AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv Kolding Tlf Side 1 af 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9"

Transkript

1 Tlf Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Formanden Peter Madsen bød forsamlingen velkommen, og på forslag fra bestyrelsen blev Jørgen Lund valgt som dirigent. Jørgen Lund konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne med 6 ugers varsel ved indrykning af annoncer i lokalaviserne samt ved annoncering på tekst TV og på hjemmesiden, og generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. Sdr. Bjert Antenneforening har besluttet at fusionere med AFiK, og formanden bød medlemmerne derfra velkomne i AFiK. Der er stor byggeaktivitet i Kolding og AFiK er pt. ved at etablere anlæg i Dalby og Vonsild herunder en ny node i Dalby. I de nyudstykninger, hvor bygherren ikke ønsker at betale for anlægsudgifterne, kan de nye tilflyttere ikke tilbydes signallevering fra AFiK, idet AFiK ikke selv kan påtage sig risikoen ved at etablere nyanlæg. AFiK har forlænget serviceaftalen med Antennefirmaet Haugaard Jepsen og har aftalt en årlig indregulering, hvilket skulle optimere signalet hos slutbrugeren. Bestyrelsen for AFiK overvejer løbende at oprette egen butik, og bestyrelsen har i den forbindelse været på besøg hos Skanderborg Antenneforening, som driver en butik med to fuldtidsansatte og både har et flot medlemsblad og en flot hjemmeside. Prisen for dette er kr. 450,00 i grundkontingent, hvilket er væsentligt højere end AFiK s kr. 187,50. Der har været tekniske problemer med tekst TV, så det i en periode ikke har været muligt at opdatere siderne. Dette problem skulle nu være løst. Viasat Sport lukkede i 2007 og blev erstattet med TV2 Sport. Efter prisforhandlingerne kunne medlemmerne tilbydes Viasat Golf gratis i 2007, men da der pr. 1. januar 2008 skal betales for Viasat Golf, er kanalen pr. samme dato taget af programfladen. Dette har medført en del klager, men Viasat Golf kan dog stadig modtages i Sports-pakken til Zaptor boksen.

2 Tlf Side 2 af 9 I oktober 2007 blev der afholdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor der blev vedtaget nye vedtægter. Udover nogle mindre justeringer er den væsentligste ændring en ny tidsplan for de ordinære generalforsamlinger, som i højere grad tager hensyn til kassereren og revisorerne. Stofa er begyndt at markedsføre den nye digitale dekoder, Zaptor boksen. Der er og har været store tekniske vanskeligheder med boksen, hvilket Stofa arbejder på at løse. Når boksen virker, leveres der til gengæld billeder i meget fin kvalitet. På sigt vil digitale dekodere blive en nødvendighed, idet priserne for de enkelte kanaler stiger, og idet der konstant kommer nye kanaler til, eksempelvis barsler TV2 koncernen med fire nye nichekanaler. Med en digital dekoder er medlemmerne kommet et skridt nærmere det frie kanalvalg, som er målet på længere sigt. Zaptor boksen giver udover temapakkerne mulighed for leje videofilm online direkte via fjernsynet og mulighed for at spole tilbage på udvalgte programmer, mens programmet udsendes. Al henvendelse omkring Zaptor bokse skal ske til Stofa, idet det er Stofas produkt. Bestyrelsen stiller på denne generalforsamling forslag om, at antenneforeningen stiller en digital dekoder til rådighed for medlemmerne. Mht. det analoge programudbud så forventes det, at ASIK, Antenne Sammenslutningen i Kolding, i efteråret 2008 vil afholde en programafstemning. Efter formandens beretning blev ordet givet frit til diskussion. Der var spørgsmål og kommentarer vedr. butikssamarbejdet med Stofa og muligheden for egen butik. Flere medlemmer klagede over betjeningen i butikken, hvor personalet ikke tager godt nok imod kunder fra antenneforeningen. Et medlem havde været udsat for, at røret blev smækket på under en telefonisk henvendelse, og et andet medlem mente ikke, at butikken var kr værd. Et tredje medlem ønskede at få oplyst, hvad der skulle sælges i en selvstændig butik udover Zaptor boksen. Formanden forklarede, at bestyrelsen fortsat overvejer om foreningen skal have egen butik eller fortsætte samarbejdet med Stofa, og om fordelene kan stå mål med udgifterne. Zaptor boksen har intet med AFiK at gøre og skal derfor ikke sælges fra en evt. egen butik. Der skal derimod sælges pakkeskift, service m.m. Repræsentanter fra AFiK skal torsdag den 27. marts til butiksmøde og her vil alle klager over butikken blive givet videre. Programudbuddet og prisen for programmerne gav ligeledes anledning til spørgsmål og kommentarer. Vælges den lille analoge pakke plus en digital temapakke fås færre kanaler til en højere pris således, at det næsten svarer til den fulde analoge pakke. Dette skyldes, at omkostningen for de enkelte kanaludbydere er den samme, men med færre modtagere bliver prisen pr. modtager højere. Der kan ikke etableres en fritvalgsordning på de analoge programpakker, da der indsættes filtre. Teknisk set er det muligt at etablere en fritvalgsordning på det digitale programudbud, men kanaludbyderne, især Viasat, modsætter sig dette.

3 Tlf Side 3 af 9 Kanaludbyderne forudser, at mange vil fravælge deres kanal, hvorved kanalen bliver så dyr, at ingen ønsker at modtage den. I nogle antenneforeninger har man tidligere vedtaget et kontingent inkl. programafgifter på generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen udfra en prioriteret programliste fastsatte programudbuddet indenfor den angivne beløbsramme. I dag sammensætter ASIK et programudbud, og for at AFiK kan distribuere de digitale signaler, er AFiK nødt til at modtage den fulde programpakke fra ASIK. Fra ASIKs side er det dog lovet, at der fremover ikke kommer ekstra betalingskanaler i den analoge pakke. De nye betalingskanaler vil kun kunne fås digitalt via en dekoder. Der kan ikke gives en tidsfrist for, hvornår en fritvalgsordning er etableret, men allerede i dag kan der via Zaptor boksen købes fritvalgspakker, hvilket er den spæde start på ordningen. Gratis kanaler er de kanaler, som der kun betales copydan afgift af, hvilket bl.a. omfatter mange tyske, svenske, og norske programmer. Disse programmer udgør den lille analoge pakke, som indeholder 30 kanaler for mindre end kr. 500 pr. år. Opkrævningen via TreFor skaber hos enkelte medlemmer lidt forvirring, idet de tror, at antennesignalet leveres af TreFor. Et enkelt medlem mente at have set et eksempel, hvor der blev betalt. kr. 15 pr. måned for den fulde pakke. Uden at kende sagen nærmere, mente et bestyrelsesmedlem dog, at denne pris måtte være boligforeningens opkrævning for vedligehold af det interne antenneanlæg og ikke en opkrævning til antenneforeningen. Et medlem havde oplevet en prisstigning fra kr til kr Den generelle prisstigning i programafgifter er omkring kr. 500 på årsbasis, men i forbindelse med en fusion kan der ofte opleves en yderligere prisstigning som følge af indskudsbeløbet, og denne prisstigning kan yderligere forøges, såfremt medlemmerne går fra at have tre analoge programpakker til kun at have to programpakker. Et medlem anførte, at det er en svær proces at skulle til tilpasse sine produkter til såvel ældre som unge, og mente, at Profiber måtte være et alternativ. Fra bestyrelsen kom modargumentet, at Profiber teknisk set ikke kan levere noget, som AFiK og Stofa ikke også vil være i stand til at levere, såfremt efterspørgslen er til stede. Profiber har store anlægsudgifter i vente og har pt. færre brugere på landsplan, end AFiK har medlemmer. Et medlem ønskede at få oplyst, hvornår den omtalte indregulering ville finde sted, idet medlemmet oplevede en 10 db forskel mellem højeste og laveste frekvens. Formanden kunne oplyse, at indreguleringen ville starte i foråret, når temperaturen steg, og formanden lovede desuden, at tidsplanen for indreguleringen ville blive tilgængelig på tekst TV og på hjemmesiden. Beretningen og planerne for det kommende år blev enstemmigt godkendt.

4 Tlf Side 4 af 9 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Kassereren gennemgik årsrapporten side 8-10, samt noterne side Indskud (s. 10) er indskuddene fra de fusionerende foreninger. Kontingent (s. 11) er grundkontingent uden diverse programafgifter. Kontingent ASIK (s. 11) er kontingent til paraplyorganisationen, Antenne Sammenslutningen i Kolding. Reparation af anlæg (s. 11) er reparationer af den del af anlægget, som ligger i vejene. Tracheændringer (s. 11) er flytning af ledninger i forbindelse med andres gravearbejder. Efter regnskabsgennemgangen blev ordet givet frit til spørgsmål og kommentarer. Et medlem ønskede at få oplyst, hvor de likvide midler var placeret, hvorledes der var forhandlet renter (3,65% ifølge medlemmets beregninger), og hvad der blev sparet sammen til. Medlemmet påstod selv at få forrentet sin kapital med 6%, og gjorde desuden opmærksom på, at der i tilfælde af bankkrak kun blev ydet garanti for indestående op til kr De likvide midler burde derfor investeres i statspapirer. Medlemmet måtte dog medgive, at forrentningen på 6% var opnået som en vennetjeneste fra en bankdirektør. De likvide midler er placeret hos Sydbank dels på en bunden konto dels på en disponibel konto. På den disponible konto står et forholdsvist stort beløb, fordi det er med disse midler, at programafgifterne afholdes. Renten var højre i slutningen af 2007 end i begyndelsen af 2007, men på den bundne konto forventes renten at ligge på 5% i Bestyrelsen lægger vægt på, at de likvide midler er placeret sikkert, og investerer derfor ikke medlemmernes penge. Der spares som sådan ikke op til specifikke formål, men foreningens midler kan anvendes til Zaptor bokse jf. punkt 4-3, og der skal altid være en vis likviditet til uventede udgifter. Strømforbruget til forstærkerne er stort, og opgøres med elmålere, som pt. aflæses manuelt. Fjernaflæsning er endnu ikke godkendt men forventes at komme inden for et år. I note 10 redegøres for de enkelte foreningers indskud. AFiK blev grundlagt 14. april 2005 ved fusion af 6 foreninger, hvis medlemmer indskød et gennemsnitligt beløb på kr. 1051,00 pr. medlem. Dette beløb blev fastsat som det beløb, alle nye foreningsmedlemmer skal indskyde, når de overgår til AFiK ved fusion. Note 10 opgør indskuddet på foreningsbasis og ikke på medlemsbasis, idet medlemstallet for de gamle foreninger ændres med tiden. Det er ikke muligt på baggrund af noten at se, hvor meget den enkelte forening eller det enkelte medlem endnu mangler at indskyde i AFiK. Dette bør fremgå af noten fremover.

5 Tlf Side 5 af 9 Programafgifterne (note 2) burde udligne hinanden, hvilket de ikke gør. Kassereren henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten side 5. Flere medlemmer end forventet er gået fra stor til lille programpakke, og der har været en stor tilgang af nye medlemmer. Disse udsving sker i løbet af året, men der indberettes kun medlemstal til Stofa, som opkræver programafgifterne, en gang årligt. Dette har givet et overskud på programafgifterne, og dette overskud bruges til at dække det underskud, som forventes på programafgifterne i 2008, således at foreningen undgår at udsende ekstraopkrævninger. Revisor har ikke godkendt budgettet for 2008 i forhold til ledelsesberetningen, idet revisor ikke er involveret i udarbejdelsen af budgettet, som derfor heller ikke indgår i årsrapporten. Det er forholdsvist dyrt at lade TreFor stå for opkrævningerne. Det ville være billigere, hvis antenneforeningen havde egen butik og dermed eget personale, som kunne varetage denne funktion, hvilket er med i bestyrelsens overvejelser omkring etablering af egen butik. Opkrævning via TreFor har dog den fordel, at der stort set ikke er nogen restancer. Skulle antenneforeningen selv udsende opkrævninger, ville der være et stort antal restancer og dermed et stort tab. En anden fordel ved at lade TreFor varetage opkrævningerne er, at TreFor til hver en tid har 100% styr på til- og fraflytninger. Det har ikke været muligt at finde firmaer, som kunne foretage opkrævningerne billigere og lige så effektivt. Under omsætningsaktiver (s. 9) er angivet debitorer på kr ,00 hvilket er periodisering af mellemværendet med TreFor. Ligeledes er angivet andre tilgodehavender på kr , hvilket er en periodisering af bankrenterne. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. 1) Viasat Golf tilbage på programfladen. AFiK kan ikke vedtage at sætte programmer på eller tage programmer af sendefladen. Programafstemninger sker i ASIK regi. Fra ASIK forlyder det, at der ikke kommer nye betalingskanaler i den analoge pakke. Alle nye kanaler, herunder også Viasat Golf, vil blive udsendt digitalt via dekoder. I ASIK, som er en paraplyorganisation for byens antenneforeninger, kan ingen forening have mere end 50% af de delegerede. AFiK har 50% af de delegerede og dermed 50% af stemmerne. Forslaget blev afvist.

6 Tlf Side 6 af 9 2) Jazzkanal på radioen. Der kom en jazz-kanal på radiofladen før sommerferien, men den forsvandt og gik i glemmebogen. Kanalen vil blive reetableret. 3) Hensættelse af kr. 6,8 mio. til finansiering af bredbånds TV hos slutbrugeren. Med forslaget vil bestyrelsen afsætte kr. 6,8 mio. således, at alle medlemmer kan modtage en Zaptor boks pr. tilslutning til en værdi af kr. 399,-. Zaptor boksen giver en bedre billedkvalitet, mulighed for valg af temapakker (der skal vælges minimum en), mulighed for digitale funktioner som video on demand og tilbagespoling i udvalgte programmer, mens de sendes. Omfanget af digitale funktioner forventes at øges fremover. Zaptor boksen opdateres løbende, og senere vil der også komme bokse med indbygget harddisk. Zaptor boksen forudsætter, at der etableres en internet opkobling til Stofa. Har medlemmet ikke en sådan i forvejen, følger der gratis et lille internet-abonnement med Zaptor-boksen. Signalet, der modtages via Zaptor boksen, er 100% digitalt plus HD. Der er ikke tale om analog-digitale signaler. Ønsker medlemmerne at se TV i digital kvalitet på alle husstandens fjernsyn, skal der anskaffes en boks pr. TV, men alternativt kan medlemmerne se digitale signaler på et TV og analoge signaler på resten af husstandens fjernsyn. Har et medlem i forvejen en DVB C (ikke en DVB T) modtager, kan der indsættes et modul og et kort, hvorefter medlemmet har adgang til de digitale signaler. Medlemmet har dog ikke adgang til Zaptor boksens øvrige digitale funktioner. Der har været og er stadig tekniske problemer med Zaptor boksen, men der arbejdes på at løse problemerne, der til tider har været så store, at abonnenterne har returneret boksen i utilfredshed. De medlemmer, som anskaffer en Zaptor boks, bliver aftagere både hos AFiK og hos Stofa. Medlemmerne vil fortsat skulle have minimum den lille analoge pakke via deres medlemskab af AFiK, mens alt vedrørende Zaptor boksen bliver et mellemværende mellem medlemmet og Stofa. Stofa er i dag leverandør af alle digitale tjenester i nettet herunder Zaptor boksen, men det kan ikke udelukkes, at der ud i fremtiden vil blive skiftet leverandør. Et medlem mente, at det var forkert at afsætte midler til noget, som kun ville komme nogen af medlemmerne til gode, og medlemmet havde hørt, at kun 5% af brugerne ville få fuld glæde af Zaptor boksen. Hertil blev svaret, at tilbuddet om en Zaptor boks ville blive givet til alle, og at det er op til den enkelte at tage imod det. De brugere, som ikke vil få fuld glæde at Zaptor boksen, er typisk brugere i landdistrikterne eller medlemmer af antenneforeninger, som ikke er fuldt opgraderede, hvilket AFiKs anlæg er.

7 Tlf Side 7 af 9 Forløbet omkring udlevering af boksen forventes at blive, at der efter sommerferien udsendes et brev med information til alle medlemmer. De medlemmer, der ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal derefter inden udgangen af 2008 melde sig til, hvorefter Zaptor boksene vil blive udleveret efterhånden, som de kan leveres til butikken. Beløbet på kr. 6,8 mio. er baseret på, at alle antenneforeningens medlemmer får udleveret en Zaptor boks til kr Af hensyn til de skattemæssige forhold kan der ikke udbetales rede penge eller gavechecks men kun udleveres en boks. Af samme grund er boksen knyttet til installationen og er derfor ikke medlemmets ejendom. I tilfælde af flytning skal Zaptor boksen derfor blive stående ved installationen jf. 18 stk. 3, med mindre det er et af de sjældne tilfælde, hvor fraflytteren medtager tilslutningen. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning således, at også de medlemmer, som allerede har anskaffet en Zaptor boks, vil kunne få refunderet kr. 399 uden at skulle beskattes deraf. Forslaget blev sendt til afstemning. 2 stemte blankt, 3 stemte imod og 36 stemte for. Forslaget var dermed vedtaget. 5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det løbende regnskabsår. Kassereren gennemgik budgettet for Bestyrelseshonorar er ikke tidligere udbetalt, men afsættes som et rammebeløb. Regnskabsassistance er løn til bogholder Jørgen Sørensen. Kontorpersonale er betaling for en halvdags kontorassistent hos Stofa. Telefon og internet er primært til bogholderen. Renteindtægterne forventes at blive lavere end angivet i budgettet, da en del af foreningens kapital anvendes til Zaptor bokse til medlemmerne jf. punkt 4-3. Efter gennemgang af budgettet var der mulighed for spørgsmål og kommentarer. Udgiften til TreFor er i forhold til regnskabet for 2007 steget med næsten 50%. TreFor har begået en fejl i deres afregning således, at der er opkrævet for medlemmer for lidt i 2007, og AFiK har dermed en gældspost i 2007 til Tre- For. I ledelsesberetningen forventes et underskud på programafgifterne i Dette fremgår ikke af budgettet, da programafgifterne holdes udenfor budgettet. Men det er helt sikkert, at der kommer prisstigninger i programudbuddet i Dette ville normalt betyde en efteropkrævning til medlemmerne, men i stedet

8 Tlf Side 8 af 9 bruges overskuddet på programafgifterne i 2007 til at dække det forventede underskud i Stofa har ikke kendskab til antallet af medlemmer med hhv. lille og stor pakke ud over de tal, som AFiK indberetter en gang om året. Budgettet blev enstemmigt godkendt. På bestyrelsens vegne foreslog kassereren, at grundkontingentet for 2008 skulle være uændret på kr. 150 plus moms, kr. 187,50. Grundkontingentet blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Der var ingen modkandidater. Peter Madsen, Carl Erik Madsen og Vibeke Futtrup blev genvalgt til bestyrelsen. Curt Andersen og Niels Kjelstrup blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Leif Kristiansen og Finn Nielsen blev genvalgt som interne revisorer. Palle Lysbjerg blev valgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Der er pt. en tom kanal reserveret til DR Børn og Historie. Pga. besparelser hos Danmarks Radio startede kanalen ikke til forventet dato, og ASIK overvejer derfor at sende DR Update på kanalen i stedet for. SBS Net kommer ikke med i programudbuddet, idet den tekniske kvalitet af den lokale udsendelse er for lav. Viasat Golf vil ikke blive erstattet af en anden betalingskanal. Den tomme kanal forbliver tom. Der er problemer med manglende linier på tekst TV på TV2 News. Dette er et kendt problem, som også eksisterer på andre TV2 kanaler og på Kanal 4 og 5. Et medlem ønskede højere upload hastigheder på Stofa Internet. Dette skulle komme, når efterspørgslen er til det. Bestyrelsen vil lade ønsket gå videre, men

9 Tlf Side 9 af 9 henviser i øvrigt medlemmer til selv at henvende sig til Stofa vedrørende Stofas produkter. Bestyrelsen modtager gerne henvendelser fra medlemmer, som ønsker at være delegerede til ASIK. Et medlem meldte sig på generalforsamlingen. Formanden takkede for fremmødet og takkede dirigenten for god ro og orden. Afslutningsvis blev der trukket lod om 15 præmier sponsoreret af kanaludbyderne: 3 sæt herre- og dameure 2 jakker 1 vækkeur 3 regnjakker 1 taske 1 badehåndklæde 4 bluser Kolding, den 3. april 2008 Jørgen Lund Henrik Nøhr Vibeke Futtrup Dirigent Sekretær Referent

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016.

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. Side 1 af 8 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen Referat fra den stiftende generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, torsdag den 14. april 2005 kl. 19:00 i KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej. 1. Velkomst. Stepan Svoboda bød velkommen. 2. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Næstved, den 27. februar 2012. Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark.

Problemerne i den forbindelse, kan risikere at ramme mange hundrede tusinde installationer i Danmark. FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 hverdage 8 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk Fensmark Antenneforenings

Læs mere

den ordinære generalforsamling 6. april 2017

den ordinære generalforsamling 6. april 2017 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling 6. april 2017 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt.

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/3-2011 Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni,

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 21-02-2013 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2012) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 26. februar, 2013 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Indbyder til generalforsamling Dagsorden tirsdag den 28. februar kl.: 19.30 i Rødding Centrets kultursal 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab for 2016

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007 13-11-2007 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af kasserer

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 23. februar 2011, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat fra Ordinær Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Lyshøjskolens festsal i kælderen, indgang C Dagsorden i henhold

Læs mere

Generalforsamling 2004 REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG

Generalforsamling 2004 REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG Generalforsamling 2004 REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG I GREJSDALENS FRITIDSCENTER DEN 10. FEBRUAR 2004 kl. 19.00 Foreningsformand Ruben Juler

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 24. februar 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

X Navn Adresse 3650 Ølstykke

X Navn Adresse 3650 Ølstykke X Navn Adresse 3650 Ølstykke Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 3/3 2010 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 97 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var medbragt 2 fuldmagter.

Læs mere