AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv Kolding Tlf Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9"

Transkript

1 Tlf Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Formanden Peter Madsen bød forsamlingen velkommen, og på forslag fra bestyrelsen blev Jørgen Lund valgt som dirigent. Jørgen Lund konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne med 6 ugers varsel ved indrykning af annoncer i lokalaviserne samt ved annoncering på tekst TV og på hjemmesiden, og generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. Sdr. Bjert Antenneforening har besluttet at fusionere med AFiK, og formanden bød medlemmerne derfra velkomne i AFiK. Der er stor byggeaktivitet i Kolding og AFiK er pt. ved at etablere anlæg i Dalby og Vonsild herunder en ny node i Dalby. I de nyudstykninger, hvor bygherren ikke ønsker at betale for anlægsudgifterne, kan de nye tilflyttere ikke tilbydes signallevering fra AFiK, idet AFiK ikke selv kan påtage sig risikoen ved at etablere nyanlæg. AFiK har forlænget serviceaftalen med Antennefirmaet Haugaard Jepsen og har aftalt en årlig indregulering, hvilket skulle optimere signalet hos slutbrugeren. Bestyrelsen for AFiK overvejer løbende at oprette egen butik, og bestyrelsen har i den forbindelse været på besøg hos Skanderborg Antenneforening, som driver en butik med to fuldtidsansatte og både har et flot medlemsblad og en flot hjemmeside. Prisen for dette er kr. 450,00 i grundkontingent, hvilket er væsentligt højere end AFiK s kr. 187,50. Der har været tekniske problemer med tekst TV, så det i en periode ikke har været muligt at opdatere siderne. Dette problem skulle nu være løst. Viasat Sport lukkede i 2007 og blev erstattet med TV2 Sport. Efter prisforhandlingerne kunne medlemmerne tilbydes Viasat Golf gratis i 2007, men da der pr. 1. januar 2008 skal betales for Viasat Golf, er kanalen pr. samme dato taget af programfladen. Dette har medført en del klager, men Viasat Golf kan dog stadig modtages i Sports-pakken til Zaptor boksen.

2 Tlf Side 2 af 9 I oktober 2007 blev der afholdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor der blev vedtaget nye vedtægter. Udover nogle mindre justeringer er den væsentligste ændring en ny tidsplan for de ordinære generalforsamlinger, som i højere grad tager hensyn til kassereren og revisorerne. Stofa er begyndt at markedsføre den nye digitale dekoder, Zaptor boksen. Der er og har været store tekniske vanskeligheder med boksen, hvilket Stofa arbejder på at løse. Når boksen virker, leveres der til gengæld billeder i meget fin kvalitet. På sigt vil digitale dekodere blive en nødvendighed, idet priserne for de enkelte kanaler stiger, og idet der konstant kommer nye kanaler til, eksempelvis barsler TV2 koncernen med fire nye nichekanaler. Med en digital dekoder er medlemmerne kommet et skridt nærmere det frie kanalvalg, som er målet på længere sigt. Zaptor boksen giver udover temapakkerne mulighed for leje videofilm online direkte via fjernsynet og mulighed for at spole tilbage på udvalgte programmer, mens programmet udsendes. Al henvendelse omkring Zaptor bokse skal ske til Stofa, idet det er Stofas produkt. Bestyrelsen stiller på denne generalforsamling forslag om, at antenneforeningen stiller en digital dekoder til rådighed for medlemmerne. Mht. det analoge programudbud så forventes det, at ASIK, Antenne Sammenslutningen i Kolding, i efteråret 2008 vil afholde en programafstemning. Efter formandens beretning blev ordet givet frit til diskussion. Der var spørgsmål og kommentarer vedr. butikssamarbejdet med Stofa og muligheden for egen butik. Flere medlemmer klagede over betjeningen i butikken, hvor personalet ikke tager godt nok imod kunder fra antenneforeningen. Et medlem havde været udsat for, at røret blev smækket på under en telefonisk henvendelse, og et andet medlem mente ikke, at butikken var kr værd. Et tredje medlem ønskede at få oplyst, hvad der skulle sælges i en selvstændig butik udover Zaptor boksen. Formanden forklarede, at bestyrelsen fortsat overvejer om foreningen skal have egen butik eller fortsætte samarbejdet med Stofa, og om fordelene kan stå mål med udgifterne. Zaptor boksen har intet med AFiK at gøre og skal derfor ikke sælges fra en evt. egen butik. Der skal derimod sælges pakkeskift, service m.m. Repræsentanter fra AFiK skal torsdag den 27. marts til butiksmøde og her vil alle klager over butikken blive givet videre. Programudbuddet og prisen for programmerne gav ligeledes anledning til spørgsmål og kommentarer. Vælges den lille analoge pakke plus en digital temapakke fås færre kanaler til en højere pris således, at det næsten svarer til den fulde analoge pakke. Dette skyldes, at omkostningen for de enkelte kanaludbydere er den samme, men med færre modtagere bliver prisen pr. modtager højere. Der kan ikke etableres en fritvalgsordning på de analoge programpakker, da der indsættes filtre. Teknisk set er det muligt at etablere en fritvalgsordning på det digitale programudbud, men kanaludbyderne, især Viasat, modsætter sig dette.

3 Tlf Side 3 af 9 Kanaludbyderne forudser, at mange vil fravælge deres kanal, hvorved kanalen bliver så dyr, at ingen ønsker at modtage den. I nogle antenneforeninger har man tidligere vedtaget et kontingent inkl. programafgifter på generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen udfra en prioriteret programliste fastsatte programudbuddet indenfor den angivne beløbsramme. I dag sammensætter ASIK et programudbud, og for at AFiK kan distribuere de digitale signaler, er AFiK nødt til at modtage den fulde programpakke fra ASIK. Fra ASIKs side er det dog lovet, at der fremover ikke kommer ekstra betalingskanaler i den analoge pakke. De nye betalingskanaler vil kun kunne fås digitalt via en dekoder. Der kan ikke gives en tidsfrist for, hvornår en fritvalgsordning er etableret, men allerede i dag kan der via Zaptor boksen købes fritvalgspakker, hvilket er den spæde start på ordningen. Gratis kanaler er de kanaler, som der kun betales copydan afgift af, hvilket bl.a. omfatter mange tyske, svenske, og norske programmer. Disse programmer udgør den lille analoge pakke, som indeholder 30 kanaler for mindre end kr. 500 pr. år. Opkrævningen via TreFor skaber hos enkelte medlemmer lidt forvirring, idet de tror, at antennesignalet leveres af TreFor. Et enkelt medlem mente at have set et eksempel, hvor der blev betalt. kr. 15 pr. måned for den fulde pakke. Uden at kende sagen nærmere, mente et bestyrelsesmedlem dog, at denne pris måtte være boligforeningens opkrævning for vedligehold af det interne antenneanlæg og ikke en opkrævning til antenneforeningen. Et medlem havde oplevet en prisstigning fra kr til kr Den generelle prisstigning i programafgifter er omkring kr. 500 på årsbasis, men i forbindelse med en fusion kan der ofte opleves en yderligere prisstigning som følge af indskudsbeløbet, og denne prisstigning kan yderligere forøges, såfremt medlemmerne går fra at have tre analoge programpakker til kun at have to programpakker. Et medlem anførte, at det er en svær proces at skulle til tilpasse sine produkter til såvel ældre som unge, og mente, at Profiber måtte være et alternativ. Fra bestyrelsen kom modargumentet, at Profiber teknisk set ikke kan levere noget, som AFiK og Stofa ikke også vil være i stand til at levere, såfremt efterspørgslen er til stede. Profiber har store anlægsudgifter i vente og har pt. færre brugere på landsplan, end AFiK har medlemmer. Et medlem ønskede at få oplyst, hvornår den omtalte indregulering ville finde sted, idet medlemmet oplevede en 10 db forskel mellem højeste og laveste frekvens. Formanden kunne oplyse, at indreguleringen ville starte i foråret, når temperaturen steg, og formanden lovede desuden, at tidsplanen for indreguleringen ville blive tilgængelig på tekst TV og på hjemmesiden. Beretningen og planerne for det kommende år blev enstemmigt godkendt.

4 Tlf Side 4 af 9 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Kassereren gennemgik årsrapporten side 8-10, samt noterne side Indskud (s. 10) er indskuddene fra de fusionerende foreninger. Kontingent (s. 11) er grundkontingent uden diverse programafgifter. Kontingent ASIK (s. 11) er kontingent til paraplyorganisationen, Antenne Sammenslutningen i Kolding. Reparation af anlæg (s. 11) er reparationer af den del af anlægget, som ligger i vejene. Tracheændringer (s. 11) er flytning af ledninger i forbindelse med andres gravearbejder. Efter regnskabsgennemgangen blev ordet givet frit til spørgsmål og kommentarer. Et medlem ønskede at få oplyst, hvor de likvide midler var placeret, hvorledes der var forhandlet renter (3,65% ifølge medlemmets beregninger), og hvad der blev sparet sammen til. Medlemmet påstod selv at få forrentet sin kapital med 6%, og gjorde desuden opmærksom på, at der i tilfælde af bankkrak kun blev ydet garanti for indestående op til kr De likvide midler burde derfor investeres i statspapirer. Medlemmet måtte dog medgive, at forrentningen på 6% var opnået som en vennetjeneste fra en bankdirektør. De likvide midler er placeret hos Sydbank dels på en bunden konto dels på en disponibel konto. På den disponible konto står et forholdsvist stort beløb, fordi det er med disse midler, at programafgifterne afholdes. Renten var højre i slutningen af 2007 end i begyndelsen af 2007, men på den bundne konto forventes renten at ligge på 5% i Bestyrelsen lægger vægt på, at de likvide midler er placeret sikkert, og investerer derfor ikke medlemmernes penge. Der spares som sådan ikke op til specifikke formål, men foreningens midler kan anvendes til Zaptor bokse jf. punkt 4-3, og der skal altid være en vis likviditet til uventede udgifter. Strømforbruget til forstærkerne er stort, og opgøres med elmålere, som pt. aflæses manuelt. Fjernaflæsning er endnu ikke godkendt men forventes at komme inden for et år. I note 10 redegøres for de enkelte foreningers indskud. AFiK blev grundlagt 14. april 2005 ved fusion af 6 foreninger, hvis medlemmer indskød et gennemsnitligt beløb på kr. 1051,00 pr. medlem. Dette beløb blev fastsat som det beløb, alle nye foreningsmedlemmer skal indskyde, når de overgår til AFiK ved fusion. Note 10 opgør indskuddet på foreningsbasis og ikke på medlemsbasis, idet medlemstallet for de gamle foreninger ændres med tiden. Det er ikke muligt på baggrund af noten at se, hvor meget den enkelte forening eller det enkelte medlem endnu mangler at indskyde i AFiK. Dette bør fremgå af noten fremover.

5 Tlf Side 5 af 9 Programafgifterne (note 2) burde udligne hinanden, hvilket de ikke gør. Kassereren henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten side 5. Flere medlemmer end forventet er gået fra stor til lille programpakke, og der har været en stor tilgang af nye medlemmer. Disse udsving sker i løbet af året, men der indberettes kun medlemstal til Stofa, som opkræver programafgifterne, en gang årligt. Dette har givet et overskud på programafgifterne, og dette overskud bruges til at dække det underskud, som forventes på programafgifterne i 2008, således at foreningen undgår at udsende ekstraopkrævninger. Revisor har ikke godkendt budgettet for 2008 i forhold til ledelsesberetningen, idet revisor ikke er involveret i udarbejdelsen af budgettet, som derfor heller ikke indgår i årsrapporten. Det er forholdsvist dyrt at lade TreFor stå for opkrævningerne. Det ville være billigere, hvis antenneforeningen havde egen butik og dermed eget personale, som kunne varetage denne funktion, hvilket er med i bestyrelsens overvejelser omkring etablering af egen butik. Opkrævning via TreFor har dog den fordel, at der stort set ikke er nogen restancer. Skulle antenneforeningen selv udsende opkrævninger, ville der være et stort antal restancer og dermed et stort tab. En anden fordel ved at lade TreFor varetage opkrævningerne er, at TreFor til hver en tid har 100% styr på til- og fraflytninger. Det har ikke været muligt at finde firmaer, som kunne foretage opkrævningerne billigere og lige så effektivt. Under omsætningsaktiver (s. 9) er angivet debitorer på kr ,00 hvilket er periodisering af mellemværendet med TreFor. Ligeledes er angivet andre tilgodehavender på kr , hvilket er en periodisering af bankrenterne. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. 1) Viasat Golf tilbage på programfladen. AFiK kan ikke vedtage at sætte programmer på eller tage programmer af sendefladen. Programafstemninger sker i ASIK regi. Fra ASIK forlyder det, at der ikke kommer nye betalingskanaler i den analoge pakke. Alle nye kanaler, herunder også Viasat Golf, vil blive udsendt digitalt via dekoder. I ASIK, som er en paraplyorganisation for byens antenneforeninger, kan ingen forening have mere end 50% af de delegerede. AFiK har 50% af de delegerede og dermed 50% af stemmerne. Forslaget blev afvist.

6 Tlf Side 6 af 9 2) Jazzkanal på radioen. Der kom en jazz-kanal på radiofladen før sommerferien, men den forsvandt og gik i glemmebogen. Kanalen vil blive reetableret. 3) Hensættelse af kr. 6,8 mio. til finansiering af bredbånds TV hos slutbrugeren. Med forslaget vil bestyrelsen afsætte kr. 6,8 mio. således, at alle medlemmer kan modtage en Zaptor boks pr. tilslutning til en værdi af kr. 399,-. Zaptor boksen giver en bedre billedkvalitet, mulighed for valg af temapakker (der skal vælges minimum en), mulighed for digitale funktioner som video on demand og tilbagespoling i udvalgte programmer, mens de sendes. Omfanget af digitale funktioner forventes at øges fremover. Zaptor boksen opdateres løbende, og senere vil der også komme bokse med indbygget harddisk. Zaptor boksen forudsætter, at der etableres en internet opkobling til Stofa. Har medlemmet ikke en sådan i forvejen, følger der gratis et lille internet-abonnement med Zaptor-boksen. Signalet, der modtages via Zaptor boksen, er 100% digitalt plus HD. Der er ikke tale om analog-digitale signaler. Ønsker medlemmerne at se TV i digital kvalitet på alle husstandens fjernsyn, skal der anskaffes en boks pr. TV, men alternativt kan medlemmerne se digitale signaler på et TV og analoge signaler på resten af husstandens fjernsyn. Har et medlem i forvejen en DVB C (ikke en DVB T) modtager, kan der indsættes et modul og et kort, hvorefter medlemmet har adgang til de digitale signaler. Medlemmet har dog ikke adgang til Zaptor boksens øvrige digitale funktioner. Der har været og er stadig tekniske problemer med Zaptor boksen, men der arbejdes på at løse problemerne, der til tider har været så store, at abonnenterne har returneret boksen i utilfredshed. De medlemmer, som anskaffer en Zaptor boks, bliver aftagere både hos AFiK og hos Stofa. Medlemmerne vil fortsat skulle have minimum den lille analoge pakke via deres medlemskab af AFiK, mens alt vedrørende Zaptor boksen bliver et mellemværende mellem medlemmet og Stofa. Stofa er i dag leverandør af alle digitale tjenester i nettet herunder Zaptor boksen, men det kan ikke udelukkes, at der ud i fremtiden vil blive skiftet leverandør. Et medlem mente, at det var forkert at afsætte midler til noget, som kun ville komme nogen af medlemmerne til gode, og medlemmet havde hørt, at kun 5% af brugerne ville få fuld glæde af Zaptor boksen. Hertil blev svaret, at tilbuddet om en Zaptor boks ville blive givet til alle, og at det er op til den enkelte at tage imod det. De brugere, som ikke vil få fuld glæde at Zaptor boksen, er typisk brugere i landdistrikterne eller medlemmer af antenneforeninger, som ikke er fuldt opgraderede, hvilket AFiKs anlæg er.

7 Tlf Side 7 af 9 Forløbet omkring udlevering af boksen forventes at blive, at der efter sommerferien udsendes et brev med information til alle medlemmer. De medlemmer, der ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal derefter inden udgangen af 2008 melde sig til, hvorefter Zaptor boksene vil blive udleveret efterhånden, som de kan leveres til butikken. Beløbet på kr. 6,8 mio. er baseret på, at alle antenneforeningens medlemmer får udleveret en Zaptor boks til kr Af hensyn til de skattemæssige forhold kan der ikke udbetales rede penge eller gavechecks men kun udleveres en boks. Af samme grund er boksen knyttet til installationen og er derfor ikke medlemmets ejendom. I tilfælde af flytning skal Zaptor boksen derfor blive stående ved installationen jf. 18 stk. 3, med mindre det er et af de sjældne tilfælde, hvor fraflytteren medtager tilslutningen. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning således, at også de medlemmer, som allerede har anskaffet en Zaptor boks, vil kunne få refunderet kr. 399 uden at skulle beskattes deraf. Forslaget blev sendt til afstemning. 2 stemte blankt, 3 stemte imod og 36 stemte for. Forslaget var dermed vedtaget. 5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det løbende regnskabsår. Kassereren gennemgik budgettet for Bestyrelseshonorar er ikke tidligere udbetalt, men afsættes som et rammebeløb. Regnskabsassistance er løn til bogholder Jørgen Sørensen. Kontorpersonale er betaling for en halvdags kontorassistent hos Stofa. Telefon og internet er primært til bogholderen. Renteindtægterne forventes at blive lavere end angivet i budgettet, da en del af foreningens kapital anvendes til Zaptor bokse til medlemmerne jf. punkt 4-3. Efter gennemgang af budgettet var der mulighed for spørgsmål og kommentarer. Udgiften til TreFor er i forhold til regnskabet for 2007 steget med næsten 50%. TreFor har begået en fejl i deres afregning således, at der er opkrævet for medlemmer for lidt i 2007, og AFiK har dermed en gældspost i 2007 til Tre- For. I ledelsesberetningen forventes et underskud på programafgifterne i Dette fremgår ikke af budgettet, da programafgifterne holdes udenfor budgettet. Men det er helt sikkert, at der kommer prisstigninger i programudbuddet i Dette ville normalt betyde en efteropkrævning til medlemmerne, men i stedet

8 Tlf Side 8 af 9 bruges overskuddet på programafgifterne i 2007 til at dække det forventede underskud i Stofa har ikke kendskab til antallet af medlemmer med hhv. lille og stor pakke ud over de tal, som AFiK indberetter en gang om året. Budgettet blev enstemmigt godkendt. På bestyrelsens vegne foreslog kassereren, at grundkontingentet for 2008 skulle være uændret på kr. 150 plus moms, kr. 187,50. Grundkontingentet blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Der var ingen modkandidater. Peter Madsen, Carl Erik Madsen og Vibeke Futtrup blev genvalgt til bestyrelsen. Curt Andersen og Niels Kjelstrup blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Leif Kristiansen og Finn Nielsen blev genvalgt som interne revisorer. Palle Lysbjerg blev valgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Der er pt. en tom kanal reserveret til DR Børn og Historie. Pga. besparelser hos Danmarks Radio startede kanalen ikke til forventet dato, og ASIK overvejer derfor at sende DR Update på kanalen i stedet for. SBS Net kommer ikke med i programudbuddet, idet den tekniske kvalitet af den lokale udsendelse er for lav. Viasat Golf vil ikke blive erstattet af en anden betalingskanal. Den tomme kanal forbliver tom. Der er problemer med manglende linier på tekst TV på TV2 News. Dette er et kendt problem, som også eksisterer på andre TV2 kanaler og på Kanal 4 og 5. Et medlem ønskede højere upload hastigheder på Stofa Internet. Dette skulle komme, når efterspørgslen er til det. Bestyrelsen vil lade ønsket gå videre, men

9 Tlf Side 9 af 9 henviser i øvrigt medlemmer til selv at henvende sig til Stofa vedrørende Stofas produkter. Bestyrelsen modtager gerne henvendelser fra medlemmer, som ønsker at være delegerede til ASIK. Et medlem meldte sig på generalforsamlingen. Formanden takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god ro og orden. Afslutningsvis blev der trukket lod om 15 præmier sponsoreret af kanaludbyderne: 3 sæt herre- og dameure 2 jakker 1 vækkeur 3 regnjakker 1 taske 1 badehåndklæde 4 bluser Kolding, den 3. april 2008 Jørgen Lund Henrik Nøhr Vibeke Futtrup Dirigent Sekretær Referent

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere