbakning, der er omkring Hals Sparekasse, samt til repræsentantskab og personale for et godt samarbejde i det forløbne år.

16 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 16 Resultatopgørelse for 2012 Note 2012 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 80 0 Udgifter til personale og administration Af-og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat (af årets resultat) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Forslag til rente af garantkapital Heraf skat Overført til næste år Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst

17 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 17 Balance pr Aktiver Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Garantkapital Overført overskud eller underskud Renter af garantkapital Egenkapital Passiver i alt Øvrige noter herunder eventualforpligtelser 20-26

18 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 18 Egenkapitalopgørelse for 2012 Garantkapital Opskrivnings Henlæggelser Reserve for netto opskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Renter af garantkapital. t.kr I alt Egenkapital Ny indbetalt garantkapital Tilbagebetalt garantkapital Årets totalindkomst Udlodning til garanter Skat af forslag til udlodning Egenkapital Ny indbetalt garantkapital Tilbagebetalt garantkapital Årets totalindkomst Udlodning til garanter Skat af forslag til udlodning Egenkapital

19 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 19 Noter Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Anvendt regnskabspraksis regnskabsmæssige skøn 3. Femårsoversigt 4. Renteindtægter 5. Renteudgifter 6. Gebyr og provisionsindtægter 7. Kursreguleringer 8. Udgifter til personale og administration 9. Andre driftsudgifter 10. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 11. Skat 12. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og cenralbanker fordelt efter restløbetid 13. Udlån og andre tilgodehavender 14. Obligationer til dagsværdi 15. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 16. Domicilejendomme 17. Øvrige materielle aktiver 18. Udskudte skatteaktiver 19. Indlån og anden gæld 20. Eventualforpligtelser 21. Koncernforhold 22. Valutaeksponering 23. Nærtstående partner 24. Kapitalkrav 25. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 26. Fem år i få tal

20 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsregnskabet er aflagt i Regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år for så vidt angår renteudgiften til garantkapital. Ændringen er en konsekvens af en præcisering af de danske regnskabsregler, således at regnskabspraksis bringes i overensstemmelse med IFRS. Tidligere blev renten indregnet som en omkostning i årsregnskabet. Fra og med 2012 vil renten til garantkapitalen blive reguleret via egenkapitalen i lighed med behandling af udbytte af kapitalandele. For 2012 betyder ændringen, at årets resultat forøges med t.kr 207 før skat og t.kr 156 efter skat. For sammenligningstallene for 2011 betyder ændringen, at årets resultat forøges med t.kr 232 før skat og t.kr 174 efter skat. Ændringen betyder ligeledes, at egenkapitalen pr forøges med t.kr 207 og pr med t.kr 232. Sammenligningstal og hoved- og nøgletal for er ændret i overensstemmelse hermed. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme, direkte på egenkapitalen.

21 Årsrapport 2012 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. 21 Finansielle instrumenter indregnes på afviklingstidspunktet. Koncernregnskab Der foretages konsolidering af dattervirksomheden Torvet Hals A/S. Koncernregnskabet udarbejdes på baggrund af regnskaber for sparekassen og dattervirksomheden. Udarbejdelsen af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter, omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjeneste og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Det regnskab, der anvendes til brug for konsolideringen, er udarbejdet i overensstemmelse med modervirksomhedens regnskabspraksis. Kapitalandelen i dattervirksomheden udlignes med dattervirksomhedens netto aktiver opgjort til dagsværdi. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration. Udgifter til personale og administration omfatter løn, gager, sociale omkostninger og pensioner mv. til sparekassens personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder jubilæumsgratialer, barsel og fratrædelsesgodtgørelser mv. indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Sparekassen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger indbetales overenskomstmæssige bidrag. Sparekassen har herudover ingen forpligtelser til yderligere bidrag. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter indeholder udgifter af sekundær karakter i forhold til sparekassens aktiviteter, herunder bidrag til sektorløsninger.

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr

Thokamo ApS Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr Nørresøvej 52, 8800 Viborg CVR-nr. 10 02 81 83 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.16 Ole Thiel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere